Nowe regulacje w zakresie obowiązków informacyjnych, które będą obowiązywały na rynku NewConnect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe regulacje w zakresie obowiązków informacyjnych, które będą obowiązywały na rynku NewConnect"

Transkrypt

1 Nowe regulacje w zakresie obowiązków informacyjnych, które będą obowiązywały na rynku NewConnect Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w związku z planowaną znaczącą zmianą w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których instrumenty finansowe są notowane zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu krajów członkowskich UE. Wprowadzone zmiany w znaczący sposób zmienią lub spowodują odwołanie dotychczasowych przepisów prawa w tym zakresie. Bezpośrednim celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych źródeł prawa, które stanowią podstawę zmian w obowiązujących przepisach oraz przedstawienie najistotniejszych, w opinii autora, kierunków zmian planowanych w obowiązkach informacyjnych spółek, których instrumenty finansowego są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nowe regulacje na rynku NewConnect będą się opierały na następujących źródłach prawa: - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) Dyrektywa MAD; Transpozycja i do prawa krajowego i obowiązywanie nastąpi począwszy od dnia 3 lipca 2016 roku. Dyrektywa zawiera m.in. definicje nadużyć na rynku (manipulacji oraz bezprawnego wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych), minimalne normy dotyczące sankcji za powyższe nadużycia oraz kwestie sankcji wobec osób prawnych. - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Rozporządzenie MAR. Rozporządzenie będzie obowiązywać bezpośrednio począwszy od dnia 3 lipca 2016 roku. Rozporządzenie zawiera m.in. definicję informacji poufnych, sposób publikacji informacji poufnych, sposoby opóźniania publikacji informacji poufnych oraz kwestie prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych i transakcji osób zobowiązanych, a także aspekt okresów zamkniętych oraz określenie środków i sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów określonych w Rozporządzeniu. Celem Rozporządzenia jest zapewnienie jednolitej regulacji zapobiegania nadużyciom na poziomie unijnym. Rozporządzenie MAR będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE i nie wymaga transpozycji. Obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej będzie jedynie uchylenie przepisów krajowych kolidujących z reżimem MAR.

2 Oprócz powyższego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW lub ESMA) opracuje również: - Regulacyjne Standardy Techniczne Zawierające m.in. definicje nadużycia i przeciwdziałania nadużyciom, warunki, jakie muszą spełniać programy odkupu i środki stabilizacji oraz sposoby ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej, a także procedury i wymogi dotyczące badania rynku. - Wykonawcze Standardy Techniczne Zawierające m.in. wskazówki dotyczące publikacji informacji, techniczne warunki publikacji informacji poufnych, wzory list osób mających dostęp do informacji poufnych oraz wymogi notyfikacyjne dla transakcji osób zobowiązanych. - Akty Delegowane Zawierające m.in. rodzaje transakcji, które muszą być raportowane przez osoby zobowiązane oraz okoliczności, w których możliwe jest dokonanie transakcji przez osobę zobowiązana w czasie trwania okresu zamkniętego za zgodą emitenta. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w/w aktów i standardów przygotowanych przez ESMA. - Wytyczne ESMA, na podstawie zapisów Rozporządzenia MAR, opracuje i wyda również wytyczne w zakresie m.in. katalogu uzasadnionych interesów emitentów, które mogą stanowić podstawę do opóźnienia publikacji informacji poufnych; propozycji katalogu, w którym przedstawione będą sytuacje, w których opóźnianie przekazania informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną; otwartego katalogu informacji cenotwórczych oraz katalogu określającego zachowanie osób, do których adresowane jest badanie rynku. - Informacje publikowane na stronie internetowej ESMA ESMA, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MAR, zamieści na swojej stronie internetowej m.in. wykaz instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, wykaz przyjętych praktyk rynkowych oraz wykaz progów agregacji przy transakcjach osób zobowiązanych. Ponadto Krajowy Regulator, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MAR, może ustanowić przyjętą praktykę rynkową określającą wyjątki od manipulacji i inne przyjęte praktyki rynkowe w oparciu o specyficzne kryteria określone w Rozporządzeniu MAR. W wyniku konieczności stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. w/w regulacji, w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych, gdzie oprócz ustaw obowiązywało na rynku regulowanym Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych, a w Alternatywnym Systemie Obrotu Regulamin ASO) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. W ramach analizy i implementacji nowych obowiązków informacyjnych, powstają również materiały przygotowywane przez przedstawicieli

3 polskiego rynku kapitałowego, tzw. Ogólne Standardy Raportowania ( OSR ), które współtworzą m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami, Izba Domów Maklerskich oraz Związek Maklerów i Doradców. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania powstały dwa OSRy, których treść zostanie po krótce przedstawiona w dalszych punktach niniejszego opracowania. Najistotniejsze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach Raportowanie informacji poufnych i definicja informacji poufnej: Na rynku NewConnect nie obowiązuje bezpośrednio raportowanie informacji poufnych w formie przyjętej na rynku regulowanym GPW. Obecnie na rynku NewConnect raportowaniu w formie raportu bieżącego podlegają zdarzenia wyliczone enumeratywnie w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawierającego zamknięty katalog raportów bieżących oraz jeden punkt otwarty o treści: Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. W świetle nowych przepisów raportowaniu w formie raportów bieżących będą podlegać informacje poufne zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu MAR, co doprowadzi do: - uchylenia katalogu raportów bieżących z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, - uchylenia dotychczas obowiązującej definicji informacji poufnej zawartej w ustawie o obrocie, - uchylenia obowiązku przekazywania informacji poufnych z ustawy o ofercie, - rozpoczęcia kwalifikowania danej informacji jako poufnej wyłącznie przez emitenta na podstawie ogólnej definicji z Rozporządzenia MAR (brak normatywnego katalogu informacji poufnych). Warto zauważyć, że dotychczas obowiązująca w naszym prawie definicja informacji poufnej (art. 154 ustawy o obrocie) nie różni się znacząco od definicji informacji przedstawionej w Rozporządzeniu MAR. Skrótowe przedstawienie definicji informacji poufnej w świetle obowiązujących przepisów prawa: Określona w sposób precyzyjny; Dotyczy bezpośrednio lub pośrednio, emitenta, instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania tych instrumentów; Nie została przekazana do publicznej wiadomości; Po przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub związanych z nimi instrumentów pochodnych Uznanie danej informacji za informację poufną nie wymaga określenia prawdopodobnego kierunku zmiany ceny akcji, która mogłaby nastąpić po opublikowaniu danej informacji. Wystarczające jest wykazanie, że ujawnienie danej informacji mogłoby wywrzeć (jakikolwiek) wpływ na cenę akcji.

4 Definicja informacji poufnej uwzględniająca zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR dodaje przede wszystkim, że: - etap pośredni określonego procesu (np. negocjacji) może być uznany sam w sobie za informację poufną, jeśli samodzielnie spełnia kryteria definicji informacji poufnej. uzyskujemy definicję legalną,,informacji określonej w sposób precyzyjny. Przekazywanie informacji poufnych do publicznej wiadomości, czyli sposób publikacji raportów bieżących W świetle dotychczas obowiązujących przepisów na rynku NewConnect, raporty bieżące, poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie ASO są publikowane z pewnymi zastrzeżeniami niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. Rozporządzenie MAR określa odmienne terminy publikacji informacji poufnych w formie raportów bieżących. Rozporządzenie ustanawia obowiązek opublikowania informacji poufnych: - w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną (utrzymanie systemu ESPI); - w stosownych przypadkach publikacja następuje w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE - niezwłocznie (brak terminu 24 godzinnego). Dodatkowo Rozporządzenie ustanawia wymóg zamieszczania i utrzymania informacji poufnych na stronie internetowej emitenta przez 5 lat. W przypadku emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP informacje poufne mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej systemu obrotu, o ile system obrotu zdecyduje o udostępnieniu takiej możliwości emitentom na tym rynku. Głównymi zmianami wynikającymi z w/w zapisów dotyczących terminów jest konieczność publikacji informacji poufnych bez zbędnej zwłoki, bez określeni a kryterium 24 godzin, które jest obecnie powszechnie wykorzystywane przez Emitentów publikujących raporty bieżące. W nowym reżimie prawnym to Emitent, w przypadku ewentualnych wątpliwości, będzie musiał wykazać, że informacja poufna opublikowana w raporcie została podana do publicznej wiadomości w sposób niezwłoczny, bez możliwości odwołania się do argumentu spełnienia terminu 24 godzin. Dodatkowo, w odniesieniu do rynku NewConnect warto zauważyć, że powyższe zapisy Rozporządzenia nie przesądzają czy Emitenci ASO będą dalej wykorzystywali systemy EBI i ESPI, czy będą publikowali raporty wyłącznie za pośrednictwem systemu ESPI.

5 Opóźnianie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej Obecnie na rynku NewConnect nie istnieją mechanizmy opóźniania przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnej. W świetle Rozporządzenia MAR będą obowiązywały następujące przesłanki dopuszczalności opóźnienia: - ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionego interesu emitenta; - opóźnienie prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej; - emitent jest w stanie zapewnić poufność informacji. W przypadku, gdy emitent nie będzie w stanie zapewnić poufności informacji powstanie obowiązek jej niezwłocznej publikacji. Rozporządzenie MAR nie wskazuje bezpośrednio katalogu przypadków, które kwalifikują się do opóźnienia informacji poufnych, natomiast ESMA określ wykaz prawnie uzasadnionych interesów emitenta, oraz wykaz sytuacji, w których opóźnienie mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną. Rozporządzenie MAR nie nakłada na emitenta obowiązku uprzedniego poinformowania KNF o fakcie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej. Obowiązek poinformowania KNF następuje niezwłocznie po podaniu informacji do wiadomości publicznej i zakłada złożenie wyjaśnienia na temat zajścia i sposobu spełnienia wymogów dotyczących opóźnienia. Dla emitentów będących instytucjami kredytowymi lub finansowym został przewidziany szczególny tryb opóźniania przekazywania informacji poufnych. Prowadzenie listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa emitent jest zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia list osób fizycznych posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Katalog osób, które podlegają wpisowi na listę określa art. 158 ustawy o obrocie. Przy dokonywaniu wpisu osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej na listę, emitent poucza tę osobę o karnych i administracyjnych konsekwencjach związanych z bezprawnym ujawnieniem inform acji poufnych, w tym wynikających z ich nieodpowiedniego zabezpieczenia, lub wykorzystaniem takich informacji. Emitent ma obowiązek aktualizacji w/w listy oraz jej udostępnienia na żądanie KNF. Wraz z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia MAR nastąpi uchylenie wszystkich przepisów krajowych dotyczących listy insiderów art. 158 ustawy o obrocie i rozporządzenia Ministra Finansów o transakcjach osób zobowiązanych oraz listach osób posiadających dostęp do informacji poufnych. Rozporządzenie MAR nakłada na emitentów obowiązek: - prowadzenia i niezwłocznej aktualizacji list insiderów, - zapewnienia potwierdzenia przez osoby wpisane na listę insiderów świadomości obowiązków. Rozporządzenie MAR określa katalog osób podlegających wpisowi na listę oraz ogólny zakres informacji zawartych na liście.

6 Lista osób mających dostęp do informacji poufnych obejmuje co najmniej: a) dane osobowe wszelkich osób mających dostęp do informacji poufnych; b) przyczynę uwzględnienia danej osoby w licie osób mających dostęp do informacji poufnych; c) datę i godzinę uzyskania przez tę osobę dostępu do informacji poufnych; oraz d) datę utworzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Ponadto, zapisy Rozporządzenia przewidują możliwość administrowania listą przez osoby działające w imieniu i na rzecz emitenta oraz zwolnienie z obowiązku sporządzania listy dla emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP jeżeli spełnione są następujące warunki: a) emitent podejmuje wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych potwierdziła związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania informacji poufnych i bezprawnego ujawniania takich informacji; oraz b) emitent może udostępnić właściwemu organowi, na jego żądanie, listę osób mających dostęp do informacji poufnych. ESMA przygotuje projekt wykonawczych standardów technicznych dotyczących ustanowienia określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji. Transakcje osób zobowiązanych Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują stosowanie zapisów art. 160 ustawy o obrocie, które stanowią, że osoby: 1) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci 2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej informują o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Osoby zobowiązane informują o dokonanych przez siebie i osoby blisko związane transakcjach KNF i emitenta niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekroczenia przez transakcje kwoty 5000 EUR lub do dnia 31 stycznia roku następnego, w przypadku, gdy suma transakcji nie przekroczyła tej kwoty w ciągu minionego roku. Emitent niezwłocznie przekazuje informacje o transakcjach dokonanych przez osoby zobowiązane do publicznej wiadomości. Zakres podmiotowy przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie transakcji osób zobowiązanych dotyczy następujących osób: - osób pełniących obowiązki zarządcze, - osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Zakres przedmiotowy w przypadku emitentów dotyczy informowania emitenta i KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego

7 emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Utrzymany został próg informowania na poziomie 5000 EUR, ale KNF może podwyższyć wysokość tego progu. Takich powiadomień emitenta i KNF osoba zobowiązana dokonuje niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Emitent niezwłocznie przekazuje informacje o dokonanych transakcjach do publicznej wiadomości. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MAR Emitenci mają obowiązek: - poinformowania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, - sporządzenia listę wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące obowiązki zarządcze, z kolei informują osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach. Okresy zamknięte Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie okresów zamkniętych dotyczą członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, pełnomocników oraz pracowników emitenta, biegłych rewidentów i innych osób pozostających z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Wyżej wymienione osoby nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego na rachunek własny lub osoby trzeciej: - nabywać lub zbywać, - dokonywać innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie, w tym również działając jako organ osoby prawnej. Czas trwania okresu zamkniętego został określony w następujący sposób: - w przypadku informacji poufnej od wejścia w posiadanie informacji poufnej do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; - w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu; - w przypadku raportów półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu; - w przypadku raportu kwartalnego dwa tygodnie przed przekazaniem raportu. W przypadku raportów okresowych istnieje wyłączenie okresu zamkniętego, jeśli osoba objęta zapisami ustawy nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Nowe przepisy w zakresie okresów zamkniętych dotyczą wyłącznie osób pełniących obowiązki zarządcze. Osoby te nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, albo instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych. Czas trwania okresu zamkniętego obejmuje okres 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego. Wyjątkiem w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest fakt, że emitent może zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego: - na podstawie indywidualnych przypadków, z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe;

8 - z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. ESMA określi okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów Rozporządzenie MAR nie definiuje wysokość pieniężnych kar administracyjnych nakładanych z tytułu naruszeń obowiązków, ale określa górne granice kar obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które są znacząco wyższe niż obecnie obowiązujące w prawie polskim i w Regulaminie ASO. Górne limity sankcji za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR prezentują się następująco: Rodzaj naruszenia Wysokość sankcji administracyjnej, wartość maksymalna Osoba fizyczna Osoba prawna EUR lub 15 % całkowitych Zakaz wykorzystywania i bezprawnego rocznych obrotów osoby prawnej na EUR ujawniania informacji poufnych podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania EUR lub 15 % całkowitych Zakaz manipulacji na rynku EUR rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania Nadużycie na rynku EUR EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania EUR lub 2 % całkowitych Obowiązek podania informacji poufnej EUR rocznych obrotów na podstawie do publicznej wiadomości ostatniego dostępnego sprawozdania Obowiązek dot. list osób mających dostęp do informacji poufnych EUR EUR Obowiązek dot. transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze EUR EUR Okresy zamknięte EUR EUR Obowiązki dot. sporządzania rekomendacji i statystyk EUR EUR Opracowania i regulacje środowiskowe W związku ze znaczną skalą planowanych zmian, w tym zmianą całej architektury raportowania, przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego przygotowali również materiały środowiskowe mające usprawnić implementację i stosowanie nowych przepisów. Opracowania te funkcjonują pod nazwą Ogólnych Standardów Raportowania. Do dnia sporządzenia niniejszego opracowania przygotowany

9 został jeden OSR, a drugi jest w fazie opracowywania. Celem OSR jest zachęcanie emitentów do przygotowania w oparciu o ich treść Indywidualnych Standardów Raportowania, tzw. ISR-ów, czyli specjalnie dedykowanych dla danego emitenta zasad analizy informacji poufnych i sposobu ich raportowania, które miały by być zatwierdzane przez specjalnie powołany Komitet Certyfikacyjny. Celem ISR-ów jest zatem przygotowanie przez każdego emitenta wewnętrznych standardów raportowania uwzględniających obowiązujące zmiany w przepisach i przygotowane do nich regulacje i opracowania, w tym OSR-y. Zgodnie z treścią opisywanego OSR-a, OSR-1 stanowi zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości wydarzeń wyrażanych docelowo w postaci danych finansowych zawartych w raportach okresowych. Oznacza to, że każde zdarzenie będzie musiało być analizowane z punktu widzenia jego wpływu na dane finansowe, które docelowo będą raportowane w raportach okresowych. Oznacza to również, że mogą zaistnieć przypadki, w których zmiana niektórych danych finansowych, wynikających z konkretnego zdarzenia, będzie informacją cenotwórczą i powstanie obowiązek przekazania wybranych danych finansowych związanych z takim zdarzeniem w trybie raportu bieżącego, bez oczekiwania na moment przekazania raportu okresowego zgodnie z wcześniej zadeklarowanym przez emitenta terminarzem. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, we współpracy z innymi podmiotami rynku kapitałowego, w tym m.in. podmiotami opisanymi w pierwszej części niniejszego opracowania, prowadzi prace nad przygotowaniem "Ogólnego Standardu Raportowania 2 - Raportowanie informacji cenotwórczych". Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej SEG zostanie on przedłożony do konsultacji w ciągu kilku najbliższych tygodni. Podsumowanie Ogłoszone zmiany w obowiązkach informacyjnych zawierają bardzo duże zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów i będą wymagały od emitentów starannej implementacji. Zmiany te dotyczą zarówno podstawowych raportów bieżących (definicja informacji poufnej czy likwidacja katalogu raportów), jak również bardziej szczegółowych aspektów obowiązków informacyjnych, takich jak okresy zamknięte, prowadzenie listy osób mających dostęp do informacji poufnych, czy transakcji osób zobowiązanych. Ilość zmian powoduje, że każdy z emitentów będzie musiał indywidualnie lub z pomocą doradców opracować i zaimplementować procedury umożliwiające ich skuteczne wykonywanie. Dotychczasowy katalog aktów prawnych i Regulamin zostanie zastąpiony lub zostaną do niego dodane zmiany wynikające z implementacji Dyrektywy MAD, wejdzie w życie Rozporządzenie MAR, a dodatkowo zostaną opublikowane standardy techniczne, akty delegowane czy wytyczne odnoszące się do ogłoszonych aktów prawnych. To wszystko, połączone ze znacznym wzrostem maksymalnego progu sankcji administracyjnych za naruszenie nowych przepisów, powoduje, że emitenci będą musieli szczególnie starannie przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów.

Współpracujemy z : Należymy do :

Współpracujemy z : Należymy do : ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE PE I RADY W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (MARKET ABUSE REGULATION) NR 596/2014 Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. (ROZPORZĄDZENIE MAR) DOTYCZY RYNKU NEWCONNECT. Adwokaci i Radcowie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Oferta Biura Informacji Kapitałowych w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt.: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Wrocław, październik 2015 Klienci BIK

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

MAR (Market Abuse Regulation) Nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect

MAR (Market Abuse Regulation) Nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect MAR (Market Abuse Regulation) Nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect Najważniejsze zmiany informacja poufna okresy zamkniete obowiązek notyfikacji nowe wzory zawiadomień i list sankcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych

Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 15 kwietnia 2015 r. 1 PLAN PREZENTACJI Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Obowiązki informacyjne spółek publicznych Obowiązki informacyjne spółek publicznych Zofia Bielecka Counsel Maciej Zajda Associate 25 listopada 2014 roku, Warszawa OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PO CO? Rzetelna informacja na rynku notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aleksander Plutecki Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 23 maja 2016 r.

Aleksander Plutecki Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 23 maja 2016 r. Transakcje insiderów raportowanie o transakcjach (procedura raportowania, listy osób peniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych i okresy zamknięte. Aleksander Plutecki Departament

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU TOWAROWEGO w świetle rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR) 21 grudnia 2016 r.

OBOWIĄZKI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU TOWAROWEGO w świetle rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR) 21 grudnia 2016 r. OBOWIĄZKI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU TOWAROWEGO w świetle rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR) 21 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz

Bardziej szczegółowo

OSR-1 DANYCH FINANSOWYCH OGÓLNY STANDARD RAPORTOWANIA. Regulacje MAR Nowe obowiązki raportowania Elementy systemu compliance spółek giełdowych

OSR-1 DANYCH FINANSOWYCH OGÓLNY STANDARD RAPORTOWANIA. Regulacje MAR Nowe obowiązki raportowania Elementy systemu compliance spółek giełdowych OSR-1 RAPORTOWANIE DANYCH FINANSOWYCH 2015 OGÓLNY STANDARD RAPORTOWANIA Regulacje MAR Nowe obowiązki raportowania Elementy systemu compliance spółek giełdowych Co i kiedy raportować Ogólny Standard Raportowania

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca. zasady raportowania informacji poufnych. w spółce. IDM S.A. w upadłości układowej

Procedura określająca. zasady raportowania informacji poufnych. w spółce. IDM S.A. w upadłości układowej Procedura określająca zasady raportowania informacji poufnych w spółce IDM S.A. w upadłości układowej Kraków, 4 lipca 2016 roku Procedura określająca zasady raportowania informacji poufnych w spółce IDMSA

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin SA, celem zapewnienia prawidłowego obchodzenia się z Informacjami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 181/36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.6.2016 L 173/47 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych 20/10/2016 ESMA/2016/1478 Spis treści 1 Zakres... 3 2 Definicje... 3 3 Cel... 3 4 Obowiązki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku 10/11/2016 ESMA/2016/1477 PL Spis treści 1 Zakres... 3 2 Odniesienia, skróty i definicje... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Seminarium dla spółek i Autoryzowanych Doradców GPW, 17 czerwca 2014 r. 2 Warunki debiutu 3 Warunki debiutu na NewConnect MINIMALNY KAPITAŁ WŁASNY minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 14/2013. Termin: 30.04.2013

Raport bieżący nr 14/2013. Termin: 30.04.2013 Raport bieżący nr 14/2013 Termin: 30.04.2013 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. wygaśnięcie listu intencyjnego podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Podstawa prawna: art. 56

Bardziej szczegółowo

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. L 19/64 DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilona Pieczyńska Czerny Dyrektor Departamentu Postępowań. Warszawa, dnia r.

Ilona Pieczyńska Czerny Dyrektor Departamentu Postępowań. Warszawa, dnia r. Obowiązki informacyjne emitentów i akcjonariuszy w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje poufne w alternatywnym systemie obrotu. Ilona Pieczyńska Czerny Dyrektor Departamentu Postępowań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.4.2015 r. COM(2015) 149 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Due diligence spółki publicznej obowiązki informacyjne

Due diligence spółki publicznej obowiązki informacyjne Due diligence spółki publicznej obowiązki informacyjne Alicja Piskorz, Karol Szymański www.rkkw.pl PODSTAWA PRAWNA Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie ASO

Zmiany w Regulaminie ASO Zmiany w Regulaminie ASO z 13 lutego 2013 r. Obowiązki informacyjne na NewConnect Seminarium GPW 7 marca 2013 r. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części bez zgody Działu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DLA INWESTORÓW W SPRAWIE RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.

OSTRZEŻENIE DLA INWESTORÓW W SPRAWIE RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S. OSTRZEŻENIE DLA INWESTORÓW W SPRAWIE RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W KONTEKŚCIE UZNANIOWOŚCI Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Informacje dotyczące rynków towarowych instrumentów pochodnych lub powiązanych rynków kasowych na potrzeby określenia informacji poufnych w

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Od lipca MAR-ny los Analityków

Od lipca MAR-ny los Analityków Od lipca MAR-ny los Analityków Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał do wyłącznego użytku osobistego uczestników spotkania w dniu 12.4.2016. Wpływ Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ADAM TOBOŁA REGULACJE PRAWNE Rynek Główny Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawazdnia29lipca2005rokuooferciepublicznejiwarunkach

Bardziej szczegółowo

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Publikujemy komunikat KNF z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na sesji

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 11.3.2016 PL L 65/49 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających i ich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 12 października 2016r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia MAR

Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia MAR Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia MAR Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW Uniwersytet Warszawski, PKO Bank Polski VII Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 145/2015 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Strona 1 z 9 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 173/34 30.6.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego: Raport bieżący nr 12/2014 Termin: 30.06.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. 1. Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka informacyjna w zakresie

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami

Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne Raport bieżący nr 7/2014 Termin: 23.05.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Podanie do publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r.

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r. Proponowane przez UKNF kierunki zmian przepisów prawa związane ze zwiększeniem transparentności rad nadzorczych i zwiększeniem niezależności i kompetencji komitetów audytu Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAPITAŁOWY. INSTRUMENTY FINANSOWE. I. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego w Polsce.

RYNEK KAPITAŁOWY. INSTRUMENTY FINANSOWE. I. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego w Polsce. RYNEK KAPITAŁOWY. INSTRUMENTY FINANSOWE I. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego w Polsce. I.I. Wprowadzenie. Rynek kapitałowy, stanowi efektywne źródło pozyskiwania kapitału. Emitent, w zamian za

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.) Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta

FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta 2014-12-31 13:43 FOTA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta Raport bieżący 77/2014 Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. 1) na podstawie obowiązujących w dacie jego sporządzenia przepisów prawa, a w szczególności:

MEMORANDUM. 1) na podstawie obowiązujących w dacie jego sporządzenia przepisów prawa, a w szczególności: Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Alta S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa MEMORANDUM Niniejsze memorandum zostało sporządzone na zlecenie spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo