Proseminarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--- --- --- Proseminarium --- --- ---"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin Ćwiczenia 15 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: Wykład: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik, dr inż. Rafał Matwiejczuk Ćwiczenia: dr inż. Rafał Matwiejczuk Cel przedmiotu 1. Poznanie i zrozumienie istoty i struktury kategorii logistycznych podstawowe właściwości współczesnej logistyki; wzajemne relacje między podstawowymi kategoriami logistycznymi; podstawowe wymiary współczesnej logistyki; rozwój logistyki (przewartościowania dotyczące traktowania pojęcia logistyki) w kierunku kategorii i koncepcji zarządzania.. Poznanie metod i sposobów identyfikacji determinant i przejawów rozwoju logistyki. 3. Poznanie metod i sposobów identyfikacji struktury systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistycznych, kosztów logistyki. 4. Poznanie metod i narzędzi oceny efektywności systemów i procesów logistycznych, kosztów logistyki oraz ich determinant. 5. Poznanie i zrozumienie klasyfikacji, systematyki, hierarchizacji itp. dotyczących m.in. determinant rozwoju logistyki, systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistyki itp. 6. Poznanie metod i sposobów identyfikacji zakresu i przejawów oddziaływania / wpływu logistyki na zarządzanie oraz efektywność przedsiębiorstwa. Wymagania wstępne Posiadanie współczesnej wiedzy (podstaw teoretycznych) z zakresu: ekonomii (w tym: teorii rynku, efektywności, kosztów), zarządzania (w tym: teorii systemów i procesów, teorii przedsiębiorstwa) oraz marketingu. Uzyskane zaliczenia oraz pozytywnie zdane egzaminy z przedmiotów: mikroekonomia, podstawy zarządzania, marketing. Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu 1 3 Zdefiniowanie efektu Rozumienie istoty i struktury kategorii logistycznych Znajomość determinant i przejawów rozwoju logistyki WIEDZA Rozumienie zakresu i przejawów oddziaływania / wpływu logistyki na efektywność przedsiębiorstwa Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W01 K_W0 K_W11 K_W03 K_W06 K_W04 K_W09 K_W11 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja,

2 1 3 1 Umiejętność identyfikacji struktury systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistycznych, kosztów logistyki UMIEJĘTNOŚCI Umiejętność oceny efektywności systemów i procesów logistycznych, kosztów logistyki oraz ich determinant Umiejętność dokonywania klasyfikacji, systematyki, hierarchizacji itp. dotyczących m.in. determinant, systemów, procesów, potencjałów logistyki K_U01 K_U04 K_U1 K_U01 K_U0 K_U1 K_U04 K_U07 K_U10 K_U1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Całościowa interpretacja istoty logistyki oraz ocena jej znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, a także w gospodarce Wdrażanie koncepcji logistyki w biznesie, przy stałym uzupełnianiu i doskonaleniu nabytej wiedzy i posiadanych umiejętności, a także myśleniu i działaniu w sposób przedsiębiorczy K_K01 K_K03 K_K05 K_K01 K_K03 K_K04 K_K07 ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Treści programowe Nr zajęć Treść zajęć / Temat zajęć Liczba godzin 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 1 3 Podstawowe wymiary współczesnej koncepcji logistyki 1 4 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych 1 5 Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania 1 6 Istota i struktura systemu zarządzania logistycznego 1 7 Koncepcja logistycznie zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem 8 Zarządzanie łańcuchem dostaw 9 Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania 1 10 Koncepcje, determinanty i formy organizacji logistyki 1 11 Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki 1 1 Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki 1 13 Wizja rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przyszłości 1 ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) 1 Metoda kształcenia Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / 1

3 Nr zajęć 1 Treść zajęć / Temat zajęć Zastosowanie wybranych metod analitycznych (głównie z obszaru zarządzania strategicznego oraz badań marketingowych) w logistyce Liczba godzin Pojęcie logistyki. Ewolucja i rozwój logistyki Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji 5 Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne 1 6 Zarządzanie logistyczne. Strategie logistyczne przedsiębiorstw 1 7 Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw 8 Trójwymiarowy efekt strategiczny logistyki. Efektywność rynkowoekonomiczna logistyki. Koszty logistyczne 9 Logistyczna obsługa klienta. Logistyka a inne koncepcje zarządzania Metoda kształcenia Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne, rozwiązywanie zadań Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne 10 Kolokwium zaliczeniowe 1 Zaliczenie pisemne Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 15 godz. - obecność na egzaminie: 1 godz. - udział w ćwiczeniach: 15 godz. - obecność na zaliczeniu: 1 godz. Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym - przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz. - przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. - przygotowanie do egzaminu: 10 godz. 8 godz. 3 godz. 50 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F1 --- F --- Ocena F formująca Ocena P podsumowująca Ocena podsumowująca: Pisemny test wyboru, egzamin pisemny z pytaniami opisowymi i problemowymi ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Ocena podsumowująca: Średnia ważona elementów składowych oceny formującej (F1 F3) F1 Kolokwium pisemne: test zawierający pytania otwarte i/lub do wyboru, zadanie problemowe do rozwiązania, zadania obliczeniowe (60%) F aktywność i zaangażowanie na zajęciach (0%) F3 ustne podczas zajęć (0%) Literatura podstawowa: 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Harisson A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa Pfohl H., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Literatura uzupełniająca:

4 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Beier F., Rutkowski K., Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna, SGH, Warszawa Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Pfohl H., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa Schary P., Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa

5 Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie rynku Moduł kształcenia: Status przedmiotu :obowiązkowy Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć (należy Liczba godzin zajęć Sposób realizacji (np. Sposób zaliczenia (egzamin, wybrać i opisać wszystkie (należy wypełnić zajęcia w sali dydaktycznej, zaliczenie na ocenę, zaliczenie formy, zgodnie z planem zgodnie z planem zajęcia on line, w terenie, i bez oceny) studiów) studiów) inne stosowne sposoby) Wykład 15 egzamin Ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, 30 Zaliczenie na ocenę warsztatowe, itp.) Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: dr Dorota Potwora Cel przedmiotu : Przekazanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania i analizy rynku, segmentacji rynku, mechanizmu konkurencji, podstaw z zakresu interwencjonizmu państwowego.przedstawienie zagadnień związanych z procesami negocjacyjnymi i konkurencyjnymi na rynku, wskazanie instrumentów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w realizowaniu celów rynkowych.uzyskanie niezbędnej wiedzy o metodach analizy rynku, metodach pomiaru efektów i działań na rynku. Celem nauczania przedmiotu jest także zapoznanie studentów z obszarem badań rynkowych i marketingowych, dzięki którym pozyskuje się informacje o wymogach rynku i można skuteczniej dostarczać oczekiwana wartość przez klienta.( Wymagania wstępne : student ma podstawowa wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania. Efekty kształcenia (powinny być spójne z kierunkowymi efektami kształcenia, według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział str ) Metoda Odniesienie weryfikacji efektu do osiągniętych Numer efektów efektów efektu kierunkowych (według wzoru: kształcenia Zdefiniowanie efektu (należy przewodnik Jak dla przyporządkować przygotować symbol przedmiotu programy kierunkowego kształcenia efektu rozdział , kształcenia) str.63 66) WIEDZA W 01 W0 W03 Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu rynku, jego struktur i zasad funkcjonowania Rozumie istotę procesów i zjawisk zachodzących w warunkach gospodarki rynkowej Identyfikuje pozycję konkurencyjną na rynku danego podmiotu identyfikuje główne źródła informacji niezbędne do podejmowania decyzji K_W01 K_W03 K_W1 4

6 U01 U0 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie identyfikacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych różnych sytuacjach na rynku Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod i narzędzi do analizy rynku K_U01 K_U07 U03 Klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku, pozycjonuje w stosunku do wybranych rynków przygotowaną ofertę K_U13 KOMPETENCJE SPOŁECZNE KS1 Potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę z zakresu K_K01 funkcjonowania rynku KS Zachowuje ostrożność w podejmowaniu decyzji strategicznych K_K07 Treści programowe (wykład + ćwiczenia) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba godzin Metoda kształcenia A. Problematyka wykładu ; Miejsce rynku w procesach gospodarowania istota i mechanizm funkcjonowania rynku, procesy konkurencyjne i negocjacyjne, kryteria klasyfikacji i właściwości wybranych rynków Segmentacja rynku korzyści wynikające z podziału rynku przykłady segmentacji na polskim rynku. Instrumenty i rodzaje konkurencji na rynku źródła przewagi konkurencyjnej, formy oraz intensywność konkurencji na rynku Struktury rynku efekty działania na rynku a fazy rozwojowe rynku Konsument jako podmiot działań rynkowych ( cechy współczesnego konsumenta, typologia konsumentów polskich i ich charakterystyka; zmiany w zakresie zachowań konsumentów). Mobilność podmiotów na rynku a formy rynku bariery wejścia i wyjścia z rynku, przykłady działań odwetowych konkurentów. Rola i znaczenie interwencjonizmu państwowego na rynku ( instrumenty oraz rodzaje interwencjonizmu państwowego ) 4 1 Wykłady informacyjne / problemowe z prezentacją ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba Metoda kształcenia zajęć godzin 1 Analiza porównawcza ( rynek konsumpcyjny- usług 4 Ćwiczenia z inwestycyjny) wykorzystaniem metod 5

7 Analiza SWOT studium przypadku. Analiza cyklu życia fazy rozwojowe rynku- rodzaj konkurencji. Procedura segmentacji rynku przykłady segmentów. Metody analizy rynku.analiza pojemności i chłonności rynku. Powtarzalność zakupów. Analiza preferencji i upodobań nabywców. Udział przedsiębiorstwa w rynku. Liderzy rynkowi. 4 Obszary badań rynkowych i marketingowych. 4 wykorzystywanie informacji i wiedzy o rynku w realizacji celów i zaspokajaniu potrzeb nabywców. Mierniki siły relacji na rynku. Pomiar efektów i działań na rynku. Razem 30 aktywizujących studentów, studia przypadków, prezentacje studentów. Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS (według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział ,. str. 67) Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta = 10 czyli 5p.ETSC Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Zajęcia dydaktyczne 60 Przygotowanie do zajęć 8 Udział w konsultacjach 15 Przygotowanie projektu 0 Przygotowanie do zaliczenia /egzaminu 10 Inne 7 Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) FORMY: np. egzamin (kolokwium) pisemny: testowy/z zadaniami/pytaniami otwartymi/ wypowiedź pisemna rozwiązanie problemu; egzamin ustny, wykonanie pracy/projektu/ prezentacji zaliczeniowej, zaangażowanie w bieżącej pracy na zajęciach, obecność, i wiele innych) KRYTERIA określane są indywidualnie, ale muszą zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się; mogą wskazywać wymagania formalne i merytoryczne OCENA FORMUJĄCA - Prowadzona w trakcie zajęć (może być etapowo) przez nauczycieli i studentów. Daje informacje podstawowe dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga nauczycielowi ukierunkować nauczanie do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty uczenia się, a studentowi pomaga w uczeniu się. Może obejmować oceny cząstkowe z zajęć, np. za z przygotowanie się do ćwiczeń, zaangażowanie w pracę na zajęciach, kontrolne kolokwia, opracowanie projektu, raportu, wypowiedź ustną itp. Wskazane jest określenie wagi (np. w procentach całości oceny) każdej z ocen formujących. OCENA PODSUMOWUJĄCA - Ocena kończąca przedmiot, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się; może być wynikiem uzyskanym z ocen formujących Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F1 egzamin pisemny z wiedzy z wykładu Ocena podsumowująca F ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) F1 projekty grupowe Ocena podsumowująca F przygotowanie i prezentacja projektu P=F1+F indywidualnego 6

8 Literatura podstawowa 1. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 00. H. Mruk, Analiza rynku, PWE,Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Z. Kędzior, Badania rynku,pwe, Warszawa 004. A. Lotko, Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Radom 006 7

9 STRATEGIE LOGISTYCZNE 1. Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia. Liczba punktów ETCS: 3 3. Treść zajęć: Strategiczny wymiar działalności logistycznej udział logistyki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Systemowe podejście do kształtowania strategii istota, struktura, relacje. Koncepcje i modele działań strategicznych w logistyce. Strategie firm polskich w obszarze logistyki a standardy światowe. Obsługa rynku zaopatrzenia i zbytu jako kluczowe obszary tworzenia i realizacji strategicznej koncepcji logistyki. Warianty umiejscowienia strategii logistycznej w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem i/lub siecią dostaw (ze względu na relacje komponentów logistycznych). Logistyczne aspekty procesu formułowania strategii: analiza strategiczna - przekroje i etapy analizy; analiza potencjału logistycznego przedsiębiorstwa; wpływ konkurencji na działania strategiczne podmiotów rynkowych; logistyczna segmentacja strategiczna; techniki portfolio w kształtowaniu logistycznej strategii przedsiębiorstw/sieci dostaw; logistyczne źródła i potencjały strategicznej przewagi konkurencyjnej; synergiczny wymiar strategii logistycznych. Alternatywy strategiczne w zakresie elementów logistyki-mix; zależności między formułowaniem i realizacją strategii a rozwiązaniami strukturalnymi. Eurologistyka - uwarunkowania strategicznej działalności na rynku UE. 4. Zasady zaliczenia: egzamin 5. Literatura: - M. Ciesielski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997 (i następne wydania). - D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa J. Witkowski, Strategia logistyczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa

10 LOGISTYCZNO-MARKETINGOWA OBSŁUGA KLIENTA 1. Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia. Liczba punktów ETCS: 3 3. Treść zajęć: Istota obsługi klienta aspekty marketingowe i logistyczne. Efektywność obsługi klienta jako podstawa działania organizacji. Proces tworzenia wartości w obsłudze klienta. Kryteria oceny poziomu obsługi klienta. Strategie i struktury organizacyjne w sferze obsługi klienta. Obsługa klienta w informacyjnych organizacjach sieciowych. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: klienci. Istota i podstawy strategii ECR i infopartneringu. Podstawy zarządzania relacjami z klientem. Struktura związku z klientem. CRM jako proces uczenia się. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. 4. Zasady zaliczenia: egzamin 5. Literatura: - Gordon I., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa Goldman H, Jak zdobywać klientów, Wyd.Studio Emka, Warszawa 00 - Kaplan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami I efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa Strobacka K., Lehtinen J., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Pokusa T., Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe, WSZiA, Opole Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań, Newell F., Lojalność com., IFC Press, Kraków 00 - Smid W., Marketing pod presją globalizacji, Placet, Warszawa 00 - Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, pod red. Duczmala M., Pokusy T., WSZiA i UO, Opole, 00 - Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 00 - Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 001 9

11 Nazwa przedmiotu: metody organizacji i zarządzania Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny Liczba i struktura punktów ECTS: Formy zajęć (należy Liczba godzin zajęć wybrać i opisać (należy wypełnić wszystkie formy, zgodnie z planem zgodnie z planem studiów) studiów) Wykład 15 Ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, itp.) Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Sposób realizacji (np. zajęcia w sali dydaktycznej, zajęcia on line, w terenie, i inne stosowne sposoby) Zajęcia w sali dydaktycznej Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy polski Sposób zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez oceny) Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: (należy podać osoby prowadzące poszczególne formy zajęć) Dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys Cel przedmiotu (należy wskazać cele ogólne, które można określić jako cele zajęć stawiane sobie przez prowadzącego; może to być od jednego do kilku celów (zależnie od liczby godzin i form zajęć), które są powiązane bezpośrednio z kierunkowymi efektami kształcenia). Są wyrazem intencji pedagogicznych, a zarazem najbliższym punktem odniesienia umożliwiającym formułowanie szczegółowych efektów uczenia się) osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy teoretycznej w obszarze koncepcji, metod i technik zarządzania oraz nabycie umiejętności zastosowania omówionych metod zarządzania do rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacji Wymagania wstępne (należy podać nazwy przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu; dodatkowo można wskazać zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu) Zaliczenie przedmiotów: nauka o organizacji, podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne Efekty kształcenia (powinny być spójne z kierunkowymi efektami kształcenia, według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział str ) Metoda weryfikacji Odniesienie efektu do osiągniętych efektów efektów (według Numer kierunkowych wzoru: efektu (należy przewodnik kształcenia Zdefiniowanie efektu przyporządkować Jak dla symbol przygotować przedmiotu kierunkowego programy efektu kształcenia) kształcenia rozdział , str.63 66) WIEDZA 01 Zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, ekonomii i Pytania K_W0 dyscyplin komplementarnych otwarte 0 Ma wiedzę pozwalającą diagnozować i rozwiązywać problemy Pytania K_W04 związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania otwarte 03 Ma podstawową wiedzę o zasobach ludzkich w organizacji i roli Pytania K_W05 menedżera w funkcjonowaniu i kierowaniu organizacjami otwarte UMIEJĘTNOŚCI 01 Umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesach K_U01 10

12 zarządzania Umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania Potrafi stosować w pracy lub nauce wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE 01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem 0 Jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania 03 Wykazuje zdolność do formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych K_U0 K_U05 K_U11 K_K01 K_K0 K_K06 ustne ustne ustne ustne ustne ustne ustne Treści programowe (jasna i zwięzła prezentacja treści realizowanych podczas zajęć; należy unikać nadmiernej szczegółowości, skupiając się na problematyce zajęć czy zasadniczych zagadnieniach realizowanych podczas zajęć) [Metoda kształcenia (można wybrać z listy lub opisać własny sposób pracy ze studentami, np. wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, projekt badawczy/wdrożeniowy/praktyczny, praca w grupach/indywidualna, analiza zdarzeń/przypadków, rozwiązywanie zadań, gry symulacyjne, wykonywanie/projektowanie doświadczeń i wiele innych)] Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia 01 Charakterystyka procesu identyfikacji rozwiązywania 1 problemów, 0 Techniki identyfikacji problemów, 1, wykład konwersatoryjny 03 Techniki gromadzenia informacji, 1 04 Techniki badania przyczyn wystąpienia problemów,, wykład konwersatoryjny 05 Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania, 06 Modele zarządzania (organizacja sieciowa, benchmarking, outsourcing), 07 Metody zarządzania (zarządzanie przez: cele, motywowanie, wyjątki, innowacje, komunikowanie, partycypację, konflikt, kryzysy, delegowanie uprawnień, zdania, grupy autonomiczne, czasem, kulturę) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) 4, wykład konwersatoryjny 4 Liczba godzin, wykład konwersatoryjny Metoda kształcenia Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS (według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział ,. str. 67) Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 15 x 1 godz. = 15 godz. Przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu = 14 godz. +1 godz. = 15 godz. Konsultacje indywidualne: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 50 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 36 godz. 11

13 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 14 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) FORMY: np. egzamin (kolokwium) pisemny: testowy/z zadaniami/pytaniami otwartymi/ wypowiedź pisemna rozwiązanie problemu; egzamin ustny, wykonanie pracy/projektu/ prezentacji zaliczeniowej, zaangażowanie w bieżącej pracy na zajęciach, obecność, i wiele innych) KRYTERIA określane są indywidualnie, ale muszą zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się; mogą wskazywać wymagania formalne i merytoryczne OCENA FORMUJĄCA - Prowadzona w trakcie zajęć (może być etapowo) przez nauczycieli i studentów. Daje informacje podstawowe dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga nauczycielowi ukierunkować nauczanie do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty uczenia się, a studentowi pomaga w uczeniu się. Może obejmować oceny cząstkowe z zajęć, np. za z przygotowanie się do ćwiczeń, zaangażowanie w pracę na zajęciach, kontrolne kolokwia, opracowanie projektu, raportu, wypowiedź ustną itp. Wskazane jest określenie wagi (np. w procentach całości oceny) każdej z ocen formujących. OCENA PODSUMOWUJĄCA - Ocena kończąca przedmiot, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się; może być wynikiem uzyskanym z ocen formujących F1 F F1 F Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca Ocena podsumowująca Zaliczenie z pytaniami opisowymi i problemowymi ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Ocena podsumowująca Literatura podstawowa 1. Metody i techniki organizatorskie, red. Skalik J., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 001. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. Perechuda K., Placet, Warszawa, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, H. Bieniok i Zespół, Placet, Warszawa, Nowe metody organizacji i zarządzania, red. Martyniak Z., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa, Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia produkcji, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Wrocław, Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa, Manganelli R., L., Klein M., M., Reengineering, PWE Warszawa 1988 Literatura uzupełniająca 1. Senge P., Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Wydawnictwo ABC, Warszawa Senge P., Piąta dyscyplina: materiały dla praktyka: jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Diffin 4. Steinbeck H., Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, Wydawnictwo Placet Warszawa

14 KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE, STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ), STUDIA -STACJONARNE Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczno - finansowa Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Moduł kształcenia: Przedmioty specjalizacyjne Status przedmiotu: Obowiązkowy Język wykładowy: Polski Liczba i struktura punktów ECTS: pkt. ECTS-Wykład:1 pkt. ECTS: Ćwiczenia 1 pkt. ECTS Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 Zajęcia w Sali dydaktycznej Egzamin w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi Ćwiczenia 30 Zajęcia w Sali dydaktycznej Aktywność i praca bieżąca na zajęciach, rozwiązywanie zadań Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: Wykłady: Dr Maria Bucka: Ćwiczenia: Mgr Justyna Socińska: Cel przedmiotu Zapoznanie Studentów z metodami i narzędziami badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz ich praktycznym zastosowaniem w analizach i diagnozach złożonych zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Wymagania wstępne Wymagania wstępne: student powinien mieć wiedzę merytoryczną z zakresu ekonomii, myślenie abstrakcyjne i umiejętność logicznego rozumowania Wymagania formalne,: student powinien mieć ukończony w stopniu podstawowym kurs z przedmiotów: finanse, rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstwa Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu EKP_W01 Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin pokrewnych Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W01, K_W0 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Egzamin w formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 13

15 Egzamin w formie testu, posiada wiedzę o wskaźnikach ekonomiczno-finansowych aktywność na EKP_W0 stosowanych w analizach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa oraz potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania K_W01, K_W0, K_W04 zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w formie testu, EKP_W03 student posiada wiedzę o koncepcjach, metodach i narzędziach pozwalających opisywać struktury i zależności występujące w zjawiskach ekonomicznych K_W06, K_W09 aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) UMIEJĘTNOŚCI Egzamin w EKP_U01 Student posiada elementarne umiejętności badawcze: wykorzystuje i dobiera w sposób poprawny narzędzia i metody analizy ekonomiczno-finansowej, analizuje przyczyny przebiegu konkretnych zjawisk i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. K_U01, K_U0, K_U04 formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w EKP_U0 posiada umiejętność obliczania i interpretacji wskaźników ekonomiczno-finansowych, umie samodzielnie stawiać diagnozę ekonomiczno-finansową i formułować wnioski dające podstawę podjęcia prawidłowych decyzji,. K_U0, K_U03 formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w posiada umiejętność analizy struktury badanych zjawisk i formie testu, zachodzących zależności pomiędzy elementami badanego aktywność na EKP_U03 zjawiska. K_U06 zajęciach wielowartościowa skala ocen. (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) KOMPETENCJE Egzamin w EKP_K01 Student jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i różnego rodzaju organizacjach. K_K01 K_K03 formie testu, aktywność na zajęciach 14

16 wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Referowanie, Wykazuje aktywność w rozwiązywaniu problemów prezentacja EKP_K0 występujących podczas wykonywania własnej pracy w zespole. K_K03 K_K07 multimedialna Jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za Referowanie, wykonywania analiz ekonomiczno-finansowych i K_K04 prezentacja podejmowanie decyzji multimedialna Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć zajęć W1 Istota, przedmiot, źródła i formy prezentacji wyników analizy ekonomiczno-finansowej Liczba godzin Metoda kształcenia Wykład W Analiza działalności przedsiębiorstwa. Analiza finansowa; Analiza techniczno-ekonomiczna. Metody analizy ekonomiczno-finansowej W3 Analiza wstępna sprawozdań finansowych W4 Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych W5 Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa W6 Uwarunkowania płynności finansowej przedsiębiorstwa W7 Kapitał obrotowy i jego struktura Dyskusja-przygotowanie do egzaminu W8 Podsumowanie wiadomości 1 Dyskusja Razem liczba godzin 15 - ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia Cw.1 Wprowadzenie do zajęć Dyskusja ustalenie warunków zaliczenia przedmiotu, wybór formy prowadzenia zajęć. 15

17 Ćw. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej w zadaniach 4 Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.3 Studium przypadków. Analiza bilansu, -wstępna, 4 Praca w grupach analiza wskaźnikowa przypadków Ćw.4 Studium przypadków. Analiza rachunku zysków i stratwstępna, wskaźnikowa 4 Praca w grupach analiza przypadków Ćw.5 Przykład liczbowy-analiza sprawozdania z przepływu Praca indywidualnarozwiązywanie środków pieniężnych zadań Ćw.6 Obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.7 Przykłady liczbowe, rozwiązywanie zadań, wykorzystanie metody kolejnych podstawień w ocenie wyniku finansowego 4 Prezentacja referatów- Dyskusja Ćw.8 Ocena płynności finansowej Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.9 Poziom i dynamika i struktura kapitału obrotowego 4 Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.10 Podsumowanie wiadomości Ocena wyników pracy poszczególnych grup Razem liczba godzin 30 - Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta -udział w wykładach: 15 godz. Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym -udział w konsultacjach 5 godz. -udział i przygotowanie do ćwiczeń 35 godz. - przygotowanie i obecność na egzaminie: 3 godz. - przygotowanie i obecność na zaliczeniu: godz. 60 godz. co odpowiada pkt. ECTS 45 godz. 15 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F1 Brak Ocena podsumowująca F Brak Egzamin w formie testu pytania zamknięte i otwarte ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) F1 rozwiązywanie zadań (60%) F aktywność i zaangażowanie na zajęciach (0%) Ocena podsumowująca F3 odpowiedź ustna podczas zajęć (10%) średnia ważona ocen wynikająca z ocen formujących F4 obecność na zajęciach (10%) F1-F4 Literatura podstawowa 1. L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 007. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa Cz. Skowronek (red), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet M. Curie- 16

18 Skłodowskiej, Lublin 000 Literatura uzupełniająca 1. J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa

19 Nazwa przedmiotu: LOGISTYCZNE WSPARCIE PROCESÓW WYMIANY Moduł kształcenia: Status przedmiotu: Liczba i struktura punktów ECTS: Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy: polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Ćwiczenia (audytoryjne) 30 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: dr Anna Bruska (wykład i ćwiczenia) Cel przedmiotu Wyjaśnienie roli oraz możliwości logistyki w kształtowaniu procesów wymiany rynkowej; zapoznanie studentów z pojęciem wsparcia logistycznego oraz jego praktyczną realizacją w przedsiębiorstwach stanowiących różne ogniwa procesu tworzenia wartości rynkowej (łańcucha dostaw): handlowych, produkcyjnych i usługowych; prezentacja miejsca usługodawców logistycznych w systemie rynkowym oraz ich dotychczasowej i przewidywanej ewolucji. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Mikroekonomia, Podstawy logistyki, Zarządzanie, Podstawy marketingu lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu i logistyki Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie istotę oraz podstawowe związki między kategoriami rynkowymi a systemem logistycznym, w szczególności w obszarze procesu tworzenia wartości w łańcuchu dostaw Student posiada wiedzę niezbędną do analizy uwarunkowań działalności logistycznej procesach wymiany rynkowej UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi zastosować właściwą metodę analizy danych (spośród standardowych metod i narzędzi ekonomicznych) dla rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego z zakresu wsparcia logistycznego w dowolnym obszarze łańcucha dostaw Student potrafi analizować przyczyny i uwarunkowania sytuacji. decyzyjnych z perspektywy procesów i efektów logistycznych Student potrafi prognozować procesy i zjawiska istotne 3. z perspektywy sfery logistyki, wykorzystując standardowe narzędzia statystyczne Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania 4. zjawisk rynkowych oraz ich wpływu na procesy, a także efekty logistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej zróżnicowane role. Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, rozumiejąc jednocześnie potrzebę dalszego pogłębiania zdobytych kompetencji 3. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie zadania 18 Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W0 K_W03 K_W04 K_U0 K_U06 K_U04 K_U07 K_U1 K_U13 K_K0 K_K01 K_K07 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć (F); zaliczenie pisemne moduł wiedzy (P1) Jw. (F); realizacja projektu (F4), zaliczenie pisemne moduł umiejętności (P) (F), (P) (F), (F4), (P) (F), (P) Zaangażowanie w trakcie zajęć (F3) (F) (F4)

20 Treści programowe (jasna i zwięzła prezentacja treści realizowanych podczas zajęć; należy unikać nadmiernej szczegółowości, skupiając się na problematyce zajęć czy zasadniczych zagadnieniach realizowanych podczas zajęć) [Metoda kształcenia (można wybrać z listy lub opisać własny sposób pracy ze studentami, np. wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, projekt badawczy/wdrożeniowy/praktyczny, praca w grupach/indywidualna, analiza zdarzeń/przypadków, rozwiązywanie zadań, gry symulacyjne, wykonywanie/projektowanie doświadczeń i wiele innych)] Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia 1. Wprowadzenie do wykładu: wymiana rynkowa a logistyka 1 Wykład konwersatoryjny. Funkcjonowanie logistyki w sferze handlu 1 3. Zaopatrzenie w sferze handlu a zbyt przedsiębiorstw produkcyjnych: ewolucja i narzędzia 1 4. Metody realizacji zamówień oraz zarządzania logistyczną obsługą klienta 1 5. Wykorzystanie narzędzi prognozowania w logistyce metody i ich zastosowanie 6. Teorie lokalizacji zasobów logistycznych w sferze dystrybucji 1 7. Zapasy towarów jako zasób sfery dystrybucji metody zarządzania 1 8. Sektor TSL a wsparcie procesów wymiany: klasyfikacja podmiotów i ewolucja ich funkcji 1 9. Metody zarządzania procesami transportu i magazynowania w sferze wymiany 10. Logistyczne wsparcie działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach zaopatrzeniowych: decyzje strategiczne i operacyjne oraz metody ich realizacji 11. Wpływ działalności zaopatrzeniowej na sferę wytwórczą przedsiębiorstw oraz jego konsekwencje dla realizacji wymiany w sieciach / łańcuchach dostaw 1. Wpływ decyzji logistycznych w zakresie pakowania i znakowania towarów na szybkość i bezpieczeństwo wymiany ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba godzin 1. Wartość tworzona w procesach logistycznych a użyteczność (wartość) towaru dla uczestników wymiany. Analiza wartości logistycznej i łańcucha/sieci dostaw dla wybranego produktu 3. Funkcjonowanie logistyki w sferze handlu metody i narzędzia audytu logistycznego placówek handlowych 4. Metody realizacji zamówień oraz zarządzania logistyczną obsługą klienta na styku sfery handlu i produkcji 5. Wykorzystanie metod i narzędzi prognozowania w łańcuchach/sieciach logistycznych 6. Zapasy towarów jako zasób sfery dystrybucji metody zarządzania zapasami 7. Metody zarządzania procesami transportu i magazynowania w sferze wymiany 8. Warianty strategiczne zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych i ich konsekwencje operacyjne dla sfery logistyki 9. Relacje działalności zaopatrzeniowej i wytwórczej przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ich konsekwencje dla potencjału realizacji wymiany w sieciach / łańcuchach dostaw 10. Wpływ decyzji logistycznych w zakresie pakowania i znakowania towarów na szybkość i bezpieczeństwo wymiany 11. Zaliczenie przedmiotu Metoda kształcenia Dyskusja 4 Prezentacja wyników pracy indywidualnej i dyskusja 4 Projekt praktyczny (praca indywidualna) - prezentacja założeń i dyskusja Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna), dyskusja, 1 Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna), dyskusja, Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach)

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo