SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Warszawa, dn

2 I. ZAMAWIAJĄCY Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks.Trojdena 4, Warszawa, tel.:(022) , fax: (022) , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. CPV: usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. 2. Wykonawca musi zapewnić oferty wszystkich linii lotniczych zrzeszonych w IATA oraz tanich linii lotniczych. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) Wyszukania najkorzystniejszych połączeń, zakładania rezerwacji oraz zmian rezerwacji biletów lotniczych wg zapotrzebowania Zamawiającego; w ramach niniejszego działania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej trzech wariantów (o ile istnieją) najkorzystniejszych połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji ( tzn. uwzględniającej zniżki: oferty tanich linii lotniczych, oferty grupowe, oferty weekendowe oraz innych promocji doraźnych), b) wystawiania biletów lub innych właściwych dokumentów podróży, c) wystawiania faktur z uwidocznieniem trasy przelotu, ceny jednostkowej biletu, opłaty transakcyjnej wynikającej z oferty Wykonawcy, oraz imię i nazwisko pasażera d) dostarczania biletów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym e) zorganizowania oraz pełnego zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych (ewentualnie docelowych portów lotniczych) dotyczy wszelkiego rodzaju opłat np. opłat lotniskowych, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń, opłat dodatkowych za bagaż ponad wagowy/ponad wymiarowy, f) przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych, g) przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, h) umożliwienia składania zamówień za pomocą telefonii stacjonarnej i komórkowej, łączy internetowych oraz poczty elektronicznej, i) wyznaczenia co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za współpracę z Zamawiającym j) przesyłania raportów kwartalnych z wykorzystania kwoty umowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur w podziale na: bilety lotnicze krajowe, 2

3 bilety lotnicze zagraniczne z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych biletu (taryfy biletu, opłat lotniskowych i opłaty transakcyjnej). IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub wyczerpania kwoty ,96 zł brutto, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące: a). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b). Posiadania wiedzy i doświadczenia, c). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d). Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków: a) warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną dostawę dostarczenia biletów lotniczych na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. b) warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca: - wykaże, że posiada - aktualne na dzień składania ofert - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. 3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. a, b SIWZ mogą spełniać łącznie. 4. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII. ust. 1, 2 i 5 SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. 5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z 3

4 zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: a). Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ); b). Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); c). Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć: a). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 Pzp (wzór - załącznik nr 3a do SIWZ); b). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3b do SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale VII. ust. 2 pkt. b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. b) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do ofert należy dołączyć: a) aktualny dokument potwierdzający przynależność do IATA lub posiadanie ważnej autoryzacji IATA (przetłumaczony na język polski); jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa co najmniej jeden z nich. 4

5 VIII. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w innym, niż język polski muszą być składane z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w rozdziale VI ust.2 a i b niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w rozdziale VI ust.2 a i b niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 2 a i b niniejszej SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie na adres Zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale VIII ust.2 niniejszej SIWZ, porozumiewanie się z wykonawcami - faksem na numer (+48 22) , bądź pocztą elektroniczną na adres 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 5

6 w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma dotyczące postępowania w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Brzezińska. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł. 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść także w: a) pieniądzu, przelewem z dopiskiem wadium, nr sprawy ADZ-23-16/2012 na rachunek Zamawiającego: BPH b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, o których mowa w ust.3, Wykonawca zobowiązany jest oryginał wadium umieścić w osobnej kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę. 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi być dołączona do oferty. 7. Oferta niezabezpieczona wniesieniem wadium podlega odrzuceniu z postępowania. XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 6

7 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie części oferty powinno być jednoznacznie oznaczone ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały. 9. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa oferta na: Sukcesywną rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy: ADZ-23-16/2012, Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2012 r. godz Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty wraz z pisemnym oświadczeniem o wprowadzeniu zmian powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem ZMIANA. 12. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem WYCOFANIE. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2012 roku o godzinie 11: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2012 o godzinie 11:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny opłaty transakcyjnej. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 7

8 XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularz oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i określenia w nim: a) cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego lub krajowego, 2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty. 3. Cena opłaty transakcyjnej pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy i nie zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani innych czynników. 4. Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa niż 0 zł i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie i musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: rezerwację, wystawienie i sprzedaż biletów (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika) oraz pozostałymi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przy zastosowaniu podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 7. W przypadku złożenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na mocy art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, oferta taka zostanie odrzucona. XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. 2. Zamawiający dokona oceny ofert kierując się poniższymi kryteriami: Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej 100% Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących wzorów: Kryterium najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej najniższa zaoferowana cena brutto opłaty transakcyjnej C = x 100 cena brutto opłaty transakcyjnej ocenianej oferty 8

9 XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając faktyczne i prawne uzasadnienie wykluczenia. 2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór (projekt) umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; c) Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przysługują środki odwoławcze przewidziane ww. ustawą. XIX. INNE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 9

10 XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Pzp Załącznik nr 3a Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3b Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp Załącznik nr 4 Wykaz usług Załącznik nr 5 Wzór (Projekt) umowy Zatwierdził:. Data i podpis Kierownika Jednostki 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Nr sprawy ADZ-23-16/2012 ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:. ADRES: NIP: Telefon:. FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną rezerwacje, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, nr sprawy ADZ-23-16/2012 składamy niniejszą ofertę: 1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: a) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego lub krajowego w kwocie.. zł (słownie:... ), W cenie zawarty jest całkowity koszt wystawienia biletu. 2. Oświadczamy, iż ofertujemy bilety wszystkich linii lotniczych zrzeszonych w IATA oraz tanich linii lotniczych. 3. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ 8. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia obejmującej:.. Podwykonawcy uczestniczący w zamówieniu:. (podać nazwy firm jeśli dotyczy), posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotów, że będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3a do SIWZ), d) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp (załącznik nr 3b do SIWZ), - jeżeli dotyczy e) Wykaz dostaw wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie (załącznik nr 4 do SIWZ), f) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, g) Odpis z KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*), h) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu* (jeżeli dotyczy), i) Aktualny dokument potwierdzający przynależność do IATA lub posiadanie ważnej autoryzacji IATA (przetłumaczony na język polski); j) Kopia dokumentu wadialnego, dnia 2012 roku * niepotrzebne skreślić Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy ADZ-23-16/2012 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy ADZ-23-16/2012, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, określone w rozdziale VI ust. 2a niniejszej SIWZ; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, określone w rozdziale VI ust. 2b niniejszej SIWZ. dnia 2012 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 13

14 Nr sprawy ADZ-23-16/2012 Załącznik nr 3a do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na sukcesywną rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy ADZ-23-16/2012, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). dnia 2012 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 14

15 Nr sprawy ADZ-23-16/2012 Załącznik nr 3b do SIWZ pieczęć Wykonawcy... data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*) w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp Oświadczam, że w stosunku do mnie jako osoby fizycznej: 1. Nie otwarto likwidacji, 2. Nie ogłoszono upadłości / ogłoszono upadłość i zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego**). imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji *) oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp składa wyłącznie wykonawca będący osobą fizyczną **) niepotrzebne skreślić 15

16 Nr sprawy ADZ-23-16/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Lp. Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie Przedmiot zamówienia wraz z datą zawarcia umowy Wartość dostawy netto w PLN Wartość zamówienia (z VAT) w PLN Okres realizacji (podać datę rozpoczęcia) Na potwierdzenie wykonania dostaw ujętych w ww. wykazie załączamy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie dnia 2012 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4, NIP: , reprezentowanym przez: 1. Jacka Kuźnickiego Dyrektora Instytutu, 2. Hannę Iwaniukowicz Głównego Księgowego zwanym dalej Zamawiającym, a firmą. z siedzibą w.., NIP:.., zarejestrowaną w. pod nr., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. o następującej treści: 1 Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), nr sprawy Przedmiotem umowy jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia.. 3 Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, chyba że wcześniej wyczerpią się środki przeznaczone na jego realizację, tj ,96 zł brutto Wykonawca zobowiązany jest do: a. wyszukiwania najkorzystniejszych połączeń, zakładania rezerwacji oraz zmian rezerwacji biletów lotniczych wg zapotrzebowania Zamawiającego (pod pojęciem najkorzystniejszych połączeń należy rozumieć przedstawienie minimum 3 wariantów połączeń, o ile istnieją, w najniższej cenie i o najkrótszym czasie podróży, uwzględniających zniżki: oferty tanich linii lotniczych, oferty grupowe, oferty weekendowe oraz innych promocji doraźnych), b. zapewnienia biletu najtańszego na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem warunków 17

18 podróży określonych przez Zamawiającego (w przypadku połączeń wieloetapowych zapewnienia bezkolizyjnej ich realizacji i najkrótszych połączeń na danej trasie), c. wystawiania biletów lub innych właściwych dokumentów podróży, d. wystawiania faktur z uwidocznieniem trasy przelotu, ceny jednostkowej biletu, opłaty transakcyjnej wynikającej z oferty Wykonawcy oraz imię i nazwisko pasażera. e. dostarczania biletów do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, f. zorganizowania oraz pełnego zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych (ewentualnie docelowych portów lotniczych) dotyczy wszelkiego rodzaju opłat np. opłat lotniskowych, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń, opłat dodatkowych za bagaż ponad wagowy/ponad wymiarowy, g. przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych, h. przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, i. przesyłania raportów kwartalnych z wykorzystania kwoty umowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur w podziale na: bilety lotnicze krajowe, bilety lotnicze zagraniczne z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych biletu (taryfy biletu, opłat lotniskowych i opłaty transakcyjnej, itp.). 2. Wykonawca wyznaczy co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za współpracę z Zamawiającym, pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach W wyjątkowych sytuacjach, po godzinach pracy biura oraz niedziele i święta, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu pomocy, w ramach której Zamawiający, za pośrednictwem połączenia telefonicznego, będzie mógł uzyskać pomoc w zakresie rezerwacji i wystawienia biletów lotniczych. Usługa będzie świadczona za pośrednictwem następującego numeru telefonu 4. Każdorazowo Zamawiający zwróci się z zapytaniem do Wykonawcy (osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną), o możliwe warianty najkorzystniejszych połączeń podając: liczbę biletów, termin podróży, klasę podróży, miejsce wylotu i przylotu. 5. Na podstawie złożonego zapytania, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rezerwacji najkorzystniejszych połączeń (co najmniej 3 warianty przelotów, z uwzględnieniem ust. 1a) i w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu złożenia zapytania, przesłania dokonanych rezerwacji do wyboru Zamawiającego, a jeżeli zapytanie złożone zostanie po godz to do godz dnia następnego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w przesyłanych do Zamawiającego wariantach połączeń terminu, w którym należy dokonać zamówienia na wystawienie biletu, ceny biletu oraz warunków zwrotu i dokonania zmian w bilecie. 7. Zamawiający złoży zamówienie na wybrany wariant przelotu, określając specyfikację biletu, tj. terminu podróży z datą i godziną, nr lotu/trasy, liczby zamawianych biletów, nazwiska podróżnych, terminu dostarczenia biletów, a Wykonawca dokona na tej podstawie natychmiast rezerwacji biletu (biletów). 8. Wykonawca dostarczy bilety zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem planowanej podróży. Dostawa biletów musi nastąpić w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w określonym terminie. 18

19 9. W razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację trasy podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań przedstawienia Zamawiającemu oferty w godzinach jego pracy w dniu, którego zapotrzebowanie zostało zgłoszone 10. W sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć Zamawiający może: 1) odwołać rezerwacje, 2) zmienić trasę lub termin podróży, - ale nie później niż na 24 godziny przed planowanym odlotem. Jeżeli zmiana trasy i rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania udokumentowanej różnicy w cenie. Poza różnicą w cenie, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie służy mu dodatkowe wynagrodzenie. 11. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach biletów Zamawiający wezwie do ich usunięcia. Wykonawca na własny koszt odbierze ww. dokumenty, usunie nieprawidłowości i ponownie dostarczy je w miejsce wskazane przez Zamawiającego Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 1) Ze strony Zamawiającego -. 2) Ze strony Wykonawcy Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za każdy wydany Zamawiającemu bilet obejmuje: a) opłatę transakcyjną w wysokości. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia., która obejmuje: koszt rezerwacji i wystawienia biletu (nie wlicza się kosztu biletu wynikającej z taryfy przewoźnika), dostawę biletu zamawiającemu, przypomnienie o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie wariantów połączenia, b) cenę biletu ( w tym opłaty i podatki lotniskowe). 2. Należność za każdy wydany bilet uregulowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 3. Faktura, poza wymogami księgowymi, powinna zawierać co najmniej: trasę przelotu, cenę biletu wg taryfy przewoźnika, opłatę transakcyjną oraz imię i nazwisko pasażera. 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku, gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu biletów w przewidywanych ilościach określonych w 3 umowy Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w terminie określonym w zamówieniu lub realizacji usługi w terminie uniemożliwiającym wykorzystanie biletów, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100% ceny danego zamówienia, o której mowa w 6 ust

20 2. W razie niewykonania usługi w terminie określonym w zamówieniu, ale umożliwiającym wykorzystanie biletów wg oceny Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny danego zamówienia, o której mowa w 6 ust Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % niewykorzystanej wartości umowy brutto określonej w W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami w ustawowej wysokości. 5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy, a także gdy: a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności i wszczęto zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, postępowanie upadłościowe bądź postępowanie naprawcze, b) Wykonawca zleca realizację zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 9 Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo