... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K"

Transkrypt

1 ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm. / oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej / Dz. U. z 2012 poz. 457 z późn. zm./. Adres korespondencyjny Nazwisko i imię... Miejscowość... Ulica... Telefon... Kod... Poczta...

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane o podmiocie prowadzącym dział. gospodarczą, producencie rolnym, niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej szkole: a ) nazwa... b ) siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres... c ) telefon..., fax... d ) numer ewidencyjny PESEL w przypadku osoby fizycznej... e ) numer REGON... f ) numer identyfikacji podatkowej NIP... f ) forma prawna... ( spółka cywilna, spółka z o.o., działalność indywidualna, spółka akcyjna, itp. ) g ) data rozpoczęcia działalności gospodarczej:... g ) symbol podklasy prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). i) nazwa banku, nr rachunku bankowego: Analiza finansowa Prosimy o przedstawienie informacji o : A/ majątku zakładu wg tabeli nr 1 - za dwa lata poprzednie i rok bieżący, a w przypadku zakładu pracy działającego przez okres krótszy niż dwa lata za cały okres prowadzenia działalności; B/ źródłach finansowania majątku zakład pracy wg tabeli nr 2 - za dwa lata poprzednie i rok bieżący, a w przypadku zakładu pracy działającego przez okres krótszy niż dwa lata za cały okres prowadzenia działalności; C/ rachunku wyników wg załącznika nr 1 - za dwa lata poprzednie i rok bieżący, a w przypadku zakładu pracy działającego przez okres krótszy niż dwa lata za cały okres prowadzenia działalności; D/ zaległe zobowiązania ( długoterminowe ) - budżetowe... zł - inne... zł E/ kredyty bankowe... zł nazwa banku...

3 Tabela nr 1 Ziemia Budynki Majątek Pozostały rzeczowy majątek, w tym: Zapasy w tym: Środki na rachunku bankowym Inne Należności od odbiorców RAZEM Rok... Wartość w zł. Rok... Rok bieżący Tabela nr 2 Źródła finansowania majątku zakładu Kapitał własny Wyszczególnienie Rok... Wartość w zł. Rok... Rok bieżący Zewnętrzne źródła finansowania: - kredyty - inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania wobec dostawców Razem

4 3. Informacja o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w poszczególnych 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku; ( w zał. deklaracje ZUS DRA ) Lp. Miesiąc Liczba osób Liczba osób w przeliczeniu na etaty Uzasadnienie ewentualnego zmniejszenia zatrudnienia: Informacja o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w dniu złożenia wniosku:... II. DANE DOTYCZĄCE TWORZONEGO STANOWISKA PRACY: 1. Miejsce tworzonych stanowisk pracy ( adres ) Liczba tworzonych stanowisk pracy : Kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do pracy, jakie powinni spełniać bezrobotni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy:......

5 4. Kalkulacja wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy, źródła ich finansowania oraz informacje o tworzonych stanowiskach pracy: Lp Nazwa stanowiska pracy Rodzaj wykonywanej pracy przez skierowanych bezrobotnych Liczba osób przewidz. do zatr. w pełnym wymiarze czasu pracy Koszt wyposażenia/ doposażenia* stanow. pracy Środki Funduszu Pracy Kalkulacja wydatków Źródła finansowania Środki własne Inne źródła (jakie?) razem 5. Kwota kosztów jakie zostaną poniesione w okresie 24 m-cy z tytułu zatrudnienia skierowanych na stanowiska pracy bezrobotnych, obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

6 III. DANE DOT. REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 1. Wysokość wnioskowanej refundacji (maksymalnie do wysokości 6 krotnego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na jedno miejsce pracy ) : Przewidywany termin utworzenia stanowisk pracy: Proponowane formy zabezpieczenia spłaty otrzymanej refundacji : / poręczenie cywilne, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji / data miejscowość pieczątka, podpis wnioskodawcy** ZAŁĄCZNIKI 1. Charakterystyka ekonomiczno finansowa przedsięwzięcia zał. nr 1 2. Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej refundacji zał. nr 2 3. Oświadczenie - załącznik nr 3 4. Kopia dokumentu poświadczającego prawną formę zakładu: A/ wyciąg z rejestru handlowego - w przypadku osób prawnych B/ umowa spółki cywilnej potwierdzona w urzędzie skarbowym C/ oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej 5. Kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu, w którym mają zostać utworzone nowe miejsca pracy 6. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek społecznych. 7. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły kserokopie deklaracji ZUS DRA za ostatnie 6 m-cy przed złożeniem wniosku a w przypadku producenta rolnego dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku 8. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

7 Załącznik nr 1 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO FINANSOWA L.p. Wyszczególnienie A PRZYCHODY ( OBROTY ) - pkt Przychody ze sprzedaży 2 Pozostałe przychody B KOSZTY RAZEM - PKT 1 DO 10 1 Koszty zakupów ogółem, z tego: 1A Surowce dla potrzeb produkcji 1B Materiały i części zamienne dla usług 1C Towary dla handlu 1D Opakowania 2 Wynagrodzenia pracowników - liczba osób x płaca brutto 3 Narzuty na wynagrodzenia pracowników ( ZUS,FP, FGŚP, inne ) 4 Koszty pozyskania lokalu wg umowy najmu lub podatek od nieruchomości w przypadku własnego lokalu 5 Opłaty eksploatacyjne ( światło, gaz, c.o., telefon, inne ) 6 Transport koszty eksploatacji razem 7 Ubezpieczenie firmy 8 Inne koszty ( np. reklama, poczta, itp. ) 9 Odsetki od udzielonej pożyczki Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 w zł. C ZYSK BRUTTO ( A B ) D SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE WŁAŚCICIELA E PODATEK DOCHODOWY ( RYCZAŁTOWY ) F ZYSK NETTO ( C (D+E) ) G H Spłata innych zobowiązań ZYSK DO PODZIAŁU... pieczątka, podpis wnioskodawcy**

8 Załącznik nr 2 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach wnioskowanych środków na sprzęt fabrycznie nowy ( dla każdego stanowiska pracy oddzielnie ) 1. Rodzaj stanowiska pracy: Lp. Specyfikacja zakupów Kwota ( w zł. ) RAZEM BRUTTO:... pieczątka, podpis Wnioskodawcy**

9 ZAŁĄCZNIK NR 3 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Oświadczam, że: 1. Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, jednocześnie oświadczam pod rygorem wypowiedzenia umowy o refundację, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Nie posiadam nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 3. Nie zalegam w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 4. Nie zalegam w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych. 5. Prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. 6. Nie byłem karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm. ) lub ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.) 7. *Dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą: Spełniam warunki wynikające z rozporządzenia do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str. 1).

10 8. *Dotyczy producentów rolnych: Spełniam warunki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ((Dz.Urz. UE L 352 z , str. 9). 9. *Dotyczy niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół: Spełniam warunki wynikające z rozporządzenia Komisji (WE) nr1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str. 1). 10. Znam i rozumiem przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 11. Będę poddawał się kontroli ze strony urzędu pracy ustalenia czy realizacja projektu przebiega prawidłowo oraz będę przedstawiał prawdziwe i rzetelne informacje związane z realizowanym projektem na każde żądanie urzędu pracy. 12. Jestem świadom konieczności zwrotu przekazanych refundacji w całości lub w części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia udzielenia pomocy, zgodnie z dyspozycją urzędu pracy, w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy. 13. W ciągu roku bieżącego oraz dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku : - korzystałem*/ nie korzystałem* z pomocy de minimis w kwocie... euro, - otrzymałem*/ nie otrzymałem* pomoc publiczną w wysokości. euro data miejscowość pieczątka, podpis wnioskodawcy** * niepotrzebne skreślić ** podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy

11 .. / Pieczęć wnioskodawcy / Gryfice, dn.. OŚWIADCZENIE Świadom/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych / art. 233 k.k. / oświadczam, iż zmniejszyłem/nie zmniejszyłem* wymiaru czasu pracy pracownika i rozwiązałem/nie rozwiązałem* z pracownikiem umowy o pracę w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Jeśli stosunek pracy ustał w związku z rozwiązaniem umowy z inicjatywy pracodawcy nastąpiło to w wyniku:.... / Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy/. /czytelny podpis wnioskodawcy/ *niepotrzebne skreślić

12 .. / Pieczęć wnioskodawcy / Gryfice, dn.. OŚWIADCZENIE Świadom/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych / art. 233 k.k. / oświadczam, iż nie zmniejszę wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiążę z pracownikiem umowy o pracę w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.. /czytelny podpis wnioskodawcy/

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć Sanok, dnia Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... 11111111111111111111111111111111111111111111111 (ulica, nr domu)... Nr w rejestrze (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo