POWIATOWY URZĄD PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 /pieczęć podmiotu/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ /data wpływu/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego Jarosław W N I O S E K O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz z późn. zmianami), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z r.), rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa. /wniosek należy wypełnić komputerowo (można go pobrać ze strony internetowej PUP w Jarosławiuwww.pup.jaroslaw.pl - wnioski do pobrania) lub czytelnym drukowanym pismem/ I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres Pracodawcy tel. tel. kom. fax , www: NIP - - -, REGON, PKD (przeważające) 5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: nr 7. Stopa ubezpieczenia wypadkowego, % 8. Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej działalności Forma opodatkowania: Rodzaj prowadzonej działalności data rozpoczęcia Nazwiska i imiona oraz stanowiska służbowe osób upoważnionych do podpisywania umowy: /nazwisko i imię / /stanowisko/ /nazwisko i imię / /stanowisko/ 1

2 II. Dane dotyczące organizacji planowanego zatrudnienia: 1. Ilość bezrobotnych wnioskowanych do zatrudnienia (osoby pomiędzy rokiem życia) osób 2. Ilość bezrobotnych wnioskowanych do zatrudnienia (osoby po 60 roku życia) osób 3. Nazwa stanowisk/a pracy: Rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego (ych): 5. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni (zawód, wykształcenie, dodatkowe umiejętności lub wymagania) 6. Miejsce wykonywania pracy:.. 7. Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto dla skierowanego bezrobotnego:. zł/m-c. 8. Po upływie okresu refundacji wskazane wyżej osoby pozostaną w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres: a. co najmniej 6 miesięcy osoby 50+ b. co najmniej 12 miesięcy osoby W przypadku zmiany pracownika na wnioskowane stanowisko zostanie skierowana do pracy inna osoba bezrobotna spełniająca określone wymagania do uzupełnienia wymaganego czasokresu zatrudnienia. 10. Imię, nazwisko i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z PUP... UWAGI: 1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 2. Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (upoważniona osoba dokonująca potwierdzenia oprócz daty winna złożyć podpis i pieczątkę imienną lub firmową). Data wypełnienia wniosku:... PODPISY (Główny Księgowy, inna osoba) (Właściciel, Dyrektor, Prezes) 2

3 OŚWIADCZENIE PODMIOTU WNIOSKUJACEGO O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art.233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam co następuje : 1. nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację, 2. nie zalegam(y) w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, 3. nie zalegam(y) w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, 4. nie posiadam(y) w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 5. firma nie ma żadnych zaległych zobowiązań budżetowych, 6. skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujących pracownikom zatrudnionym na czas nie określony, 7. zapoznałem(liśmy) się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, 8. po okresie refundacji zobowiązuję się do utrzymania w zatrudnieniu osoby bezrobotnej między 50 a 60 rokiem życia na okres następnych 6 miesięcy, bądź do utrzymania w zatrudnieniu osoby bezrobotnej po 60 roku życia przez okres następnych 12 miesięcy. 9. podmiot nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami); 10. podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2); 11. podmiot spełnia warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006, 12. prowadzę / nie prowadzę działalności gospodarczej* w rozumieniu regulacji prawa unijnego. 13. że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. * Niepotrzebne skreślić Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie powyższych danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu w zakresie świadczenia usług rynku pracy (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U z późn. zm.). Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.... (Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 3

4 Załączniki: 1. Zgłoszenie krajowej oferty pracy (załącznik nr 1 do wniosku). 2. Oświadczenia Pracodawcy. 3. Formularz informacji przedstawianych przez pracodawcę będącego beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym lub sektorze rybołówstwa i akwakultury. 4. Zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 w/w ustawy składa pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r, Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym lub sektorze rybołówstwa i akwakultury. 5. Dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania Pracodawcy (kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopie innych dokumentów poświadczających formę prawną Pracodawcy np. umowa spółki, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, uchwały, itp., w przypadku spółek prawa cywilnego dodatkowo umowa spółki). 6. Statut lub Regulamin podmiotu gdy odrębne przepisy wymagają działania podmiotu na podstawie niniejszego dokumentu. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym. 8. Kserokopia dokumentu nadania numeru REGON i NIP. Pouczenie W rozumieniu art. 1 załącznika nr1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr.800 z dnia 6 sierpnia 2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE 214 z str. 3) za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. W odniesieniu do pojęcia przedsiębiorcy/podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w prawie wspólnotowym należy podkreślić, iż pojęcie to rozumiane jest bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu i źródeł jego finansowania (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 Höfner i Elsner przeciwko Macrotron GmbH orzeczenie ETS w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Republice Włoskiej). Nie ma znaczenia, iż są to podmioty nie nastawione na zysk (non-profit organisation np. orzeczenie ETS w sprawie c 67/96 Albany). Podkreślić należy fakt, iż przepisy wspólnotowe znajdują zastosowanie również do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą (orzeczenie Stew sprawie C 118/85 AAMS). Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obowiązek stosowania przepisów zakresie pomocy publicznej potencjalnie może dotyczyć wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarcza, bez względu na to czy przepisy obowiązujące w danym państwie członkowskim przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Przy tak szeroko zakreślonych ramach definicji przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie z orzecznictwem ETS, przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku pracy. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej (orzeczenie ETS w sprawie Herlitz T-66/92). W tym przypadku nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności. Jednocześnie przy ocenie charakteru danej działalności należy zweryfikować możliwość występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych przedsiębiorców.. Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Organizatora/Pracodawcy 4

5 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) 1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku o udzielenie pomocy publicznej nie otrzymałam/em, otrzymałam/em pomoc publiczną de minimis 1 w następującej wielkości: Lp. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna trzymanej pomocy 2 Dzień udzielenia pomocy (dzień-miesiącrok) Nr programu Pomocowego, decyzji lub umowy Forma pomocy 3 Wartość pomocy brutto w PLN w EUR 4 Razem pomoc de minimis UWAGA: Data i podpisy *w przypadku wniosku składanego przez spółkę cywilną należy dodatkowo wypełnić i dołączyć oświadczenia imienne każdego wspólnika 1 Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu przedsiębiorstwu w jakimkolwiek okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego). 3 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów. 4 Należy podać wartość pomocy w euro - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 5

6 INFORMACJA: Starosta może na podstawie umowy przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia przez okres: - 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat, a nie ukończyła 60 lat - 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat. Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres: - 6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy, - 12 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Składając wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus należy pamiętać że: 1. Nie wywiązanie się przez pracodawcę z umowy o dofinansowanie zawartej z urzędem, a w szczególności: a) rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania, b) niedotrzymanie warunku wymaganego okresu zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, które naliczane są od dania wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP). 2. Utrzymanie zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania do wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, skutkuje obowiązkiem zwrotu 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, które naliczane są od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP). 3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem okresów zatrudnienia ze środków pracodawcy, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna. Podstawa prawna: art. 60d ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z póź. zm) 6

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ...... /pieczęć firmowa podmiotu prowadzącego /data, miejscowość/ działalność gospodarczą/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia działalności:.. Telefon: Fax:.. Data rozpoczęcia działalności.

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia działalności:.. Telefon: Fax:.. Data rozpoczęcia działalności. ... (pieczątka podmiotu) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ Dane wnioskodawcy: Kielce, dn... Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:...... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący udzielenia dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ŝ.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/ Słupsk, dnia...... /pieczęć organizatora stażu/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach bonu stażowego (wniosek wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013 Pieczęć i data wpływu wniosku WNIOSEK 1 KOREKTA 1 : dotyczy części, punktów:... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych oraz Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO ... pieczęć firmowa wnioskodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo