Rejestracja zaproszeń cudzoziemców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestracja zaproszeń cudzoziemców"

Transkrypt

1 Rejestracja zaproszeń cudzoziemców Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Rejestracja zaproszeń cudzoziemców Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji karty :16:17 Odnośnik do e- formularza Opis Karty Nadzór nad Kartą r. Opis sprawy Rejestracja zaproszeń cudzoziemców na wniosek zapraszającego - poprzez wpis do ewidencji zaproszeń. Kogo dotyczy Zapraszanych do Polski cudzoziemców oraz zapraszających, którymi mogą być: 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagane dokumenty Składa zapraszający: 1. 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, 2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów

2 zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.: w przypadku mieszkania własnościowego: akt własności lub akt notarialny oraz zgoda pozostałych właścicieli w formie oświadczenia na piśmie, w przypadku lokalu komunalnego lub spółdzielczego: przydział ze spółdzielni oraz zgoda spółdzielni lub właściwego organu dysponującego lokalem w formie oświadczenia na piśmie, w przypadku lokalu wynajmowanego: umowa najmu lokalu oraz zgoda właściciela lokalu w formie oświadczenia na piśmie, w przypadku hotelu wstępna rezerwacja na okres zaproszenia. 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 5. pisemna zgoda współmałżonka na zaproszenie cudzoziemca. Jeśli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa należy dostarczyć akt notarialny wykluczający wspólność majątkową. 6. osoba zapraszająca przedstawia: dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu. Szczegółowe określenie środków finansowych jakie powinien posiadać zapraszający: 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej po 457 zł na siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz zapraszanego cudzoziemca, na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce (gdy zapraszanym jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, rodzice małżonka, dzieci małżonka kwota ta wynosi 200 zł) należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane wymienionych środków od razu na cały okres pobytu (może to być wyciąg z konta bankowego). 2. Jeżeli okres zaproszenia jest krótszy niż jeden miesiąc wymagane środki finansowe pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu, 3. Obowiązek posiadania środków finansowych jest także spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce kwotą w wysokości o której mowa w pkt 1 należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych (może to być zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów). 4. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca, nie mniej niż: zł w przypadku podróży powrotnej do państwa sąsiadującego z Polską, zł w przypadku podróży powrotnej do innego państwa europejskiego, zł w przypadku podróży powrotnej do państwa nieeuropejskiego. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada

3 bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Przykład: Osoba fizyczna, pozostająca we wspólnocie małżeńskiej, mająca na utrzymaniu dwoje dzieci zaprasza cudzoziemca z kraju nieeuropejskiego na okres 3 miesięcy winna przedłożyć środki finansowe w wysokości co najmniej 9355 zł. (sposób obliczenia: 5 osób x 457 zł x 3 miesiące zł (bilet powrotny) = 9355 zł) Formularze/ Wnioski do pobrania Wniosek do pobrania poniżej w sekcji "załączniki". Wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Cudzoziemców Kraków, ul. Przy Rondzie 6, parter, sala obsługi cudzoziemców, lub lub w Oddziale Zamiejscowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, pok. 111, w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, pok. 20.

4 Opłaty Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (płatna w chwili złożenia wniosku) wynosi 27 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się: kartą płatniczą na stanowiskach obsługi Oddziału do Spraw Cudzoziemc ów bez ponoszenia kosztów tej transakcji, w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cu dzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6. Opłaty można dokonać również w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek: Wydział Podatków i Opłat UMK Bank Pekao S.A. o/kraków Opłatę można uiścić również przez Internet. W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać: nr rachunku PEKAO S.A. o/kraków: , czego dotyczy opłata (oplata za wydanie zaproszenia), w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców).

5 Jendostka/ osoba odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6, parter, sala obsługi cudzoziemców, tel ; fax Kierownik Oddziału: Magdalena Ams Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, pok. 111, tel ; fax Kierownik Oddziału: Alicja Kuśmierz-Kaput Oddział Zamiejscowy w Tarnowie al. Solidarności 5-9, pok. 20, tel , fax Kierownik Oddziału: Alicja Pluta Miejsce składania dokumentów Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: Kraków, ul. Basztowa 22 lub składać osobiście w Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Przy Rondzie 6, parter, sala obsługi cudzoziemców lub w Oddziale Zamiejscowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52, pok. 111 lub w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie al. Solidarności 5-9, pok. 20. Termin załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganego wniosku wraz z dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna Art ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz akty wykonawcze.

6 Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uwagi i dodatkowe informacje Zapraszający składa wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. W toku prowadzonego postępowania, zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności, niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony. Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok. Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru. Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń wydaje się, jeżeli: 1. dane zapraszanego cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, 2. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, 3. zapraszający nie wykazał wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, 4. warunki mieszkaniowe zapraszającego wskazują, że nie będzie on w stanie wykonać zobowiązań przyjętych na siebie w zaproszeniu, a nie wykazał on, że może zapewnić cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, 5. zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia, 6. w postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający: a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,

7 7. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu zapraszanego cudzoziemca na terytorium RP i jego pobytu na tym terytorium będzie inny niż deklarowany przez zapraszającego, 8. cudzoziemiec nie przebywał bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie lub nie posiadał zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Unieważnienie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń powoduje utratę jego ważności. W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w postępowaniu przed sądem, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wykonywania przez te podmioty obowiązków określonych ustawami, do pokrycia których zobowiązany był zapraszający. Opracował: Magdalena Ams Opublikował: Zofia Palonka-Gałecka Zatwierdził: Magdalena Ams Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Załączniki Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeå.pdf Data: :10:52 Rozmiar: 2.47M Liczba odwiedzin: 788 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Zofia Palonka-Gałecka Magdalena Ams Czas wytworzenia: :09:50 Czas publikacji: :16:17 Data przeniesienia do archiwum: Brak

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 220 15366 Poz. 1447 1447 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo