OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, zwane dalej Towarzystwem, z członkami Towarzystwa, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek. 3. W razie zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia niniejszych warunków stosuje się odpowiednio do osoby na rzecz której zawarto umowę. 4. Towarzystwo może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ na jego odpowiedzialność z tytułu umowy 5. Wprowadzenie postanowień dodatkowych lub odmiennych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach pojęcia rozumie się: 1) Ubezpieczający pracodawca tj. osoba prawna lub inny przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej oraz osoba fizyczna zatrudniająca pracowników i zawierająca ubezpieczenie na rzecz pracowników i ich rodzin, 2) Ubezpieczony osoba fizyczna będąca pracownikiem, na rzecz której zawarto ubezpieczenie. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Ubezpieczonym są także członkowie najbliższej rodziny tj. współmałżonek, dzieci niepełnoletnie pozostające na utrzymaniu rodziców oraz pełnoletnie - uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziców do 25 roku życia, o ile zostali zgłoszeni do 3) uprawniony - osoba fizyczna upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: - małżonkowi, - dzieciom, - rodzicom, - innym ustawowym spadkobiercom. 4) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie i wbrew swej woli doznał stałego uszczerbku na zdrowiu lub w następstwie którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego, 5) stały uszczerbek na zdrowiu - takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy, 6) bójka wzajemne starcie połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym jednocześnie jako napastnicy oraz broniący się. Udziałem w bójce nie jest włączenie się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego związane z wykonywaniem pracy oraz działanie w ramach obrony koniecznej (art. 158, par 1 KK). 7) proteza sztuczne uzupełnienie brakującej części lub całości kończyny albo narządu, utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 8) środki pomocnicze - elementy wspomagające proces leczniczy takie jak: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, 9) rehabilitacja medyczna czynności mające na celu usprawnienie układu kostno-mięśniowo-nerwowego, wyeliminowanie zaburzeń reakcji psychicznych oraz nieprawidłowych relacji socjospołecznych, zalecone w orzeczeniu lekarskim przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego, 10) dokument ubezpieczenia dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wydany w formie polisy lub innego dokumentu. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące krótkotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe wskutek tego wypadku Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie RP i za granicą. 2. Świadczenia dodatkowe wypłacane są jedynie za wypadki powstałe na terenie RP. 5. W ramach zawartej, na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej całodobowo. 6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw wszelkich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub są następstwem nieszczęśliwego wypadku. 7. Z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: 1) umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 2) umyślnego przyczynienia się uprawnionego do śmierci Ubezpieczonego, 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Ubezpieczonego, 4) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, 5) udziału Ubezpieczonego w bójce, 1

2 6) kierowania pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem bez wymaganych uprawnień, 7) kierowania pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub każdego innego podobnie działającego środka, 8) jakichkolwiek chorób zawodowych, przewlekłych i chronicznych, 9) zaburzeń psychicznych oraz użycia alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub każdego innego podobnie działającego środka, 10) zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych podobnie działających środków, 11) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków, 12) wyczynowego uprawiania przez Ubezpieczonego zarejestrowanego w związku sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin sportu, a w szczególności udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych, 13) działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału w zamieszkach, w marszach protestacyjnych i wiecach, 14) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego bądź napromieniowania, 15) okoliczności zaistniałych przez datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania okresu 8. Towarzystwo zapewnia następujące świadczenia podstawowe w wysokościach wynikających z umowy ubezpieczenia: 1) świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu: a) w przypadku 100% stałego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, b) w przypadku częściowego stałego uszczerbku na zdrowiu, Towarzystwo wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał stałego uszczerbku na zdrowiu, 2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego poniesionej bezpośrednio wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku - uprawnionemu określonemu w 2 pkt 3), przysługuje jednorazowe świadczenie z tego tytułu w wysokości 50% sumy 9. Ubezpieczonemu mogą także przysługiwać, za opłatą dodatkowej składki następujące świadczenia: 1) z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej następstwami nieszczęśliwych wypadków, których bezpośrednią przyczyną był: a) zawał serca, b) udar mózgu, c) paraliż. 2) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych - w wysokości do 10% sumy Zwrot kosztów przysługuje na podstawie oryginałów rachunków i dowodów zapłaty, jeżeli protezy i środki pomocnicze były zalecone w orzeczeniu lekarskim przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego oraz gdy koszty te poniesiono w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty nieszczęśliwego wypadku i nie mogły one być pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu, 3) zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju - w wysokości do 10% sumy Zwrot kosztów leczenia przysługuje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków i dowodów zapłaty, w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nie zostały one pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu. Za koszty leczenia uważa się niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: wizyt lekarskich, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego, transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, 4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości do 20% sumy Zwrot tych kosztów przysługuje na podstawie oryginałów rachunków i dowodów zapłaty, jeżeli zalecenie przez lekarza nastąpiło przed upływem 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku i nie mogły być pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego tytułu. 5) zasiłek dzienny za udokumentowany okres pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem przysługuje od dnia przyjęcia do szpitala przez okres nie dłuższy niż 30 dni, w wysokości 0,5 sumy ubezpieczenia dziennie. Zasiłek dzienny wypłacany jest na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 10. Jeżeli poszkodowany był Ubezpieczony na podstawie kilku umów ubezpieczenia, świadczenia przysługują z każdej umowy ubezpieczenia, jednak odszkodowania z tytułu kosztów leczenia, nabycia protez i środków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowego inwalidów nie mogą przekroczyć rzeczywistych udokumentowanych kosztów. 11. W ubezpieczeniu rocznym świadczenia dodatkowe określone w 9 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nie obejmują członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego określonych w 2 pkt 2). Ubezpieczenia krótkoterminowe zawiera się w zakresie pełnym tj. obejmującym wszystkie świadczenia określone w 8 i 9. Zawarcie umowy ubezpieczenia 12. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wystawieniem dokumentu Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie złożonego przez Ubezpieczającego na rzecz pracowników oraz ich najbliższej rodziny, o ile zostaną zgłoszeni do 2. Wniosek zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) Ubezpieczającego, 2) okres ubezpieczenia, 3) proponowaną wysokość sumy ubezpieczenia, 4) ilość Ubezpieczonych. 3. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową 4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Towarzystwa odpowiednio go 2

3 uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania uważa się za wypowiedzenie umowy. 14. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie imiennej lub bezimiennej grupowej W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w formie imiennej, pracownicy Ubezpieczającego składają indywidualne deklaracje zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na swoją rzecz lub/i najbliższej rodziny oraz na potrącanie im składek za to ubezpieczenie. 2. Deklaracje podpisywane są na czas nieoznaczony. 3. Umowa ubezpieczenia w formie bezimiennej grupowej może być zawarta pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem wszystkich pracowników z jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, sumą ubezpieczenia oraz składką Ubezpieczający jest zobowiązany przesłać do Towarzystwa podpisane przez pracowników deklaracje zgody w ciągu 7 dni od daty ich podpisania wraz z listą imienną sporządzoną w dwóch egzemplarzach. 2. Po potwierdzeniu deklaracji i listy imiennej, Towarzystwo zwraca kopię wykazu oraz deklaracje Ubezpieczającemu w celu przechowywania ich jako dowodu ubezpieczenia poszczególnych pracowników oraz ich rodzin, o ile zostali zgłoszeni do Okres ubezpieczenia 17. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku, chyba że umowę zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe). 18. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu przez pracownika deklaracji zgody jednak nie wcześniej niż od daty wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek odpowiedzialności. 19. Dla pracowników przystępujących do ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po otrzymaniu przez Towarzystwo pisemnego zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia oraz podpisanych przez nich deklaracji zgody, pod warunkiem opłacenia składki lub jej raty w wyznaczonym terminie Odpowiedzialność Towarzystwa wygasa z dniem: 1) upływu czasu, na jaki umowa została zawarta, 2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 3) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 4) ustania stosunku łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, który był podstawą do objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia uważa się za wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego, jeżeli Towarzystwo po upływie tego terminu wezwało Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że Suma ubezpieczenia 21. Ubezpieczający w porozumieniu z Towarzystwem ustala sumę ubezpieczenia dla jednego Ubezpieczonego, nie mniejszą jednak niż 2.000,00 zł i nie większą niż ,00 zł. 22. W ubezpieczeniu rocznym suma ubezpieczenia dla każdego członka najbliższej rodziny pracownika stanowi 50% sumy ubezpieczenia uzgodnionej dla pracownika. 23. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych świadczeń. 24. W przypadku zmniejszania sumy ubezpieczenia o kwoty wypłaconych świadczeń Ubezpieczający po dokonaniu przez Towarzystwo wypłaty odszkodowania ma prawo uzupełnić sumę ubezpieczenia za dodatkową opłatą składki. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej. Składka ubezpieczeniowa Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa według taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy 2. Wysokość składki zależy od: zakresu ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, liczby i klasy ryzyka zawodowego osób przystępujących do ubezpieczenia oraz okresu 26. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo lub w ratach przy czym: 1) w ubezpieczeniu krótkoterminowym składkę opłaca się jednorazowo; 2) Ubezpieczający opłaca składkę lub jej pierwszą ratę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność składki na innych zasadach; 3) Kolejne raty składki powinny być opłacone z góry w terminie i wysokościach określonych w umowie 27. Ubezpieczający jest zobowiązany przekazywać do Towarzystwa składkę ubezpieczeniową wraz z rozliczeniem. 28. W razie wystąpienia szkody oraz rozwiązania stosunku pracy przed terminem płatności kolejnej raty składki ubezpieczeniowej, świadczenie odszkodowawcze będzie wypłacone pod warunkiem uregulowania przez Ubezpieczającego należnej raty składki. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia 3

4 Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie albo w innych pismach skierowanych do Ubezpieczającego. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany okoliczności o które Towarzystwo zapytywało we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach. 3. Jeżeli Ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, o jakich mowa w ust. 1 lub nie dopełnił obowiązku, o jakim mowa w ust. 2, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku objętego umową 30. Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni osoba fizyczna lub 7 dni przedsiębiorca, licząc od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, a Ubezpieczający zobowiązany jest zwrócić oryginalne dowody 3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia. Strony zgodnie mogą skrócić okres wypowiedzenia i rozwiązać umowę ubezpieczenia przed jego upływem. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia 5. Wysokość należnej do zwrotu składki wynosi 1/365 składki rocznej za każdy niewykorzystany dzień trwania Postępowanie w razie wypadku 32. W razie wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie podjąć działania zmierzające do złagodzenia skutków nieszczęśliwego wypadku przez poddanie się opiece lekarskiej, 2) zawiadomić Towarzystwo o powstaniu szkody wskutek nieszczęśliwego wypadku niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wypadku, chyba że wskutek wypadku nie można było tego uczynić - w takiej sytuacji zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 30 dni od ustąpienia przyczyny jego opóźnienia, 3) dostarczyć do Towarzystwa dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody, 4) umożliwić Towarzystwu zasięgnięcie informacji dotyczących okoliczności zdarzenia, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawują opiekę nad Ubezpieczonym po wypadku, zwalniając ich z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, 5) na żądanie Towarzystwa poddać się badaniu przez biegłego lekarza wskazanego przez Towarzystwo lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalenie wysokości świadczeń Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów i w wysokości wynikającej z umowy 2. Wszystkie przysługujące świadczenia wypłacane są w złotych polskich. Wypłata świadczeń 34. Górną granicę wypłaty świadczeń podstawowych i dodatkowych przez Towarzystwo stanowi suma ubezpieczenia ustalona w umowie Rodzaj i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowoskutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a stałym uszczerbkiem na zdrowiu albo śmiercią Ubezpieczonego. 2. Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w ust. 1, oraz uszczerbku na zdrowiu, okresu leczenia i niezdolności do pracy następuje na podstawie dostarczonej dokumentacji leczenia oraz wyników badań lekarskich. 3. Ustalenie uszczerbku na zdrowiu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego. W przypadku dłuższego leczenia uszczerbek na zdrowiu powinien być ustalony najpóźniej w 24 miesiącu od dnia nieszczęśliwego wypadku. 4. Przy ustalaniu stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. Stopień stałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarzy wyznaczonych przez Towarzystwo. 6. Uszczerbek na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem właściwym dla danego organu przed wypadkiem, a stopniem uszczerbku istniejącym po wypadku, z uwzględnieniem utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były upośledzone przed nieszczęśliwym wypadkiem. 7. Jeżeli Ubezpieczony, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, zmarł przed ustaleniem uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku, Towarzystwo wypłaca świadczenie z tytułu śmierci. 8. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu został ustalony przed śmiercią Ubezpieczonego i śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci zmniejsza się o każdą wypłaconą wcześniej kwotę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 4

5 36. W razie śmierci Ubezpieczonego, uprawniony zobowiązany jest przedłożyć odpis aktu zgonu oraz dokument urzędowy potwierdzający przyczynę zgonu. W przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie, występujący o wypłatę świadczenia członek rodziny obowiązany jest przedłożyć dodatkowo odpis z akt stanu cywilnego a jeżeli to możliwe, również postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 37. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego obowiązków określonych w 32 Towarzystwo ma prawo odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie ww. obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku lub wysokości należnego świadczenia Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego wypadku w ciągu 12 miesięcy od daty jego zaistnienia, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się potrącając uprzednio wypłacone świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią Ubezpieczonemu świadczenie za uszczerbek na zdrowiu wypłaca się uprawnionemu określonemu w 2 pkt 3) Towarzystwo wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaca w terminie określonym w ust W przypadku braku zgody zainteresowanego na decyzję Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub co do wysokości odszkodowania, zainteresowany może - w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania - wystąpić z pisemnym odwołaniem do Zarządu Towarzystwa. Towarzystwo informuje zainteresowanego o prawie wniesienia odwołania do Zarządu. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od jego otrzymania. Postępowanie odwoławcze Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do świadczenia nie zgadza się z ustaleniami Towarzystwa co do wysokości przyznanego świadczenia albo co do odmowy zaspokojenia roszczeń, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Towarzystwa. 2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić Ubezpieczającego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. 3. Ubezpieczający może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, z pominięciem postępowania odwoławczego. Do rozstrzygania sporów wynikłych z tytułu umów zawartych na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczeń, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Towarzystwa, lub siedziby albo miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego, lub uprawnionego z umowy Skargi i zażalenia Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do złożenia skargi lub zażalenia do Zarządu Towarzystwa. 2. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć skargę lub zażalenie i zawiadomić Ubezpieczającego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi lub zażalenia. Postanowienia końcowe 42. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na zasadach odbiegających od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków stron, Towarzystwo przedstawi Ubezpieczającemu różnicę pomiędzy postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami 43. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne odpowiednie przepisy prawa. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej TUW Pocztowe z dnia 3 sierpnia 2007 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r. 5

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS DEFINICJE 1 Przez użyte w niniejszych warunkach pojęcia rozumie się: 1) bójka wzajemne starcie połączone z naruszeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/218/2001 z dnia 17 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS (wariant rozszerzony VIP)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS (wariant rozszerzony VIP) Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS (wariant rozszerzony VIP) DEFINICJE 1 Przez użyte w niniejszych warunkach pojęcia rozumie się: 1) bójka wzajemne starcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtów śródlądowych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577-SPORT Ubezpieczenie

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577-SPORT Ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia nr SP0010577- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta w Warszawie w dniu 21 września 2011r. pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 - STANDARD Ubezpieczenie

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 - STANDARD Ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta w Warszawie w dniu 21 września 2011r. pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej OWU, mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl Szczególne warunki następstw nieszczęśliwych wypadków dla Użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS na rok akademicki 2016/2017

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS na rok akademicki 2016/2017 Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków AZS na rok akademicki 2016/2017 Informacja o istotnych postanowieniach szczególnych warunków ubezpieczenia, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnego chorób i wypadków stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM", zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo