2011 Vol. 14 N o 1. W numerze: Contents: ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011 Vol. 14 N o 1. W numerze: Contents: ISSN 1505-7054"

Transkrypt

1 ISSN Vol. 14 N o 1 W numerze: Metale a nowotwor Bia aczka elektrownie atomowe Tlenek w gla u stra aków Bioaerozol morski Yersinioza ZdolnoÊci koordnacjne dzieci Postawa cia a u dzieci Ot oêç u dzieci Rozwój fizczn studentów Wapƒ w migda kach Ankiet w astmie Salmoneloz rzko Êrodowiskowe Sinice w wodzie Selen w krwi Fenole a zdrowie Contents: Metals and Cancer Leukemia Nuklear Power Plants Carbon Monoxide in Firefighters Marine Bioaerosol Yersiniosis Coordinational abilities in Children Posture Tpes in Children Overweight in Children Phsical Development of Students Calcium in Tonsils Questionnaires in Asthma Salmonella Infections environmental risk Canobacteria in Water Selenium in Blood Phenols and Health

2 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine Czasopismo Journal of Insttutu Medcn Prac Institute of Occupational Medicine and i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu Environmental Health in Sosnowiec oraz Polskiego Towarzstwa and Polish Societ Medcn Ârodowiskowej of Environmental Medicine Ukazuje si czter raz w roku It is published four times a ear ZESPÓ REDAKCYJNY / EDITORIAL STAFF Redaktor Naczeln / Editor-in-Chief Prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski Zast pc Redaktora Naczelnego / Deput Editors Prof. dr hab. med. Jan Grzesik Prof. dr hab. med. Janusz Ha uszka Sekretarz Redakcji / Co-editor Lek. med. Maja Muszƒska-Graca Redakcja Techniczna / Technical Staff RADA PROGRAMOWA / EDITORIAL BOARD mgr Karina Erenkfeit Przewodniczàc Rad Programowej / Chairperson Prof. dr hab. med. Gerard Jonderko Cz onkowie Rad Programowej / Members Dr n. med. Edmund Anczk Prof. dr hab. n. med. Rszard Andrzejak Dr n. med. Piotr Z. Brewczƒski Dr n. med. Zdzis aw Brzeski Prof. dr hab. n med. Marian Dró d Prof. dr hab. n. med. Jerz Filikowski Dr in. Janina Fuda a Dr n. med. Marek Ludwik Grabowski Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik Dr hab. n. med. Rafa Górn Prof. dr hab. n. med. Janusz Ha uszka Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke Prof. dr hab. n. med. Marek Jakubowski Dr n. med. Dorota Jarosiƒska Prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiƒski Prof. dr in. Roman Knapek Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochaƒska-Dziurowicz Mgr Karol Kowal Cz onkowie Zagraniczni / International Editorial Board Stephan Boese O Reill, M.D., German Prof. Gula Dura, M.D., Hungar Prof. Helmut Greim, M.D., German Hannu Komulainen, M.D., Finland Prof. Jean Krutmann, M.D., German Peter Ohnsorge, M.D., German Prof. Roberto Ronchetti, M.D., Ital Prof. Karl Ernst von Muehlendahl, M.D., German Prof. dr hab. n. przr. Jerz Kwapuliƒski Prof. dr hab. n. med. Henrka Langauer-Lewowicka Prof. dr hab. Jan Ludwicki Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek Prof. dr hab. n. med. Jacek Musia Prof. dr hab. n. med. Zofia Olszow Prof. dr hab. n. med. Janusz Pach Prof. dr hab. n. med. Krstna Pawlas Prof. dr hab. n. med. W ads aw Pierzcha a Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski Prof. dr hab. Jerz Boles aw Samoliƒski Dr hab. n. med. Andrzej Sobczak Prof. dr hab. Jerz A. Sokal Prof. dr hab. n. med. Neonila Szeszenia-Dàbrowska Prof. dr hab. n. h. Beata Tobiasz-Adamczk Prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda Prof. dr hab. n. med. Brunon Zem a Dr hab. n. med. Renata Z otkowska Prof. Philippe Hartemann, M.D., France Peter van den Hazel, M.D., Netherlands Prof. Tore Sannel, M.D., Norwa Prof. Staffan Skerfving, M.D., Sweden Prof. Anne Steenhout, M.D., Belgium Dr n. med. Andrzej Szpakow, Bia oruê Prof. Gerhard Winnecke, M.D., German Loreta Strumlaite, MD PhD, Lithuania Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 1

3 Adres Redakcji i Wdawc: Insttut Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego oraz Polskie Towarzstwo Medcn Ârodowiskowej ul. KoÊcielna Sosnowiec tel. (32) wew. 201, 202 fax (32) imp.sosnowiec.pl Editorial office and publisher s address: Institute of Occupational Medicine and Environmental Health and Polish Societ of Environmental Medicine KoÊcielna 13 Str Sosnowiec, Poland Tel. +48 (32) ext. 201, 202 Fax: +48 (32) imp.sosnowiec.pl Warunki prenumerat: Cena prenumerat rocznej dla insttucji wnosi 100 z (25 z za jeden numer), dla odbiorców indwidualnch 60 z (15 z za jeden numer). Zamówienie prosim kierowaç na adres: Redakcja Medcn Ârodowiskowej Insttut Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego ul. KoÊcielna Sosnowiec Zakup numeru bie àcego i numerów archiwalnch mo liw jest po dokonaniu wp at na konto Insttutu Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu nr: Wp at ttu em op at cz onkowskiej mo na dokonwaç na konto Polskiego Towarzstwa Medcn Ârodowiskowej nr: Subscription conditions: Annual subscription for institutions: 100 z (25 z one volume) Annual subscription for individuals: 60 z (15 z one volume). Subscription orders should be sent to the following address: Environmental Medicine Editorial Office Institute of Occupational Medicine and Environmental Health KoÊcielna 13 Str Sosnowiec, Poland People or institutions interested in subscribing should send an order to the address of editorial office. Paments could be made to the account no. MILLENIUM Bank S.S. Oddzia Katowice PL BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX of the Institute of Occupational and Environmental Medicine in Sosnowiec Nak ad: 400 egz. Edition: 400 copies PUBLIKACJA ZOSTA A DOFINANSOWANA ZE ÂRODKÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO THE PUBLICATION IS SUPPORTED BY MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION Punktacja czasopisma: MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa W szego) 6,0 p. IC (Index Copernicus) 4,47 p. ISSN Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

4 SPIS TREÂCI ARTYKU REDAKCYJNY Cancer risk in relation to exposure to trace elements Rzko chorob nowotworowej w zwiàzku z ekspozcjà na metale Êladowe Loreta Strumlaite PRACE ORYGINALNE Childhood leukaemia in children under 5 ears of age in close vicinit of nuclear power plants Bia aczka u dzieci w wieku poni ej 5 lat w bliskim sàsiedztwie elektrowni atomowej Karl Ernst von Mühlendahl, Stephan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, Matthias Otto, Sabine Schmidt Ocena nara enia na tlenek w gla grup stra aków z jednostki ratowniczo-gaêniczej Jadwiga Lembas-Bogaczk, Anna D ugosz, Ilona Tokarczk Bioaerozol morski w rejonie Zatoki Gdaƒskiej Ma gorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszƒska, Jacek Nowacki Nara enie ludzi na kontakt z ró nmi serotpami pa eczek Yersinia Nimfa Maria Stojek Wp w wbranch cznników spo eczno-ekonomicznch rodzin na predspozcje koordnacjne dzieci Jaros aw Domaradzki Zró nicowanie postaw cia a dzieci zamieszkujàcch Êrodowisko zagro one ekologicznie Jakub Pokrwka, Jaros aw Fugiel, Pawe Pos uszn Poziom ot uszczenia dzieci wiejskich w m odszm wieku szkolnm z Legnicko-G ogowskiego Okr gu Miedziowego Pawe Pos uszn, Jaros aw Fugiel, Jakub Pokrwka Rozwój fizczn studentów wchowania fizcznego - trzletnia obserwacja z uwzgl dnieniem Êrodowiska pochodzenia Agnieszka Wasiluk ZawartoÊç wapnia w migda kach gard owch dzieci w zale noêci od p ci, miejsca zamieszkania i wp wu biernego palenia ttoniu Ewa Nogaj, Jerz Kwapuliƒski, Ma gorzata Suflita, Marcin Babula PRACE POGLÑDOWE Cz krótki kwestionariusz mo e bç wiargodnm narz dziem badaƒ przesiewowch astm oskrzelowej wieku dzieci cego? Agata Wpch-Âlusarska, Jerz S owiƒski, Joanna Kasznia-Kocot Salmoneloz jako wcià aktualne zagro enie Êrodowiskowe dla ludzi i zwierzàt Teresa K apeç, Maria Stroczƒska-Sikorska Zasad ocen zagro eƒ zdrowotnch zwiàzanch z zakwitami sinic w kàpieliskach Agnieszka Stankiewicz, Ma gorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka, Krzsztof Skotak St enie selenu we krwi w ró nch populacjach osób zdrowch i chorch przeglàd piêmiennictwa z lat Pawe Gaç, Krstna Pawlas Biochemiczne i fizjologiczne skutki oddzia wania zwiàzków fenolowch na organizm cz owieka Danuta Wojcieszƒska, Urszula Guzik, Katarzna Hupert-Kocurek, Julita Marsza ek KOMUNIKATY Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów Prace opublikowane w Medcnie Ârodowiskowej w 2010 r Spis autorów (2010 r.) Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 3

5 CONTENTS EDITORIAL Cancer risk in relation to exposure to trace elements Loreta Strumlaite ORIGINAL PAPERS Childhood leukaemia in children under 5 ears of age in close vicinit of nuclear power plants Karl Ernst von Mühlendahl, Stephan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, Matthias Otto, Sabine Schmidt Assessment of exposure to carbon monoxide group of firefighters from fire fighting and rescue units Jadwiga Lembas-Bogaczk, Anna D ugosz, Ilona Tokarczk Marine bioearosol in the area of Gdaƒsk Ba Ma gorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszƒska, Jacek Nowacki The risk on contact people with different serotpes of sticks the Yersinia Nimfa Maria Stojek Impact of selected famil socio-economic factors on coordinational predispositions of children Jaros aw Domaradzki Variabilit of posture tpes in children from polluted environment Jakub Pokrwka, Jaros aw Fugiel, Pawe Pos uszn Bod fat levels in rural children in ounger school age from Copper Basin from south-western Poland Pawe Pos uszn, Jaros aw Fugiel, Jakub Pokrwka Three-ear observation of phsical development of students of phsical education originating from various environments Agnieszka Wasiluk The occurrence of calcium in pharngeal tonsils of children dependent on gender, living place and influence of passive smoking Ewa Nogaj, Jerz Kwapuliƒski, Ma gorzata Suflita, Marcin Babula REVIEW PAPERS Short questionnaire a reliable tool for screening of childhood asthma? Agata Wpch-Âlusarska, Jerz S owiƒski, Joanna Kasznia-Kocot Salmonellosis as still present environmental hazards to humans and animals Teresa K apeç, Maria Stroczƒska-Sikorska Health risk assessment standards of canobacteria bloom occurrence in bathing sites Agnieszka Stankiewicz, Ma gorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka, Krzsztof Skotak Blood selenium concentration in various populations of health and sick people review of literature from the ears Pawe Gaç, Krstna Pawlas Biochemical and phsiological effects of phenols on human health Danuta Wojcieszƒska, Urszula Guzik, Katarzna Hupert-Kocurek, Julita Marsza ek ANNOUNCEMENTS Instructions to authors Papers published in Environmental Medicine in List of authors (2010) Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

6 Od Redaktora W artkule wst pnm przedstawiono rol metali jak arsen, chrom i kadm w nara eniu Êrodowiskowm na powstawanie nowotworów. Publikowana praca jest oparta o dane z okresu ostatniego dziesi ciolecia. Orginalne prace przedstawione w niniejszm wdaniu MS/EnvMed rozpoczna sprawozdanie niemieckiej komisji na temat wst powania bia aczki u dzieci w zale noêci od odleg oêci zamieszkania od elektrowni atomowej. Wniki badania nie sà jednoznaczne, ale jednak udowadniaj zwiàzek zapadalnoêci z odleg oêcià od êród a ekspozcji, ale nie z intenswnoêcià radiacji. Praca jest obszernm fragmentem sprawozdania udost pnionego naszej Redakcji. Zawodowe nara enie na tlenek w gla ró ni si wnikami st enia hemoglobin tlenkow glowej po ekspozcji mi dz palàcmi a niepalàcmi to jeszcze jeden element wskazujàc na szkodliwoêç palenia i nara enie zawodowe stra aków. Bioaerosol morski tak cenion wêród pla owiczów przenosi tak e zanieczszczenia mikrobiologiczne, co jest zale ne od por roku i od kierunku wiatru, pozostaje otwarte ptanie, jakie mo e to mieç praktczne znaczenie dla zdrowia? Przeglàd serologiczn na Podlasiu wkazuje obecnoêç przeciwcia przeciw Yersinia u 30% populacji zdrowch ludzi, mo na uwa aç to za wnik przebtego zaka enia Êrodowiskowego, ze êród a zaka enia jakim jest gleba, woda lub zwierz ta (po- wienie). Wp w nierównoêci spo ecznej i ekonomicznej na zdrowie jest tak e przedmiotem badaƒ Êrodowiskowch. Doniesienia orginalne przedstawiajà wniki badaƒ grup dzieci reprezentujàcch ró ne Êrodowiska ekonomiczno-socjalne (badano cech jak predspozcje koordnacjne, zdolnoêci pami ciowe) albo przebwajàcch w Êrodowisku zanieczszczonm (badano postaw cia a, ot uszczenie, st enie wapnia w migda kach), tak e wniki badaƒ charakterzujàcch rozwój fizczn m odzie ze wsi i miasta w zwiàzku z aktwnoêcià motorcznà. Sà interesujàce odniesienia i porównania z innmi regionami kraju. Niestet w pracach Autorz nie podajà aktualnch danch na temat wskaêników zanieczszczenia Êrodowiska, a te zmieniajà si stale, zazwczaj w kierunku polepszenia Êrodowiska. Prace poglàdowe dotczà ró nch tematów. PrzdatnoÊç badaƒ ankietowch nad cz stoêcià astm u dzieci jest tematem bardzo aktualnm z powodu tzw. pochodu alergicznego i prób ocen szbkoêci tego fenomenu cwilizacjnego i narastajàcego odsetka chorujàcch. Wspó czeênie aktualne ska enia biologiczne to m.in. rozprzestrzenianie si salmoneloz odzwierz cch w populacji ludzkiej z powodu cznników cwilizacjnch, jak te inne zagro enie zdrowotne z powodu zakwitów sinic w kàpieliskach (zagadnienie ma o znane klinicstom!). Wst powanie i znaczenie dla zdrowia selenu, m.in. Êrednie st enie selenu we krwi wg ctowanch w prac ostatnich badaƒ, to treêç kolejnej publikacji. Ostatnia praca poglàdowa w tm wdaniu MS/EnvMed dotcz znaczenia zdrowotnego polifenoli, a tak e patologii z powodu chemicznego, cwilizacjnego ska enia Êrodowiska zwiàzkami fenolowmi. Redaktor Naczeln Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Rudkowski Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 5

7 6 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

8 ARTYKU REDAKCYJNY EDITORIAL Cancer risk in relation to exposure to trace elements Rzko chorob nowotworowej w zwiàzku z ekspozcjà na metale Êladowe Loreta Strumlaite Laborator for Environmental Health Research, Institute for Biomedical Research, Academ of Medicine, Lithuanian Universit of Health Sciences Head of Laborator for Environmental Health Research (Assoc Prof. ScD Olegas Abdrachmanovas) Director of Institute for Biomedical Research (Prof. dr. hab. Arimantas Tamasauskas) Rector of Lithuanian Universit of Health Sciences (Prof. dr. hab. Remigijus Zaliunas) Loreta Strumlaite MD, PhD, senior researcher Abstract Cancer is a major public health concern in man parts of the world. The genesis of cancer is multi-causal with some well known causal factors for some sites of cancer. However, some cancer causes are not clear up to nowadas. There are substantial geographic variations in mortalit of some sites of cancer in different regions of the world that could be in relation with some environmental factors and trace elements such as arsenic, chromium and cadmium. The review summarizes the recent studies on that matter. Kewords: cancer, trace elements, arsenic, chromium, cadmium Streszczenie Wwielu cz Êciach Êwiata nowotwor sà g ównm zagadnieniem zdrowia publicznego. Powstawanie nowotworu jest zale ne od wielu przczn, niektóre z nich sà znane, jednak przczn innch nie sà dotàd wjaênione. Istotne zró nicowanie geograficzne odnoênie ÊmiertelnoÊci nowotworów narzàdowch w ró nch regionach Êwiata mo e bç zwiàzane z cznnikami Êrodowiskowmi i ze Êladowmi metalami jak arsen, chrom i kadm. Niniejsz przeglàd przedstawia aktualne badania na ten temat. S owa kluczowe: cancer, trace elements, arsenic, chromium, cadmium Introduction Cancer is a major public health concern in man parts of the world accounting more than 10 million new cancer cases each ear and being the cause of approximatel 12% of all death. The lung, breast, colorectum, and stomach are the most common cancers worldwide [1]. Prostate cancer is the fifth most common cancer overall and the second most common among men, bladder cancer, ranks ninth in terms of incidence, and is more common in developed countries [1]. The genesis of cancer is multi-causal with some well known causal factors for some sites of cancer although some cancer causes are not clear up to nowadas. A substantial geographic variations in cancer mortalit in some regions of the world make us think about environmental factors of the disease. Among man environmental factors trace elements are of particular interest. Trace elements refer to chemical elements present or required in small quantities. Trace elements are found naturall in the environment and human exposure derives from a variet of sources, including air, drinking water, and food (Table I) [3]. Nades ano: Zatwierdzono do druku: Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 7

9 Table I. Average exposure to trace elements from environmental sources Trace Exposure b source element Air Water a Diet Arsenic ng [4, 5] *1 ng 7200 µg, depending on µg (3.5 µg of geographic location [4, 7, 8] inorganic arsenic) [2, 4] Chromium ng (200 ng in µg [9] µg [9] industrial areas ) [9] Cadmium 1 40 ng [6, 7] µg (50 µg in heavil µg, approximatel polluted areas) [6, 7] 1 3 µg is absorbed [6, 7] Sources [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] a Assuming an intake of 2 l water/da Arsenic Arsenic (As) is ubiquitous in the environment due to both anthropogenic and natural processes [10, 11]. The major sources of human exposure to As ma be through food, water, air and soil in that dietar intake is the major exposure route [12]. As species from drinking water are mainl found in the form of inorganic arsenicals, whereas organoarsenic compounds (e.g., arsenobetaine and arsenosugars) predominate in seafood [13, 14]. A high level of As in groundwater (up to µg/l) is found in areas of Argentina, Bangladesh, Bolivia, Chile, China (Xinjiang, Shanxi), India (West Bengal), Mexico, Mongolia, Taiwan, Thailand, the USA (Arizona, California, Nevada) and Vietnam. The most significant exposures, in terms of levels and populations, occur around the Gulf of Bengal, in South America and in Taiwan. In Europe, intermediate levels (not higher than 200 µg/l) are found in areas of Hungar and Romania in the Danube basin, as well as in Spain, Greece and German [15]. World Health Organization lowered the Maximum Contamination Level for As in drinking water from 0.05 to 0.01 mg/l [16], although dietar exposure to organic arsenicals was formerl neglected due to their relativel nontoxic nature. However, more and more studies have focused on As exposure through seafood rather than drinking water because some seafood contains high As concentrations [17, 18]. The toxicit of As in humans varies in its chemical form. It has been recognized that inorganic As is more toxic than its organic forms [13]. Inorganic trivalent arsenical, which reacts directl with protein-bound sulfhdrls, is considered more toxic than the inorganic pentavalent form [17]. Inorganic As is proposed to be metabolized to monomethlarsonic acid and dimethlarsinic acid of lower toxicit [18, 19]. The International Agenc for Research on Cancer recognized arsenic and arsenic compounds as carcinogenic to humans (Group I) [4]. There is strong evidence of an increased risk of bladder, skin and lung cancers following consumption of water with high As contamination [20, 21, 22, 23]. Ver limited data are available on the risk of other neoplasms at low or intermediate exposure levels. [15]. Although some authors support the possibilit of an increased risk of specific lung cancer histological tpes at lower levels of As exposure and recommend large-scale population-based studies [24]. The evidence for an increased risk of other cancers, such as those of the liver, colon and kidne, are weaker but suggestive of a sstemic effect [15]. Most of the available studies have been conducted in areas with elevated As content (above 200 µg/l). It has been determined median cumulative cancer incidence ratios and for children and adults, indicating a low cancer risk for local residents exposed to As after ingestion of seafood [25]. Epidemiologic data from regions of the world with ver high levels of As in drinking water ( 150 µg/l) show a strong association between As exposure and risk of several internal cancers. A causal interpretation of the data is mainl based on the strength and consistenc of stud findings. At lower levels of exposure (*100 µg/l), in the absence of unambiguous human data, extrapolation from the high exposure studies has been used to estimate risk. Misclassification of exposure usuall results in depressing observed levels of risk, and studies conducted in populations with exposures below 100 µg/l have been limited b the challenge of estimating past exposures, a criticall important aspect of studing relative small increases in risk [26]. 8 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

10 Chromium Chromium (Cr) is the 21 st most abundant element in the Earth s crust [27]. While several valence states of Cr are possible, onl the trivalent (Cr 3& ) and hexavalent (Cr 6& ) forms have significant environmental stabilit. Most of the naturall occurring Cr is in the Cr 3& form as chromite ore [28], while Cr 6& tends to occur as a result of anthropogenic uses. These include pigments, metal finishing (including Cr plating) and wood preservatives [29]. Although the highest levels of exposure occur in industrial settings, lesser levels of exposure are also common in the general population. Cr is also constituent of tobacco smoke and has been suspected to pla a role in tobacco-induced carcinogenesis [30]. Cr is a human carcinogen primaril absorbed b inhalation exposure in occupational settings. The International Agenc for Research on Cancer declared in 1980 that Cr and some of its compounds are carcinogenic and, in 1987, concluded that Cr 6& is a human carcinogen but that Cr 3& was not et classifiable [31]. Adverse health effects of Cr have long been known and include skin ulceration, perforated nasal septum, nasal bleeding, and conjunctivitis. Recent studies updating chromium worker cohorts demonstrated an excess lung cancer risk from exposure to Cr 6& [32, 33]. Some epidemiological studies found elevated standardized mortalit ratios (SMR) for prostate, lmphoma, Hodgkin s, leukemia, stomach, renal, bladder, and genital cancer. This index for cancers of the brain varied from 2.5 to 8.44 in a number of studies [34]. According to the reported elevation of brain cancers, and knowledge that Cr gets into the central nervous sstem, there should also be concern about the possibilit that Cr 6& ma be neurotoxic [35]. Although Cr 6& is not generall considered to be a neurotoxin, perhaps this should be reconsidered since Cr gains entr into the central nervous sstem and ma be a carcinogenic at this site [36]. The meta-analses of 49 epidemiologic studies mostl relating exposure to Cr 6& compounds declared no excess mortalit from all causes combined among chrome-exposed persons. A minimal excess of cancer overall, was due primaril to an excess of lung cancer but SMR was 112 among the better-qualit, smoking-controlled studies. The overall SMR for stomach cancer was 113 but it was 82 among the studies that were controlled for economic status. Findings were unremarkable for the six other cancers evaluated: prostate, kidne, and central nervous sstem cancer and leukemia, Hodgkin s disease and other lmphatohematopoietic cancer. Finall, the authors concluded that Cr 6& is a weak cause of lung cancer and is not a cause of an of the other seven forms of cancer evaluated [37]. It has been stated that the relationship between Cr 6& and lung cancer is weak because of the great capacit of the lung to reduce Cr 6& to the non-carcinogenic Cr 3&. Onl ver heav exposure to Cr 6& could overwhelm the lung s reducing capacit and produce cancer [38]. Crump et al. [39] also inferred that Cr 6& was onl weakl carcinogenic for the lung. However, most of the evidence regarding lung cancer risks related to these agents comes from cohort studies in a narrow range of industries in which exposures have been relativel high. In the majorit of these studies, it has been difficult to rule out confounding b smoking or other occupational co-exposures as a possible explanation for the associations [40]. Although lung cancer has been established as a consequence of Cr 6& exposure in smokers and nonsmokers, some cancers of other tissues of the gastrointestinal and central nervous sstems have also been noted [36]. It has been shown that Cr 6& exposure, b either inhalation or ingestion, can have sstemic effects that are distant from the site of exposure. Since Cr 6& is isostructural with sulfate and phosphate at phsiological ph, it can be carried throughout the bod and even into the brain. Thus, if exposure is in sufficient amounts, the levels of Cr mabe elevated in man different organs. Depending on the genetic susceptibilit of an individual, this could pose significant risk to cancer induction in an organ. All cells and organs possess the abilit to take up hexavalent chromate, and an cell has the capacit to reduce the Cr 6& intracellularl to Cr 3&, which reacts with protein to produce toxicit and with DNA to potentiall cause cancer. The abilit of the stomach to reduce Cr 6& is limited, and even at relativel low doses, chromate escapes reduction and enters the bod, as illustrated b hairless mouse stud [41]. Experimental stud showed that the induction of malignant skin cancers in hairless mice exposed to ppm Cr 6& in drinking water was dose dependent and highl statisticall significant [41]. In spite of Cr being a human carcinogen primaril b inhalation exposure, the experimental sstem representing an important new animal model developed for chromate-induced cancers b ingestion of drinking water developed, suggested that chromate could likel be considered a human carcinogen b ingestion as well [36]. Cadmium Cadmium (Cd) is a toxic, nonessential, and bioaccumulating heav metal widel used in industr. Cd affects human health both through occupational and environmental exposures. In general Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 9

11 population the primar sources of Cd are cigarette smoke, food, water, and ambient air particularl in urban areas and in the vicinit of industrial settings [42]. About 10% of inhaled Cd is deposited in lung tissues and 30 40% is absorbed into blood. Generall, Cd uptake in the gastrointestinal tract is 5 20% and depends on speciation of Cd, interactions between components in the diet affecting the bioavailabilit of Cd and the person s nutritional status. Approximatel, 75% of the total dietar Cd intake is from vegetable food with the highest contribution from cereals [43]. Owing to long half-life of Cd in the human bod, it accumulates in the kidnes. The urinar excretion of Cd is proportional to the bod burden and used as a dose of lifetime exposure to Cd, whereas concentration in blood represents recent exposure [44]. Cd exerts multiple toxic effects, and has been classified as a human carcinogen b the International Agenc for Research on Cancer [45]. Cd carcinogenesis can be explained b several mechanisms: (1) aberrant gene expression, (2) inhibition of DNA damage repair, (3) induction of oxidative stress, and (4) inhibition of apoptosis. The most important among them is oxidative stress because of its involvement in Cd-induced aberrant gene expression, inhibition of DNA damage repair, and apoptosis [46]. Although Cd is known as a human lung carcinogen [45], there is evidence that it ma be related to other cancers such as human prostate cancer [47, 48], renal cell carcinoma [49, 50], and breast cancer [51, 52]. The human mammar gland is a controversial target site for Cd. Epidemiological stud revealed twice the higher risk of breast cancer in women with creatinine-adjusted urine Cd more than 0.58 µg/g compare to those with Cd less than 0.26 µg/g [52]. Experimental studies suggest several pathwas to explain association of Cd with human breast cancer. There is evidence that Cd ma have estrogenicit [51]. According to some authors, the bivalent metal cations Cd belongs to a new class of potent environmental estrogens, referred to as metalloestrogens. The studies in vivo and in vitro show that Cd acts like an estradiol activating estrogen receptor (ER) a through a highaffinit interaction with the hormone binding domain of the receptor [53]. There is evidence that the effects of cadmium are mediated b the ER independent of estradiol [51]. Antila et al. [54] defined high content of Cd ( µg/g) in breast samples from breast cancer patients, but the mean cadmium level did not differ from that of health controls. However, three other studies found significant difference between Cd in breast cancer and health breast tissue [55, 56, 57]. Multiple studies have linked occupational exposure to cadmium with pulmonar cancer, as well as prostate, renal, liver, hematopoietic sstem, urinar bladder, pancreatic, and stomach cancers [58, 59, 60, 61, 62]. Some authors concluded that pancreatic cancer in the East Nile Delta region is significantl associated with high levels of serum Cd and farming [63]. However, the data are nor consistent. In contrast to laborator studies, epidemiological studies do not convincingl implicate Cd as a cause of prostate cancer [64]. In conclusion, arsenic and its compounds, chromium (VI) compounds, cadmium and cadmium compounds are recognized human carcinogens. However, in spite of an association between chronic arsenic ingestion and internal cancers, epidemiologic studies have not produced convincing evidence of risks related to drinking-water concentrations of less than 100 µg As /liter. Compounds of chromium (VI) and cadmium are human carcinogens primaril b inhalation inducing lung cancer. However, due to inconsistenc of the data the relationships with the other sites of cancer are not proved finall. Relativel small stud size and misclassification of exposure usuall results in depressing observed levels of risk and contributes to the variabilit of findings in most studies and makes interpretation of results challenging. References 1. Parkin D.M., Bra F., Ferla J., et al.: Global cancer statistics, CA Cancer J Clin : World Health Organization (WHO). Trace elements in human nutrition and health. World Health Organization, Geneva Navarro Silvera S.A., Rohan T.E. Trace elements and cancer risk: a review of the epidemiologic evidence. Cancer Causes Control : Agenc for Toxic Substances and Disease Registr (ATSDR). Toxicological profile for arsenic. US Department of Health and Human Services, Agenc for Toxic Substances and Disease Registr, Atlanta, GA, 2003: Report No.: Rasmussen L., Andersen K.J.: Arsenic in drinking water (in:) World Health Organization, UNICEF (ed.): Environmental health and human exposure assessment. IWA, London, 2003: Agenc for Toxic Substances and Disease Registr (ATSDR). Toxicological profile for cadmium. United States Department of Health and Human Services Agenc for Toxic Substances and Disease Registr, Atlanta, GA, 1999: Report No.: World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. Air qualit guidelines, Second Ed. World Health Organization, Copenhagen, Denmark Lamm S.H., Engel A., Kruse M.B., et al: Arsenic in drinking water and bladder cancer mortalit in the United States: an analsis based on 133 U.S. counties and 30 ears of observation. J Occup Environ Med : World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe Air qualit guidelines. Europian series No. 23. Copenhagen, Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Wzrastanie a środowisko 3 Środowisko w Zagłębiu Miedzi 3 Ni, Cd, As w Polsce 3 Hałas i wibracje w rolnictwie 3 Polimorfizm LCT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 4 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 4 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2014 Vol. 17 No. 4 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Palenie tytoniu 3 Postawy wobec farm wiatrowych 3 Polimorfizm genów naprawczych DNA ołów 3 Antybiotykooporność bakterii zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review QUARTERLY JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 3/2004 ISSN 0423-104X Risk of Breast Cancer

Bardziej szczegółowo

Prof. Karina Jahnz-Różyk Redaktor Naczelna

Prof. Karina Jahnz-Różyk Redaktor Naczelna Od redakcji Ten specjalny numer Alergologii Współczesnej jest wydany z okazji konferencji, poświęconej problemom immunoterapii swoistej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 października 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 WWA ryzyko zdrowotne 3 Berylowce w migdałkach 3 Pył w migdałkach dzieci 3 Bierne palenie metale w migdałkach 3 Metale ciężkie

Bardziej szczegółowo

Clinical Medicine Experimental Medicine Management

Clinical Medicine Experimental Medicine Management WWW.MEDICALPROBLEMS.EU / MARCH 2015 ISSN 0478-3824 MedicalPROBLEMS PUBLIC HEALTH Secretary of State, dr n. med Beata Małecka-Libera, on creating a healthier nation Clinical Experimental Management Peer-reviewed

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA S Vol. 16 No. 3 Opole 2009 EDITORIAL COMMITTEE Witold Wacławek (University, Opole)

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

75-th ANNIVERSARY of the NENCKI INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BIOLOGY

75-th ANNIVERSARY of the NENCKI INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 75-th ANNIVERSARY of the NENCKI INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 75-th ANNIVERSARY of the NENCKI INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BIOLOGY CONTENTS Address of the President of Polish Academy of Sciences 165

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH 2 KAROL KOCISZEWSKI ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCE Series G Economy Vol. 99 No. 1 ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Czasopismo Journal Instytutu Medycyny Pracy of Institute of Occupational Medicine i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu and Environmental Health in Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field Crops E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski W a r s a w 2 0 0 8 1 Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field crops EDITOR: Zbigniew T. Dabrowski Warsaw 2008 2 The

Bardziej szczegółowo

WORK SAFETY AMONG POLISH HEALTH CARE WORKERS IN RESPECT OF EXPOSURE TO BLOODBORNE PATHOGENS

WORK SAFETY AMONG POLISH HEALTH CARE WORKERS IN RESPECT OF EXPOSURE TO BLOODBORNE PATHOGENS Medycyna Pracy 2013;64(1):1 10 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Marcin Rybacki 1 Anna Piekarska 2 Marta Wiszniewska 1 Jolanta Walusiak-Skorupa 1 ORIGINAL PAPERS

Bardziej szczegółowo

Geographical distribution of poverty. Tomasz Chaberko, Nina Grad, Paweł Kretowicz, Sylwia Łebek. Introduction

Geographical distribution of poverty. Tomasz Chaberko, Nina Grad, Paweł Kretowicz, Sylwia Łebek. Introduction Prace Geograficzne, zeszyt 130 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2012, 43 54 doi: 10.4467/20833113PG.12.019.0660 Geographical distribution of poverty in Poland Tomasz Chaberko, Nina

Bardziej szczegółowo

No4. The West Pomeranian Educational Bimonthly. July/August. URBAN ecology ISSN 1425-5383. Publication co-financed by

No4. The West Pomeranian Educational Bimonthly. July/August. URBAN ecology ISSN 1425-5383. Publication co-financed by ISSN 1425-5383 2013 July/August No4 The West Pomeranian Educational Bimonthly has been issued since 1991 a free magazine URBAN ecology Publication co-financed by Refleksje The West Pomeranian Educational

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V

123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V 123 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica V Recenzenci Elvyra Aciene Adam Chuderski Bartłomiej Dobroczyński Piotr Francuz Tadeusz Gałkowski Marian Groma Halina Grzymała-Moszczyńska

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA ISSN 899-998 POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA Vol. (04) No. 3, pp. 4-97 Contents Spis treœci Original research papers / Oryginalne prace twórcze Liudmila Liutsko Sex-dependent individual

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

science Histological lesions in expanded criteria renal allografts 1st December Issue 4/2014

science Histological lesions in expanded criteria renal allografts 1st December Issue 4/2014 science 1st December Issue 4/2014 Histological lesions in expanded criteria renal allografts also The diversity of aminoglycoside -modifying enzymes among ESBL- positive Proteus mirabilis clinical strains

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo