SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-02/2015 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Warszawa, dn r.

2 I. ZAMAWIAJĄCY Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, tel.:(022) , fax: (022) , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby podróży służbowych pracowników Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia: Usługi transportu lotniczego Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych Usługi zarządzania podróżą III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena Wykonawca musi zapewnić oferty wszystkich linii lotniczych zrzeszonych w IATA oraz tanich linii lotniczych. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wyszukania najkorzystniejszych połączeń, zakładania rezerwacji oraz zmian rezerwacji biletów lotniczych wg zapotrzebowania Zamawiającego; w ramach niniejszego działania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej trzech wariantów (o ile istnieją) najkorzystniejszych połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji (tzn. uwzględniającej zniżki: oferty tanich linii lotniczych, oferty grupowe, oferty weekendowe oraz innych promocji doraźnych), z uwzględnieniem na życzenie Zamawiającego bezkolizyjnej relacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie, w klasach wymaganych przez Zamawiającego; b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do wszystkich publikowanych i niepublikowanych taryf linii lotniczych; c) wystawiania biletów lub innych właściwych dokumentów podróży; d) wystawiania faktur z uwidocznieniem trasy przelotu, ceny jednostkowej biletu, opłaty transakcyjnej wynikającej z oferty Wykonawcy oraz imienia i nazwiska pasażera; e) dostarczania biletów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym; f) zorganizowania oraz pełnego zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych (ewentualnie docelowych portów lotniczych) dotyczy wszelkiego rodzaju opłat np. opłat lotniskowych, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń, opłat dodatkowych za bagaż ponad wagowy/ponad wymiarowy; g) zapewnienia możliwości bezpłatnego zwrotu biletu w dniu jego sprzedaży;

3 h) przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych; i) przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach oraz możliwości wykupienia biletu w niższej cenie; j) umożliwienia składania zamówień za pomocą telefonii stacjonarnej i komórkowej, łączy internetowych oraz poczty elektronicznej; k) wyznaczenia co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za współpracę z Zamawiającym; l) przesyłania raportów kwartalnych z wykorzystania kwoty umowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur w podziale na: bilety lotnicze krajowe, bilety lotnicze zagraniczne z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych biletu (taryfy biletu, opłat lotniskowych i opłaty transakcyjnej). 4. Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, tj. do końca kwietnia 2015 roku zakupił 223 biletów lotniczych o wartości ,16 zł, w tym: 34 bilety lotnicze na trasach międzykontynentalnych o wartości ,89 zł. Loty głównie obejmowały wyloty z Warszawy do następujących miast: Chicago, Boston, Tokio, Nowy York, Montreal, Waszyngton, Calgary, Tel Awiw, Los Angeles; 187 biletów lotniczych na trasach europejskich o wartości ,76 zł. Loty głównie obejmowały wyloty z Warszawy do następujących miast: Bruksela, Helsinki, Oslo, Kopenhaga, Rzym, Frankfurt, Barcelona, Praga, Londyn, Amsterdam, Monachium, Wiedeń, Manchester, Marsylia, Mediolan, Wilno, Drezno, Genewa, Dublin, Edynburg, Zagrzeb, Dubrownik, Nicea, Lizbona; 2 bilety lotnicze (w obie strony) na trasach krajowych (Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Poznań) o wartości 1416,51 zł. Podane kierunki lotów oraz podane liczby są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 5. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z innych kierunków lotów niż wskazane wyżej Wykonawca zapewni Zamawiającemu najtańsze połączenia. Wykonawca zobowiązany będzie również zapewnić najtańsze bilety lotnicze na danej trasie bez względu na liczbę zamawianych docelowo biletów. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż o 20% w stosunku do kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy PZP. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty jej podpisania lub do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

4 2. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego według jego rzeczywistych potrzeb. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) Posiadania wiedzy i doświadczenia, c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na kwotę co najmniej ,00 zł brutto w ramach jednej umowy; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. 3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. b i d SIWZ mogą spełniać łącznie. 4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale IX SIWZ. 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z punktem 5 powyżej, odpowiada solidarnie za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego odrzuceniem jego oferty.

5 VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP (wzór załącznik nr 2 do SIWZ); b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług tj. co najmniej jednej usługi sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na kwotę co najmniej ,00 zł brutto w ramach jednej umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi były wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); Dowodami o których mowa w punkcie b) są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; Zamawiający zastrzega, że jeśli Wykonawca będzie wykazywał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie niezakończonej na dzień składania ofert umowy, to z dokumentów winno wynikać, że na dzień składania oferty umowa jest należycie zrealizowana co najmniej do kwoty wskazanej w opisanym warunku udziału w postępowaniu. c) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł.; d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

6 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 Pzp (wzór - załącznik nr 3); b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie b) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); e) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VII 2 lit) a, b. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. VIII. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w innym, niż język polski muszą być składane z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 lit) d kopie dokumentów dotyczących wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

7 IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy PZP wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie na adres Zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa. 2. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SIWZ, porozumiewanie się z wykonawcami: a) faksem na numer (+48 22) , bądź b) pocztą elektroniczną na adres 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Miętek. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł. 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu, przelewem z dopiskiem wadium, nr sprawy ADZ-23-02/2015 na rachunek Zamawiającego: BPH ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest oryginał wadium umieścić w osobnej kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna

8 zawarta pomiędzy Gwarantem a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez konieczności spełniania przez Zamawiającego żadnych dodatkowych obowiązków). Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków: a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) nie złożenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą, Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą. 7. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium musi być dołączony do oferty. XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

9 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie części oferty powinno być jednoznacznie oznaczone ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały. 9. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa oferta na: Usługę sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy: ADZ-23-02/2015 Nie otwierać przed dniem 1 lipca 2015 r. godz Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty wraz z pisemnym oświadczeniem o wprowadzeniu zmian powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA. 12. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem WYCOFANIE. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 1 lipca 2015 roku o godzinie 12: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 1 lipca 2015 roku o godzinie 12:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności wskazanych w ofertach. 8. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik nr 1), w tym do podania w nim:

10 a) ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego; b) wysokości upustu określonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu. 2. Cena opłaty transakcyjnej i wysokość upustu od ceny biletu lotniczego pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy i nie zależą od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani innych czynników. 3. Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa niż 0 zł i musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: rezerwację, wystawienie i sprzedaż biletów (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika) oraz pozostałymi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przy zastosowaniu podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wysokość upustu od ceny biletu lotniczego jest stała, niezależnie od klasy lotu, przewoźnika oraz innych czynników i musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Kryterium oceny ofert są: a) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego lub krajowego, b) wysokość upustu określonego w % od ceny biletu przewoźnika 2. Wskazane kryteria oceny ofert mają następujące wagi: Lp Kryterium Cena brutto opłaty transakcyjnej Wysokość upustu określonego w procentach (%) od ceny biletu przewoźnika Waga kryterium Maksymalna liczba punktów 70 % 70 pkt. 30 % 30 pkt 3. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższych wzorów: a) Cena brutto opłaty transakcyjnej: C= C min/c i x 70 gdzie: C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: cena brutto opłaty transakcyjnej C min - najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej oferty spośród cen brutto opłaty transakcyjnej każdej z ofert - cena brutto opłaty transakcyjnej ocenianej oferty. C i

11 Ocenie zostanie poddana cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego. b) Wysokość upustu określonego w procentach (%) od ceny biletu przewoźnika: gdzie: U U max U i U= U i/u max x 30 - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium: wysokość upustu określonego w procentach % od ceny biletu przewoźnika - najwyższa wysokość upustu spośród upustów w złożonych ofertach określona liczbą całkowitą podaną dla określenia liczby procent upustu - wysokość upustu w ocenianej ofercie określona liczbą całkowitą podaną dla określenia liczby procent upustu Ocenie zostanie poddana wysokość upustu określonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, obliczona z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIV SIWZ. 4. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu z Wykonawców, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (P i). P i = C + U, gdzie: P i łączna liczba otrzymanych punktów C liczba punktów przyznanych w kryterium: cena brutto opłaty transakcyjnej U liczba punktów przyznanych w kryterium: wysokość upustu określonego w % od ceny biletu przewoźnika 5. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając faktyczne i prawne uzasadnienie wykluczenia, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

12 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór (projekt) umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) nastąpi działanie siły wyższej powodujące, że umowa nie może być realizowana w całości albo w części; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; d) nastąpi zmniejszenie opłat transakcyjnych określonych w umowie; e) nastąpi zwiększenie upustów w cenach biletów; f) zmiana kierunków lotów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, wynikająca z bieżących potrzeb Zamawiającego; g) zmniejszenie zakresu zamówienia w przypadku braku konieczności jego pełnej realizacji; 3. Zmiana osób uprawnionych do kontaktu oraz zmiany danych kontaktowych stron nie stanowią zmiany umowy wymagającej podpisania aneksu do umowy. XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: a) pieniądzu, na rachunek Zamawiającego nr: podając nazwę wnoszącego zabezpieczenie oraz informację czego wpłata dotyczy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na usługę sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (zobowiązanie pieniężne); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo