Proseminarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--- --- --- Proseminarium --- --- ---"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin Ćwiczenia 15 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: Wykład: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik, dr inż. Rafał Matwiejczuk Ćwiczenia: dr inż. Rafał Matwiejczuk Cel przedmiotu 1. Poznanie i zrozumienie istoty i struktury kategorii logistycznych podstawowe właściwości współczesnej logistyki; wzajemne relacje między podstawowymi kategoriami logistycznymi; podstawowe wymiary współczesnej logistyki; rozwój logistyki (przewartościowania dotyczące traktowania pojęcia logistyki) w kierunku kategorii i koncepcji zarządzania.. Poznanie metod i sposobów identyfikacji determinant i przejawów rozwoju logistyki. 3. Poznanie metod i sposobów identyfikacji struktury systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistycznych, kosztów logistyki. 4. Poznanie metod i narzędzi oceny efektywności systemów i procesów logistycznych, kosztów logistyki oraz ich determinant. 5. Poznanie i zrozumienie klasyfikacji, systematyki, hierarchizacji itp. dotyczących m.in. determinant rozwoju logistyki, systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistyki itp. 6. Poznanie metod i sposobów identyfikacji zakresu i przejawów oddziaływania / wpływu logistyki na zarządzanie oraz efektywność przedsiębiorstwa. Wymagania wstępne Posiadanie współczesnej wiedzy (podstaw teoretycznych) z zakresu: ekonomii (w tym: teorii rynku, efektywności, kosztów), zarządzania (w tym: teorii systemów i procesów, teorii przedsiębiorstwa) oraz marketingu. Uzyskane zaliczenia oraz pozytywnie zdane egzaminy z przedmiotów: mikroekonomia, podstawy zarządzania, marketing. Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu 1 3 Zdefiniowanie efektu Rozumienie istoty i struktury kategorii logistycznych Znajomość determinant i przejawów rozwoju logistyki WIEDZA Rozumienie zakresu i przejawów oddziaływania / wpływu logistyki na efektywność przedsiębiorstwa Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W01 K_W0 K_W11 K_W03 K_W06 K_W04 K_W09 K_W11 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja,

2 1 3 1 Umiejętność identyfikacji struktury systemów logistycznych, procesów logistycznych, potencjałów logistycznych, kosztów logistyki UMIEJĘTNOŚCI Umiejętność oceny efektywności systemów i procesów logistycznych, kosztów logistyki oraz ich determinant Umiejętność dokonywania klasyfikacji, systematyki, hierarchizacji itp. dotyczących m.in. determinant, systemów, procesów, potencjałów logistyki K_U01 K_U04 K_U1 K_U01 K_U0 K_U1 K_U04 K_U07 K_U10 K_U1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Całościowa interpretacja istoty logistyki oraz ocena jej znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, a także w gospodarce Wdrażanie koncepcji logistyki w biznesie, przy stałym uzupełnianiu i doskonaleniu nabytej wiedzy i posiadanych umiejętności, a także myśleniu i działaniu w sposób przedsiębiorczy K_K01 K_K03 K_K05 K_K01 K_K03 K_K04 K_K07 ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Pisemny test wyboru, inne formy prac pisemnych (egzamin opisowy, kolokwia), zadania problemowe, dyskusja, ustne Treści programowe Nr zajęć Treść zajęć / Temat zajęć Liczba godzin 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 1 3 Podstawowe wymiary współczesnej koncepcji logistyki 1 4 Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych 1 5 Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania 1 6 Istota i struktura systemu zarządzania logistycznego 1 7 Koncepcja logistycznie zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem 8 Zarządzanie łańcuchem dostaw 9 Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania 1 10 Koncepcje, determinanty i formy organizacji logistyki 1 11 Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki 1 1 Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki 1 13 Wizja rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przyszłości 1 ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) 1 Metoda kształcenia Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / Wykład / Wykład problemowy / 1

3 Nr zajęć 1 Treść zajęć / Temat zajęć Zastosowanie wybranych metod analitycznych (głównie z obszaru zarządzania strategicznego oraz badań marketingowych) w logistyce Liczba godzin Pojęcie logistyki. Ewolucja i rozwój logistyki Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji 5 Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne 1 6 Zarządzanie logistyczne. Strategie logistyczne przedsiębiorstw 1 7 Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw 8 Trójwymiarowy efekt strategiczny logistyki. Efektywność rynkowoekonomiczna logistyki. Koszty logistyczne 9 Logistyczna obsługa klienta. Logistyka a inne koncepcje zarządzania Metoda kształcenia Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne, rozwiązywanie zadań Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne Analiza zdarzeń/przypadków, dyskusja, projekty indywidualne 10 Kolokwium zaliczeniowe 1 Zaliczenie pisemne Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 15 godz. - obecność na egzaminie: 1 godz. - udział w ćwiczeniach: 15 godz. - obecność na zaliczeniu: 1 godz. Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym - przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz. - przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. - przygotowanie do egzaminu: 10 godz. 8 godz. 3 godz. 50 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F1 --- F --- Ocena F formująca Ocena P podsumowująca Ocena podsumowująca: Pisemny test wyboru, egzamin pisemny z pytaniami opisowymi i problemowymi ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Ocena podsumowująca: Średnia ważona elementów składowych oceny formującej (F1 F3) F1 Kolokwium pisemne: test zawierający pytania otwarte i/lub do wyboru, zadanie problemowe do rozwiązania, zadania obliczeniowe (60%) F aktywność i zaangażowanie na zajęciach (0%) F3 ustne podczas zajęć (0%) Literatura podstawowa: 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Harisson A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa Pfohl H., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Literatura uzupełniająca:

4 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Beier F., Rutkowski K., Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna, SGH, Warszawa Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Pfohl H., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa Schary P., Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa

5 Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie rynku Moduł kształcenia: Status przedmiotu :obowiązkowy Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć (należy Liczba godzin zajęć Sposób realizacji (np. Sposób zaliczenia (egzamin, wybrać i opisać wszystkie (należy wypełnić zajęcia w sali dydaktycznej, zaliczenie na ocenę, zaliczenie formy, zgodnie z planem zgodnie z planem zajęcia on line, w terenie, i bez oceny) studiów) studiów) inne stosowne sposoby) Wykład 15 egzamin Ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, 30 Zaliczenie na ocenę warsztatowe, itp.) Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: dr Dorota Potwora Cel przedmiotu : Przekazanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania i analizy rynku, segmentacji rynku, mechanizmu konkurencji, podstaw z zakresu interwencjonizmu państwowego.przedstawienie zagadnień związanych z procesami negocjacyjnymi i konkurencyjnymi na rynku, wskazanie instrumentów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w realizowaniu celów rynkowych.uzyskanie niezbędnej wiedzy o metodach analizy rynku, metodach pomiaru efektów i działań na rynku. Celem nauczania przedmiotu jest także zapoznanie studentów z obszarem badań rynkowych i marketingowych, dzięki którym pozyskuje się informacje o wymogach rynku i można skuteczniej dostarczać oczekiwana wartość przez klienta.( Wymagania wstępne : student ma podstawowa wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania. Efekty kształcenia (powinny być spójne z kierunkowymi efektami kształcenia, według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział str ) Metoda Odniesienie weryfikacji efektu do osiągniętych Numer efektów efektów efektu kierunkowych (według wzoru: kształcenia Zdefiniowanie efektu (należy przewodnik Jak dla przyporządkować przygotować symbol przedmiotu programy kierunkowego kształcenia efektu rozdział , kształcenia) str.63 66) WIEDZA W 01 W0 W03 Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu rynku, jego struktur i zasad funkcjonowania Rozumie istotę procesów i zjawisk zachodzących w warunkach gospodarki rynkowej Identyfikuje pozycję konkurencyjną na rynku danego podmiotu identyfikuje główne źródła informacji niezbędne do podejmowania decyzji K_W01 K_W03 K_W1 4

6 U01 U0 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie identyfikacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych różnych sytuacjach na rynku Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod i narzędzi do analizy rynku K_U01 K_U07 U03 Klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku, pozycjonuje w stosunku do wybranych rynków przygotowaną ofertę K_U13 KOMPETENCJE SPOŁECZNE KS1 Potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę z zakresu K_K01 funkcjonowania rynku KS Zachowuje ostrożność w podejmowaniu decyzji strategicznych K_K07 Treści programowe (wykład + ćwiczenia) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba godzin Metoda kształcenia A. Problematyka wykładu ; Miejsce rynku w procesach gospodarowania istota i mechanizm funkcjonowania rynku, procesy konkurencyjne i negocjacyjne, kryteria klasyfikacji i właściwości wybranych rynków Segmentacja rynku korzyści wynikające z podziału rynku przykłady segmentacji na polskim rynku. Instrumenty i rodzaje konkurencji na rynku źródła przewagi konkurencyjnej, formy oraz intensywność konkurencji na rynku Struktury rynku efekty działania na rynku a fazy rozwojowe rynku Konsument jako podmiot działań rynkowych ( cechy współczesnego konsumenta, typologia konsumentów polskich i ich charakterystyka; zmiany w zakresie zachowań konsumentów). Mobilność podmiotów na rynku a formy rynku bariery wejścia i wyjścia z rynku, przykłady działań odwetowych konkurentów. Rola i znaczenie interwencjonizmu państwowego na rynku ( instrumenty oraz rodzaje interwencjonizmu państwowego ) 4 1 Wykłady informacyjne / problemowe z prezentacją ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba Metoda kształcenia zajęć godzin 1 Analiza porównawcza ( rynek konsumpcyjny- usług 4 Ćwiczenia z inwestycyjny) wykorzystaniem metod 5

7 Analiza SWOT studium przypadku. Analiza cyklu życia fazy rozwojowe rynku- rodzaj konkurencji. Procedura segmentacji rynku przykłady segmentów. Metody analizy rynku.analiza pojemności i chłonności rynku. Powtarzalność zakupów. Analiza preferencji i upodobań nabywców. Udział przedsiębiorstwa w rynku. Liderzy rynkowi. 4 Obszary badań rynkowych i marketingowych. 4 wykorzystywanie informacji i wiedzy o rynku w realizacji celów i zaspokajaniu potrzeb nabywców. Mierniki siły relacji na rynku. Pomiar efektów i działań na rynku. Razem 30 aktywizujących studentów, studia przypadków, prezentacje studentów. Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS (według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział ,. str. 67) Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta = 10 czyli 5p.ETSC Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Zajęcia dydaktyczne 60 Przygotowanie do zajęć 8 Udział w konsultacjach 15 Przygotowanie projektu 0 Przygotowanie do zaliczenia /egzaminu 10 Inne 7 Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) FORMY: np. egzamin (kolokwium) pisemny: testowy/z zadaniami/pytaniami otwartymi/ wypowiedź pisemna rozwiązanie problemu; egzamin ustny, wykonanie pracy/projektu/ prezentacji zaliczeniowej, zaangażowanie w bieżącej pracy na zajęciach, obecność, i wiele innych) KRYTERIA określane są indywidualnie, ale muszą zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się; mogą wskazywać wymagania formalne i merytoryczne OCENA FORMUJĄCA - Prowadzona w trakcie zajęć (może być etapowo) przez nauczycieli i studentów. Daje informacje podstawowe dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga nauczycielowi ukierunkować nauczanie do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty uczenia się, a studentowi pomaga w uczeniu się. Może obejmować oceny cząstkowe z zajęć, np. za z przygotowanie się do ćwiczeń, zaangażowanie w pracę na zajęciach, kontrolne kolokwia, opracowanie projektu, raportu, wypowiedź ustną itp. Wskazane jest określenie wagi (np. w procentach całości oceny) każdej z ocen formujących. OCENA PODSUMOWUJĄCA - Ocena kończąca przedmiot, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się; może być wynikiem uzyskanym z ocen formujących Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F1 egzamin pisemny z wiedzy z wykładu Ocena podsumowująca F ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) F1 projekty grupowe Ocena podsumowująca F przygotowanie i prezentacja projektu P=F1+F indywidualnego 6

8 Literatura podstawowa 1. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 00. H. Mruk, Analiza rynku, PWE,Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Z. Kędzior, Badania rynku,pwe, Warszawa 004. A. Lotko, Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Radom 006 7

9 STRATEGIE LOGISTYCZNE 1. Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia. Liczba punktów ETCS: 3 3. Treść zajęć: Strategiczny wymiar działalności logistycznej udział logistyki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Systemowe podejście do kształtowania strategii istota, struktura, relacje. Koncepcje i modele działań strategicznych w logistyce. Strategie firm polskich w obszarze logistyki a standardy światowe. Obsługa rynku zaopatrzenia i zbytu jako kluczowe obszary tworzenia i realizacji strategicznej koncepcji logistyki. Warianty umiejscowienia strategii logistycznej w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem i/lub siecią dostaw (ze względu na relacje komponentów logistycznych). Logistyczne aspekty procesu formułowania strategii: analiza strategiczna - przekroje i etapy analizy; analiza potencjału logistycznego przedsiębiorstwa; wpływ konkurencji na działania strategiczne podmiotów rynkowych; logistyczna segmentacja strategiczna; techniki portfolio w kształtowaniu logistycznej strategii przedsiębiorstw/sieci dostaw; logistyczne źródła i potencjały strategicznej przewagi konkurencyjnej; synergiczny wymiar strategii logistycznych. Alternatywy strategiczne w zakresie elementów logistyki-mix; zależności między formułowaniem i realizacją strategii a rozwiązaniami strukturalnymi. Eurologistyka - uwarunkowania strategicznej działalności na rynku UE. 4. Zasady zaliczenia: egzamin 5. Literatura: - M. Ciesielski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997 (i następne wydania). - D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa J. Witkowski, Strategia logistyczna przedsiębiorstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa

10 LOGISTYCZNO-MARKETINGOWA OBSŁUGA KLIENTA 1. Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia. Liczba punktów ETCS: 3 3. Treść zajęć: Istota obsługi klienta aspekty marketingowe i logistyczne. Efektywność obsługi klienta jako podstawa działania organizacji. Proces tworzenia wartości w obsłudze klienta. Kryteria oceny poziomu obsługi klienta. Strategie i struktury organizacyjne w sferze obsługi klienta. Obsługa klienta w informacyjnych organizacjach sieciowych. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: klienci. Istota i podstawy strategii ECR i infopartneringu. Podstawy zarządzania relacjami z klientem. Struktura związku z klientem. CRM jako proces uczenia się. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. 4. Zasady zaliczenia: egzamin 5. Literatura: - Gordon I., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa Goldman H, Jak zdobywać klientów, Wyd.Studio Emka, Warszawa 00 - Kaplan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami I efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa Strobacka K., Lehtinen J., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Pokusa T., Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe, WSZiA, Opole Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań, Newell F., Lojalność com., IFC Press, Kraków 00 - Smid W., Marketing pod presją globalizacji, Placet, Warszawa 00 - Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, pod red. Duczmala M., Pokusy T., WSZiA i UO, Opole, 00 - Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 00 - Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 001 9

11 Nazwa przedmiotu: metody organizacji i zarządzania Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny Liczba i struktura punktów ECTS: Formy zajęć (należy Liczba godzin zajęć wybrać i opisać (należy wypełnić wszystkie formy, zgodnie z planem zgodnie z planem studiów) studiów) Wykład 15 Ćwiczenia (audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, itp.) Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Sposób realizacji (np. zajęcia w sali dydaktycznej, zajęcia on line, w terenie, i inne stosowne sposoby) Zajęcia w sali dydaktycznej Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy polski Sposób zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez oceny) Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: (należy podać osoby prowadzące poszczególne formy zajęć) Dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys Cel przedmiotu (należy wskazać cele ogólne, które można określić jako cele zajęć stawiane sobie przez prowadzącego; może to być od jednego do kilku celów (zależnie od liczby godzin i form zajęć), które są powiązane bezpośrednio z kierunkowymi efektami kształcenia). Są wyrazem intencji pedagogicznych, a zarazem najbliższym punktem odniesienia umożliwiającym formułowanie szczegółowych efektów uczenia się) osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy teoretycznej w obszarze koncepcji, metod i technik zarządzania oraz nabycie umiejętności zastosowania omówionych metod zarządzania do rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacji Wymagania wstępne (należy podać nazwy przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu; dodatkowo można wskazać zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu) Zaliczenie przedmiotów: nauka o organizacji, podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne Efekty kształcenia (powinny być spójne z kierunkowymi efektami kształcenia, według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział str ) Metoda weryfikacji Odniesienie efektu do osiągniętych efektów efektów (według Numer kierunkowych wzoru: efektu (należy przewodnik kształcenia Zdefiniowanie efektu przyporządkować Jak dla symbol przygotować przedmiotu kierunkowego programy efektu kształcenia) kształcenia rozdział , str.63 66) WIEDZA 01 Zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, ekonomii i Pytania K_W0 dyscyplin komplementarnych otwarte 0 Ma wiedzę pozwalającą diagnozować i rozwiązywać problemy Pytania K_W04 związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania otwarte 03 Ma podstawową wiedzę o zasobach ludzkich w organizacji i roli Pytania K_W05 menedżera w funkcjonowaniu i kierowaniu organizacjami otwarte UMIEJĘTNOŚCI 01 Umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesach K_U01 10

12 zarządzania Umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania Potrafi stosować w pracy lub nauce wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE 01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem 0 Jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania 03 Wykazuje zdolność do formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych K_U0 K_U05 K_U11 K_K01 K_K0 K_K06 ustne ustne ustne ustne ustne ustne ustne Treści programowe (jasna i zwięzła prezentacja treści realizowanych podczas zajęć; należy unikać nadmiernej szczegółowości, skupiając się na problematyce zajęć czy zasadniczych zagadnieniach realizowanych podczas zajęć) [Metoda kształcenia (można wybrać z listy lub opisać własny sposób pracy ze studentami, np. wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, projekt badawczy/wdrożeniowy/praktyczny, praca w grupach/indywidualna, analiza zdarzeń/przypadków, rozwiązywanie zadań, gry symulacyjne, wykonywanie/projektowanie doświadczeń i wiele innych)] Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia 01 Charakterystyka procesu identyfikacji rozwiązywania 1 problemów, 0 Techniki identyfikacji problemów, 1, wykład konwersatoryjny 03 Techniki gromadzenia informacji, 1 04 Techniki badania przyczyn wystąpienia problemów,, wykład konwersatoryjny 05 Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania, 06 Modele zarządzania (organizacja sieciowa, benchmarking, outsourcing), 07 Metody zarządzania (zarządzanie przez: cele, motywowanie, wyjątki, innowacje, komunikowanie, partycypację, konflikt, kryzysy, delegowanie uprawnień, zdania, grupy autonomiczne, czasem, kulturę) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) 4, wykład konwersatoryjny 4 Liczba godzin, wykład konwersatoryjny Metoda kształcenia Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS (według wzoru: przewodnik Jak przygotować programy kształcenia rozdział ,. str. 67) Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 15 x 1 godz. = 15 godz. Przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu = 14 godz. +1 godz. = 15 godz. Konsultacje indywidualne: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 50 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 36 godz. 11

13 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 14 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) FORMY: np. egzamin (kolokwium) pisemny: testowy/z zadaniami/pytaniami otwartymi/ wypowiedź pisemna rozwiązanie problemu; egzamin ustny, wykonanie pracy/projektu/ prezentacji zaliczeniowej, zaangażowanie w bieżącej pracy na zajęciach, obecność, i wiele innych) KRYTERIA określane są indywidualnie, ale muszą zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się; mogą wskazywać wymagania formalne i merytoryczne OCENA FORMUJĄCA - Prowadzona w trakcie zajęć (może być etapowo) przez nauczycieli i studentów. Daje informacje podstawowe dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga nauczycielowi ukierunkować nauczanie do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty uczenia się, a studentowi pomaga w uczeniu się. Może obejmować oceny cząstkowe z zajęć, np. za z przygotowanie się do ćwiczeń, zaangażowanie w pracę na zajęciach, kontrolne kolokwia, opracowanie projektu, raportu, wypowiedź ustną itp. Wskazane jest określenie wagi (np. w procentach całości oceny) każdej z ocen formujących. OCENA PODSUMOWUJĄCA - Ocena kończąca przedmiot, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się; może być wynikiem uzyskanym z ocen formujących F1 F F1 F Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca Ocena podsumowująca Zaliczenie z pytaniami opisowymi i problemowymi ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Ocena podsumowująca Literatura podstawowa 1. Metody i techniki organizatorskie, red. Skalik J., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 001. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. Perechuda K., Placet, Warszawa, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, H. Bieniok i Zespół, Placet, Warszawa, Nowe metody organizacji i zarządzania, red. Martyniak Z., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa, Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia produkcji, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Wrocław, Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa, Manganelli R., L., Klein M., M., Reengineering, PWE Warszawa 1988 Literatura uzupełniająca 1. Senge P., Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Wydawnictwo ABC, Warszawa Senge P., Piąta dyscyplina: materiały dla praktyka: jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Diffin 4. Steinbeck H., Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, Wydawnictwo Placet Warszawa

14 KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE, STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ), STUDIA -STACJONARNE Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczno - finansowa Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Moduł kształcenia: Przedmioty specjalizacyjne Status przedmiotu: Obowiązkowy Język wykładowy: Polski Liczba i struktura punktów ECTS: pkt. ECTS-Wykład:1 pkt. ECTS: Ćwiczenia 1 pkt. ECTS Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 Zajęcia w Sali dydaktycznej Egzamin w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi Ćwiczenia 30 Zajęcia w Sali dydaktycznej Aktywność i praca bieżąca na zajęciach, rozwiązywanie zadań Konwersatorium Seminarium dyplomowe Proseminarium Prowadzący zajęcia: Wykłady: Dr Maria Bucka: Ćwiczenia: Mgr Justyna Socińska: Cel przedmiotu Zapoznanie Studentów z metodami i narzędziami badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz ich praktycznym zastosowaniem w analizach i diagnozach złożonych zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Wymagania wstępne Wymagania wstępne: student powinien mieć wiedzę merytoryczną z zakresu ekonomii, myślenie abstrakcyjne i umiejętność logicznego rozumowania Wymagania formalne,: student powinien mieć ukończony w stopniu podstawowym kurs z przedmiotów: finanse, rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstwa Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu EKP_W01 Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin pokrewnych Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W01, K_W0 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Egzamin w formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 13

15 Egzamin w formie testu, posiada wiedzę o wskaźnikach ekonomiczno-finansowych aktywność na EKP_W0 stosowanych w analizach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa oraz potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania K_W01, K_W0, K_W04 zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w formie testu, EKP_W03 student posiada wiedzę o koncepcjach, metodach i narzędziach pozwalających opisywać struktury i zależności występujące w zjawiskach ekonomicznych K_W06, K_W09 aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) UMIEJĘTNOŚCI Egzamin w EKP_U01 Student posiada elementarne umiejętności badawcze: wykorzystuje i dobiera w sposób poprawny narzędzia i metody analizy ekonomiczno-finansowej, analizuje przyczyny przebiegu konkretnych zjawisk i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. K_U01, K_U0, K_U04 formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w EKP_U0 posiada umiejętność obliczania i interpretacji wskaźników ekonomiczno-finansowych, umie samodzielnie stawiać diagnozę ekonomiczno-finansową i formułować wnioski dające podstawę podjęcia prawidłowych decyzji,. K_U0, K_U03 formie testu, aktywność na zajęciach wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Egzamin w posiada umiejętność analizy struktury badanych zjawisk i formie testu, zachodzących zależności pomiędzy elementami badanego aktywność na EKP_U03 zjawiska. K_U06 zajęciach wielowartościowa skala ocen. (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) KOMPETENCJE Egzamin w EKP_K01 Student jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i różnego rodzaju organizacjach. K_K01 K_K03 formie testu, aktywność na zajęciach 14

16 wielowartościowa skala ocen (skala:,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) Referowanie, Wykazuje aktywność w rozwiązywaniu problemów prezentacja EKP_K0 występujących podczas wykonywania własnej pracy w zespole. K_K03 K_K07 multimedialna Jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za Referowanie, wykonywania analiz ekonomiczno-finansowych i K_K04 prezentacja podejmowanie decyzji multimedialna Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć zajęć W1 Istota, przedmiot, źródła i formy prezentacji wyników analizy ekonomiczno-finansowej Liczba godzin Metoda kształcenia Wykład W Analiza działalności przedsiębiorstwa. Analiza finansowa; Analiza techniczno-ekonomiczna. Metody analizy ekonomiczno-finansowej W3 Analiza wstępna sprawozdań finansowych W4 Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych W5 Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa W6 Uwarunkowania płynności finansowej przedsiębiorstwa W7 Kapitał obrotowy i jego struktura Dyskusja-przygotowanie do egzaminu W8 Podsumowanie wiadomości 1 Dyskusja Razem liczba godzin 15 - ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia Cw.1 Wprowadzenie do zajęć Dyskusja ustalenie warunków zaliczenia przedmiotu, wybór formy prowadzenia zajęć. 15

17 Ćw. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej w zadaniach 4 Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.3 Studium przypadków. Analiza bilansu, -wstępna, 4 Praca w grupach analiza wskaźnikowa przypadków Ćw.4 Studium przypadków. Analiza rachunku zysków i stratwstępna, wskaźnikowa 4 Praca w grupach analiza przypadków Ćw.5 Przykład liczbowy-analiza sprawozdania z przepływu Praca indywidualnarozwiązywanie środków pieniężnych zadań Ćw.6 Obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.7 Przykłady liczbowe, rozwiązywanie zadań, wykorzystanie metody kolejnych podstawień w ocenie wyniku finansowego 4 Prezentacja referatów- Dyskusja Ćw.8 Ocena płynności finansowej Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.9 Poziom i dynamika i struktura kapitału obrotowego 4 Praca w grupach - rozwiązywanie zadań Ćw.10 Podsumowanie wiadomości Ocena wyników pracy poszczególnych grup Razem liczba godzin 30 - Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta -udział w wykładach: 15 godz. Łączny nakład pracy studenta Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym -udział w konsultacjach 5 godz. -udział i przygotowanie do ćwiczeń 35 godz. - przygotowanie i obecność na egzaminie: 3 godz. - przygotowanie i obecność na zaliczeniu: godz. 60 godz. co odpowiada pkt. ECTS 45 godz. 15 godz. Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F1 Brak Ocena podsumowująca F Brak Egzamin w formie testu pytania zamknięte i otwarte ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) F1 rozwiązywanie zadań (60%) F aktywność i zaangażowanie na zajęciach (0%) Ocena podsumowująca F3 odpowiedź ustna podczas zajęć (10%) średnia ważona ocen wynikająca z ocen formujących F4 obecność na zajęciach (10%) F1-F4 Literatura podstawowa 1. L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 007. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa Cz. Skowronek (red), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet M. Curie- 16

18 Skłodowskiej, Lublin 000 Literatura uzupełniająca 1. J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa W. Gabrusiewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa

19 Nazwa przedmiotu: LOGISTYCZNE WSPARCIE PROCESÓW WYMIANY Moduł kształcenia: Status przedmiotu: Liczba i struktura punktów ECTS: Kod ECTS (uzupełni koordynator ECTS) Język wykładowy: polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Ćwiczenia (audytoryjne) 30 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: dr Anna Bruska (wykład i ćwiczenia) Cel przedmiotu Wyjaśnienie roli oraz możliwości logistyki w kształtowaniu procesów wymiany rynkowej; zapoznanie studentów z pojęciem wsparcia logistycznego oraz jego praktyczną realizacją w przedsiębiorstwach stanowiących różne ogniwa procesu tworzenia wartości rynkowej (łańcucha dostaw): handlowych, produkcyjnych i usługowych; prezentacja miejsca usługodawców logistycznych w systemie rynkowym oraz ich dotychczasowej i przewidywanej ewolucji. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Mikroekonomia, Podstawy logistyki, Zarządzanie, Podstawy marketingu lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu i logistyki Efekty kształcenia Numer efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie istotę oraz podstawowe związki między kategoriami rynkowymi a systemem logistycznym, w szczególności w obszarze procesu tworzenia wartości w łańcuchu dostaw Student posiada wiedzę niezbędną do analizy uwarunkowań działalności logistycznej procesach wymiany rynkowej UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi zastosować właściwą metodę analizy danych (spośród standardowych metod i narzędzi ekonomicznych) dla rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego z zakresu wsparcia logistycznego w dowolnym obszarze łańcucha dostaw Student potrafi analizować przyczyny i uwarunkowania sytuacji. decyzyjnych z perspektywy procesów i efektów logistycznych Student potrafi prognozować procesy i zjawiska istotne 3. z perspektywy sfery logistyki, wykorzystując standardowe narzędzia statystyczne Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania 4. zjawisk rynkowych oraz ich wpływu na procesy, a także efekty logistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej zróżnicowane role. Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, rozumiejąc jednocześnie potrzebę dalszego pogłębiania zdobytych kompetencji 3. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie zadania 18 Odniesienie efektu do efektów kierunkowych K_W0 K_W03 K_W04 K_U0 K_U06 K_U04 K_U07 K_U1 K_U13 K_K0 K_K01 K_K07 Metoda weryfikacji osiągniętych efektów Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć (F); zaliczenie pisemne moduł wiedzy (P1) Jw. (F); realizacja projektu (F4), zaliczenie pisemne moduł umiejętności (P) (F), (P) (F), (F4), (P) (F), (P) Zaangażowanie w trakcie zajęć (F3) (F) (F4)

20 Treści programowe (jasna i zwięzła prezentacja treści realizowanych podczas zajęć; należy unikać nadmiernej szczegółowości, skupiając się na problematyce zajęć czy zasadniczych zagadnieniach realizowanych podczas zajęć) [Metoda kształcenia (można wybrać z listy lub opisać własny sposób pracy ze studentami, np. wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, projekt badawczy/wdrożeniowy/praktyczny, praca w grupach/indywidualna, analiza zdarzeń/przypadków, rozwiązywanie zadań, gry symulacyjne, wykonywanie/projektowanie doświadczeń i wiele innych)] Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Metoda kształcenia 1. Wprowadzenie do wykładu: wymiana rynkowa a logistyka 1 Wykład konwersatoryjny. Funkcjonowanie logistyki w sferze handlu 1 3. Zaopatrzenie w sferze handlu a zbyt przedsiębiorstw produkcyjnych: ewolucja i narzędzia 1 4. Metody realizacji zamówień oraz zarządzania logistyczną obsługą klienta 1 5. Wykorzystanie narzędzi prognozowania w logistyce metody i ich zastosowanie 6. Teorie lokalizacji zasobów logistycznych w sferze dystrybucji 1 7. Zapasy towarów jako zasób sfery dystrybucji metody zarządzania 1 8. Sektor TSL a wsparcie procesów wymiany: klasyfikacja podmiotów i ewolucja ich funkcji 1 9. Metody zarządzania procesami transportu i magazynowania w sferze wymiany 10. Logistyczne wsparcie działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach zaopatrzeniowych: decyzje strategiczne i operacyjne oraz metody ich realizacji 11. Wpływ działalności zaopatrzeniowej na sferę wytwórczą przedsiębiorstw oraz jego konsekwencje dla realizacji wymiany w sieciach / łańcuchach dostaw 1. Wpływ decyzji logistycznych w zakresie pakowania i znakowania towarów na szybkość i bezpieczeństwo wymiany ĆWICZENIA (lub inna forma zajęć) Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba godzin 1. Wartość tworzona w procesach logistycznych a użyteczność (wartość) towaru dla uczestników wymiany. Analiza wartości logistycznej i łańcucha/sieci dostaw dla wybranego produktu 3. Funkcjonowanie logistyki w sferze handlu metody i narzędzia audytu logistycznego placówek handlowych 4. Metody realizacji zamówień oraz zarządzania logistyczną obsługą klienta na styku sfery handlu i produkcji 5. Wykorzystanie metod i narzędzi prognozowania w łańcuchach/sieciach logistycznych 6. Zapasy towarów jako zasób sfery dystrybucji metody zarządzania zapasami 7. Metody zarządzania procesami transportu i magazynowania w sferze wymiany 8. Warianty strategiczne zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych i ich konsekwencje operacyjne dla sfery logistyki 9. Relacje działalności zaopatrzeniowej i wytwórczej przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ich konsekwencje dla potencjału realizacji wymiany w sieciach / łańcuchach dostaw 10. Wpływ decyzji logistycznych w zakresie pakowania i znakowania towarów na szybkość i bezpieczeństwo wymiany 11. Zaliczenie przedmiotu Metoda kształcenia Dyskusja 4 Prezentacja wyników pracy indywidualnej i dyskusja 4 Projekt praktyczny (praca indywidualna) - prezentacja założeń i dyskusja Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) 4 Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach) Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna), dyskusja, 1 Analiza przypadków (praca w grupach/indywidualna), dyskusja, Rozwiązywanie zadań (praca indywidualna), analiza przypadków (praca w grupach)

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Marketing Kod ECTS 14.3.E.PL.2087 Pkt.ECTS 5 Jednostka prowadząca przedmiot KRT,IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Badania rynku 2. Kod modułu : 1 BRw

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP- LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Marketing i animacja kultury Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZŁD-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy Rodzaj zajęć: Wykład, Projekt Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production Zarządzanie i inżynieria produkcji Management

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Metody organizacji pracy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: specjalnościowy studia II stopnia studia niestacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo