BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców"

Transkrypt

1 Nr ISSN Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria Pudo Przewodnicząca Rady Miasta Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Spełniło się marzenie uczniów - Szkoła Podstawowa w Jordanowie wzbogaciła się o nową nowoczesną pracownię komputerową. Tylko dzięki hojności i zaangażowaniu Rodziców wykonano sieć, zakupiono stoliki oraz 13 zestawów komputerowych dla uczniów, serwer dla nauczyciela i drukarkę. Natomiast projektor Szkoła pozyskała dzięki realizacji programu Diament. Pani dyrektor Cz. Madoń wraz z nauczycielem informatyki (W. Pustułą) zadbali o to, aby kupić nowy sprzęt komputerowy z najnowszym oprogramowaniem, który nie zużyje się w krótkim czasie, a będzie służył uczniom przez wiele lat. Parametry nowych komputerów odpowiadają aktualnym wymogom i pozwalają na prowadzenie zajęć na poziomie powszechnie obowiązujących standardów, by dać uczniom radość i przygotować ich do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Już pierwsze lekcje w nowej pracowni wywołały zachwyt uczniów i wzbudziły wiele pozytywnych emocji, potęgując zainteresowanie technologią informacyjną. Do tej pory szkoła miała problemy z realizacją podstawy programowej z informatyki. 10 stanowisk komputerowych nie zaspokajało potrzeb, gdyż na jeden komputer przypadało od 2 do 3 uczniów. Nawet podczas zajęć prowadzonych z podziałem na grupy (liczebność: dzieci) nie wszystkie dzieci miały komputer do swojej dyspozycji. Nowa pracownia została zaplanowana na 25 stanowisk (z możliwością rozbudowy), ponieważ takie są wymogi nowej podstawy programowej i ministerialnych założeń Cyfrowej szkoły. Z uwagi na trudności finansowe nie było możliwości zakupienia 25 komputerów, ale sieć jest przygotowana i czeka Dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni odbyło się podczas wakacji. Instalacja nowego sprzętu komputerowego miała miejsce w czasie ferii zimowych i nie zakłóciła pracy szkoły. Stare, 9-letnie komputery na razie będą służyć nauczycielom do prowadzenia zajęć z uczniami, a docelowo zostaną zainstalowane w salach lekcyjnych i będą wykorzystane do prowadzenia dziennika elektronicznego. Z nowej pracowni będą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale również chętni Rodzice, dla których zostaną zorganizowane zajęcia komputerowe. Krótka historia powstania pracowni: inicjatywa p. dyrektor Cz. Madoń i Rady Rodziców dotycząca pozyskania środków na zakup komputerów i wyposażenie nowej pracowni, gromadzenie środków przez Radę Rodziców (organizacja zabaw dochodowych w latach ) remont sali lekcyjnej z malowaniem włącznie (w czasie wakacji - konserwator szkolny pan Z. Tomczyk), Spółdzielnia Uczniowska sfinansowała cyklinowanie podłogi 1500,00 zł zakup stolików pod komputery 4600,00 zł (Rada Rodziców) wykonanie sieci, zakup serwera, drukarki oraz zakup 13 stanowisk komputerowych wraz oprogramowaniem 31537,00 (Rada Rodziców) zakup krzeseł 4100,00 zł (z budżetu szkoły) całkowity koszt pracowni: 41777,00 zł Cz. M. Uczniowie, Dyrekcja i Nauczyciele, składają serdeczne podziękowania Wszystkim Rodzicom za pomoc w pozyskaniu i przekazanie środków finansowych na wyposażenie pracowni komputerowej.

2 2 Urząd i Rada Miasta Sprawozdanie Burmistrza Spotkanie z Panią Burmistrzem Rabki Zdrój Ewą Przybyło nt. gospodarki odpadami Stowarzyszenie Sportowe Bór Toporzysko Spotkanie z młodzieżą na temat powołania Młodzieżowych Rad Miast i Gmin Reprezentowanie władz miasta na Uroczystości z okazji 100 rocznicy, pierwszej Mszy Świętej w Jordanowskim kościele Spotkanie z rodzicami trampkarzy Jordan Jordanów Spotkanie z Panią Lucyną Grabowską Naczelnikiem Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie budynku Poczekaj, Galerii w Rynku oraz stacji paliw przy ul. Słowackiego Spotkanie świąteczne z przedszkolakami w Bibliotece Miejskiej. - Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w ramach Wiedzy o Społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym na temat nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami na terenie miast i gmin. - Podpisanie umowy z firmą Valvex S.A. dotyczącej użyczenia Miastu drogi (ul. Nad Skawą) w zamian za jej utrzymanie Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. - Prowadzenie lekcji WOS-u w Gimnazjum w Jordanowie na temat ustawy śmieciowej oraz realizacji zadań i przedsięwzięć na terenie miasta. - Udział w Wigilii dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwości DOM Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Kraków Udział w Konferencji zorganizowanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji dot. rewolucji śmieciowej w j.s.t Kraków - Spotkanie z Panią Karoliną Laszczak Dyrektorem Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie nt. możliwości zgazyfikowania miasta Kraków - Reprezentowanie Miasta na 15-leciu Środowiskowego Domu Samopomocy VITA Spotkanie z Panem Krzysztofem Leksyckim Dyrektorem Orawskiej Szkoły Muzycznej w Jabłonce w sprawie możliwości otwarcia filii szkoły w Jordanowie. - Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Kraków Reprezentowanie Miasta na Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Sucha Beskidzka Spotkanie w sprawie wyboru delegatów do subregionu Podhale Udział w XXI Sesji Rady Miasta Jordanowa Jordanów Reprezentowanie Władz Miasta na koncercie Kolędujmy wszyscy wraz Nowy Targ Spotkanie przedstawicieli j.s.t. z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem Spotkanie opłatkowe w MOK i PZEiR, reprezentowanie władz Miasta n a studniówce w ZS im. H. Kołłątaja Sucha Beskidzka Spotkanie ze Starostą Tadeuszem Gancarzem. Kraków spotkanie z Panem Stanisławem Kracikiem Dyrektorem Szpitala im. Babińskiego oraz spotkanie w Urzędzie Na XXI sesji, która odbyła się dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Jordanowa: 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach podlegających pod Miasto Jordanów za rok Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok Podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 5. Podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa. 6. Podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację zadania Akcja promocyjna Miasta Jordanowa w czasie Ogólnopolskich Targów Turystycznych. 7. Podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2012 rok. 3. Uchwaliła budżet Miasta Jordanowa na 2013 rok: 4. Podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata Podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy najmu części lokalu, położonego w Jordanowie ul. Rynek 2 Poczcie Polskiej S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Krakowie. 6. Podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości, położonej w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2A Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni w Jordanowie. 7. Podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców. 8. Podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów. Na XXII sesji, która odbyła się dnia 28 lutego 2013 r. Rada Miasta Jordanowa: w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 9. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania. 10. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Miasta Jordanowa działek - o łącznej pow ha, położonych w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego z przeznaczeniem na drogę gminną od Pana Artura Bocianowskiego reprezentującego Hurtownie Turbacz. 11. Podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzierżawienia Spółce Wodno-Wodociągowej Przykrzec urządzeń wodociągowych. 12. Podjęła uchwałę w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Jordanów. 13. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki ewid. nr 5786/26 położonej w Jordanowie przy ul. Rynek. Kolejny rok graliśmy z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Tym razem dzięki ofiarności mieszkańców Jordanowa udało się zebrać 7105 zł Sztab przy Miejskim Ośrodku Kultury dziękuje ofiarodawcom

3 Urząd i Rada Miasta 3 Zmiany w meldunkach Od dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany w realizacji obowiązku meldunkowego zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW JORDANOWA Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, o konieczności wypowiedzenia obecnej umowy z firmą odbierającą odpady w terminie określonym w przedmiotowej umowie, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach. Zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia sprawę należy załatwić do dnia 31 marca 2013 roku. Od dnia 01 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Śmieci będą odbierane przez jednego przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu od wszystkich mieszkańców miasta. Nie wypowiedzenie dotychczasowej umowy może skutkować obowiązkiem ponoszenia podwójnych opłat za śmieci. W NASTĘPNYM NUMERZE WIADO- MOŚCI - WSZYSTKO O ŚMIECIACH! Miejskie Przedszkole w Jordanowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2013/2014 Oferta: 5 godzin bezpłatnie, kuchnia własna (5,50 zł w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek), wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka psychologa, logopedy, pedagoga, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, język angielski, taniec towarzyski, zumba, wyjazdy nad morze w ramach zielonego przedszkola, wycieczki, imprezy okolicznościowe, pikniki, bale. Dzieci z rocznika 2008 i 2007 objęte są obowiązkiem przedszkolnym. Szczegółowe informacje: Marszałkowskim z Panem Jackiem Krupą Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Spotkanie z Zarządem Osiedla Miasta Jordanowa Kraków spotkanie z Panem Romanem Ciepielą Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego oraz w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji, a także w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Warszawa spotkania w Sejmie i w Ministerstwie Edukacji Narodowej nt. subwencji oświatowej na rok 2013, pozyskania środków na budowę boiska wielofunkcyjnego i termomodernizacji Domu Strażaka, wyjaśnienie zmniejszenia budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów Kraków spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez OSP Jordanów Kraków Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz spotkanie w ASTA-PLAN nt. punktowej zmiany planu zagospodarowania miasta Podpisanie umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Panu Firkowi Sucha Beskidzka Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie organizacji staży w Urzędzie Miasta. Jordanów Spotkanie z przedstawicielami Spółki Wodnej Przykrzec. - Dom Strażaka Udział w święcie Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Tęczowa Kraina Dom Strażaka udział w zabawie karnawałowej Miejskiego Przedszkola w Jordanowie Spytkowice Reprezentowanie Władz Miasta podczas obchodów XV-lecia Gminy Spytkowice Kraków Spotkanie z Panem Andrzejem Harężlakiem Wicewojewodą Małopolskim nt. pozyskiwania środków na remont jordanowskich dróg Spotkanie z Panem Stanisławem Pudo Wójtem Gminy Jordanów oraz Panem Aureliuszem Kanią Wójtem Gminy Bystra Sidzina w sprawie Spółki Skawa. - Stryszawa Spotkanie samorządowców z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową dotyczące m. in. ratownictwa medycznego oraz potrzeb gmin powiatu suskiego Bystra Podh. reprezentowanie władz Miasta na studniówce ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego Sucha Beskidzka Spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Starostą Suskim Tadeuszem Gancarzem poświęcone współpracy samorządowej Kraków Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie budynku Poczekaj. - Kraków - Udział w Małopolskim Kongresie Sportu Powszechnego zorganizowanym przez Minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę Sucha Beskidzka Konsultacje w sprawie projektu pawilonu handlowego przy ul. Piłsudskiego (Starostwo), Uzgodnienia w sprawie budynku Poczekaj (ZOZ Sucha Besk.) Tarnów Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem Sucha Beskidzka Udział w posiedzeniu sądowym w sprawie z wniosku Gminy Miasto Jordanów o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Bardel Podpisanie aktu notarialnego z Panem Kazimierzem Kozikiem dotyczącego zamiany nieruchomości i ustanowienia służebności Sucha Beskidzka Udział w posiedzeniu sądowym z wniosku Stanisława

4 4 Kultura Jąkały o ustanowienie drogi koniecznej. Kraków spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędzie Marszałkowskim - zaproszenia Kraków spotkanie z Panem Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nt. cząstkowych remontów gwarancyjnych na drodze krajowej nr 28 zgłaszanych przez mieszkańców, budowy zatoczki dla busów przy Szpitaliku, tzw obwodnicy jordanowskiej oraz budowy chodnika na ul. Piłsudskiego i 3-go Maja. Jordanów Podpisanie umowy notarialnej dotyczącej tzw. garaży Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta. - Kuków Reprezentowanie władz miasta na gali Sportowiec Roku Powiatu Suskiego Wieprz Spotkanie z Wójtem Gminy Wieprz Panią Małgorzatą Chrapek w sprawie zadań oświatowych i subwencji oświatowej Udział w XXII Sesji Rady Miasta Jordanowa Urząd Miasta spotkanie z organizacjami pozarządowymi nt. organizacji tegorocznych Dni Ziemi Jordanowskiej. - Sucha Beskidzka reprezentowanie miasta na Uroczystości Złożenia Przysięgi przez Związek Strzelecki Warszawa spotkanie z Panią Minister Magdaleną Młochowską MAiC korzyści dla gmin łączących się, spotkanie z Wiceministrem Edukacji Tadeuszem Sławeckim nt. możliwości pozyskiwania środków z tzw. rezerwy oświatowej, spotkanie z Posłami: T. Arkitem, I. Rasiem i E. Siarką nt. pozyskania środków na boisko wielofunkcyjne, Miejski Ośrodek Kultury i stadion piłkarski oraz termomodernizację Domu Strażaka Zespół Szkół im H. Kołłątaja uczestniczenie w podsumowaniu wizytacji Kuratorium Oświaty w tej Szkole. - Spotkanie z właścicielami i prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie miasta omówienie finansowania tych placówek Przyjecie w Urzędzie Pani Wicedyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Pani Karoliny Laszczak wizja naszych urządzeń związanych z ekologią, rozmowy na temat nowych rozwiązań i pozyskiwania środków Goszczenie Oficjalnej Delegacji partnerskiej Gminy Miłosław z młodymi druhami OSP przybyłymi do Jordanowa na VII Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Udział w VII Halowym Turnieju MDP Uczestniczenie w przekazaniu miastu nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej ufundowanej przez Radę Rodziców Urząd Miasta spotkanie z członkami Zarządu Valvex S.A. nt. uregulowania spraw związanych z utrzymywaniem części drogi przy ul. Nad Skawą Kraków spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim ws. regulacji Potoku Flakówka, spotkanie z Panem Wojewodą Małopolskim nt. dalszych środków na remont dróg w Jordanowie, spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat finansowania termomodernizacji szkoły podstawowej, gimnazjum i Domu Strażaka Urząd spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice nt. remontu drogi na Przykiec. Kolędowanie chóru Bel Canto 2012/2013 Przełom roku kalendarzowego 2012/2013 był dla chórzystów Bel Canto niezwykle obfity w wydarzenia arty-styczne, w których mieliśmy szansę uczestniczyć. Nie tyle ze względu na ilość, ile na ich rangę. W dn grudnia byliśmy w Białymstoku, gdzie w tamtejszej Operze i Filharmonii Podlaskiej uczestniczyliśmy w finale ogólnopolskim Programu MKiDN Śpiewająca Polska. Finał ten miał formę koncertu pt. Muzyka na Boże Narodzenie. Okazał się niezwykłym przedsięwzięciem artystycznym, w którym wzięło udział ponad 300 śpiewaków uczniów - chórzystów programu Śpiewająca Polska oraz chóry akademickie Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (filia w Białymstoku), a także chór Politechniki Białostockiej. Gwiazdami koncertu był zespół Sierra Manta oraz soliści Piotr Rafałko (solista Opery Warszawskiej) i Bartłomiej Łochnicki. Całością dyrygowała prof. Wioletta Miłkowska wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, filia w Białymstoku. Podczas koncertu wykonaliśmy wspólnie kompozycje Ariela Ramireza: Mszę Kreolską oraz kolędy Nuestra navidad, a także kolędy polskie w opr. W. Sołtysika. Praca z niezwykłymi artystami wiele nas nauczyła, pozostawiając w nas niezatarte wspomnienia, a doznania artystyczne z tym związane będą nam towarzyszyć przez nasze dalsze twórcze zmagania. Podobnie stało się podczas kolejnego już wspólnego kolędowania z mieszkańcami naszego Miasta i regionu Kolędujmy wszyscy wraz, które odbyło się 6 stycznia 2013 w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja. Bardzo nas ucieszył fakt, że tak wielu z Państwa przyszło z nami wspólnie śpiewać kolędy. Tegoroczne kolędowanie uświetnił wytęp Krystyny Steczkowskiej (skrzypce, śpiew), Miszy Hairulina (kontrabas, śpiew), ich córki Antoniny Hairulin (śpiew) oraz Grzegorza Karasia (fortepian). W koncercie wspaniale zaprezentowała się także Monika Sobinek oraz Katarzyna Miśkiewicz. Piękne polskie kolędy i piosenki Bożonarodzeniowe oraz wspólny śpiew wypełniły ten niezwykły zimowy wieczór. Dla chórzystów Bel Canto niezapomniane pozostaną chwile wspólnych wykonań z naszymi gwiazdami. Na ten wieczór przygotowaliśmy dla słuchaczy dwie kompozycje kolędę Wśród nocnej ciszy oraz M. Pospieszalskiego Kolęda płynie z wysokości, w której solo śpiewała również NA KULIGU Taka piękna zima zagościła tego roku w Zawoi, gdzie tradycyjnie odbył się kulig z MOK-iem. Wreszcie było pod dostatkiem śniegu i mróz był także zamówiony właściwy, to znaczy taki, który był, ale uczestnikom sanny w zupełności nie przeszkadzał w doskonałej zabawie, a ta tradycją lat poprzednich podzielona była na dwa etapy pierwszy plenerowy w saniach z pochodniami, śpiewem oraz przerwą na ognisko z kiełbaskami i grzańcem oraz drugi biesiadny w zaprzyjaźnionej karczmie, gdzie ugoszczono nas gorącym daniem oraz napojami różnymi zaspokajającymi pragnienie w czasie hulanek swawolnych, tańców i śpiewów. Nieco zdjęć z imprezy pomieściliśmy w galerii na naszej stronie www. mok.jordanow. pl, ale czy mogą one choć trochę oddać niepowtarzalną atmosferę tej zabawy nasza chórzystka Sylwia Ziętara. Koncert ten na długo pozostanie w naszej pamięci. Kolędowanie z Państwem i naszymi gośćmi, wspólne wykonania utworów powodują, że emocje temu towarzyszące są zawsze bardzo silne i pozostawiają trwały ślad w naszych sercach. Opisane przedsięwzięcia nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc życzliwych osób i instytucji, do których należą min.: Urząd Miasta Jordanowa, na czele z burmistrzem P. Zbigniewem Koleckim, Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i P. Januszem Kociołkiem, Zespołem Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie i P. Rafałem Rapaczem. Dziękujemy wszystkim za serce okazywane młodym chórzystom. Gorąco prosimy o przekazywanie naszemu stowarzyszeniu 1% podatku wystarczy w zeznaniu PIT podać nr KRS Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dalej efektywnie pracować na rzecz umuzykalniania naszej młodzieży i promować nasze Miasto. Łączymy życzenia wspaniałego Nowego 2013 ROKU. Miłości, zdrowia i wielu przeżyć wzbogacających Państwa życie składają: Chórzyści Stowarzyszenia Kulturalnego Chór Bel Canto i dyrygent Ksenia Miśkiewicz.

5 Kultura 5 Jeszcze coś o spotkaniach z podróżnikami Od kilku lat organizujemy spotkania z podróżnikami, odbywały się one do tej pory dość nieregularnie głównie w okresie ferii lub w czasie trwania Dni Ziemi Jordanowskiej. Od tego roku zyskały formę spotkań comiesięcznych i tak gościliśmy od początku 2013 Panią Magdalenę Nowakowską, która początkiem stycznia opowiadała fascynujące historie z wyprawy do Chin oraz Tybetu, Panią Anetę z przybyłymi wspomnieniami z wypraw na Matterhorn i Dufoursptze. Należałoby w tym miejscu wspomnieć, iż wszystkie dotychczasowe spotkania okraszone były bogato przeźroczami i kończyły się ciekawymi dyskusjami. Wszystkich interesujących się podróżami, spotkaniami z innymi kulturami, zwyczajami itd. zapraszamy na spotkania z tego cyklu, a informacje kiedy, jak i gdzie znajdują się na naszej stronie lub na bieżąco w gablotkach na terenie naszego miasta. Kasprzycką z ciekawą prelekcją na temat podróży koleją transsyberyjską nad Bajkał i dalej przez Mongolię do Chin oraz Pana Rafała Zembola Taternika, Alpinistę i Himalaistę, który dzielił się Turystyczny sezon zimowy z MOK-iem Grupa Turystyczna działająca przy naszym Ośrodku Kultury nie próżnowała i przez cały okres zimowy chodziła na piesze wycieczki wysokogórskie. Zapraszamy czytelników do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej Zachęcamy także do przyłączenia się i aktywnego uczestnictwa w wyprawach. Dla mniej odważnych z wiosną rusza druga grupa. Ci którzy, preferują nieco lżejszą turystykę a również kochają górskie szlaki będą mogli realizować swoją pasję (informacje w MOK oraz na stronie

6 6 Kultura OPŁATKOWE SPOTKANIE Coroczne spotkanie opłatkowe środowisk związanych z naszym MOK-iem, jak zawsze było tłumne i serdeczne, od oficjalnego powitania serdeczności i wzajemne życzenia rozlewały się zewsząd i dla każdego. Uczestnikom łamiącym się opłatkiem przyśpiewywały pięknie kolędy panie w strojach regionalnych z naszej grupy wokalno-teatralnej. Następnym punktem programu były jasełka. Objętość tej gazetki była by za małą by opisać co się działo, świetna gra aktorów wzbudzała salwy śmiechu na przemian z aplauzem, a gdy brzuchy były już odpowiednio wytrzęsione od śmiechu, podano pyszny obiad. Po wspólnym posiłku wspólne kolędowanie, chór złożony ze wszystkich uczestników spotkania zagłuszał przygrywających muzyków w osobach dyrektora MOK-u oraz Burmistrza. Była również kawa,ciastka,górskie opowieści, piosenki biesiadne itd. I tak jak co roku świętowanie zakończyło się późnym wieczorem. Wizyta tureckich partnerów w Gimnazjum Z końcem listopada w ramach projektu Don t be a couch potato! w naszym mieście gościli przedstawiciele partnerskiej szkoły z Samsun: dyrektor placówki Hasan Okşak, wuefistka Sercan Türkdönmezi oraz nauczycielka angielskiego Emel Sandikci. Turcy przebywali tu pięć dni, spędzając czas w szkole oraz na wycieczkach po bliższej i dalszej okolicy. W czasie codziennych zajęć z gimnazjalistami biorącymi udział w projekcie przedstawili swój kraj, miasto oraz szkołę, uczyli podstawowych zwrotów w swoim ojczystym języku oraz grali w tradycyjne tureckie gry. Nasi uczniowie oprowadzili gości po budynku Gimnazjum oraz pokazali najładniejsze zakątki Jordanowa ćwicząc przy tym umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Polska koordynatorka projektu zabrała gości na wycieczki do Zakopanego, Wieliczki i Krakowa. Hasan, Emel i Sercan byli zachwyceni naszym krajem i miastem. Byli oczarowani Krakowem, Wieliczką i Tatrami oraz ujęci naszą gościnnością. Duże wrażenie zrobiły na nich sale sportowe szkół, czystość panująca w okolicy, zadbany wygląd domów i posesji, fakt przestrzegania przepisów drogowych i zakładania obuwia zmiennego w szkołach! W kwietniu nasi goście powrócą do Jordanowa. Tym razem zabiorą z sobą grupę młodzieży, by przez 10 dni wspólnie z gimnazjalistami aktywnie spędzać wolny czas, uczyć się języków, zwiedzać okolicę i uczyć się, że inny nie znaczy gorszy. Justyna Kowalcze

7 Kultura / Oświata 7 Gloria victis - niech mały znicz ich chwały płonie w nas! W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego zainaugurowała biblioteka szkolna wystawą poświęconą temu wydarzeniu. Powstanie Styczniowe to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć Powstanie zakończyło się porażką, to 8 i 12 lutego 2013 r. w bibliotece szkolnej przeprowadzony został szkolny etap konkursu recytatorskiego, do którego przystąpiło 36 uczniów z klas I-III i 43 z klas IV-VI. Uczestnicy szkolnego finału wcześniej przechodzili klasowe eliminacje, w których brali udział wszyscy uczniowie. Recytatorzy Szkolny Konkurs Recytatorski prezentowali wiersze różnych poetów polskich, głównie: J. Brzechwy, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego, D. Gellner, D. Wawiłow. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, którą tworzyli nie tylko uczniowie, ale też licznie zgromadzeni rodzice, którym bardzo dziękujemy za zainteresowanie się tym wydarzeniem. Jury, w którego skład weszli nauczyciele poloniści oceniło recytacje uczniów i wskazało na wysoki poziom umiejętności w zakresie interpretacji tekstów. P. Gospodarczyk, K. Firek, K. Bosowski, J. Firek K. Kołodziej, A. Paś, K. Mirczak, K. Kowalcze, J. Czyszczoń Komisja konkursowa zdecydowała, że w Powiatowym Konkursie Recytatorskim naszą szkołę będą reprezentować uczniowie: Krzysztof Bosowski Ib, Jakub Czyszczoń Vc, Antoni Kowalczyk VIa. Ponadto zostali wyróżnieni: Jakub Firek Ib, płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku. Dla nas, żołnierzy wolnej Polski stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Ponadto w szkolnym programie obchodów 150 rocznicy zaplanowano przeprowadzenie pogadanek z uczniami i przygotowanie montażu słowno muzycznego. Karolina Firek IIIa, Patrycja Gospodarczyk IIIa, Jassica Kokoszka IIIb, Kamila Paś Ib, Karol Kołodziej IVb, Joanna Hanusiak IVb, Katarzyna Kowalcze Va,Anna Paś VIb, Klaudia Mirczak Va. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013 Szanuj mowę swą ojczystą. Nie znać języka swego hańbą oczywistą F.K. Dmochowski 21 lutego 2013 r. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w bibliotece szkolnej został przeprowadzony finał szkolnego konkursu o tytuł: Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013 r. Uczestnicy konkursu mogli sprawdzić swoją znajomość polszczyzny, rozwiązując zadania konkursowe. Pytania zawierały pułapki językowe, formy wyrazów i konstrukcje zdań, z którymi nieraz spotykamy się na co dzień, a które są niepoprawne! Niektóre pytania były podchwytliwe, bo często poprawną formę od niepoprawnej różni tylko jedna litera. Do finału konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas 4-6. Statuetkę Szkolny Ambasador Polszczyzny 2013r. otrzymał uczeń kl. VIb Antoni Kowalczyk, II miejsce zajął Michał Malczewski VIb, III miejsce Wiktoria Krok Vb, wyróżnienie otrzymała Magdalena Bierówka IVb. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Magdalena Bierówka, Wiktoria Krok, Antoni Kowalczyk, Michał Malczewski PODZIĘKOWANIE Te pełne wdzięczności słowa kierujemy do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, dziękując za wielki dar serca i pomoc w wyposażeniu nowoczesnej pracowni komputerowej. Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły wiele dobrego. Okazane przez Was zrozumienie naszych potrzeb jest dowodem na to, że nie pozostajemy osamotnieni w codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć i że dzięki Wam nasz szkolny świat staje się jeszcze bardziej radosny. Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole DZIĘKUJEMY również Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pracownikom szkoły, nauczycielom, właścicielowi Serwisu RTV z Rabki (panu E. Domalikowi) i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnej pracowni komputerowej DZIĘKUJEMY!!! DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem d z i ę k u j e m y.

8 8 Oświata Indywidualizacja procesu nauczania gimnastyka korekcyjna Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Jordanowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych realizowanego przez Urząd Miasta Jordanowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Praca na tych zajęciach to kontynuacja indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierająca indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I - III. Jedną z form pomocy są gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I - III (prowadząca Teresa Rogowiec). W zajęciach udział bierze 20 uczniów w 2 grupach ćwiczebnych. Celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego oraz eliminacja dysfunkcji ruchowych wynikających z wykrytych u dzieci wad postawy. Uczniowie mają możliwość zdobyć wiedzę na temat występujących u nich wad układu ruchu oraz wdrożyć się do intensywnego procesu rehabilitacyjnego, który wymaga od nich prowadzenia systematycznej gimnastyki nie tylko na zajęciach ale też w domu. Dzięki pomocom dydaktycznym pozyskanym na rzecz Projektu możliwe jest prowadzenie zajęć w jeszcze bardziej atrakcyjny i ciekawy sposób mobilizujący uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach o czym może świadczyć frekwencja, a także świadomość rodziców odnośnie korzyści zdrowotnych wynikających z uczestnictwa w/w zajęciach we wspomaganiu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego ich dzieci. Bawili się z dziećmi i dla dzieci Liczba trzynaście na pewno nie jest pechowa w Jordanowie - takie zdanie nasuwa się po XIII Balu Rodzinnym zorganizowanym w Domu Strażaka. Na sali w OSP bawili się duzi i mali, starsi i młodsi. Niedzielne popołudnie w sali widowiskowej w Jordanowie było świętem dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Jordanowie, chociaż w miarę upływu czasu - na parkiet bardzo chętnie wchodzili także ci, którzy lata przedszkolne mają już dawno za sobą. Bal uroczyście otworzyli Burmistrz Miasta Jordanów Zbigniew Kolecki, Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie Danuta Pindel oraz Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców Joanna Strzelczyk i jej zastępczynie: Małgorzata Hudziak i Edyta Solowska. Nie minęło kilka sekund, a na parkiecie zaroiło się od roześmianych i spragnionych wielu wrażeń przedszkolaków ubranych w bardzo oryginalne stroje. Najlepiej widać to na zdjęciach i relacji video. Nasz portal po raz drugi był patronem medialnym tej imprezy. Zabawę prowadził zespół Contra, a wśród atrakcji XIII Balu Rodzinnego w Jordanowie był m.in. pokaz tańca zumba w wykonaniu dzieci razem z instruktorką. Przedszkolacy zaprezentowali swoje umiejętności także w tańcu towarzyskim. Dzięki licznym sponsorom, każde dziecko otrzymało paczkę pełną upominków. Nowością w porównaniu do poprzednich balów była możliwość wygrania przejazdu... koparką. Dzieci otrzymały upominki, które zostały ufundowane przez sponsorów balu. Byli nimi: Karczma U LIPY, GS Jordanów, Restauracja STRUMYK, Klub sportowy BÓR TOPORZYSKO, CENTRUM URODY B. Miętus, F.H.U. GEO-COMPLEX Z. Ryś, Sklep MARTA, Sklep GAMMA, B.M. Barscy, ŚWIAT POŚCIELI E.T. Rodzik, Salon fryzjerski DORISEK, STUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJ A.Nawara, Salon fryzjerski HAIR E. Lipka, DZIECIAK A.K. Białońscy, TWÓJ FRYZJER A. Pająk, B. Wajda, B. Nosidlak, AUTO-MIX R. Pytel, Zakład stolarski MARBAZ A. Łazarz, Zakład Przetwórstwa Mięsnego K. Medes, Apteka J. Turchan, TATRAHOUSE, M. Hudziak, Pizzeria GRACJA, Salon fryzjerski JUSTI J. Świerczek, BANK SPÓŁDZIELCZY Jordanów, Wyrób Boazerii i Listew J. Matejko, Sklep rowerowy H. Radoń, Sklep B. Burmistrz, Sklep D. Wicher, F.H.U. ELLENA USLUGI FOTO, ZETKA księgarnia Z. Godyń, Księgarnia K. Plinkiewicz, TURBACZ AGD Bocianowski, Supermarket RAJSKI, Sklep ogrodniczy Stachura, T. Koper, Sklep RAPACZ, MAŁPI GAJ Rabka, Sklep POLAŃSKI, Sklep KONIK, Pan Kołton, D. Tyszkiewicz- Kosek, Ł. Kosek. Podczas balu organizowana była również wystawa prac plastycznych dzieci. Każdy rodzic mógł zabrać pracę swojego dziecka oprawioną w ramkę. Jednak punktem kulminacyjnym, na który dzieci oczekiwały (wiemy, że z ogromną niecierpliwością), i tak był tradycyjny już deszcz balonów. - Mieliśmy w planach, żeby w tym roku już na początku balu nastąpił ten deszcz, ale ze względów bezpieczeństwa odstąpiliśmy od tego planu - powiedziała Danuta Pindel i zdradziła, na co przedszkole planuje wydać uzyskane podczas balu środki pieniężne. - Marzy się nam porządna, bezpieczna karuzela z atestem do ogrodu przedszkolnego. Cała inicjatywa była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, jak i pracowników przedszkola. Mobilizacja zaczęła się jeszcze na długo przed feriami zimowymi. Poszukiwania sponsorów, przygotowywanie poczęstunku, sali, paczek dla dzieci, czyli ogólnie - organizacja balu, to ich wspólna zasługa. Katarzyna Krzyśków

9 Oświata 9 Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia logopedyczne Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Jordanowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych realizowanego przez Urząd Miasta Jordanowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Praca na tych zajęciach to kontynuacja indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierająca indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I - III. Jedną z form pomocy są zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I - III (prowadząca Dorota Maciąga). Zajęcia prowadzone są w 3 grupach czteroosobowych. Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi, które wcześniej były dla niego zamknięte. Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat. Treści, formy, metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Celem zajęć jest: Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Usprawnianie techniki czytania i pisania. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej. Realizacja programu oraz osiągnięcie założonych w nim celów wymaga doboru odpowiednich treści, metod i form pracy oraz zastosowania szerokiej palety pomocy dydaktycznych, a także propozycji zawartych w dostępnej literaturze tematu. W trakcie przebiegu zajęć respektowane są zalecane zasady terapii, między innymi: zasada stopniowania trudności, indywidualizacji pracy, ćwiczeń pod kontrolą słuchu, pracy małym nakładem sił, systematyczności, krótkich i częstych powtórzeń oraz odpowiedniej kolejności wywoływania zaburzonych głosek. Podczas zajęć prowadzone są różnorodne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Poprzez pokaz i objaśnienia dotyczące ułożenia narządów artykulacyjnych dzieci uczą się poprawnego wymawiania głosek. Wspólne zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, serdecznej atmosferze w formie zabawy, a przez wykorzystywane pomoce logopedyczne stają się atrakcyjne i interesujące dla dziecka. Alicja Magiera, Łukasz Radwan i Rafał Kowalcze z Jordanowa wraz z innymi uczniami brali udział w zajęciach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, które zorganizowała w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie - Agnieszka Tupta nauczyciel przedmiotów zawodowych. Były to osoby z Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Spotkanie obejmowało zajęcia na komputerach, wspólne gry i zabawy oraz rysowanie plakatu. Uczniowie sami przygotowali poczęstunek, a sklepik szkolny zafundował napoje. Zarówno goście jak i uczniowie Z.S. Mamy dobrą i wrażliwą młodzież! Dańkowskiego bawili się świetnie. Już planują kolejne spotkanie, tym razem może przy wspólnym ognisku i śpiewach. Może następnym razem zanim powiemy coś złego o młodzieży naszej gminy, przypomnimy sobie ten artykuł i wielkie serca jakie pokazali zajmując się osobami niepełnosprawnymi. Drzemie w nich potencjał, który można wykorzystać. Czasami po prostu nie wiedzą, jak się zachować podczas spotkania z osobą niepełnosprawną. Wystarczyło im tylko pokazać, że niepełnosprawni to tacy sami ludzie jak oni a od razu prysnęły ich obawy. A czy my wiemy, jak ich traktować?

10 10 Oświata/ Organizacje PRZEDSZKOLE BALONIK W Przedszkolu Balonik trwają przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Przygotowujemy zaproszenia i prezenty dla naszych gości. Dla każdej Babci kolorowy bukiecik kwiatów z bibuły i złota gwiazdka. Dla dziadka serce z masy solnej ozdobione według własnego pomysłu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem realizują swoje pomysły. Dzieci uczą się także swoich ról do przedstawienia z tej okazji. 25 stycznia przybywają zaproszeni goście. Przedszkolaki odświętnie ubrane recytują swoje kwestie i śpiewają. Dziękują swoim Babciom i Dziadkom za uśmiech i dobre serce. Po pięknym występie i rozdaniu prezentów wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i herbatkę. Dzień upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Karnawał to czas swawoli do woli. Zabawy i tańce towarzyszyły naszym przedszkolakom w dniu ósmego lutego bieżącego roku. Dzieci przygotowały się wcześniej do przedszkolnego balu karnawałowego. Zaplanowały sobie własne stroje i zadecydowały kim chciałyby być i za kogo się przebrać. Wspólnie z ciociami wykonały swoją MASKĘ na zajęciach plastycznych. Niespodzianką dla nich były różnego rodzaju konkursy i zabawy. Przedszkolaki zaciekawieni swoimi maskami i przebraniami tańczyły radośnie przy skocznej muzyce. Wszyscy świetnie się bawili. 13 lutego 2013 r nasze przedszkole odwiedził szczególny gość był nim pies o imieniu Mamba. Dzieci były zainspirowane niecodziennym gościem. Pani terapeutka czuwała nad wszystkim. Przedszkolaki zaspakajały swoją naturalna ciekawość. Chodziły za nim i okazywały wielkie zainteresowanie. Opiekunka psa pozwalała im na bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem. Dzieci dotykały go; okazywały swoją sympatię. Uczyły się jak postępować z pieskiem i jak bezpiecznie się z nim bawić. Dzięki zabawie z Mamba dzieci zaspakajały swoje potrzeby: dotyku, czułości i bliskości. Były zachwycone, cieszyły się klaskały w ręce z radości. Zajęcia z Mambą dostarczyły im pozytywnego ładunku emocjonalnego, przełamały lęk w kontaktach z otoczeniem (nieznanym zwierzakiem) dostarczyły satysfakcji z obcowania z psem. Po spotkaniu wszystkie przedszkolaki chciały mieć w domu pieska. Na pożegnanie dzieci pięknie wyrecytowały dla Mamby wierszyk pt. Przyjaciel pies JUBILEUSZOWY ROK ŚDS w JORDANOWIE Rozpoczyna się kolejny jedenasty już rok naszej działalności, czekają nas nowe plany i wyzwania. Chcielibyśmy więc wstępując w tą nową dekadę podzielić się z państwem tym, co udało się nam osiągnąć i podsumować zeszły, jubileuszowy rok. A jest się czym pochwalić. W ubiegłym roku bowiem nasza placówka została dofinansowana przez Urząd Wojewódzki, co pozwoliło na przeprowadzenie gruntownego remontu łazienki i ubikacji i przystosowanie ich całkowicie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz również nasi podopieczni jeżdżący na wózkach mogą bez żadnych barier korzystać z prysznica i toalety. Kolejnym udogodnieniem dla jeżdżących na wózkach, które również sfinansował Urząd Wojewódzki było zamontowanie platformy schodowej. Dzięki temu, całkowicie zostały zniesione bariery architektoniczne i na dzień dzisiejszy nasz ośrodek spełnia już wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Oprócz remontów był również czas na przyjemności. Poprzedni rok pełen był wycieczek i okolicznościowych imprez, które pozwoliły naszym podopiecznym zwiedzić różne ciekawe miejsca oraz aktywnie uczestniczyć w spotkaniach dla osób niepełnosprawnych.

11 Organizacje Zobaczyliśmy między innymi krakowskie podziemia, odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, odbyliśmy rejs po Wiśle, obejrzeliśmy spektakl w Teatrze Bagatela, braliśmy również udział w imprezach integracyjnych, które odbyły się między innymi w podkrakowskich Zielonkach, Zawoi oraz w Zembrzycach. Możemy się również pochwalić zorganizowaną już po raz drugi wystawą naszych prac, którą mogli państwo oglądać przez cały sierpień w Ratuszu Miejskim. Wystawione dzieła wykonane przez naszych podopiecznych wzbudziły zachwyt mieszkańców, a pieniądze które uzyskaliśmy z ich sprzedaży zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do tworzenia kolejnych wspaniałych prac. Wernisaż wystawy natomiast był jednocześnie dniem obchodów naszego 10- lecia i okazją zarówno do wspomnień jak i podziękowań dla wszystkich osób, które przez cały okres istnienia ośrodka wspomagały naszą placówkę. Koniec roku również był okazją do spotkań i podziękowań. Tym razem jednak spotkaliśmy się w bardziej rodzinnym gronie. Wszyscy podopieczni wraz z rodzicami oraz pani kierownik i pracownicy ośrodka zorganizowali wspólną wigilię, na którą zaprosiliśmy również burmistrza miasta i proboszcza naszej parafii. Na ten rok również zaplanowaliśmy wiele ciekawych wycieczek i imprez. Mamy również nadzieję, że jak w poprzednich latach będziemy mogli państwu zaprezentować owoce naszej pracy na kiermaszach świątecznych i wystawach. 11 Nauka drogą do poznania świata Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla jego mieszkanek ze względu na duże zmiany, jakie miały miejsce dzięki tej inwestycji. W szczególności należy zwrócić dużą uwagę na rozwój edukacji. Siedem mieszkanek to uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim. Uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim objęte są indywidualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają się na terenie DPS-u. W nowym budynku znajdują się trzy pomieszczenia przeznaczone na prace z mieszkankami służące poprawie jakości świadczenia pomocy edukacyjnej w Domu Pomocy Społecznej. W jednym z takich pomieszczeń organizowane są wszelkiego rodzaju formy teatralne, przedstawienia, apele bądź też akademie. W rozbudowanej części budynku znajduje się również sala przeznaczona do prowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych. Podopieczne, które nie zakończyły jeszcze obowiązkowej edukacji, a nie są w stanie uczęszczać do szkoły mają możliwość nauki w specjalnie dostosowanej sali do ich potrzeb i drogi kształcenia. Ponadto, w Domu Pomocy Społecznej znajduje się Sala Doświadczenia Świata, w której także często prowadzone są zajęcia lekcyjne. Dzięki odpowiednio wyposażonym pomieszczeniom nauczyciele z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim mają większe możliwości i pole manewru w kształceniu niepełnosprawnych dzieci. s. Bronisława Gwiżdż

12 Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Jordanów, ul. Kolejowa 9 tel.(0-18) , fax (0-18) Drogi Gimnazjalisto! Dzięki naszej szkole pokonasz wszelkie granice! Drugiej takiej nie ma w całej galaktyce!!! Liceum Ogólnokształcące w Jordanowie istnieje już 87 lat. Wykształciliśmy wiele pokoleń wspaniałych ludzi. Dzisiaj jesteśmy szkołą nowoczesną, w której panuje przyjacielska, wręcz rodzinna atmosfera. Gimnazjalisto! Żadna inna szkoła nie przygotuje cię lepiej do studiowania. W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy Ci następujące rozszerzenia już w klasie pierwszej: 1a - j. polski 1b matematyka 1c j. angielski Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany wybierz klasę 1d bez rozszerzeń U nas masz szansę uczyć się w świetnie wyposażonych pracowniach. W klasie drugiej wybierasz przedmioty na poziomie rozszerzonym według swoich zainteresowań i planów na przyszłość. Uwaga!!! Tylko w naszej szkole masz możliwość indywidualnego wyboru nauki języka obcego bez względu na klasę ( zajęcia odbywają się w laboratoriach językowych), a także dyscypliny sportowej na wychowaniu fizycznym Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód i mieć możliwość zatrudnienia u konkretnych przedsiębiorców to wybierz Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kształcimy w zawodzie, który sam wybierzesz!!!! Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie proponuje w roku szkolnym 2013/2014 następujące kierunki kształcenia: Szkoły ponadgimnazjalne (3-letnie liceum, 4-letnie technikum): Liceum ogólnokształcące o specjalności Strażak ratownik Liceum ogólnokształcące o specjalności Kosmetyka i wizaż Technikum architektury krajobrazu Technikum obsługi turystycznej Technikum ekonomiczne Technikum handlowe Technikum budowlane Liceum, oprócz średniego wykształcenia oraz matury, dzięki specjalności stwarza uczniowi dodatkowe możliwości na rynku pracy. Technikum daje więcej niż liceum, bo oprócz matury także zawód, więcej niż szkoła zawodowa, bo tytuł technika i średnie wykształcenie czyli możliwość studiowania. Bardzo ważne jest to, że obecnie po reformie egzamin zawodowy podzielony został na kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja jest zdawana po klasie II-giej natomiast druga kwalifikacja w klasie IV-tej. Oznacz to, że łatwiej zdać egzamin zawodowy, ponieważ podzielono go na dwie części, a czy łatwiej nauczyć się i zaliczyć połowę materiału czy całość to uczniowie gimnazjum wiedzą bardzo dobrze. Szkoły policealne (dwuletnie, bezpłatne dla młodzieży): Technikum usług kosmetycznych Technikum administracji To oferta dla absolwentów szkół średnich pozwala na uzyskanie kwalifikacji, potrzebnych do wykonywania zawodów atrakcyjnych i popularnych na rynku pracy. Zajęcia w szkołach policealnych będą prowadzone w godzinach popołudniowych i w piątek- sobotę niedzielę w zależności od potrzeb słuchaczy. W dwa lata absolwent szkoły policealnej uzyskuje tytuł technika. Wymienione powyżej nowe kierunki zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową i Wojewódzką Radę Zatrudnienia, które stwierdziły że istnieje potrzeba kształcenia w w/w zawodach ponieważ odpowiada to potrzebom rynku pracy. Informacje na temat kierunków kształcenia, kwalifikacji oraz zasad rekrutacji dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: Zapraszamy do nauki w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w SZKOLE DOBREGO WYBORU Dyrektor i Grono Pedagogiczne Ważne!!! Dla naszych uczniów organizujemy bezpłatne kursy: prawa jazdy, obsługi wózków jezdniowych obsługi koparek obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania aranżacji wnętrz Gimnazjalisto! Przyjdź, przekonaj się, wybierz! Zapraszamy na Dni Otwarte!!! Dyrektor Szkoły Rafał Rapacz INFORMATOR URZĘDU MIASTA JORDANOWA Wydawca: Urząd Miasta Jordanowa, Jordanów, Rynek1 tel ; Kontakt: Krzysztof Bigosiński; Franciszek Żur Redakcja: Pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Bnińska Szkoła po rozbudowie i modernizacji

Bnińska Szkoła po rozbudowie i modernizacji DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 8 lutego 2013 r. * NR 3 (402) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Bnińska Szkoła po rozbudowie i modernizacji Foto: ŁG W tym numerze : - Wyniki otwartego konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym.

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym. Nr 01/253 STYCZEŃ 2015 ISSN 1429-004 SAMI PISZEMY GAZETĘ: 64 AUTORÓW, 72 TEKSTY Już po raz trzeci ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli str. 10 Rada Miejska VII kadencji Ciepła woda z dachu 15 lat

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo