Projekt kluczowy. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt kluczowy. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"

Transkrypt

1 Projekt kluczowy. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Konieczność opracowania Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) Regionalnego Programu Operacyjnego została zapisana w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. IWIPK zawiera projekty, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii rozwoju województwa. W przypadku tych inwestycji stosowane są szczególne zasady wyboru i oceny. Dlatego też istotne było dokonanie takiego wyboru projektów kluczowych, aby w pełni korespondowały one z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Projekt pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego został uznany za projekt kluczowy dla województwa śląskiego. Został wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanowiący załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28 lutego 2008 r. Kwota dofinansowania dla projektu kluczowego subregionu południowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata Szczegółowy budżet RPO WSL tabela finansowa wynosi 40 mln euro. Projekt istotnie przyczynia się do realizacji strategii województwa śląskiego. Projekt wpisuje się w cel strategiczny III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, kierunek działań 5 zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu III RPO WSL Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie Infrastruktura turystyczna/podmioty publiczne. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Priorytetu III wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów Południowej Polski: Wyżynę Krakowsko Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Województwo śląskie jest regionem o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, które sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku. Na południu województwa śląskiego w subregionie południowym znajduje się jedno z najlepiej zagospodarowanych górskich regionów kraju Beskidy. Turystyczny charakter Beskidów - Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, tworzą góry i zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre warunki do całorocznego wypoczynku i rekreacji w różnych formach: turystyce górskiej, sportach zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów i wczasowiczów, to piękne, górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda. Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska Białej, wraz z najlepiej w województwie śląskim, rozwiniętą bazą rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego subregionu. Wśród szczególnie znanych, pod względem turystycznym, gmin można wymienić: Szczyrk, Jaworze, Wisłę, Ustroń, Żywiec, Zwardoń, Korbielów czy Międzybrodzie Bialskie i Strona 1/7

2 Żywieckie. Umieszczenie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL na lata jest warunkową deklaracją jego realizacji i jest związane z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach budżetu RPO WSL. Realizacja projektu będzie uzależniona od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących dokumentacji i gotowości do realizacji oraz do akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez IZ RPO WSL. Projekt kluczowy subregionu Południowego składa się z 29 zadań, realizowanych przez 26 jednostek samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie subregionu: Powstaną i zostaną zmodernizowane następujące obiekty: - trasy narciarskie zjazdowe i biegowe, - trasy nartorolkowe, - trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne - parkingi, - amfiteatry, - boiska, - ośrodek sportów wodnych, - hala wielofunkcyjna, - crossowy tor rowerowy - baza rekreacyjno wypoczynkowa - parki tematyczne Zgodnie z Wytycznymi do Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionu, dla projektów kluczowych składających się z dwóch lub więcej zadań przewiduje się konieczność opracowania wstępnych studiów wykonalności dla każdego z zadań osobno. Wyniki poszczególnych wsw powinny być następnie ujęte w Programie Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK), który będzie stanowił załącznik do umowy ramowej. PRPK powinien uzasadniać realizację projektu kluczowego, dowodzić spójności poszczególnych zadań oraz wskazywać, że zaproponowany zakres wpisuje się w cele RPO WSL. Przedmiotem PRPK jest całościowe zaprezentowanie tła projektu kluczowego. W przypadku projektu kluczowego subregionu południowego, na który składa się 29 zadań, zgodnie z wytycznymi, należy opracować Program Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK). Na PRPK składają się: - otoczenie społeczno gospodarcze, - identyfikacja problemów i wyznaczenie celów projektu kluczowego subregionu południowego, - zakres projektu, poszczególnych zadań szczegółowy opis poszczególnych zadań, ich wpływu na realizację celów projektu, - matryca logiczna projektu wskazująca powiązanie poszczególnych zadań jako jednego spójnego logicznie projektu, - lokalizacja projektu (wraz z mapą zbiorczą przedstawiającą umiejscowienie poszczególnych zadań), - zadania, obowiązki, zasady współpracy i komunikacji lidera i partnerów projektu, - analiza prawna wykonalności inwestycji, - tryb i harmonogram prac projektu kluczowego, - tabela finansowa w rozbiciu na lata dla całego projektu, - pomoc publiczna w projekcie kluczowym subregionu południowego, Strona 2/7

3 - analiza wskaźnikowa wraz z analizami specyficznymi dla sektora. Wszystkie zadania projektu kluczowego subregionu południowego są spójne i przyczyniają się do realizacji celu głównego priorytetu III RPO WSL Turystyka, a przede wszystkim celu głównego RPO WSL stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Celem głównym projektu kluczowego pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego. Subregion południowy jest bardzo atrakcyjnym turystycznie obszarem województwa śląskiego, zarówno pod kątem walorów przyrodniczych jak i krajobrazowych, zagospodarowanym tradycyjnymi produktami turystycznymi, takimi jak znakowane szlaki górskie i rowerowe, punkty widokowe, deptaki spacerowe itp. Istniejąca infrastruktura jest jednak w złym stanie technicznym. Brakuje również profesjonalnej infrastruktury turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. Problem ten jest szczególnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają uprawianie górskiej turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem subregion południowy stanowi nie tylko obszar przyciągający turystów z całej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców pozostałych, bardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów Śląska. Cel główny projektu kluczowego zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: - tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, - podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, - tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych Według danych zawartych w Aneksie nr 1 do Umowy Ramowej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego, zawartego w dniu 16 grudnia 2008 r.: - szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi ,14 PLN, - kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ,02 PLN - dofinansowanie z EFRR ,42 PLN. PROJEKT KLUCZOWY Do dnia 10 października 2010 r. do dofinansowania złożono 28 wniosków, w tym 26 jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytoryczno technicznej. Jeden wniosek jest na etapie oceny formalnej a jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę merytoryczną i nie otrzymał dofinansowania. Na 22 wniosków podpisano umowy o dofinansowanie. 1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice Gmina Buczkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 listopada 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 9 lipca 2009 r., 2. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo sportowej w Cieszynie Gmina Cieszyn, wniosek Strona 3/7

4 o dofinansowanie został złożony w dniu 12 sierpnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 5 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 229/235/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 16 marca 2009 r., 3. Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna Gmina Istebna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 stycznia 2010 r., 4. Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 sierpnia 2008 r., 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 1 czerwca 2009 r., 5. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Wisła Gmina Wisła, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 marca 2009 r., przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 529/248/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 4 czerwca 2009 r., 6. Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej Gmina Zebrzydowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 5 maja 2009 r., 7. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru Gmina Gilowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 lutego 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 19 maja 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1138/270/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu19 maja 2010 r., 8. Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie Gmina Jeleśnia, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak otrzymał negatywną ocenę merytoryczną i nie otrzymał dofinansowania, 9. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie Gmina Koszarawa, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 529/248/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 czerwca 2009 r., 10. Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy Gmina Łękawica, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i Strona 4/7

5 merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 5 listopada 2009 r., 11. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa Gminy Łodygowice/Lipowa, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 października 2008 r., 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 czerwca 2009 r., 12. Budowa bazy rekreacyjno wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce Gmina Milówka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 19 maja 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1138/270/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 20 października 2009 r., 13. Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza Gmina Rajcza, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2009 r., 14. Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień Gmina Ślemień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 lipca 2009 r., 15. Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w gminie Węgierska Górka Gmina Węgierska Górka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 lipca 2009 r., 16. Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno sportowych Gmina Żywiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. uchwałą Zarządu WŚ nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 17 lipca 2009 r., 17. Od Komorowskich do Habsburgów utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 października 2008 r., 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 7 lipca 2009 r., 18. Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę Strona 5/7

6 formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 stycznia 2010 r., 19. Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30 kwietnia 2009 r., 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 grudnia 2009 r., 20. Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze - Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30 kwietnia 2009 r., 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 24 maja 2010 r., 21. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w gminie Radziechowy Wieprz Gmina Radziechowy - Wieprz, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 sierpnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3332/332/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2010 r., 22. Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej Gmina Wilkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 października 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 25 marca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 644/361/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 03 września 2010 r., 23. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk - Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3332/332/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 marca 2010 r., 24. Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna Gmina Brenna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2009 r. oraz w dniu 29 stycznia 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1785/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 25. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 lutego 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 03 sierpnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1927/398/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 26. Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Strona 6/7

7 Powered by TCPDF ( Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Szczyrk - Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 marca 2010 r., 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1758/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 27. Infrastruktura turystyczno rekreacyjna w Bielsku Białej Miasto Bielsko Biała, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 marca 2010 r., w trakcie oceny formalnej, 28. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1758/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Załączniki: 1. Program Realizacji Projektu Kluczowego, listopad 2008 r. Strona 7/7

ROLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM

ROLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM JACEK KRYWULT Prezydent Miasta Bielska-Białej ROLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM W artykule zarysowana została rola Miasta Bielska-Białej, jako Lidera Subregionu Południowego. W szczególności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

RAJD GÓRSKI 17 maja 2015r. Beskid Mały

RAJD GÓRSKI 17 maja 2015r. Beskid Mały ŁACZĄ NAS GÓRY Cykl imprez turystycznych w Beskidach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj (rajd górski na terenach należących do gmin: Czernichów i Łodygowice) RAJD

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp.

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp. Wnioski zakwalifikowane do oceny technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 II nabór Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 0400 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 0400 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania zał. nr 1 do uchwały nr 1621/281/III/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa alokacja: 37 745 000 PLN założona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku

Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 1671 POROZUMIENIE NR ON.II.031.43.2015 o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2017

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/207/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia. 28 listopada 2016 r. Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2017 L.p. Gmina Nazwa Apteki Adres /telefon/

Bardziej szczegółowo

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ Trasa do narciarstwa biegowego powstała w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej w województwie śląskim, częściowo na terenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Wnioski złożone do SRB podczas II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 do 15 października 2010 r. Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej RafałWasil Departament Infrastruktury UMWP POTENCJAŁ WODNY

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W LATACH 2012-2013 Gliwice, 23.10.2014 r. Monitoring przeprowadzony przez zespół złożony z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 3872 Aneks Nr 1 DO POROZUMIENIA Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 tys. zł Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Załącznik do uchwały nr 1426 / 58 / V /2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.08. 2015r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: III. Turystyka Działanie/Poddziałanie: 3.2.2.

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane. Zaprasza. Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście

Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane. Zaprasza. Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane Zaprasza Wspólnie zdecydujmy o Naszym Mieście LOGIKA INWESTYCJI Badania ruchu turystycznego Województwa Małopolskiego: badanie pokazało, iż dominującym celem przyjazdu

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Opis projektu. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Opis projektu. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 roku Tytuł projektu Beneficjent Opis projektu Kwota dofinansowania (w EUR) Stan realizacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 Załącznik do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 17c DO UCHWAŁY nr 597/356/II/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.04.2006r. POWIAT ŻYWIECKI 1 1400 S Łodygowice Łodygowice # DK

Bardziej szczegółowo

projekt Instytucje i Oczekiwane rezultaty we wdrażaniu RPO WSl/ środki własne Starostwo Powiatowe

projekt Instytucje i Oczekiwane rezultaty we wdrażaniu RPO WSl/ środki własne Starostwo Powiatowe Zadania do realizacji na 2016 rok projekt Załącznik nr 15.1 Lp. Nazwa planowanego działania Etapy działania Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty Źródła Koszt w złotych w

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do uchwały nr1551/281/iii/2009

zał. nr 1 do uchwały nr1551/281/iii/2009 zał. nr 1 do uchwały nr1551/281/iii/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Termin naboru: 05.12.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2013 roku Tytuł projektu Beneficjent Opis projektu Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Kwota

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

1. Celu strategicznego nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, w tym celów kierunkowych

1. Celu strategicznego nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, w tym celów kierunkowych Załącznik do Uchwały Nr XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Euroregion Pomerania

Euroregion Pomerania Euroregion Pomerania Priorytety strategii rozwoju Euroregionu Pomerania 2014-2020 Wsparcie edukacji, badań, wykorzystania nowych technologii, innowacji dla wzrostu zatrudnienia. Poprawa dostępności centrów

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego

Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nabór wniosków Działanie 3.1 Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nabór wniosków Działanie 3.1 Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Nabór wniosków Działanie 3.1 Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Kraków, styczeń 2012 r. 1 Program Spotkania Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Mapa obszaru działalności Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Mapa obszaru działalności Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Istebna Milówka Lipowa Radziechowy-Wieprz Węgierska Górka Rajcza Czernichów Łodygowice Ujsoły Żywiec Mapa obszaru działalności Stowarzyszenia Jeleśnia

Bardziej szczegółowo

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGSRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIE REGION

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 FINANSOWANIE SPORTU Z UNIJNYCH FUNDUSZY Dotychczasowe efekty oraz moŝliwości wsparcia w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Zalew Zegrzyński poprzez budowę ośrodka szkoleniowoedukacyjnego ,00 34,8

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Zalew Zegrzyński poprzez budowę ośrodka szkoleniowoedukacyjnego ,00 34,8 Lp. Nr wniosku LGRZZ/.../II/2012 TYTUŁ OPERACJI WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWA NIA UŚREDNIONA L. PUNKTÓW PRZYZNANYCH PODCZAS OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU UWAGI 1 7 Wzmocnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Pozimowa modernizacja dróg powiatowych w roku część I Lokalizacja całkowita drogi

Pozimowa modernizacja dróg powiatowych w roku część I Lokalizacja całkowita drogi Lp. Klasa Nr Pozimowa modernizacja dróg powiatowych w roku 217 - część I Nazwa Lokalizacja całkowita Lokalizacja na obszarze gminy Ilość masy w tech. Pełnej Ilość masy w tech. Uproszczonej 1 2 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r.

Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r. WDRAŻANIE FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE BESKIDY w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

Uchwała Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: w sprawie : zmiany budżetu na rok 2010. Uchwała Nr XLIV/406/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

STRATEGIA REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH STRATEGIA REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA JCWPd PL_GW_2200_152 POWIERZCHNIA JCWPd [km 2 ] 2369,9 TYP WARSTWY WODONOŚNEJ porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda LITOLOGIA piaski,

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA LIDERA W MILÓWCE

ZMIANA LIDERA W MILÓWCE 15.10.2013 ZMIANA LIDERA W MILÓWCE Podczas turnieju Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Milówce, który rozgrywany był pod honorowym patronatem wójta gminy Milówka Roberta Piętki,

Bardziej szczegółowo

WIEPRZ: BĘDZIE WALKA W PODBESKIDZKIM SZCZYPIORNIAKU KTO ZYSKA? KTO STRACI?

WIEPRZ: BĘDZIE WALKA W PODBESKIDZKIM SZCZYPIORNIAKU KTO ZYSKA? KTO STRACI? WIEPRZ: BĘDZIE WALKA W PODBESKIDZKIM SZCZYPIORNIAKU KTO ZYSKA? KTO STRACI? Turniej, który rozgrywany będzie pod honorowym patronatem wójta gminy Radziechowy-Wieprz Macieja Miki, rozpocznie się o 8.00.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2007 2013 LIPIEC 2015 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIASTA TYCHY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 43-100 TYCHY TEL. 032 776 39 33 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Na podstawie 23 ust. 2 lit. (q) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 gmin które ze sobą współpracują! Związek Międzygminny ds. Ekologii w

Bardziej szczegółowo

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013:

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: 1. Prowadzę jednoosobową działalność usługową związaną z wyżywieniem. Czy mogę ubiegać się udzielenie

Bardziej szczegółowo

Informator dla beneficjentów

Informator dla beneficjentów Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 4- Żywiec (bardzo blisko rynku) tel./fax 475 48 e-mail: biuro@leader-zywiec.pl Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty str. 1 Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty Lista rankingowa wniosków w ramach Działania Małe Projekty,

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 - Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie 2.3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) II nabór. Nazwa wnioskodawcy

Priorytet 2 - Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie 2.3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) II nabór. Nazwa wnioskodawcy Lista mikroprojektów z Euroregionu Beskidy, zatwierdzonych przez Podkomitet Sterujący do dofinansowania z EFRR (30 31 maja 2006 r.) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo