MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE r.

2 I. Unia Europejska wobec kwestii integracji imigrantów. W związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska stanęła przed wyzwaniem dotyczącym rozwiązania problemu integracji imigrantów. Polityka integracji cudzoziemców jest częścią szeroko pojętej polityki migracyjnej, która pozostaje w gestii Wspólnoty. Traktat Amsterdamski z 1997 r. określając zakres kompetencji Wspólnoty zawiera również wyłączenia i zastrzeżenia. Na ich podstawie aspekty dotyczące polityki integracji cudzoziemców zostały pozostawione państwom członkowskim. Jednak ze względu na szerokie powiązania tej kwestii z różnymi sferami życia społecznego, zagadnienia te przewijały się nieustannie w działaniach Wspólnoty. Przez dłuższy czas nie udało się jednak wypracować powszechnie obowiązującego zbioru standardów, które byłyby wiążące dla krajów unijnych w tym zakresie. Przełom odnośnie zaangażowania Unii Europejskiej w problematykę integracji migrantów nastąpił w pierwszej połowie 2003r., kiedy to Prezydencję sprawowała Grecja. W czerwcu 2003r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat o migracji, integracji i zatrudnieniu. Komunikat przedstawia ideę całościowego podejścia do problemu integracji imigrantów; określa problemy i wyzwania dla polityki integracyjnej, jak również przedstawia dotychczasowe działania Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Problematyka integracji cudzoziemców była również jednym z priorytetów Prezydencji niderlandzkiej. W dniach 4-5 listopada 2004r. Rada Europejska przyjęła tzw. Program haski, czyli nowy program rozwoju i umacniania Unii jako obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Program ten ma być podstawą rozwoju współpracy w tym zakresie na najbliższe 5 lat. Kwestie integracji imigrantów umiejscowiono jako w nim odrębny punkt. W dniu 19 listopada 2004r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła dokument pt. Wspólne podstawowe zasady polityki integracji imigrantów wraz z konkluzjami, które- w formule politycznej- stanowią pierwsze wyraźne określenie kierunku prowadzenia w tym zakresie działań w ramach UE. Mają one stanowić podstawę kompleksowych ram dotyczących integracji imigrantów, z uwzględnieniem prawnego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego zróżnicowania Państw Członkowskich. Rozwijane mają być poprzez wymianę wspólnych doświadczeń z zakresu polityki integracyjnej oraz o najlepszych praktykach w ramach UE. II. Integracja w Polsce. 1. Integracja uchodźców. W Polsce z roku na rok przybywa imigrantów i coraz większego znaczenia nabiera ich integracja ze społeczeństwem polskim. Działania w obszarze polityki integracji cudzoziemców powinny być adekwatne do polityki imigracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, która dopiero powstaje. Aktualne przepisy prawne dotyczące cudzoziemców w Polsce w dużej mierze różnicują działania o charakterze integracyjnym w zależności od statusu prawnego cudzoziemca. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi status cudzoziemca na terenie Polski są: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach i Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili obecnej działania integracyjne w Polsce, w ramach specjalnych indywidualnych programów integracji kierowane są tylko do jednej grupy osób do osób posiadających status uchodźcy. Grupa ta nie jest liczna- obecnie przebywa w Polsce ok uznanych uchodźców. Rozdział 5 ustawy o pomocy społecznej jest w całości poświęcony społecznej integracji uchodźców. W ciągu 14 dni od daty uzyskania statusu uchodźca składa wniosek o udzielenie mu pomocy we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie starosty. Pomoc ta przysługuje uchodźcy od tego miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony wniosek, a obejmuje ona świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie kosztów nauki języka polskiego (obecnie od 420 zł do 1149 zł miesięcznie na osobę), opłacanie za uchodźcę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo. Uchodźca powinien zdeklarować swoją chęć zamieszkania na danym obszarze oraz gotowość do podjęcia realizacji programu integracyjnego, który zostanie opracowany z uwzględnieniem sytuacji życiowej uchodźcy. Ponadto składa pisemne oświadczenie, że nie zwrócił się z podobnym wnioskiem do urzędu w innym województwie. Do wniosku powinny być załączone kopie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy oraz wydanej w związku z tym karty pobytu, dokumentu podróży zgodnego z Konwencją Genewską z 1951r. Uchodźca może również dołączyć kopie innych dokumentów, które mogą być przydatne podczas opracowania dla niego indywidualnego programu integracyjnego. Program ten jest uzgadniany pomiędzy pracownikiem (tzw. realizatorem programu ) powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) a samym uchodźcą, może trwać nie dłużej niż rok kalendarzowy oraz zobowiązuje PCPR do udzielania uchodźcy informacji odnośnie zaplanowanej pomocy, warunków jej odmowy lub wstrzymania, do wspierania uchodźcy w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, do pomocy w znalezieniu mieszkania, do prowadzenia z uchodźcą pracy socjalnej oraz działań wynikających z sytuacji życiowej uchodźcy. Natomiast uchodźca jest zobowiązany do zameldowania w miejscu zamieszkania, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy i aktywnego poszukiwania pracy, do 2

3 uczęszczania na kursy języka polskiego (jeśli jest taka potrzeba), do współpracy i kontaktu, przynajmniej dwa razy w miesiącu, z realizatorem programu, do wykonywania działań wynikających z jego sytuacji życiowej, a uzgodnionych z realizatorem. Ten uzgodniony z uchodźcą program wraz z kosztorysem realizacji zostaje przesłany przez PCPR do wojewody, który po akceptacji programu przekazuje środki na realizację. W kwestii znalezienia mieszkania dla uchodźcy PCPR współpracuje z właściwym wojewodą i gminą, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez uchodźcę. Jeśli uchodźca zrezygnuje z zamieszkania w miejscu wskazanym przez wojewodę podczas programu integracyjnego, oznacza to równocześnie rezygnację uchodźcy z realizacji programu. Zmiana miejsca zamieszkania podczas realizacji programu jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jeśli uchodźca nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań, możliwe jest wstrzymanie udzielanej pomocy, zwłaszcza w przypadku braku aktywnego udziału uchodźcy w procesie swojej integracji, uporczywego i zawinionego niewykonywania zobowiązań przez uchodźcę, wykorzystania pomocy niezgodnie z celem, w jakim została udzielona, podania nieprawdziwych danych odnośnie sytuacji życiowej (do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji). Udzielanie pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy uchodźca przebywa ponad 60 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko uchodźcy jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu). Jeśli uchodźca zostanie pozbawiony statusu uchodźcy, następuje odmowa udzielenia pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów utrzymania (wymienione poniżej) oraz nauki języka polskiego. W roku 2003 indywidualnymi programami integracji objęto w Polsce 415 uchodźców, w pierwszej połowie 2004r. 298 osób posiadających status uchodźcy. 2. Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące integracji cudzoziemców. W Polsce są jednak również inne grupy cudzoziemców, objęte prawami i obowiązkami nałożonymi przez przepisy prawa polskiego, które stanowią bazę do działań o charakterze integracyjnym lub do działań będących integracją. Grupy te wyłaniają się podczas analizy ustaw, które dotyczą obywateli polskich, ale także cudzoziemców spełniających określone warunki: a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przepisy ustawy gwarantują równy dostęp do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli polskich oraz cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium RP posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP. b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnieni są cudzoziemcy, którzy: Posiadają wizę pobytową w celu wykonywania pracy, Posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, Posiadają zezwolenie na osiedlenie się, Posiadają zgodę na pobyt tolerowany, Posiadają status uchodźcy w RP, Korzystają z ochrony czasowej na terytorium RP; jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 ww. ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68 ww. ustawy. Powyższa regulacja dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do przebywających na terytorium RP obcokrajowców. Natomiast uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 66 ust.1 pkt 27 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. c) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa uprawnienia cudzoziemców związane z otrzymywaniem świadczeń rodzinnych. Uprawnienia te, na takich samych zasadach jak obywatele polscy, posiadają cudzoziemcy przebywający na terytorium RP posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin. Mogą więc otrzymywać zasiłek rodzinny i dodatki a także świadczenia opiekuńcze. 3

4 d) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Na warunkach dotyczących obywateli polskich ustawa gwarantuje dzieciom cudzoziemców prawo do nauki i opieki w publicznych przedszkolach, publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych. Natomiast z nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, a także dotychczasowych publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach, na warunkach dotyczących obywateli polskich, mogą korzystać: Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium RP, Osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, Osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, Osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, Osoby posiadające status uchodźcy, Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, Osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium RP. e) Ustawa z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach cudzoziemcy, którzy : Posiadają zezwolenie na osiedlenie się, Posiadają status uchodźcy nadany w RP, Korzystają z ochrony czasowej na terytorium RP, Są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium RP, Są obywatelami państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, i posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom przysługuje prawo do stypendium socjalnego). f) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ma zastosowanie do cudzoziemców poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP, którzy posiadają status uchodźcy, posiadają zezwolenie na osiedlenie się, posiadają zgodę na pobyt tolerowany lub korzystają z ochrony czasowej. Cudzoziemcy ci posiadają nieograniczony dostęp do rynku pracy. Oznacza to że nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę. Takie same prawo przysługuje członkom rodziny ww. cudzoziemców (nawet jeżeli posiadają inny status pobytowy) pod warunkiem, że zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane zostało w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy, zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub korzystają z ochrony czasowej mogą uzyskać także status osoby poszukującej pracy i na mocy ww. ustawy korzystać z form przeciwdziałania bezrobociu w niej przewidzianych (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe). Przepisy zakazują także jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość. g) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać na terytorium RP cudzoziemcy, którzy otrzymali: Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, Zgodę na pobyt tolerowany, Status uchodźcy nadany w RP, oraz cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej w RP. 4

5 III. Dotychczasowe działania podejmowane przez resort polityki społecznej w obszarze integracji cudzoziemców. 1. W latach wraz z partnerem holenderskim realizowało projekt MATRA mający na celu wypracowanie założeń polityki integracji uchodźców w Polsce. W toku realizacji projektu przeszkolono kadrę pracującą bezpośrednio z uchodźcami w 3 województwach w Polsce wytypowanych do realizacji projektów pilotażowych (województwo mazowieckie, podlaskie, lubelskie). Opracowano także końcowy dokument projektu pt. Polityka w zakresie integracji uchodźców w Polsce, zawierający ramy koncepcyjne polityki integracyjnej, krótką analizę sytuacji w Polsce, kwestie dotyczące strategii integracji uchodźców oraz opis modelu integracji tej grupy osób w Polsce. Propozycje i rekomendacje zawarte w dokumencie końcowym stanowią niezwykle cenną wskazówkę dla budowania polityki integracyjnej wobec cudzoziemców w Polsce. Przygotowano także podręcznik kierowany do osób bezpośrednio opracowujących wraz z uchodźcami indywidualne programy integracyjne. 2. W ramach programu twinningowego we współpracy ze stroną niemiecką przeprowadzono szkolenia dla kadry pomocy społecznej pracującej z uchodźcami w niektórych województwach, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika kierowanego do uchodźców (w trzech wersjach językowych) zawierającego informacje o prawach, obowiązkach i możliwościach uzyskania pomocy przez różne kategorie cudzoziemców. Określono wstępny skład Zespołu Redakcyjnego, który określił na spotkaniu w grudniu 2004r. obszary tematyczne, które znajdować się będą w podręczniku. Kolejne spotkanie Zespołu przewidziane jest na styczeń br. 3. W ramach współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz integracji cudzoziemców Departament Pomocy i Integracji Społecznej jest współorganizatorem konferencji i narad dotyczących przedmiotowej problematyki. W dniu 3 listopada 2004r. zorganizowano konferencję pt. Imigranci w Polsce wyzwania dla polityki społecznej wspólnie z Biurem Informacji Rady Europy oraz Stowarzyszeniem na rzecz ochrony i integracji cudzoziemców Proxenia. 4. W dniach grudnia 2004r. Departament Pomocy i Integracji Społecznej we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji IOM zorganizował w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej dwa 2-dniowe szkolenia dla interdyscyplinarnych zespołów służb różnych instytucji z poszczególnych województw. W skład tych zespołów wchodzą: przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy, przedstawiciel kuratorium oświaty, wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, wydziału spraw obywatelskich i migracji urzędu wojewódzkiego a także przedstawiciel urzędu miasta. Podczas szkoleń omówione zostały podstawowe pojęcia związane z integracją imigrantów (m.in. asymilacja, segregacja, marginalizacja). Przedstawiono także założenia polityki integracyjnej w różnych krajach europejskich, trendy w migracjach do Polski, kwestie związane z integracją imigrantów w świetle prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Część szkolenia poprowadzili eksperci z Czech przedstawiając kwestie integracji imigrantów w Republice Czeskiej, pozytywne i negatywne doświadczenia oraz kierunki rozwoju polityki integracyjnej w Czechach. 5. aktywnie włączyło się do reprezentowania Polski w działaniach europejskich na rzecz integracji cudzoziemców w następujących formułach : przygotowywanie polskiego stanowiska na posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komitetów Stałych Przedstawicieli COREPER I i COREPER II udział przedstawiciela MPS w spotkaniach Grupy Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Integracji współpraca w ramach prac Komitetu Strategicznego ds. Migracji, Granic i Azylu (SCIFA) IV. Aspekty polityki integracyjnej. Rozpiętość uprawnień cudzoziemców odzwierciedlona w poszczególnych aktach prawnych, dotychczasowe doświadczenia polskich instytucji i organizacji realizujących działania integracyjne a także doświadczenia międzynarodowe pokazują złożoność procesu integracji. Złożoność samego procesu integracji cudzoziemców znajduje swe odbicie także w wymiarze politycznym. Każdy bowiem obszar procesu integracyjnego wymaga zaangażowania sił państwa, które stanowić będą całościowy system pomocy integracyjnej. Koncentrując się nie na aspektach procesu integracyjnego, lecz na aspektach polityki integracyjnej wobec cudzoziemców wyłaniają się nowe obszary oraz pytania, na które należy odpowiedzieć tworząc politykę integracyjną wobec cudzoziemców: 1. Aspekt polityczny. Umiejscowienie polityki integracyjnej w kontekście innych polityk. 5

6 Pytanie dotyczy związków polityki integracyjnej wobec cudzoziemców z innymi politykami, takimi jak: polityka migracyjna, azylowa, polityka antydyskryminacyjna, zdrowotna, społeczna, zatrudnienia, polityka edukacyjna itd. Zdefiniowanie zależności, powiązań, wpływów i wzajemnych oddziaływań tych polityk wskazuje kierunki rozwoju polityki integracyjnej a także jej znaczenie. 2. Aspekt prawny. Wypracowanie przepisów prawnych do realizacji polityki integracyjnej. Przepisy umożliwiające cudzoziemcom korzystanie z praw i obowiązków w poszczególnych sferach funkcjonowania społecznego na takich samych zasadach jak obywatele polscy są przepisami umożliwiającymi integrację. Jednak konieczne są dodatkowe nowe przepisy, które będą stanowiły element ukierunkowanej polityki integracyjnej. Doprecyzowania lub poszerzenia wymagają istniejące przepisy prawne, które miałyby stać się instrumentami tej polityki. 3. Aspekt instytucjonalny. Określenie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań integracyjnych wobec cudzoziemców. Podział kompetencji i zakresu zadań, utworzenie instytucji odpowiedzialnych za działania integracyjne, utworzenie forum współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi pomoc dla cudzoziemców. 4. Aspekt merytoryczny. Poszerzanie wiedzy o zjawisku, procesach z nim związanych, obszarach, których dotyczy proces integracji, z którymi się łączy. Aspekt ten obejmuje zdefiniowanie grup, które powinny być objęte działaniami integracyjnymi, rodzajów tych działań wobec poszczególnych grup. W tym obszarze istotne są wszelkie merytoryczne informacje i wiedza dotycząca procesu integracji. Konstruowanie modelu działań integracyjnych wobec poszczególnych grup a także modelu polityki integracyjnej w kontekście samego procesu integracji stanowi istotę tego aspektu. 6

7 V. Polityka integracyjna w Polsce próba określenia działań koniecznych do zbudowania koncepcji polityki integracji cudzoziemców. Rozpatrując aspekty polityki integracyjnej w Polsce należy podjąć konkretne działania w celu ich rozwinięcia i zespolenia wykorzystując modelowe propozycje wypracowane w toku realizowanych dotychczas działań. Odpowiedź na pytanie: Jak zbudować politykę integracyjną w Polsce? łączy się ze sposobem realizacji działań w poszczególnych aspektach. 1. Aspekt polityczny. Do wypracowania polityki integracyjnej w Polsce niezbędny jest udział wszystkich resortów. W tym celu Prezes Rady Ministrów powołuje Międzyresortowy Zespół do Spraw Integracji Cudzoziemców, który odpowiedzialny będzie za wypracowanie rozwiązań w tym obszarze. Aktualnie projekt Zarządzenia Prezesa RM w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Integracji Cudzoziemców został przekazany do konsultacji Międzyresortowych oraz do konsultacji z partnerami społecznymi. Natomiast działania Zespołu w tym zakresie obejmować będą m.in.: Zbieranie informacji, danych, sporządzanie analiz i opracowań dotyczących związków polityki integracyjnej z innymi działaniami prowadzonymi przez poszczególne resorty, Opracowywanie wniosków dotyczących kierunków rozwoju polityki integracyjnej, Łączenie elementów innych polityk z działaniami w ramach polityki integracyjnej tworzenie propozycji rozwiązań systemowych, Włączanie i monitorowanie rozwoju polskiej polityki integracyjnej w kontekście polityki integracyjnej Unii Europejskiej. 2. Aspekt prawny. Działania resortu polityki społecznej a także w niektórych kwestiach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Integracji Cudzoziemców obejmować będą: Przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie integracji cudzoziemców, Monitorowanie realizacji przepisów prawnych dotyczących integracji cudzoziemców, Nadzór nad spójnością i sprawnym funkcjonowaniem systemu prawnego w tym zakresie. 3. Aspekt instytucjonalny. W obszarze tym działania opierać się będą m.in. na wdrażaniu niektórych modelowych założeń wypracowanych w toku programu MATRA, dotyczących podziału kompetencyjnego instytucji i organizacji działających na rzecz uchodźców. Z uwagi na fakt, że propozycje wypracowane podczas realizacji tego programu odnoszą się do wąskiej grupy cudzoziemców, w tym obszarze należy wskazać instytucje włączane w działania o charakterze integracyjnym kierowane do innych grup cudzoziemców a także określić ich kompetencje. Działania podejmowane w tym zakresie obejmować będą zatem m.in.: Wskazanie instytucji biorących udział w realizacji zadań integracyjnych oraz przygotowanie propozycji podziału kompetencji, Konsultacje i dyskusje z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie integracji cudzoziemców, Badanie potrzeb szkoleniowych, realizacja szkoleń i spotkań dotyczących problematyki integracji cudzoziemców i związanych z nią obszarów, Organizowanie forum wymiany doświadczeń (np. konferencje, seminaria), Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców, Realizacja programów mających na celu tworzenie rozwiązań systemowych w zakresie polityki integracyjnej, Inne działania związane z organizacyjnymi kwestiami wdrażania założeń polityki integracyjnej. 4. Aspekt merytoryczny. Działania w tym aspekcie obejmować będą kwestie merytoryczne związane z procesem integracji cudzoziemców, zatem niezbędne będzie np. zdefiniowanie potrzeb w zakresie wiedzy o zjawisku, koniecznej do wypracowania właściwych i trafnych założeń polityki integracyjnej w Polsce, określenie metodologii działań integracyjnych, oraz modelu procesu integracyjnego najbardziej pożądanego w warunkach polskich. Konkretne działania, realizowane przez resort polityki społecznej oraz Międzyresortowy Zespół do Spraw Integracji Cudzoziemców będą więc dotyczyć m.in.: Wypracowania modelu procesu integracji uwzględniającego założenia polityki integracyjnej w Polsce, Doskonalenie metod i narzędzi pracy z osobami podlegającymi procesowi integracji, 7

8 Przygotowywanie propozycji działań integracyjnych dla różnych grup poddawanych procesowi integracji (uchodźcy, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany) Przygotowywanie oferty integracyjnej dla specyficznych grup cudzoziemców objętych działaniami integracyjnymi (dzieci, kobiety, osoby niepełnosprawne) Inne działania związane z merytorycznymi kwestiami procesu integracji. 8

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach: Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ogólne uprawnienie cudzoziemców do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo Telefon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 WZÓR

Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 WZÓR Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 Załącznik nr 15 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16 września 2013 roku Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Szanowny Panie Ministrze, Dziękując serdecznie za przesłanie do konsultacji projektu

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo... nr NIP **)... Miejsce zamieszkania... Telefon...

Obywatelstwo... nr NIP **)... Miejsce zamieszkania... Telefon... Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko *) PESEL **) NIP Obywatelstwo Telefon

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: Nazwa przedmiotu realizującego świadczenie rodzinne : Adres : WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 8okwietnia 2014 r Władysław Kosiniak-Kamysz DPS-I-073-,.f,- 3f8f-MC/14 Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Załącznik 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Czêœæ I. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL NIP * Obywatelstwo Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Źródło: http://gops.poswietne.bip-e.pl/op/fundusz-alimentacyjny/1297,fundusz-alimentacyjny.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 02:35 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych

Założenia do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych Departament Sądów Powszechnych Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa, dnia 21 stycznia 2009 r. Projekt Założenia do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Małopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo