OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej OWU ) są podstawą do zawierania umów ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami ) przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwane dalej Generali ) z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczającymi ). 2. Umowę można zawrzeć na cudzy rachunek (tj. na rachunek Ubezpieczonego wskazanego w Umowie). W takim przypadku postanowienia niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. 3. W porozumieniu z Ubezpieczającym Umowy mogą być zawierane na warunkach indywidualnych, odbiegających od postanowień OWU. Ich wprowadzenie wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Słownik pojęć stosowanych w OWU 2 Poniższe terminy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 1. Akcje terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu, organizowane dla osiągnięcia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bądź religijnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludności, dezorganizacji życia publicznego. 2. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, niezależne od woli Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną związaną z ruchem pojazdu, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Przez zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu rozumie się także zdarzenia zaistniałe: a) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, b) bezpośrednio przy pobieraniu paliwa, załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, c) podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy, d) podczas garażowania pojazdu; 3. Pobyt w szpitalu pobyt Ubezpieczonego w tym samym szpitalu, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego. 4. Pojazd pojazd mechaniczny, którego właściciel i dane (zgodne z dowodem rejestracyjnym) są określone w Umowie. 5. Strajk zbiorowe, dobrowolne, czasowe wstrzymanie pracy przez pracowników w jednym lub kilku zakładach, instytucjach, będące wyrazem protestu politycznego lub ekonomicznego oraz żądaniem zmian. 6. Szpital znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej lub w razie zaistnienia wypadku na terytorium Europy placówka odpowiadająca pojęciu szpital według prawa danego państwa, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu niniejszej klauzuli szpitalem nie jest dom opieki, hospicjum, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy. 7. Ubezpieczający osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki. 8. Ubezpieczony osoba fizyczna, będąca kierowcą lub pasażerem pojazdu mechanicznego. Łączna maksymalna liczba Ubezpieczonych w ramach Umowy zgodna jest z liczbą miejsc w pojeździe, która jest określona w dowodzie rejestracyjnym. 9. Uposażony osoba uprawniona / osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku nie wyznaczenia Uposażonego, świadczenie wypłacane jest członkom rodziny poszkodowanego według następującej kolejności: a) współmałżonkowi, b) w przypadku braku współmałżonka dzieciom, c) w przypadku braku współmałżonka i dzieci rodzicom, d) w przypadku braku współmałżonka, dzieci i rodziców rodzeństwu, e) w pozostałych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom. 10. Trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu ich funkcji. 11. Zamieszki gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego. Centrum Klienta: lub

2 12. Zdarzenie ubezpieczeniowe niżej wymienione zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej i którego zajście powoduje powstanie prawa do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę świadczenia: a) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, b) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, c) pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, d) poniesienie kosztów pogrzebu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, określone w 2 pkt 12, którym Ubezpieczony uległ w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. 2. Świadczenia za wypadki powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane są zawsze w złotych polskich według średniego kursu wymiany walut NBP z dnia zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Wyłączenia odpowiedzialności 5 1. Z odpowiedzialności Generali wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: 1) podczas prowadzenia pojazdu, jeżeli kierowca nie posiadał wymaganych przepisami prawa kraju zajścia zdarzenia uprawnień do prowadzenia pojazdu lub upoważnienia właściciela do kierowania tym pojazdem, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) podczas ruchu pojazdu, jeżeli w pojeździe znajdowała się większa liczba osób, niż określona w dowodzie rejestracyjnym, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego lub kierowcę przestępstwa lub samobójstwa; 4) w stanie po użyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, oraz po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału Ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, akcjach terroru lub blokadach dróg; 6) w wyniku oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów lub innych imprez sportowych, jak również związanych z nimi jazd treningowych. 3. Za nieszczęśliwy wypadek nie są uznawane: zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu. Okres ubezpieczenia i zawarcie Umowy 6 1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej. 2. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej w Umowie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki. 3. Umowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest podać zgodnie z prawdą do wiadomości Generali informacje, o które został zapytany w formie pisemnej przed zawarciem Umowy. 5. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest informować Generali o zmianach okoliczności, o które Generali pytało w formie pisemnej przed zawarciem Umowy, w tym o zmianie adresu zameldowania. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą akceptacji oferty Ubezpieczającego przez Generali. 8. W przypadku Umów zawartych na okres 12 miesięcy Umowa może zostać przedłużona automatycznie na każdy kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający wyraził zgodę na jej przedłużenie lub zapłaci składkę ubezpieczeniową lub jej ratę za następny okres ubezpieczenia przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 9. Umowa nie ulega przedłużeniu na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, jeśli każda ze stron nie później niż na 1 dzień przed upływem danego bieżącego okresu ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy. 2

3 10. Przedłużenie Umowy, w trybie przewidzianym w ust. 8, następuje na podstawie danych z wniosku do dotychczasowej Umowy oraz zmian zgłoszonych przez Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni (w przypadku osób fizycznych) lub 7 dni (w przypadku przedsiębiorców) od daty jej zawarcia. 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, tj.: 1) w przypadku nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie określonym w Umowie, gdy odpowiedzialność Generali nie rozpoczynała się przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, 2) w przypadku wyrejestrowania lub zbycia pojazdu (Ubezpieczający winien najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyrejestrowania lub zbycia pojazdu poinformować pisemnie o tym fakcie Generali). Składka 8 1. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. 2. Zobowiązanym do opłacenia składki jest Ubezpieczający. 3. Termin płatności składki określa się w polisie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty składki przelewem może zostać ustalony najpóźniej na 14. dzień od daty zawarcia Umowy. 4. Składka obliczana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania Umowy. 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od: 1) wysokości sumy ubezpieczenia; 2) rodzaju pojazdu (budowy nadwozia i liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym). 6. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek bankowy Generali, pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki; w innym przypadku za datę zapłaty składki uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Generali. 7. Jeżeli Generali ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który Generali ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy rozwiązuje się ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 9 Rozwiązanie Umowy następuje: 1) z upływem okresu, na jaki została zawarta, o ile nie została przedłużona zgodnie z 6 ust. 8; 2) z dniem upływu okresu wypowiedzenia, w tym w przypadkach określonych w 7 ust. 3 lub 8 ust W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, tj. kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy, stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali, jest potwierdzona w polisie albo innym dokumencie ubezpieczenia i jest jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 3000 zł i wyższa niż zł, stanowiąc przy tym wielokrotność 1000 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Generali w porozumieniu z Ubezpieczającym. 3. W przypadku gdy liczba Ubezpieczonych w pojeździe przekracza liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym, łączna suma ubezpieczenia dzielona jest proporcjonalnie w stosunku do liczby Ubezpieczonych. 4. W przypadku przedłużenia umowy, o którym mowa w 6 ust. 8, Generali może zaproponować zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i składki, uwzględniając wskaźnik indeksacji, który jest ustalany i aktualizowany każdego 1 kwietnia danego roku, stanowiący maksymalnie pięciokrotność wskaźnika inflacji za poprzedni rok kalendarzowy i ogłoszony przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 3

4 Rodzaje i wysokość świadczeń 12 W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. a przysługuje świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w Umowie W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. b Ubezpieczonemu, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie. 2. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, z uwzględnieniem postanowień W razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w Umowie W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. c Generali zapewnia wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 1 sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. 2. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od 10. dnia po zajściu nieszczęśliwego wypadku, a jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 30 dni od następnego dnia po zajściu nieszczęśliwego wypadku, jednak nie więcej niż za 180 dni. 3. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego hospitalizację W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. d Generali zapewnia zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu spadkobiercy, który je poniósł. 2. Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu następuje do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 3. Generali zwraca Ubezpieczonemu koszty badań i opinii lekarskich zleconych przez Generali. Zasady ustalania wysokości i wypłaty świadczeń Ustalenie związku przyczynowego oraz stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu następuje na podstawie dostarczonych dowodów, określonych w 18, oraz wyników badań lekarskich. 2. Ustalenia stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali na podstawie Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, udostępnionej we wszystkich oddziałach Generali oraz na stronie internetowej 3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, a w razie dłuższego leczenia najpóźniej w ciągu 2 lat od dnia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. 4. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym wypadkiem. 6. Jeśli wypadek spowodował uszkodzenie więcej niż jednego narządu, łączny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 7. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje spadkobiercom. Jeżeli przed śmiercią poszkodowanego nie został ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, do określenia świadczenia przyjmuje się przypuszczalny procent tego uszczerbku, ustalony na podstawie dokumentacji lekarskiej. Przysługujące świadczenie wypłaca się spadkobiercom Generali zobowiązane jest wypłacić należne świadczenie w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie określonym w ust. 1, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część świadczenia Generali wypłaca w terminie określonym w ust. 1. 4

5 Postępowanie w razie wypadku W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; 2) niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni roboczych, powiadomić Generali o wypadku; 3) dostarczyć Generali dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj.: a) formularz NNW (Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW) wypełniony przez Ubezpieczonego (w przypadku małoletniego Ubezpieczonego formularz wypełnia opiekun prawny Ubezpieczonego), b) kopia dokumentu tożsamości, c) kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji, zalecenia lekarskie, d) dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku w postaci kopii protokołu powypadkowego i szczegółowego oświadczenia Ubezpieczonego o zaistniałym zdarzeniu oraz adresy organów policji i prokuratury prowadzących postępowanie wyjaśniające, e) dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do kierowania pojazdem, f) dyspozycja finansowa dotycząca odbioru odszkodowania (z numerem rachunku bankowego), g) inna dokumentacja wskazana przez Generali, niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem; 4) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Generali lub obserwacji klinicznej w celu ustalenia procentu uszczerbku na zdrowiu. 2. W razie śmierci Ubezpieczonego Uposażony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni roboczych, w formie pisemnej poinformować Generali o zaistniałym zdarzeniu; 2) dostarczyć Generali dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, tj.: a) formularz NNW (Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW) wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletniego Uposażonego formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego), b) kopia dokumentu tożsamości każdego Uposażonego, c) kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, d) w przypadku gdy Uposażonym jest osoba małoletnia kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dokumentu opiekuna prawnego Uposażonego, e) jeżeli opiekunem prawnym dziecka Uposażonego jest inna osoba niż rodzic dziecka postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim dzieckiem, f) zgoda sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, g) dokumentacja medyczna określająca przyczynę śmierci Ubezpieczonego (kopia statystycznej karty zgonu Ubezpieczonego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu), h) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu zgonu Ubezpieczonego, i) w uzasadnionych przypadkach i na wyraźne żądanie Ubezpieczyciela kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji oraz zalecenia lekarskie, j) dokument potwierdzający wystąpienie wypadku w postaci kopii protokołu powypadkowego oraz adresy organów policji i prokuratury prowadzących postępowanie wyjaśniające, k) inna dokumentacja wskazana przez Generali, niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem, l) dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do kierowania pojazdem, m) dyspozycja finansowa dotycząca odbioru odszkodowania (z numerem rachunku bankowego). 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie wypełni umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa obowiązku wynikającego z ust. 1 pkt 2, Generali jest wolne od odpowiedzialności. Oświadczenia związane z Umową Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że strony postanowiły inaczej. 2. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. Postanowienia końcowe Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali. 2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2 Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Z tytułu Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia się do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. 5

6 6. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku dochodowego. 7. Powództwo o roszczenie z Umowy może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy. 8. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/3/2/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku i mają zastosowanie do umów zawartych od roku. Artur Olech Martin Vrba Prezes Zarządu Generali T.U. S.A. Członek Zarządu Generali T.U. S.A

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Bardziej szczegółowo

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW OGÓ LNE WARUNKI UBE ZP IE CZE NIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej Spis treści Strona Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia medical assistance, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków KOD: C-NNW-01/14 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia COMPENSA ZDROWIE (OWU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo