SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2008 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/89/96 z dnia r. Funkcjonowanie ZOSiP oparte jest na statucie przyjętym Uchwałą nr XVIII/90/96 z dnia r. W 2001 roku znowelizowano Statut ZOSiP Uchwałą nr XXVIII/233/2001 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2001 roku. Zgodnie z 4 statutu zadaniem ZOSiP jest zapewnienie obsługi finansowo księgowej placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary oraz realizowanie wszystkich zadań nałożonych na organ prowadzący przez przepisy prawa oświatowego. I. Działalność finansowo księgowa : 1. Sporządzenie następujących sprawozdań: a) sprawozdań Rb-28 S z rozdziałów : szkoły podstawowe, gimnazjum, ZOSiP, 0, przedszkola, świetlice, doskonalenie nauczycieli, dowóz, pozostała działalność, b) sprawozdań o wydatkach strukturalnych, c) sprawozdań Rb-34, d) o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-03), e) sprawozdań o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-06), f) sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych. g) sprawozdań Rb-27 s o dochodach oraz Rb- 50 o dotacjach. 2. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej dokumentacji księgowo finansowej. 3. Opracowanie bilansu jednostek budżetowych. 4. Sporządzenie deklaracji rocznych o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT- 4, PIT- 8A dla emerytów).

2 5. Przygotowanie PIT 11 dla wszystkich pracowników oświaty. 6. Sporządzenie deklaracji do PFRON. 7. Przygotowanie deklaracji rozliczeniowych z ZUS-em. 8. Opracowanie raportów imiennych dla wszystkich pracowników oświaty ( ZUS RNA, ZUS RSA, ZUS ZZA z umów zlecenia). 9. Sporządzanie list płac- wynagrodzenie z góry i wynagrodzenie z dołu oraz imiennych pasków z tych wynagrodzeń. 10. Sporządzanie co miesiąc przelewów dot. przekazywania wynagrodzeń na konta osobiste pracowników oraz należnych składek członkowskich i potrąceń z list płac. 11. Sporządzenie przelewów z opłatami stałymi. 12. Kontynuowanie akcji obliczania kapitałów początkowych, tj. sporządzenie Rp 7 dla zainteresowanych pracowników. 13. Bieżące dokonywanie przeniesień w planach finansowych jednostek celem dostosowania do aktualnych potrzeb. 14. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty zatrudnionych na terenie gminy Psary. 15. Udział w szkoleniach : Najczęściej popełniane błędy w zakresie księgowości w jednostkach budżetowych. Rachunkowość i rozliczanie projektów EFS. Instrukcja kontroli finansowej. II. Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2008/2009 oraz arkuszy organizacyjnych i aneksów do nich. 2. Przygotowanie porozumień z gminami Będzin i Czeladź dot. doradztwa metodycznego w roku szkolnym 2008/ Przygotowanie zarządzenia Wójta Gminy Psary w sprawie powierzenia obowiązków doradcy metodycznego z języka polskiego.

3 4. Organizacja dowozu dzieci po terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych poza teren gminy Psary podpisanie umów z opiekunami dzieci oraz przewoźnikami, uzgodnienia tras dowozu. 5. Przygotowanie i podpisanie porozumień z Rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do szkół własnym środkiem transportu ( zwrot kosztów ). 6. Opracowanie wraz z dyrektorami placówek oświatowych planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W/w plan został skonsultowany z przedstawicielem organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli (ZNP). III. Występowanie z wnioskami o dodatkowe środki finansowe: 1. Realizacja projektu Labirynt współfinansowanego ze środków MSWiA, w tym organizacja szkoleń dla rodziców, nauczycieli, uczniów, zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych, współorganizowanie kursu Samoobrony. 2. Rozpoczęcie realizacji projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy (organizacja zajęć, podpisanie umów, sporządzanie wniosków o płatność, rekrutacja uczestników projektu, udział w spotkaniach z rodzicami). 3. Kontynuowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mieli dodatkowe zajęcia z matematyki ( rozliczenie projektu, kontrola kart pracy nauczycieli, udział w spotkaniach Gminnych Koordynatorów projektu oraz uroczystym podsumowaniu jego realizacji). 4. Rozliczanie zadań podejmowanych przez Gimnazjum Psary w ramach realizacji programu Sokrates Comenius ( prowadzenie pełnej księgowości programu oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych).

4 5. Rozpoczęcie realizacji na terenie gminy programy stypendialnego dla uczniów niepełnosprawnych Uczeń na Wsi finansowanego ze środków PERON (przyjmowanie wniosków, zawarcie umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie sprawozdawczości programu). 6. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III na tzw. zielone szkoły do WFOŚiGW w Katowicach oraz rozliczenie przyznany środków. 7. Koordynowanie akcji wyprawka szkolna, w ramach której uczniowie klas I,II,III otrzymali bezpłatne podręczniki na nowy rok szkolny. IV. Nagradzanie uczniów i nauczycieli : 1. Zakup nagród oraz udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkoły z terenu gminy Psary. 2. Zorganizowanie uroczystości poświęconej wręczeniu nagród wyróżniającym się uczniom w roku szkolnym 2007/ Zorganizowanie posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Wójta Gminy Psary. 4. Zorganizowanie gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Na w/w uroczystości wręczono m.in. : nagrodę Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach p. Annie Łebzuch oraz nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Gimnazjum w Psarach p. Wioletcie Mokosie, nagrodę Wójta Gminy Psary - dyr. Szkoły Podstawowej w Gródkowie p. Bożenie Wieczorek, dyr. Przedszkola w Strzyżowicach p. Krystynie Kluszczyk, sześć nagród Wójta Gminy Psary dla wyróżniających się nauczycieli : przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum, nagrody poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych. V. Udział w szkoleniach :

5 1. Ukończenie przez dyrektora ZOSiP studiów podyplomowych Zarządzanie środkami unijnymi i uzyskanie tytułu Specjalisty ds. pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi. 2. Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. 3. Śląska debata o edukacji spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej p. Krystyną Hall. 4. Forum dyskusyjne W obronie oświaty publicznej. 5. Ruch kadrowy w oświacie w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego. 6. Udział w posiedzeniach Komisji Edukacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. VI. Opracowanie następujących analiz : 1. Zabezpieczenie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych. 2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli w 2007 roku. 3. Koszty zużycia gazu w placówkach oświatowych w latach Stan przygotowania szkół do wprowadzenia reformy systemu oświaty. 5. Analiza realizacji art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela, tj. średnich wynagrodzeń nauczycieli na terenie gminy. 6. Założenia organizacyjne na rok szkolny 2008/2009. VII. Stypendia szkolne 1. Wypłacenie drugiej raty stypendiów socjalnych (czerwiec) dla 115 uczniów oraz dokonanie zakupów przyborów szkolnych i podręczników dla 8 uczniów, którzy nie odebrali w terminie przyznanego świadczenia (sierpień). 2. Zarejestrowanie w okresie wrzesień - grudzień 103 wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych oraz zasiłków losowych na rok szkolny 2008/ Wydanie 90 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i zasiłku losowego. 4. Wydanie 13 decyzji odmownych. VIII. Realizacja zadania pod nazwą Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Psary :

6 1. Opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok Ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. 3. Sporządzenie umów z poszczególnymi LKS-mi. 4. Rozliczenie przyznanych dotacji. IX. Realizacja zadania dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: 1. Rozpatrzenie jednego wniosku pracodawcy, którzy kształcili młodocianych pracowników (uczeń zdał egzamin we wrześniu 2008 roku). 2. Wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przyznanie dotacji na w/w cel. 3. Przygotowanie decyzji przyznającej zwrot kosztów kształcenia. X. Pozostała działalność : 1. Zorganizowanie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. 2. Udział w posiedzeniach Gminnej Rady Sportu oraz Powiatowej Rady Sportu. 3. Współorganizowanie Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Psary. 4. Zorganizowanie dwóch posiedzeń Komisji ds. przyznawania częściowych dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli. 5. Udział w egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie po klasie VI. 6. Przeprowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi dot. zapisów w regulaminie wynagradzania nauczycieli na 2009 rok. 7. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących spraw oświatowych. 8. Udział w naradach organizowanych przez organ nadzoru pedagogicznego. 9. Przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnień rodziców z opłaty częściowo pokrywającej koszt przygotowania posiłku w przedszkolach. 10.Koordynowanie spraw związanych z udziałem reprezentacji gminy Psary w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. 11.Sporządzenie sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oświatowej (edycja marcowa i wrześniowa).

7 12.Koordynowanie spraw związanych z realizacją w placówkach oświatowych programu Pomoc Koleżeńska, którego pomysłodawcą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. 13.Prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi I II III IV W komórce W innych macierzystej komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 ORGANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1.1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Strona 1 Na podstawie art.197

Bardziej szczegółowo