Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl"

Transkrypt

1 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. raport roczny Centrala ul. Marsza³kowska 78/ Warszawa tel. (22) , fax. (22) infolinia:

2 str.3.listprezesazarządu str.4.cz³onekgrupykapita³owejboś str.5.w³adzespó³ki str.6-7. Zespó³ DM BOŚ S.A. str.8-9. Kalendarium wa niejszych wydarzeñ str.10. Najwa niejsze wydarzenia roku 2004 str.11. Nagrody i wyró nienia str Zakres dzia³alności str Rynek wtórny str.16. Us³ugi internetowe str.17. Rynek pierwotny str.18. Zarządzanie portfelem klienta str.19. Plany DM BOŚ S.A. str. 21. Podstawowe dane finansowe str.23.bilans str.24. Rachunek zysków i strat str.25. Rachunek przep³ywu środków pienię nych str.26. Opinia bieg³ego rewidenta str. 27. Oddzia³y DM BOŚ S.A.

3 List Prezesa Zarz¹du str.3 Patrzymy Szanowni Pañstwo, w przysz³ość Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujê na Pañstwa rêce raport roczny Domu Maklerskiego BOŒ S.A. Ostatni rok by³ dla nas rokiem szczególnym, gdy minê³o 10 lat od momentu zawi¹zania Spó³ki. Tym samym Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. znalaz³ siê w gronie najd³u ej dzia³aj¹cych Domów Maklerskich w Polsce. Ostatnie 10 lat oceniamy jako okres dynamicznego rozwoju naszego biura, wspartego dobr¹ wspó³prac¹ z Bankiem Ochrony Œrodowiska naszym g³ównym akcjonariuszem. W tym czasie wypracowaliœmy unikatow¹ ofertê maklersk¹, opart¹ o innowacyjne produkty finansowe. Obecnie Dom Maklerski BOŒ S.A. to znana i powszechnie szanowana marka na polskim rynku kapita³owym oraz profesjonalny doradca na rynku kapita³owym. W wielu obszarach us³ug maklerskich DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako pionier rynku. Jako pierwsi wprowadziliœmy m.in. zaawansowane rozwi¹zania z zakresu internetowej obs³ugi maklerskiej oraz mo liwoœæ inwestowania na rynkach zagranicznych. W minionych latach innowacyjnoœæ czêsto decydowa³a o przewadze konkurencyjnej naszego Biura, dlatego w naszej dzia³alnoœci nadal konsekwentnie bêdziemy starali siê wyprzedzaæ potrzeby rynku. Rok 2004 by³ okresem dalszego rozwoju us³ug maklerskich przy wykorzystaniu nowych technologii. D¹ yliœmy do indywidualizacji oferty oraz zapewnienia naszym klientom jak najszybszego i najbardziej bezpoœredniego dostêpu do najnowszych instrumentów finansowych. Rozwinêliœmy równie nasz¹ dzia³alnoœæ na rynkach zagranicznych. Na polskim rynku efektem pracy ca³ego zespo³u Biura by³a nagroda Prezesa Zarz¹du Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie statuetka Z³otego Byka. Sukcesem ca³orocznej pracy by³y bardzo dobre wyniki osi¹gniête we wszystkich obszarach dzia³alnoœci Spó³ki. W przysz³oœci planujemy rozwijaæ zakres oferowanych przez DM BOŒ S.A. us³ug poprzez udostêpnianie Klientom nowych instrumentów i narzêdzi wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Planujemy równie rozwijaæ kana³y dystrybucji, m.in. we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska. Wierzymy, e przyniesie to zysk zarówno naszym Klientom, jak i akcjonariuszom. Z Powa aniem Rados³aw Olszewski Prezes Zarz¹du

4 W³adze Spó³ki str.5 CZ ONEK GRUPY KAPITA OWEJ BOŚ Uznany partner dla wielu inwestorów W sk³ad Grupy Kapita³owej BOŒ wchodz¹ Bank Ochrony Œrodowiska, prowadz¹cy sw¹ dzia³alnoœæ od 1991 r. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A., istniej¹cy na polskim rynku kapita³owym od 1994 r. Bank Ochrony Œrodowiska nale y do pierwszej piêtnastki najwiêkszych banków dzia³aj¹cych w Polsce. Od 1997 r. jego akcje notowane s¹ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. G³ównymi akcjonariuszami Banku s¹ Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) drugi co do wielkoœci bank w Szwecji (47,04 % akcji), Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (44,36 % akcji) oraz wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Kapita³ w³asny Banku na koniec 2004 r. wynosi³ 593,8 mln z³. Dom Maklerski zajmuje obecnie wysok¹ pozycjê na rynku i jest uznanym partnerem dla wielu inwestorów. Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. jest cz³onkiem Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, bezpoœrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych, wspó³za³o ycielem rynku pozagie³dowego Centralnej Tabeli Ofert, cz³onkiem Izby Domów Maklerskich. Kapita³ w³asny Spó³ki na koniec 2004 r. wyniós³ 29,7 mln z³. Bank Ochrony Œrodowiska, posiadaj¹c 99,9 % kapita³u DM BOŒ S.A., jest dominuj¹cym akcjonariuszem. Kapita³y w³asne Biura oraz zaplecze kapita³owe Banku gwarantuj¹ pe³n¹ stabilnoœæ dzia³alnoœci operacyjnej i pe³ne bezpieczeñstwo œrodków Klientów. Wieloletnie doświadczenie O potencjale DM BOŒ S.A. œwiadcz¹ ludzie. Spó³k¹ kieruje trzyosobowy Zarz¹d, z którego dwie osoby to za³o yciele Biura. Wszystkie stanowiska kierownicze zajmuj¹ ludzie o bogatym doœwiadczeniu w dzia³alnoœci na rynku kapita³owym. W ADZE SPÓ KI W 2004 r. Zarz¹d Spó³ki stanowili: Rados³aw Olszewski Prezes Zarz¹du El bieta Urbañska Cz³onek Zarz¹du Przemys³aw Sobotowski Cz³onek Zarz¹du Dzia³alnoœæ Zarz¹du DM BOŒ S.A. nadzoruje Rada Nadzorcza, która w 2004 r. dzia³a³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: S³awomir Marczuk Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Agnieszka Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej Renata Pawlicka Cz³onek Rady Tomasz Burczyñski Cz³onek Rady

5 Schemat organizacyjny str.7 ZESPÓ DM BOŚ S.A. Stale rosnący zespó³ ekspertów rynku finansowego DM BOŒ S.A. zatrudnia specjalistów z dziedziny rynków finansowych. Wykwalifikowana i doœwiadczona kadra zapewnia Klientom DM BOŒ S.A. wysoki standard obs³ugi i efektywn¹ wspó³pracê z inwestorami. Na koniec 2004 r. zespó³ DM BOŒ S.A. stanowi³o 95 osób, w tym 34 maklerów papierów wartoœciowych, 3 doradców inwestycyjnych i 7 osób z uprawnieniami specjalisty ewidencji papierów wartoœciowych. Zespó³ stawia na indywidualne podejœcie do klienta i elastyczne dopasowanie oferty do jego potrzeb. W swoich dzia³aniach pracownicy kieruj¹ siê uchwalonym przez Izbê Domów Maklerskich Kodeksem Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. To w³aœnie profesjonalizm kadry zapewnia Spó³ce obecn¹ wysok¹ pozycjê na rynku.

6 Kalendarium Wydarzeñ str kwiecieñ powo³ano do ycia Spó³kê Akcyjn¹ pod nazw¹ Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Kapita³ akcyjny wynosi³ 20 miliardów starych z³otych (2 mln PLN). sierpieñ Komisja Papierów Wartoœciowych udzieli³a DM BOŒ S.A. zezwolenia na prowadzenie przedsiêbiorstwa maklerskiego styczeñ Spó³ka rozpoczê³a dzia³alnoœæ operacyjn¹. wrzesieñ DM BOŒ S.A. stworzy³ w³asn¹ stronê www, tym samym jako pierwsze polskie biuro maklerskie zacz¹³ wykorzystywaæ Internet w prowadzeniu dzia³alnoœci maklerskiej. Oprócz charakteru reklamowego, firma wi¹za³a z tym nadziejê na rozwijanie poprzez sieæ dzia³alnoœci operacyjnej marzec DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ operacyjn¹ jako bezpoœredni cz³onek Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, koñcz¹c pocz¹tkowy etap funkcjonowania na GPW w charakterze afilianta. Bezpoœrednie dzia³anie na Gie³dzie pozwoli³o na dalsze podnoszenie standardu obs³ugi Klientów. wrzesieñ wspó³za³o yciel Biura, Rados³aw Olszewski, obj¹³ funkcjê Prezesa Zarz¹du. październik DM BOŒ S.A. przyj¹³ pierwsze w historii zlecenie za poœrednictwem Internetu. W ten sposób jako pierwszy w Polsce Dom Maklerski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ operacyjn¹ za poœrednictwem nowego kana³u dystrybucji. październik DM BOŒ S.A. zosta³ podmiotem pe³ni¹cym funkcjê oferuj¹cego akcje Banku Ochrony Œrodowiska w publicznym obrocie, rozpoczynaj¹c tym samym dzia³alnoœæ na rynku pierwotnym. październik DM BOŒ S.A. uzyska³ najwiêkszy ze wszystkich Domów Maklerskich na GPW obrót Powszechnymi Œwiadectwami Udzia³owymi Programu Powszechnej Prywatyzacji grudzieñ DM BOŒ S.A. Z udzia³em wynosz¹cym 32,4 % uplasowa³ siê na pierwszym miejscu wœród wszystkich biur maklerskich pod wzglêdem rocznych obrotów akcjami na pozagie³dowym rynku CTO styczeñ Biuro przeprowadzi³o pierwsz¹ na polskim rynku internetow¹ emisjê akcji spó³ki KAREN Notebook S.A. luty DM BOŒ S.A. wprowadzi³ do publicznego obrotu akcje Polish Leasing Company LEASCO S.A. pierwszej spó³ki leasingowej na rynku publicznym listopad debiut odnowionej internetowej platformy maklerskiej Biura pod nazw¹ bossa.pl. Nowa platforma transakcyjna da³a klientom nowe narzêdzia i wiêksze mo liwoœci inwestowania online. Jej wprowadzenie by³o jednym z prze³omowych momentów w rozwoju dzia³alnoœci internetowej DM BOŒ S.A marzec DM BOŒ S.A. rozszerzy³ funkcjonalnoœæ platformy internetowej bossa.pl o mo liwoœæ obs³ugi online rynku kontraktów terminowych na GPW. czerwiec wprowadzenie nowego systemu kompleksowej obs³ugi klientów offline Maestro. listopad DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ nowy rodzaj dzia³alnoœci pe³ni¹c funkcjê animatora rynku na GPW w Warszawie sierpieñ DM BOŒ S.A. przej¹³ zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa Domu Maklerskiego Elimar S.A., co by³o najwiêkszym przedsiêwziêciem organizacyjnym Spó³ki. W efekcie DM BOŒ S.A. znacznie rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez przejêt¹ ogólnopolsk¹ sieæ terenowych oddzia³ów. listopad DM BOŒ S.A. zawar³ w imieniu Klientów pierwsz¹ transakcjê na rynku zagranicznym. KALENDARIUM Innowacje i pionierskie rozwiązania NAJWA NIEJSZYCH WYDARZEÑ grudzieñ DM BOŒ S.A. zawar³ pierwsz¹ transakcjê na polskim rynku pozagie³dowym, rozpoczynaj¹c tym samym dzia³alnoœæ na Centralnej tabeli Ofert (CTO) sierpieñ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Departament Zarz¹dzania Aktywami. Tym samym Biuro zapocz¹tkowa³o now¹ dzia³alnoœæ zarz¹dzania portfelem papierów wartoœciowych na zlecenie Klientów grudzieñ udzia³ DM BOŒ S.A. W obrotach na rynku kontraktów terminowych wyniós³ 15,75 %, co da³o I miejsce wœród wszystkich domów maklerskich dzia³aj¹cych na GPW.

7 Nagrody i wyró nienia str.11 NAJWA NIEJSZE WYDARZENIA 2004 Dynamiczny rozwój Biura i rozbudowa sieci oddzia³ów marzec Biuro zrealizowa³o na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie najwiêkszy w swojej historii miesiêczny obrót na rynku kontraktów terminowych, wynosz¹cy szt. czerwiec Biuro uzyska³o najwiêkszy w swojej historii miesiêczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 22,92 %, zapewniaj¹c tym sobie pierwsze miejsce wœród wszystkich domów maklerskich. lipiec otwarcie oddzia³u DM BOŒ S.A. W Krakowie. październik otwarcie oddzia³u DM BOŒ S.A. W Poznaniu. październik rozpoczêcie sprzeda y akcji PKO BP. Przyjêto zapisy na rekordow¹ w historii Biura kwotê ponad 1,2 mld z³. Po raz pierwszy rozwiniêto na szerok¹ skalê wspó³pracê ze wszystkimi oddzia³ami Banku Ochrony Œrodowiska. grudzieñ DM BOŒ S.A. podpisa³ umowê z firm¹ ATM dotycz¹c¹ szerokopasmowego dostêpu do Internetu, podwy szaj¹c tym samym standardy œwiadczenia us³ug maklerskich. grudzieñ zainteresowanie rynkiem i internetow¹ ofert¹ Biura sprawi³o, e w 2004 r. w stosunku do poprzedniego roku prawie dwukrotnie wzros³a liczba rachunków internetowych w DM BOŒ S.A. grudzieñ DM BOŒ S.A. W ca³ym 2004 r. zrealizowa³o na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie najwiêkszy w swojej historii roczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 20,67 %, co zapewni³o mu pierwsze miejsce na rynku. NAGRODY I WYRÓ NIENIA Innowacyjnoœæ i profesjonalizm us³ug oferowanych przez DM BOS S.A. W ci¹gu 10 lat zosta³y potwierdzone licznymi nagrodami i wyró nieniami. Kwiecieñ 1996 II nagroda Gazety Gie³dy Parkiet w konkursie Biuro Maklerskie roku 1995 Marzec 1997 II nagroda Gazety Gie³dy Parkiet w konkursie Biuro Maklerskie roku 1996 Listopad 2001 Lider Informatyki 2001 w kategorii Bankowoœæ i Finanse, przyznany przez magazyn Computerworld Polska Kwiecieñ 2002 Medal Europejski nadany przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club Maj 2002 wyró nienie w konkursie miesiêcznika Pieni¹dz Z³oty Pieni¹dz 2002 w kategorii Innowacyjny Produkt Roku Styczeñ 2003 nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za II miejsce na rynku kontraktów terminowych w 2002 r. Styczeñ 2004 Srebrny Byk nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za najwiêksz¹ aktywnoœæ animatora na rynku kontraktów terminowych w 2003 r. Styczeñ 2005 Z³oty Byk nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za najwiêkszy udzia³ na rynku kontraktów terminowych w 2004 r.

8 Zakres dzia³alnoœci str.13 ZAKRES Misją DM BOŚ S.A. jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie us³ug maklerskich w sposób profesjonalny i innowacyjny. DZIA ALNOŚCI Profesjonalizm i innowacyjność Przedmiotem dzia³alnoœci Domu Maklerskiego BOŒ S.A. jest œwiadczenie us³ug maklerskich na krajowym i zagranicznym rynku kapita³owym. Swoj¹ ofertê DM BOŒ S.A. kieruje przede wszystkim do du ych klientów indywidualnych o wysokiej aktywnoœci, jak równie do klientów instytucjonalnych. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci Spó³ka: poœredniczy w zawieraniu transakcji na rynku gie³dowym i pozagie³dowym; podejmuje obs³ugê emitentów d¹ ¹cych do pozyskania kapita³u za poœrednictwem rynku kapita³owego; jest aktywnym inwestorem instytucjonalnym; œwiadczy us³ugi inwestycyjne w ramach zarz¹dzania portfelem papierów wartoœciowych na zlecenie Klienta; wykonuje inne us³ugi zwi¹zane z rynkiem kapita³owym. DM BOŒ S.A. jest postrzegany przez inwestorów i prasê jako podmiot dynamiczny, innowacyjny, sprawny i efektywny, ukierunkowany na kompleksowe zaspokajanie potrzeb inwestorów w zakresie us³ug maklerskich.

9 Rynek wtórny str.15 RYNEK WTÓRNY DM BOŚ S.A. liderem w kontraktach terminowych Udzia³ w obrotach GPW na rynku futures w latach Na rynku akcji w roku 2004 udzia³ Biura w obrotach na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie wyniós³ 3,4 % wzrós³ o ponad 20% w stosunku do roku DM BOŒ S.A. w 2004 roku zrealizowa³ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych najwiêkszy w swojej historii roczny obrót na rynku kontraktów terminowych, wynosz¹cy szt. Zanotowa³ tym samym roczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 20,67%. Zapewni³o mu to pozycjê lidera (nieprzerwanie przez ca³y rok Biuro zajmowa³o pierwsze miejsca w ujêciu miesiêcznym). Obroty DM BOŒ na GPW w 2004 r. rynek akcji % Obecnie podstawê dzia³alnoœci operacyjnej DM BOŒ S.A. stanowi¹ transakcje rynku wtórnego. Wiod¹ca pozycja na tym rynku zapewniona jest przez: profesjonalny system prezentacji notowañ podczas sesji, szeroki wachlarz produktów analitycznych (analizy techniczna i fundamentalna prezentowane w biuletynach porannych i specjalnych raportach dystrybuowanych w oddzia³ach Biura oraz na stronie bossa.pl), jak równie umo liwienie Klientom szybkiego dostêpu do wiarygodnych informacji o rynku. DM BOŒ S.A. posiada równie jedno z najlepszych narzêdzi w kraju do prowadzenia transakcji na rynku kapita³owym internetow¹ platformê bossa.pl. Nale y ona do najpopularniejszych stron finansowych w Polsce i wielokrotnie by³a nagradzana za wysok¹ jakoœæ, innowacyjnoœæ oraz wartoœæ informacyjn¹. W ramach departamentu rynku wtórnego dzia³aj¹ trzy wydzia³y zorientowane na ró ne grupy inwestorów: Wydzia³ Us³ug Internetowych klienci online ; Wydzia³ Operacyjny klienci inwestuj¹cy offline (obs³uga bezpoœrednia lub telefoniczna); Wydzia³ Indywidualnej Obs³ugi Klienta najaktywniejsi klienci indywidualni oraz klienci instytucjonalni i zagraniczni. Dzia³alnoœæ w zakresie rynku wtórnego DM BOŒ S.A. prowadzi w ramach swojej oferty internetowej oraz poprzez ogólnopolsk¹ sieæ terenowych placówek z Central¹ w Warszawie. Komórki rynku wtórnego, w tym us³ug internetowych, przyczyni³y siê do zesz³orocznego sukcesu DM BOS S.A. i silnej pozycji rynkowej Biura. Dziêki nim zyskaliœmy znaczn¹ przewagê na rynku kontraktów terminowych i znacz¹co wzmocniliœmy swój udzia³ w rynku akcji. Udzia³ wszystkich domów maklerskich w obrotach GPW na rynku kontraktów terminowych w 2004 r.

10 Us³ugi internetowe str.17 US UGI INTERNETOWE Jeden z najpopularniejszych serwisów transakcyjnych w Polsce RYNEK PIERWOTNY DM BOŒ S.A. jest jednym z liderów rynku w zakresie œwiadczenia us³ug maklerskich przez Internet. Liczba internetowych rachunków maklerskich stale roœnie. Biuro notuje równie sta³y wzrost transakcji dokonywanych za poœrednictwem sieci i wielkoœci realizowanych obrotów. Zapisana w misji dzia³ania DM BOŒ S.A. innowacyjnoœæ, to przede wszystkim nowe produkty oraz us³ugi, oferowane z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii informatycznych. DM BOŒ S.A. ju w październiku 1996 r. jako pierwszy w Polsce wprowadzi³ obs³ugê rachunków inwestycyjnych online. Widz¹c potencja³ i pod¹ aj¹c za rozwojem bankowoœci internetowej na œwiecie, DM BOŒ S.A. wzbogaca³ i przebudowywa³ zakres oferty w ramach komunikacji internetowej. Pionierskie traktowanie Internetu jako istotnego kana³u komunikacji przynios³o sukces i spowodowa³o, e odgrywa on znacz¹c¹ rolê w dzia³alnoœci Biura. Obecnie s³u y jako podstawowa forma zawierania transakcji oraz kontaktu Klienta z DM BOŒ S.A. Chc¹c utrzymaæ pozycjê lidera w tej dziedzinie i kontynuowaæ misjê firmy, DM BOŒ S.A. wci¹ udoskonala swój serwis, pozyskuj¹c nowych klientów i lepiej trafiaj¹c do obecnych. W chwili obecnej klienci DM BOŒ S.A. mog¹ m.in.: sk³adaæ zlecenia kupna, sprzeda y papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem obrotu na GPW (akcje, obligacje, kontrakty) w czasie notowañ; sk³adaæ dyspozycje przelewu œrodków pieniê nych na wskazany w umowie rachunek bankowy; dokonywaæ zapisów na akcje prywatyzowanych spó³ek Skarbu Pañstwa za poœrednictwem Gie³dy; nabywaæ jednostki funduszy inwestycyjnych; uzyskiwaæ informacje o aktualnym stanie rachunku; porównaæ rentownoœæ inwestycji w³asnych z rynkiem; sprawdzaæ historiê rachunku papierów wartoœciowych i pieniê nego; zasilaæ i sp³acaæ linie kredytowe; otrzymywaæ powiadomienia o zawarciu transakcji w postaci poczty elektronicznej lub SMS ów. Bogate doświadczenie w plasowaniu emisji Prace zwi¹zane z wprowadzeniem nowych spó³ek do obrotu publicznego przebiegaj¹ wieloetapowo i obejmuj¹ m.in.: dokonanie analizy ekonomiczno finansowej Spó³ki wraz z wycen¹ rynkow¹ przedsiêbiorstwa; przygotowanie koncepcji oferty publicznej; opracowanie kompleksowej dokumentacji zwi¹zanej z planowan¹ realizacj¹ plasowania emisji; przygotowanie prospektu emisyjnego spó³ki i jego skrótu (miniprospekt); reprezentowanie spó³ki przed KPWiG*, w tym przygotowanie wniosku emisyjnego; przeprowadzenie procedur formalnych w KDPW**; przeprowadzenie formalnoœci na GPW***; przeprowadzenie publicznej oferty sprzeda y papierów wartoœciowych. DM BOS S.A. W swojej 10 letniej historii poœredniczy³ w sprzeda y akcji w trybie ofert publicznych ponad 100 spó³ek. Wydzia³ Rynku Pierwotnego DM BOŒ S.A. posiada bogate doœwiadczenie w plasowaniu ofert w sektorze MSP. Cech¹ wyró niaj¹c¹ ofertê Biura jest indywidualne podejœcie do ka dego Klienta i dok³adne rozpoznanie jego potrzeb. DM BOŒ S.A. wprowadzi³ na gie³dê miêdzy innymi akcje spó³ki Polish Leasing Company LASCO S.A. pierwszej spó³ki leasingowej dopuszczonej do publicznego obrotu. Biuro przeprowadzi³o równie pierwsz¹ w Polsce emisjê akcji za pomoc¹ Internetu, pe³ni¹c funkcjê oferuj¹cego dla spó³ki KAREN Notebook S.A. Us³ugi oferowane przez DM BOŒ S.A. W zakresie realizacji niepublicznych i publicznych emisji papierów wartoœciowych obejmuj¹ profesjonaln¹ i kompleksow¹ koordynacjê prac. Nasz zespó³ opracowuje dla ka dego eminenta indywidualn¹ koncepcjê plasowania emisji, a nastêpnie poszukuje najbardziej odpowiednie grupy inwestorów. W 2000 r. pierwsza internetowa aplikacja Biura zosta³a zast¹piona nowym serwisem internetowym bossa.pl, który spe³nia rolê profesjonalnego narzêdzia nawet dla najbardziej aktywnych inwestorów. Jest równie odpowiedzi¹ na wynikaj¹ce z obserwacji rynku lepsze zaspokajanie potrzeb edukacyjnych mniej doœwiadczonych Klientów. Obecnie bossa.pl jest jedn¹ z najpopularniejszych stron finansowych w Polsce, cenion¹ za jakoœæ i wysok¹ wartoœæ informacyjn¹. Wszystkie wy ej wymienione us³ugi prowadzone za pomoc¹ Internetu pozwalaj¹ klientom DM BOŒ S.A. na lepsze zarz¹dzanie swoimi œrodkami. * KPWiG Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d ** KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych *** GPW Gie³da Papierów Wartoœciowych G³ównym wydarzeniem 2004 r. na polskim rynku kapita³owym by³a sprzeda akcji PKO BP. Po raz pierwszy w historii Biura na tak ogromn¹ skalê rozwiniêta zosta³a wspó³praca z Bankiem Ochrony Œrodowiska, której wynikiem by³o przyjêcie zleceñ na ponad 60 mln akcji PKO BP o rekordowej w historii Biura ³¹cznej wartoœci ponad 1,2 mld z³. Poza tym DM BOŒ S.A. poœredniczy³ w sprzeda y akcji debiutuj¹cych na gie³dzie spó³ek, a w przypadku Invar&Biuro System S.A. oraz Swarzêdz Meble S.A. pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w publicznym obrocie akcje nowych emisji spó³ek.

11 Plany DM BOŒ S.A. str.19 ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTA Stopa zwrotu 53,4 % PLANY DM BOŚ S.A. Wœród portfeli oferowanych przez Departament Zarz¹dzania Aktywami DM BOŒ S.A. mo na wyró niæ: portfel bezpieczny, w sk³ad którego wchodz¹ najbezpieczniejsze instrumenty finansowe. Dziêki stopie zwrotu zdecydowanie wy szej ni w przypadku d³ugoterminowych depozytów bankowych, portfel ten zapewnia stabilny przyrost kapita³u; portfel zrównowa ony, o stopie zwrotu wy szej ni w przypadku strategii bezpiecznej, dziêki wprowadzeniu maj¹cych du y potencja³ wzrostu akcji spó³ek o solidnych podstawach fundamentalnych; portfel aktywnej alokacji, doskonale dostosowany do polskich warunków, gdzie nie ma wyraźnego trendu wzrostowego na rynku akcji i jedynie aktywna alokacja pozwala osi¹gn¹æ ponadprzeciêtne wyniki; portfel akcji, których udzia³ wynosi nawet do 100 % wartoœci portfela i dziêki temu w d³u szych okresach przynosi stopy zwrotu zdecydowanie wy sze ni w innych segmentach rynku finansowego. Portfel agresywny Departamentu Zarz¹dzania Aktywami DM BOŒ S.A. na koniec 2004 r. osi¹gn¹³ stopê zwrotu w wysokoœci 53,4 %. Dodatkowo, wed³ug dziennika Parkiet, za pierwsze pó³rocze 2004 r. portfele agresywny i arbitra owy zajê³y i miejsce wœród domów maklerskich oferuj¹cych us³ugê zarz¹dzania w kategorii portfeli wysokiego ryzyka, a tak e portfeli bezpiecznych. Pozosta³e portfele zarz¹dzane przez Departament Zarz¹dzania Aktywami uplasowa³y siê w czo³ówce w porównaniu z konkurencj¹. Zarz¹dzanie portfelem papierów wartoœciowych to oferta dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy za poœrednictwem profesjonalistów chc¹ bezpiecznie lokowaæ swoje œrodki. Dodatkowo w ramach portfela aktywnej alokacji DM BOŒ S.A. prowadzi portfele agresywnego inwestowania o wysokim poziomie ryzyka i wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu oraz portfele arbitra owe o minimalnym ryzyku i stopie zwrotu przewy szaj¹cej rentownoœci lokat bankowych. Natomiast na potrzeby klienta indywidualnego, dysponuj¹cego kwot¹ co najmniej PLN, mo liwe jest stworzenie portfela indywidualnego i ustalanie strategii inwestowania bezpoœrednio z inwestorem. Wszelkie decyzje o strategii i rodzaju dzia³añ w zakresie zarz¹dzania portfelem klienta podejmowane s¹ w Departamencie Zarz¹dzania Aktywami. Przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego dla klienta brane s¹ pod uwagê tylko spó³ki o dobrych perspektywach rozwoju i pewnej sytuacji finansowej. Chcemy być jednym z wiodących biur maklerskich na rynku Celem strategicznym DM BOŒ S.A. jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb klientów oraz zwiêkszanie zakresu oferowanych us³ug i produktów. W kolejnych latach realizacja strategii DM BOŒ S.A. zak³ada: utrwalenie pozycji gie³dowego lidera na rynku kontraktów terminowych; dalsze poszerzenie oferty internetowej, poprzez utrzymanie nowoczesnoœci infrastruktury technicznej i rozbudowê systemu transakcyjnego; dalszy rozwój wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska poprzez udostêpnianie swoich produktów wiêkszej liczbie klientów w ramach sieci oddzia³ów BOŒ; wzrost aktywnoœci w zakresie zarz¹dzania aktywami; wzrost aktywnoœci na rynku ofert publicznych; sta³e utrzymywanie wysokiej rentownoœci kapita³ów w³asnych. Wiedza i doœwiadczenie pracowników DM BOŒ S.A. pozwalaj¹ na dopasowanie inwestycji do potrzeb Klienta, jego statusu maj¹tkowego oraz sk³onnoœci do podejmowania ryzyka. Zapewniaj¹ równie bezpieczeñstwo powierzonego kapita³u.

12 czêœæ finansowa Podstawowoe dane finansowe str.21 dane finansowe Przychody z dzia³alnoœci maklerskiej , ,36 Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,11 Pozosta³e przychody operacyjne , ,06 Przychody finansowe , ,22 Zysk (strata) brutto , ,80 Zysk (strata) netto , ,48 Œrodki pieniê ne , ,03 Nale noœci krótkoterminowe , ,48 Kapita³ w³asny , ,07 Suma aktywów , ,71 Przep³ywy pieniê ne netto , ,82 Wartoœæ ksiêgowa 175,65 217,40 Zysk na akcje 4,15 38,10 Wskaźnik ROE [%] 2,39 21,82

13 czêœæ finansowa Bilans str.23 AKTYWA I. Œrodki pieniê ne , ,03 II. Nale noœci krótkoterminowe , ,48 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu , ,85 IV. Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe , ,21 V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci 0, ,00 VI. Instrumenty finansowe dostêpne do sprzeda y , ,00 VII. Nale noœci d³ugoterminowe 0,00 0,00 VIII. Udzielone po yczki d³ugoterminowe 0,00 0,00 IX. Wartoœci niematerialne i prawne , ,95 X. Rzeczowy maj¹tek trwa³y , ,19 XI. D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe ,91 0,00 PASYWA I. Zobowi¹zania krótkoterminowe , ,08 II. Zobowi¹zania d³ugoterminowe 0, ,00 III. Rozliczenia miêdzyokresowe , ,52 IV. Rezerwy na zobowi¹zania , ,04 V. Zobowi¹zania podporz¹dkowane 0,00 0,00 VI. Kapita³ w³asny , ,07 1. Kapita³ zak³adowy , ,00 2. Kapita³ zapasowy , ,26 3. Kapita³ z aktualizacji wyceny 0, ,82 4. Pozosta³e kapita³y rezerwowe , ,51 5. Zysk ( strata) z lat ubieg³ych ,81 0,00 6. Zysk (strata) netto , ,48 SUMA AKTYWÓW , ,71 SUMA PASYWÓW , ,71

14 czêœæ finansowa Rachunek przep³ywu œrodków str.25 przep³ywu środków zysków i strat I. Przychody z dzia³alnoœci maklerskiej, w tym od jednostek powi¹zanych , ,36 1. Prowizje , ,83 2. Inne przychody , ,53 II. Koszty dzia³alnoœci maklerskiej , ,88 w tym: 0,00 0,00 Op³aty na rzecz regulowanych rynków papierów wartoœciowych gie³d towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych i gie³dowych izb rozrachunkowych , ,21 III. Zysk ( strata ) z dzia³alnoœci maklerskiej (I-II) , ,52 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,11 V. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,13 VI. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu ( IV-V ) , ,98 VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalnoœci 0, ,86 VIII. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalnoœci 0, ,02 IX. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalnoœci (VII-VIII) 0, ,84 X. Przychody z instrumentów finansowych dostêpnych do sprzeda y ,84 0,00 XI. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych dostêpnych do sprzeda y 0,00 0,00 XII. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi dostêpnymi do sprzeda y (X-XI) ,84 0,00 XIII. Pozosta³e przychody operacyjne , ,06 XIV. Pozosta³e koszty operacyjne , ,12 XV. Ró nica wartoœci rezerw i odpisów aktualizuj¹cych nale noœci , ,31 XVI. Zysk ( strata ) z dzia³alnoœci operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) , ,93 XVII. Przychody finansowe , ,22 XVIII. Koszty finansowe , ,35 XIX. Zysk ( strata) z dzia³alnoœci gospodarczej (XVI+XVII-XVIII) , ,80 XX. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 XXI. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 pienię nych A. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej ( I+/-II) , ,82 I. Zysk (strata) netto , ,48 II. Korekty razem , ,34 1. Amortyzacja , ,48 2. (Zyski) straty z tytu³u ró nic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki, dywidendy , ,11 4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej , ,64 5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw i odpisów aktualizuj¹cych nale noœci , ,95 6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,74 7. Zmiana stanu nale noœci , ,08 8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po yczek i kredytów), w tym z funduszy specjalnych , ,79 9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych , , Pozosta³e korekty 0,00 0,00 B. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej ( I-II ) , ,47 I. Wp³ywy z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnych , ,24 II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej , ,71 C. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej ( I-II ) 0, ,47 I. Wp³ywy z dzia³alnoœci finansowej 0, ,00 II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci finansowej 0, ,53 D. Przep³ywy pieniê ne netto razem (A+/-B+/-C) , ,82 E. Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê nych - w tym: , ,82 - zmiana stanu œrodków pieniê nych z tytu³u ró nic kursowych od walut obcych 0,00 0,00 XXII. Zysk ( strata ) brutto (XIX+XX-XXI) , ,80 XXIII. Podatek dochodowy , ,32 F. Œrodki pieniê ne na pocz¹tek okresu , ,21 XXIV. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty) 0,00 0,00 XXV. Zysk ( strata ) netto (XXII-XXIII-XXIV) , ,48 G. Œrodki pieniê ne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,03

15 niezale nego bieg³ego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. ( Dom Maklerski, Spó³ka ) z siedzib¹ w Warszawie przy ulicy Marsza³kowskiej 70/ 80, obejmuj¹cego: a) bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujê sumê ,71 z³; b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹cy zysk netto w kwocie ,48 z³; c) zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹ce zwiêkszenie kapita³u w³asnego o kwotê ,30 z³; d) rachunek przep³ywów pieniê nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹cy wp³ywy pieniê nie netto w kwocie ,82 z³; e) informacjê dodatkow¹, obejmuj¹c¹ wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaœnienia. Za sporz¹dzenie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoœci odpowiedzialny jest Zarz¹d Domu Maklerskiego. Naszym zadaniem by³o wyra enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie przeprowadziliœmy stosownie do obowi¹zuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) przepisów rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci ( Ustawa tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami); b) norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. Badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b³êdów i przeoczeñ. Badanie obejmowa³o miêdzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzaj¹cych kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa³o równie ocenê zasad rachunkowoœci stosowanych przez Spó³kê oraz istotnych oszacowañ dokonywanych przy sporz¹dzeniu sprawozdania finansowego, a tak e ogóln¹ ocenê jego prezentacji. Uwa amy, e nasze badanie stanowi³o wystarczaj¹c¹ podstawê dlawyra enia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Domu Maklerskiego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. uwzglêdniaj¹ postanowienia Ustawy i s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, za³¹czone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a) zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoœci obowi¹zuj¹cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreœlonymi w powo³anej wy ej Ustawie; b) jest zgodne w formie i treœci z obowi¹zuj¹cymi Dom Maklerski przepisami prawa oraz statutem Domu Maklerskiego; c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ Domu Maklerskiego na dzieñ 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Dzia³aj¹cy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Adam Celiñski Cz³onek Zarz¹du Bieg³y Rewident Numer ewidencyjny 90033/7039 Warszawa, 7 lutego 2005 r. Spó³ka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 144

16 stopka redakcyjna design: creamteam is irenne + mareksy photos: DM BOΠSA archive, stocks txty i opracowanie: DM BOΠSA

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE: MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 10384 PRZEDSIÊBIORSTWA DROGOWO-MOSTOWEGO MIÊDZYRZEC PODLASKI

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH Dobry krok w kierunku zabezpieczenia emerytury Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE. Us³uga umo liwia powierzenie aktywów

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron

Bardziej szczegółowo