UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/ 308 /13 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm.) - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuję się Strategię wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca, w brzmieniu określonym załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Strategia wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca stanowi realizację projektu pt.: Zwierzyniec i Narol liderami kultury i turystyki Roztocza etap II w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budzyński Id: 4D4679D8-7B51-44FB-BB2B C4975. Podpisany Strona 1

2 Strona 1

3 Spis treści WSTĘP... 4 OBSZAR ANALITYCZNY Analiza źródeł wtórnych Dokumenty strategiczne i materiały źródłowe Analiza dotychczasowej działalności promocyjnej Działalność promocyjna Zwierzyńca Działalność promocyjna Narola Wnioski z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Narol i Zwierzyniec według Google Narol i Zwierzyniec w sieciach społecznościowych Nadawcy i adresaci działań promocyjnych Wizerunkowa sytuacja wyjściowa gmin Analiza dobrych praktyk w kontekście promocji miejsc Analiza SWOT dotycząca promocyjnych aspektów gmin OBSZAR STRATEGICZNY Potencjał komunikacyjny gmin w kontekście Roztocza Ogólne założenia wspólnej komunikacji gmin Określenie celów komunikacyjnych Identyfikacja komunikacyjnych grup docelowych Komunikacja wewnętrzna OBSZAR WDROŻENIOWY Proponowane działania promocyjne Monitorowanie i wdrażanie strategii Harmonogram realizacji działań promocyjnych Szacowany budżet wdrażania strategii Strona 2

4 Spis tabel Spis rysunków Strona 3

5 WSTĘP Strategia wspólnej promocji Narola i Zwierzyńca jest dokumentem strategicznym dotyczącym kontynuacji współpracy dwóch gmin, która została zapoczątkowana realizacją w 2010 r. projektu pt. Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza. Zaproponowana strategia promocji Narola i Zwierzyńca jest zbieżna z gwałtownymi zmianami technologicznymi, mobilną rewolucją, eksplozją sieci społecznościowych oraz zmianą paradygmatu masowej komunikacji. Dotąd bierny odbiorca masowej komunikacji zyskuje narzędzia, które zmieniają go w twórcę treści oraz ich nadawcę. Tymi narzędziami nie są już nawet sieci społecznościowe, ale zwykły, najprostszy model smartphona z dostępem do sieci. Z punktu widzenia wypracowanej strategii promocji to czynnik, który może zwiększyć zasięg nadawanych komunikatów oraz poziom zaangażowania mieszkańców obu gmin. Komunikacja Narola i Zwierzyńca, obok wykorzystania tradycyjnych form promocji powinna dążyć do: wykorzystywania prymatu obrazu nad słowem (czyli interesujące zdjęcia zamiast długich tekstów i komunikatów), zamiany biernego odbiorcy komunikacji w aktywnego nadawcę, twórcę i kuratora treści, w zaangażowanego sojusznika, partnera i obywatela regionu, wykorzystania sieci kontaktów społecznościowych odbiorców komunikatów, zwiększając tym samym zasięg komunikacji i docieranie do nowych grup odbiorców, dostarczać łatwych narzędzi do tworzenia treści i pozostawiania cyfrowego śladu w sieci. Niniejszy dokument składa się z 3 głównych części: analitycznej, strategicznej i wdrożeniowej oraz uwzględnia wnioski z przeprowadzonych seminariów eksperckich i konsultacji społecznych w ramach II etapu projektu. Strona 4

6 Część analityczna skupia się na przedstawieniu wyników przeprowadzonych na potrzeby strategii analiz: analizy dotychczasowej działalności promocyjnej obu gmin, analizy na podstawie dostępnych materiałów informacyjno-promocyjnych, a także analizy dotyczącej obecności Narola i Zwierzyńca w sieciach społecznościowych. W pierwszej części dokumentu podjęto również próbę przeanalizowania i zdefiniowania silnych i słabych stron obu gmin, a także szans i zagrożeń w kontekście wspólnej promocji. Część strategiczna uwzględnia zaproponowane przez nas dwa kierunki wspólnej promocji: koncepcję śladu cyfrowego oraz zaproszenia do doświadczania Roztocza. Określono główne cele komunikacyjne obu gmin, a także zidentyfikowano grupy docelowe działań promocyjnych. Część wdrożeniowa w całości została poświęcona zaleceniom wdrożeniowym strategii. Zaproponowano szereg działań promocyjnych na rzecz budowy spójnej i efektywnej komunikacji marketingowej gmin Narol i Zwierzyniec, opracowano harmonogram realizacji tych działań w perspektywie 10-letniej, a także oszacowano kosztorys wdrażania strategii. Załącznikiem do strategii jest lista mediów, za pomocą których Partnerzy mogą komunikować swoją ofertę. Ze względu na tematykę projektu i proponowane działania promocyjne położony został nacisk na media regionalne (z województwa lubelskiego i podkarpackiego) i turystyczne, a także przedstawiono przykładowe blogi tematyczne. Strona 5

7 OBSZAR ANALITYCZNY 1 Analiza źródeł wtórnych 1.1 Dokumenty strategiczne i materiały źródłowe Opracowywanie niniejszej strategii było procesem składającym się z następujących po sobie etapów. W jej przygotowywaniu kładziony był nacisk na korzystanie z jak największej liczby informacji, źródeł, materiałów, niezbędnych do całościowego i rzetelnego określenia sytuacji wyjściowej, w tym przypadku tej dotyczącej działalności promocyjnej gmin Narol i Zwierzyniec. Strategia wspólnej promocji uwzględniła założenia: Strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca Strategii marki Narol Strategii marki Zwierzyniec Strategii rozwoju turystyki Narola Strategii rozwoju turystyki Zwierzyńca. Prasa lokalna Materiały źródłowe, które zostały przeanalizowane to wybrane tytuły (tylko z 2012 roku) prasy lokalnej i regionalnej, m.in. Wiadomości Zwierzynieckie pismo samorządowe wydawane przez Burmistrza Zwierzyńca, a redagowane przez pracowników Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ukazuje się od 1993 roku. Przez 10 lat "Wiadomości Zwierzynieckie" ukazywały się jako kwartalnik, a od stycznia 2003 roku jako miesięcznik. Dotychczas wydano 86 numerów. Strona 6

8 Magiczne Roztocze regionalny folder wydawany od 2010 roku, wydawnictwo cieszące się dużą popularnością wśród turystów, ze względu na kompleksową i ciekawie przedstawioną ofertę turystyczną (w 2012 r. nakład 50 tysięcy egzemplarzy). Folder dostępny jest również w sieci pod adresem: Biuletyn LOT Roztocze - niewielkie czasopismo internetowe adresowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem branży turystycznej w regionie Roztocza. Prezentowane są w nim informacje dotyczące inwestycji, planowanych wydarzeń oraz promocji regionu Roztocza (informacje o Zwierzyńcu pojawiają się częściej niż o Narolu). Kwartalnik LGD Nasze Roztocze publikacja Lokalnej Grupy Działania, której członkiem jest Zwierzyniec (obok gmin: Adamów, Jozefów, Krasnobród i Zamość). Celem wydawnictwa jest informowanie o założeniach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Materiały promocyjno - informacyjne Narol i Zwierzyniec mogą pochwalić się pokaźną liczbą drukowanych wydawnictw promocyjno - informacyjnych folderów, informatorów turystycznych, przewodników, ulotek, mapek. Wnioski zawarte w części analitycznej wysunięto na podstawie kilkunastu tytułów m.in.: Gmina Narol zaprasza, Zwiedzamy gminę Narol z piosenką i gitarą, Zapraszamy do Zwierzyńca na Roztoczu, Zapraszamy na Roztocze. Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec, Architektura drewniana miasta i gminy Zwierzyniec na Roztoczu etc. Internet (wybrane adresy) Przeanalizowano również treści internetowe - wybrane tematyczne serwisy, a także strony Partnerów i serwisy roztoczańskie, m.in.: Strona 7

9 Strona 8

10 1.2 Analiza dotychczasowej działalności promocyjnej Działalność promocyjna Zwierzyńca Działania promocyjne podejmowane przez Gminę Zwierzyniec polegają przede wszystkim na promowaniu regionu i samego miasta poprzez popularyzację turystyki, agroturystyki, imprez plenerowych, historii gminy. Gmina organizuje liczne przedsięwzięcia o charakterze informacyjno - promocyjnym. Jednostką zajmującą się praktycznym przygotowaniem oraz realizacją tego rodzaju imprez jest Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Odbiorcą przedsięwzięć jest zarówno społeczność lokalna, jak i turyści. Kalendarz imprez kulturalnych jak i sportowych układany jest w większości pod sezon letni. To w tym okresie odbywają się największe i zawierające najwięcej atrakcji dla mieszkańców Zwierzyńca jak i turystów przedsięwzięcia, m.in.: Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Dni Zwierzyńca, Letnia Akademia Filmowa, Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką, Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym. Na wyżej wymienionych imprezach frekwencja oscyluje w granicach od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy uczestników i widzów. Informacje o wydarzeniach organizowanych przez gminę umieszczane są w gazetce lokalnej (Wiadomościach Zwierzynieckich), w prasie ogólnopolskiej jak i prasie specjalistycznej. Wykorzystywane są następujące nośniki reklamy: bannery, spoty, katalogi, kalendarze, foldery i strony internetowe. Zwierzyniec bierze udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach skierowanych do turystów w formie targów turystycznych, festynów, pikników turystycznych, itp. Targi turystyczne w Lublinie, Festyn agroturystyczny w Lublinie, Targi turystyki i wypoczynku w Warszawie, Targi turystyki wiejskiej i agroturystyki w Kielcach, Krakowski salon turystyczny, Targi turystyczne GLOB w Katowicach. Strona 9

11 Tabela poniżej przedstawia wykaz imprez organizowanych w Zwierzyńcu lub w których organizację gmina się angażuje. Tabela 1 Zestawienie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w Zwierzyńcu TERMIN NAZWA IMPREZY lipiec Zamojskie Dni Folkloru - organizowane od 1984 r. Celem imprezy jest promocja obszaru Zamojszczyzny, w tym gminy Zwierzyniec poprzez organizację występów Zespołów Śpiewaczych i kapel ludowych. Imprezie towarzyszą kiermasze sztuki ludowej Zamojszczyzny. lipiec Dni Zwierzyńca - organizowane od 1983 r. Przedsięwzięcie jest okazją do promowania zasobów przyrodniczych i kulturalnych Miasta Zwierzyniec. W trakcie trwania przedsięwzięcia odbywają się różnego rodzaju festiwale oraz występy zespołów muzycznych. Bardzo często impreza gości lokalnych artystów i twórców ludowych. Głównym organizatorem imprezy jest Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. lipiec Roztocze Country - rozpoczęta w 1993 r. impreza gości czołówkę polskich zespołów country. Festiwal organizowany jest przez Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. czerwiec Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu - organizowany od 2004 r. Główną ideą jest propagowanie tego rodzaju muzyki w jak najszerszych kręgach społecznych, szczególnie wśród młodzieży. Przeznaczony nie tylko dla miłośników grania na instrumentach dętych. (maj/wrzesień) Roztoczański Plener Rzeźbiarski w Topólczy - organizatorem imprezy jest Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Izydora w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz ZOKiR. Imprezie towarzyszą spotkania Strona 10

12 z ciekawymi ludźmi i spektakle teatralne. Przedsięwzięcie gości artystów ze stowarzyszenia twórców ludowych, artystów nie zrzeszonych, profesjonalnych rzeźbiarzy i uczniów szkół plastycznych. Odwiedzający wystawę oprócz obejrzenia prac mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności rzeźbiarskich podczas przeprowadzanych tam warsztatów. sierpień Letnia Akademia Filmowa - organizowana od 2000 r., przedsięwzięcie umożliwia poznanie repertuaru światowego kina z najwyższej półki, a także uczestnictwo w wykładach, spotkaniach dyskusyjnych, czy warsztatach krytyki filmowej. Głównymi organizatorami są Stowarzyszenie Filmowe CineEurope oraz Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Dodatkowo w okresie od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia w kinie Skarb w Zwierzyńcu odbywają się projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. wiosna/jesień Liga Piłki Nożnej A klasa (juniorów, seniorów i trampkarzy), rozgrywki mają miejsce w rundzie wiosennej i jesiennej. Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu. jesień Liga Tenisa Stołowego. Organizatorem jest Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu. sierpień/wrzesień Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Zamość Zwierzyniec - Krasnobród). Współorganizatorami imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu i Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Ideą biegu jest upamiętnienie rocznicy wysiedleń dzieci Zamojszczyzny. W biegu biorą udział przede wszystkim amatorzy, którzy chcą w ten sposób uczcić pamięć zamordowanych dzieci, jak i osoby niepełnosprawne. Strona 11

13 kwiecień/maj Piłkarska Kadra Czeka. Współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. lipiec Powiatowe i Wojewódzkie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. Współorganizatorem imprezy są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. cały rok Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy, Turniej Siatkarski, Turniej Piłki Ręcznej. Imprezy organizowane są przez cały rok. Współorganizatorami są: Klub Sportowy Sokół w Zwierzyńcu, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu, Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanych materiałów Działalność promocyjna Narola Na terenie gminy Narol odbywa się szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym. Część z nich ma charakter lokalny, część jednak posiada rangę ponadlokalną, a nawet ponadregionalną. Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski, Festiwal NAROL.ARTE to ważniejsze z imprez, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania turystów i podstawę do przyszłej współpracy. Organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak np. prężnie działająca Fundacja Pro Academia Narolense. Organizacja imprez kulturalnych w wydatny sposób stymuluje ruch turystyczny 1. Akademia Narolska jest też płaszczyzną współpracy z twórcami, młodzieżą i organizacjami z Ukrainy (Narol położony jest ok. 10 km od granicy z Ukrainą, na szlaku 1 Aktualizacja strategii rozwoju turystyki dla Narola, s. 24. Strona 12

14 drogowym łączącym dwa przejścia graniczne prowadzące do Lwowa). Stanowi to bardzo istotny obszar aktywności Fundacji, która od początku swego istnienia pracuje na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, traktując działalność i edukację kulturalną jako niezmiernie ważne narzędzie dyplomacji społecznej i pomost pojednania. Efektem działalności Fundacji i dobrze układającej się współpracy z władzami samorządowymi jest znaczne nasilenie ruchu turystycznego w regionie, rozwój zaplecza agroturystycznego w Narolu i okolicach skutkujące wymiernymi korzyściami ekonomicznymi dla mieszkańców. Dzięki działalności Fundacji Narol odzyskał po 200 latach rangę ważnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym i jest miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki. Jest wizytówką i symbolem Roztocza Wschodniego odwiedzanego przez coraz większą liczbę turystów. W ostatnich latach narolski Pałac stał się jednym z najważniejszych ośrodków turystyki kulturalnej w południowo-wschodniej Polsce 2. Narol od zawsze tętnił życiem kulturalnym i ów fakt zobowiązuje mieszkańców tego emanującego historią miasteczka, by kultywując tradycję podążali ku przyszłości, atutem w tych dążeniach okazuje się współpraca istniejących instytucji i szeregu osób zaangażowanych na terenie Gminy Narol. Poniższa tabela przedstawia wybrane imprezy kulturalne odbywające się w Narolu. Tabela 2 Imprezy organizowane w Narolu lipiec TERMIN NAZWA IMPREZY Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski organizatorami są Gmina Narol i Fundacja Pro Academia Narolense; trzydniowe święto artystów ludowych i rzemieślników nawiązanie do tradycji dawnych jarmarków w wielokulturowych miasteczkach galicyjskich, spotkanie artystów profesjonalnych oraz tych związanych z muzyką i kulturą tradycyjną, happening połączony z koncertami profesjonalnych zespołów, artystyczny profil jarmarku. 2 Informacje dzięki uprzejmości GOK Narol. Strona 13

15 sierpień Akademia Narolska - zajęcia i spotkania uczestników prowadzone są na terenie XVIII wiecznego Zespołu Pałacowego (obecnie odbudowuje go fundacja) lat temu fundator Pałacu Feliks Antoni hr. Łoś stworzył w Narolu szkołę artystyczną, która kształciła muzyków, malarzy i aktorów. Akademia Narolska kontynuuje tradycje tej szkoły. - wykłady, spotkania, wycieczki po Roztoczu sierpień Festiwal Narol Arte - rozwinięcie idei koncertów firmowanych przez Akademię Narolską Podczas Festiwalu odbywają się występy profesjonalnych artystów, wykonawców muzyki klasycznej, ludowej i folkowej, jazzowej, muzyki dawnej i dramatu liturgicznego kwiecień/maj Narolska Majówka Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizowanych materiałów 1.3 Wnioski z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Analiza drukowanych materiałów informacyjno promocyjnych dotyczyła ich treści oraz strony wizualnej, która stanowi niezwykle ważny element decydujący o jakości i atrakcyjności całego opracowania. Broszury, foldery i ulotki powinny zawierać najważniejsze informacje oraz dane kontaktowe i adresy stron internetowych ze szczegółowymi informacjami. Umieszczone w nich informacje powinny być napisane w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Funkcją zastosowanych elementów graficznych jest uatrakcyjnienie opracowania, podkreślenie najważniejszych informacji i ułatwienie ich zapamiętywania. W przypadku Strona 14

16 Narola i Zwierzyńca duża liczba fotografii w przewodnikach, folderach uatrakcyjnia przekaz w nich zawarty i tym samym zachęca do odwiedzania regionu poprzez ukazywanie piękna przyrody i atrakcji turystycznych. Dodatkowo ulotki, foldery, katalogi i broszury powinny przyciągać wzrok i zachęcać odbiorcę do poszerzenia swojej wiedzy. Poddane analizie drukowane materiały informacyjno - promocyjne obu miejscowości (foldery promocyjne, przewodniki turystyczne, ulotki tematyczne, mapki) opisują historie miejscowości, zabytki, atrakcje turystyczne, informacje niezbędne dla turystów (oferta noclegowa, gastronomiczna). Oprócz opisów bogate są w fotografie ukazujące piękno regionu Roztocza i samych miejscowości Narol i Zwierzyniec. W większości materiałów poddanych analizie istnieją namacalne nawiązania do Roztocza położenie na terenie tego makroregionu i korzystanie tym samym z jego piękna dodaje obydwu miejscowościom atrakcyjności, która może przyciągać turystów. Drukowane foldery i informatory przygotowane są w większości dla turystów krajowych. Niewielki procent materiałów poddanych analizie zawiera informacje w obcych językach. Ze względu na położenie Narola i Zwierzyńca na Roztoczu i atrakcyjność turystyczną regionu oraz położenie samego Roztocza zasadnym jest stworzenie wersji rosyjskojęzycznych, a także uniwersalnych anglojęzycznych. W niektórych analizowanych informatorach pojawiają się za bardzo szczegółowe informacje na temat atrakcji turystycznych, co może przytłaczać odbiorcę, a nie zachęcać do zwiedzania. Wybrane materiały drukowane są zbyt anachroniczne w porównaniu z treściami i zdjęciami w roztoczańskich serwisach internetowych. Wydaje się, że analizowane materiały drukowane są do siebie podobne, mało oryginalne i nie wyróżniają się unikalnymi treściami w porównaniu do pozostałych. Zawierają podobne opisy i zdjęcia. Strona 15

17 Zwierzyniec pozycjonuje się jako miejscowość położona na Roztoczu, Narol w mniejszym stopniu korzysta z tego faktu (tytuły wybranych folderów wskazują na Zwierzyniec w kontekście Roztocza, np. Zapraszamy do Zwierzyńca na Roztoczu, Zapraszamy na Roztocze. Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec, Architektura drewniana miasta i gminy Zwierzyniec na Roztoczu ). Poddane analizie wybrane numery prasy lokalnej i regionalnej (pod uwagę były brane numery z 2012 r.) tematycznie wpisują się w ideę prasy lokalnej, która ma promować i traktować o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności. Zawierają one aktualne informacje z miejscowości czy regionu. Kluczowe zagadnienia tematyczne dla analizowanej prasy: aktualności z życia gmin, wydarzenia kulturalne, sportowe, promowanie konkretnych miejsc w regionie, lokalne inwestycje, reklamy. Analizowana prasa nie jest zbyt obszerna, jeśli chodzi o ilość zamieszczanych w niej informacji, szata graficzna nie jest wyszukana, jednak należy wziąć pod uwagę specyfikę prasy lokalnej w Polsce w ogóle. Przykładowo Wiadomości Zwierzynieckie są prasą bezpłatną, co również decyduje o niskich walorach wizualnych tego pisma samorządowego. Przy artykułach zamieszczane są fotografie, co wzbogaca przekaz i czyni go przyjemniejszym dla oka. Narol w odróżnieniu od Zwierzyńca nie posiada wydawnictwa lokalnego stricte poświęconego miejscowości. Obydwie miejscowości natomiast mogą pochwalić się organizacją wydarzenia znanego i popularnego nie tylko w regionie, ale i w całym kraju: Zwierzyniec - Letnia Akademia Filmowa, Narol - Festiwal Narol Arte. Zwierzyniec może pochwalić się większą liczbą organizowanych wydarzeń promocyjnych, dlatego można przypuszczać, że jest atrakcyjniejszy turystycznie niż Narol. Strona 16

18 Zwierzyniec przy organizacji wydarzeń szerzej współpracuje z innymi miejscowościami położonymi na Roztoczu, o czym świadczą eventy, takie jak: Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Zamość Zwierzyniec - Krasnobród) Roztoczański Plener Rzeźbiarski w Topólczy - organizatorem imprezy jest Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Izydora w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji liczne imprezy sportowe (Liga Piłki Nożnej A Klasa, Liga Tenisa Stołowego, Piłkarska Kadra Czeka) Wydarzeniami organizowanymi we współpracy z innymi miejscowościami położonymi na Roztoczu nie może pochwalić się Narol. Treściowa zawartość stron internetowych poświęconych Partnerom, a także Roztoczu nie budzi wielu zastrzeżeń. Zamieszczane na stronach teksty są jasne i zrozumiałe dla odbiorcy, zawierają wiele przydatnych informacji (dla turystów noclegi, atrakcje turystyczne, rekomendacje co do zwiedzania, ceny etc.). Strony są bogate w treści, fotografie, funkcjonalność stron jest przyjazna odbiorcy. Wszystkie poddane analizie strony internetowe zawierają dużo zdjęć, które obrazują piękno regionu (lesistość, przyroda, spokój, z dala od metropolii i większych miast), przyciągają wzrok, uatrakcyjniają przekaz i promują region. Zaletą strony roztoczewita.pl jest jej dostępność w innych wersjach językowych. Pozostałe strony www promujące Roztocze nie oferują takiej opcji. Impulsem do stworzenia serwisu bramyroztocza.pl było zachęcanie turystów do odwiedzenia Roztocza (ze szczególnym uwzględnieniem Narola i Zwierzyńca) oraz inwestorów do lokowania środków w sektor turystyki i kultury na tym terenie. Jednocześnie serwis miał promować współpracę obu gmin i zachęcać inne jednostki samorządu terytorialnego do wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalno-turystycznego Roztocza. Oprócz tego serwis miał umożliwić poznanie głównych walorów Roztocza, oferty kulturalno- Strona 17

19 turystycznej, kalendarza imprez, możliwości inwestycyjnych, jak również zapewnić możliwość rezerwacji noclegów on-line i wsparcie wspólnych inicjatyw kulturalno-turystycznych. 1.4 Narol i Zwierzyniec według Google Na potrzeby niniejszej strategii wykorzystano narzędzie Google Trends, dzięki któremu można dowiedzieć się o popularności wyszukiwań w Internecie danego słowa lub wyrażenia (wyniki są podawane dzięki algorytmowi). Narzędzie to daje również możliwość sprawdzenia skąd było najwięcej zapytań i w jakim okresie czasu. Przeprowadzono krótką analizę wyników dostarczanych przez statystyki Google Trends dotyczących Narola i Zwierzyńca. Rysunek 1 Wyszukiwanie dla haseł Narol, Zwierzyniec, Roztocze Żródło: Google Trends. Rysunek 2 Zainteresowanie regionalne (Roztocze, Narol) Strona 18

20 Żródło: Google Trends. Rysunek 3 Zainteresowanie regionalne (Roztocze, Zwierzyniec) Źródło: Google Trends. Rysunek 4 Zainteresowanie Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu Strona 19

21 letnia akademia filmowa Źródło: Google Trends. Rysunek 5 Zainteresowanie regionalne Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu Źródło: Google Trends. Strona 20

22 Rysunek 6 Porównanie dla haseł Zwierzyniec, Roztocze Źródło: Google Trends. Rysunek 7 Zainteresowanie regionalne poszczególne województwa Strona 21

23 Źródło: Google Trends. Nasunęły się główne wnioski: w wyszukiwarce Google Zwierzyniec jest utożsamiany z Roztoczem niska ilość wyszukiwań związanych z Narolem, ta miejscowość praktycznie nie pojawia się w wyszukiwaniach zaskakująco mała ilość wyszukiwań związanych z Letnią Akademią Filmową wyszukiwania związane ze słowami kluczowymi Narol/Zwierzyniec/Roztocze pochodzą głównie z województw ościennych (im dalej Roztocza, tym mniejsze zainteresowanie). Podobną analizę przeprowadzono dla regionu Roztocza (wyniki szczegółowe tej analizy są zawarte w Biuletynie Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze w numerze 47 z 14 sierpnia 2012 roku). Wyniki często zaskakujące w dużej mierze pokrywają się z realnym zainteresowaniem regionem Roztocza, ponieważ zapytania w wyszukiwarce są liczone w dziesiątkach tysięcy. Rezultaty odzwierciedlają trendy i kierunki, którymi podążają zachowania turystów poszukujących informacji o Roztoczu. Stanowi to doskonały materiał do analizy działań marketingowych podejmowanych przez samorządy i organizacje zajmujące Strona 22

24 się promowaniem regionu 3. Co ciekawe, porównano również popularność zapytań o noclegi w trzech najpopularniejszych letniskach regionu Roztocza Zwierzyniec uplasował się na drugim miejscu (obok Krasnobrodu i Suśca), co wskazuje również na jego dużą popularność jako ośrodka znajdującego się na Roztoczu. Powyższa analiza potwierdza także niską rozpoznawalność Narola jako miejscowości atrakcyjnej dla turystów. 1.5 Narol i Zwierzyniec w sieciach społecznościowych Przeanalizowano obecność Zwierzyńca i Narola w najpopularniejszych sieciach społecznościowych Facebook, Pinterest i Instagram. Ogólnie rzecz biorąc sieci społecznościowe istnieją w oparciu o zgromadzoną wokół nich społeczność. Media społecznościowe mają ogromny zasięg, pod tym względem należą do ścisłej czołówki witryn. We wrześniu 2012 roku, wśród dwudziestu najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce znalazło sie aż osiem serwisów typowo społecznościowych (to dane z rankingu top20 domen Megapanel PBI/Gemius, który jest standardem badań polskiego Internetu). Były to: Facebook.com (drugie miejsce), YouTube.com (trzecie miejsce), NK.pl (ósme miejsce), Wikipedia.org (dziewiąte miejsce), Chomikuj.pl (dwunaste miejsce), Blogspot.com (trzynaste miejsce), Filmweb.pl (dwudzieste miejsce) 4. Na potrzeby niniejszej strategii skupiono się na portalu Facebook i dwóch sieciach typowo obrazkowych Pinterest i Instagram. Nazwa Pinterest wywodzi się z dwóch słów "pin" (przypiąć) i "interest" (zainteresowania). Pinterest jest zatem portalem społecznościowym, który pozwala użytkownikom na wizualne wyszukiwanie informacji pod kontem ich zainteresowań i dzielenie się nią w formie zdjęcia lub wideo z innymi (pinning) publikując/przypinając je na 3 Biuletyn LOT Roztocze, nr 47, Jak promować się w mediach społecznościowych, Poradnik dla przedsiębiorców, Wyd. interaktywnie.com. Strona 23

25 wirtualnej tablicy korkowej (pinboard). Cechą Pintersta jest więc, w porównaniu z innymi portalami, rozpowszechnianie informacji nie w formie tekstu, ale tylko i wyłącznie w formie obrazu. Pinterest pomaga wizualizować treść - informacje przedstawiane w formie zdjęcia czy wideo jest łatwiej napełnić emocjami i są one prostsze i szybsze w odbiorze 5. W przypadku Narola i Zwierzyńca jest to o tyle ważne, że ich atrakcyjność można pokazać za pomocą obrazów, co bardziej trafia do świadomości i emocji potencjalnych turystów niż opis (słowo). Rysunek 8 Zdjęcia i tablice związane z Roztoczem Źródło: pinterest.com 5 Jak wykorzystać Pinterest do promocji swojej firmy? Publikacja artfornet.com. Strona 24

26 Rysunek 9 Zdjęcia związane ze Zwierzyńcem Źródło: pinterest.com Rysunek 10 Zdjęcia związane z Narolem Źródło: pinterest.com Z kolei Instagram jest aplikacją przeznaczoną dla miłośników szeroko rozumianej fotografii. Wykonywanie zdjęć od zawsze należało do zdecydowanie najważniejszych funkcji oferowanych przez iphone, równocześnie jednak wcześniej nie było zbyt wielu możliwości w kwestii ich modyfikacji. Instagram został stworzony właśnie po to, aby rozwiązać ten problem. Przy pomocy wielu przydatnych funkcji można bez żadnych przeszkód poddawać Strona 25

27 wykonane przez siebie obrazy niemalże tak, jak gdybyśmy korzystali z profesjonalnego programu graficznego. Aplikacja oferuje wiele przydatnych filtrów, dzięki którym w znacznym stopniu można odmienić charakter danego zdjęcia i nadać mu kompletnie nowy wygląd. Istotną cechą Instagramu jest sam fakt, że jest on aplikacją mobile oznacza to, że w każdej chwili można podzielić się efektami swojej pracy ze znajomymi. Aplikacje tego typu można zintegrować ze swoim kontem na portalu Facebook, dzięki czemu przygotowane zdjęcia w mgnieniu oka mogą zostać umieszczone na tablicy użytkownika, właściwie niezależnie od miejsca, w którym akurat się znajduje. Jest to oczywiście bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem nie trzeba mieć nawet dostępu do komputera, aby znajomi mogli zobaczyć naszą pracę 6. Rysunek 11 Narol i Zwierzyniec na Instagram Źródło: Instagram 6 28/ Strona 26

A R R K KI I MIASTA N A N R A O R L OL

A R R K KI I MIASTA N A N R A O R L OL STRATEGIA MARKI MIASTA NAROL NAROL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Strona1 Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Przygotowana przez Planet PR Kwiecień 2011 Strona2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 2 Projekt pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA NA LATA 2008 2013 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 I. CZEŚĆ STRATEGICZNA.10 1. DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT...10 Bariery promocyjne....15 Wyróżniki miasta....17 2. ZAŁOŻENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

prezentacja www.qualitywatch.pl

prezentacja www.qualitywatch.pl Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. prezentacja Europejski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r.

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Zespół ekspertów: RENATA GŁOMB, MICHAŁ GOLEMO, ANDRZEJ KLIMCZUK, BEATA MAKARSKA, JANUSZ MERCHUT, ŁUKASZ NIKITIN, PAWEŁ TADEJKO Opracowanie i redakcja: KRZYSZTOF GŁOMB Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo