Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski. Banku Ochrony. Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl"

Transkrypt

1 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. raport roczny Centrala ul. Marsza³kowska 78/ Warszawa tel. (22) , fax. (22) infolinia:

2 str.3.listprezesazarządu str.4.cz³onekgrupykapita³owejboś str.5.w³adzespó³ki str.6-7. Zespó³ DM BOŚ S.A. str.8-9. Kalendarium wa niejszych wydarzeñ str.10. Najwa niejsze wydarzenia roku 2004 str.11. Nagrody i wyró nienia str Zakres dzia³alności str Rynek wtórny str.16. Us³ugi internetowe str.17. Rynek pierwotny str.18. Zarządzanie portfelem klienta str.19. Plany DM BOŚ S.A. str. 21. Podstawowe dane finansowe str.23.bilans str.24. Rachunek zysków i strat str.25. Rachunek przep³ywu środków pienię nych str.26. Opinia bieg³ego rewidenta str. 27. Oddzia³y DM BOŚ S.A.

3 List Prezesa Zarz¹du str.3 Patrzymy Szanowni Pañstwo, w przysz³ość Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujê na Pañstwa rêce raport roczny Domu Maklerskiego BOŒ S.A. Ostatni rok by³ dla nas rokiem szczególnym, gdy minê³o 10 lat od momentu zawi¹zania Spó³ki. Tym samym Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. znalaz³ siê w gronie najd³u ej dzia³aj¹cych Domów Maklerskich w Polsce. Ostatnie 10 lat oceniamy jako okres dynamicznego rozwoju naszego biura, wspartego dobr¹ wspó³prac¹ z Bankiem Ochrony Œrodowiska naszym g³ównym akcjonariuszem. W tym czasie wypracowaliœmy unikatow¹ ofertê maklersk¹, opart¹ o innowacyjne produkty finansowe. Obecnie Dom Maklerski BOŒ S.A. to znana i powszechnie szanowana marka na polskim rynku kapita³owym oraz profesjonalny doradca na rynku kapita³owym. W wielu obszarach us³ug maklerskich DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako pionier rynku. Jako pierwsi wprowadziliœmy m.in. zaawansowane rozwi¹zania z zakresu internetowej obs³ugi maklerskiej oraz mo liwoœæ inwestowania na rynkach zagranicznych. W minionych latach innowacyjnoœæ czêsto decydowa³a o przewadze konkurencyjnej naszego Biura, dlatego w naszej dzia³alnoœci nadal konsekwentnie bêdziemy starali siê wyprzedzaæ potrzeby rynku. Rok 2004 by³ okresem dalszego rozwoju us³ug maklerskich przy wykorzystaniu nowych technologii. D¹ yliœmy do indywidualizacji oferty oraz zapewnienia naszym klientom jak najszybszego i najbardziej bezpoœredniego dostêpu do najnowszych instrumentów finansowych. Rozwinêliœmy równie nasz¹ dzia³alnoœæ na rynkach zagranicznych. Na polskim rynku efektem pracy ca³ego zespo³u Biura by³a nagroda Prezesa Zarz¹du Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie statuetka Z³otego Byka. Sukcesem ca³orocznej pracy by³y bardzo dobre wyniki osi¹gniête we wszystkich obszarach dzia³alnoœci Spó³ki. W przysz³oœci planujemy rozwijaæ zakres oferowanych przez DM BOŒ S.A. us³ug poprzez udostêpnianie Klientom nowych instrumentów i narzêdzi wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Planujemy równie rozwijaæ kana³y dystrybucji, m.in. we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska. Wierzymy, e przyniesie to zysk zarówno naszym Klientom, jak i akcjonariuszom. Z Powa aniem Rados³aw Olszewski Prezes Zarz¹du

4 W³adze Spó³ki str.5 CZ ONEK GRUPY KAPITA OWEJ BOŚ Uznany partner dla wielu inwestorów W sk³ad Grupy Kapita³owej BOŒ wchodz¹ Bank Ochrony Œrodowiska, prowadz¹cy sw¹ dzia³alnoœæ od 1991 r. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A., istniej¹cy na polskim rynku kapita³owym od 1994 r. Bank Ochrony Œrodowiska nale y do pierwszej piêtnastki najwiêkszych banków dzia³aj¹cych w Polsce. Od 1997 r. jego akcje notowane s¹ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. G³ównymi akcjonariuszami Banku s¹ Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) drugi co do wielkoœci bank w Szwecji (47,04 % akcji), Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (44,36 % akcji) oraz wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Kapita³ w³asny Banku na koniec 2004 r. wynosi³ 593,8 mln z³. Dom Maklerski zajmuje obecnie wysok¹ pozycjê na rynku i jest uznanym partnerem dla wielu inwestorów. Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. jest cz³onkiem Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, bezpoœrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych, wspó³za³o ycielem rynku pozagie³dowego Centralnej Tabeli Ofert, cz³onkiem Izby Domów Maklerskich. Kapita³ w³asny Spó³ki na koniec 2004 r. wyniós³ 29,7 mln z³. Bank Ochrony Œrodowiska, posiadaj¹c 99,9 % kapita³u DM BOŒ S.A., jest dominuj¹cym akcjonariuszem. Kapita³y w³asne Biura oraz zaplecze kapita³owe Banku gwarantuj¹ pe³n¹ stabilnoœæ dzia³alnoœci operacyjnej i pe³ne bezpieczeñstwo œrodków Klientów. Wieloletnie doświadczenie O potencjale DM BOŒ S.A. œwiadcz¹ ludzie. Spó³k¹ kieruje trzyosobowy Zarz¹d, z którego dwie osoby to za³o yciele Biura. Wszystkie stanowiska kierownicze zajmuj¹ ludzie o bogatym doœwiadczeniu w dzia³alnoœci na rynku kapita³owym. W ADZE SPÓ KI W 2004 r. Zarz¹d Spó³ki stanowili: Rados³aw Olszewski Prezes Zarz¹du El bieta Urbañska Cz³onek Zarz¹du Przemys³aw Sobotowski Cz³onek Zarz¹du Dzia³alnoœæ Zarz¹du DM BOŒ S.A. nadzoruje Rada Nadzorcza, która w 2004 r. dzia³a³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: S³awomir Marczuk Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Agnieszka Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej Renata Pawlicka Cz³onek Rady Tomasz Burczyñski Cz³onek Rady

5 Schemat organizacyjny str.7 ZESPÓ DM BOŚ S.A. Stale rosnący zespó³ ekspertów rynku finansowego DM BOŒ S.A. zatrudnia specjalistów z dziedziny rynków finansowych. Wykwalifikowana i doœwiadczona kadra zapewnia Klientom DM BOŒ S.A. wysoki standard obs³ugi i efektywn¹ wspó³pracê z inwestorami. Na koniec 2004 r. zespó³ DM BOŒ S.A. stanowi³o 95 osób, w tym 34 maklerów papierów wartoœciowych, 3 doradców inwestycyjnych i 7 osób z uprawnieniami specjalisty ewidencji papierów wartoœciowych. Zespó³ stawia na indywidualne podejœcie do klienta i elastyczne dopasowanie oferty do jego potrzeb. W swoich dzia³aniach pracownicy kieruj¹ siê uchwalonym przez Izbê Domów Maklerskich Kodeksem Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. To w³aœnie profesjonalizm kadry zapewnia Spó³ce obecn¹ wysok¹ pozycjê na rynku.

6 Kalendarium Wydarzeñ str kwiecieñ powo³ano do ycia Spó³kê Akcyjn¹ pod nazw¹ Dom Maklerski Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Kapita³ akcyjny wynosi³ 20 miliardów starych z³otych (2 mln PLN). sierpieñ Komisja Papierów Wartoœciowych udzieli³a DM BOŒ S.A. zezwolenia na prowadzenie przedsiêbiorstwa maklerskiego styczeñ Spó³ka rozpoczê³a dzia³alnoœæ operacyjn¹. wrzesieñ DM BOŒ S.A. stworzy³ w³asn¹ stronê www, tym samym jako pierwsze polskie biuro maklerskie zacz¹³ wykorzystywaæ Internet w prowadzeniu dzia³alnoœci maklerskiej. Oprócz charakteru reklamowego, firma wi¹za³a z tym nadziejê na rozwijanie poprzez sieæ dzia³alnoœci operacyjnej marzec DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ dzia³alnoœæ operacyjn¹ jako bezpoœredni cz³onek Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, koñcz¹c pocz¹tkowy etap funkcjonowania na GPW w charakterze afilianta. Bezpoœrednie dzia³anie na Gie³dzie pozwoli³o na dalsze podnoszenie standardu obs³ugi Klientów. wrzesieñ wspó³za³o yciel Biura, Rados³aw Olszewski, obj¹³ funkcjê Prezesa Zarz¹du. październik DM BOŒ S.A. przyj¹³ pierwsze w historii zlecenie za poœrednictwem Internetu. W ten sposób jako pierwszy w Polsce Dom Maklerski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ operacyjn¹ za poœrednictwem nowego kana³u dystrybucji. październik DM BOŒ S.A. zosta³ podmiotem pe³ni¹cym funkcjê oferuj¹cego akcje Banku Ochrony Œrodowiska w publicznym obrocie, rozpoczynaj¹c tym samym dzia³alnoœæ na rynku pierwotnym. październik DM BOŒ S.A. uzyska³ najwiêkszy ze wszystkich Domów Maklerskich na GPW obrót Powszechnymi Œwiadectwami Udzia³owymi Programu Powszechnej Prywatyzacji grudzieñ DM BOŒ S.A. Z udzia³em wynosz¹cym 32,4 % uplasowa³ siê na pierwszym miejscu wœród wszystkich biur maklerskich pod wzglêdem rocznych obrotów akcjami na pozagie³dowym rynku CTO styczeñ Biuro przeprowadzi³o pierwsz¹ na polskim rynku internetow¹ emisjê akcji spó³ki KAREN Notebook S.A. luty DM BOŒ S.A. wprowadzi³ do publicznego obrotu akcje Polish Leasing Company LEASCO S.A. pierwszej spó³ki leasingowej na rynku publicznym listopad debiut odnowionej internetowej platformy maklerskiej Biura pod nazw¹ bossa.pl. Nowa platforma transakcyjna da³a klientom nowe narzêdzia i wiêksze mo liwoœci inwestowania online. Jej wprowadzenie by³o jednym z prze³omowych momentów w rozwoju dzia³alnoœci internetowej DM BOŒ S.A marzec DM BOŒ S.A. rozszerzy³ funkcjonalnoœæ platformy internetowej bossa.pl o mo liwoœæ obs³ugi online rynku kontraktów terminowych na GPW. czerwiec wprowadzenie nowego systemu kompleksowej obs³ugi klientów offline Maestro. listopad DM BOŒ S.A. rozpocz¹³ nowy rodzaj dzia³alnoœci pe³ni¹c funkcjê animatora rynku na GPW w Warszawie sierpieñ DM BOŒ S.A. przej¹³ zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa Domu Maklerskiego Elimar S.A., co by³o najwiêkszym przedsiêwziêciem organizacyjnym Spó³ki. W efekcie DM BOŒ S.A. znacznie rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez przejêt¹ ogólnopolsk¹ sieæ terenowych oddzia³ów. listopad DM BOŒ S.A. zawar³ w imieniu Klientów pierwsz¹ transakcjê na rynku zagranicznym. KALENDARIUM Innowacje i pionierskie rozwiązania NAJWA NIEJSZYCH WYDARZEÑ grudzieñ DM BOŒ S.A. zawar³ pierwsz¹ transakcjê na polskim rynku pozagie³dowym, rozpoczynaj¹c tym samym dzia³alnoœæ na Centralnej tabeli Ofert (CTO) sierpieñ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Departament Zarz¹dzania Aktywami. Tym samym Biuro zapocz¹tkowa³o now¹ dzia³alnoœæ zarz¹dzania portfelem papierów wartoœciowych na zlecenie Klientów grudzieñ udzia³ DM BOŒ S.A. W obrotach na rynku kontraktów terminowych wyniós³ 15,75 %, co da³o I miejsce wœród wszystkich domów maklerskich dzia³aj¹cych na GPW.

7 Nagrody i wyró nienia str.11 NAJWA NIEJSZE WYDARZENIA 2004 Dynamiczny rozwój Biura i rozbudowa sieci oddzia³ów marzec Biuro zrealizowa³o na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie najwiêkszy w swojej historii miesiêczny obrót na rynku kontraktów terminowych, wynosz¹cy szt. czerwiec Biuro uzyska³o najwiêkszy w swojej historii miesiêczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 22,92 %, zapewniaj¹c tym sobie pierwsze miejsce wœród wszystkich domów maklerskich. lipiec otwarcie oddzia³u DM BOŒ S.A. W Krakowie. październik otwarcie oddzia³u DM BOŒ S.A. W Poznaniu. październik rozpoczêcie sprzeda y akcji PKO BP. Przyjêto zapisy na rekordow¹ w historii Biura kwotê ponad 1,2 mld z³. Po raz pierwszy rozwiniêto na szerok¹ skalê wspó³pracê ze wszystkimi oddzia³ami Banku Ochrony Œrodowiska. grudzieñ DM BOŒ S.A. podpisa³ umowê z firm¹ ATM dotycz¹c¹ szerokopasmowego dostêpu do Internetu, podwy szaj¹c tym samym standardy œwiadczenia us³ug maklerskich. grudzieñ zainteresowanie rynkiem i internetow¹ ofert¹ Biura sprawi³o, e w 2004 r. w stosunku do poprzedniego roku prawie dwukrotnie wzros³a liczba rachunków internetowych w DM BOŒ S.A. grudzieñ DM BOŒ S.A. W ca³ym 2004 r. zrealizowa³o na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie najwiêkszy w swojej historii roczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 20,67 %, co zapewni³o mu pierwsze miejsce na rynku. NAGRODY I WYRÓ NIENIA Innowacyjnoœæ i profesjonalizm us³ug oferowanych przez DM BOS S.A. W ci¹gu 10 lat zosta³y potwierdzone licznymi nagrodami i wyró nieniami. Kwiecieñ 1996 II nagroda Gazety Gie³dy Parkiet w konkursie Biuro Maklerskie roku 1995 Marzec 1997 II nagroda Gazety Gie³dy Parkiet w konkursie Biuro Maklerskie roku 1996 Listopad 2001 Lider Informatyki 2001 w kategorii Bankowoœæ i Finanse, przyznany przez magazyn Computerworld Polska Kwiecieñ 2002 Medal Europejski nadany przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club Maj 2002 wyró nienie w konkursie miesiêcznika Pieni¹dz Z³oty Pieni¹dz 2002 w kategorii Innowacyjny Produkt Roku Styczeñ 2003 nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za II miejsce na rynku kontraktów terminowych w 2002 r. Styczeñ 2004 Srebrny Byk nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za najwiêksz¹ aktywnoœæ animatora na rynku kontraktów terminowych w 2003 r. Styczeñ 2005 Z³oty Byk nagroda Prezesa Zarz¹du GPW za najwiêkszy udzia³ na rynku kontraktów terminowych w 2004 r.

8 Zakres dzia³alnoœci str.13 ZAKRES Misją DM BOŚ S.A. jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie us³ug maklerskich w sposób profesjonalny i innowacyjny. DZIA ALNOŚCI Profesjonalizm i innowacyjność Przedmiotem dzia³alnoœci Domu Maklerskiego BOŒ S.A. jest œwiadczenie us³ug maklerskich na krajowym i zagranicznym rynku kapita³owym. Swoj¹ ofertê DM BOŒ S.A. kieruje przede wszystkim do du ych klientów indywidualnych o wysokiej aktywnoœci, jak równie do klientów instytucjonalnych. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci Spó³ka: poœredniczy w zawieraniu transakcji na rynku gie³dowym i pozagie³dowym; podejmuje obs³ugê emitentów d¹ ¹cych do pozyskania kapita³u za poœrednictwem rynku kapita³owego; jest aktywnym inwestorem instytucjonalnym; œwiadczy us³ugi inwestycyjne w ramach zarz¹dzania portfelem papierów wartoœciowych na zlecenie Klienta; wykonuje inne us³ugi zwi¹zane z rynkiem kapita³owym. DM BOŒ S.A. jest postrzegany przez inwestorów i prasê jako podmiot dynamiczny, innowacyjny, sprawny i efektywny, ukierunkowany na kompleksowe zaspokajanie potrzeb inwestorów w zakresie us³ug maklerskich.

9 Rynek wtórny str.15 RYNEK WTÓRNY DM BOŚ S.A. liderem w kontraktach terminowych Udzia³ w obrotach GPW na rynku futures w latach Na rynku akcji w roku 2004 udzia³ Biura w obrotach na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie wyniós³ 3,4 % wzrós³ o ponad 20% w stosunku do roku DM BOŒ S.A. w 2004 roku zrealizowa³ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych najwiêkszy w swojej historii roczny obrót na rynku kontraktów terminowych, wynosz¹cy szt. Zanotowa³ tym samym roczny udzia³ w rynku kontraktów terminowych 20,67%. Zapewni³o mu to pozycjê lidera (nieprzerwanie przez ca³y rok Biuro zajmowa³o pierwsze miejsca w ujêciu miesiêcznym). Obroty DM BOŒ na GPW w 2004 r. rynek akcji % Obecnie podstawê dzia³alnoœci operacyjnej DM BOŒ S.A. stanowi¹ transakcje rynku wtórnego. Wiod¹ca pozycja na tym rynku zapewniona jest przez: profesjonalny system prezentacji notowañ podczas sesji, szeroki wachlarz produktów analitycznych (analizy techniczna i fundamentalna prezentowane w biuletynach porannych i specjalnych raportach dystrybuowanych w oddzia³ach Biura oraz na stronie bossa.pl), jak równie umo liwienie Klientom szybkiego dostêpu do wiarygodnych informacji o rynku. DM BOŒ S.A. posiada równie jedno z najlepszych narzêdzi w kraju do prowadzenia transakcji na rynku kapita³owym internetow¹ platformê bossa.pl. Nale y ona do najpopularniejszych stron finansowych w Polsce i wielokrotnie by³a nagradzana za wysok¹ jakoœæ, innowacyjnoœæ oraz wartoœæ informacyjn¹. W ramach departamentu rynku wtórnego dzia³aj¹ trzy wydzia³y zorientowane na ró ne grupy inwestorów: Wydzia³ Us³ug Internetowych klienci online ; Wydzia³ Operacyjny klienci inwestuj¹cy offline (obs³uga bezpoœrednia lub telefoniczna); Wydzia³ Indywidualnej Obs³ugi Klienta najaktywniejsi klienci indywidualni oraz klienci instytucjonalni i zagraniczni. Dzia³alnoœæ w zakresie rynku wtórnego DM BOŒ S.A. prowadzi w ramach swojej oferty internetowej oraz poprzez ogólnopolsk¹ sieæ terenowych placówek z Central¹ w Warszawie. Komórki rynku wtórnego, w tym us³ug internetowych, przyczyni³y siê do zesz³orocznego sukcesu DM BOS S.A. i silnej pozycji rynkowej Biura. Dziêki nim zyskaliœmy znaczn¹ przewagê na rynku kontraktów terminowych i znacz¹co wzmocniliœmy swój udzia³ w rynku akcji. Udzia³ wszystkich domów maklerskich w obrotach GPW na rynku kontraktów terminowych w 2004 r.

10 Us³ugi internetowe str.17 US UGI INTERNETOWE Jeden z najpopularniejszych serwisów transakcyjnych w Polsce RYNEK PIERWOTNY DM BOŒ S.A. jest jednym z liderów rynku w zakresie œwiadczenia us³ug maklerskich przez Internet. Liczba internetowych rachunków maklerskich stale roœnie. Biuro notuje równie sta³y wzrost transakcji dokonywanych za poœrednictwem sieci i wielkoœci realizowanych obrotów. Zapisana w misji dzia³ania DM BOŒ S.A. innowacyjnoœæ, to przede wszystkim nowe produkty oraz us³ugi, oferowane z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii informatycznych. DM BOŒ S.A. ju w październiku 1996 r. jako pierwszy w Polsce wprowadzi³ obs³ugê rachunków inwestycyjnych online. Widz¹c potencja³ i pod¹ aj¹c za rozwojem bankowoœci internetowej na œwiecie, DM BOŒ S.A. wzbogaca³ i przebudowywa³ zakres oferty w ramach komunikacji internetowej. Pionierskie traktowanie Internetu jako istotnego kana³u komunikacji przynios³o sukces i spowodowa³o, e odgrywa on znacz¹c¹ rolê w dzia³alnoœci Biura. Obecnie s³u y jako podstawowa forma zawierania transakcji oraz kontaktu Klienta z DM BOŒ S.A. Chc¹c utrzymaæ pozycjê lidera w tej dziedzinie i kontynuowaæ misjê firmy, DM BOŒ S.A. wci¹ udoskonala swój serwis, pozyskuj¹c nowych klientów i lepiej trafiaj¹c do obecnych. W chwili obecnej klienci DM BOŒ S.A. mog¹ m.in.: sk³adaæ zlecenia kupna, sprzeda y papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem obrotu na GPW (akcje, obligacje, kontrakty) w czasie notowañ; sk³adaæ dyspozycje przelewu œrodków pieniê nych na wskazany w umowie rachunek bankowy; dokonywaæ zapisów na akcje prywatyzowanych spó³ek Skarbu Pañstwa za poœrednictwem Gie³dy; nabywaæ jednostki funduszy inwestycyjnych; uzyskiwaæ informacje o aktualnym stanie rachunku; porównaæ rentownoœæ inwestycji w³asnych z rynkiem; sprawdzaæ historiê rachunku papierów wartoœciowych i pieniê nego; zasilaæ i sp³acaæ linie kredytowe; otrzymywaæ powiadomienia o zawarciu transakcji w postaci poczty elektronicznej lub SMS ów. Bogate doświadczenie w plasowaniu emisji Prace zwi¹zane z wprowadzeniem nowych spó³ek do obrotu publicznego przebiegaj¹ wieloetapowo i obejmuj¹ m.in.: dokonanie analizy ekonomiczno finansowej Spó³ki wraz z wycen¹ rynkow¹ przedsiêbiorstwa; przygotowanie koncepcji oferty publicznej; opracowanie kompleksowej dokumentacji zwi¹zanej z planowan¹ realizacj¹ plasowania emisji; przygotowanie prospektu emisyjnego spó³ki i jego skrótu (miniprospekt); reprezentowanie spó³ki przed KPWiG*, w tym przygotowanie wniosku emisyjnego; przeprowadzenie procedur formalnych w KDPW**; przeprowadzenie formalnoœci na GPW***; przeprowadzenie publicznej oferty sprzeda y papierów wartoœciowych. DM BOS S.A. W swojej 10 letniej historii poœredniczy³ w sprzeda y akcji w trybie ofert publicznych ponad 100 spó³ek. Wydzia³ Rynku Pierwotnego DM BOŒ S.A. posiada bogate doœwiadczenie w plasowaniu ofert w sektorze MSP. Cech¹ wyró niaj¹c¹ ofertê Biura jest indywidualne podejœcie do ka dego Klienta i dok³adne rozpoznanie jego potrzeb. DM BOŒ S.A. wprowadzi³ na gie³dê miêdzy innymi akcje spó³ki Polish Leasing Company LASCO S.A. pierwszej spó³ki leasingowej dopuszczonej do publicznego obrotu. Biuro przeprowadzi³o równie pierwsz¹ w Polsce emisjê akcji za pomoc¹ Internetu, pe³ni¹c funkcjê oferuj¹cego dla spó³ki KAREN Notebook S.A. Us³ugi oferowane przez DM BOŒ S.A. W zakresie realizacji niepublicznych i publicznych emisji papierów wartoœciowych obejmuj¹ profesjonaln¹ i kompleksow¹ koordynacjê prac. Nasz zespó³ opracowuje dla ka dego eminenta indywidualn¹ koncepcjê plasowania emisji, a nastêpnie poszukuje najbardziej odpowiednie grupy inwestorów. W 2000 r. pierwsza internetowa aplikacja Biura zosta³a zast¹piona nowym serwisem internetowym bossa.pl, który spe³nia rolê profesjonalnego narzêdzia nawet dla najbardziej aktywnych inwestorów. Jest równie odpowiedzi¹ na wynikaj¹ce z obserwacji rynku lepsze zaspokajanie potrzeb edukacyjnych mniej doœwiadczonych Klientów. Obecnie bossa.pl jest jedn¹ z najpopularniejszych stron finansowych w Polsce, cenion¹ za jakoœæ i wysok¹ wartoœæ informacyjn¹. Wszystkie wy ej wymienione us³ugi prowadzone za pomoc¹ Internetu pozwalaj¹ klientom DM BOŒ S.A. na lepsze zarz¹dzanie swoimi œrodkami. * KPWiG Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d ** KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych *** GPW Gie³da Papierów Wartoœciowych G³ównym wydarzeniem 2004 r. na polskim rynku kapita³owym by³a sprzeda akcji PKO BP. Po raz pierwszy w historii Biura na tak ogromn¹ skalê rozwiniêta zosta³a wspó³praca z Bankiem Ochrony Œrodowiska, której wynikiem by³o przyjêcie zleceñ na ponad 60 mln akcji PKO BP o rekordowej w historii Biura ³¹cznej wartoœci ponad 1,2 mld z³. Poza tym DM BOŒ S.A. poœredniczy³ w sprzeda y akcji debiutuj¹cych na gie³dzie spó³ek, a w przypadku Invar&Biuro System S.A. oraz Swarzêdz Meble S.A. pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w publicznym obrocie akcje nowych emisji spó³ek.

11 Plany DM BOŒ S.A. str.19 ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTA Stopa zwrotu 53,4 % PLANY DM BOŚ S.A. Wœród portfeli oferowanych przez Departament Zarz¹dzania Aktywami DM BOŒ S.A. mo na wyró niæ: portfel bezpieczny, w sk³ad którego wchodz¹ najbezpieczniejsze instrumenty finansowe. Dziêki stopie zwrotu zdecydowanie wy szej ni w przypadku d³ugoterminowych depozytów bankowych, portfel ten zapewnia stabilny przyrost kapita³u; portfel zrównowa ony, o stopie zwrotu wy szej ni w przypadku strategii bezpiecznej, dziêki wprowadzeniu maj¹cych du y potencja³ wzrostu akcji spó³ek o solidnych podstawach fundamentalnych; portfel aktywnej alokacji, doskonale dostosowany do polskich warunków, gdzie nie ma wyraźnego trendu wzrostowego na rynku akcji i jedynie aktywna alokacja pozwala osi¹gn¹æ ponadprzeciêtne wyniki; portfel akcji, których udzia³ wynosi nawet do 100 % wartoœci portfela i dziêki temu w d³u szych okresach przynosi stopy zwrotu zdecydowanie wy sze ni w innych segmentach rynku finansowego. Portfel agresywny Departamentu Zarz¹dzania Aktywami DM BOŒ S.A. na koniec 2004 r. osi¹gn¹³ stopê zwrotu w wysokoœci 53,4 %. Dodatkowo, wed³ug dziennika Parkiet, za pierwsze pó³rocze 2004 r. portfele agresywny i arbitra owy zajê³y i miejsce wœród domów maklerskich oferuj¹cych us³ugê zarz¹dzania w kategorii portfeli wysokiego ryzyka, a tak e portfeli bezpiecznych. Pozosta³e portfele zarz¹dzane przez Departament Zarz¹dzania Aktywami uplasowa³y siê w czo³ówce w porównaniu z konkurencj¹. Zarz¹dzanie portfelem papierów wartoœciowych to oferta dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy za poœrednictwem profesjonalistów chc¹ bezpiecznie lokowaæ swoje œrodki. Dodatkowo w ramach portfela aktywnej alokacji DM BOŒ S.A. prowadzi portfele agresywnego inwestowania o wysokim poziomie ryzyka i wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu oraz portfele arbitra owe o minimalnym ryzyku i stopie zwrotu przewy szaj¹cej rentownoœci lokat bankowych. Natomiast na potrzeby klienta indywidualnego, dysponuj¹cego kwot¹ co najmniej PLN, mo liwe jest stworzenie portfela indywidualnego i ustalanie strategii inwestowania bezpoœrednio z inwestorem. Wszelkie decyzje o strategii i rodzaju dzia³añ w zakresie zarz¹dzania portfelem klienta podejmowane s¹ w Departamencie Zarz¹dzania Aktywami. Przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego dla klienta brane s¹ pod uwagê tylko spó³ki o dobrych perspektywach rozwoju i pewnej sytuacji finansowej. Chcemy być jednym z wiodących biur maklerskich na rynku Celem strategicznym DM BOŒ S.A. jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb klientów oraz zwiêkszanie zakresu oferowanych us³ug i produktów. W kolejnych latach realizacja strategii DM BOŒ S.A. zak³ada: utrwalenie pozycji gie³dowego lidera na rynku kontraktów terminowych; dalsze poszerzenie oferty internetowej, poprzez utrzymanie nowoczesnoœci infrastruktury technicznej i rozbudowê systemu transakcyjnego; dalszy rozwój wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska poprzez udostêpnianie swoich produktów wiêkszej liczbie klientów w ramach sieci oddzia³ów BOŒ; wzrost aktywnoœci w zakresie zarz¹dzania aktywami; wzrost aktywnoœci na rynku ofert publicznych; sta³e utrzymywanie wysokiej rentownoœci kapita³ów w³asnych. Wiedza i doœwiadczenie pracowników DM BOŒ S.A. pozwalaj¹ na dopasowanie inwestycji do potrzeb Klienta, jego statusu maj¹tkowego oraz sk³onnoœci do podejmowania ryzyka. Zapewniaj¹ równie bezpieczeñstwo powierzonego kapita³u.

12 czêœæ finansowa Podstawowoe dane finansowe str.21 dane finansowe Przychody z dzia³alnoœci maklerskiej , ,36 Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,11 Pozosta³e przychody operacyjne , ,06 Przychody finansowe , ,22 Zysk (strata) brutto , ,80 Zysk (strata) netto , ,48 Œrodki pieniê ne , ,03 Nale noœci krótkoterminowe , ,48 Kapita³ w³asny , ,07 Suma aktywów , ,71 Przep³ywy pieniê ne netto , ,82 Wartoœæ ksiêgowa 175,65 217,40 Zysk na akcje 4,15 38,10 Wskaźnik ROE [%] 2,39 21,82

13 czêœæ finansowa Bilans str.23 AKTYWA I. Œrodki pieniê ne , ,03 II. Nale noœci krótkoterminowe , ,48 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu , ,85 IV. Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe , ,21 V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci 0, ,00 VI. Instrumenty finansowe dostêpne do sprzeda y , ,00 VII. Nale noœci d³ugoterminowe 0,00 0,00 VIII. Udzielone po yczki d³ugoterminowe 0,00 0,00 IX. Wartoœci niematerialne i prawne , ,95 X. Rzeczowy maj¹tek trwa³y , ,19 XI. D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe ,91 0,00 PASYWA I. Zobowi¹zania krótkoterminowe , ,08 II. Zobowi¹zania d³ugoterminowe 0, ,00 III. Rozliczenia miêdzyokresowe , ,52 IV. Rezerwy na zobowi¹zania , ,04 V. Zobowi¹zania podporz¹dkowane 0,00 0,00 VI. Kapita³ w³asny , ,07 1. Kapita³ zak³adowy , ,00 2. Kapita³ zapasowy , ,26 3. Kapita³ z aktualizacji wyceny 0, ,82 4. Pozosta³e kapita³y rezerwowe , ,51 5. Zysk ( strata) z lat ubieg³ych ,81 0,00 6. Zysk (strata) netto , ,48 SUMA AKTYWÓW , ,71 SUMA PASYWÓW , ,71

14 czêœæ finansowa Rachunek przep³ywu œrodków str.25 przep³ywu środków zysków i strat I. Przychody z dzia³alnoœci maklerskiej, w tym od jednostek powi¹zanych , ,36 1. Prowizje , ,83 2. Inne przychody , ,53 II. Koszty dzia³alnoœci maklerskiej , ,88 w tym: 0,00 0,00 Op³aty na rzecz regulowanych rynków papierów wartoœciowych gie³d towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych i gie³dowych izb rozrachunkowych , ,21 III. Zysk ( strata ) z dzia³alnoœci maklerskiej (I-II) , ,52 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,11 V. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,13 VI. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu ( IV-V ) , ,98 VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalnoœci 0, ,86 VIII. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalnoœci 0, ,02 IX. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalnoœci (VII-VIII) 0, ,84 X. Przychody z instrumentów finansowych dostêpnych do sprzeda y ,84 0,00 XI. Koszty z tytu³u instrumentów finansowych dostêpnych do sprzeda y 0,00 0,00 XII. Zysk ( strata ) z operacji instrumentami finansowymi dostêpnymi do sprzeda y (X-XI) ,84 0,00 XIII. Pozosta³e przychody operacyjne , ,06 XIV. Pozosta³e koszty operacyjne , ,12 XV. Ró nica wartoœci rezerw i odpisów aktualizuj¹cych nale noœci , ,31 XVI. Zysk ( strata ) z dzia³alnoœci operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) , ,93 XVII. Przychody finansowe , ,22 XVIII. Koszty finansowe , ,35 XIX. Zysk ( strata) z dzia³alnoœci gospodarczej (XVI+XVII-XVIII) , ,80 XX. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 XXI. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 pienię nych A. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej ( I+/-II) , ,82 I. Zysk (strata) netto , ,48 II. Korekty razem , ,34 1. Amortyzacja , ,48 2. (Zyski) straty z tytu³u ró nic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki, dywidendy , ,11 4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej , ,64 5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw i odpisów aktualizuj¹cych nale noœci , ,95 6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , ,74 7. Zmiana stanu nale noœci , ,08 8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po yczek i kredytów), w tym z funduszy specjalnych , ,79 9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych , , Pozosta³e korekty 0,00 0,00 B. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej ( I-II ) , ,47 I. Wp³ywy z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnych , ,24 II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci inwestycyjnej , ,71 C. Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej ( I-II ) 0, ,47 I. Wp³ywy z dzia³alnoœci finansowej 0, ,00 II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoœci finansowej 0, ,53 D. Przep³ywy pieniê ne netto razem (A+/-B+/-C) , ,82 E. Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê nych - w tym: , ,82 - zmiana stanu œrodków pieniê nych z tytu³u ró nic kursowych od walut obcych 0,00 0,00 XXII. Zysk ( strata ) brutto (XIX+XX-XXI) , ,80 XXIII. Podatek dochodowy , ,32 F. Œrodki pieniê ne na pocz¹tek okresu , ,21 XXIV. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty) 0,00 0,00 XXV. Zysk ( strata ) netto (XXII-XXIII-XXIV) , ,48 G. Œrodki pieniê ne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,03

15 niezale nego bieg³ego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Œrodowiska S.A. ( Dom Maklerski, Spó³ka ) z siedzib¹ w Warszawie przy ulicy Marsza³kowskiej 70/ 80, obejmuj¹cego: a) bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujê sumê ,71 z³; b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹cy zysk netto w kwocie ,48 z³; c) zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹ce zwiêkszenie kapita³u w³asnego o kwotê ,30 z³; d) rachunek przep³ywów pieniê nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazuj¹cy wp³ywy pieniê nie netto w kwocie ,82 z³; e) informacjê dodatkow¹, obejmuj¹c¹ wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaœnienia. Za sporz¹dzenie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoœci odpowiedzialny jest Zarz¹d Domu Maklerskiego. Naszym zadaniem by³o wyra enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie przeprowadziliœmy stosownie do obowi¹zuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) przepisów rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci ( Ustawa tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami); b) norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. Badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b³êdów i przeoczeñ. Badanie obejmowa³o miêdzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzaj¹cych kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa³o równie ocenê zasad rachunkowoœci stosowanych przez Spó³kê oraz istotnych oszacowañ dokonywanych przy sporz¹dzeniu sprawozdania finansowego, a tak e ogóln¹ ocenê jego prezentacji. Uwa amy, e nasze badanie stanowi³o wystarczaj¹c¹ podstawê dlawyra enia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Domu Maklerskiego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. uwzglêdniaj¹ postanowienia Ustawy i s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, za³¹czone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a) zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoœci obowi¹zuj¹cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreœlonymi w powo³anej wy ej Ustawie; b) jest zgodne w formie i treœci z obowi¹zuj¹cymi Dom Maklerski przepisami prawa oraz statutem Domu Maklerskiego; c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ Domu Maklerskiego na dzieñ 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Dzia³aj¹cy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Adam Celiñski Cz³onek Zarz¹du Bieg³y Rewident Numer ewidencyjny 90033/7039 Warszawa, 7 lutego 2005 r. Spó³ka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 144

16 stopka redakcyjna design: creamteam is irenne + mareksy photos: DM BOΠSA archive, stocks txty i opracowanie: DM BOΠSA

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo