UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm.) - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuję się Strategię wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca, w brzmieniu określonym załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Strategia wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca stanowi realizację projektu pt.: Zwierzyniec i Narol liderami kultury i turystyki Roztocza etap II w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński Id: 4D4679D8-7B51-44FB-BB2B C4975. Podpisany Strona 1

2 Strona 1

3 Spis treści WSTĘP... 4 OBSZAR ANALITYCZNY Analiza źródeł wtórnych Dokumenty strategiczne i materiały źródłowe Analiza dotychczasowej działalności promocyjnej Działalność promocyjna Zwierzyńca Działalność promocyjna Narola Wnioski z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Narol i Zwierzyniec według Google Narol i Zwierzyniec w sieciach społecznościowych Nadawcy i adresaci działań promocyjnych Wizerunkowa sytuacja wyjściowa gmin Analiza dobrych praktyk w kontekście promocji miejsc Analiza SWOT dotycząca promocyjnych aspektów gmin OBSZAR STRATEGICZNY Potencjał komunikacyjny gmin w kontekście Roztocza Ogólne założenia wspólnej komunikacji gmin Określenie celów komunikacyjnych Identyfikacja komunikacyjnych grup docelowych Komunikacja wewnętrzna OBSZAR WDROŻENIOWY Proponowane działania promocyjne Monitorowanie i wdrażanie strategii Harmonogram realizacji działań promocyjnych Szacowany budżet wdrażania strategii Strona 2

4 Spis tabel Spis rysunków Strona 3

5 WSTĘP Strategia wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca jest dokumentem strategicznym dotyczącym kontynuacji współpracy dwóch gmin, która została zapoczątkowana realizacją w 2010 r. projektu pt. Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza. Zaproponowana strategia promocji Narola i Zwierzyńca jest zbieżna z gwałtownymi zmianami technologicznymi, mobilną rewolucją, eksplozją sieci społecznościowych oraz zmianą paradygmatu masowej komunikacji. Dotąd bierny odbiorca masowej komunikacji zyskuje narzędzia, które zmieniają go w twórcę treści oraz ich nadawcę. Tymi narzędziami nie są już nawet sieci społecznościowe, ale zwykły, najprostszy model smartphona z dostępem do sieci. Z punktu widzenia wypracowanej strategii promocji to czynnik, który może zwiększyć zasięg nadawanych komunikatów oraz poziom zaangażowania mieszkańców obu gmin. Komunikacja Narola i Zwierzyńca, obok wykorzystania tradycyjnych form promocji powinna dążyć do: wykorzystywania prymatu obrazu nad słowem (czyli interesujące zdjęcia zamiast długich tekstów i komunikatów), zamiany biernego odbiorcy komunikacji w aktywnego nadawcę, twórcę i kuratora treści, w zaangażowanego sojusznika, partnera i obywatela regionu, wykorzystania sieci kontaktów społecznościowych odbiorców komunikatów, zwiększając tym samym zasięg komunikacji i docieranie do nowych grup odbiorców, dostarczać łatwych narzędzi do tworzenia treści i pozostawiania cyfrowego śladu w sieci. Niniejszy dokument składa się z 3 głównych części: analitycznej, strategicznej i wdrożeniowej oraz uwzględnia wnioski z przeprowadzonych seminariów eksperckich i konsultacji społecznych w ramach II etapu projektu. Strona 4

6 Część analityczna skupia się na przedstawieniu wyników przeprowadzonych na potrzeby strategii analiz: analizy dotychczasowej działalności promocyjnej obu gmin, analizy na podstawie dostępnych materiałów informacyjno-promocyjnych, a także analizy dotyczącej obecności Narola i Zwierzyńca w sieciach społecznościowych. W pierwszej części dokumentu podjęto również próbę przeanalizowania i zdefiniowania silnych i słabych stron obu gmin, a także szans i zagrożeń w kontekście wspólnej promocji. Część strategiczna uwzględnia zaproponowane przez nas dwa kierunki wspólnej promocji: koncepcję śladu cyfrowego oraz zaproszenia do doświadczania Roztocza. Określono główne cele komunikacyjne obu gmin, a także zidentyfikowano grupy docelowe działań promocyjnych. Część wdrożeniowa w całości została poświęcona zaleceniom wdrożeniowym strategii. Zaproponowano szereg działań promocyjnych na rzecz budowy spójnej i efektywnej komunikacji marketingowej gmin Narol i Zwierzyniec, opracowano harmonogram realizacji tych działań w perspektywie 10-letniej, a także oszacowano kosztorys wdrażania strategii. Załącznikiem do strategii jest lista mediów, za pomocą których Partnerzy mogą komunikować swoją ofertę. Ze względu na tematykę projektu i proponowane działania promocyjne położony został nacisk na media regionalne (z województwa lubelskiego i podkarpackiego) i turystyczne, a także przedstawiono przykładowe blogi tematyczne. Strona 5

7 OBSZAR ANALITYCZNY 1 Analiza źródeł wtórnych 1.1 Dokumenty strategiczne i materiały źródłowe Opracowywanie niniejszej strategii było procesem składającym się z następujących po sobie etapów. W jej przygotowywaniu kładziony był nacisk na korzystanie z jak największej liczby informacji, źródeł, materiałów, niezbędnych do całościowego i rzetelnego określenia sytuacji wyjściowej, w tym przypadku tej dotyczącej działalności promocyjnej gmin Narol i Zwierzyniec. Strategia wspólnej promocji uwzględniła założenia: Strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca Strategii marki Narol Strategii marki Zwierzyniec Strategii rozwoju turystyki Narola Strategii rozwoju turystyki Zwierzyńca. Prasa lokalna Materiały źródłowe, które zostały przeanalizowane to wybrane tytuły (tylko z 2012 roku) prasy lokalnej i regionalnej, m.in. Wiadomości Zwierzynieckie pismo samorządowe wydawane przez Burmistrza Zwierzyńca, a redagowane przez pracowników Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ukazuje się od 1993 roku. Przez 10 lat "Wiadomości Zwierzynieckie" ukazywały się jako kwartalnik, a od stycznia 2003 roku jako miesięcznik. Dotychczas wydano 86 numerów. Strona 6

8 Magiczne Roztocze regionalny folder wydawany od 2010 roku, wydawnictwo cieszące się dużą popularnością wśród turystów, ze względu na kompleksową i ciekawie przedstawioną ofertę turystyczną (w 2012 r. nakład 50 tysięcy egzemplarzy). Folder dostępny jest również w sieci pod adresem: Biuletyn LOT Roztocze - niewielkie czasopismo internetowe adresowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem branży turystycznej w regionie Roztocza. Prezentowane są w nim informacje dotyczące inwestycji, planowanych wydarzeń oraz promocji regionu Roztocza (informacje o Zwierzyńcu pojawiają się częściej niż o Narolu). Kwartalnik LGD Nasze Roztocze publikacja Lokalnej Grupy Działania, której członkiem jest Zwierzyniec (obok gmin: Adamów, Jozefów, Krasnobród i Zamość). Celem wydawnictwa jest informowanie o założeniach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Materiały promocyjno - informacyjne Narol i Zwierzyniec mogą pochwalić się pokaźną liczbą drukowanych wydawnictw promocyjno - informacyjnych folderów, informatorów turystycznych, przewodników, ulotek, mapek. Wnioski zawarte w części analitycznej wysunięto na podstawie kilkunastu tytułów m.in.: Gmina Narol zaprasza, Zwiedzamy gminę Narol z piosenką i gitarą, Zapraszamy do Zwierzyńca na Roztoczu, Zapraszamy na Roztocze. Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec, Architektura drewniana miasta i gminy Zwierzyniec na Roztoczu etc. Internet (wybrane adresy) Przeanalizowano również treści internetowe - wybrane tematyczne serwisy, a także strony Partnerów i serwisy roztoczańskie, m.in.: Strona 7

9 Strona 8

10 1.2 Analiza dotychczasowej działalności promocyjnej Działalność promocyjna Zwierzyńca Działania promocyjne podejmowane przez Gminę Zwierzyniec polegają przede wszystkim na promowaniu regionu i samego miasta poprzez popularyzację turystyki, agroturystyki, imprez plenerowych, historii gminy. Gmina organizuje liczne przedsięwzięcia o charakterze informacyjno - promocyjnym. Jednostką zajmującą się praktycznym przygotowaniem oraz realizacją tego rodzaju imprez jest Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Odbiorcą przedsięwzięć jest zarówno społeczność lokalna, jak i turyści. Kalendarz imprez kulturalnych jak i sportowych układany jest w większości pod sezon letni. To w tym okresie odbywają się największe i zawierające najwięcej atrakcji dla mieszkańców Zwierzyńca jak i turystów przedsięwzięcia, m.in.: Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Dni Zwierzyńca, Letnia Akademia Filmowa, Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką, Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym. Na wyżej wymienionych imprezach frekwencja oscyluje w granicach od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy uczestników i widzów. Informacje o wydarzeniach organizowanych przez gminę umieszczane są w gazetce lokalnej (Wiadomościach Zwierzynieckich), w prasie ogólnopolskiej jak i prasie specjalistycznej. Wykorzystywane są następujące nośniki reklamy: bannery, spoty, katalogi, kalendarze, foldery i strony internetowe. Zwierzyniec bierze udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach skierowanych do turystów w formie targów turystycznych, festynów, pikników turystycznych, itp. Targi turystyczne w Lublinie, Festyn agroturystyczny w Lublinie, Targi turystyki i wypoczynku w Warszawie, Targi turystyki wiejskiej i agroturystyki w Kielcach, Krakowski salon turystyczny, Targi turystyczne GLOB w Katowicach. Strona 9

11 Tabela poniżej przedstawia wykaz imprez organizowanych w Zwierzyńcu lub w których organizację gmina się angażuje. Tabela 1 Zestawienie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w Zwierzyńcu TERMIN NAZWA IMPREZY lipiec Zamojskie Dni Folkloru - organizowane od 1984 r. Celem imprezy jest promocja obszaru Zamojszczyzny, w tym gminy Zwierzyniec poprzez organizację występów Zespołów Śpiewaczych i kapel ludowych. Imprezie towarzyszą kiermasze sztuki ludowej Zamojszczyzny. lipiec Dni Zwierzyńca - organizowane od 1983 r. Przedsięwzięcie jest okazją do promowania zasobów przyrodniczych i kulturalnych Miasta Zwierzyniec. W trakcie trwania przedsięwzięcia odbywają się różnego rodzaju festiwale oraz występy zespołów muzycznych. Bardzo często impreza gości lokalnych artystów i twórców ludowych. Głównym organizatorem imprezy jest Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. lipiec Roztocze Country - rozpoczęta w 1993 r. impreza gości czołówkę polskich zespołów country. Festiwal organizowany jest przez Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. czerwiec Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu - organizowany od 2004 r. Główną ideą jest propagowanie tego rodzaju muzyki w jak najszerszych kręgach społecznych, szczególnie wśród młodzieży. Przeznaczony nie tylko dla miłośników grania na instrumentach dętych. (maj/wrzesień) Roztoczański Plener Rzeźbiarski w Topólczy - organizatorem imprezy jest Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Izydora w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz ZOKiR. Imprezie towarzyszą spotkania Strona 10

12 z ciekawymi ludźmi i spektakle teatralne. Przedsięwzięcie gości artystów ze stowarzyszenia twórców ludowych, artystów nie zrzeszonych, profesjonalnych rzeźbiarzy i uczniów szkół plastycznych. Odwiedzający wystawę oprócz obejrzenia prac mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności rzeźbiarskich podczas przeprowadzanych tam warsztatów. sierpień Letnia Akademia Filmowa - organizowana od 2000 r., przedsięwzięcie umożliwia poznanie repertuaru światowego kina z najwyższej półki, a także uczestnictwo w wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, czy warsztatach krytyki filmowej. Głównymi organizatorami są Stowarzyszenie Filmowe CineEurope oraz Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Dodatkowo w okresie od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia w kinie Skarb w Zwierzyńcu odbywają się projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. wiosna/jesień Liga Piłki Nożnej A klasa (juniorów, seniorów i trampkarzy), rozgrywki mają miejsce w rundzie wiosennej i jesiennej. Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu. jesień Liga Tenisa Stołowego. Organizatorem jest Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu. sierpień/wrzesień Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Zamość Zwierzyniec - Krasnobród). Współorganizatorami imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu i Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Ideą biegu jest upamiętnienie rocznicy wysiedleń dzieci Zamojszczyzny. W biegu biorą udział przede wszystkim amatorzy, którzy chcą w ten sposób uczcić pamięć zamordowanych dzieci, jak i osoby niepełnosprawne. Strona 11

13 kwiecień/maj Piłkarska Kadra Czeka. Współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. lipiec Powiatowe i Wojewódzkie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. Współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. cały rok Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, Turniej Siatkarski, Turniej Piłki Ręcznej. Imprezy organizowane są przez cały rok. Współorganizatorami są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanych materiałów Działalność promocyjna Narola Na terenie gminy Narol odbywa się szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym. Część z nich ma charakter lokalny, część jednak posiada rangę ponadlokalną, a nawet ponadregionalną. Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski, Festiwal NAROL.ARTE to ważniejsze z imprez, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania turystów i podstawę do przyszłej współpracy. Organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak np. prężnie działająca Fundacja Pro Academia Narolense. Organizacja imprez kulturalnych w wydatny sposób stymuluje ruch turystyczny 1. Akademia Narolska jest też płaszczyzną współpracy z twórcami, młodzieżą i organizacjami z Ukrainy (Narol położony jest ok. 10 km od granicy z Ukrainą, na szlaku 1 Aktualizacja strategii rozwoju turystyki dla Narola, s. 24. Strona 12

14 drogowym łączącym dwa przejścia graniczne prowadzące do Lwowa). Stanowi to bardzo istotny obszar aktywności Fundacji, która od początku swego istnienia pracuje na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, traktując działalność i edukację kulturalną jako niezmiernie ważne narzędzie dyplomacji społecznej i pomost pojednania. Efektem działalności Fundacji i dobrze układającej się współpracy z władzami samorządowymi jest znaczne nasilenie ruchu turystycznego w regionie, rozwój zaplecza agroturystycznego w Narolu i okolicach skutkujące wymiernymi korzyściami ekonomicznymi dla mieszkańców. Dzięki działalności Fundacji Narol odzyskał po 200 latach rangę ważnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym i jest miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki. Jest wizytówką i symbolem Roztocza Wschodniego odwiedzanego przez coraz większą liczbę turystów. W ostatnich latach narolski Pałac stał się jednym z najważniejszych ośrodków turystyki kulturalnej w południowo-wschodniej Polsce 2. Narol od zawsze tętnił życiem kulturalnym i ów fakt zobowiązuje mieszkańców tego emanującego historią miasteczka, by kultywując tradycję podążali ku przyszłości, atutem w tych dążeniach okazuje się współpraca istniejących instytucji i szeregu osób zaangażowanych na terenie Gminy Narol. Poniższa tabela przedstawia wybrane imprezy kulturalne odbywające się w Narolu. Tabela 2 Imprezy organizowane w Narolu lipiec TERMIN NAZWA IMPREZY Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski organizatorami są Gmina Narol i Fundacja Pro Academia Narolense; trzydniowe święto artystów ludowych i rzemieślników nawiązanie do tradycji dawnych jarmarków w wielokulturowych miasteczkach galicyjskich, spotkanie artystów profesjonalnych oraz tych związanych z muzyką i kulturą tradycyjną, happening połączony z koncertami profesjonalnych zespołów, artystyczny profil jarmarku. 2 Informacje dzięki uprzejmości GOK Narol. Strona 13

15 sierpień Akademia Narolska - zajęcia i spotkania uczestników prowadzone są na terenie XVIII wiecznego Zespołu Pałacowego (obecnie odbudowuje go fundacja) lat temu fundator Pałacu Feliks Antoni hr. Łoś stworzył w Narolu szkołę artystyczną, która kształciła muzyków, malarzy i aktorów. Akademia Narolska kontynuuje tradycje tej szkoły. - wykłady, spotkania, wycieczki po Roztoczu sierpień Festiwal Narol Arte - rozwinięcie idei koncertów firmowanych przez Akademię Narolską Podczas Festiwalu odbywają się występy profesjonalnych artystów, wykonawców muzyki klasycznej, ludowej i folkowej, jazzowej, muzyki dawnej i dramatu liturgicznego kwiecień/maj Narolska Majówka Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanych materiałów 1.3 Wnioski z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Analiza drukowanych materiałów informacyjno promocyjnych dotyczyła ich treści oraz strony wizualnej, która stanowi niezwykle ważny element decydujący o jakości i atrakcyjności całego opracowania. Broszury, foldery i ulotki powinny zawierać najważniejsze informacje oraz dane kontaktowe i adresy stron internetowych ze szczegółowymi informacjami. Umieszczone w nich informacje powinny być napisane w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Funkcją zastosowanych elementów graficznych jest uatrakcyjnienie opracowania, podkreślenie najważniejszych informacji i ułatwienie ich zapamiętywania. W przypadku Strona 14

16 Narola i Zwierzyńca duża liczba fotografii w przewodnikach, folderach uatrakcyjnia przekaz w nich zawarty i tym samym zachęca do odwiedzania regionu poprzez ukazywanie piękna przyrody i atrakcji turystycznych. Dodatkowo ulotki, foldery, katalogi i broszury powinny przyciągać wzrok i zachęcać odbiorcę do poszerzenia swojej wiedzy. Poddane analizie drukowane materiały informacyjno - promocyjne obu miejscowości (foldery promocyjne, przewodniki turystyczne, ulotki tematyczne, mapki) opisują historie miejscowości, zabytki, atrakcje turystyczne, informacje niezbędne dla turystów (oferta noclegowa, gastronomiczna). Oprócz opisów bogate są w fotografie ukazujące piękno regionu Roztocza i samych miejscowości Narol i Zwierzyniec. W większości materiałów poddanych analizie istnieją namacalne nawiązania do Roztocza położenie na terenie tego makroregionu i korzystanie tym samym z jego piękna dodaje obydwu miejscowościom atrakcyjności, która może przyciągać turystów. Drukowane foldery i informatory przygotowane są w większości dla turystów krajowych. Niewielki procent materiałów poddanych analizie zawiera informacje w obcych językach. Ze względu na położenie Narola i Zwierzyńca na Roztoczu i atrakcyjność turystyczną regionu oraz położenie samego Roztocza zasadnym jest stworzenie wersji rosyjskojęzycznych, a także uniwersalnych anglojęzycznych. W niektórych analizowanych informatorach pojawiają się za bardzo szczegółowe informacje na temat atrakcji turystycznych, co może przytłaczać odbiorcę, a nie zachęcać do zwiedzania. Wybrane materiały drukowane są zbyt anachroniczne w porównaniu z treściami i zdjęciami w roztoczańskich serwisach internetowych. Wydaje się, że analizowane materiały drukowane są do siebie podobne, mało oryginalne i nie wyróżniają się unikalnymi treściami w porównaniu do pozostałych. Zawierają podobne opisy i zdjęcia. Strona 15

17 Zwierzyniec pozycjonuje się jako miejscowość położona na Roztoczu, Narol w mniejszym stopniu korzysta z tego faktu (tytuły wybranych folderów wskazują na Zwierzyniec w kontekście Roztocza, np. Zapraszamy do Zwierzyńca na Roztoczu, Zapraszamy na Roztocze. Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec, Architektura drewniana miasta i gminy Zwierzyniec na Roztoczu ). Poddane analizie wybrane numery prasy lokalnej i regionalnej (pod uwagę były brane numery z 2012 r.) tematycznie wpisują się w ideę prasy lokalnej, która ma promować i traktować o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności. Zawierają one aktualne informacje z miejscowości czy regionu. Kluczowe zagadnienia tematyczne dla analizowanej prasy: aktualności z życia gmin, wydarzenia kulturalne, sportowe, promowanie konkretnych miejsc w regionie, lokalne inwestycje, reklamy. Analizowana prasa nie jest zbyt obszerna, jeśli chodzi o ilość zamieszczanych w niej informacji, szata graficzna nie jest wyszukana, jednak należy wziąć pod uwagę specyfikę prasy lokalnej w Polsce w ogóle. Przykładowo Wiadomości Zwierzynieckie są prasą bezpłatną, co również decyduje o niskich walorach wizualnych tego pisma samorządowego. Przy artykułach zamieszczane są fotografie, co wzbogaca przekaz i czyni go przyjemniejszym dla oka. Narol w odróżnieniu od Zwierzyńca nie posiada wydawnictwa lokalnego stricte poświęconego miejscowości. Obydwie miejscowości natomiast mogą pochwalić się organizacją wydarzenia znanego i popularnego nie tylko w regionie, ale i w całym kraju: Zwierzyniec - Letnia Akademia Filmowa, Narol - Festiwal Narol Arte. Zwierzyniec może pochwalić się większą liczbą organizowanych wydarzeń promocyjnych, dlatego można przypuszczać, że jest atrakcyjniejszy turystycznie niż Narol. Strona 16

18 Zwierzyniec przy organizacji wydarzeń szerzej współpracuje z innymi miejscowościami położonymi na Roztoczu, o czym świadczą eventy, takie jak: Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Zamość Zwierzyniec - Krasnobród) Roztoczański Plener Rzeźbiarski w Topólczy - organizatorem imprezy jest Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Izydora w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji liczne imprezy sportowe (Liga Piłki Nożnej A Klasa, Liga Tenisa Stołowego, Piłkarska Kadra Czeka) Wydarzeniami organizowanymi we współpracy z innymi miejscowościami położonymi na Roztoczu nie może pochwalić się Narol. Treściowa zawartość stron internetowych poświęconych Partnerom, a także Roztoczu nie budzi wielu zastrzeżeń. Zamieszczane na stronach teksty są jasne i zrozumiałe dla odbiorcy, zawierają wiele przydatnych informacji (dla turystów noclegi, atrakcje turystyczne, rekomendacje co do zwiedzania, ceny etc.). Strony są bogate w treści, fotografie, funkcjonalność stron jest przyjazna odbiorcy. Wszystkie poddane analizie strony internetowe zawierają dużo zdjęć, które obrazują piękno regionu (lesistość, przyroda, spokój, z dala od metropolii i większych miast), przyciągają wzrok, uatrakcyjniają przekaz i promują region. Zaletą strony roztoczewita.pl jest jej dostępność w innych wersjach językowych. Pozostałe strony www promujące Roztocze nie oferują takiej opcji. Impulsem do stworzenia serwisu bramyroztocza.pl było zachęcanie turystów do odwiedzenia Roztocza (ze szczególnym uwzględnieniem Narola i Zwierzyńca) oraz inwestorów do lokowania środków w sektor turystyki i kultury na tym terenie. Jednocześnie serwis miał promować współpracę obu gmin i zachęcać inne jednostki samorządu terytorialnego do wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego Roztocza. Oprócz tego serwis miał umożliwić poznanie głównych walorów Roztocza, oferty kulturalno- Strona 17

19 turystycznej, kalendarza imprez, możliwości inwestycyjnych, jak również zapewnić możliwość rezerwacji noclegów on-line i wsparcie wspólnych inicjatyw kulturalno-turystycznych. 1.4 Narol i Zwierzyniec według Google Na potrzeby niniejszej strategii wykorzystano narzędzie Google Trends, dzięki któremu można dowiedzieć się o popularności wyszukiwań w Internecie danego słowa lub wyrażenia (wyniki są podawane dzięki algorytmowi). Narzędzie to daje również możliwość sprawdzenia skąd było najwięcej zapytań i w jakim okresie czasu. Przeprowadzono krótką analizę wyników dostarczanych przez statystyki Google Trends dotyczących Narola i Zwierzyńca. Rysunek 1 Wyszukiwanie dla haseł Narol, Zwierzyniec, Roztocze Żródło: Google Trends. Rysunek 2 Zainteresowanie regionalne (Roztocze, Narol) Strona 18

20 Żródło: Google Trends. Rysunek 3 Zainteresowanie regionalne (Roztocze, Zwierzyniec) Źródło: Google Trends. Rysunek 4 Zainteresowanie Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu Strona 19

21 letnia akademia filmowa Źródło: Google Trends. Rysunek 5 Zainteresowanie regionalne Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu Źródło: Google Trends. Strona 20

22 Rysunek 6 Porównanie dla haseł Zwierzyniec, Roztocze Źródło: Google Trends. Rysunek 7 Zainteresowanie regionalne poszczególne województwa Strona 21

23 Źródło: Google Trends. Nasunęły się główne wnioski: w wyszukiwarce Google Zwierzyniec jest utożsamiany z Roztoczem niska ilość wyszukiwań związanych z Narolem, ta miejscowość praktycznie nie pojawia się w wyszukiwaniach zaskakująco mała ilość wyszukiwań związanych z Letnią Akademią Filmową wyszukiwania związane ze słowami kluczowymi Narol/Zwierzyniec/Roztocze pochodzą głównie z województw ościennych (im dalej Roztocza, tym mniejsze zainteresowanie). Podobną analizę przeprowadzono dla regionu Roztocza (wyniki szczegółowe tej analizy są zawarte w Biuletynie Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze w numerze 47 z 14 sierpnia 2012 roku). Wyniki często zaskakujące w dużej mierze pokrywają się z realnym zainteresowaniem regionem Roztocza, ponieważ zapytania w wyszukiwarce są liczone w dziesiątkach tysięcy. Rezultaty odzwierciedlają trendy i kierunki, którymi podążają zachowania turystów poszukujących informacji o Roztoczu. Stanowi to doskonały materiał do analizy działań marketingowych podejmowanych przez samorządy i organizacje zajmujące Strona 22

24 się promowaniem regionu 3. Co ciekawe, porównano również popularność zapytań o noclegi w trzech najpopularniejszych letniskach regionu Roztocza Zwierzyniec uplasował się na drugim miejscu (obok Krasnobrodu i Suśca), co wskazuje również na jego dużą popularność jako ośrodka znajdującego się na Roztoczu. Powyższa analiza potwierdza także niską rozpoznawalność Narola jako miejscowości atrakcyjnej dla turystów. 1.5 Narol i Zwierzyniec w sieciach społecznościowych Przeanalizowano obecność Zwierzyńca i Narola w najpopularniejszych sieciach społecznościowych Facebook, Pinterest i Instagram. Ogólnie rzecz biorąc sieci społecznościowe istnieją w oparciu o zgromadzoną wokół nich społeczność. Media społecznościowe mają ogromny zasięg, pod tym względem należą do ścisłej czołówki witryn. We wrześniu 2012 roku, wśród dwudziestu najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce znalazło sie aż osiem serwisów typowo społecznościowych (to dane z rankingu top20 domen Megapanel PBI/Gemius, który jest standardem badań polskiego Internetu). Były to: Facebook.com (drugie miejsce), YouTube.com (trzecie miejsce), NK.pl (ósme miejsce), Wikipedia.org (dziewiąte miejsce), Chomikuj.pl (dwunaste miejsce), Blogspot.com (trzynaste miejsce), Filmweb.pl (dwudzieste miejsce) 4. Na potrzeby niniejszej strategii skupiono się na portalu Facebook i dwóch sieciach typowo obrazkowych Pinterest i Instagram. Nazwa Pinterest wywodzi się z dwóch słów "pin" (przypiąć) i "interest" (zainteresowania). Pinterest jest zatem portalem społecznościowym, który pozwala użytkownikom na wizualne wyszukiwanie informacji pod kontem ich zainteresowań i dzielenie się nią w formie zdjęcia lub wideo z innymi (pinning) publikując/przypinając je na 3 Biuletyn LOT Roztocze, nr 47, Jak promować się w mediach społecznościowych, Poradnik dla przedsiębiorców, Wyd. interaktywnie.com. Strona 23

25 wirtualnej tablicy korkowej (pinboard). Cechą Pintersta jest więc, w porównaniu z innymi portalami, rozpowszechnianie informacji nie w formie tekstu, ale tylko i wyłącznie w formie obrazu. Pinterest pomaga wizualizować treść - informacje przedstawiane w formie zdjęcia czy wideo jest łatwiej napełnić emocjami i są one prostsze i szybsze w odbiorze 5. W przypadku Narola i Zwierzyńca jest to o tyle ważne, że ich atrakcyjność można pokazać za pomocą obrazów, co bardziej trafia do świadomości i emocji potencjalnych turystów niż opis (słowo). Rysunek 8 Zdjęcia i tablice związane z Roztoczem Źródło: pinterest.com 5 Jak wykorzystać Pinterest do promocji swojej firmy? Publikacja artfornet.com. Strona 24

26 Rysunek 9 Zdjęcia związane ze Zwierzyńcem Źródło: pinterest.com Rysunek 10 Zdjęcia związane z Narolem Źródło: pinterest.com Z kolei Instagram jest aplikacją przeznaczoną dla miłośników szeroko rozumianej fotografii. Wykonywanie zdjęć od zawsze należało do zdecydowanie najważniejszych funkcji oferowanych przez iphone, równocześnie jednak wcześniej nie było zbyt wielu możliwości w kwestii ich modyfikacji. Instagram został stworzony właśnie po to, aby rozwiązać ten problem. Przy pomocy wielu przydatnych funkcji można bez żadnych przeszkód poddawać Strona 25

27 wykonane przez siebie obrazy niemalże tak, jak gdybyśmy korzystali z profesjonalnego programu graficznego. Aplikacja oferuje wiele przydatnych filtrów, dzięki którym w znacznym stopniu można odmienić charakter danego zdjęcia i nadać mu kompletnie nowy wygląd. Istotną cechą Instagramu jest sam fakt, że jest on aplikacją mobile oznacza to, że w każdej chwili można podzielić się efektami swojej pracy ze znajomymi. Aplikacje tego typu można zintegrować ze swoim kontem na portalu Facebook, dzięki czemu przygotowane zdjęcia w mgnieniu oka mogą zostać umieszczone na tablicy użytkownika, właściwie niezależnie od miejsca, w którym akurat się znajduje. Jest to oczywiście bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem nie trzeba mieć nawet dostępu do komputera, aby znajomi mogli zobaczyć naszą pracę 6. Rysunek 11 Narol i Zwierzyniec na Instagram Źródło: Instagram 6 28/ Strona 26

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem.

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. Dział marketingu portalu Atrakcje Dziecięce Bartłomiej Kaczmarek Tel.: 660 459 537 www.atrakcjedzieciece.pl Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. www.atrakcjedzieciece.pl Miasta partnerskie

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Gmina Mircze Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Globalne wyzwanie bioróżnorodność głos z Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Konkurs kulinarny Smaki Roztocza

Konkurs kulinarny Smaki Roztocza Konkurs kulinarny Smaki Roztocza W naszym małym miasteczku Narol, na pograniczu województw Podkarpackiego i Lubelskiego od 16 lat organizujemy czterodniową imprezę masową Jarmark Galicyjski Smaki Roztocza.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

Z Rzeszowa na Roztocze

Z Rzeszowa na Roztocze Z Rzeszowa na Roztocze S półka Przewozy Regionalne zainaugurowała połączenia Rzeszów Zamość. To wspólna akcja z urzędem marszałkowskim. Sezonowy pociąg będzie kursować w każdy weekend, aż do 6 września.

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Turystyka aktywna w województwie podlaskim

Turystyka aktywna w województwie podlaskim Podlaskie, kraina zielono-błękitna Jest to broszura zawierająca podstawowe informacje dotyczące naszego województwa. Znajdziemy w niej, zatem nie tylko wiadomości teoretyczne, ale także przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Roztocze w oczach rowerzystów

Roztocze w oczach rowerzystów Roztocze w oczach rowerzystów R ok 2016 na Roztoczu z pewnością należeć będzie do rowerzystów. Co roku region odwiedza ponad 60 tys. miłośników jednośladów z całego kraju. Co ich przyciąga? Dlaczego wybierają

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel FREE TIME FESTIWAL 2016 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego Free Time 2016! TU SIĘ DZIEJE! 2-3 kwietnia, Gdańsk, AMBEREXPO UDANA ZMIANA! W 2015 roku Targi Turystyczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Czas w las edukacja w Lasach Państwowych. Warszawa, 1 października 2014 Anna Pikus

Czas w las edukacja w Lasach Państwowych. Warszawa, 1 października 2014 Anna Pikus Czas w las edukacja w Lasach Państwowych Warszawa, 1 października 2014 Anna Pikus Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Organizacja, która od niemal 90 lat chroni, użytkuje i kształtuje lasy w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wybrana została polityka publiczna zrównoważonego rozwoju Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel

Wybrana została polityka publiczna zrównoważonego rozwoju Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel W październiku 2011 roku Gmina Reszel zgłosiła swój akces do pilotażowego programu Decydujmy razem - wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Portal miejski jako broker informacji - zintegrowany system dystrybucji informacji i usług w Poznaniu. Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania

Portal miejski jako broker informacji - zintegrowany system dystrybucji informacji i usług w Poznaniu. Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania Portal miejski jako broker informacji - zintegrowany system dystrybucji informacji i usług w Poznaniu Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania Hradec Králové 4 5 dubna 2011 Informacyjna oferta portalu Jeden

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie.

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. E-oborniki.pl Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. ecentrum.pl Regionalny Portal Wielkopolski Południowej - informacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego 2010-08-12 14:32, Małgorzata Nosowicz Już jesienią powiat skarżyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt 31 XII Sylwester w Zamościu na Rynku Wielkim, godz. 21.00.

Wesołych Świąt 31 XII Sylwester w Zamościu na Rynku Wielkim, godz. 21.00. Mapa Roztocza z nagrodą Teraz Polska W ojciech Kazała, absolwent Wyd z i a ł u G e o g ra f i i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał wyróżnienie w Konkursie "Teraz Polska Promocja

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia Trener: Bogusław Pyzocha Temat: Ekoturystyka jako preferowana forma turystyki Część I. Ekoturystyka - wstęp do zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo