PKO Globalnej Strategii FIZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Globalnej Strategii FIZ"

Transkrypt

1 1) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Wiele krajów boryka się aktualnie z problemem spowolnienia gospodarczego. Jakkolwiek w niektórych strefach ekonomicznych (np. w Stanach Zjednoczonych) widać już oznaki ożywienia gospodarczego globalna perspektywa makro nadal pozostaje nieprzejrzysta. Od kilku lat kluczowe Banki Centralne (USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Szwajcarii) podejmują liczne działania powiększające bazę monetarną, których celem jest stymulowanie wzrostu gospodarczego. Operacje te sprowadzają się przede wszystkim do skupu obligacji rządowych za dodrukowane środki i utrzymywania stóp procentowych na bardzo niskich poziomach. Drukowanie pieniądza przez regulatorów doprowadziło do znaczącego spadku rentowności obligacji (początkowo na rynkach bazowych, ale w późniejszej fazie również na rynkach peryferyjnych) oraz wzrostu cen akcji na największych rynkach globalnych. Tym samym powstały znaczące rozbieżności w stopach zwrotu osiąganych przez inwestorów lokujących aktywa w akcje rynków objętych działaniami stymulującymi i inwestorów, którzy zdecydowali się zaangażować swoje środki w akcje rynków wschodzących. W marcu indeks giełdy amerykańskiej S&P500 pobił swoje wcześniejsze szczyty z 2007 roku (sprzed kryzysu zapoczątkowanego upadkiem banku Lehman Brothers) a dobra koniunktura na rynku akcji za oceanem utrzymała się do połowy września. Tymczasem indeks WIG20 znajduje się prawie 40% poniżej swoich szczytów z końcówki 2007r. 2) Jakie są możliwe scenariusze dla rynku akcji i obligacji? Jakie są zagrożenia? Kluczową kwestią, która może zdeterminować dalszy rozwój sytuacji na rynkach akcji jest odpowiedź na pytanie czy podjęte dotychczas działania stymulacyjne regulatorów okażą się na tyle skuteczne, żeby wywołać trwałą, długoterminową poprawę w realnej ekonomii. Jeżeli dające się globalnie zaobserwować ożywienie makroekonomiczne zostanie utrzymane, w krótszym okresie zagrożeniem dla wycen akcji na rynkach rozwiniętych i wschodzących będzie perspektywa ograniczenia akcji monetarnych. W dłużej perspektywie, potwierdzenie solidnego odbicia makro daje nadzieje na kontynuowanie pozytywnego sentymentu do ryzykownych klas aktywów. Sytuacja na rynku obligacji pozostaje niepewna i uzależniona od działań regulatorów. Pojawiające się w maju i czerwcu sygnały o możliwości ograniczenia programu luzowania ilościowego w USA (QE3) doprowadziły do wzrostu rentowności obligacji USA oraz bardzo dynamicznych skoków rentowności papierów niektórych krajów rozwijających się, np. Turcji. Na fali niepewności co do możliwego wzrostu rynkowych stóp procentowych na rynkach bazowych traciły również polskie obligacje. Wrzesień przyniósł uspokojenie nastrojów. Utrzymanie przez Fed tempa skupu obligacji na posiedzeniu wzmocniło stronę popytową, która sprowadziła oprocentowanie polskich obligacji 10cio letnich do poziomu 4,20%. Pokazuje to bardzo silną zależność globalnych wycen instrumentów dyskontowych od działań Banków Centralnych przez co rysująca się przed nimi przyszłość wydaje się trudno przewidywalna. 3) Spośród jakich produktów inwestycyjnych Klient może dokonać wyboru w aktualnym otoczeniu rynkowym? Mając na uwadze skomplikowany obraz rynków finansowych, możliwość występowania podwyższonej zmienności notowań oraz niepewność co do utrzymania rosnącego tempa globalnego wzrostu gospodarczego, warunkiem skutecznego inwestowania staje się umiejętność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz sprawnego przesuwania kapitału pomiędzy klasami aktywów oraz obszarami geograficznymi. Od przeciętnego inwestora wymaga to głębokiej znajomości tematyki finansowej, poświęcania dużej ilości czasu na analizę zagadnień finansowych oraz dostosowywanie alokacji portfela. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki inwestowanie w klasyczne fundusze inwestycyjne otwarte (tzw. fundusze long-only) może okazać się dość trudne. Inwestor jest wówczas skazany na konieczność częstej

2 zmiany alokacji portfela w różne fundusze, ponieważ klasyczny fundusz otwarty ma sztywno sprecyzowane limity inwestycyjne i często nie może całkowicie pozbyć się np. instrumentów udziałowych. Dodatkowo bardzo szeroka paleta funduszy otwartych sprawia, że inwestor chcący wybrać produkt najbardziej odpowiadający jego wymaganiom musi analizować długą listę funduszy i może mieć kłopoty z wyborem. Jeśli Klient jest skłonny zaakceptować nieco podwyższone ryzyko inwestycyjne a jego horyzont inwestycyjny przekracza 3 lata, może rozważyć inwestycję w fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego charakterystyka została zaprezentowana poniżej. Dzięki inwestycji w ten produkt Klient nie musi koncentrować wysiłków na permanentnym śledzeniu zmieniających się trendów rynkowych i dostosowywać doń alokacji swego portfela. Odpada też problem z analizowaniem długiej listy funduszy otwartych. 4) Jaka jest strategia zarządzania PKO Globalnej Strategii - FIZ? PKO Globalnej Strategii FIZ jest funduszem absolutnej stopy zwrotu (absolute return). W przeciwieństwie do funduszy relatywnej stopy zwrotu (np. funduszy inwestycyjnych otwartych) dążących, w ramach strategii inwestycyjnej precyzyjnie określonej limitami, do osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej benchmark oraz wyniki konkurencji, celem funduszu absolute return jest generowanie dodatniej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe. By osiągnąć ten cel Zarządzający może stosować bardzo szeroką gamę instrumentów finansowych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela (inwestowanie środków pozyskanych na kredyt). Wykorzystywanie niektórych spośród wymienionych wyżej instrumentów nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii dostępnych w ramach funduszy otwartych, które dodatkowo mają bardzo precyzyjnie ustalone limity inwestycyjne; np. klasyczne fundusze akcji muszą inwestować przykładowo min. 60% środków w instrumenty udziałowe (limity te są różne dla poszczególnych funduszy). Fundusz absolutnej stopy zwrotu nie posiada takich limitów. Jedną ze strategii dostępnych w ramach grupy produktów absolute return jest strategia Globalnej Makroekonomii stosowana przez PKO Globalnej Strategii - FIZ. W jej ramach Zarządzający analizuje globalne trendy makroekonomiczne i, bazując na wynikach tych analiz, zajmuje pozycje inwestycyjne. Zarządzający dba o zachowanie dużej płynności portfela, co udaje się osiągnąć dzięki inwestowaniu znacznej części środków na bardzo płynnych rynkach instrumentów pochodnych (głównie kontraktów terminowych) lub walutowym. Alternatywnie wobec budowy portfela w oparciu o akcje, które mogą okazać się trudno sprzedawalne, szczególnie w okresie dekoniunktury, Zarządzający może wybrać kontrakt terminowy, np. na indeks niemieckich spółek DAX, który gwarantuje możliwość szybkiego wycofania się z inwestycji jeśli ta zrealizuje założony cel inwestycyjny. Decyzję o zajęciu pozycji poprzedza wnikliwa analiza globalnego otoczenia makroekonomicznego oraz gruntowna selekcja rynków oraz klas aktywów o największym potencjale inwestycyjnym. W procesie tym Zarządzającego wspiera Departament Analiz, a funkcję nadzorczą pełni Komitet Inwestycyjny, na którym omawiane są trendy w globalnej makroekonomii oraz pomysły na poszczególne transakcje. Nad wykonaniem polityki inwestycyjnej Funduszu czuwa też Departament Nadzoru oraz Departament Kontroli Ryzyka, których czynności zostały opisane poniżej. Zarządzający dąży do zachowania dużej dywersyfikacji portfela co oznacza, że każda z pozycji powinna stanowić ograniczaną procentowo Wartość Aktywów Netto całego portfela. Ponadto, Zarządzający stara się budować pozycje stopniowo, a nie skokowo. Oznacza to, że jeśli pozycja docelowo będzie obejmowała 5% Wartości Aktywów Netto Funduszu, w pierwszym kroku Zarządzający może zdecydować się na inwestycję o wielkości 2% WAN, następnie w drugim

3 kroku 2% WAN i, w ostatnim, trzecim kroku, 1% WAN. Zamykanie pozycji również może odbywać się stopniowo, co w połączeniu z jej stopniowym budowaniem pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne. 5) W jaki sposób ograniczone jest ryzyko podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych? Każda pozycja ma określony cel inwestycyjny oraz tzw. stop loss precyzujący, jaką maksymalną i nieprzekraczalną stratę może przynieść. Jasno sprecyzowany cel inwestycyjny pozwala uniknąć sytuacji, w której Zarządzający zaczyna przesadnie wierzyć w potencjał pozycji gdy ta zaczyna rodzić perspektywę przekraczającą założoną wcześniej stopę zwrotu. Tym samym środki są zabezpieczone przed nadmiernym optymizmem Zarządzającego w myśl zasady, że optymizm może okazać się niekorzystny gdy trend inwestycyjny się odwraca. Stop loss chroni inwestora przed wiarą Zarządzającego w odwrócenie się negatywnego trendu i powoduje ograniczenie strat wygenerowanych przez pozycję. Jasne określenie wartości procentowej zysku i maksymalnej straty z pozycji czyni ją przemyślaną i powoduje, że zarządzanie portfelem nie jest dziełem przypadku a rezultatem wdrożenia przemyślanej strategii. Zwiększa też zasadniczo bezpieczeństwo środków zainwestowanych przez Klientów. 6) W jaki sposób Fundusz może zarabiać na spadkach aktywów, w które lokuje środki? Dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych, opcji oraz zastosowaniu tzw. krótkiej sprzedaży Zarządzający może zająć tzw. krótką pozycję ( grać na spadek ) na dowolnym indeksie, dla którego dostępne są wskazane powyżej instrumenty. Dla przykładu, jeśli Zarządzający spodziewa się spadku notowań indeksu szerokiego rynku akcji notowanych na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX indeks spółek niemieckich) może zawrzeć transakcję sprzedaży kontraktu terminowego, którego cena jest wyższa niż przewidywana wartość indeksu w przyszłości. 7) Jakie korzyści uzyskuje inwestor lokujący środki w PKO Globalnej Strategii - FIZ? Podstawową korzyścią jest możliwość uzyskiwania dodatniej oczekiwanej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe, tj. nawet w sytuacji spadków na rynkach różnych klas aktywów, np. akcji. Jest to realne dzięki zastosowaniu instrumentów umożliwiających zarabianie na spadkach notowań różnych indeksów. Dzięki inwestycji w PKO Globalnej Strategii FIZ uczestnik uzyskuje dostęp do niestandardowej strategii inwestycyjnej, która obejmuje inwestycje w bardzo szeroki wachlarz, często niestandardowych klas aktywów oraz uzyskuje dostęp do rynków globalnych. Inwestowanie na rynkach zagranicznych może oferować odmienne, często dużo wyższe niż dostępne na rynku polskim, rentowności. Korzyść ta jest tym istotniejsza, że w aktualnie niejednoznacznym otoczeniu makroekonomicznym, przy znacznej zmienności i niepewności co do wycen różnych aktywów, inwestor nie musi sam budować portfela w oparciu o fundusze otwarte i sam dbać o częste dostosowanie alokacji do zmieniających się warunków zewnętrznych. Ten obowiązek przejmuje na siebie Zarządzający Funduszem. Niewątpliwą zaletą płynącą dla inwestora z tytułu inwestycji jest struktura opłat za zarządzanie, która w dużej części opiera się o wynagrodzenie za sukces pobierane wyłącznie w przypadku, gdy fundusz generuje dodatnią stopę zwrotu. Dodatkowo, w omawianym przypadku obowiązuje zasada high warter-mark, która zakłada, że Klient płaci tylko raz za wygenerowany wzrost wartości Certyfikatu. Oznacza to, że jeśli wycena Certyfikatu najpierw wzrośnie, następnie spadnie i wzrośnie ponownie, od ostatniego wzrostu opłata za sukces zostanie naliczona wyłącznie wówczas, jeśli ostatnia wycena

4 Certyfikatu będzie najwyższa w historii. W tym scenariuszu opłata zostanie naliczona od różnicy pomiędzy aktualnie najwyższą wyceną i poprzednią najwyższą wyceną Certyfikatu. Klienci uzyskają dostęp do sprawdzonej strategii absolutnej stopy zwrotu dostępnej również dla wąskiej grupy osób objętych usługą Private Banking. Strategia ta będzie dostępna w ramach FIZ publicznego, co oznacza, że dzięki możliwości zbycia Certyfikatów na GPW oraz częstym harmonogramie wykupu, inwestorzy uzyskają wysoką płynność inwestycji. 8) Co jest benchmarkiem dla funduszu? Z uwagi na elastyczny charakter strategii inwestycyjnej umożliwiającej zarabianie na wzrostach i na spadkach notowań, inwestowanie w różne klasy aktywów oraz szerokie spektrum geograficzne inwestycji znalezienie odpowiedniego benchmarku jest bardzo trudne. W związku z powyższym fundusz nie posiada stopy odniesienia. 9) Jaki jest cel inwestycyjny funduszu? Zarządzający dąży do osiągnięcia zysków na poziomie przekraczającym dostępne obecnie na rynku oprocentowanie depozytów poprzez generowanie dodatniej stopy zwrotu. Z uwagi na możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach notowań Zarządzający Funduszem dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego bez względu na otoczenie rynkowe. 10) Jakie jest dotychczasowe doświadczenie PKO TFI w zarządzaniu funduszami absolutnej stopy zwrotu? Na początku grudnia 2011r. PKO TFI uruchomiło PKO Globalnej Makroekonomii FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu o strategii bardzo zbliżonej do stosowanej w ramach portfela PKO Globalnej Strategii FIZ. Portfele obu Funduszy są zarządzane przez tę samą osobę Rafała Matulewicza, Dyr. Zarządzającego Pionem Inwestycji, który doświadczenie w stosowaniu strategii absolutnej stopy zwrotu zdobywał w londyńskich siedzibach banków inwestycyjnych UBS oraz Merrill Lynch. W ramach PKO Globalnej Makroekonomii FIZ Rafał Matulewicz wypracował w okresie ostatnich dwóch lat stopę zwrotu na poziomie 27,59%*. 11) W jaki sposób i kiedy będzie można zbyć Certyfikaty PKO Globalnej Strategii - FIZ? Z uwagi na fakt, że PKO Globalnej Strategii FIZ jest Funduszem Zamkniętym Publicznym, jego Certyfikaty Inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy uczestnik będzie mógł zbyć Certyfikaty na GPW zaraz po ich objęciu. Alternatywnie, Fundusz, za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP będzie w odstępach kwartalnych wykupywał Certyfikaty według Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu, tj. w ostatnim Dniu Giełdowym każdego kwartału. W tym przypadku, inwestor będzie zobligowany do złożenia dyspozycji umorzenia Certyfikatów najpóźniej 3 dni giełdowe przed Dniem Wykupu. 12) Jakie są parametry operacyjne Funduszu? Zapis jest nieodwołalny, co oznacza, że nie można go wycofać po złożeniu Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego zostanie ustalona w dniu 7 października 2013r.

5 Minimalny zapis opiewa na 100 Certyfikatów Inwestycyjnych Przydział Certyfikatów nastąpi maksymalnie 14 dni po zakończeniu subskrypcji Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu znajdą się na rachunku inwestycyjnym inwestora po rejestracji emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Minimalna liczba Certyfikatów zgłoszonych do wykupu wynosi 10 Żądania wykupu Certyfikatów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, jeżeli łączna liczba Certyfikatów, które przedstawione zostały do wykupu w danym Dniu Wykupu, przekracza 10% łącznej liczby wyemitowanych przez Fundusz i nie wykupionych dotychczas Certyfikatów *Zmiana wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A) w okresie wynosi 27,59%.

6 NOTA PRAWNA PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. PKO Globalnej Strategii FIZ ( Fundusz ) nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu ( Certyfikaty ) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii B Funduszu, są dostępne w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Puławska 15), Oferującego - Dom Maklerski PKO BP S.A. (Warszawa, ul. Puławska 15) oraz w siedzibach podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (Warszawa, ul. Wspólna 47/49) i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (Warszawa, ul. Senatorska 16), a także na stronach internetowych Oferującego oraz na stronach internetowych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.: oraz Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Certyfikatów serii A-D Funduszu dostępny w miejscach wskazanych powyżej. Przedstawione w niniejszym materiale informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości przez PKO Globalnej Makroekonomii - fiz i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości w związku z nabyciem Certyfikatów Funduszu. Porównanie Funduszu do funduszu PKO Globalnej Makroekonomii fiz, w szczególności poprzez przekazanie informacji na temat wyników inwestycyjnych PKO Globalnej Makroekonomii fiz, opiera się na założeniu tożsamości: określonej statutami polityki inwestycyjnej tych funduszy oraz realizowanej przez tego samego zarządzającego strategii inwestycyjnej przy takich samych wartościach wskaźników dźwigni finansowej i prawdopodobieństwa przekroczenia tych wskaźników. Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Certyfikatów serii A-D Funduszu dostępny w miejscach wskazanych powyżej. Opodatkowanie związane z inwestycją w Certyfikaty Funduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody PKO TFI S.A. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym, elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI S.A., wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości złotych. NIP

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo