Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR"

Transkrypt

1 Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów SAP Business Suite i Business Objects w 2014 r. oraz na zakup jednej licencji typu Developer systemu SAP Business Suite zawarta w Konstancinie Jeziornie, dnia 2013 r. pomiędzy Wykonawcą: <Dane Wykonawcy> reprezentowanym przez: a Zamawiającym, spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działającą pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.), używającą nazwy skróconej: PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, adres: Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165, KRS: , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , Kapitał zakładowy: ,00 zł w pełni opłacony, którą w niniejszej Umowie reprezentują:.... zwanymi dalej Stronami. str. 1

2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest nabycie w drodze sprzedaży jednej licencji typu Developer systemu SAP Business Suite oraz świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych w odniesieniu do produktów Oprogramowania - SAP wymienionych w Załączniku nr 1, (w którym uwzględniona została licencja nabywana na podstawie niniejszej Umowy) w zakresie i w sposób określony w Planie usługi SAP Enterprise Support, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 1.2 Usługi SAP Enterprise Support świadczone przez Wykonawcę określone są w Planie usługi SAP Enterprise Support, będącym Załącznikiem nr 2 do Umowy, którego aktualna wersja została zamieszczona na stronie Plan usługi SAP Enterprise Support stanowi integralną część Umowy. Niniejsza Umowa oraz Plan usługi SAP Enterprise Support są jedynymi wiążącymi dokumentami, w których określono wszystkie warunki dotyczące usług SAP Enterprise Support. Usługi SAP Enterprise Support są świadczone w odniesieniu do wszystkich tych składników oprogramowania serwisowanego na podstawie Umowy, w przypadku których udostępniono usługi SAP Enterprise Support. 1.3 Usługi serwisowe dla Oprogramowania będą świadczone przez Wykonawcę począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy licencji - w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. WYNAGRODZENIE Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, składającego się z: ceny sprzedaży dostarczonej licencji oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych na rzecz Zamawiającego. 2.2 Cena sprzedaży (wartość) dostarczonej w ramach niniejszej Umowy licencji wynosi: Jedna licencja typu Developer: systemu SAP Business Suite. zł (słownie złotych: ). 2.3 Podstawą dla ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych są kwoty, stanowiące określony w danym czasie procent od cen kontraktowych Oprogramowania wymienionego w Załączniku nr 1 (opłata licencyjna netto). 2.4 Stawka bazowa wykorzystywana do naliczenia rocznej opłaty z tytułu świadczonych usług SAP Enterprise Support na dzień zawarcia umowy wynosi. % dla wszystkich licencji Business Suite mysap zakupionych po 5 lipca 2008, włącznie z licencjami dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy. 2.5 W przypadku licencji na Oprogramowanie Business Suite my SAP udzielonych przed dniem 1 stycznia 2008 będzie obwiązywać w roku 2014 stawka bazowa w wysokości %. str. 2

3 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support 2.6 Dla wszystkich licencji Business Objects stawka bazowa wykorzystywana do naliczenia rocznej opłaty z tytułu świadczonych usług SAP Enterprise Support na dzień podpisania umowy wynosi.. %. 2.7 Na dzień podpisania Umowy podstawa naliczania opłat serwisowych wynosi: W odniesieniu do punktu 2.4. zł W odniesieniu do punktu 2.5. zł W odniesieniu do punktu 2.6. zł. 2.8 Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie określonym w pkt 1.1 wynosi łącznie.. zł (słownie:.. ). Wynagrodzenie składa się z: ceny sprzedaży licencji: zł, i wynagrodzenia za świadczenie usług SAP Enterprise Support: zł. 2.9 Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych oprogramowania SAP (Opłaty za usługi SAP Enterprise Support), określone w pkt , jest płatne w dwunastu równych częściach, za okresy miesiąca kalendarzowego, fakturowane miesięcznie z dołu, a termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Cena sprzedaży licencji jest płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu licencji Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury W przypadku określenia w jakimkolwiek dokumencie wynagrodzenia w walutach obcych, rozumie się przez to równowartość tych walut w złotych polskich. Wynagrodzenie takie zostanie przeliczone na złote polskie według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu fakturowania Wszelkie kwoty określone jako wynagrodzenie Wykonawcy są kwotami netto i nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania korekty ustalonych kwot wynagrodzenia, jeżeli, i tylko w takim stopniu, w jakim będzie to wynikać z wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących regulacji podatkowych, nakładających dodatkowe obciążenia finansowe publicznoprawne na Wykonawcę w związku z zawarciem Umowy lub w związku z działaniami podjętymi przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej Umowy O ile Umowa lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawo Wykonawcy do domagania się zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem powyższej Umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód Zamawiającego wynikających zarówno z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w Planie Usług Serwisu Enterprise SUPPORT załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 3.2 Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za wykonanie Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Plan usługi SAP Enterprise Support do niniejszej Umowy. Ponadto zastosowanie do wykonania Umowy będą mieć następujące postanowienia: str. 3

4 3.2.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz dalej idących ograniczeń w treści Umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza, bez względu na podstawę prawną roszczenia (tj. zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, jak i z tytułu czynu niedozwolonego), kształtować się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Wykonawcy, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym także za utracone korzyści W przypadkach innych niż określone w pkt Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy Z zastrzeżeniem pkt Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) W przypadkach nie określonych w odpowiednim Planie usług pomocy technicznej (SAP Enterprise Support lub SAP Standard Support) limit odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę ograniczony jest do wysokości 100% kwoty wskazanej w pkt. 2.7 Umowy. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a przede wszystkim nie podanych do wiadomości publicznej informacji technologicznych, technicznych, handlowych i organizacyjno-ekonomicznych (Informacje Chronione), udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i niewykorzystania ich w jakimkolwiek innym celu, niż przewidziany w niniejszej Umowie, a w szczególności informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu przez Wykonawcę mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe Zamawiającego, w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak do przekazywania informacji chronionych swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez podwykonawców. 4.2 Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych, określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 4.3 Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja Chroniona: 1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy, 2) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej, 3) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem pkt.. 4.4, 4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 5) zostanie opracowana niezależnie, co Wykonawca może udowodnić. str. 4

5 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support 4.4 Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji Chronionych otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie ujawnionych informacji. 4.5 Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oraz materiały, z którymi Wykonawca zapozna się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia niniejszej Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów n/w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Chronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. nr 153 poz ze. zm.), z uwzględnieniem postanowień Umowy. 4.6 Jeżeli w związku z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zaistnieje konieczność poddania się przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców procedurze postępowania sprawdzającego, o której mowa w ww. ustawie, Zamawiający poinformuje o takim fakcie, a Wykonawca podejmie niezbędne czynności w celu spełnienia tego warunku. 4.7 Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 4.6, będzie skutkować odsunięciem danej osoby od świadczenia usług, dla których zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych konieczne jest posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa (do informacji o klauzuli zastrzeżone pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej). Jeżeli ze względu na niewypełnienie zobowiązań Wykonawcy w zakresie postępowania sprawdzającego, Wykonawca nie będzie w stanie świadczyć usług objętych Umową, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (rażące naruszenie Umowy przez Wykonawcę). 4.8 W przypadku wykonywania przez przedstawicieli Wykonawcy prac w ramach Umowy na terenie siedziby Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych swoich pracowników lub osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, do przekazywania w formie pisemnej pracownikom lub osobom, którymi się posługuje przy wykonaniu Umowy, następującej informacji: Dane osobowe pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonaniu Umowy, w zakresie: imię i nazwisko, fotografia, nazwa firmy, zostaną udostępnione PSE S.A. do przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w str. 5

6 Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165 oraz zabezpieczenia mienia będącego własnością użytkowników obiektu przed utratą bądź uszkodzeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. PSE S.A. nie przewiduje udostępnienia ww. danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu powyższej ustawy Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki informacji zawierające informacje uzyskane od Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres jej realizacji w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie zł (słownie złotych: ) Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego), b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w jednej lub w kilku spośród form określonych w Części I SIWZ. Zamawiający potwierdza, że Zabezpieczenie spełnia wymagania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określone w Rozdziale 18 pkt Części I SIWZ. 1. Zabezpieczenie zostanie zwrócone/ zwolnione w terminie 30 dni po wykonaniu Umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W zakresie prawnie dopuszczalnym Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru Zabezpieczenia wskazanego w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy: a) wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt. 5.2., z zastrzeżeniem, że w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania: 1 W przypadku wniesienia Zabezpieczenia z formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej str. 6

7 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support b) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) daty wpłynięcia do Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej wystąpieniu Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt lit. b), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione będą pozostałe wymagania określone w pkt lit c) Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na piśmie przez Wykonawcę w tym celu Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wysyłając do wystawcy tej gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce (przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej Umowy Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy z Umowy, w całości lub w części, w tym przelew wierzytelności, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności Postanowienia Umowy będą podlegać prawu polskiemu Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w Załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy Umowa może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w poszczególnych jej postanowieniach, w tym wskazanych w treści Załącznika nr 2 - Plan usługi str. 7

8 SAP Enterprise Support, w szczególności w jego pkt Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia od Umowy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Warszawie Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Załącznikami do Umowy są: a) Załącznik Nr 1 - Wykaz produktów SAP będących przedmiotem usług serwisowych SAP Enterprise Support, b) Załącznik Nr 2 - Plan usługi SAP Enterprise Support. Za Wykonawcę. Data, podpis osoby upoważnionej Za Zamawiającego Data, podpis osoby upoważnionej str. 8

9 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do Umowy Serwisowej Wykaz produktów SAP będących przedmiotem usług serwisowych SAP Enterprise Support: 1. Licencje SAP Business Suite (wykorzystywane na potrzeby systemów: ECC 6.0, SAP SSM, SAP BW) Data udzielenia licencji Nazwa produktu Przed Po Łącznie SAP Business Suite Professional User SAP Business Suite Ltd. Prof. User SAP Business Suite Developer 1 1 Payroll Processing Licencje SAP Business Objects (data udzielenia licencji ) Nazwa produktu Łącznie SAP Application Business Analytics Professional User` 63 SAP Business Suite Business Expert Upgrade User 95 BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (user) 158 BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (CS) 2 Licencje zostały udzielone na produkty SAP wraz z bazą danych Oracle. str. 9

10 Załącznik nr 2 do Umowy Serwisowej PLAN USŁUG SAP ENTERPRISE SUPPORT ( Plan ) obowiązujący od dnia ( Data wejścia w życie ) Niniejszy Plan jako załącznik stanowi integralną część Umowy określonej powyżej. W każdym przypadku gdy postanowienia niniejszego Planu są sprzeczne lub niezgodne z postanowieniami Umowy, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia niniejszego Planu. Niniejszy Plan określa sposób świadczenia przez Wykonawcę usług pomocy technicznej zdefiniowanych w niniejszym dokumencie ( SAP Enterprise Support ) w odniesieniu do wszystkich programów, na które Zamawiający (Licencjobiorca, Klient) uzyskał licencję SAP (określanych dalej łącznie jako Rozwiązania objęte usługami pomocy technicznej w wersji «Enterprise» ), z wyłączeniem oprogramowania, do którego mają zastosowanie wyłącznie specjalne umowy dotyczące pomocy technicznej. 1. Definicje 1.1 Start produktywny oznacza moment, od którego (po wdrożeniu Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise lub ich uaktualnieniu) Zamawiający może korzystać z Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise w celu przetwarzania danych rzeczywistych na żywo oraz prowadzenia działalności zgodnie z Umową. 1.2 Rozwiązania Zamawiającego oznaczają Rozwiązania objęte usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz wszelkie inne oprogramowanie, na które Zamawiający uzyskał licencje od stron trzecich, o ile oprogramowanie takie jest używane w połączeniu z Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. 1.3 System produktywny oznacza system produktywny firmy SAP stosowany na potrzeby działalności biznesowej, w którym zapisywane są dane Zamawiającego. 1.4 Rozwiązanie programowe firmy SAP oznacza grupę składającą się z jednego lub większej liczby Systemów produktywnych, na których są uruchamiane Rozwiązania Zamawiającego, i które służą głównie do obsługi określonych aspektów funkcjonalnych działalności Zamawiającego. Szczegóły i przykłady znajdują się w witrynie SAP Service Marketplace (zgodnie z dokumentem SAP Note lub późniejszym, zastępującym dokument SAP Note ). 1.5 Sesja serwisowa oznacza serię czynności i zadań pomocy technicznej wykonywanych zdalnie w celu zgromadzenia dalszych informacji poprzez rozmowę lub analizę Systemu produktywnego, wynikiem których jest lista zaleceń. Sesja serwisowa może być prowadzona ręcznie lub być w pełni zautomatyzowana albo samoobsługowa. 1.6 Główny problem oznacza zidentyfikowane i traktowane priorytetowo przez Wykonawcę i Zamawiającego według standardów firmy SAP problemy i/lub uszkodzenia, które mają znaczący wpływ na System produktywny. 1.7 Lokalne godziny pracy oznaczają standardowe godziny pracy (8:00 18:00) w zwykłe dni robocze, zgodnie ze stosownym harmonogramem dni świątecznych przestrzeganym w siedzibie Wykonawcy. Wyłącznie w odniesieniu do usług SAP Enterprise Support Strony mogą wspólnie uzgodnić, że będą miały zastosowanie str. 10

11 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support inne godziny pracy jednej ze spółek stowarzyszonych z Wykonawcą, która będzie stanowić odniesienie dla Lokalnych godzin pracy. 2. Zakres usług SAP Enterprise Support Usługi SAP Enterprise Support obejmują następujące elementy: Stałe doskonalenie i innowacje: Nowe wersje oprogramowania wchodzące w skład licencjonowanych Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz narzędzia i procedury umożliwiające uaktualnienie. Pakiety korekcyjne poprawki redukujące nakład pracy potrzebny do wdrażania pojedynczych korekt. Pakiety korekcyjne mogą także zawierać korekty dostosowujące istniejący zakres funkcji do zmienionych wymagań prawnych i przepisów. W przypadku wersji podstawowych aplikacji SAP Business Suite mysap ECC 6.0 oraz Business Objects XI 3.0 Wykonawca zapewnia dodatkowy zakres funkcji i/lub innowacje za pomocą pakietów rozszerzeń lub innych dostępnych środków. W ramach standardowych usług serwisowych przeznaczonych dla wersji podstawowej aplikacji SAP Wykonawca może dostarczać jeden pakiet rozszerzeń lub inną aktualizację na rok kalendarzowy. Aktualizacje technologiczne wymagane do obsługi systemów operacyjnych i baz danych innych firm. Szczegółowe informacje na temat strategii udostępniania wersji produktów SAP oraz zalecenia dotyczące aktualizacji technologii dla pakietów rozszerzeń SAP można znaleźć na stronie SAP Service Marketplace. Dostępny kod źródłowy ABAP dla aplikacji należących do Rozwiązań SAP objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, a także dodatkowo wydane i obsługiwane moduły funkcjonalne. Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu, takimi jak zmienione ustawienia konfiguracji lub uaktualnienia Rozwiązań objętych pomocą techniczną w wersji Enterprise, jest obsługiwane na przykład przy użyciu treści i materiałów informacyjnych, narzędzi dla tworzenia kopii mandanta oraz kopii dla podmiotu jednostki zarządzanej, a także narzędzi do porównywania konfiguracji. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w każdym roku kalendarzowym do pięciu dni zdalnych usług pomocy technicznej świadczonych przez programistów rozwiązań SAP: o by ułatwić Zamawiającemu ocenę innowacyjnych funkcji najnowszego pakietu rozszerzeń SAP i możliwości jego wdrożenia zgodnie z wymaganiami procesów gospodarczych o by poprzez łącznie jednodniowe sesje szkoleniowe (transfer wiedzy) w zakresie określonego oprogramowania/aplikacji lub składników Globalnego szkieletu pomocy technicznej przekazać Zamawiającemu potrzebne mu wskazówki. Program oraz plan dostępnych szkoleń są podane w witrynie Plan sesji, ich dostępność oraz stosowana metodyka prowadzenia szkoleń zależą od firmy SAP. Wykonawca i Zamawiający zaplanują tę usługę według wspólnych uzgodnień. W ramach systemu SAP Solution Manager Enterprise Edition Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do usług kierowanej samoobsługowej pomocy technicznej mających na celu pomóc Zamawiającemu w str. 11

12 zoptymalizowaniu zarządzania technicznego Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treść i wytyczne konfiguracyjne dotyczące Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise są zazwyczaj dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition. Najlepsze praktyki dla SAP System Administration (Administracja systemem) oraz korzystania z rozwiązań SAP w odniesieniu do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treści dotyczące konfiguracji i obsługi systemu SAP są zapewniane jako integralne części Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Treści, narzędzia i opisy procesów dotyczących zarządzania cyklem życia produktów SAP stanowią część rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise i/lub ich odpowiedniej dokumentacji. Zaawansowana pomoc techniczna dla pakietów rozszerzeń i innych aktualizacji oprogramowania SAP Wykonawca oferuje specjalną usługę kontroli zdalnej przeprowadzanej przez ekspertów ds. rozwiązań SAP, aby przeanalizować planowane lub istniejące modyfikacje i określić możliwe konflikty między kodem dodatkowym Zamawiającego a pakietami rozszerzeń i innymi aktualizacjami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Każda kontrola jest przeprowadzana w odniesieniu do jednej określonej modyfikacji w jednym z etapów podstawowego procesu gospodarczego Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do uzyskania dwóch usług w jednej z następujących kategorii na rok kalendarzowy w przypadku każdego oprogramowania SAP: Uzasadnienie modyfikacji: Na podstawie wymaganej przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, obejmującej zakres i projekt planowanej lub istniejącej, specyficznej dla Zamawiającego modyfikacji, Wykonawca określa standardowy zakres funkcji Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, który może spełniać wymagania Zamawiającego (szczegółowe informacje w witrynie Możliwość utrzymywania kodu dodatkowego: na podstawie wymaganej przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, obejmującej zakres i projekt planowanej lub istniejącej specyficznej dla Zamawiającego modyfikacji, Wykonawca określa, które rozwiązania USER EXIT i usługi mogą być dostępne w celu oddzielenia kodu dodatkowego od kodu SAP (szczegółowe informacje w witrynie Globalny szkielet pomocy technicznej SAP Service Marketplace baza wiedzy SAP oraz sieć ekstranet SAP służąca do transferu wiedzy. Firma SAP udostępnia treści i usługi wyłącznie swoim Licencjobiorcom i partnerom. Usługa SAP Notes w witrynie SAP Service Marketplace dokumentuje zakłócenia w działaniu oprogramowania i zawiera informacje, jak usuwać i omijać błędy oraz jak ich unikać. Usługa SAP Notes może zawierać korekty kodu, które str. 12

13 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Zamawiający mogą wdrażać w swoich systemach SAP. Usługa SAP Notes stanowi również dokumentację powiązanych problemów, pytań licencjobiorców i zalecanych rozwiązań (np. konfigurowania ustawień). SAP Note Assistant narzędzie do instalowania określonych korekt i udoskonaleń składników firmy SAP. SAP Solution Manager Enterprise Edition zgodnie z pkt 2.4 Pomoc techniczna o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego (Licencjobiorcy) Globalna obsługa przez Wykonawcę komunikatów dotyczących problemów związanych z Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, z uwzględnieniem umów dotyczących poziomu usług w odniesieniu do czasu początkowej reakcji oraz Czynności korygującej (więcej informacji zawierają zapisy w pkt ) Centrum doradcze pomocy technicznej Wykonawcy zgodnie z opisem w pkt Ciągła kontrola jakości zgodnie z opisem w pkt. 2.3 Globalna analiza pierwotnych przyczyn i procedury eskalacji (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) zgodnie z pkt. 2.1 poniżej. Analiza przyczyn pierwotnych dotyczących kodu dodatkowego: w przypadku kodu dodatkowego opracowanego przez Zamawiającego za pomocą środowiska projektowego SAP, Wykonawca oferuje, w ramach pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa, analizę pierwotnych przyczyn, zgodnie z przebiegiem procesu globalnej obsługi zgłoszeń i umowami dotyczącymi dotyczących poziomu usług określonymi w punktach 2.1.1, i Ma to zastosowanie do zgłoszeń o priorytecie bardzo wysokim i wysokim. Jeśli kod dodatkowy Zamawiającego jest udokumentowany zgodnie z obowiązującymi standardami SAP (szczegółowe informacje - Wykonawca może udzielić Zamawiającemu wskazówek podczas rozwiązywania problemu. Inne składniki, metodyki, treści i udział w społeczności Monitorowanie składników i agentów systemów w celu śledzenia dostępnych zasobów i gromadzenia informacji o stanie systemów Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise (np. usługa EarlyWatch Alert firmy SAP). Wstępnie skonfigurowane szablony i przypadki testowe są zwykle dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition. Ponadto rozwiązanie to ułatwia Zamawiającemu przeprowadzanie testów dzięki zakresowi funkcji, który obejmuje obecnie: o administrowanie testami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise przy użyciu zakresu funkcji dostarczanych w ramach rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition, o zarządzanie jakością w odniesieniu do zarządzania bramami kontroli jakości, o dostarczone przez SAP narzędzia do automatycznego testowania, o dostarczone przez SAP narzędzia ułatwiające optymalizację zakresu testów regresji. Takie narzędzia ułatwiają określenie procesów gospodarczych, na które będzie mieć wpływ planowana zmiana Oprogramowania SAP, oraz str. 13

14 umożliwiają wydanie rekomendacji co do zakresu testu oraz generowania planów testów (szczegóły Treści i narzędzia uzupełniające opracowane w celu zwiększenia wydajności, które mogą obejmować metodyki wdrażania i standardowe procedury, Przewodnik wdrożenia i zbiory profili konfiguracji. Dostęp do wytycznych na stronie SAP Service Marketplace, które mogą obejmować procedury wdrożenia i obsługi oraz treści ułatwiające zmniejszenie kosztów i ryzyka. Treści te obejmują obecnie następujące elementy: o Kompleksowa obsługa rozwiązań: pomoc Zamawiającemu w optymalizacji kompleksowej obsługi Oprogramowania SAP. o Metodyka Run SAP: pomoc Zamawiającemu w zarządzaniu aplikacjami, obsłudze procesów gospodarczych i administrowaniu platformą technologiczną SAP NetWeaver. Usługa ta obejmuje obecnie: Standardy SAP dotyczące obsługi rozwiązań, Ogólny plan metodyki Run SAP służący do wdrażania kompleksowej obsługi rozwiązań, Narzędzia, w tym rozwiązanie do zarządzania aplikacjami SAP Solution Manager Enterprise Edition. Udział w społeczności partnerów biznesowych i klientów SAP (za pośrednictwem witryny SAP Service Marketplace), zapewniający informacje na temat najlepszych praktyk biznesowych, ofert usług itd Globalna obsługa komunikatów i umowy dotyczące poziomu usług (Service Level Agreement, Umowy SLA) Gdy Zamawiający zgłasza zakłócenia, uzyskuje wsparcie Wykonawcy w postaci informacji, jak usuwać i omijać błędy lub jak ich unikać. Głównym kanałem tego wsparcia będzie infrastruktura wsparcia zapewniana przez Wykonawcę. Zamawiający może w każdej chwili wysłać komunikat o błędzie. Wszystkie osoby zaangażowane w proces rozwiązywania problemu wynikającego z komunikatu mogą mieć w dowolnej chwili dostęp do informacji o stanie tego komunikatu. Więcej informacji o priorytetach komunikatów zawiera dokument SAP Note W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może również skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie. W razie takiego kontaktu (oraz w innych wskazanych przypadkach) Wykonawca wymaga od Zamawiającego zapewnienia zdalnego dostępu w sposób określony w pkt. 3.2 (iii). Poniższe gwarancje (umowy SLA) dotyczące poziomu usług mają zastosowanie do wszystkich związanych z pomocą techniczną komunikatów od Zamawiającego zaakceptowanych przez Wykonawcę z priorytetem 1 lub 2 i spełniających warunki wstępne określone w niniejszym dokumencie. Umowy te (SLA) wchodzą w życie w pierwszym pełnym kwartale kalendarzowym od Daty wejścia w życie niniejszego Planu. Termin kwartał kalendarzowy oznacza trzymiesięczny okres kończący się odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia w danym roku kalendarzowym SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu reakcji: a. Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej o priorytecie 1 ( bardzo wysokim ). Wykonawca zareaguje na zgłoszenia pomocy technicznej o priorytecie 1 w ciągu jednej (1) godziny od otrzymania takich zgłoszeń (całodobowo, przez siedem dni w tygodniu). Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 1, jeśli problem ma str. 14

15 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support bardzo poważne konsekwencje dla normalnych operacji gospodarczych i uniemożliwia wykonywanie pilnych prac o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego. Dzieje się tak zazwyczaj w następujących przypadkach: całkowita awaria systemu, nieprawidłowe działanie głównych funkcji systemu SAP w Systemie produktywnym lub wystąpienie Głównych problemów. b. Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej o priorytecie 2 ( wysokim ). Wykonawca zareaguje na zgłoszenia pomocy technicznej o priorytecie 2 w ciągu czterech (4) godzin od otrzymania takich zgłoszeń w Lokalnych godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 2, jeśli problem ma poważny wpływ na normalne operacje gospodarcze w Systemie produktywnym i uniemożliwia wykonywanie niezbędnych zadań. Jest to spowodowane nieprawidłowościami lub brakiem działania funkcji systemu SAP, które są wymagane do wykonywania tych transakcji i/lub zadań SLA dotyczące poziomu usług w odniesieniu do czasu wykonania Czynności korygującej w przypadku komunikatów dotyczących pomocy technicznej o priorytecie 1: Wykonawca przedstawi rozwiązanie, obejście lub plan czynności umożliwiający rozstrzygnięcie przesłanego przez Zamawiającego komunikatu dotyczącego pomocy technicznej o priorytecie 1 ( Czynność korygująca ) w ciągu.. godzin (całodobowo, przez siedem dni w tygodniu) od otrzymania takiego komunikatu ( Umowa dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej ). Jeśli w ramach Czynności korygującej do Zamawiającego zostanie przesłany plan czynności, taki plan powinien zawierać następujące informacje: (i) stan procedury rozwiązywania problemu; (ii) planowane kolejne kroki, włącznie z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób ze strony Wykonawcy; (iii) czynności wspierające proces rozwiązania wymagane ze strony Zamawiającego; (iv) w możliwym zakresie - planowane daty przeprowadzenia czynności przez Wykonawcę; oraz (v) datę i godzinę przekazania przez Wykonawcę następnej informacji o stanie problemu. Dalsze informacje o stanie problemu będą zawierać podsumowanie podjętych dotąd działań, informacje o następnych planowanych krokach oraz datę i godzinę przekazania następnej informacji o stanie. SLA dotycząca poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej odnosi się tylko do tej części czasu przetwarzania, podczas której komunikat jest przetwarzany u Wykonawcy ( Czas przetwarzania ). Czas przetwarzania nie obejmuje czasu, podczas którego komunikat ma stan Czynność Zamawiającego lub Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę, gdzie: (a) stan Czynność Zamawiającego oznacza, że komunikat dotyczący pomocy technicznej został przekazany Zamawiającemu; (b) stan Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę oznacza, że Wykonawca wykonał Czynność korygującą zgodnie z opisem w niniejszym Planie (pkt 2.1.2). Warunki Umowy SLA dotyczącej poziomu usług w odniesieniu do Czynności korygującej zostaną uznane za wypełnione, jeśli w ciągu. godzin Czasu przetwarzania Wykonawca zaproponuje rozwiązanie, obejście lub plan czynności, albo jeśli Zamawiający zgodzi się obniżyć priorytet zgłoszenia. str. 15

16 2.1.3 Warunki wstępne i wyłączenia Warunki wstępne. Umowy SLA dotyczące poziomu usług obowiązują tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki wstępne w odniesieniu do komunikatów dotyczących pomocy technicznej: (i) we wszystkich przypadkach (z wyjątkiem analizy pierwotnych przyczyn dla kodu dodatkowego jak w pkt. 2 Zakres usług SAP Enterprise Support, Zaawansowana pomoc techniczna ) komunikaty dotyczące pomocy technicznej muszą być związane z wersjami Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, które zostały zaklasyfikowane przez firmę SAP ze statusem dostawy nieograniczona dostępność ; (ii) komunikaty dotyczące pomocy technicznej są zgłaszane przez Zamawiającego w języku angielskim za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition zgodnie z obowiązującą procedurą meldowania przy przetwarzaniu komunikatów; procedura ta obejmuje istotne szczegóły (zgodnie z notą SAP lub późniejszą notą SAP zastępującą notę SAP 16018), które są niezbędne do podjęcia przez Wykonawcę działań w związku ze zgłoszonym błędem; (iii) komunikaty dotyczące pomocy technicznej muszą być związane z taką wersją produktu należącego do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, która jest objęta standardowymi usługami serwisowymi lub rozszerzonymi usługami serwisowymi. W przypadku zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej o priorytecie 1 Zamawiający musi spełnić następujące dodatkowe warunki wstępne: (a) problem i jego wpływ na działalność są opisane wystarczająco szczegółowo, aby Wykonawca mógł przeanalizować problem; (b) Zamawiający umożliwia Wykonawcy (całodobowo i przez siedem (7) dni w tygodniu) dostęp do osoby kontaktowej, która włada językiem angielskim oraz dysponuje wiedzą i informacjami wystarczającym do pomocy w rozwiązaniu problemu opisanego w zgłoszeniu o priorytecie 1 zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie obowiązkami Zamawiającego; (c) Zamawiający wyznacza osobę kontaktową w celu nawiązania zdalnego połączenia z systemem i dostarczenia niezbędnych danych meldowania do systemu SAP Wyłączenia. W przypadku usług SAP Enterprise Support z umowy dotyczącej poziomu usług są w szczególności wykluczone następujące typy zgłoszeń o priorytecie 1: (i) (ii) komunikaty dotyczące pomocy technicznej związane z wydaniem, wersją/lub zakresem funkcji Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, które zostały opracowane specjalnie dla Zamawiającego z wyjątkiem kodu dodatkowego opracowanego przy użyciu środowiska projektowego SAP; komunikaty dotyczące pomocy technicznej związane z wersjami krajowymi, które nie wchodzą w skład Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, ale są realizowane jako dodatki, rozszerzenia lub modyfikacje dla partnerów; takie wiadomości są str. 16

17 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support wyraźnie wyłączone, nawet jeśli te wersje krajowe zostały utworzone przez SAP lub spółki z SAP stowarzyszone; (iii) komunikaty, których pierwotną przyczyną nie jest nieprawidłowe działanie systemu, ale brak zakresu funkcji ( zlecenie projektowe ), lub komunikaty do pomocy technicznej, które są przypisane do żądania konsultacji Uznanie z tytułu poziomu usług. Kary umowne z tytułu niedotrzymania poziomu usług Service Level Credit (SLC) Określone powyżej obowiązki Wykonawcy wynikające z umów SLA dotyczących poziomu usług zostaną uznane za spełnione, jeśli reakcja nastąpi w dozwolonych przedziałach czasu w dziewięćdziesięciu pięciu procentach (95%) przypadków ogółem w odniesieniu do wszystkich SLA dotyczących poziomu usług w danym kwartale kalendarzowym. Jeśli Zamawiający przekaże mniej niż dwadzieścia (20) komunikatów (ogółem dla wszystkich SLA dotyczących poziomu usług) zgodnie z określonymi powyżej SLA i dotyczącymi poziomu usług w dowolnym kwartale kalendarzowym w okresie obowiązywania usług pomocy technicznej w wersji Enterprise, Zamawiający wyraża zgodę na to, że określone powyżej obowiązki Wykonawcy wynikające z wymienionych SLA zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca nie przekroczy przedziału czasu określonego w wymienionej SLA w przypadku więcej niż jednego zgłoszenia dotyczącego pomocy technicznej w danym kwartale kalendarzowym Z zastrzeżeniem ustaleń z pkt powyżej, jeśli przedziały czasu ustalone w SLA dotyczących poziomu usług zostaną przekroczone (każdy taki przypadek określany jest jako Niedotrzymanie terminu ), mają zastosowanie następujące reguły i procedury: (i) Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdym domniemanym przypadku Niedotrzymania terminu; (ii) Wykonawca zbada każde takie roszczenie Zamawiającego i przedstawi pisemny raport potwierdzający lub obalający zasadność tego roszczenia; (iii) Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniej pomocy, aby ułatwić rozwiązanie wszelkich problemów lub skorygowanie procesów ograniczających możliwość dotrzymania umów dotyczących poziomu usług; (iv) z zastrzeżeniem niniejszego pkt , jeśli na podstawie raportów zostanie udowodnione Niedotrzymanie terminu przez Wykonawcę, na następnej fakturze Zamawiającego za usługi SAP Enterprise Support zostanie uwzględniona Ulga SLC z tytułu nie dotrzymania przez Wykonawcę zapewnianego poziomu usług, w wysokości dwudziestu pięciu setnych procenta (0,25%) opłaty Zamawiającego za usługi SAP Enterprise Support w danym kwartale kalendarzowym za każde zgłoszone i udowodnione Niedotrzymanie terminu. Maksymalna Ulga w jednym kwartale kalendarzowym wynosi pięć procent (5%) opłaty Zamawiającego za usługi SAP Enterprise Support w danym kwartale kalendarzowym. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powiadomienie Wykonawcy o rzekomym prawie do Ulgi z tytułu poziomu usług w ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło Niedotrzymanie terminu. Jeśli do Wykonawcy nie wpłynie od Zamawiającego uzasadnione pisemne roszczenie o Ulgę z tytułu poziomu usług, nie zostaną przez Wykonawcę zapłacone żadne kary pieniężne. Ulga z tytułu poziomu usług opisana w niniejszym pkt stanowi jedyny i str. 17

18 wyłączny środek prawny przysługujący Zamawiającemu w związku z domniemanym lub rzeczywistym Niedotrzymaniem terminu. 2.2 Centrum doradcze pomocy technicznej firmy Wykonawcy W przypadku problemów o priorytecie 1 oraz należących do kategorii Główne problemy, bezpośrednio związanych z Rozwiązaniami objętymi usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise, Wykonawca udostępni w ramach swojej organizacji pomocy technicznej globalną jednostkę zajmującą się żądaniami pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności Zamawiającego ( Centrum doradcze pomocy technicznej ). Centrum doradcze pomocy technicznej będzie realizować następujące zadania z zakresu pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności Zamawiającego: (i) zdalna pomoc techniczna w przypadku Głównych problemów Centrum doradcze pomocy technicznej będzie stanowić dodatkowy poziom eskalacji, umożliwiając całodobową analizę pierwotnych przyczyn w celu określenia problemu; (ii) planowanie świadczenia usługi Ciągłej kontroli jakości we współpracy z działem informatycznym Zamawiającego, w tym ustalanie harmonogramu i koordynacja realizacji; (iii) dostarczanie na żądanie jednego raportu na temat usług SAP Enterprise Support na rok kalendarzowy; (iv) zdalna podstawowa certyfikacja zespołu Customer Center of Expertise na żądanie Zamawiającego; (v) pomoc w przypadkach, gdy Ciągła kontrola jakości (według definicji w pkt. 2.3 poniżej), plan czynności i/lub pisemne rekomendacje Wykonawcy wskazują krytyczny stan Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise (np. czerwony raport usługi Ciągłej kontroli jakości). W ramach przygotowania do realizacji usługi Ciągłej kontroli jakości za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition Osoba kontaktowa Zamawiającego przeprowadzi wspólnie z Wykonawcą jedną obowiązkową usługę konfiguracji ( Ocena wstępna ) Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. Ocena wstępna będzie oparta na standardach i dokumentacji SAP. Wyznaczone Centrum doradcze pomocy technicznej Wykonawcy będzie dostępne dla Osoby kontaktowej Zamawiającego (według definicji poniżej) lub jej upoważnionego przedstawiciela całodobowo, przez siedem dni w tygodniu w przypadku żądań pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego. Centrum doradcze pomocy technicznej jest odpowiedzialne tylko za wymienione powyżej zadania z zakresu pomocy technicznej o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego tylko w takim zakresie, w jakim te zadania są bezpośrednio związane z problemami lub eskalacją w odniesieniu do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise. 2.3 Ciągła kontrola jakości W krytycznych sytuacjach dotyczących Oprogramowania SAP (Start produktywny, uaktualnienie, migracja lub Główne problemy) Wykonawca zapewni co najmniej jedną usługę ciągłej kontroli jakości ( Ciągła kontrola jakości lub CQC) w roku kalendarzowym w odniesieniu do każdego Oprogramowania SAP. str. 18

19 Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Ciągła kontrola jakości może obejmować jedną Sesję serwisową przeprowadzaną automatycznie lub ręcznie albo większą liczbę takich sesji. Wykonawca może przeprowadzać dalsze Ciągłe kontrole jakości w przypadkach zgłoszenia bardzo ważnych alertów przez usługę SAP EarlyWatch Alert lub w sytuacji, gdy Zamawiający i Centrum doradcze pomocy technicznej Wykonawcy wspólnie uzgodnią, że taka usługa jest wymagana w celu rozwiązania Głównego problemu. Szczegóły, takie jak dokładny typ i priorytety Ciągłej kontroli jakości oraz zadania Wykonawcy i obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy, zostaną wspólnie uzgodnione przez Strony. Po zakończeniu Ciągłej kontroli jakości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan czynności i/lub pisemne rekomendacje. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że każda sesja Ciągłej kontroli jakości lub ich część może być przeprowadzana przez Wykonawcę i/lub jej certyfikowanego partnera działającego jako jej podwykonawca w oparciu o standardy i metodyki Ciągłej kontroli jakości SAP. Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie odpowiednich zasobów, w tym między innymi sprzętu, danych, informacji oraz odpowiedniego i współpracującego personelu, aby ułatwić przeprowadzanie Ciągłych kontroli jakości zgodnie z niniejszą Umową. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca zezwala na zmianę terminu Ciągłej kontroli jakości najwyżej trzy razy w roku. Zmiana terminu musi nastąpić co najmniej pięć dni roboczych przed planowaną datą realizacji usługi. Jeśli Zamawiający nie będzie przestrzegać tych wytycznych, Wykonawca nie będzie zobowiązany do świadczenia na jego rzecz usługi corocznej Ciągłej kontroli jakości. 2.4 Rozwiązanie SAP Solution Manager Enterprise Edition w ramach usług SAP Enterprise Support Rozwiązanie SAP Solution Manager Enterprise Edition (oraz wszelkie programy zastępujące w przyszłości to rozwiązanie, udostępnione na mocy niniejszego dokumentu), podlega Umowie i służy wyłącznie do następujących celów w ramach usług SAP Enterprise Support: (i) świadczenie usług SAP Enterprise Support oraz usług pomocy technicznej dotyczących Rozwiązania Zamawiającego, w tym dostarczanie i instalacja oprogramowania oraz usługi serwisowe związane z technologią w odniesieniu do Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise ; (ii) działanie punktu obsługi Zamawiającego dla Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise oraz narzędzi diagnostyki zdalnej dla Rozwiązań Zamawiającego; (iii) zarządzanie aplikacjami w przypadku Rozwiązań Zamawiającego, w tym wdrażanie, testowanie, zarządzanie żądaniami zmian, obsługa i stała optymalizacja Rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej w wersji Enterprise ; (iv) administrowanie, monitorowanie i tworzenie raportów na temat Rozwiązania Zamawiającego. Korzystanie z rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition jest ograniczone wyłącznie do rozwiązań Zamawiającego. System SAP Solution Manager Enterprise Edition w chwili obecnej współpracuje tylko z wybranymi produktami SAP BusinessObjects. Zamawiający (Zamawiający) usługę pomocy technicznej (usług serwisowych) SAP jest zobowiązany zainstalować rozwiązanie Solution Manager i korzystać z jego funkcji (co najmniej ze składnika zdalnej pomocy technicznej w przypadku licencjobiorców używających wyłącznie produktów str. 19

20 SAP BusinessObjects), jeśli co najmniej jeden licencjonowany produkt SAP BusinessObjects jest obsługiwany przez rozwiązanie SAP Solution Manager Enterprise Edition. System SAP Solution Manager Enterprise Edition może być używany wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszego Planu przez Zamawiającego w ramach licencji na Oprogramowanie i wyłącznie w celach związanych z pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania SAP w ramach wsparcia wewnętrznych operacji biznesowych Zamawiającego. Prawo do korzystania z wszelkich innych funkcji rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition poza wymienionymi powyżej podlega odrębnej pisemnej umowie z Wykonawcą, nawet jeśli te funkcje są dostępne za pośrednictwem rozwiązania SAP Solution Manager lub z nim związane. Jeśli Zamawiający zakończy korzystanie z usług SAP Enterprise Support i będą mu świadczone usługi SAP Standard Support zgodnie z pkt. 6, korzystanie przez Zamawiającego z rozwiązania SAP Solution Manager Enterprise Edition będzie podlegać warunkom Planu usług SAP Standard Support. 3. Obowiązki Zamawiającego 3.1 Zarządzanie programem usług SAP Enterprise Support Aby uzyskać usługi SAP Enterprise Support na niniejszych warunkach, Zamawiający wyznaczy do celów Centrum doradczego pomocy technicznej wykwalifikowaną osobę kontaktową władającą językiem angielskim ( Osoba kontaktowa ) w swoim zespole Customer Center of Expertise i poda informacje umożliwiające komunikowanie się w dowolnej chwili z Osobą kontaktową lub jej upoważnionym przedstawicielem (w szczególności adres i numer telefonu). Osoba kontaktowa Zamawiającego będzie autoryzowanym przedstawicielem Zamawiającego umocowanym do bezzwłocznego podejmowania niezbędnych decyzji dotyczących Zamawiającego lub do wykonywania czynności prowadzących do podejmowania takich decyzji. Imię i nazwisko osoby kontaktowej Adres pocztowy Adres Bezpośredni numer telefonu Numer telefonu komórkowego 3.2 Inne wymagania Aby uzyskać usługi SAP Enterprise Support na niniejszych warunkach, Zamawiający musi ponadto spełniać następujące wymagania: (i) Nieprzerwanie regulować wszystkie Opłaty z tytułu pomocy technicznej w wersji Enterprise zgodnie z Umową i niniejszym Planem. (ii) Wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z Umowy i niniejszego Planu. (iii) Zapewnić i utrzymywać dostęp zdalny za pomocą standardowej procedury technicznej zdefiniowanej przez Wykonawcę oraz przyznać Wykonawcy wszystkie konieczne uprawnienia, w szczególności na potrzeby zdalnej analizy problemów w ramach obsługi komunikatów. Dostęp zdalny powinien być zapewniony bez ograniczeń w zakresie narodowości pracowników Wykonawcy zajmujących się przetwarzaniem komunikatów do pomocy technicznej oraz bez str. 20

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 z 8 2011-07-05 10:10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161707-2011 z dnia 2011-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Serwisu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zał. nr 3 Projekt Umowy dla części I zamówienia. UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo