OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny projektu architektonicznego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Część rysunkowa Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA NUMER RYSUNKU TYTUŁ SKALA ARK I PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500 INWENTARYZACJA 01 RZUT PRZYZIEMIA 1: RZUT DACHU 1: PRZEKRÓJ A-A 1:50 04 PRZEKRÓJ B-B 1:50 05 PRZEKRÓJ C-C 1:50 06 ELEWACJE BOCZNE 1 i 2 1: ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA 1:100 PROJEKT ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 08 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 09 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1: WIĄZAR KRATOWY W-1 1:20 11 WIĄZAR KRATOWY W-2 1:20 12 RZUT DACHU 1: PRZEKRÓJ A-A 1:50 14 PRZEKRÓJ B-B 1:50 15 ELEWACJA BOCZNA 1 1: ELEWACJA BOCZNA 2 1: ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA 1: WYKAZ STOLARKI 1:100 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

3 SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA... 2 SPIS TREŚCI... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT INWESTYCJI PODSTAWA OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZABUDOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŻUŻLA I POPIOŁU INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO OCHRONA ŚRODOWISKA... 6 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Zakres opracowania LOKALIZACJA OBIEKTU Usytuowanie CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przeznaczenie i PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Forma architektoniczna Rzędne wysokościowe Zestawienie projektowanych pomieszczeń EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Powierzchnia, wysokość liczba kondygnacji: Odległość od obiektów sąsiednich: Parametry pożarowe występujących materiałów palnych Kategoria zagrożenia ludzi Strefy zagrożenia wybuchem Obciążenie ogniowe Klasa odporności pożarowej budynków Odporność ogniowa elementów budynku Strefy pożarowe Dojazd pożarowy do budynku Ewakuacja Podręczny sprzęt gaśniczy Wentylacja pożarowa, klapy dymowe Przeciwpożarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa Stałe urządzenia gaśnicze Instalacja elektryczna Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

4 9.17. Instalacje wentylacyjne KONSTRUKCJA Fundamenty Posadzki na gruncie Ściany Stropy Nadproża Schody Dach Kominy ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH IZOLACJE Izolacje przeciwwilgociowe Izolacja termiczna WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE Ściany dach WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE Posadzka Ściany Strop STOLARKA Stolarka okienna Stolarka drzwiowa WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

5 OPIS TECHNICZNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku magazynowego zaplecza Nadleśnictwa Lipusz w miejscowości Lipusz, zlokalizowanej na działce nr PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z inwestorem, Program dostarczony przez inwestora, Decyzja o wzizt, Normy i przepisy branżowe, Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wizje lokalne i pomiary. 2. STAN ISTNIEJĄCY Na działce znajdują się budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania, budynek administracyjny Nadleśnictwa Libusz, budynek mieszkalny N-ctwa, budynek gospodarczy N-ctwa będący przedmiotem oddzielnego opracowania. W ramach dostosowania istniejącej zabudowy projektuje się przebudowę budynku magazynowego spełniającą potrzeby inwestora. Projektuje się rozbiórkę obiektów budowlanych, nie związanych konstrukcyjnie z przedmiotowym budynkiem, a będącymi w bezpośrednim sąsiedztwie wg. części rysunkowej Planu zagospodarowania. Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać w sposób tradycyjny poczynając od rozbiórki dachu przez ściany po fundamenty. Projektowany budynek znajduje się na działce nr ewid.: PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 3.1. ZABUDOWA Projektuje się przebudowę z rozbiórką części dobudowanych nie związanych z przedmiotowym budynkiem a będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Do projektowanego budynku projektuje się utwardzenie terenu w celu obsługi i dostaw opału stałego oraz komunikacji pieszej Ogólne wymiary przebudowanego budynku Długość... 24,55m Szerokość... 13,23m Wysokość budynku... 7,70m Powierzchnia zabudowy ,73m 2 Kubatura m 3 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

6 Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu analizowanego działki) Powierzchnia działki (cz. analizowana) m 2 Powierzchnia dróg, parkingów i chodników m 2 Powierzchnia zieleni m 2 Powierzchnia zabudowy projektowana ,73m 2 Powierzchnia zabudowy do rozbiórki... 47,25m 2 Powierzchnia biologicznie czynna 80% pow. analizowanej części działki ZAGOSPODAROWANIE TERENU Układ komunikacyjny działki pozostaje bez zmian za wyjątkiem projektowanego utwardzenia. Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z częścią rysunkową planu zagospodarowania terenu działki, nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie. Budynek zasilany z istniejącego przyłącza kablowego. Budynek zasilany w wodę przyłączem w25 z istniejącej sieci wodociągowej, podłączenie do sieci kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjnej k150. Przyłącza są przedmiotem oddzielnych opracowań branżowych. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu na nieutwardzony teren działki INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŻUŻLA I POPIOŁU Projektuje się wydzielenie miejsca do składowania żużla i popiołu bezpośrednio przy kotłowni. Teren powinien być utwardzony i wydzielony za pomocą ścian oporowych h=1,5m z wszystkich stron, pozostawiając wolny wjazd dla obsługującego kotłownię o szer. 1,5m. Bezpośrednio przy miejscu składowania żużla i popiołu należy umieścić wieszak z zestawem do gaszenia i przemieszczania materiałów. Miejsce powinno zapewniać ograniczenie pylenia i możliwość gaszenia. Do tymczasowego usuwania należy wydzielić pojemniki stalowe w kotłowni w miejscu najbardziej oddalonym od składu opału, ilość i objętość pojemników należy dostosować do ilości żużla i popiołu. W miejscu ustawienia pojemników należy umieścić zawór czerpalny ze złączką do węża do gaszenia żużla i popiołu oraz studzienkę schładzającą. Transport żużla i popiołu z miejsca tymczasowego składowania do miejsca składowania odbywać się będzie poprzez utwardzone podjazdy. 4. INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO Wytyczne zawarte w decyzji o wzizt pozostają spełnione. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Planowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym obszarze specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura2000, otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Lipskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z przepisami szczególnymi, nie narusza przepisów ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu. PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

7 6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz w miejscowości Lipusz, zlokalizowanej na działce nr ZAKRES OPRACOWANIA Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego. Nie zawiera on szczegółowych danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montażowe, Kosztorysy, które są przedmiotem odrębnych opracowań. 7. LOKALIZACJA OBIEKTU 7.1. USYTUOWANIE Zgodnie ze stanem istniejącym i planem zagospodarowania budynek jest usytuowany na zapleczu siedziby Nadleśnictwa Lipusz. 8. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 8.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Projektowany obiekt pełnić będzie dotychczasową funkcję budynku magazynowego. Budynek będzie zaspokajał potrzeby budynków kompleksu Nadleśnictwa Lipusz FORMA ARCHITEKTONICZNA Projektowany budynek 1kondygnacyjny o kształcie prostokątów z dachem czterospadowym o nachyleniu połaci dachowej 30 i 43st. Całość tworzy zwięzłą formę architektoniczną. Projektowany budynek formą architektoniczną nawiązuje do typowej zabudowy magazynowej i dobrze komponuje się z pozostałą zabudową działki, stanowiąc jej uzupełnienie RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE Rzędne podano w stosunku do poziomu +-0,00. Poziom terenu... -0,15m Poziom wejścia... -0,02m Poziom posadzki parteru ,00 m Poziom okapu... +3,46m Poziom kalenicy... +7,55m 8.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIE 0/1 MAGAZYN N-CTWA ,56 m 2 0/2 MAGAZYN N-CTWA ,31 m 2 0/3 MAGAZYN N-CTWA ,26 m 2 0/4 POM. GARAŻOWE ,63 m 2 0/5 POM. GARAŻOWE ,63 m 2 0/6 SKŁAD OPAŁU STAŁEGO ,42 m 2 0/7 KOTŁOWNIA ,93 m 2 0/8 POM. TECHNICZNE ,54 m 2 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

8 0/9 POM. SOCJALNE ,49 m 2 0/10 SANITARIAT ,56 m 2 0/11 KOMUNIKACJA ,0 m 2 Suma ,33 m 2 0/12 ZADASZENIE SKŁADOWE ,98 m EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt jest w DOBRYM stanie technicznym pozwalającym zrealizować zamierzoną inwestycję. Stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych obiektu jest dobra, a projektowana przebudowa nie wpłynie ujemnie na ich wytrzymałość. Po przebudowie obiekt zachowa dotychczasowe parametry wytrzymałościowe a planowane rozwiązania polepszą funkcjonalność obiektu DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wymagania w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych nie dotyczą przedmiotowego budynku. 9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ LICZBA KONDYGNACJI: Powierzchnia budynku według opisu niniejszego projektu Pużytk.=243,33m2, Pzab.=286,73m2. Wysokość budynku 1kondygnacji nadziemnych, budynek niski N, H=7,70m ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH: Zgodnie z 271 WT2008 wymóg odległościowy dla przedmiotowej inwestycji jest spełniony. Odległość od budynku mieszkalnego L1=15,7m, od administracyjnego L1=30,89m, od gospodarczego L3=28,21m, wymagana odległość budynku PM 1000<Q<4000 od budynków ZL wynosi 15m PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW PALNYCH. W budynku wydzielono pomieszczenie składu opału stałego o powierzchni 25,42m2 i sąsiadujące z nim pomieszczenie kotłowni o powierzchni 37,93m2. Projekt przewiduje składowanie w pomieszczeniu składu opału węgla w ilości nie przekraczającej 20t KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. Budynek magazynowy zalicza się do klasy PM kategorii zagrożenia ludzi STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM Nie projektuje się OBCIĄŻENIE OGNIOWE Obliczenie obciążenia ogniowego: Qd=(Qc1xG1)/F Gdzie: G1 masa materiału w [kg] F- powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska w [m2] Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

9 Qc ciepło spalania materiału składowego w [MJ/kg] Projektuje się składowanie w zwałach >1m więc do obliczeń stosuję 10% rzeczywistej masy węgla. Qd=(29x20 000*0,1)/25,42=2281 [MJ/m2] 9.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW Zgodnie z 212 WT2008 przyjmuję klasę odporności części budynku: Pom.06 składu opału klasa C Pom. 07 kotłownia klasa E Pom. garażowe i magazynowe E Pom. socjalne D 9.8. ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU Dla części budynku klasy C - główna konstrukcja R 60 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - konstrukcja dachu R 15 wiązary kratowe drewniane zabezpieczone preparatem FOBOS M-4 do stopnia NRO spełnia wymagania - strop REI 60 prefabrykowany kanałowy typu Żerań gr.24cm z warstw, wyr. cem. 6cm ocieplony styropianem EPS-70 gr. 15cm spełnia wymagania - ściana zewnętrzna EI 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - ściana wewnętrzna EI 15 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie spełnia wymagania - przekrycie dachu E15 dachówka ceramiczna spełnia wymagania Dla części budynku klasy D - główna konstrukcja R 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 prefabrykowany kanałowy typu Żerań gr.24cm z warstw, wyr. cem. 6cm ocieplony styropianem EPS-70 gr. 15cm spełnia wymagania - ściana zewnętrzna EI 30 mur z bloczków gr.24cm otynkowany obustronnie ocieplony styropianem EPS-70 gr. 12cm z wyprawą cienkowarstwową spełnia wymagania - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań Dla części budynku klasy D nie stawia się wymagań dla klasy odporności elementów budynku STREFY POŻAROWE Wydziela się pom. kotłowni jako oddzielną strefę pożarową oraz pom. składu opału, pozostałe pomieszczenia stanowią dwie strefy pożarowe (ze względu na rozmieszczenie) nie przekraczające dla części PM 2000m2. UWAGA! Pas elewacji pomiędzy wejściem do kotłowni 07 a wejściem do pom. magazynu 06 należy ocieplić wełną mineralną w pasie o szerokości 2,10m na całej wysokości docieplenia DOJAZD POŻAROWY DO BUDYNKU. Dojazd pożarowy do budynku jest zapewniony od strony ul. Brzozowej, na działce w odległości 26m znajduje się hydrant przyłączeniowy dla potrzeb ppoż EWAKUACJA. Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjście prowadzące na otwartą przestrzeń na zewnątrz, (którą należy oznaczyć zgodnie z PN-N-01256). Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

10 9.12. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w gaśnicę proszkową: 01, 04, 05, 06, 07 - AB 4kg oraz pom. 02, 03 2kg. Gaśnice umieścić w miejscu dostępnym, dobrze widocznym przy głównym wejściu i odpowiednio oznakować WENTYLACJA POŻAROWA, KLAPY DYMOWE Nie są wymagane PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA Nie są wymagane STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE Nie są wymagane INSTALACJA ELEKTRYCZNA Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami INSTALACJE WENTYLACYJNE Budynek wyposażony w wentylacje grawitacyjną. 10. KONSTRUKCJA FUNDAMENTY Projektuje się fundamenty pod nowoprojektowaną ścianę samonośną w postaci ławy fundamentowej żelbetowych monolitycznych z betonu B20 o wymiarach 50x30cm, zbrojonych 4#12mm stal AIII(34GS) oraz strzemionami fi6mm stal A0 (St0S) co 25cm. Dla kotłów projektuje się fundament płytowy o wym. 2,5x2,5m i gr. 40cm zbrojony krzyżowo #12mm oczko 10cm. Minimalna otulina 5cm. Wykonać beton podkładowy B10 gr. 10cm. Poziom posadowienia fundamentów poniżej strefy przemarzania (h z =1,0m) POSADZKI NA GRUNCIE Posadzki wykonać na 15cm podsypce z piasku zagęszczonego, oraz betonu podkładowego B10 gr.10cm z warstwą wyrównawczą pod izolację folią PE 0,2mm. Posadzka cem gr.5cm układana na warstwie styropianu EPS-100 gr.10cm zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową, zatarta na gładko ŚCIANY ŚCIANY FUNDAMENTOWE Projektuje się ściany fundamentowe betonowe monolityczne z betonu B15 lub murowane z bloczków betonowych na zaprawie betonowej klasy B15 o gr. 25cm ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Projektuje się wypełnienia ścian zewnętrznych murowane z bloczków betonu komórkowego klasy 500 gr. 24cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE Projektuje się ściany wewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24cm STROPY Nie projektuje się NADPROŻA Projektuje się nadproża prefabrykowane typu L19 o długościach podanych przy otworach. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

11 10.6. SCHODY DACH Nie projektuje się. Projektuję się dach czterospadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowej 30 i 43st. Dach o konstrukcji drewnianej z wiązarów kratowych w rozstawie osiowym 1,0m, kryty dachówką ceramiczną firmy Roben- Fleming średzka falista czerwona angobowana. Projektuje się konstrukcję dachu z wiązarów kratowych w dwóch rozpiętościach W1 i W2. Wiązary w rozstawie osiowym 1,0m opierać na murłacie leżącej 18x14cm, kotwionej w trzpieniach żelbetowych w rozstawie co 150cm, rozstaw kotwi 100cm. Wiązary zbudowane z desek 3,5x18cm, pas dolny i górny 2x3,5x18cm, słupki, krzyżulce 3,5x18cm, całość zbijana gwoździami 5x150mm wg. schematu jak na rysunku. Przy konstruowaniu dachu należy zachować zasadę tworzenia wiązarów obniżonych i skróconych zgodnie z przebiegiem połaci dachowej oraz przenikania dwóch połaci. W celach technologicznych w narożach i koszach należy montować deskę narożną 3,5x18cm. Wiązary kratowe stężać podłużnie deskami 3,5x18cm w każdym pionie słupków i na całej długości połaci dachowej. Wiązary mocować do murłat za pomocą płytek inżynierskich kątowych po 4szt na wiązar. Do konstruowania wiązarów projektuje się drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności max. 18% KOMINY Wg. oddzielnego opracowania ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Założenia przyjęte do obliczeń: 1) Lokalizacja(Lipusz): - II strefa śniegowa: Qk=0,900kPa - II strefa wiatrowa: qk=0,350kpa - umowna głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m 2) Obciążenia: - pokrycie dachu: 0,9 kpa (dachówka ceramiczna) 3) Wyciąg z obliczeń konstrukcji drewnianej. Wiązary W-1 i W-2 wg. części rysunkowej 4)Zestawienie obciążeń fundamentów: - ława w osiach np przyjęto B=50cm, - stopa w osiach np przyjęto BxL=250x250cm, 11. IZOLACJE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE Projektuje się lekką izolację pionową ścian fundamentowych (Dysperbit) oraz średnią poziomą ścian fundamentowych (2x papa na lepiku) DACH Projektuje się izolację konstrukcji dachowej folią dachową wstępnego krycia (wiatroizolacja) IZOLACJA TERMICZNA Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

12 POSADZKI Projektuje się izolację posadzki styropianem EPS-100 o gr. 10cm ŚCIANY Projektuje się izolację termiczną ścian płytami styropianowymi EPS-70 o gr.12cm. Współczynnik przenikania ciepła U K =<0,30 [W/m 2 K] Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych wg. PN-EN ISO 6946 U[W/m2K] Nr Nazwa przegrody Nazwa warstwy Wsp. przewodzenia ciepła λ[w/mk] Grubość warstwy d[m] Opór cieplny R[m2K/W] 1 zewnętrzny opór przenikania Rse 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 S1 tynk wap 0,700 0,015 0,021 ściana zewnętrzna 5 Umax=0,30[W/m2K] 6 styropian EPS-70 0,042 0,120 2,857 7 tynk cienk. 0,700 0,003 0, wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,255 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 S2 ściana zewnętrzna Umax=0,30[W/m2K] tynk wap 0,700 0,015 0,021 5 wełna mineralna 0,045 0,120 2, tynk cienk. 0,700 0,003 0,004 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

13 8 1 wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,268 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,280 0,240 0,857 4 Sw1 tynk wap 0,700 0,015 0,021 ściana wewnętrzna 5 Umax=1,0[W/m2K] wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,946 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 mur z bloczków 0,250 0,120 0, Sw2 ściana wewnętrzna delt. ti=8-16st. Umax=0,50[W/m2K] tynk wap 0,700 0,015 0,021 styropian EPS-70 0,042 0,060 1, wew. opór przejmow. Rsi 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,474 1 zewnętrzny opór przenikania Rse D-1 0,040 2 stropodach pod nieogrz. podd. delt. tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 Ti>16st. Umax=0,25[W/m2K] 3 strop kanałowy 1,180 0,240 0,203 Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

14 4 płyta Gk 0,230 0,013 0, styropian EPS-70 0,042 0,150 3,571 7 tynk cem-wap 0,820 0,060 0, wew. opór przejmow. Rsi zewnętrzny opór przenikania Rse 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,245 0,040 2 tynk cem-wap 0,820 0,015 0,018 3 strop kanałowy 1,180 0,240 0, D-2 stropodach pod nieogrz. podd. delt. Ti>16st. Umax=0,25[W/m2K] styropian EPS-70 0,042 0,150 3,571 7 tynk cem-wap 0,820 0,060 0,073 8 wew. opór przejmow. Rsi 0,120 Współczynnik przenikania U[W/m2K] 0,248 Współczynnik przenikania okna Umax[W/m2K] 1,800 Współczynnik przenikania drzwi zewnętrznych Umax[W/m2K] 2, DACH Projektuje się dach ocieplony płytami styropianowymi EPS-70 o gr. 15cm. 12. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Ściany zewnętrzne wykończone w systemie metody lekkiej mokrej tynkiem cienkowarstwowym mineralnym oraz płytkami klinkierowymi wg. podziału na elewacjach DACH Zamontować elementy systemu pokrycia: dachówki z kominkami wentylacyjnymi, płotki przeciwśniegowe i inne wg. projektu. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

15 13. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POSADZKA Pomieszczenia magazynowe i kotłowni posadzka cem. pom. części socjalnej terakota ŚCIANY Tynk cem-wap STROP Tynk cem-wap. 14. STOLARKA STOLARKA OKIENNA Projektuje się stolarkę okienną PCV, z szybą zespoloną, rozwieralno-uchylną wg. zestawienia stolarki. Wypełnienie otworów w elewacji bocznej pustakami szklanymi luksferami o wym 30x30cm w kolorze szarym STOLARKA DRZWIOWA Projektuje się stolarkę drzwiową części magazynowej jako stalową pełną. Drzwi Dw1 i Dw2 w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI60 i EI30 wyposażone w otwieranie antypaniczne bezklamkowe. W części socjalnej drzwi Dw4 i Dw5 drewnopochodne. 15. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE Wybór szczegółowego wyposażenia jest przedmiotem ustaleń między inwestorem, wykonawcą a projektantem na etapie wykonywania inwestycji. 16. INSTALACJE Budynek wyposażony w instalację: elektryczną wod-kan wg. oddzielnych opracowań branżowych 17. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU Warunki gruntowe proste Budynek magazynowy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B :1998 Zaliczony został do I kategorii geotechnicznego posadowienia. Na podstawie wykonanych badań rozpoznawczych przyjęto posadowienie bezpośrednie na gruncie (piasek gliniasty) o jednostkowym obliczeniowym oporze q=150 kpa i ustalono poziom zwierciadła wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

16 18. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku magazynowego w miejscowości Lipusz. Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany budowy Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczegółowych danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montażowe, Kosztorysy, które są przedmiotem odrębnych opracowań KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Projektuje się jednoczesną realizację całego zespołu WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Na działce znajdują się budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania, budynek administracyjny Nadleśnictwa Libusz, budynek mieszkalny N-ctwa, budynek gospodarczy N-ctwa będący przedmiotem oddzielnego opracowania ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. Projekt nie obejmuje żadnych elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Nie przewiduje się innych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. Sposób przeprowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Podczas realizacji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

17 18.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych nie przewiduje się środków technicznych ani organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.. Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

18 19. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Przebudowa budynku magazynowego Nadleśnictwa Lipusz, Libusz dz. nr

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DYWAN DYWAN 1, 83-425 DZIEMIANY DZ. NR EWID.: 971.

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DYWAN DYWAN 1, 83-425 DZIEMIANY DZ. NR EWID.: 971. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DYWAN DYWAN 1, 83-425 DZIEMIANY DZ. NR EWID.: 971. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO.

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny Część

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr acyjna projektu!!! ' 88 4 50 730 4 A 8 4 70 4 08 306 90 6 8 06 0 05 4 35 36 756 36 300 35 36 7 306 48 0 3 6 4 0 9 06 65 36 585 05 4 550 4 60 D3 45 5 36 kominek wg opracowania kominek indywidualnego (projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

4. WYKAZ POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI:

4. WYKAZ POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI: OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji budowlanej mieszkania na poddaszu w budynku wielorodzinnym 1. DANE EWIDENCYJNE: 1.1. Określenie zamierzenia : inwentaryzacja budowlana dla zmiany ogrzewania mieszkania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY adaptacji części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową klatki zewnętrznej położonego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74 p. gr 1568/143 Inwestor : Gmina Pawłowice

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. INWESTOR: Gmina Szydłowo ADRES BUDOWY: Działka budowlana nr 251, 252 Szydłowo ul. Mazowiecka 62

OPIS TECHNICZNY. INWESTOR: Gmina Szydłowo ADRES BUDOWY: Działka budowlana nr 251, 252 Szydłowo ul. Mazowiecka 62 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy budynku garażowego - budynek boksu garażowego OSP w miejscowości Szydłowo ul. Mazowiecka 62 gm. Szydłowo na działce nr 251, 252 wg projektu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Z30 L d GL wersja "LUSTRO" z garażem po lewej stronie, technologia "szkielet drewniany"

Z30 L d GL wersja LUSTRO z garażem po lewej stronie, technologia szkielet drewniany PROJEKTY OMÓW STUIO Z5 www.z5.pl tel:7-17-12-12 tel:(22) 425-5-3 ' ' 1 57 87 57 22 8 6 1 2 3 1 4 134 178 336 612 W.. Ø Garaż 2,56 m2 22 G -,2 nawiew Ø mm 254 24 254 87 5 22 -, weranda,21 m2 496 R. @ 19,7

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI Adres inwestycji: Inwestor: Dochowo, gm.główczyce Gmina Główczyce Autor projektu: Branża budowlana mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo