ŹRÓDŁA POZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ FIRMY. BAA Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA POZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ FIRMY. BAA Polska"

Transkrypt

1 ŹRÓDŁA POZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ FIRMY 1

2 Rozwój firmy przejawia się w bardzo różnej postaci, w tym poprzez zwiększenie obrotów w efekcie działań marketingowych, ale w oparciu o istniejący potencjał, w wyniku inwestycji w nowe obiekty, urządzenia lub technologię, wprowadzenie nowych produktów ewentualnie usług, a także w drodze przejęć innych podmiotów gospodarczych o podobnym lub komplementarnym profilu działalności. Charakter przedsięwzięć rozwojowych decydować powinien o sposobie poszukiwania kapitału na ich realizację 2

3 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Przejęcia Badania i wdrożenia Zakup maszyn i urządzeń Otwarcie nowych placówek produkcyjnych lub handlowych Zakup licencji lub technologii Promocja i reklama Spłata zobowiązań Kapitał obrotowy ROZWÓJ FIRMY ŹRÓDŁA ŚRODKÓW Kredyt bankowy Dotacje UE Giełda New Connect Obligacje Fuzje Fundusze inwestycyjne Fundusze wysokiego ryzyka Anioły biznesu 3

4 Bank jako partner w działalności rozwojowej Preferowane rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Zakup maszyn i urządzeń; Otwarcie nowych placówek produkcyjnych lub usługowych; Zakup licencji; Kapitał obrotowy; Sposób podejścia Sformalizowane procedury postępowania i sposób akceptacji; Wymogi udokumentowania kto, gdzie i z jakim skutkiem realizuje podobne przedsięwzięcia; Niekiedy konieczność przeprowadzania obszernych analiz marketingowych; Wskazane posiadania promes kontraktów lub listów intencyjnych od odbiorców; Minimalizacja ryzyka i konieczność bardzo dużego zabezpieczenia kredytu; Unikanie projektów innowacyjnych lub niestandardowych; Chętne finansowanie projektów już rozpoczętych, bliskich finalizacji; Zrozumienie projektu Partnerstwo Pozornie szczegółowa analiza projektu, ale tylko formalna i standardowa; Zwykle małe zrozumienie projektu; Partnerstwo w realizacji projektu tylko pozornie (z nazwy); Czas Koszty Decyzje o kredytowaniu 6-12 miesięcy; Kredyt na 3-5 lat; Koszt to opracowanie biznes planu, ewentualnie także analizy rynku; potem koszt kredytu 6-8% (Wibor plus 0,5-1,5 punkta) 4

5 Dotacje UE jako źródło finansowania działalności rozwojowej Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Zakup licencji lub technologii; Zakup maszyn i urządzeń; Otwarcie nowych placówek produkcyjnych lub usługowych; Badania i wdrożenia; Sposób podejścia Standardowy, uproszczony i sformalizowany sposób podejścia do projektu; Ukierunkowanie na innowacje rozumiane w kategoriach projekt z Doliny Krzemowej ; Przy większych projektach (potrzeba, ale nie konieczność) uzyskania wsparcia banku, więc obowiązują procedury bankowe; Niezbędność wstrzymania działań inwestycyjnych do czasu złożenia aplikacji. Praktycznie brak szans na finansowanie projektów rozpoczętych; Duża niepewność co do wyników aplikacji i rodzaju kosztów uznanych za kwalifikowane dla uzyskania dotacji; Zrozumienie projektu Partnerstwo Żadnego kontraktu z analizującym wniosek i brak możliwości udzielenia wyjaśnień lub uzupełnień; Ocena punktowa, w dużym stopniu w kategoriach tak nie; Czas Koszty Decyzja o przyznaniu środków po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku; Środki dostępne po zakończeniu inwestycji; Najatrakcyjniejsza forma finansowania rozwoju; Dotacje pokrywają 25%-50% kosztów kwalifikowanych; Koszty to opłata za przygotowanie wniosku przez doradcę; 5

6 Giełda jako źródło pozyskania środków rozwojowych Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Sposób podejścia Zrozumienie projektu Partnerstwo Czas Koszty Każdy rodzaj przedsięwzięć rozwojowych z wyjątkiem badań i wdrożeń. Preferowane przejęcia, zakupy inwestycyjne oraz uruchomienie nowych placówek; Sposób na zdobycie kapitału tylko dla firm średnich i dużych. Projekt traktowany jest w kategoriach czysto finansowych; ma zwiększyć zysk i w krótkim okresie podnieść wartość firmy. Stopień prezentacji projektu jest bardzo ogólny. Dla inwestorów (dawców kapitału) ważna jest wiarygodność firmy, jej historia, branża, w której działa, standing finansowy oraz osoby zarządzające firmą. Atrakcyjność projektu porównywana jest z rentownością bezryzykownych sposobów lokowania kapitału oraz z propozycjami innych spółek giełdowych; Nikt nie analizuje szczegółowo możliwości i sposobu realizacji projektu. Ma przynieść zysk. Akceptowane jest ryzyko niepowodzenia projektu. Reprezentanci inwestorów zasiądą w radzie nadzorczej, by monitorować działalność firmy; Przygotowanie do upublicznienia trwa min. rok; Koszty to wynagrodzenie doradców oraz biura maklerskiego; razem to 5-8% wartości emisji; 6

7 New Connect jako źródło pozyskania środków rozwojowych Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Wszystkie rodzaje przedsięwzięć rozwojowych; Sposób podejścia Nowy sposób na zdobycie kapitału dla firm małych i średnich, a także firm nowoutworzonych lub z krótką historią. Dla dawców kapitału przede wszystkim ważna jest branża i atrakcyjność projektu; Akceptuje się projekty o dużym stopniu ryzyka, ale równocześnie dające ponad przeciętne zyski; Sposób wejścia na New Connect bardzo uproszczony zwłaszcza przy emisjach do 10 mln zł. Dotychczas takie przeważały; New Connect traktowany jest jako wstęp do notowań na rynku regulowanym. Następuje szybki wzrost wartości firmy (często ponad 100%), ale i bardzo duże wahania notowań; Zrozumienie projektu Partnerstwo Nie analizuje się dogłębnie projektu, ale też rozpoznaje się go bardziej uważnie niż na rynku giełdowym; Poza przypadkami zakupów spekulacyjnych nabycie akcji traktuje się jako inwestycje długoterminową; Czas Koszty Okres do pierwszych notowań to 4-6 miesięcy; Przy emisjach do 10 mln zł kosztem jest wynagrodzenie autoryzowanego doradcy w granicach tys. zł. Emisje publiczne to wydatek rzędu 5-10% wartości emisji; 7

8 Obligacje jako źródło kapitału na rozwój Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć rozwojowych; Sposób podejścia Przy zakupie obligacji liczy się przede wszystkim wiarygodność finansowa emitenta, stabilność jego dochodów, a także historia i profil działalności. Firma nie musi wykazywać zwiększenia przychodów lub rentowności jako efektu wykorzystania środków z emisji obligacji, ale dobrą kondycję ekonomiczną i jej stałość, gwarantująca wykup obligacji. Instrument przeznaczony przede wszystkim dla firm dużych, funkcjonujących w mało ryzykownych obszarach gospodarki; Zrozumienie projektu Partnerstwo Analiza projektu i późniejsze partnerstwo przy jego realizacji praktycznie nie ma miejsca; Wyjątkiem są obligacje emitenta z przeznaczeniem do konkretnego nabywcy; Czas Koszty Proces przygotowania procesu emisji obligacji trwa ok. 6 miesięcy; Koszt stanowi opracowanie dokumentu informacyjnego, poszukiwanie nabywców, wynagrodzenie banku oraz oprocentowanie. Jest ono nieco wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych; 8

9 Fuzja jako sposób na rozwój Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Sposób podejścia Zrozumienie projektu Partnerstwo Czas Koszty Bardzo staranny wybór podmiotów, które się łączą; Czas przeprowadzenia procesu min. rok; Pozyskanie nowych produktów, nowych rynków lub nowych placówek produkcyjnych i handlowych; Przedsięwzięcie dokonywane z zamiarem wspólnego działania na zawsze; Sposób na skokowy rozwój i znaczącą, szybką poprawę pozycji rynkowej. Realizowany przede wszystkim w sytuacji gdy osiągnięcie zamierzonego poziomu wzrostu innymi metodami trwać będzie długo; Bardzo dogłębna analiza obu łączących się firm. Pełne partnerstwo; Bardzo atrakcyjna forma realizacji strategii rozwojowej; Niemal bezkosztowa. Ewentualne wydatki związane być mogą z wynagrodzeniem doradców. Po dokonaniu fuzji pojawiają się natomiast koszty dostosowania działalności obu firm, ale te pokrywane są już wspólnie; 9

10 Fundusz inwestycyjny jako dawca kapitału na rozwój Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Sposób podejścia Zrozumienie projektu Partnerstwo Czas Koszty Każdy rodzaj przedsięwzięć rozwojowych, ale preferowane to uruchomienie nowych placówek produkcyjnych lub handlowych oraz zakupy maszyn, urządzeń i technologii; Sposób na pozyskanie środków przez firmy będące w dobrej kondycji o dużym potencjale wzrostu (modne branże). Mała akceptacja dla przedsięwzięć ryzykownych. Fundusz wchodzi przez podwyższenie kapitału, często na pakiet większościowy. Gdy ma mniej niż 51% wymaga po roku IPO. Z założenia inwestycja funduszu ma trwać 2-3 lata i przynieść ma 100% zwrot kapitału. Inwestycja trwa dłużej, wtedy gdy nie opłaca się sprzedaż po 3 latach, bo zbyt tanio lub oczekiwany jest jeszcze dalszy, dynamiczny wzrost wartości firmy. Wycena wartości firmy przez fundusz dla potrzeb wejścia kapitałowego bardzo niska. Warunkiem jest wysoka ocena menadżerów firmy; gdy nie uznaje się ich za kompetentnych rezygnacja z transakcji; Fundusz dokonuje bardzo dogłębnej analizy firmy i przedsięwzięcia; Później na bieżąco współdziała z firmą i ją wspiera; Dokonuje (wymusza) znaczącą restrukturyzację; Czas przygotowania wejścia funduszu do firmy to 5-8 miesięcy; Koszty firmy niewielkie; 10

11 Fundusz wysokiego ryzyka lub Anioł Biznesu jako partnerzy działalności rozwojowej Rodzaje przedsięwzięć rozwojowych Sposób podejścia Zrozumienie projektu Partnerstwo Czas Koszty Wdrożenie nowego produktu; Zakupy inwestycyjne; Spłata zobowiązań; Otwarcie nowych placówek produkcyjnych lub handlowych; Interesujące dla tych dawców kapitału są firmy średnie lub małe, rzadko duże. Akceptują gorszą kondycję firm i duże ryzyko. Preferują projekty innowacyjne, niestandardowe lub zupełnie nowe przedsięwzięcia. Oczekują bardzo wysokiego zwrotu kapitału kilkakrotnego w ciągu 2-3 lat. Wchodząc w strukturę kapitału przejmują 51-75% własności po niskiej cenie. Wymagają, by właściciel firmy/autor projektu rozwojowego/pozostał w firmie w czasie realizacji przedsięwzięcia. Później chętnie odkupują jego udziały. Fundusz dokonuje bardzo dogłębnej analizy firmy i przedsięwzięcia; Później na bieżąco współdziała z firmą i ją wspiera; Dokonuje (wymusza) znaczącą restrukturyzację; Czas przygotowania wejścia funduszu do firmy to 5-8 miesięcy; Koszty firmy niewielkie; 11

12 Ocena Partnerów Finansowych sektora MŚP przy realizacji projektów rozwojowych Partner Aspekty finansowe; (brak konieczności zwrotu środków, utrata własności firmy, koszty obsługi) Szybkość pozyskania środków Techniczna łatwość pozyskania (najmniejszy stopień skomplikowania procesu) Korzyści dodatkowe (wsparcie merytoryczne w realizacji działań rozwojowych) RAZEM punkty Bank Dotacje UE Giełda New Connect Obligacje Fuzja Fundusz inwestycyjny Fundusz wysokiego ryzyka Anioł Biznesu W ocena w skali punktowej 1 do 5, z tego 5 cecha najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy, a 1 cecha najmniej korzystna; 12

13 13

14 Cel powstania Stworzenie rynku finansowego dla małych lub niedawno powstałych, atrakcyjnych firm o dobrych perspektywach wzrostu (polski AIM). Wzmocnienie finansowe sektora nowych technologii (innowacje). Założenia Emitenci spółki akcyjne o przewidywanej kapitalizacji do 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilku tysięcy do kilkunastu milionów zł. Inwestorzy inwestorzy indywidualni akceptujący wyższy poziom ryzyka, ale i szukający inwestycji o ponad przeciętnej stopie zwrotu, fundusze hedgingowe, fundusze zamknięte, firmy asset management, fundusze VC Autoryzowany Doradca firma przygotowująca Spółkę do upublicznienia, sporządzająca dokument informacyjny i przez rok wspiera spółkę w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w przestrzeganiu ładu korporacyjnego oraz w realizacji strategii prezentowanej inwestorom. 14

15 Debiut na dwa sposoby Oferta prywatna, skierowana do maksymalnie 99 podmiotów; dopuszczenie do obrotu na podstawie dokumentu informacyjnego przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę (zamiast KNF). Oferta publiczna, realizowana przez biuro maklerskie po sprzedaniu prospektu emisyjnego jak na rynku regulowanym i zatwierdzenie prospektu przez KNF; przy ofertach poniżej 2,5 mln Euro ofertę tą można uruchomić w oparciu o dokument informacyjny, podlegający kontroli KNF. 15

16 Obowiązki informacyjne Zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego: raporty bieżące (informacja o zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą emitenta lub na cenę instrumentów finansowych, według uznania emitenta), raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane): brak raportów kwartalnych, półroczne (bez audytu, tylko wybrane dane finansowe według uznania emitenta), roczne (z audytem). Standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta. Obowiązujący język polski lub angielski. Rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate governance, ale uwzględniające specyfikę notowanych podmiotów. 16

17 Statystyka NewConnect uruchomiono 30 sierpnia 2007 r. Początkowo (3 tygodnie) notowano tylko akcje 5 spółek. Obecnie na NewConnect upublicznione są akcje 43 spółek o łącznej kapitalizacji na poziomie 1,25 mld zł. Parametry rynku C/Z 37,3 C/WK 9,7 Łączna wartość obrotów 693 mln zł Łączna liczba transakcji Inwestorami są głównie osoby prywatne, ale pojawiły się już małe fundusze VC i fundusze wysokiego ryzyka. Spółki o największej kapitalizacji: WDMSA 128 mln zł TECHNOPARK 2 65 mln zł Spółki o najmniejszej kapitalizacji: MAXIPIZZA 5,4 mln zł LIBERTY 6,2 mln zł 17

18 Podział spółek z rynku NewConnect wg branż Przemysł 12% Usługi 17% Informatyka 12% Telekomunikacja 5% Media 5% Handel 20% Usługi finansowe 29% 18

19 Podział spółek z rynku NewConnect wg przychodów netto za rok 2007 powyżej 10 mln zł 14% 5,1-10 mln zł 14% 0-2 mln zł 51% 2,1-5 mln zł 21% 19

20 Podział spółek z rynku NewConnect wg wielkości zatrudnienia powyżej 100 osób 5% osób 7% 0-10 osób 53% osób 35% 20

21 Podział spółek z rynku NewConnect wg podwyższenia kapitału oferta prywatna podwyższenie powyżej 10 19% oferta publiczna przez podwyższenie 7% Bez podwyższenia 12% oferta prywatna podwyższenie 5-10 mln 14% oferta prywatna podwyższenie 0-5 mln 48% 21

22 Podział spółek z rynku NewConnect wg długości okresu istnienia rok i mniej 14% powyżej 5 lat 49% 1-5 lat 37% 22

23 Schemat postępowania firmy kandydata na New Connect do czasu upublicznienia akcji Wybór Autoryzowanego Doradcy Przekształcenie w spółkę akcyjną Audyt prawno biznesowy, księgowy i ewentualne porządkowanie spółki Podmioty uczestniczące w I fazie procesu Autoryzowany Doradca Prawnik Biegły księgowy Sporządzenie dokumentu informacyjnego i wycena Poszukiwanie inwestorów w grupie nie większej niż 99 podmiotów Uchwała o emisji i zbycie nowych akcji Harmonogram Upublicznienie akcji (istniejących, nowych) lub PDA 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 23

24 Atuty Uproszczony sposób upublicznienia spółki. Możliwość szybkiego uzyskania środków na rozwój. Bardzo znaczący wzrost wartości firm dobrych z dobrą strategią. Łatwość zaistnienia w świadomości otoczenia i w branży, bo ilość firm na parkiecie mała; duży potencjał promocyjny. Brak zagrożenia utraty kontroli nad firmą przez pierwotnych właścicieli. Dobry start do rynku regulowanego (po 1-2 latach). Mniejsze uzależnienie od sytuacji na światowym rynku finansowym niż w przypadku rynku regulowanego. Ułomności Trudność wyceny wartości spółki. Bardzo duże wahania wartości akcji. Mała płynność akcji. Łatwość podejmowania działań spekulacyjnych. 24

25 Praktyka Dużo spółek małych, bez historii, słabych ekonomicznie więc łatwo być gwiazdą. Można testować swoja wartość. Transakcje między partnerami, by pobudzić rynek. Relatywnie niski koszt wejścia. Małe zagrożenie dla spółki przy nieudanej emisji. Duże zainteresowanie wśród małych firm; trzeba się spieszyć. 25

26 Grażyna Magdziak współzałożyciel w 1991 r. BCC członek komisji oceniającej aplikacje o Medale Europejskie i Lidera Biznesu reprezentant pracodawców zrzeszonych w BCC w Komisji Trójstronnej i w komisjach parlamentarnych wykładowca w WSB w Nowym Sączu Prezes działa od 1990 r.; zajmuje się fuzjami i przejęciami firm, restrukturyzacją, a także pozyskaniem środków rozwojowych z banków, rynku publicznego od funduszy i inwestorów prywatnych oraz z funduszy UE; obsługuje przedsięwzięcia z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego; 100% kapitał polski; ponad 600 dużych projektów, w tym 52 sfinalizowane transakcje kupna sprzedaży i 21 spółek wprowadzonych na GPW; od listopada Autoryzowany Doradca na New Connect; 26

27 Klienci PGNiG Cefarm Białystok Stocznia Gdynia Polmos Zielona Góra Katowicki Holding Węglowy AKWAWIT Poczta Polska MLEKOVITA Ministerstwo Skarbu Państwa AGROS Hartwig Warszawa Jelfa ZM Sokołów Mostostal Płock Polmos Wrocław Huta Szkła Częstochowa PEKAES HOOP Agencja Rozwoju Przemysłu Polskie Młyny DANONE POLICE ZELMER OLIMPIA PORT GDAŃSKI PIECOBIOGAZ 27

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy

ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy ROK 2007 na GPW GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ dowód na to jak łatwo i tanio można pozyskać kapitał z rynku na rozwój firmy 2 Agenda Główny Rynek Podstawowe wskaźniki giełdowe NewConnect GPW rynek międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań

Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Finansowanie Innowacji - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Zgodnie z ogólnie stosowanym wzorcem finansowania przedsiębiorstw, źródła finansowania, dzielone są na: kapitał

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW Starajcie się stale postrzegać, ze wszystko wydarza się w waszym umyśle, że wy o wszystkim decydujecie. Jeżeli będziecie potrafili tak postępować, przyniesie to wielki pożytek wam i innym Lama Ole Nydahl

Bardziej szczegółowo

Możliwe ścieżki finansowania biznesu

Możliwe ścieżki finansowania biznesu 12 listopada 2011 r. Możliwe ścieżki finansowania biznesu 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agenda: Współpraca z bankiem Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych 2011 Grant Thornton

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo