Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM NR 2 ( ) TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI 313 TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI* LIPID RAFTS REMARKS AND DOUBTS Natalia FEDORYSZAK-KUŒKA, Miros³awa PANASIEWICZ, Tadeusz PACUSZKA Zak³ad Biochemii i Biologii Molekularnej, Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego, Warszawa Streszczenie: Na przestrzeni dziesiêcioleci sposób przedstawiania b³ony komórko-wej uleg³ znacznym zmianom. W latach dwudziestych XX wieku obrazowano j¹ jako dwuwarstwê lipidow¹. Kolejni badacze zauwa yli, e w jej sk³ad wchodz¹ równie bia³ka. W 1972 Singer i Nicolson wprowadzili podzia³ bia³ek b³onowych na peryferyjne i integralne. Natomiast prowadzone przez nich badania nad fuzj¹ komórek sta³y siê podwalin¹ modelu b³ony komórkowej jako p³ynnej mozaiki lipidów i bia³ek. Model Singera i Nicolsona pod wieloma wzglêdami jest nadal aktualny. Obecnie wiadomo, e w b³onach wystêpuj¹ fragmenty o ró nym stanie uporz¹dkowania zwane domenami b³onowymi. Badanie domen b³onowych jest niezwykle fascynuj¹cym, ale i trudnym wyzwaniem, poniewa w zale noœci od u ytych metod badawczych otrzymane wyniki mog¹ byæ ró ne. Na podstawie licznych badañ mo na wnioskowaæ, e domeny b³onowe s¹ zaanga owane w regulacjê szeregu procesów yciowych komórki, takich jak: adhezja, sortowanie i transport lipidów i bia³ek oraz przekazywanie sygna³ów przez b³onê komórkow¹. Za kontrolê przekazywania sygna³ów odpowiedzialne s¹ tratwy lipidowe, jedne z kilku rodzajów domen b³onowych. W obrêbie tych domen zaobserwowano u³atwione oddzia³ywane skupionych w nich bia³ek i lipidów. Nale y pamiêtaæ, e w b³onie komórkowej wystêpuj¹ nie tylko tratwy lipidowe, ale równie mikrodomeny bogate w ceramid oraz glikosynapsy. Rozmaitoœæ i ró norodnoœæ domen b³onowych czyni biologiê b³on komórkowych bardzo z³o onym, lecz interesuj¹cym obiektem badawczym. S³owa kluczowe: tratwy lipidowe, domeny b³onowe, oporna na detergenty frakcja b³on komórkowych, b³ony modelowe. Abstract: For decades the way of viewing of the cell membrane has changed considerably. At the beginning of the twentieth century the cell membrane was visualized as a lipid bilayer. Following researches have discovered that the cell membrane contains also proteins. In 1972 Singer and Nicolson introduced the division of membrane proteins into peripheral and integral proteins. Singer and Nicolson had also conducted research on cells fusion, which have laid the foundation of the membrane model as a fluid mosaic of lipids and proteins. The Singer and Nicolson model in many aspects is still valid. Nowadays it is well known that membranes contain differently arranged regions which are called membrane domains. The study of the membrane domains is extremely fascinating but also a difficult challenge, because the results depend on methods used in the research. Based on numerous studies it can be concluded that the membrane *Praca finansowana z projektu CMKP nr /09.

2 314 N. FEDORYSZAK-KUŒKA, M. PANASIEWICZ, T. PACUSZKA domains are involved in the regulation of several biological processes such as cell adhesion, sorting and transport of lipids and proteins, and also signal transduction. The latter process is controlled by lipid rafts in which facilitated interaction between proteins and lipids have been observed. It should be remembered that ceramideenriched microdomains and glycosynapses are included among membrane domains. The variety and diversity of membranes domains make membrane biology very complex but also very interesting an object of research. Key words: lipid rafts, membrane domains, detergent resistant membranes, model membranes. Skróty zastosowane w pracy: [ 2 H] NMR magnetyczny rezonans j¹drowy wykorzystuj¹cy deuter; bia³ka GPI (ang. glycosyl-phosphatidylinositol-anchored membrane proteins) zró nicowana rodzina bia³ek zakotwiczonych w b³onie komórkowej przez glikozylofosfatydyloinozytol, w której sk³ad wchodz¹ enzymy, cz¹steczki adhezyjne, markery ró nicowania i wiele innych; bia³ko Gai2 bia³ko nale ¹ce do rodziny heterotrimerycznych bia³ek wi¹ ¹cych guaninê odpowiedzialn¹ za odpowiedÿ immunologiczn¹ podczas zaka eñ bakteryjnych; bia³ko LAT (ang. Linker for Activation of T cells) podwójnie palmitylowane adapterowe bia³ko transb³onowe istotne dla rozwoju i aktywacji komórek T; bia³ko Lyn kinaza tyrozynowa z rodziny kinaz Src, ulegaj¹ca ekspresji g³ównie w komórkach krwiotwórczych oraz tkanki nerwowej, w których odgrywa kluczow¹ rolê w proliferacji, akumulacji jonów Ca 2+ i ró nicowaniu komórek; CT (ang. cholera toxin) toksyna przecinkowca cholery; DHA kwas dokozaheksaenowy, wielonienasycony kwas t³uszczowy w-3; DPPC dipalmitoilofosfatydylocholina; DRM (ang. detergent resistant membranes) oporna na rozpuszczenie w detergencie frakcja b³on komórkowych; EPR (ang. electron paramagnetic resonance) elektronowy rezonans paramagnetyczny; FRET (ang. Förster resonance energy transfer) technika wykorzystuj¹ca mechanizm przenoszenia energii miêdzy dwoma chromoforami na drodze innej ni promieniowanie; GPMV (ang. giant plasma-membrane vesicle) ogromny pêcherzyk b³ony plazmatycznej; GUV (ang. giant unilamellar vesicle) wielki pêcherzyk b³onowy; IP3 trifosforan inozytolu; ld (ang. liquid disordered) stan ciek³y nieuporz¹dkowany; lo (ang. liquid ordered) stan ciek³y uporz¹dkowany; NMR (ang. nuclear magnetic resonance) magnetyczny rezonans j¹drowy; PE fosfatydyloetanoloamina; PIP 2 4,5-bisfosforanfosfatydyloinozytol; PLCg fosfolipazy Cg; SM sfingomielina; so (ang. solid ordered) stan sta³y uporz¹dkowany; STALL (ang. stimulation-induced temporary arrest of lateral diffusion) okres unieruchomienia. WPROWADZENIE B³ona komórkowa jest dynamicznym zgrupowaniem ró nych lipidów i bia³ek. Bia³ka b³onowe stanowi¹ 30% [138] z oko³o rozmaitych bia³ek [150] kodowanych przez 3% genomu cz³owieka. Ró norodnoœæ budowy zwielokrotniaj¹ modyfikacje potranslacyjne. Fakt ten imponuje, ale nie dziwi, poniewa bia³ka b³on komórkowych s¹ zaanga owane w regulacjê wiêkszoœci procesów yciowych komórki. Lipidom b³on komórkowych jest natomiast bardziej zagadkowy [139,147]. Sk³adaj¹ce siê na niego lipidy nale ¹ do trzech grup zwi¹zków: steroli, glicerofosfolipidów i sfingolipidów. Zaskakuj¹cy jest fakt, e ponad 1000 rozmaitych glicerofosfolipidów i sfingolipidów zaanga owanych jest w budowê dwuwarstwy lipidowej. Ta wielorakoœæ lipidów podwa a mo liwoœæ, aby dwuwarstwa lipidowa pe³ni³a jedynie funkcjê mechanicznej bariery miêdzy komórk¹ a jej œrodowiskiem [139]. Analizuj¹c ró norodnoœæ bia³ek i lipidów b³onowych zaobserwowano, e oba te komponenty charakteryzuj¹ siê unikaln¹ w³aœciwoœci¹ polegaj¹c¹ na zdolnoœci do tworzenia skupieñ. Powstaj¹ce struktury nazywa siê domenami b³onowymi, wœród których wyró nia siê tratwy lipidowe. Okazuje siê, e w³aœnie za ró norodnoœæ tych zgrupowañ w du ej mierze odpowiedzialne s¹ ró nice w budowie lipidów b³onowych. Od dawna wiadomo, e komórki charakteryzuj¹ siê okreœlonym, w³aœciwym sobie wzorem gangliozydowym. Wzór ten zmienia siê w charakterys-

3 TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI 315 tyczny sposób podczas wzrostu i ró nicowania siê komórek, rozwoju osobniczego, a tak e w procesach onkogenezy [50]. Niniejsza praca przegl¹dowa jest zestawieniem wiedzy i ³¹cz¹cych siê z ni¹ w¹tpliwoœci z zakresu budowy, organizacji, metod izolacji i analizy domen b³onowych. DWUWARSTWA FOSFOLIPIDOWA B ONA JAKO P YNNA MOZAIKA LIPIDÓW I BIA EK Jedn¹ z pierwszych prób usystematyzowania wiadomoœci o budowie b³ony komórkowej podjêli w roku 1925 Gorter i Grendel [45]. Na podstawie oznaczeñ chemicznych wyliczyli oni (pope³niaj¹c znosz¹ce siê nawzajem b³êdy), e b³ony erytrocytów zawieraj¹ odpowiedni¹ iloœæ lipidów, aby mo na by³o otoczyæ je dwuwarstwow¹ b³on¹. Skierowanie hydrofobowych reszt kwasów t³uszczowych do œrodka dwuwarstwy zapewnia³o jak najmniejszy ich kontakt ze œrodowiskiem wodnym [45]. Taki sposób uporz¹dkowania jest wynikiem efektu hydrofobowego. Cz¹steczki wody w bezpoœrednim kontakcie z hydrofobowymi fragmentami lipidów charakteryzuje wy szy stopieñ uporz¹dkowania [142]. Dodatkowo trwa³oœæ b³ony zapewniaj¹ oddzia³ywania elektrostatyczne, wi¹zania wodorowe, a tak e wi¹zania van der Waalsa miêdzy wêglowodorowymi ³añcuchami wchodz¹cych w jej sk³ad lipidów i bia³ek [5]. Prawie 50 lat póÿniej, badania nad fuzj¹ komórek [37], a tak e rozwój nowych technik, takich jak: mikroskopia elektronowa, rentgenografia, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) i magnetyczny rezonans j¹drowy (NMR) pozwoli³y Singerowi i Nicolsonowi na przedstawienie modelu b³ony komórkowej jako p³ynnej mozaiki lipidów i bia³ek [132]. P³ynnoœæ b³ony jest wynikiem zale nego od temperatury ruchu wchodz¹cych w jej sk³ad lipidów, który z kolei warunkuje swobodê dyfuzji wystêpuj¹cych w niej lub zwi¹zanych z ni¹ bia³ek. W swoim modelu Singer i Nicolson podzielili bia³ka b³onowe na peryferyjne i integralne. Bia³ka peryferyjne zwi¹zane s¹ z powierzchni¹ b³ony przez oddzia³ywania elektrostatyczne, wi¹zania wodorowe i oddzia³ywania hydrofobowe. Dzisiaj zaliczamy do nich tak e bia³ka GPI, tj. zwi¹zane z egzoplazmatyczn¹ warstw¹ b³ony poprzez glikozylofosfatydyloinozytol [74], a tak e bia³ka zwi¹zane z cytoplazmatyczn¹ warstw¹ b³ony przez reszty kwasów t³uszczowych lub poliprenoli [118]. Nowoœci¹ w omawianym modelu s¹ bia³ka integralne (transb³onowe), które przenikaj¹ b³onê na wskroœ jednokrotnie [11], a jak to siê to póÿniej okaza³o, równie wielokrotnie [19]. Singer i Nicolson, zafascynowani swobod¹ dyfuzji lipidów i bia³ek, któr¹ zapewnia³ ich model, nie rozwa ali mo liwoœci powstawania domen b³onowych, chocia nie wykluczyli wystêpowania uporz¹dkowanych mikrofragmentów b³ony. OGRANICZENIA SWOBODY RUCHU SK ADNIKÓW B ONY W nastêpnych latach uczeni wykryli rozmaite i ró norodne ograniczenia swobody ruchu sk³adników b³ony, które mog¹ prowadziæ do powstawania domen b³onowych [1,25,26,35,49,71,78,79,116,131,153]. Domen¹ b³onow¹ nazywamy fragment b³ony

4 316 N. FEDORYSZAK-KUŒKA, M. PANASIEWICZ, T. PACUSZKA ró ni¹cy siê swoim sk³adem lipidowym i bia³kowym od jej pozosta³ych fragmentów [71,153]. Z zagadnieniem domenowoœci ³¹czy siê zjawisko asymetrii b³ony [21], tj. ró nica sk³adu miêdzy warstw¹ egzoplazmatyczn¹ a cytoplazmatyczn¹ [30], jednak e nie jest to tematem naszych rozwa añ. Szczególnie interesuj¹ce w biologii b³on komórkowych okaza³y siê tratwy lipidowe. Badania nad tymi domenami wyniknê³y z kilku niezale nych obserwacji. W 1953 roku Yu i wsp. [158] wykryli, e w b³onach erytrocytów s¹ fragmenty niejednakowo podatne na rozpuszczanie w detergentach, a zatem b³ona nie jest struktur¹ homogenn¹ [158]. Do podobnego wniosku mo na by³o dojœæ porównuj¹c sk³ad lipidów otoczki zabieranej przez opuszczaj¹ce komórkê wirusy, ze sk³adem ca³oœci b³ony [117]. Wprawdzie koncepcje domenowej budowy b³ony komórkowej znane by³y wczeœniej [71,153], jednak za pocz¹tek hipotezy tratw lipidowych wypada uznaæ pracê van Meera i Simonsa [130]. Jej autorzy zaproponowali, e preferencyjne sortowanie bia³ek GPI do warstwy apikalnej komórek nab³onka odbywa siê w aparacie Golgiego, czyli miejscu biosyntezy glikosfingolipidów i polega na tworzeniu wspólnych z glikosfingolipidami domen b³onowych, utrwalanych wi¹zaniami wodorowymi. Pomimo zastrze eñ innych autorów [100,105,109], ostatnio wykazano, e hipoteza ta jest, przynajmniej w pewnym stopniu, prawdziwa [75]. B ONY MODELOWE W STANIE CIEK YM UPORZ DKOWANYM I CIEK YM NIEUPORZ DKOWANYM W b³onie modelowej wyró nia siê ró ne stany uporz¹dkowania jej fragmentów, w tym stan sta³y uporz¹dkowany (so), i ciek³y nieuporz¹dkowany (ld). W stanie so reszty acylowe kwasów t³uszczowych s¹ maksymalnie rozci¹gniête, œciœle upakowane i nie maj¹ mo liwoœci obrotu wokó³ wi¹zañ C-C. Czynnikiem stymuluj¹cym rozci¹ganie reszt kwasów t³uszczowych fosfolipidów jest niska temperatura. Dostarczenie odpowiedniej iloœci energii w formie ciep³a zapewnia swobodê przejœcia trans/gauche reszt kwasów t³uszczowych. B³ona ulega rozluÿnieniu a cz¹steczki dipalmitoilofosfatydylocholiny (DPPC) mog¹ wykonywaæ ruchy wokó³ swojej osi a tak e na boki. B³ona przyjmujê stan ciek³y nieuporz¹dkowany, któremu sprzyjaj¹ nienasycone reszty kwasów t³uszczowych fosfolipidów. Podsumowuj¹c ld charakteryzuje luÿne upakowanie reszt acylowych, mo liwoœæ swobodnego obrotu wokó³ wi¹zañ C-C i znaczna ruchliwoœæ cz¹steczek lipidów w b³onie. Wa nym etapem w badaniach tratw lipidowych by³o wykrycie nowej formy wspólnego wystêpowania w tej domenie b³onowej cholesterolu i sfingolipidów lub glicerofosfolipidów o d³ugo³añcuchowych, nasyconych resztach kwasów t³uszczowych, tj. stanu ciek³ego uporz¹dkowanego (lo) [65,96]. Lipidy w stanie lo wykazuj¹ w³aœciwoœci poœrednie miêdzy so a ld. W stanie lo reszty nasyconych d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych glicerofosfolipidów i sfingolipidów s¹ rozci¹gniête podobnie jak w stanie so, ale oddzia³ywania z cholesterolem [63,93,128] utrudniaj¹ ich œcis³e upakowanie umo liwiaj¹c ruch cz¹steczek w b³onie.

5 TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI 317 B³ony w stanie ld s¹ od dwustu [4,146,147] do ponad tysi¹c razy bardziej p³ynne ni w stanie so [131], a tylko kilka razy bardziej p³ynne ni w stanie lo [22,32,102]. Z mieszaniny lipidów typowych dla tratw lipidowych : sfingomieliny z reszt¹ kwasu palmitynowego (preferuj¹cego stan lo), fosfatydylocholiny o dwóch resztach kwasu oleinowych (preferuj¹cego stan ld) i cholesterolu w proporcji 1:1:1, uzyskamy modelow¹ b³onê zawieraj¹c¹ ró ni¹ce siê sk³adem, gruboœci¹ i stopniem upakowania, oddzielone od siebie fragmenty w stanie lo i ld. W powstawaniu tratw lipidowych cholesterol ma podstawowe znaczenie [6,76,- 128] mimo tego, e znane s¹ domeny, w których sk³adnikiem przewa aj¹cym jest sfingomielina [113] lub ceramid [44,62,165]. Rola choresterolu zosta³a podkreœlona w nowej definicji tratw lipidowych: Tratwy lipidowe s¹ ma³ymi ( nm), heterogennymi, wysoce dynamicznymi, bogatymi w sterole i sfingolipidy domenami, które bior¹ udzia³ w regionalizacji procesów yciowych... [112]. Od czasu wykrycia stanu lo jako trzeciego stanu uporz¹dkowania lipidów b³onowych, zale nego od cholesterolu, temperatury i rodzaju kwasów t³uszczowych, wspólne wystêpowanie fragmentów w stanie lo i ld w b³onach modelowych by³o przedmiotem wielu prac [31,92]. W b³onach modelowych domeny w stanie lo by³y dostrzegalne przy u yciu ró nych metod [55], przy czym wybór metody decydowa³ o uzyskanym wyniku. Ma³e mikrodomeny o œrednicy nm wystêpuj¹ce w 40 C w mieszaninie sfingomieliny, fosfatydylocholiny i cholesterolu mo na by³o obserwowaæ przy u yciu [ 2 H] NMR i EPR, natomiast obserwacje w mikroskopie fluorescencyjnym sk³ania³y do wniosków, e w temperaturze fizjologicznej domen nie ma [18]. Wielkoœæ obserwowanych fragmentów b³ony w stanie lo zale na od rodzaju lipidów u ytych do jej otrzymania [20], w odpowiednich warunkach mog³a z ³atwoœci¹ przekroczyæ 200 nm [15,148,149], tj. granicê rozdzielczoœci mikroskopu optycznego. Sposobem na uzyskanie du ych fragmentów b³ony w stanie lo i ld okaza³o siê sprzêganie jej sk³adników przy u yciu przeciwcia³ [23] lub toksyny przecinkowca cholery (CT) [53]. W doœwiadczeniach z CT sprzêgniêcie gangliozydu GM1, który stanowi³ jedynie oko³o 1% wchodz¹cych w sk³ad b³ony lipidów, prowadzi³o do pojawienia siê oddzielonych od siebie, kolistych, du ych fragmentów b³ony w stanie lo. Zjawisku temu towarzyszy³a równie segregacja wprowadzonego do b³ony bia³ka LAT. Mo na przypuszczaæ, e wykryte zmiany w³aœciwoœci b³ony modelowej przybli aj¹ zjawiska zwi¹zane z przekazywaniem sygna³ów przez b³ony komórkowe [131]. LIPIDY W STANIE lo I ld W B ONACH KOMÓRKOWYCH Budowa b³on komórkowych oparta jest na tych samych fizykochemicznych podstawach, które funkcjonuj¹ w kilkusk³adnikowych b³onach modelowych. Setki rozmaitych lipidów, tysi¹ce bia³ek, wzajemne miêdzy nimi oddzia³ywania, wystêpowanie glikokaliksu i szkieletu cytokomórkowego, a tak e aktywne procesy, jak np. endocytoza i egzocytoza, polaryzacja b³ony, adhezja i migracja komórek, czyni¹ b³onê komórkow¹ trudnym, ale i fascynuj¹cym obiektem badawczym. Do niedawna dane

6 318 N. FEDORYSZAK-KUŒKA, M. PANASIEWICZ, T. PACUSZKA œwiadcz¹ce o wspólnym wystêpowaniu w b³onach komórkowych domen w stanie lo i ld by³y stosunkowo nieliczne. Wprawdzie bia³ka GPI w egzoplazmatycznej [125], a bia³ka acylowane w cytoplazmatycznej warstwie b³ony znajdowano w formie skupieñ [115], jednak nie by³o dowodów, e obserwowane zjawiska s¹ zwi¹zane z wystêpowaniem b³ony w stanie lo lub ld. Wyj¹tek stanowi³o wykrycie du ych i trwa³ych fragmentów b³ony w stanie lo i ld w makrofagach [41], a tak e obszerna praca o wspólnym wystêpowaniu domen b³onowych w stanie lo i ld w komórkach nab³onka [94]. W komórkach nab³onka wzajemny stosunek powierzchni b³ony w stanie lo i ld zmienia³ siê wraz z temperatur¹. W temperaturze od 12 C do 25 C obszary b³ony w stanie lo stanowi³y fazê ci¹g³¹, w której wystêpowa³y oddzielone od siebie fragmenty w stanie ld. W 37 C sytuacja uleg³a odwróceniu: obszary b³ony w stanie ld stanowi³y fazê ci¹g³¹ z oddzielonymi od siebie fragmentami w stanie lo. T³umacz¹c trudnoœci z wykryciem du ych fragmentów b³ony komórkowych w stanie lo, odpowiadaj¹cym tratwom. Yethiraj i Weisshaar [159] przedstawili hipotezê rozwiniêt¹ ostatnio przez Gomeza i wsp. [43], w myœl której czynnikiem utrudniaj¹cym powstawanie du ych tratw s¹ bia³ka zwi¹zane z cytoszkieletem komórkowym. Na jej korzyœæ œwiadcz¹ prace z ogromnymi pêcherzykami b³ony plazmatycznej (GMPV) [7,122] lub kulistymi wypustkami [69,85] bêd¹cymi fragmentami b³ony komórkowej pozbawionymi cytoszkieletu. Stosuj¹c metody mikroskopowe (miroskopii dwufotonowej i spektroskopii korelacji fluoroscencji) w pêcherzykach obserwowano du e fragmenty b³ony o w³aœciwoœciach typowych dla fazy lo i ld w temperaturze poni ej 22 C. W kulistych wypustkach w 37 C podzia³ b³ony na dostrzegalne przy u yciu spektroskopii korelacji fluorescencji makrodomeny zanika³, jednak mo na go by³o odtworzyæ, podobnie jak w doœwiadczeniach z wielkimi pêcherzykami b³onowymi (GUV) [53], sprzêgaj¹c wystêpuj¹cy w b³onie gangliozyd GM1 przy u yciu CT [85]. Efekt sprzêgania nie by³ wykrywany po usuniêciu z komórek cholesterolu, mo na by³o zatem s¹dziæ, e mamy do czynienia z domenami w fazie lo odpowiadaj¹cymi definicji tratw lipidowych. Jak czêsto obserwujemy w badaniach tratw lipidowych uzyskane wyniki zale a³y od wyboru metody. W odró nieniu od kulistych wypustków b³ony komórkowej [69], fragmenty w stanie przypominaj¹cym lo w ogromnych pêcherzykach b³onowych zawiera³y, zgodnie z oczekiwaniami, bia³ka GPI, ale nie obserwowano w nich bia³ek transb³onowych w³aœciwych tratwom lipidowym [122]. Kaiser i wsp. postuluj¹ [69], e bogata w gangliozyd GM1 i bia³ka transb³onowe faza tratw lipidowych w b³onach komórkowych wynika z wielu wzajemnych oddzia³ywañ wchodz¹cych w jej sk³ad lipidów i bia³ek, a nie tylko powinowactwa miêdzy resztami nasyconych kwasów t³uszczowych a cholesterolem, wystarczaj¹cym do uzyskania stanu lo w b³onach modelowych. OPORNA NA DETERGENTY FRAKCJA B ON KOMÓRKOWYCH DRM Detergenty stosowane s¹ od dawna do izolowania i oczyszczania bia³ek b³onowych, a tak e do badania w³aœciwoœci b³on [3,60,83]. Ju pierwsze

7 TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI 319 doœwiadczenia nad selektywnym rozpuszczaniem b³on komórkowych wskazywa³y na ich heterogennoœæ [48,160], ale prawdziw¹ eksplozjê prac poœwiêconych opornej na w detergenty frakcji b³on wywo³ali Brown i Rose [12]. Traktowany Tritonem X-100 homogenat komórek poddali ultrawirowaniu w gradiencie gêstoœci sacharozy i na granicy gêstoœci miêdzy 5% i 35% roztworu sacharozy otrzymali lekk¹, oporn¹ na rozpuszczenie w detergencie frakcjê b³on komórkowych (DRM). Frakcja DRM zawiera³a wiêcej ni rozpuszczalna czêœæ b³ony cholesterolu i sfingolipidów, w tym prawie wszystkie glikosfingolipidy oraz bia³ka GPI. Na podstawie doœwiadczeñ ze sztucznymi b³onami fosfolipidowymi mo na by³o przypuszczaæ, e lipidy frakcji DRM odpowiadaj¹ fragmentom b³ony w stanie lo [2,22]. Zale noœci miêdzy sk³adem lipidów i bia³ek frakcji DRM otrzymywanej w wyniku ekstrakcji detergentowej komórek a wystêpowaniem b³on w stanie lo okaza³y siê bardziej skomplikowane. Uzyskany wynik zale a³ nie tylko od w³aœciwoœci badanych komórek, ale tak e od rodzaju i stê enia u ytego detergentu [121,126], temperatury ekstrakcji, a tak e warunków ultrawirowania [24,77]. Ró nice sk³adu lipidowego i bia³kowego frakcji DRM wynikaj¹ nie tylko z ró nych warunków ich izolacji, ale co wa niejsze, z heterogennoœci mikrodomen b³onowych [111] obserwowanej przy u yciu rozmaitych metod [16,61]. Uogólniaj¹c frakcja DRM charakteryzuje siê wy sz¹ zawartoœci¹ cholesterolu i sfingomieliny ni rozpuszczalne w detergencie fragmenty b³ony plazmatycznej [35,110]. Na podstawie m.in. teoretycznych rozwa añ Browna i Londona [13] mo na s¹dziæ, e d³ugo³añcuchowe, nasycone kwasy t³uszczowe lokuj¹ lipidy w fragmentach b³ony nierozpuszczalnych w detergencie. Do podobnego wniosku sk³aniaj¹ obserwacje nad wystêpowaniem ró nych form egzogennego gangliozydu GM1 we frakcji DRM otrzymanych z komórek HL60 [108]. Z takim uogólnieniem nie zgadzaj¹ siê wyniki pracy Pike i wsp. [110], którzy wykryli we frakcji DRM w znacznej proporcji 4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu (PIP 2 ) z reszt¹ kwasu arachidonowego o czterech wi¹zaniach podwójnych, promuj¹c¹ wystêpowanie tego lipidu w rozpuszczalnej w detergentach frakcji b³ony. Wyjaœnienie rozbie - noœci proponuje Brown [14] pos³uguj¹c siê przyk³adem bia³ka HIV1-Gag [120]. Bia³ko to mia³oby wi¹zaæ PIP 2 zamykaj¹c resztê kwasu arachidonowego w zag³êbieniu w³asnej struktury, czemu towarzyszy³aby ekspozycja zwi¹zanej z bia³kiem reszty kwasu mirystylowego. Reszta ta, a tak e druga nasycona reszta stearynianowa PIP 2, wi¹za³yby bia³ko HIV1-Gag z fragmentem b³ony odpowiadaj¹cym DRM. Interesuj¹cym sk³adnikiem wyizolowanej przez Brown i Rose frakcji DRM okaza³y siê bia³ka GPI niemaj¹ce fragmentu transb³onowego. Dla bia³ek GPI frakcja DRM i tratwy lipidowe maj¹ szczególne znaczenie, nie tylko t³umacz¹c ich sortowanie, ale tak e wyjaœniaj¹c mechanizm przekazywania sygna³ów przez b³ony [129]. Wystêpowanie bia³ek GPI we frakcji DRM zale y od reszty glikozylofosfatydyloinozytolu [88,143], poniewa hybrydy z koñcem lipidowym GPI zast¹pionym fragmentem transb³onowym innego bia³ka wykrywano w rozpuszczalnej w detergentach frakcji b³ony. Wa nym dla wystêpowania bia³ek GPI we frakcji DRM jest nasycony charakter wchodz¹cych w ich sk³ad reszt kwasów t³uszczowych preferuj¹cych fazê lo. Maeda i wsp. [88] zaobserwowali, e komórki chomika CHO

8 320 N. FEDORYSZAK-KUŒKA, M. PANASIEWICZ, T. PACUSZKA mog¹ w bia³kach GPI wymieniaæ nienasycone reszty kwasów t³uszczowych nasyconymi resztami. Zjawisko to zwiêksza³o zawartoœæ tak zmodyfikowanych bia³ek GPI we frakcji DRM. Pomimo tych spostrze eñ nale y pamiêtaæ, e wysoka zawartoœæ bia³ek GPI we frakcji DRM nie jest równoznaczna z ich wystêpowaniem w b³onie komórkowej w formie skupieñ odpowiadaj¹cym tratwom lipidowym. Sharma i wsp. [125] stosuj¹c FRET (Förster resonance energy transfer) wykryli, e bia³ka GPI wystêpuj¹ w wiêkszoœci w formie monomerów, a jedynie 20 40% cz¹steczek tworzy ma³e skupienia. Podobny brak zgodnoœci opisano dla b³on modelowych, gdzie alkaliczna fosfataza bêd¹ca bia³kiem GPI, wystêpowa³a w oko³o 30% we fragmentach b³ony w stanie lo, natomiast jej odzyskanie we frakcji DRM przekracza³o 90% [68]. Jedna z pierwszych obserwacji wskazuj¹ca na wystêpowanie bia³ek GPI w formie skupieñ opiera³a siê na tworzeniu siê ich dimerów po potraktowaniu komórek zwi¹zkami sprzêgaj¹cymi grupy NH 2 s¹siaduj¹cych cz¹steczek [36]. Nasza próba powtórzenia tych wyników z komórkami Jurkat i bia³kami CD55 i CD59 skoñczy³a siê niepowodzeniem. Nie uda³o siê wykryæ dimerów badanych bia³ek GPI, niezale nie od tego, czy pos³u yliœmy siê sprzêgaczami ³¹cz¹cymi grupy NH 2 czy te SH [107]. Dla bia³ek peryferyjnych cytoplazmatycznej warstwy b³ony czynnikiem warunkuj¹cym wystêpowanie we frakcji DRM jest ich specyficzna modyfikacja polegaj¹ca na przy³¹czeniu do nich reszt kwasu palmitynowego lub mirystylowego [14]. Bia³kami ulegaj¹cymi palmitylacji lub mirystylacji s¹ bia³ka G [103,162] oraz bia³ka Ras wa ne w przekazywaniu sygna³u kinazy Src [29]. Postêp w poznaniu sposobu wystêpowania bia³ek Ras w tratwach lipidowych [28,47,54] ma swój pocz¹tek w pracach z u yciem ekstrakcji detergentem [119,114]. Wa na jest tak e konformacja bia³ek, poniewa bia³ka H-Ras zwi¹zane z guanozynodifosforanem spotykamy w tratwach lipidowych, a z guanozynotrifosforanem poza tratwami. Od dawna wiadomo, e bia³ka transb³onowe nie pasuj¹ do domen b³onowych w stanie lo [14]. Jak ju wspomniano, Kaiser i wsp. proponuj¹ dla nich wystêpowanie fazy podobnej do lo utrzymywanej wi¹zaniami wodorowymi i wzajemnymi oddzia³ywaniami miedzy bia³kami i lipidami [69]. Yu i wsp. porównali w³aœciwoœci kilkudziesiêciu bia³ek frakcji DRM z komórek nerki szczura z bia³kami transb³onowymi wystêpuj¹cymi poza t¹ frakcj¹ [161]. Okaza³o siê, e bia³ka transb³onowe frakcji DRM s¹ mniejsze i bardziej hydrofobowe ni bia³ka transb³onowe zlokalizowane poza t¹ frakcj¹. Brown [14], a tak e ostatnio Leventhal i wsp. [81] zwracaj¹ uwagê, e palmitylacja bia³ek transb³onowych sprzyja ich wystêpowaniu we frakcji DRM. Palmitylacja nie jest jednak wystarczaj¹cym czynnikiem zapewniaj¹cym bia³kom wzglêdn¹ nierozpuszczalnoœæ w detergentach [14]. Ostatnio Yang i wsp. [158] opisali szereg palmitylowanych bia³ek wystêpuj¹cych w wiêkszej proporcji we frakcji rozpuszczalnej w detergentach ni w DRM. Zale noœæ miêdzy palmitylacj¹ bia³ek transb³onowych a ich wystêpowaniem we frakcji DRM jest przedmiotem licznych badañ i kontrowersji, widocznych w przypadku np. bia³ka LAT [64,84,164,- 166]. Bia³ko LAT jest palmitylowane na Cys26 i Cys29. Na podstawie prac czêœci badaczy, palmitylacja Cys26 wydaje siê szczególnie wa na nie tylko ze wzglêdu na wystêpowanie tego bia³ka we frakcji tratw lipidowych [164], ale równie ze wzglêdu na jego funkcje zwi¹zane z organizowaniem przekazywania sygna³u poprzez receptor

9 TRATWY LIPIDOWE OBSERWACJE I W TPLIWOŒCI 321 TCR w komórkach Jurkat [84]. Inni autorzy przedstawili doœwiadczenia, z których wynika e wystêpowanie bia³ka LAT w tratwach lipidowych nie jest niezbêdne do aktywacji komórek T [166]. Byæ mo e palmitylacja jest wa na nie dlatego, e zapewnia wystêpowanie bia³ka LAT we frakcji tratw lipidowych, ale poniewa mo e byæ sygna³em warunkuj¹cym jego transport z aparatu Golgiego do b³ony plazmatycznej [64]. Przyk³adem innego bia³ka transb³onowego, dla którego nie znaleziono prostej zale noœci miêdzy palmitylacj¹ i wystêpowaniem w DRM, jest receptor UNC5H. Bia³ko to spotykamy we frakcji DRM niezale nie od palmitylacji, ale jego proapoptotyczna funkcja zale na jest zarówno od palmitylacji, jak i wystêpowania we frakcji DRM [90]. Pomimo znacznego zainteresowania, nie znaleziono dotychczas uniwersalnych sekwencji aminokwasowych sortuj¹cych bia³ka transb³onowe do frakcji DRM [14]. Wiadomo natomiast, e dla niektórych takich bia³ek wystêpowanie we frakcji DRM lub jej odpowiedniku otrzymanym bez detergentu [156], zale y od budowy fragmentów pozakomórkowych [155,156], transb³onowych [14,38,46,97] lub wewn¹trzkomórkowych [14,144,157]. FRAKCJA DRM NIE ODPOWIADA BEZPOŒREDNIO TRATWOM LIPIDOWYM, ALE. Po kilkunastu latach doœwiadczeñ i opublikowaniu kilku tysiêcy doniesieñ dotycz¹cych frakcji DRM wiadomo, e nie jest ona jednoznaczna z tratwami lipidowymi [82]. Najpowa niejsze zastrze enia dotycz¹ce u ycia detergentów do izolowania domen przedstawili Heerklotz i wsp. [58,59]. Zdaniem tych autorów, w b³onach modelowych zbudowanych z DPPC, SM, i cholesterolu (1:1:1) dodatek Triton X-100 powoduje segregacjê cz¹steczek SM i cholesterolu od DPPC, a zatem formowanie domen w stanie lo. Nie wiadomo, jaki jest zakres tego zjawiska [14]. Na przyk³ad Staneva i wsp. [137] nie zaobserwowali w wielkich pêcherzykach b³onowych (GUV), formowania siê domen pod wp³ywem detergentu. Ze spostrze eniami tymi zgadzaj¹ siê wyniki Gamer i wsp. [39], którzy badali rozpuszczanie b³on przez ró ne detergenty przy u yciu mikroskopii si³ atomowych i mikroskopu konfokalnego. Interesuj¹ce obserwacje o wystêpowaniu w warunkach fizjologicznych domen b³onowych odpowiadaj¹cych frakcji DRM opublikowali Brugger i wsp. [17]. Stwierdzili oni, e lipidom wirusa HIV otrzymywanego bez u ycia detergentu ma sk³ad bardzo podobny do lipidomu frakcji DRM otrzymanej z zainfekowanych i zdrowych komórek. Opisane zjawisko jest obserwowane równie u innych wirusów. Analiza lipidomu otoczki vesicular stomatitis virus i semliki forest virus wykaza³a, e nie ró ni³ siê od lipidomu b³ony komórek, w których namna a³y siê [70]. Tratwy lipidowe s¹ prawdopodobnie zaanga owane nie tylko w proces uwalniania z komórek wirusów, ale równie w proces wejœcia wirusa do komórki [72]. Zatem tratwy lipidowe s¹ potencjalnymi wrotami zaka eñ wirusowych. Ostatnio Levental i wsp. badali wystêpowanie w ogromnych pêcherzykach b³ony plazmatycznej (GPMV) lipidów w stanie lo i ld w zale noœci od temperatury i zawartoœci cholesterolu [80]. Okaza³o siê, e zmiany powierzchni fragmentów b³ony

10 322 N. FEDORYSZAK-KUŒKA, M. PANASIEWICZ, T. PACUSZKA w stanie lo s¹ œciœle skorelowane ze sk³adem b³ony odzyskanej we frakcji DRM. Mo na zatem przypuszczaæ, e w odpowiednich warunkach detergent pozwala na badanie domen b³onowych sam nie powoduj¹c ich powstawania. Nowsze modyfikacje izolacji frakcji DRM, a tak e lekkiej frakcji b³on komórkowych otrzymywanej bez u ycia detergentów przedstawi³ Quinn [116]. W naszych badaniach porównywaliœmy wystêpowanie ró nych form gangliozydu GM1 we frakcji DRM i we frakcji lekkich b³on komórkowych otrzymywanych metod¹ bezdetergentow¹ [106]. Metoda ta, oparta na dezintegracji b³on komórkowych w 0,5 M Na 2 CO 3 [133] pozwala³a na oczyszczenie kaweoli, natomiast okaza³a siê ma³o przydatna do rozdzielenia mikrodomen, ró ni¹cych siê rozpuszczalnoœci¹ w Triton X-100 [106]. Od dawna wiadomo, e wspólne wystêpowanie bia³ek i lipidów we frakcji DRM nie œwiadczy o ich bliskoœci w b³onie [87,98,154]. Pomimo to, ekstrakcja b³on komórkowych detergentem, po której zwykle nastêpuje ultrawirowanie w gradiencie gêstoœci, jest popularn¹ metod¹ badania tratwofilnoœci bia³ek i lipidów [152], a tak e podstawow¹ metod¹ stosowan¹ w proteomice domen b³onowych, w tym tratw lipidowych [33]. Aby ograniczyæ niedoskona³oœci tej techniki, nale y oceniæ stopieñ rozpuszczenia fragmentów b³ony w stanie ld i stane lo stosuj¹c metody mikroskopowe [39], kontrolowaæ stopieñ usuniêcia cytoszkieletu oraz dodaæ do gradientu niewielk¹ iloœci detergentu, aby zapobiec odtwarzaniu fragmentów rozpuszczonych b³on [77]. Jako kontrolê nale y u ywaæ b³ony komórkowe, z których usuniêto cholesterol [33,34]. TRATWY LIPIDOWE JAKO PLATFORMY SYGNA OWE Tratwy lipidowe stanowi¹ interesuj¹c¹ koncepcjê budowy b³on komórkowych u³atwiaj¹c¹ interpretacjê takich procesów, jak: adhezja, sortowanie i transport lipidów i bia³ek oraz przekazywanie sygna³ów przez b³onê komórkow¹ [79,57,101,129]. W przekazywaniu sygna³ów tratwy lipidowe wydaj¹ siê szczególnie istotne, poniewa skupiaj¹ lub wykluczaj¹ poza swój obrêb okreœlone bia³ka i lipidy [57,129]. Na zaanga owanie tratw lipidowych w tym procesie wskazuj¹ tak e badania ich proteomu, wzbogaconego w bia³ka aktywne w przekazywaniu sygna³ów [33]. Nanodomeny mog¹ tak e wystêpowaæ w wyniku sprzêgania odpowiednimi ligandami i stanowiæ sk³adniki wiêkszych, stosunkowo trwa³ych domen, np. synapsy immunologicznej [42]. Tratwy lipidowe mog¹ funkcjonowaæ jako platformy sygna³owe [84], które w sposób optymalny u³atwiaj¹ wzajemne oddzia³ywanie ró nych zawartych w nich bia³ek [101]. Przyk³adem jest wchodz¹ce w sk³ad traw lipidowych jedno z bia³ek GPI, bia³ko CD59 aktywne w uwalnianiu wewn¹trzkomórkowego Ca 2+ pod wp³ywem C8 dope³niacza [140, 141]. Zjawisko to opisuj¹ Suzuki i wsp. pos³uguj¹c siê metod¹ œledzenia pojedynczych cz¹steczek. Badali oni charakter ruchu kilkucz¹steczkowych skupieñ CD59 powsta³ych w wyniku sprzêgania przeciwcia³em lub C8 dope³niacza [140,141]. U yte przeciwcia³o lub fragment Fab by³o zwi¹zane z mikrokuleczkami z³ota. Jednoczeœnie autorzy badali ruch pojedynczych cz¹steczek trzech fluoryzuj¹cych bia³ek: kinazy bia³kowej Lyn, bia³ka Gai2 i fosfolipazy Cg

POSTÊPY BIOLOGII LOKALIZACJA KOMÓRKI I FUNKCJE W KOMÓRCE TOM 36 2009 NR 3 (343 359), UNIKATOWY LIPID B ONY KOMÓRKOWEJ: RÓ NORODNOŒÆ FUNKCJI I MNOGOŒÆ BIA EK EFEKTOROWYCH, A UNIQUE PLASMA MEMBRANE LIPID:

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 38 2011 NR 1 (65 84) HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH 65 HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH O FUNKCJI ZNACZNIKA APOPTOZY* HISTONE H1.2 MEMBER OF LINKER

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI RECEPTORY KWASU ABSCYSYNOWEGO TOM 36 2009 NR 1 (3 22) 3 WEWN TRZKOMÓRKOWE I B ONOWE RECEPTORY KWASU ABSCYSYNOWEGO* INTRACELLULAR AND PLASMA MEMBRANE-LOCALIZED ABSCISIC ACID RECEPTORS

Bardziej szczegółowo

Marta Hajdziona, Andrzej Molski

Marta Hajdziona, Andrzej Molski 2010, 64, 3-4 PL ISSN 0043-5104 ENZYMOLOGIA POJEDYNCZYCH CZ STECZEK RNA: WYKORZYSTANIE TECHNIKI FRET W BADANIACH ZWIJANIA SIÊ I DYNAMIKI KONFORMACYJNEJ RYBOZYMÓW SINGLE-MOLECULE RNA ENZYMOLOGY: USING FRET

Bardziej szczegółowo

UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO*

UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO* UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO 377 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 2 (377 390) UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO* THE INFLUENCE OF α-synuclein ON DOPAMINERGIC

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI POST. MIKROBIOL., 2003, 42, 2, 115 137 http://www.pm.microbiology.pl ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI W ŒWIETLE GENOMIKI Renata Godlewska, El bieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 1. Wstêp.

Bardziej szczegółowo

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (Uniwersytet Rzeszowski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS.

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS. STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY 445 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI PEPTYDOWE KONIUGATY ANTRACYKLIN TOM 36 2009 NR 3 (465 482) ROLA PEPTYDÓW W SELEKTYWNYM DOSTARCZANIU ANTRACYKLIN DO KOMÓREK NOWOTWOROWYCH THE ROLE OF PEPTIDES IN SELECTIVE DELIVERY

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY STRES BIOLOGII REPLIKACYJNY KOMÓRKI A WEWNÊTRZNY PUNKT KONTROLNY TOM 36 FAZY 2009 NR S 1 (55 76) STRES REPLIKACYJNY A WEWNÊTRZNY PUNKT KONTROLNY FAZY S* DNA-REPLICATION STRESS AND THE INTRA-S-PHASE

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURY CYTOSZKIELETU AKTYNOWEGO FORMOWANE PRZY KRAWÊDZI WIOD CEJ KOMÓRKI PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU MIGRACJI

STRUKTURY CYTOSZKIELETU AKTYNOWEGO FORMOWANE PRZY KRAWÊDZI WIOD CEJ KOMÓRKI PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU MIGRACJI STRUKTURY AKTYNOWE KRAWÊDZI WIOD CEJ KOMÓRKI 381 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 2 (381 392) STRUKTURY CYTOSZKIELETU AKTYNOWEGO FORMOWANE PRZY KRAWÊDZI WIOD CEJ KOMÓRKI PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA (Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 *

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 25 32 http://www.pm.microbiology.pl CYKL KR ENIA KRÊTKÓW BORRELIA BURGDORFERI W ŒRODOWISKU Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 37 2010 NR 3 (613 629) C. elegans A TERAPIE DYSTROFII MIÊŒNIOWEJ DUCHENNE'A 613 KOMÓRKI MIÊŒNIOWE Caenorhabditis elegans JAKO MODEL DLA NOWYCH TERAPII DYSTROFII MIÊŒNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY

WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY METYLACJA CYTOZYNY A STRUKTURA CHROMATYNY 679 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (679 696) WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY INTERRELATIONSHIP BETWEEN CYTOSINE

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI MSC SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE TOM 37 2010 NR 1 (89 106) MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE* BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS AND AGING Kamila

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII POLIMORFIZM KOMÓRKI GENÓW NAPRAWY DNA W RAKU TOM PIERSI 37 2010 NR 2 (433 448) POLIMORFIZM GENÓW NAPRAWY DWUNICIOWYCH PÊKNIÊÆ DNA W RAKU PIERSI* GENE'S POLYMORPHISM OF DNA DOUBLE-STRAND

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV)

EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV) Nr PRZEGL 3 EPIDEMIOL 2004; 58:413-421 Epidemiologia molekularna 413 Jadwiga Nitkiewicz EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV) Molecular Virology Division, Pathology

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I AKTYWACJA P YTEK KRWI ORAZ ICH ZASTOSOWANIE JAKO KOMÓREK MODELOWYCH

STRUKTURA I AKTYWACJA P YTEK KRWI ORAZ ICH ZASTOSOWANIE JAKO KOMÓREK MODELOWYCH STRUKTURA I AKTYWACJA P YTEK KRWI 561 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 3 (561 569) STRUKTURA I AKTYWACJA P YTEK KRWI ORAZ ICH ZASTOSOWANIE JAKO KOMÓREK MODELOWYCH BLOOD PLATELETS AS PHARMACOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ POSTÊPY PRZECIWCIA A BIOLOGII MONO- KOMÓRKI I POLIKLONALNE I TOM ICH ZASTOSOWANIE 35 2008 SUPLEMENT W CYTOMETRII... NR 24 (17 34) 17 PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl Punktacja za publikacjê naukow¹ wg MNiSW: 13.00 (2010) Index Copernicus ICV = 9,00 (2009) Impact Factor ISI = 0,108 (2010) http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski),

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN*

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK 159 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 1 (159 174) ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* UBIQUITIN-MEDIATED

Bardziej szczegółowo