KOMPUTEROWO WSPOMAGANE OBLICZENIA ZWARCIOWE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWO WSPOMAGANE OBLICZENIA ZWARCIOWE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH"

Transkrypt

1 POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Piotr MILLER* Marek WANCERZ* KOMPUTEROWO WSPOMAGANE OBLICZENIA ZWARCIOWE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania narzędzi komputerowych (SCC Industrial, Power Facory, PSLF) podczas analizy zwarciowej sieci przemysłowej. Koncepcję tą zilustrowano przykładami zastosowania dedykowanych programów zwarciowych, ale także arkusza kalkulacyjnego, podczas opracowania wyników przeprowadzonych obliczeń. Podano także praktyczne zalecania związane z oceną wytrzymałości zwarciowej aparatury stacyjnej. SŁOWA KLUCZOWE: wyznaczanie parametrów zwarciowych sieci SN, składowe prądu zwarciowego, wytrzymałość zwarciowa, metody analiz zwarciowych 1. WSTĘP W systemie elektroenergetycznym, nawet najlepiej zaprojektowanym, nie da się uniknąć zakłóceń o charakterze zwarciowym. Szczegółowa analiza przebiegów zwarciowych jest potrzebna po to, aby można było projektować nowe obiekty elektroenergetyczne, bądź dokonać poprawnej modernizacji obiektów już istniejących. Obliczenia zwarciowe są najczęściej wykonywanymi obliczeniami w elektroenergetyce. Na ich podstawie można wykonać czynności takie jak: dobór przyrządów elektroenergetycznych ze względu na ich wytrzymałość zwarciową (mechaniczną i cieplną), projektowanie szyn zbiorczych w rozdzielniach oraz dobór przekrojów przewodów, szyn i kabli, wybór metody ograniczania spodziewanych prądów zwarciowych, projektowanie i analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, dobór nastawień zabezpieczeń. Trudności, na jakie napotyka się podczas wykonywania obliczeń zwarciowych, wynikają z konieczności posługiwania się wieloma informacjami jednocześnie. Sprawę komplikuje także zmienna konfiguracja sieci poddawana analizie. Stąd też przy wyznaczaniu wielkości zwarciowych korzysta się z komputerów. W komputerowych programach realizujących obliczenia zwarciowe w prosty sposób można zmienić konfigurację sieci i dokonać ponownych obliczeń w bardzo krótkim czasie. Wykorzystanie komputerów w obliczeniach zwarciowych ma również tę zaletę, że można w * Politechnika Lubelska.

2 190 Piotr Miller, Marek Wancerz stosunkowo łatwy sposób zestawiać otrzymane wyniki obliczeń tak, aby uzyskać syntetyczną informację na temat ewentualnych zagrożeń wynikających z przekroczenia dopuszczalnych parametrów zwarciowych elementów analizowanej sieci. 2. BUDOWA MODELU ZWARCIOWEGO Najczęściej analizy związane z wyznaczaniem wielkości zwarciowych w wybranym fragmencie sieci energetycznej lub zakładzie przemysłowym obejmują: obliczenia rozpływów prądów oraz mocy zwarciowych dla różnych wariantów pracy układu elektroenergetycznego, obliczenia udziału mocy zwarciowej od poszczególnych źródeł (generatory, transformatory, silniki), porównanie parametrów konstrukcyjnych rozdzielni oraz kabli ze spodziewanymi mocami i prądami zwarciowymi. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można określić zakres niezbędnych modernizacji rozdzielni i wymagania odnośnie aparatury łączeniowej. Na podstawie wstępnej oceny pracy analizowanej sieci przeprowadza się typowanie wszystkich wariantów jej pracy (układ podstawowy, układy remontowe, układy awaryjne oraz układy nietypowe). Warianty pracy sieci poddawane analizie uzależnione są od sposobu pracy analizowanej sieci, tj.: liczby linii zasilających, liczby źródeł pracujących na szyny zbiorcze, liczby transformatorów pracujących równolegle, stanu łączników szyn, obecności lub braku dławików zwarciowych oraz stopnia obciążenia (stany zimowe lub letnie). Duża liczba wariantów jest wykorzystywana do oceny zwarciowej różnych, złożonych sytuacji ruchowych. W celu zbudowania modelu matematycznego sieci, w pierwszym etapie prac należy zgromadzić charakterystyczne parametry jej elementów. Parametry zwarciowe elementów sieci obejmują: przekroje i typy kabli, na podstawie których ustala się jednostkowe rezystancje i reaktancje, długości poszczególnych linii kablowych i ewentualnie liczbę torów, prądy znamionowe i znamionowe napięcia procentowe dławików zwarciowych zainstalowanych w sieci (na odejściach kablowych oraz w sprzęgłach), moce znamionowe transformatorów, górne i dolne napięcia znamionowe, napięcia zwarcia, znamionowe straty w uzwojeniach, moce znamionowe i wartości reaktancji podprzejściowej dla każdego z generatorów pracujących na szyny zbiorcze, moce znamionowe, liczby par biegunów i stałe rozruchu silników indukcyjnych. Silniki indukcyjne, zgodnie z zasadami obliczeń zwarciowych określonymi m.in. w normie [1], modelowane jako źródła wpływają na wartość

3 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach początkowego prądu zwarcia, ale bardzo szybkie zanikanie ich siły elektromotorycznej daje w rezultacie istotny efekt na wartość udarowego prądu zwarcia, mniejszy natomiast dla prądu wyłączeniowego i cieplnego zastępczego [2]. Przy obliczaniu udziału silników w prądzie zwarciowym należy uwzględnić fakt, że nie wszystkie silniki pracują w tym samym czasie. Ostatecznie można przyjmować różne wartość współczynnika jednoczesności dla wariantów zimowych oraz dla wariatów letnich. 3. OCENA PARAMETRÓW ZWARCIOWYCH APARATURY I WYPOSAŻENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 3.1. Kable Analizując wytrzymałość termiczną kabli na zwarcia należy min. uwzględnić czasy działania zabezpieczeń [3, 4]. Należy także zwrócić uwagę, że nawet w przypadku linii kablowych wielotorowych w analizie wytrzymałości zwarciowej przyjmuje się, że zwarcie obejmuje pojedynczy układ żył. Zwarcie może wystąpić tuż przy głowicy, a w takim przypadku łączenie równoległe nie zmniejsza obciążenia zwarciowego przypadającego na pojedynczy kabel. Wartość prądu cieplnego wykorzystywanego przy ocenie wytrzymałości cieplnej zwarciowej kabla można obliczyć z następującego wzoru: I th I '' k m n (1) gdzie: I k wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili zwarcia, parametr m charakteryzuje efekt cieplny wywołany składową nieokresową prądu zwarciowego, a parametr n charakteryzuje efekt cieplny wywołany zanikającymi składowymi podprzejściową i przejściową prądu zwarciowego. Problem zbyt małych przekrojów kabli może pojawić się wtedy, gdy zwarcia międzyfazowe są likwidowane przez zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne (gdy dla zapewnienia selektywności nastawione są długie czasy, np. powyżej 1.5 s). W takich przypadkach przekroje kabli (nawet o wartości 240 mm 2 ) mogą okazać się niewystarczające. Należy więc zweryfikować nastawienia automatyki zabezpieczeniowej tak, aby spełniona była zasada, że zwarcie na początku odpływu wyłączane jest bezzwłocznie lub z czasem do 500 ms Szyny zbiorcze Dla szyn zbiorczych rozdzielni zasadnicze znaczenie ma wytrzymałość dynamiczna, ale sprawdzeniu może podlegać także wytrzymałość cieplna zwarciowa. Szyny zbiorcze podczas zwarcia poddawane są oddziaływaniom

4 192 Piotr Miller, Marek Wancerz dynamicznym spowodowanym przepływem prądu udarowego wyznaczanego według wzoru [3, 4]: " i 2 I (2) p gdzie: współczynnik udaru zależy od stosunku R/X (impedancja w miejscu zwarcia) i można go obliczyć z zależności: -3 / e R X (3) Maksymalną siłę zginającą występująca między przewodami szynowymi poszczególnych faz przy zwarciu trójfazowym można określić ze wzoru: z l Fm 0,174i p (4) a gdzie: F m maksymalna siła zginająca w N; l odstęp pomiędzy sąsiednimi punktami podparcia szyn w cm; i p prąd udarowy w ka; a f odległość pomiędzy osiami szyn w cm. Moment zginający określamy z zależności: F l M m m 8 (5) gdzie: M m moment zginający w N cm; F m siła zginająca w N; l odstęp pomiędzy sąsiednimi punktami podparcia szyn w cm. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie przewodu szynowego, płaskiego AP wyznaczamy z zależności: bh Z l (6) 6 Wskaźnik wytrzymałości na zginanie przewodu szynowego, ceownikowego AC w układzie pionowym wyznaczamy z zależności: 2 2 d b ( d 2a ) b Z l (7) 6 gdzie: Z l wskaźnik wytrzymałości na zginanie w cm 3 ; a, b, d, h odległości (wymiary) wynikające z geometrii (budowy) układu szynowego w cm (znaczenie poszczególnych wielkości wyjaśniono na rysunku 1). a) b) c) k f Rys. 1. Geometria wybranych układów szynowych a) płaskownik w układzie poziomym b) płaskownik w układzie pionowych, c) podwójny ceownik w układzie pionowym

5 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach Na podstawie powyższych zależności, tj. momentu zginającego oraz wskaźnika wytrzymałości na zginanie można obliczyć statyczne naprężenie zginające w N/cm 2 : M m m (8) Z l Znając dopuszczalne naprężenie dla analizowanej geometrii i budowy układu szynowego należy porównać go z obliczoną wartością m Dopuszczalne naprężenie dla płaskowników aluminiowych w układzie pionowym wynosi 6870 N/cm 2, poziomym N/cm 2 natomiast dla układu podwójnych ceowników aluminiowych dopuszczalne naprężenie wynosi 5000 N/cm 2. W rozdzielniach wnętrzowych średnich napięć stosuje się szyny z płaskowników lub ceowników. Przy większych prądach i większych siłach elektrodynamicznych, gdy nie wystarcza jeden płaskownik, można zastosować szyny wielopasmowe składające się np. z dwóch ceowników w jednej fazie. Wytrzymałość zwarciową, cieplną szyn zbiorczych sprawdza się poprzez obliczenie minimalnego przekroju poprzecznego szyny według poniższej zależności oraz porównanie tej wartości z rzeczywistą powierzchnią szyn w rozdzielni: t z S min I th (9) j gdzie: S min minimalny przerój szyn wymagany ze względów zwarciowych w mm 2 ; I th prąd cieplny w ka; t z czas trwania zwarcia w s; j dop dopuszczalna gęstość prądu dla danego materiału szyny w A/mm 2. Analizując wytrzymałość zwarciową szyn zbiorczych należy jednak mieć na uwadze okres eksploatacji obiektu (zagrożenia głównie ze strony sił działających podczas zwać międzyfazowych). W wyniku długotrwałego nagrzewania, wibracji wywołanych łączeniami, wytrzymałość mechaniczna konstrukcji szynowej może ulec osłabieniu. Na podstawie prowadzonych analiz można pokusić się o oszacowanie rzeczywistej wytrzymałości zwarciowej szyn zbiorczych uwzględniającej ich okres eksploatacji Wyłączniki W celu przeprowadzenia oceny wytrzymałości zwarciowej wyłączników (możliwości łączeniowych) należy dysponować kluczowymi parametrami wyłącznika, tj. dopuszczalnymi prądami wyłączalnymi. Wartości te porównywać należy z maksymalnymi wartościami prądów zwarcia, które zostały wyznaczone w ramach prowadzonych analiz. Przyjmować należy najbardziej pesymistyczne warunki zwarciowe występujące w analizowanych wariantach pracy rozdzielni. W analizach powinno się również uwzględniać wpływ silników indukcyjnych, pomijając fakt, że prąd zwarciowy od silników indukcyjnych w chwili otwarcia wyłącznika ulega istotnemu zmniejszeniu. dop

6 194 Piotr Miller, Marek Wancerz 4. WYNIKI OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH Wyniki obliczeń zwarciowych można przedstawić na kilka różnych sposobów, co pozwala na większe możliwości ich oceny. Jedną z metod prezentacji wyników są tabele, które w fachowej terminologii noszą nazwę rozpływów pierwszego rzędu (Tabela 1). W zestawieniu widoczne jest miejsce zwarcia, prąd (moc zwarciowa) w miejscu zwarcia oraz prądy udziałowe dopływające do tego miejsca (tyle udziałów, ile elementów przyłączonych jest do danego węzła). W sieciach przemysłowych, pracujących w układzie otwartym o warunkach zwarciowych decyduje całkowity prąd zwarciowy (IK3). Dlatego inną formą prezentacji wyników mogą być tabele zawierające prąd zwarciowy (IK3) tylko w miejscu zwarcia, uzupełniony jedynie mocą zwarciową (SK) oraz prądem zwarcia dwufazowego (IK2). Tabela 1. Tablica rozpływów pierwszego rzędu dla analizowanej sieci NWE NWL SK IK3 IK2 IK1 Xk1 [MVA] [A] [A] [ ] [ ] Zwarcie w węźle: RG1 Un = 6.00 kv RG ,018 0,254 K-C1 F-C ,029 86,716 K-C2 F-C ,027 32,411 TRG1 R ,018 0,257 Zwarcie w węźle: RG2 Un = 6.00 kv RG ,018 0,247 K-C1 F-C ,028 86,716 K-C2 F-C ,026 32,411 TRG3 R ,018 0,249 Zwarcie w węźle: RG3 Un = 6.00 kv RG ,017 0,225 K-6 F ,014 4,822 K-8 F ,006 7,221 K-9 F ,014 7,227 PW-1 F-PW ,064 17,902 TR-6 R ,022 0,256 Dokument tak określony jest zdecydowanie mniejszy, co znacznie ułatwia posługiwanie się nim, w porównaniu z wariantem pełnym (Tabela 2) [5, 6]. Oczywiście najtrudniejszych warunków zwarciowych spodziewać się można w wariantach maksymalnych, dlatego kolejną formą prezentacji wyników może być zestawienie wartości mocy zwarciowej i prądów IK3 oraz IK2 wybranych spośród wszystkich wariantów z poszczególnych grup: układ podstawowy,

7 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach układy remontowe, układy awaryjne oraz układy nietypowe (Tabela 3). W tabeli 3 zaprezentowano podstawowe wielkości zwarciowe dla dwóch wybranych stanów pracy sieci: podstawowy i maksymalny. Analizując sieć przemysłową, można wyróżnić wiele podwariantów zaliczonych do kategorii podstawowej lub maksymalnej. Tabela 2. Prezentacja wybranych wielkości zwarciowych dla analizowanej sieci i wybranego stan pracy sieci Rozdzielnia Nr sekcji Sk Ik3 Ik2 [MVA] [A] [A] RG , RG , RG , RG , RG , RG , RG , RG , Dlatego w prezentowanej tabeli znajduje się kolumna wariant odnosząca się do konkretnego stanu pracy sieci W, dla którego spodziewać się można największym prądów zwarciowych. Tabela 3. Prezentacja wybranych wariantów obliczeniowych dla analizowanej sieci Rozdz. RG1 RG2 nr sek. warianty podstawowe warianty maksymalne Sk Ik3 Ik2 Sk Ik3 Ik2 [MVA] [A] [A] wariant [MVA] [A] [A] wariant 1 630, W2 992, W , W1 947, W , W2 824, W , W3 745, W , W2 235, W , W1 232, W , W1 231, W , W2 218, W16 Do oceny wytrzymałości aparatury stacyjnej oraz kabli wykorzystuje się wartości prądów pochodnych w stosunku do prądu IK3 prądu cieplnego 1 sekundowego (I th ) oraz udarowego (i p ) (Tabela 4) [5, 6].

8 196 Piotr Miller, Marek Wancerz Ostatnią formą prezentacji wyników są tabele zawierające wyniki obliczeń zwarciowych w kontekście analizy i oceny parametrów zwarciowych aparatury i wyposażenia stacji elektroenergetycznej (Tabele 5, 6 i 7). Tabela 4. Prezentacja podstawowych i dodatkowych wielkości zwarciowych dla analizowanej sieci Rozd. RG1 RG2 Nr sekcji Sk Ik3 i p I th [MVA] [A] [A] [A] 1 630, , , , , , , , Nazwa kabla Tabela 5. Analiza wytrzymałości zwarciowej cieplnej kabli rozdzielnia typ kabla uwaga gęstość długość przekrój liczba I th tz S prądu min kabli końcowa km mm 2 ka s A/mm 2 mm 2 K-RG1-S1 F-A2-T3 0, YAKY 4 14,3 1, O.K. K-RG1-S2 F-G1-T1 0, AKFTA 3 14,2 1, O.K. K-RG1-S3 F-G2-T1 0, XRUHAKXS 2 14,2 1, O.K. K-RG1-S4 F-A1-T1 0, XRUHAKXS 1 27,3 1, O.K. K-RG1-P1 F-A2-T5 0, AKFTA 3 14,2 1, O.K. K-RG1-P2 F-G1-T2 0, AKFTA 3 14,3 1, O.K. K-RG1-P3 F-G2-T2 0, XRUHAKXS 3 9,8 1, O.K. K-RG1-P4 F-SPR-1 1, AKFTA 1 9,9 1, O.K. nazwa rozdzielni RG1 Tabela 6. Analiza wytrzymałości zwarciowej dynamicznej szyn zbiorczych prąd udarowy odl. między szynami siła zginająca moment zginający wskaźnik wytrzym. napr. zginające dop. napr. zginające ka cm N N cm cm 3 N/cm 2 N/cm 3 - Uwagi 243, , Przekroczenie 232, , Przekroczenie 201, , Przekroczenie 182, , Przekroczenie

9 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach Tabela 6 cd. Analiza wytrzymałości zwarciowej dynamicznej szyn zbiorczych nazwa rozdzielni RG2 prąd udarowy Typ odl. między szynami siła zginająca moment zginający wskaźnik wytrzym. napr. zginające dop. napr. zginające ka cm N N cm cm 3 N/cm 2 N/cm 3 - Uwagi 57, , O.K. 57, , O.K. 56, , O.K. 53, , O.K. Tabela 7. Analiza możliwości łączeniowych wyłączników wyłącznik moc wył. znam. [MVA] prąd zw. [ka] warunki zwarciowe moc zw. [MVA] prąd zw. [ka] uwagi zapas DLF 245nc2 23, ,86 17,86 O.K. 24,3% DLF 245nc2 23, ,86 17,86 O.K. 24,3% DLF 245nc2 23, ,22 9,22 O.K. 60,9% DLF 245nc2 23, ,72 14,72 O.K. 37,6% LTB 245E1 26, ,53 17,53 O.K. 33,1% DLF 245nc2 23, ,27 13,27 O.K. 43,8% DLF 245nc2 23, ,27 13,27 O.K. 43,78% Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych (SCC Industrial, Power Facory, PSLF) pozwala na wyznaczenie podstawowych wielkości zwarciowych w analizowanej sieci oraz na różnorodną formę prezentacji wyników obliczeń. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel rozszerza możliwości oceny tych wyników. Budowa tabel z wykorzystaniem zaawansowanych formuł obliczeniowych, formatowania warunkowego, sortowania wyników i wielu innych narzędzi pozwalają w szybki sposób powiązać wyniki obliczeń z ostateczną oceną wytrzymałości zwarciowej aparatury stacyjnej i wyposażenia jak również kabli zasilających. 5. PODSUMOWANIE Przeprowadzone obliczenia i analizy zwarciowe powinny dać odpowiedź, czy wartości prądów zwarcia nie przekraczają wytrzymałości zwarciowej aparatury i wyposażenia. W przypadku przekroczeń należy podjąć działania mające na

10 198 Piotr Miller, Marek Wancerz celu ograniczenie prądów zwarciowych. Jedną z metod jest zastosowanie dławików zwarciowych w polach odejściowych oraz w sprzęgłach. Bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zwarciowego sieci ma jej konfiguracja. Należy rozważyć wyłączenie z eksploatacji tych wariantów pracy sieci, które generują największe wartości prądów zwarciowych. Podstawowe zalecania dotyczą: rygorystycznego utrzymywania konfiguracji sieci, dokonania gruntownej analizy czasów działania zabezpieczeń elementów sieci, tak aby możliwe było przyjęcie założenia, że zwarcia bliskie w kablach wyłączane są bezzwłocznie z czasami na poziomie ms, utrzymywaniu w sprawności eksploatacyjnej dławików zwarciowych, przeprowadzenie oceny stanu szyn zbiorczych pod kątem zachowania ich odporności dynamicznej na prądy udarowe, pomimo długiego okresu eksploatacji. LITERATURA [1] PN-EN :2002. Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. [2] Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych WNT Warszawa [3] Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne, WNT [4] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT Warszawa 2005r. [5] Miller P., Wancerz M.: Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danych, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 74, str , [6] Wancerz M., Miller P.: Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN. Rynek Energii Nr str COMPUTER-AIDED OF SHORTS CIRCUIT CALCULATION INDUSTRIAL NETWORKS The paper presents the concept of using computer tools in the analysis of the shortcircuit calculation industrial network. This concept is illustrated by examples of using dedicated short-circuit programs, as well as a spreadsheet, when drawing up the results of the calculations. Also given practical prescribing related to the evaluation of shortcircuit strength substation devices.

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW ROZDZIELNI NA DOBÓR WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA NA LINIACH PRZESYŁOWYCH DO OBLICZANIA SKUTKÓW DYNAMICZNYCH

WPŁYW PARAMETRÓW ROZDZIELNI NA DOBÓR WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA NA LINIACH PRZESYŁOWYCH DO OBLICZANIA SKUTKÓW DYNAMICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Ryszard FRĄCKOWIAK * Piotr PIECHOCKI ** WPŁYW PARAMETRÓW ROZDZIELNI NA DOBÓR WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA NA LINIACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Piotr PIECHOCKI* Ryszard FRĄCKOWIAK** WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOSOBU MODELOWANIA TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH NA POPRAWNOŚĆ OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

WPŁYW SPOSOBU MODELOWANIA TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH NA POPRAWNOŚĆ OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH P OZNAN UNIVERSIT Y OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No Electrical Engineering 2016 Piotr MILLER Marek WANCERZ Politechnika Lubelska WPŁYW SPOSOBU MODELOWANIA TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH NA POPRAWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODBIORÓW SILNIKOWYCH NA POZIOM MOCY ZWARCIOWEJ W ELEKTROENERGETYCZNYCH STACJACH PRZEMYSŁOWYCH

WPŁYW ODBIORÓW SILNIKOWYCH NA POZIOM MOCY ZWARCIOWEJ W ELEKTROENERGETYCZNYCH STACJACH PRZEMYSŁOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 211 Marcin Caryk, Olgierd Małyszko, Sebastian Szkolny, Michał Zeńczak atedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA 71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm Andrzej KANICKI Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm 1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 12. DOBÓR ZABEZPECZEŃ NADPRĄDOWYCH SLNKÓW NSKEGO NAPĘCA 12.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych silników niskiego napięcia. 12.2.1.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Wyłącznik nadmiarowoprądowy techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika

Bardziej szczegółowo

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* PRÓBA ILOŚCIOWEGO PRZEDSTAWIENIA WPŁYWU CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Wisła, 18-19 października 2017 r. Budowa i zasada działania światłowodu

Bardziej szczegółowo

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK ałącznik nr 1.1 Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. udynek PT KRUS iałobrzegi Tablica rozdzielcza Przyjęte założenia: 1. namionowe obciążenie 1 punktu abonenckiego : P 400 W. Współczynnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IVN AC w osłonie

Bardziej szczegółowo

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający)

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający) Wymagania edukacyjne dla uczniów TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303 nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZAKŁÓCENIA W LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO

ZAKŁÓCENIA W LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF ŁÓDŹ TECHNICAL UNIVERSITY ANDRZEJ SOWA Politechnika Białostocka JAROSŁAW WIATER Politechnika Białostocka TOMASZ BARTUCHOWSKI Górnośląski Zakład

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 0 ka Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / E 6008- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy c 0 ka oraz 4-bieguny Znamionowy prąd 30, 00, 300 ma Prąd znamionowy do

Bardziej szczegółowo

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne . Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych.4 Szczegółowe dane techniczne. Seria P/.8 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M0.0.2 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M00 loki różnicowoprądowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO. Artur Rojek

KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO. Artur Rojek KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO Artur Rojek Krajowe przepisy techniczne w zakresie zasilania trakcyjnego Dotyczą: 1. Wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych i kabinach

Bardziej szczegółowo

Wpływ nagrzania żył roboczych górniczych kabli i przewodów oponowych na czułość nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych w sieciach kopalnianych

Wpływ nagrzania żył roboczych górniczych kabli i przewodów oponowych na czułość nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych w sieciach kopalnianych Adam HEYDUK, Jarosław JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wpływ nagrzania żył roboczych górniczych kabli i przewodów oponowych na czułość nadprądowych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej Zestawienie mocy dla 2 i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej Zestawienie mocy dla 2 i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3. 4. Obliczenia techniczne. 4.1. Zestawienie mocy dla i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3. Punkt odbioru Pi [KW] Qn [KVAr] cos f [ - ] 1. Mieszkania ( 60 x 3 kw ) 180 87,177979 0,9. Potrzeby adnimistracyjne

Bardziej szczegółowo

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z zespołu prądotwórczego Mgr inż. Julian Wiatr 1. Wprowadzenie Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu.

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu. Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej przy ul. Macieja Mielżyńskiego 5 w Zabrzu. Inwestor: Poczta Polska S.A. PI ON w Katowicach. Sekcja ds. WER

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Problematyka zabezpieczania przewodów połączonych równolegle obejmuje wiele trudnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia SERGIUSZ BORON JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska w Gliwicach Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia W artykule przedstawiono trudności związane z z rezerwowaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Sieci i urządzenia elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1 Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Wpływ konfiguracji kopalnianych oddziałowych sieci 6 kv na dopuszczalne nastawienia nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych.

Wpływ konfiguracji kopalnianych oddziałowych sieci 6 kv na dopuszczalne nastawienia nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych. Henryk Klein OPA-Labor Sp. z o.o. Wpływ konfiguracji kopalnianych oddziałowych sieci 6 kv na dopuszczalne nastawienia nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych. Streszczenie.W referacie, na podstawie wybranych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICEŃ WARCIOWYCH Omawiamy tu modele elementów SEE do obliczania początkowego prądu zwarcia oraz jego rozpływu w sieci, czyli prądów zwarciowych w elementach SEE. GENERATORY SYNCHRONICNE

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

ODCIENK OD PĘTLI KAZIMIERZ GÓRNICZY DO REJONU SKRZYŻOWANIA UL. HUBALA-DOBRZYŃSKIEGO Z UL. ZAPOLSKĄ. 2. ZASILANIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ

ODCIENK OD PĘTLI KAZIMIERZ GÓRNICZY DO REJONU SKRZYŻOWANIA UL. HUBALA-DOBRZYŃSKIEGO Z UL. ZAPOLSKĄ. 2. ZASILANIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Inwestor: TRAMWAJE ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI TRANSFORMATOROWE 400/110 kv 450 MVA JAKO WAŻNY ELEMENT MODERNIZACJI I POPRAWY NIEZAWODNOŚCI KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ

JEDNOSTKI TRANSFORMATOROWE 400/110 kv 450 MVA JAKO WAŻNY ELEMENT MODERNIZACJI I POPRAWY NIEZAWODNOŚCI KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ Nr 3(11) - 014 Rynek Energii Str. 109 JEOSTKI TRANSFORMATOROWE 400/110 kv 450 MVA JAKO WAŻNY ELEMENT MODERNIZACJI I POPRAWY NIEZAWOOŚCI KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ Piotr Kacejko, Piotr Miller, Marek Wancerz,

Bardziej szczegółowo

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A Styczniki półprzewodnikowe i układy łagodnego rozruchu 14/6 Typ Projektowanie Elementy przeznaczone do łączenia i zabezpieczenia Moc silnika przy 400 V P kw Prąd znamionowy 1) Działanie softstartera Aparat

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe

Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii BMS6, 6 ka 25 BM618110 BM617616 BM617316 BM617416 Zdolność zwarciowa 6 ka zgodnie z PN-EN 60898 Izolowane zaciski podłączeniowe Zaciski windowe i szynowe po obu stronach

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 1. Charakterystyka przewodów. Tabela 1. Parametry przewodów miedzianych (Cu) gołych. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 znamionowy obliczeniowy Liczba drutów Średnica drutu Średnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów dr inŝ. Krzysztof Matyjasek, ELMA energia, Olsztyn Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów W szczególnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH)

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH) POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 015 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

Linia / kabel Rezyst. Reakt. Długość Rezyst. Reakt. Rezyst. Reakt. Imp. Obliczenie pętli zwarcia na szynach tablicy rozdzielczej TPP1

Linia / kabel Rezyst. Reakt. Długość Rezyst. Reakt. Rezyst. Reakt. Imp. Obliczenie pętli zwarcia na szynach tablicy rozdzielczej TPP1 ałącznik nr 4.1 Obliczenie pętli zwarcia na szynach tablicy rozdzielczej T1 Trafo Linia / kabel Linia / kabel ętla Trafo 21/0,4 kv 250kVA RE7-S443 0,0092 0,046 0,0092 0,046 0,0469 rzewód fazowy linii kablowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACJONALNEGO DOBORU ŻYŁ POWROTNYCH (EKRANÓW) KABLI 6 20 kv RÓŻNEGO TYPU W SIECIACH MIEJSKICH

PODSTAWY RACJONALNEGO DOBORU ŻYŁ POWROTNYCH (EKRANÓW) KABLI 6 20 kv RÓŻNEGO TYPU W SIECIACH MIEJSKICH Roman KORAB Edward SIWY Kurt ŻMUDA Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PODSTAWY RACJONALNEGO DOBORU ŻYŁ POWROTNYCH (EKRANÓW) KABLI 6 0 kv RÓŻNEGO TYPU W SIECIACH MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH

PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH Zebranie Koła SEP nr 43 Wrocław, 10 listopada 2011 PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH mgr inż. Zdzisław Żurakowski Niezależny konsultant e-mail: zz@pvd.pl PLAN PREZENTACJI 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 3 Julian Wiatr ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONA

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY EEKTROEERGETYKA - ĆWCZEA - CZĘŚĆ ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADK APĘĆ STRATA APĘCA STRATY MOCY WSPÓŁCZYK MOCY Prądy odbiorników wyznaczamy przy założeniu, że w węzłach odbiorczych występują napięcia znamionowe.

Bardziej szczegółowo