ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt"

Transkrypt

1 ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt UMOWA o Świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Załącznik 3 OC /CZĘŚĆ I do SIWZ Warunki umowne z wykonawcą - projekt zawarta w.. w dniu...roku pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z siedzibą : Świdnica ul. Leśna NIP.. Regon KRS reprezentowanym przez : 1. Dyrektora - Pana Grzegorza Kloca : 2. Głównego Księgowego - Panią Mariolę Wittig zwanym dalej Zamawiającym, a Ubezpieczycielem... z siedzibą w, NIP.. Regon: spółką zarejestrowaną w sądzie Rejonowym dla miasta, Sąd Gospodarczy. Kapitał zakładowy wpłacony w kwocie reprezentowanym przez :. zwanym dalej Wykonawcą przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego: Dorota Dziedzic nr zez.punu 228/97. prowadzącego Dolnośląską Kancelarię Brokerską(DKB) ul. Groszowa Jelenia Góra o następującej treści : W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą pn.: UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ MAJĄTKU DLA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy oraz wyborem oferty Wykonawcy, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę polegającą na ubezpieczeniu majątku i odpowiedzialności cywilnej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na okres od: do , 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem zamówienia jest Część I ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Zamawiającego na usługę UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ MAJĄTKU DLA ZAMAWIAJĄCEGO. 2.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od dnia r., z możliwością odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3.Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1. obowiązkowe ubezpieczenie - -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego -podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2 -2- Zadanie 2 : dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - na warunkach komercyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 4.Integralną częścią niniejszej umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta WYKONAWCY. 5.WYKONAWCA zobowiązuje się na okres wymieniony w ust. 2 niniejszego paragrafu do udzielania ochrony ubezpieczeniowej i objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wystawienia dokumentów i zawarcia umów ubezpieczenia według zawartego w SIWZ przedmiotu zamówienia i wyszczególnionego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 6.Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO (opisane w SIWZ), oraz wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez ZAMAWIAJĄCEGO, a określone przez WYKONAWCĘ w ofercie, stanowią integralną część umowy. 7.Zmiana sum ubezpieczenia i/lub rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka, inne niż wymienione w przedmiocie zamówienia, lub wprowadzenie odmiennych warunków ochrony od ustalonych, będzie możliwe po dokonaniu uzgodnień pomiędzy stronami i potwierdzeniu ich na piśmie. 8.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ i ofercie WYKONAWCY oraz niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 9.Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z w/w postanowień strony przyjmują do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla UBEZPIECZAJĄCEGO/ZAMAWIAJĄCEGO. 10.W zakresie wykonywania przez WYKONAWCĘ niniejszego zamówienia publicznego, do kontaktów z WYKONAWCĄ, przez okres trwania zamówienia oraz obsługi umów ubezpieczenia ZAMAWIAJĄCY upoważnia DKB (Dolnośląska Kancelaria Brokerska Dorota Dziedzic) z siedzibą w Jeleniej Górze Brokera Ubezpieczeniowego - nr zezw. PUNU 228/97. 2 Dokumenty Ubezpieczenia 1.Dokumenty ubezpieczenia wystawiane będą okres na 12 miesięcy. 2.W imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO działa Broker Ubezpieczeniowy ( 1 ust. 10), który będzie składał do WYKONAWCY zlecenia o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres i zakres ubezpieczenia. 3.WYKONAWCA wystawi polisy i przekaże je do sprawdzenia Brokerowi Ubezpieczeniowemu najpóźniej na 10 dni przed terminem ich obowiązywania. 4.Wszelkie dokumenty potwierdzające zwarcie umów ubezpieczenia lub ich aktualizację, które wystawi WYKONAWCA stanowią załączniki do niniejszej umowy. 3 Składka, Stawka 1.Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, potwierdzoną dokumentami ubezpieczenia, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY łączną składkę w kwocie PLN (słownie: ) przelewem na konto WYKONAWCY, wskazane w umowie ubezpieczenia. 2.WYKONAWCA gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 3.W okresie trwania zamówienia określona w ust. 1 składka, będzie płatna przelewem na wskazany w dokumencie ubezpieczenia rachunek WYKONAWCY w 6 ratach, na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ dokumentów ubezpieczenia i w niżej wymienionych terminach: pierwszy okres : rata I w wysokości płatna do dnia rata II w wysokości płatna do dnia r. rata III w wysokości płatna do dnia r. rata IV w wysokości płatna do dnia r. rata V w wysokości płatna do dnia r. rata VI w wysokości płatna do dnia r. Strona 2 z 5

3 -3-4. Brak zapłaty składki lub jej części nie skutkuje rozwiązaniem.w przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu zapłaty składki bądź jej zapłaty w niepełnej wysokości, WYKONAWCA: - będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, - nie będzie żądał zapłaty odsetek ustawowych, -nie uzależni wypłaty odszkodowania od zapłaty pozostałych części składek -nie będzie odliczał niezapłaconej części składki od naliczonego odszkodowania. 5.Określona w ust. 1 wysokość składki może ulec zmianie w czasie wykonywania zamówienia w związku z aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia lub jego wartości. Aktualizacja dotyczy sytuacji powodujących zmniejszenie lub powstanie ryzyka po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 6.Rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie proporcjonalnie co do dnia, przy kolejnej płatności raty, następującej po zaistnieniu w/w sytuacji. 7.Z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, stawka za ochronę ubezpieczeniową dla przedmiotowych ubezpieczeń, na podstawie której WYKONAWCA wyszacował swoją cenę, obowiązuje i ma zastosowanie także do doubezpieczeń (jeżeli warunki umowy wymagają za to pobranie składki) oraz w ewentualnych zamówieniach uzupełniających, o ile przedmiot ubezpieczenia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym. 8.ZAMAWIAJĄCY informuje, że przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do 50% wartości zamówienia podstawowego. 4. Szkody Likwidacja 1.Zgłoszenie szkody UBEZPIECZONY zobowiązany jest do zawiadamiania WYKONAWCY o zajściu wypadku - zdarzenia, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od chwili powzięcia informacji o tym zdarzeniu. Powyższy zapis nie obowiązuje w przypadku zgłaszania szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, gdzie obowiązek zgłoszenia szkody powstaje w ciągu 24 godzin od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu szkody. 2.WYKONAWCA dokonuje likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.Strony umowy ustalają następujące zasady likwidacji szkód zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Pełnomocnika: - WYKONAWCA zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o przyjęciu zgłoszenia, roszczenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, odpowiedzialność WYKONAWCY, a także podjąć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia. 4.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie likwidacji szkód. 5.WYKONAWCA zobowiązany jest spełnić świadczenie (rozumiane jako otrzymanie odszkodowania) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, tj. zgłoszeniu szkody. 6.Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WYKONAWCY, albo wysokości odszkodowania/świadczenia okazały się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże część bezsporną odszkodowania/świadczenia WYKONAWCA powinien spełnić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 7.W przypadku nie przedstawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur, rachunków czy kosztorysów za naprawę zniszczonego czy uszkodzonego mienia, WYKONAWCA w celu wywiązania się z terminów określonych w ust. 3 i dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny kosztorys i wypłaca wyliczone odszkodowanie. Nie pozbawia to ZAMAWIAJĄCEGO możliwości późniejszego udokumentowania kosztów naprawy i rozliczenia szkody. 8.WYKONAWCA nie będzie potrącał z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania nieopłaconej części składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od jej opłacenia. Strona 3 z 5

4 -4-9.WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego DKB (Dolnośląska Kancelaria Brokerska Dorota Dziedzic) z siedzibą w Jeleniej Górze, o każdej decyzji odszkodowawczej. 5. Postanowienia końcowe 1.W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pośredniczyć będzie broker ubezpieczeniowy ZAMAWIAJĄCEGO DKB (Dolnośląska Kancelaria Brokerska Dorota Dziedzic) z siedzibą w Jeleniej Górze. 2. WYKONAWCA będzie wykonywał usługę ubezpieczenia z zachowaniem zasad należytej staranności, a także zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich, niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej wykonaniem. 3.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. 4.W przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych u ZAMAWIAJĄCEGO i o ile będą one dotyczyły zawartych umów ubezpieczenia, Wykonawca na wniosek UBEZPIECZAJĄCEGO wystawi stosowne dokumenty ubezpieczenia uwzględniające zmiany. 5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 6. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków umowy oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp według poniżej określonych zasad: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie: dostosowania zapisów umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia gdy niedokonanie zmiany zapisów umowy uniemożliwi dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, wyczerpania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka wówczas zmianie ulegnie suma ubezpieczenia/gwarancyjna, rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka, inne niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, lub wprowadzenia odmiennych warunków ochrony od ustalonych, zmiany wysokości składki (łącznie za pełny okres obowiązywania umowy) w związku z aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia lub jego wartości. Aktualizacja dotyczyć będzie sytuacji powodujących zmniejszenie lub powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego, a w szczególności: zdjęcie z ewidencji, likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów, rozszerzenie działalności, inne lokalizacje działania, itp. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 8. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy: gdy WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO; w przypadku upadłości lub rozpoczęcia procesu likwidacji WYKONAWCY. Strona 4 z 5

5 -5-9. Odstąpienie od umowy w przypadku, określonym w ust. 8 pkt a, jest równoznaczne z jej rozwiązaniem z winy WYKONAWCY. 10.Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 11.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 12.Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału po jednym dla każdej ze stron. 13.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY Strona 5 z 5

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo