3) Razem wartość brutto oleju napędowego letniego i zimowego:.zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) Razem wartość brutto oleju napędowego letniego i zimowego:.zł"

Transkrypt

1 UMOWA część I zawarta w dniu. w Kętrzynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie, Plac Słowiański 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod Nr KRS , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, NIP , REGON reprezentowanym przez Andrzeja Degórskiego - Prezesa Zarządu, zwanego dalej Zamawiającym a Firmą.. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w pod Nr KRS. Wysokość kapitału zakładowego wynosi., NIP..REGON.. reprezentowaną przez: 1. zwanym dalej Dostawcą 1 Zamawiający zamawia, Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy (letni lub zimowy ) do zbiornika kontenerowego o pojemności litrów zlokalizowanego na bazie przy ul. Budowlanej w Kętrzynie wg ceny zaoferowanej w złożonej ofercie ( ceny na dzień 26 maja 2014 r.) Cena hurtowa oleju napędowego u producenta na dzień 15 maja 2015 r. wynosi: Olej napędowy letni.zł/l netto); olej napędowy zimowy zł/l netto Oferowany upust od ceny hurtowej on letniego i zimowego wynosi...zł/l netto 1 )Olej napędowy letni l x. zł/l netto = Podatek VAT =. Razem brutto =. 2) Olej napędowy zimowy l x...zł/l netto = Podatek VAT = Razem brutto = 3) Razem wartość brutto oleju napędowego letniego i zimowego:.zł Słownie złotych:. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Zamawiający składając zamówienie określi jaki rodzaj oleju napędowego należy dostarczyć : letni czy zimowy w zależności od temperatury zewnętrznej otoczenia. 2 Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny w przypadku jej wzrostu lub obniżki u producenta. Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta o zmianie ceny lub informacja o zmianie ceny paliwa ogłoszona na następującej stronie internetowej producenta Cena oleju napędowego u producenta na dzień 15 maja 2015 r. wynosi : letni.oraz zimowy..zł/l netto.

2 3 Strony dopuszczają możliwość komisyjnego pobrania próbek paliwa na stacji paliw w momencie tankowania pojazdu lub podczas dostawy do zbiornika i poddaniu go badaniom w uprawnionym laboratorium. Koszt badania ponosi Zamawiający, a w przypadku stwierdzenia naruszenia dopuszczalnych norm i wymogów technicznych obowiązujących na rynku paliwowym w Polsce, kosztami badania zostanie obciążony Dostawca. ` 4 Dokumentem rozliczeniowym za dostarczone paliwo będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę. 5 1/ Ustala się termin płatności za faktury :.. dni od daty dostarczenia do Zamawiającego. 2/ Brak zapłaty w ustalonym terminie może spowodować naliczenie odsetek za zwłokę. 3/ W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty dla Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości umowy. 4/ w przypadku gdy kara umowna przewidziana w umowie nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 6 Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Dostawcę istotnych postanowień umowy bądź Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7 Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 11 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

3 UMOWA- część II zawarta w dniu... w Kętrzynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie, Plac Słowiański 2 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod Nr KRS , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, NIP ; REGON reprezentowanym przez Andrzeja Degórskiego - Prezesa Zarządu, zwanego dalej Zamawiającym a. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w..wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS wysokość kapitału zakładowego wynosi zł, NIP.; REGON reprezentowana przez:..., zwanym dalej Dostawcą 1 Dostawca przyjmuje do realizacji sprzedaż niżej wymienionych olejów i smarów wg cen zaoferowanych w złożonej ofercie: L.P. NAZWA ILOŚĆ Cena jedn. netto 1 olej hydrauliczny HL46 lub równoważny w opak. 200 l 700 l Wartość netto 2 olej Hipol GL H 80W/90 lub równoważny w opak l l 3 olej Mixol S lub równoważny w opak. 1 l 5 l 4 płyn do chłodnic w opak. 200 l 600 l 5 smar ŁT 43 lub równoważny w opak. 10 kg 120 kg 6 olej Super Speed 3S Diesel 15W/40 lub równoważny l w opakowaniu 200 l 7 mobil ATF 220 lub równoważny w opak. 4 l 100 l 8 castrol automatic TQ dekstron III lub równoważny w opak. 1 l 20 l 9 Renolin B 46 HVI lub równoważny w opak. 20 l 200 l 10 płyn hamulcowy DOT 4 lub równoważny w opak. 0,5 80 l l 11 Boxol 26 lub równoważny w opak. 5 l 80 l 12 olej do silników dwusuwowych STIHL lub 70 l równoważny w opak. 10 l z dozownikiem 13 olej EKO green lub równoważny w opak. 1 l 90 l 14 olej CASTROL 10W30 lub równoważny op.5 l 20 l 15 smar vecolit Epx-00 lub równoważny op.10 kg 100 kg 16 nafta w opakowaniach 1 l 50 l 17 płyn ATF Dextron III lub równoważny op. 1 l 20 l 18 płyn hamulcowy LHM lub równoważny op. 0,5 l 10 l

4 19 Olej Ambra Brake LHM lub równoważny w opak. 1 l 10 l 20 Olej FUCHS TITAN CARGO 10W40 lub równoważny 40 l w opak. 20 l 21 Olej LHM Plus lub równoważny w opak. 1 l 20 l 22 Odmrażacz do szyb ( Spray) 60 szt. 23 Olej AGRIFARM GEAR LS 90 lub równoważny w 40 l opak. 20 l 24 Olej do pił łańcuchowych PILAR lub równoważny w 80 l opak. 1 l 25 Olej TITAN 3000/RENOFLUID w opak. 20 l 40 l 26 Olej przekładniowy 75W90 GL4 + SYNT. Lub równoważny w opak. 1 l 20 l 27 Olej PLATINIUM CLASSIC MINERAL SL/CF 15/40 50 l lub równoważny w opak. 5 l 28 Płyn do spryskiwaczy ( zima) w opak. 5 l 200 l 29 Płyn do spryskiwaczy ( lato) w opak. 5 l 100 l 30 Dodatek do oleju napędowego XERAMIC lub 50 szt. równoważny w opak. 250 ml 31 Olej AMBRA MASTERGOLD 15W/40 lub 60 l równoważny w opak. 20 l 32 Roztwór Andblue A 20 l 2000 l 33 Olej Elf 10W/40 A 5 l lub równoważny 100 l RAZEM NETTO PODATEK VAT RAZEM BRUTTO Słownie złotych brutto: Dostawca zobowiązuje się dostarczać oleje, smary i płyny w terminie nie dłuższym niż 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 2 Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego i nie ulegną zmianie podczas realizacji umowy. Dokumentem rozliczeniowym za dostarczone przez Dostawcę. 3 oleje, smary i płyny będzie faktura VAT wystawiona 5 1/ Ustala się termin płatności za faktury :.. dni od daty dostarczenia do Zamawiającego. 2/ Brak zapłaty w ustalonym terminie może spowodować naliczenie odsetek za zwłokę. 3/ W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty dla Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy. 4/ W przypadku zwłoki w dostawie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 5/ W przypadku gdy kara umowna przewidziana w umowie nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 6

5 Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Dostawcę istotnych postanowień umowy bądź Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7 Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 11 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez: UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r.

Zamawiający. Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon 2010/2011. Nr sprawy : PM - 01/2010. Kętrzyn, dnia 05.05.2010 r. Zamawiający Komunalna Energetyka Cieplna Komec Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8 tel. 089 / 751-29-89, fax 089 / 751-31-66 www.komec.ketrzyn.pl Warunki zamówienia dostaw miału węglowego na sezon

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015 Załącznik numer 4 do Ogłoszenia o licytacji nr EZ10-Ez7c-9001-263/2015 UMOWA nr xxxxxxxxxxxxx zawarta dnia xxxxxxxxxxxxxxx r. w Bydgoszczy pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo