SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, Bytom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom"

Transkrypt

1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, Bytom Tel.: (032) Fax.: (032) NIP: REGON: KRS Konto: ING o/bytom Szp.Specj.Nr1/ZP/68/2013 Bytom r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE (2) Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U..z 2010 r. Nr 113, poz.759 dla Pzp) informuję, Ŝe w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych ZP/PN/04/2013 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu złoŝono następujące oferty (wartości po poprawieniu omyłek rachunkowych): Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 1 2. SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. ul. Rydygiera Warszawa MEDILAB Firma Wytwórczo- Usługowa Sp. z o. o. ul. Niedźwiedzia Białystok Pakiet V: 6 951,60 zł brutto Pakiet VI: 2 623,20 zł brutto Pakiet VIII: ,40 zł brutto 1

2 Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B Piaseczno Puławska Plaza PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/ Pabianice CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. ul. Widna Wrocław OLYMPUS POLSKA Spółka z o. o. ul. Suwaka Warszawa P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza Rzeszów Pakiet IV: 996,80 zł brutto Pakiet V: 8 204,40 zł brutto Pakiet X: ,40 zł brutto Pakiet I: ,70 zł brutto Pakiet II: 2 706,14 zł brutto Pakiet VI: 2 824,80 zł brutto Pakiet VII: 8 760,00 zł brutto Pakiet VIII: ,10 zł brutto Pakiet IX: 1 918,10 zł brutto Pakiet XI: ,68 zł brutto Pakiet I: ,80 zł brutto 2

3 Dla Pakietu I za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: niepodlegających odrzuceniu. Streszczenie i porównanie złoŝonych ofert: 7. Wykonawca wykluczony Dla Pakietu II za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: niepodlegających odrzuceniu. Jedyna oferta złoŝona na pakiet II.. Dla Pakietu IV za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, Piaseczno niepodlegających odrzuceniu. Jedyna oferta złoŝona na pakiet IV Dla Pakietu V za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: SCHULKE POLSKA Sp. z o. o., ul. Rydygiera 8, Warszawa niepodlegających odrzuceniu. Streszczenie i porównanie złoŝonych ofert: ,73 84,73 2 Dla Pakietu VI za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: MEDILAB Firma Wytwórczo- Usługowa Sp. z o. o. ul. Niedźwiedzia 60, Białystok niepodlegających odrzuceniu. Streszczenie i porównanie złoŝonych ofert: 3

4 ,86 92,86 2 Dla Pakietu VII za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: niepodlegających odrzuceniu. Jedyna oferta złoŝona na pakiet VII. Dla Pakietu VIII za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: MEDILAB Firma Wytwórczo- Usługowa Sp. z o. o. ul. Niedźwiedzia 60, Białystok niepodlegających odrzuceniu. Streszczenie i porównanie złoŝonych ofert: ,67 92,67 2 Dla Pakietu IX za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: niepodlegających odrzuceniu. Jedyna oferta złoŝona na pakiet IX. Dla Pakietu XI za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: OLYMPUS POLSKA Spółka z o. o., ul. Suwaka 3, Warszawa niepodlegających odrzuceniu. Streszczenie i porównanie złoŝonych ofert: Zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 z postępowania wykluczono Wykonawcę P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 80/5, Warszawa 4

5 Wykonawca na mocy art. 26 ust. 1 i 3 ustawy Zamówień Publicznych został wezwany do uzupełnienia oferty poprzez złoŝenie: 1. Aktualnego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, albo odpowiednio uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego(złoŝone w ofercie wystawione jest na nieaktualny adres siedziby) 2. Aktualnego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert - zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo odpowiednio uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności.(złoŝone w ofercie wystawione jest na nieaktualny adres siedziby) 3. zgodnie z ustawą o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. Dz. U. Nr 42, poz. 473) - formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dot. pakietu nr 1 poz.1,2,4) 4. zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. Nr 126, poz,1381 z późniejszymi zmianami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministra Zdrowia lub, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. pakietu nr 1 poz. 6,7,8,9) 5. potwierdzenia dokonania powiadomienia lub, potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub, potwierdzenie o przeniesieniu do bazy danych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. nr 17, poz. 679(dot. pakietu nr 1 poz. 11) 6. zgodnie z ustawą o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. Dz. U. 175, poz z późn. zm. - pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia lub, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczy wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. pakietu nr 1 poz.3,5) 7. Deklaracji zgodności o wyrobach medycznych i powiadomienie (dot. pakietu nr 1 poz.10,12) 8. Wyjaśnienia dotyczącego braku numerów katalogowych w pakiecie nr 1 w pozycjach 3,9,10,12 9. Wyjaśnienie dotyczące pakietu 1 pozycja 12 dotyczące czasu działania produktu oraz spektrum działania, zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiającego. Preparat ww. pozycji powinien działać w czasie do10 min. na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ łącznie z Clostridium Perfingens. Po analizie dołączonej ulotki preparatu Aniosept Activ Zamawiający stwierdziła niezgodność z wyŝej stawianymi wymaganiami. Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie wyjaśnień oraz dokumentów, o których uzupełnienie Zamawiający prosił w wezwaniu do uzupełnienia Szp.Specj.Nr1/ZP/50/2013 z dnia r., co powoduje, Ŝe Wykonawca P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 80/5, Warszawa nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Na mocy art. 24 ust.2 pkt 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zadania zostanie podpisana zgodnie z godnie z art. 94 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. dr n. med. Andrzej Tomczyk p.o. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 5

6 Do wiadomości: - Wykonawcy, - strona internetowa Zamawiającego, - tablica informacyjna - a/a Przygotowanie: Beata Jonak 6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Data zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 01.12.2008r. 33/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 03.12.2008r. 32/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: ygn. akt: KIO 1542/10 WYROK z dnia 5 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo