Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR"

Transkrypt

1 Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów SAP Business Suite i Business Objects w 2014 r. oraz na zakup jednej licencji typu Developer systemu SAP Business Suite zawarta w Konstancinie Jeziornie, dnia 2013 r. pomiędzy Wykonawcą: <Dane Wykonawcy> reprezentowanym przez: a Zamawiającym, spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działającą pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.), używającą nazwy skróconej: PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, adres: Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165, KRS: , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , Kapitał zakładowy: ,00 zł w pełni opłacony, którą w niniejszej Umowie reprezentują:.... zwanymi dalej Stronami. str. 1

2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest nabycie w drodze sprzedaży jednej licencji typu Developer systemu SAP Business Suite oraz świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych w odniesieniu do produktów Oprogramowania - SAP wymienionych w Załączniku nr 1, (w którym uwzględniona została licencja nabywana na podstawie niniejszej Umowy) w zakresie i w sposób określony w Planie usługi SAP Enterprise Support, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 1.2 Usługi SAP Enterprise Support świadczone przez Wykonawcę określone są w Planie usługi SAP Enterprise Support, będącym Załącznikiem nr 2 do Umowy, którego aktualna wersja została zamieszczona na stronie Plan usługi SAP Enterprise Support stanowi integralną część Umowy. Niniejsza Umowa oraz Plan usługi SAP Enterprise Support są jedynymi wiążącymi dokumentami, w których określono wszystkie warunki dotyczące usług SAP Enterprise Support. Usługi SAP Enterprise Support są świadczone w odniesieniu do wszystkich tych składników oprogramowania serwisowanego na podstawie Umowy, w przypadku których udostępniono usługi SAP Enterprise Support. 1.3 Usługi serwisowe dla Oprogramowania będą świadczone przez Wykonawcę począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy licencji - w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. WYNAGRODZENIE Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, składającego się z: ceny sprzedaży dostarczonej licencji oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych na rzecz Zamawiającego. 2.2 Cena sprzedaży (wartość) dostarczonej w ramach niniejszej Umowy licencji wynosi: Jedna licencja typu Developer: systemu SAP Business Suite. zł (słownie złotych: ). 2.3 Podstawą dla ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych są kwoty, stanowiące określony w danym czasie procent od cen kontraktowych Oprogramowania wymienionego w Załączniku nr 1 (opłata licencyjna netto). 2.4 Stawka bazowa wykorzystywana do naliczenia rocznej opłaty z tytułu świadczonych usług SAP Enterprise Support na dzień zawarcia umowy wynosi. % dla wszystkich licencji Business Suite mysap zakupionych po 5 lipca 2008, włącznie z licencjami dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy. 2.5 W przypadku licencji na Oprogramowanie Business Suite my SAP udzielonych przed dniem 1 stycznia 2008 będzie obwiązywać w roku 2014 stawka bazowa w wysokości %. str. 2

3 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support 2.6 Dla wszystkich licencji Business Objects stawka bazowa wykorzystywana do naliczenia rocznej opłaty z tytułu świadczonych usług SAP Enterprise Support na dzień podpisania umowy wynosi.. %. 2.7 Na dzień podpisania Umowy podstawa naliczania opłat serwisowych wynosi: W odniesieniu do punktu 2.4. zł W odniesieniu do punktu 2.5. zł W odniesieniu do punktu 2.6. zł. 2.8 Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie określonym w pkt 1.1 wynosi łącznie.. zł (słownie:.. ). Wynagrodzenie składa się z: ceny sprzedaży licencji: zł, i wynagrodzenia za świadczenie usług SAP Enterprise Support: zł. 2.9 Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych oprogramowania SAP (Opłaty za usługi SAP Enterprise Support), określone w pkt , jest płatne w dwunastu równych częściach, za okresy miesiąca kalendarzowego, fakturowane miesięcznie z dołu, a termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Cena sprzedaży licencji jest płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu licencji Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury W przypadku określenia w jakimkolwiek dokumencie wynagrodzenia w walutach obcych, rozumie się przez to równowartość tych walut w złotych polskich. Wynagrodzenie takie zostanie przeliczone na złote polskie według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu fakturowania Wszelkie kwoty określone jako wynagrodzenie Wykonawcy są kwotami netto i nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania korekty ustalonych kwot wynagrodzenia, jeżeli, i tylko w takim stopniu, w jakim będzie to wynikać z wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących regulacji podatkowych, nakładających dodatkowe obciążenia finansowe publicznoprawne na Wykonawcę w związku z zawarciem Umowy lub w związku z działaniami podjętymi przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej Umowy O ile Umowa lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawo Wykonawcy do domagania się zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem powyższej Umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód Zamawiającego wynikających zarówno z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w Planie Usług Serwisu Enterprise SUPPORT załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 3.2 Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za wykonanie Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Plan usługi SAP Enterprise Support do niniejszej Umowy. Ponadto zastosowanie do wykonania Umowy będą mieć następujące postanowienia: str. 3

4 3.2.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz dalej idących ograniczeń w treści Umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza, bez względu na podstawę prawną roszczenia (tj. zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, jak i z tytułu czynu niedozwolonego), kształtować się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Wykonawcy, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym także za utracone korzyści W przypadkach innych niż określone w pkt Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy Z zastrzeżeniem pkt Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) W przypadkach nie określonych w odpowiednim Planie usług pomocy technicznej (SAP Enterprise Support lub SAP Standard Support) limit odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę ograniczony jest do wysokości 100% kwoty wskazanej w pkt. 2.7 Umowy. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a przede wszystkim nie podanych do wiadomości publicznej informacji technologicznych, technicznych, handlowych i organizacyjno-ekonomicznych (Informacje Chronione), udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i niewykorzystania ich w jakimkolwiek innym celu, niż przewidziany w niniejszej Umowie, a w szczególności informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu przez Wykonawcę mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe Zamawiającego, w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak do przekazywania informacji chronionych swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez podwykonawców. 4.2 Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych, określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 4.3 Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja Chroniona: 1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy, 2) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej, 3) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem pkt.. 4.4, 4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 5) zostanie opracowana niezależnie, co Wykonawca może udowodnić. str. 4

5 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support 4.4 Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji Chronionych otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie ujawnionych informacji. 4.5 Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oraz materiały, z którymi Wykonawca zapozna się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia niniejszej Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów n/w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Chronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. nr 153 poz ze. zm.), z uwzględnieniem postanowień Umowy. 4.6 Jeżeli w związku z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zaistnieje konieczność poddania się przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców procedurze postępowania sprawdzającego, o której mowa w ww. ustawie, Zamawiający poinformuje o takim fakcie, a Wykonawca podejmie niezbędne czynności w celu spełnienia tego warunku. 4.7 Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 4.6, będzie skutkować odsunięciem danej osoby od świadczenia usług, dla których zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych konieczne jest posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa (do informacji o klauzuli zastrzeżone pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej). Jeżeli ze względu na niewypełnienie zobowiązań Wykonawcy w zakresie postępowania sprawdzającego, Wykonawca nie będzie w stanie świadczyć usług objętych Umową, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (rażące naruszenie Umowy przez Wykonawcę). 4.8 W przypadku wykonywania przez przedstawicieli Wykonawcy prac w ramach Umowy na terenie siedziby Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych swoich pracowników lub osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, do przekazywania w formie pisemnej pracownikom lub osobom, którymi się posługuje przy wykonaniu Umowy, następującej informacji: Dane osobowe pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonaniu Umowy, w zakresie: imię i nazwisko, fotografia, nazwa firmy, zostaną udostępnione PSE S.A. do przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w str. 5

6 Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165 oraz zabezpieczenia mienia będącego własnością użytkowników obiektu przed utratą bądź uszkodzeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. PSE S.A. nie przewiduje udostępnienia ww. danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu powyższej ustawy Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki informacji zawierające informacje uzyskane od Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres jej realizacji w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie zł (słownie złotych: ) Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego), b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w jednej lub w kilku spośród form określonych w Części I SIWZ. Zamawiający potwierdza, że Zabezpieczenie spełnia wymagania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określone w Rozdziale 18 pkt Części I SIWZ. 1. Zabezpieczenie zostanie zwrócone/ zwolnione w terminie 30 dni po wykonaniu Umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W zakresie prawnie dopuszczalnym Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru Zabezpieczenia wskazanego w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy: a) wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt. 5.2., z zastrzeżeniem, że w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania: 1 W przypadku wniesienia Zabezpieczenia z formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej str. 6

7 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support b) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) daty wpłynięcia do Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej wystąpieniu Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt lit. b), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione będą pozostałe wymagania określone w pkt lit c) Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na piśmie przez Wykonawcę w tym celu Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wysyłając do wystawcy tej gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej Umowy Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy z Umowy, w całości lub w części, w tym przelew wierzytelności, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności Postanowienia Umowy będą podlegać prawu polskiemu Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w Załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy Umowa może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w poszczególnych jej postanowieniach, w tym wskazanych w treści Załącznika nr 2 - Plan usługi str. 7

8 SAP Enterprise Support, w szczególności w jego pkt Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia od Umowy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Warszawie Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Załącznikami do Umowy są: a) Załącznik Nr 1 - Wykaz produktów SAP będących przedmiotem usług serwisowych SAP Enterprise Support, b) Załącznik Nr 2 - Plan usługi SAP Enterprise Support. Za Wykonawcę. Data, podpis osoby upoważnionej Za Zamawiającego Data, podpis osoby upoważnionej str. 8

9 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do Umowy Serwisowej Wykaz produktów SAP będących przedmiotem usług serwisowych SAP Enterprise Support: 1. Licencje SAP Business Suite (wykorzystywane na potrzeby systemów: ECC 6.0, SAP SSM, SAP BW) Data udzielenia licencji Nazwa produktu Przed Po Łącznie SAP Business Suite Professional User SAP Business Suite Ltd. Prof. User SAP Business Suite Developer 1 1 Payroll Processing Licencje SAP Business Objects (data udzielenia licencji ) Nazwa produktu Łącznie SAP Application Business Analytics Professional User` 63 SAP Business Suite Business Expert Upgrade User 95 BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (user) 158 BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (CS) 2 Licencje zostały udzielone na produkty SAP wraz z bazą danych Oracle. str. 9

10 Załącznik nr 2 do Umowy Serwisowej PLAN USŁUG SAP ENTERPRISE SUPPORT ( Plan ) obowiązujący od dnia ( Data wejścia w życie ) Niniejszy Plan jako załącznik stanowi integralną część Umowy określonej powyżej. W każdym przypadku gdy postanowienia niniejszego Planu są sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami Umowy, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia niniejszego Planu. Niniejszy Plan określa sposób świadczenia przez Wykonawcę usług pomocy technicznej zdefiniowanych w niniejszym dokumencie ( SAP Enterprise Support ) w odniesieniu do wszystkich programów, na które Zamawiający (Licencjobiorca, Klient) uzyskał licencję SAP (określanych dalej łącznie jako Rozwiązania objęte usługami pomocy technicznej w wersji «Enterprise» ), z wyłączeniem oprogramowania, do którego mają zastosowanie wyłącznie specjalne umowy dotyczące pomocy technicznej. 1. Definicje 1.1 Start produktywny oznacza moment, od którego (po wdrożeniu Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise lub ich uaktualnieniu) Zamawiający może korzystać z Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise w celu przetwarzania danych rzeczywistych na żywo oraz prowadzenia działalności zgodnie z Umową. 1.2 Rozwiązania Zamawiającego oznaczają Rozwiązania objęte usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz wszelkie inne oprogramowanie, na które Zamawiający uzyskał licencje od stron trzecich, o ile oprogramowanie takie jest używane w połączeniu z Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. 1.3 System produktywny oznacza system produktywny firmy SAP stosowany na potrzeby działalności biznesowej, w którym zapisywane są dane Zamawiającego. 1.4 Rozwiązanie programowe firmy SAP oznacza grupę składającą się z jednego lub większej liczby Systemów produktywnych, na których są uruchamiane Rozwiązania Zamawiającego, i które służą głównie do obsługi określonych aspektów funkcjonalnych działalności Zamawiającego. Szczegóły i przykłady znajdują się w witrynie SAP Service Marketplace (zgodnie z dokumentem SAP Note lub późniejszym, zastępującym dokument SAP Note ). 1.5 Sesja serwisowa oznacza serię czynności i zadań pomocy technicznej wykonywanych zdalnie w celu zgromadzenia dalszych informacji poprzez rozmowę lub analizę Systemu produktywnego, wynikiem których jest lista zaleceń. Sesja serwisowa może być prowadzona ręcznie lub być w pełni zautomatyzowana albo samoobsługowa. 1.6 Główny problem oznacza zidentyfikowane i traktowane priorytetowo przez Wykonawcę i Zamawiającego według standardów firmy SAP problemy i/lub uszkodzenia, które mają znaczący wpływ na System produktywny. 1.7 Lokalne godziny pracy oznaczają standardowe godziny pracy (8:00 18:00) w zwykłe dni robocze, zgodnie ze stosownym harmonogramem dni świątecznych przestrzeganym w siedzibie Wykonawcy. Wyłącznie w odniesieniu do usług SAP Enterprise Support Strony mogą wspólnie uzgodnić, że będą miały zastosowanie str. 10

11 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support inne godziny pracy jednej ze spółek stowarzyszonych z Wykonawcą, która będzie stanowić odniesienie dla Lokalnych godzin pracy. 2. Zakres usług SAP Enterprise Support Usługi SAP Enterprise Support obejmują następujące elementy: Stałe doskonalenie i innowacje: Nowe wersje oprogramowania wchodzące w skład licencjonowanych Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz narzędzia i procedury umożliwiające uaktualnienie. Pakiety korekcyjne poprawki redukujące nakład pracy potrzebny do wdrażania pojedynczych korekt. Pakiety korekcyjne mogą także zawierać korekty dostosowujące istniejący zakres funkcji do zmienionych wymagań prawnych i przepisów. W przypadku wersji podstawowych aplikacji SAP Business Suite mysap ECC 6.0 oraz Business Objects XI 3.0 Wykonawca zapewnia dodatkowy zakres funkcji i/lub innowacje za pomocą pakietów rozszerzeń lub innych dostępnych środków. W ramach standardowych usług serwisowych przeznaczonych dla wersji podstawowej aplikacji SAP Wykonawca może dostarczać jeden pakiet rozszerzeń lub inną aktualizację na rok kalendarzowy. Aktualizacje technologiczne wymagane do obsługi systemów operacyjnych i baz danych innych firm. Szczegółowe informacje na temat strategii udostępniania wersji produktów SAP oraz zalecenia dotyczące aktualizacji technologii dla pakietów rozszerzeń SAP można znaleźć na stronie SAP Service Marketplace. Dostępny kod źródłowy ABAP dla aplikacji należących do Rozwiązań SAP objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, a także dodatkowo wydane i obsługiwane moduły funkcjonalne. Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu, takimi jak zmienione ustawienia konfiguracji lub uaktualnienia Rozwiązań objętych pomocą techniczną w wersji Enterprise, jest obsługiwane na przykład przy użyciu treści i materiałów informacyjnych, narzędzi dla tworzenia kopii mandanta oraz kopii dla podmiotu jednostki zarządzanej, a także narzędzi do porównywania konfiguracji. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w każdym roku kalendarzowym do pięciu dni zdalnych usług pomocy technicznej świadczonych przez programistów rozwiązań SAP: o by ułatwić Zamawiającemu ocenę innowacyjnych funkcji najnowszego pakietu rozszerzeń SAP i możliwości jego wdrożenia zgodnie z wymaganiami procesów gospodarczych o by poprzez łącznie jednodniowe sesje szkoleniowe (transfer wiedzy) w zakresie określonego oprogramowania/aplikacji lub składników Globalnego szkieletu pomocy technicznej przekazać Zamawiającemu potrzebne mu wskazówki. Program oraz plan dostępnych szkoleń są podane w witrynie Plan sesji, ich dostępność oraz stosowana metodyka prowadzenia szkoleń zależą od firmy SAP. Wykonawca i Zamawiający zaplanują tę usługę według wspólnych uzgodnień. W ramach systemu SAP Solution Manager Enterprise Edition Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do usług kierowanej samoobsługowej pomocy technicznej mających na celu pomóc Zamawiającemu w str. 11

12 zoptymalizowaniu zarządzania technicznego Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treść i wytyczne konfiguracyjne dotyczące Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise są zazwyczaj dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition. Najlepsze praktyki dla SAP System Administration (Administracja systemem) oraz korzystania z rozwiązań SAP w odniesieniu do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treści dotyczące konfiguracji i obsługi systemu SAP są zapewniane jako integralne części Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treści, narzędzia i opisy procesów dotyczących zarządzania cyklem życia produktów SAP stanowią część rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise i/lub ich odpowiedniej dokumentacji. Zaawansowana pomoc techniczna dla pakietów rozszerzeń i innych aktualizacji oprogramowania SAP Wykonawca oferuje specjalną usługę kontroli zdalnej przeprowadzanej przez ekspertów ds. rozwiązań SAP, aby przeanalizować planowane lub istniejące modyfikacje i określić możliwe konflikty między kodem dodatkowym Zamawiającego a pakietami rozszerzeń i innymi aktualizacjami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Każda kontrola jest przeprowadzana w odniesieniu do jednej określonej modyfikacji w jednym z etapów podstawowego procesu gospodarczego Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do uzyskania dwóch usług w jednej z następujących kategorii na rok kalendarzowy w przypadku każdego oprogramowania SAP: Uzasadnienie modyfikacji: Na podstawie wymaganej przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, obejmującej zakres i projekt planowanej lub istniejącej, specyficznej dla Zamawiającego modyfikacji, Wykonawca określa standardowy zakres funkcji Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, który może spełniać wymagania Zamawiającego (szczegółowe informacje w witrynie Możliwość utrzymywania kodu dodatkowego: na podstawie wymaganej przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, obejmującej zakres i projekt planowanej lub istniejącej specyficznej dla Zamawiającego modyfikacji, Wykonawca określa, które rozwiązania USER EXIT i usługi mogą być dostępne w celu oddzielenia kodu dodatkowego od kodu SAP (szczegółowe informacje w witrynie Globalny szkielet pomocy technicznej SAP Service Marketplace baza wiedzy SAP oraz sieć ekstranet SAP służąca do transferu wiedzy. Firma SAP udostępnia treści i usługi wyłącznie swoim Licencjobiorcom i partnerom. Usługa SAP Notes w witrynie SAP Service Marketplace dokumentuje zakłócenia w działaniu oprogramowania i zawiera informacje, jak usuwać i omijać błędy oraz jak ich unikać. Usługa SAP Notes może zawierać korekty kodu, które str. 12

13 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Zamawiający mogą wdrażać w swoich systemach SAP. Usługa SAP Notes stanowi również dokumentację powiązanych problemów, pytań licencjobiorców i zalecanych rozwiązań (np. konfigurowania ustawień). SAP Note Assistant narzędzie do instalowania określonych korekt i udoskonaleń składników firmy SAP. SAP Solution Manager Enterprise Edition zgodnie z pkt 2.4 Pomoc techniczna o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego (Licencjobiorcy) Globalna obsługa przez Wykonawcę komunikatów dotyczących problemów związanych z Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, z uwzględnieniem umów dotyczących poziomu usług w odniesieniu do czasu początkowej reakcji oraz Czynności korygującej (więcej informacji zawierają zapisy w pkt ) Centrum doradcze pomocy technicznej Wykonawcy zgodnie z opisem w pkt Ciągła kontrola jakości zgodnie z opisem w pkt. 2.3 Globalna analiza pierwotnych przyczyn i procedury eskalacji (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) zgodnie z pkt. 2.1 poniżej. Analiza przyczyn pierwotnych dotyczących kodu dodatkowego: w przypadku kodu dodatkowego opracowanego przez Zamawiającego za pomocą środowiska projektowego SAP, Wykonawca oferuje, w ramach pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, analizę pierwotnych przyczyn, zgodnie z przebiegiem procesu globalnej obsługi zgłoszeń i umowami dotyczącymi dotyczących poziomu usług określonymi w punktach 2.1.1, i Ma to zastosowanie do zgłoszeń o priorytecie bardzo wysokim i wysokim. Jeśli kod dodatkowy Zamawiającego jest udokumentowany zgodnie z obowiązującymi standardami SAP (szczegółowe informacje - Wykonawca może udzielić Zamawiającemu wskazówek podczas rozwiązywania problemu. Inne składniki, metodyki, treści i udział w społeczności Monitorowanie składników i agentów systemów w celu śledzenia dostępnych zasobów i gromadzenia informacji o stanie systemów Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise (np. usługa EarlyWatch Alert firmy SAP). Wstępnie skonfigurowane szablony i przypadki testowe są zwykle dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition. Ponadto rozwiązanie to ułatwia Zamawiającemu przeprowadzanie testów dzięki zakresowi funkcji, który obejmuje obecnie: o administrowanie testami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise przy użyciu zakresu funkcji dostarczanych w ramach rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, o zarządzanie jakością w odniesieniu do zarządzania bramami kontroli jakości, o dostarczone przez SAP narzędzia do automatycznego testowania, o dostarczone przez SAP narzędzia ułatwiające optymalizację zakresu testów regresji. Takie narzędzia ułatwiają określenie procesów gospodarczych, na które będzie mieć wpływ planowana zmiana Oprogramowania SAP, oraz str. 13

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 z 8 2011-07-05 10:10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161707-2011 z dnia 2011-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Serwisu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo