OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny projektu architektonicznego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Część rysunkowa Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA NUMER RYSUNKU TYTUŁ SKALA ARK I PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500 INWENTARYZACJA 01 RZUT PRZYZIEMIA 1: RZUT DACHU 1: PRZEKRÓJ A-A 1:50 04 PRZEKRÓJ B-B 1:50 05 PRZEKRÓJ C-C 1:50 06 ELEWACJE BOCZNE 1 i 2 1: ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA 1:100 PROJEKT ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 08 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 09 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1: WIĄZAR KRATOWY W-1 1:20 11 WIĄZAR KRATOWY W-2 1:20 12 RZUT DACHU 1: PRZEKRÓJ A-A 1:50 14 PRZEKRÓJ B-B 1:50 15 ELEWACJA BOCZNA 1 1: ELEWACJA BOCZNA 2 1: ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA 1: WYKAZ STOLARKI 1:100 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

3 SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA... 2 SPIS TREŚCI... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT INWESTYCJI PODSTAWA OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZABUDOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŻUŻLA I POPIOŁU INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO OCHRONA ŚRODOWISKA... 6 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Zakres opracowania LOKALIZACJA OBIEKTU Usytuowanie CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przeznaczenie i PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Forma architektoniczna Rzędne wysokościowe Zestawienie projektowanych pomieszczeń EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Powierzchnia, wysokość liczba kondygnacji: Odległość od obiektów sąsiednich: Parametry pożarowe występujących materiałów palnych Kategoria zagrożenia ludzi Strefy zagrożenia wybuchem Obciążenie ogniowe Klasa odporności pożarowej budynków Odporność ogniowa elementów budynku Strefy pożarowe Dojazd pożarowy do budynku Ewakuacja Podręczny sprzęt gaśniczy Wentylacja pożarowa, klapy dymowe Przeciwpożarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa Stałe urządzenia gaśnicze Instalacja elektryczna Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

4 9.17. Instalacje wentylacyjne KONSTRUKCJA Fundamenty Posadzki na gruncie Ściany Stropy Nadproża Schody Dach Kominy ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH IZOLACJE Izolacje przeciwwilgociowe Izolacja termiczna WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE Ściany dach WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE Posadzka Ściany Strop STOLARKA Stolarka okienna Stolarka drzwiowa WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

5 OPIS TECHNICZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku magazynowego zaplecza Nadleśnictwa Lipusz w miejscowości Lipusz, zlokalizowanej na działce nr PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z inwestorem, Program dostarczony przez inwestora, Decyzja o wzizt, Normy i przepisy branżowe, Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wizje lokalne i pomiary. 2. STAN ISTNIEJĄCY Na działce znajdują się budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania, budynek administracyjny Nadleśnictwa Libusz, budynek mieszkalny N-ctwa, budynek gospodarczy N-ctwa będący przedmiotem oddzielnego opracowania. W ramach dostosowania istniejącej zabudowy projektuje się przebudowę budynku magazynowego spełniającą potrzeby inwestora. Projektuje się rozbiórkę obiektów budowlanych, nie związanych konstrukcyjnie z przedmiotowym budynkiem, a będącymi w bezpośrednim sąsiedztwie wg. części rysunkowej Planu zagospodarowania. Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać w sposób tradycyjny poczynając od rozbiórki dachu przez ściany po fundamenty. Projektowany budynek znajduje się na działce nr ewid.: PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 3.1. ZABUDOWA Projektuje się przebudowę z rozbiórką części dobudowanych nie związanych z przedmiotowym budynkiem a będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Do projektowanego budynku projektuje się utwardzenie terenu w celu obsługi i dostaw opału stałego oraz komunikacji pieszej Ogólne wymiary przebudowanego budynku Długość... 24,55m Szerokość... 13,23m Wysokość budynku... 7,70m Powierzchnia zabudowy ,73m 2 Kubatura m 3 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

6 Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu analizowanego działki) Powierzchnia działki (cz. analizowana) m 2 Powierzchnia dróg, parkingów i chodników m 2 Powierzchnia zieleni m 2 Powierzchnia zabudowy projektowana ,73m 2 Powierzchnia zabudowy do rozbiórki... 47,25m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 80% pow. analizowanej części działki ZAGOSPODAROWANIE TERENU Układ komunikacyjny działki pozostaje bez zmian za wyjątkiem projektowanego utwardzenia. Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z częścią rysunkową planu zagospodarowania terenu działki, nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie. Budynek zasilany z istniejącego przyłącza kablowego. Budynek zasilany w wodę przyłączem w25 z istniejącej sieci wodociągowej, podłączenie do sieci kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjnej k150. Przyłącza są przedmiotem oddzielnych opracowań branżowych. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu na nieutwardzony teren działki INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŻUŻLA I POPIOŁU Projektuje się wydzielenie miejsca do składowania żużla i popiołu bezpośrednio przy kotłowni. Teren powinien być utwardzony i wydzielony za pomocą ścian oporowych h=1,5m z wszystkich stron, pozostawiając wolny wjazd dla obsługującego kotłownię o szer. 1,5m. Bezpośrednio przy miejscu składowania żużla i popiołu należy umieścić wieszak z zestawem do gaszenia i przemieszczania materiałów. Miejsce powinno zapewniać ograniczenie pylenia i możliwość gaszenia. Do tymczasowego usuwania należy wydzielić pojemniki stalowe w kotłowni w miejscu najbardziej oddalonym od składu opału, ilość i objętość pojemników należy dostosować do ilości żużla i popiołu. W miejscu ustawienia pojemników należy umieścić zawór czerpalny ze złączką do węża do gaszenia żużla i popiołu oraz studzienkę schładzającą. Transport żużla i popiołu z miejsca tymczasowego składowania do miejsca składowania odbywać się będzie poprzez utwardzone podjazdy. 4. INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO Wytyczne zawarte w decyzji o wzizt pozostają spełnione. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Planowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym obszarze specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura2000, otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Lipskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z przepisami szczególnymi, nie narusza przepisów ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu. PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

7 6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz w miejscowości Lipusz, zlokalizowanej na działce nr ZAKRES OPRACOWANIA Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego. Nie zawiera on szczegółowych danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montażowe, Kosztorysy, które są przedmiotem odrębnych opracowań. 7. LOKALIZACJA OBIEKTU 7.1. USYTUOWANIE Zgodnie ze stanem istniejącym i planem zagospodarowania budynek jest usytuowany na zapleczu siedziby Nadleśnictwa Lipusz. 8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 8.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Projektowany obiekt pełnić będzie dotychczasową funkcję budynku magazynowego. Budynek będzie zaspokajał potrzeby budynków kompleksu Nadleśnictwa Lipusz FORMA ARCHITEKTONICZNA Projektowany budynek 1kondygnacyjny o kształcie prostokątów z dachem czterospadowym o nachyleniu połaci dachowej 30 i 43st. Całość tworzy zwięzłą formę architektoniczną. Projektowany budynek formą architektoniczną nawiązuje do typowej zabudowy magazynowej i dobrze komponuje się z pozostałą zabudową działki, stanowiąc jej uzupełnienie RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE Rzędne podano w stosunku do poziomu +-0,00. Poziom terenu... -0,15m Poziom wejścia... -0,02m Poziom posadzki parteru ,00 m Poziom okapu... +3,46m Poziom kalenicy... +7,55m 8.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIE 0/1 MAGAZYN N-CTWA ,56 m 2 0/2 MAGAZYN N-CTWA ,31 m 2 0/3 MAGAZYN N-CTWA ,26 m 2 0/4 POM. GARAŻOWE ,63 m 2 0/5 POM. GARAŻOWE ,63 m 2 0/6 SKŁAD OPAŁU STAŁEGO ,42 m 2 0/7 KOTŁOWNIA ,93 m 2 0/8 POM. TECHNICZNE ,54 m 2 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

8 0/9 POM. SOCJALNE ,49 m 2 0/10 SANITARIAT ,56 m 2 0/11 KOMUNIKACJA ,0 m 2 Suma ,33 m 2 0/12 ZADASZENIE SKŁADOWE ,98 m EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt jest w DOBRYM stanie technicznym pozwalającym zrealizować zamierzoną inwestycję. Stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych obiektu jest dobra, a projektowana przebudowa nie wpłynie ujemnie na ich wytrzymałość. Po przebudowie obiekt zachowa dotychczasowe parametry wytrzymałościowe a planowane rozwiązania polepszą funkcjonalność obiektu DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wymagania w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych nie dotyczą przedmiotowego budynku. 9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ LICZBA KONDYGNACJI: Powierzchnia budynku według opisu niniejszego projektu Pużytk.=243,33m2, Pzab.=286,73m2. Wysokość budynku 1kondygnacji nadziemnych, budynek niski N, H=7,70m ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH: Zgodnie z 271 WT2008 wymóg odległościowy dla przedmiotowej inwestycji jest spełniony. Odległość od budynku mieszkalnego L1=15,7m, od administracyjnego L1=30,89m, od gospodarczego L3=28,21m, wymagana odległość budynku PM 1000<Q<4000 od budynków ZL wynosi 15m PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW PALNYCH. W budynku wydzielono pomieszczenie składu opału stałego o powierzchni 25,42m2 i sąsiadujące z nim pomieszczenie kotłowni o powierzchni 37,93m2. Projekt przewiduje składowanie w pomieszczeniu składu opału węgla w ilości nie przekraczającej 20t KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. Budynek magazynowy zalicza się do klasy PM kategorii zagrożenia ludzi STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM Nie projektuje się OBCIĄŻENIE OGNIOWE Obliczenie obciążenia ogniowego: Qd=(Qc1xG1)/F Gdzie: G1 masa materiału w [kg] F- powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska w [m2] Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

9 Qc ciepło spalania materiału składowego w [MJ/kg] Projektuje się składowanie w zwałach >1m więc do obliczeń stosuję 10% rzeczywistej masy węgla. Qd=(29x20 000*0,1)/25,42=2281 [MJ/m2] 9.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW Zgodnie z 212 WT2008 przyjmuję klasę odporności części budynku: Pom.06 składu opału klasa C Pom. 07 kotłownia klasa E Pom. garażowe i magazynowe E Pom. socjalne D 9.8. ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU Dla części budynku klasy C - główna konstrukcja R 60 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - konstrukcja dachu R 15 wiązary kratowe drewniane zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 do stopnia NRO spełnia wymagania - strop REI 60 prefabrykowany kanałowy typu Żerań gr.24cm z warstw, wyr. cem. 6cm ocieplony styropianem EPS-70 gr. 15cm spełnia wymagania - ściana zewnętrzna EI 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - ściana wewnętrzna EI 15 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie spełnia wymagania - przekrycie dachu E15 dachówka ceramiczna spełnia wymagania Dla części budynku klasy D - główna konstrukcja R 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 prefabrykowany kanałowy typu Żerań gr.24cm z warstw, wyr. cem. 6cm ocieplony styropianem EPS-70 gr. 15cm spełnia wymagania - ściana zewnętrzna EI 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań Dla części budynku klasy D nie stawia się wymagań dla klasy odporności elementów budynku STREFY POŻAROWE Wydziela się pom. kotłowni jako oddzielną strefę pożarową oraz pom. składu opału, pozostałe pomieszczenia stanowią dwie strefy pożarowe (ze względu na rozmieszczenie) nie przekraczające dla części PM 2000m2. UWAGA! Pas elewacji pomiędzy wejściem do kotłowni 07 a wejściem do pom. magazynu 06 należy ocieplić wełną mineralną w pasie o szerokości 2,10m na całej wysokości docieplenia DOJAZD POŻAROWY DO BUDYNKU. Dojazd pożarowy do budynku jest zapewniony od strony ul. Brzozowej, na działce w odległości 26m znajduje się hydrant przyłączeniowy dla potrzeb ppoż EWAKUACJA. Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjście prowadzące na otwartą przestrzeń na zewnątrz, (którą należy oznaczyć zgodnie z PN-N-01256). Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

10 9.12. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w gaśnicę proszkową: 01, 04, 05, 06, 07 - AB 4kg oraz pom. 02, 03 2kg. Gaśnice umieścić w miejscu dostępnym, dobrze widocznym przy głównym wejściu i odpowiednio oznakować WENTYLACJA POŻAROWA, KLAPY DYMOWE Nie są wymagane PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA Nie są wymagane STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE Nie są wymagane INSTALACJA ELEKTRYCZNA Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami INSTALACJE WENTYLACYJNE Budynek wyposażony w wentylacje grawitacyjną. 10. KONSTRUKCJA FUNDAMENTY Projektuje się fundamenty pod nowoprojektowaną ścianę samonośną w postaci ławy fundamentowej żelbetowych monolitycznych z betonu B20 o wymiarach 50x30cm, zbrojonych 4#12mm stal AIII(34GS) oraz strzemionami fi6mm stal A0 (St0S) co 25cm. Dla kotłów projektuje się fundament płytowy o wym. 2,5x2,5m i gr. 40cm zbrojony krzyżowo #12mm oczko 10cm. Minimalna otulina 5cm. Wykonać beton podkładowy B10 gr. 10cm. Poziom posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania (h z =1,0m) POSADZKI NA GRUNCIE Posadzki wykonać na 15cm podsypce z piasku zagęszczonego, oraz betonu podkładowego B10 gr.10cm z warstwą wyrównawczą pod izolację folią PE 0,2mm. Posadzka cem gr.5cm układana na warstwie styropianu EPS-100 gr.10cm zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową, zatarta na gładko ŚCIANY ŚCIANY FUNDAMENTOWE Projektuje się ściany fundamentowe betonowe monolityczne z betonu B15 lub murowane z bloczków betonowych na zaprawie betonowej klasy B15 o gr. 25cm ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Projektuje się wypełnienia ścian zewnętrznych murowane z bloczków betonu komórkowego klasy 500 gr. 24cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE Projektuje się ściany wewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24cm STROPY Nie projektuje się NADPROŻA Projektuje się nadproża prefabrykowane typu L19 o długościach podanych przy otworach. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

11 10.6. SCHODY DACH Nie projektuje się. Projektuję się dach czterospadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowej 30 i 43st. Dach o konstrukcji drewnianej z wiązarów kratowych w rozstawie osiowym 1,0m, kryty dachówką ceramiczną firmy Roben- Fleming średzka falista czerwona angobowana. Projektuje się konstrukcję dachu z wiązarów kratowych w dwóch rozpiętościach W1 i W2. Wiązary w rozstawie osiowym 1,0m opierać na murłacie leżącej 18x14cm, kotwionej w trzpieniach żelbetowych w rozstawie co 150cm, rozstaw kotwi 100cm. Wiązary zbudowane z desek 3,5x18cm, pas dolny i górny 2x3,5x18cm, słupki, krzyżulce 3,5x18cm, całość zbijana gwoździami 5x150mm wg. schematu jak na rysunku. Przy konstruowaniu dachu należy zachować zasadę tworzenia wiązarów obniżonych i skróconych zgodnie z przebiegiem połaci dachowej oraz przenikania dwóch połaci. W celach technologicznych w narożach i koszach należy montować deskę narożną 3,5x18cm. Wiązary kratowe stężać podłużnie deskami 3,5x18cm w każdym pionie słupków i na całej długości połaci dachowej. Wiązary mocować do murłat za pomocą płytek inżynierskich kątowych po 4szt na wiązar. Do konstruowania wiązarów projektuje się drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności max. 18% KOMINY Wg. oddzielnego opracowania ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Założenia przyjęte do obliczeń: 1) Lokalizacja(Lipusz): - II strefa śniegowa: Qk=0,900kPa - II strefa wiatrowa: qk=0,350kpa - umowna głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m 2) Obciążenia: - pokrycie dachu: 0,9 kpa (dachówka ceramiczna) 3) Wyciąg z obliczeń konstrukcji drewnianej. Wiązary W-1 i W-2 wg. części rysunkowej 4)Zestawienie obciążeń fundamentów: - ława w osiach np przyjęto B=50cm, - stopa w osiach np przyjęto BxL=250x250cm, 11. IZOLACJE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE Projektuje się lekką izolację pionową ścian fundamentowych (Dysperbit) oraz średnią poziomą ścian fundamentowych (2x papa na lepiku) DACH Projektuje się izolację konstrukcji dachowej folią dachową wstępnego krycia (wiatroizolacja) IZOLACJA TERMICZNA Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

12 POSADZKI Projektuje się izolację posadzki styropianem EPS-100 o gr. 10cm ŚCIANY Projektuje się izolację termiczną ścian płytami styropianowymi EPS-70 o gr.12cm. Współczynnik przenikania ciepła U K =<0,30 [W/m 2 K] Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych wg. PN-EN ISO 6946 U[W/m2K] Nr Nazwa przegrody Nazwa warstwy Wsp. przewodzenia ciepła λ[w/mk] Grubość warstwy d[m] Opór cieplny R[m2K/W] 1 zewnętrzny opór przenikania Rse 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 S1 tynk wap 0,700 0,015 0,021 ściana zewnętrzna 5 Umax=0,30[W/m2K] 6 styropian EPS-70 0,042 0,120 2,857 7 tynk cienk. 0,700 0,003 0, wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,255 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 S2 ściana zewnętrzna Umax=0,30[W/m2K] tynk wap 0,700 0,015 0,021 5 wełna mineralna 0,045 0,120 2, tynk cienk. 0,700 0,003 0,004 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

13 8 1 wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,268 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 Sw1 tynk wap 0,700 0,015 0,021 ściana wewnętrzna 5 Umax=1,0[W/m2K] wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,946 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,250 0,120 0, Sw2 ściana wewnętrzna delt. ti=8-16st. Umax=0,50[W/m2K] tynk wap 0,700 0,015 0,021 styropian EPS-70 0,042 0,060 1, wew. opór przejmow. Rsi 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,474 1 zewnętrzny opór przenikania Rse D-1 0,040 2 stropodach pod nieogrz. podd. delt. tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 Ti>16st. Umax=0,25[W/m2K] 3 strop kanałowy 1,180 0,240 0,203 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

14 4 płyta Gk 0,230 0,013 0, styropian EPS-70 0,042 0,150 3,571 7 tynk cem-wap 0,820 0,060 0, wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,245 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 strop kanałowy 1,180 0,240 0, D-2 stropodach pod nieogrz. podd. delt. Ti>16st. Umax=0,25[W/m2K] styropian EPS-70 0,042 0,150 3,571 7 tynk cem-wap 0,820 0,060 0,073 8 wew. opór przejmow. Rsi 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,248 Współczynnik przenikania okna Umax[W/m2K] 1,800 Współczynnik przenikania drzwi zewnętrznych Umax[W/m2K] 2, DACH Projektuje się dach ocieplony płytami styropianowymi EPS-70 o gr. 15cm. 12. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Ściany zewnętrzne wykończone w systemie metody lekkiej mokrej tynkiem cienkowarstwowym mineralnym oraz płytkami klinkierowymi wg. podziału na elewacjach DACH Zamontować elementy systemu pokrycia: dachówki z kominkami wentylacyjnymi, płotki przeciwśniegowe i inne wg. projektu. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

15 13. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POSADZKA Pomieszczenia magazynowe i kotłowni posadzka cem. pom. części socjalnej terakota ŚCIANY Tynk cem-wap STROP Tynk cem-wap. 14. STOLARKA STOLARKA OKIENNA Projektuje się stolarkę okienną PCV, z szybą zespoloną, rozwieralno-uchylną wg. zestawienia stolarki. Wypełnienie otworów w elewacji bocznej pustakami szklanymi luksferami o wym 30x30cm w kolorze szarym STOLARKA DRZWIOWA Projektuje się stolarkę drzwiową części magazynowej jako stalową pełną. Drzwi Dw1 i Dw2 w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI60 i EI30 wyposażone w otwieranie antypaniczne bezklamkowe. W części socjalnej drzwi Dw4 i Dw5 drewnopochodne. 15. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE Wybór szczegółowego wyposażenia jest przedmiotem ustaleń między inwestorem, wykonawcą a projektantem na etapie wykonywania inwestycji. 16. INSTALACJE Budynek wyposażony w instalację: elektryczną wod-kan wg. oddzielnych opracowań branżowych 17. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU Warunki gruntowe proste Budynek magazynowy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B :1998 Zaliczony został do I kategorii geotechnicznego posadowienia. Na podstawie wykonanych badań rozpoznawczych przyjęto posadowienie bezpośrednie na gruncie (piasek gliniasty) o jednostkowym obliczeniowym oporze q=150 kpa i ustalono poziom zwierciadła wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

16 18. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku magazynowego w miejscowości Lipusz. Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany budowy Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczegółowych danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montażowe, Kosztorysy, które są przedmiotem odrębnych opracowań KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Projektuje się jednoczesną realizację całego zespołu WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Na działce znajdują się budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania, budynek administracyjny Nadleśnictwa Libusz, budynek mieszkalny N-ctwa, budynek gospodarczy N-ctwa będący przedmiotem oddzielnego opracowania ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. Projekt nie obejmuje żadnych elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Nie przewiduje się innych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. Sposób przeprowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Podczas realizacji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

17 18.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych nie przewiduje się środków technicznych ani organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

18 19. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo