2011 Vol. 14 N o 1. W numerze: Contents: ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011 Vol. 14 N o 1. W numerze: Contents: ISSN 1505-7054"

Transkrypt

1 ISSN Vol. 14 N o 1 W numerze: Metale a nowotwor Bia aczka elektrownie atomowe Tlenek w gla u stra aków Bioaerozol morski Yersinioza ZdolnoÊci koordnacjne dzieci Postawa cia a u dzieci Ot oêç u dzieci Rozwój fizczn studentów Wapƒ w migda kach Ankiet w astmie Salmoneloz rzko Êrodowiskowe Sinice w wodzie Selen w krwi Fenole a zdrowie Contents: Metals and Cancer Leukemia Nuklear Power Plants Carbon Monoxide in Firefighters Marine Bioaerosol Yersiniosis Coordinational abilities in Children Posture Tpes in Children Overweight in Children Phsical Development of Students Calcium in Tonsils Questionnaires in Asthma Salmonella Infections environmental risk Canobacteria in Water Selenium in Blood Phenols and Health

2 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine Czasopismo Journal of Insttutu Medcn Prac Institute of Occupational Medicine and i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu Environmental Health in Sosnowiec oraz Polskiego Towarzstwa and Polish Societ Medcn Ârodowiskowej of Environmental Medicine Ukazuje si czter raz w roku It is published four times a ear ZESPÓ REDAKCYJNY / EDITORIAL STAFF Redaktor Naczeln / Editor-in-Chief Prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski Zast pc Redaktora Naczelnego / Deput Editors Prof. dr hab. med. Jan Grzesik Prof. dr hab. med. Janusz Ha uszka Sekretarz Redakcji / Co-editor Lek. med. Maja Muszƒska-Graca Redakcja Techniczna / Technical Staff RADA PROGRAMOWA / EDITORIAL BOARD mgr Karina Erenkfeit Przewodniczàc Rad Programowej / Chairperson Prof. dr hab. med. Gerard Jonderko Cz onkowie Rad Programowej / Members Dr n. med. Edmund Anczk Prof. dr hab. n. med. Rszard Andrzejak Dr n. med. Piotr Z. Brewczƒski Dr n. med. Zdzis aw Brzeski Prof. dr hab. n med. Marian Dró d Prof. dr hab. n. med. Jerz Filikowski Dr in. Janina Fuda a Dr n. med. Marek Ludwik Grabowski Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik Dr hab. n. med. Rafa Górn Prof. dr hab. n. med. Janusz Ha uszka Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke Prof. dr hab. n. med. Marek Jakubowski Dr n. med. Dorota Jarosiƒska Prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiƒski Prof. dr in. Roman Knapek Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochaƒska-Dziurowicz Mgr Karol Kowal Cz onkowie Zagraniczni / International Editorial Board Stephan Boese O Reill, M.D., German Prof. Gula Dura, M.D., Hungar Prof. Helmut Greim, M.D., German Hannu Komulainen, M.D., Finland Prof. Jean Krutmann, M.D., German Peter Ohnsorge, M.D., German Prof. Roberto Ronchetti, M.D., Ital Prof. Karl Ernst von Muehlendahl, M.D., German Prof. dr hab. n. przr. Jerz Kwapuliƒski Prof. dr hab. n. med. Henrka Langauer-Lewowicka Prof. dr hab. Jan Ludwicki Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek Prof. dr hab. n. med. Jacek Musia Prof. dr hab. n. med. Zofia Olszow Prof. dr hab. n. med. Janusz Pach Prof. dr hab. n. med. Krstna Pawlas Prof. dr hab. n. med. W ads aw Pierzcha a Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski Prof. dr hab. Jerz Boles aw Samoliƒski Dr hab. n. med. Andrzej Sobczak Prof. dr hab. Jerz A. Sokal Prof. dr hab. n. med. Neonila Szeszenia-Dàbrowska Prof. dr hab. n. h. Beata Tobiasz-Adamczk Prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda Prof. dr hab. n. med. Brunon Zem a Dr hab. n. med. Renata Z otkowska Prof. Philippe Hartemann, M.D., France Peter van den Hazel, M.D., Netherlands Prof. Tore Sannel, M.D., Norwa Prof. Staffan Skerfving, M.D., Sweden Prof. Anne Steenhout, M.D., Belgium Dr n. med. Andrzej Szpakow, Bia oruê Prof. Gerhard Winnecke, M.D., German Loreta Strumlaite, MD PhD, Lithuania Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 1

3 Adres Redakcji i Wdawc: Insttut Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego oraz Polskie Towarzstwo Medcn Ârodowiskowej ul. KoÊcielna Sosnowiec tel. (32) wew. 201, 202 fax (32) imp.sosnowiec.pl Editorial office and publisher s address: Institute of Occupational Medicine and Environmental Health and Polish Societ of Environmental Medicine KoÊcielna 13 Str Sosnowiec, Poland Tel. +48 (32) ext. 201, 202 Fax: +48 (32) imp.sosnowiec.pl Warunki prenumerat: Cena prenumerat rocznej dla insttucji wnosi 100 z (25 z za jeden numer), dla odbiorców indwidualnch 60 z (15 z za jeden numer). Zamówienie prosim kierowaç na adres: Redakcja Medcn Ârodowiskowej Insttut Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego ul. KoÊcielna Sosnowiec Zakup numeru bie àcego i numerów archiwalnch mo liw jest po dokonaniu wp at na konto Insttutu Medcn Prac i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu nr: Wp at ttu em op at cz onkowskiej mo na dokonwaç na konto Polskiego Towarzstwa Medcn Ârodowiskowej nr: Subscription conditions: Annual subscription for institutions: 100 z (25 z one volume) Annual subscription for individuals: 60 z (15 z one volume). Subscription orders should be sent to the following address: Environmental Medicine Editorial Office Institute of Occupational Medicine and Environmental Health KoÊcielna 13 Str Sosnowiec, Poland People or institutions interested in subscribing should send an order to the address of editorial office. Paments could be made to the account no. MILLENIUM Bank S.S. Oddzia Katowice PL BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX of the Institute of Occupational and Environmental Medicine in Sosnowiec Nak ad: 400 egz. Edition: 400 copies PUBLIKACJA ZOSTA A DOFINANSOWANA ZE ÂRODKÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO THE PUBLICATION IS SUPPORTED BY MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION Punktacja czasopisma: MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa W szego) 6,0 p. IC (Index Copernicus) 4,47 p. ISSN Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

4 SPIS TREÂCI ARTYKU REDAKCYJNY Cancer risk in relation to exposure to trace elements Rzko chorob nowotworowej w zwiàzku z ekspozcjà na metale Êladowe Loreta Strumlaite PRACE ORYGINALNE Childhood leukaemia in children under 5 ears of age in close vicinit of nuclear power plants Bia aczka u dzieci w wieku poni ej 5 lat w bliskim sàsiedztwie elektrowni atomowej Karl Ernst von Mühlendahl, Stephan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, Matthias Otto, Sabine Schmidt Ocena nara enia na tlenek w gla grup stra aków z jednostki ratowniczo-gaêniczej Jadwiga Lembas-Bogaczk, Anna D ugosz, Ilona Tokarczk Bioaerozol morski w rejonie Zatoki Gdaƒskiej Ma gorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszƒska, Jacek Nowacki Nara enie ludzi na kontakt z ró nmi serotpami pa eczek Yersinia Nimfa Maria Stojek Wp w wbranch cznników spo eczno-ekonomicznch rodzin na predspozcje koordnacjne dzieci Jaros aw Domaradzki Zró nicowanie postaw cia a dzieci zamieszkujàcch Êrodowisko zagro one ekologicznie Jakub Pokrwka, Jaros aw Fugiel, Pawe Pos uszn Poziom ot uszczenia dzieci wiejskich w m odszm wieku szkolnm z Legnicko-G ogowskiego Okr gu Miedziowego Pawe Pos uszn, Jaros aw Fugiel, Jakub Pokrwka Rozwój fizczn studentów wchowania fizcznego - trzletnia obserwacja z uwzgl dnieniem Êrodowiska pochodzenia Agnieszka Wasiluk ZawartoÊç wapnia w migda kach gard owch dzieci w zale noêci od p ci, miejsca zamieszkania i wp wu biernego palenia ttoniu Ewa Nogaj, Jerz Kwapuliƒski, Ma gorzata Suflita, Marcin Babula PRACE POGLÑDOWE Cz krótki kwestionariusz mo e bç wiargodnm narz dziem badaƒ przesiewowch astm oskrzelowej wieku dzieci cego? Agata Wpch-Âlusarska, Jerz S owiƒski, Joanna Kasznia-Kocot Salmoneloz jako wcià aktualne zagro enie Êrodowiskowe dla ludzi i zwierzàt Teresa K apeç, Maria Stroczƒska-Sikorska Zasad ocen zagro eƒ zdrowotnch zwiàzanch z zakwitami sinic w kàpieliskach Agnieszka Stankiewicz, Ma gorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka, Krzsztof Skotak St enie selenu we krwi w ró nch populacjach osób zdrowch i chorch przeglàd piêmiennictwa z lat Pawe Gaç, Krstna Pawlas Biochemiczne i fizjologiczne skutki oddzia wania zwiàzków fenolowch na organizm cz owieka Danuta Wojcieszƒska, Urszula Guzik, Katarzna Hupert-Kocurek, Julita Marsza ek KOMUNIKATY Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów Prace opublikowane w Medcnie Ârodowiskowej w 2010 r Spis autorów (2010 r.) Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 3

5 CONTENTS EDITORIAL Cancer risk in relation to exposure to trace elements Loreta Strumlaite ORIGINAL PAPERS Childhood leukaemia in children under 5 ears of age in close vicinit of nuclear power plants Karl Ernst von Mühlendahl, Stephan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, Matthias Otto, Sabine Schmidt Assessment of exposure to carbon monoxide group of firefighters from fire fighting and rescue units Jadwiga Lembas-Bogaczk, Anna D ugosz, Ilona Tokarczk Marine bioearosol in the area of Gdaƒsk Ba Ma gorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszƒska, Jacek Nowacki The risk on contact people with different serotpes of sticks the Yersinia Nimfa Maria Stojek Impact of selected famil socio-economic factors on coordinational predispositions of children Jaros aw Domaradzki Variabilit of posture tpes in children from polluted environment Jakub Pokrwka, Jaros aw Fugiel, Pawe Pos uszn Bod fat levels in rural children in ounger school age from Copper Basin from south-western Poland Pawe Pos uszn, Jaros aw Fugiel, Jakub Pokrwka Three-ear observation of phsical development of students of phsical education originating from various environments Agnieszka Wasiluk The occurrence of calcium in pharngeal tonsils of children dependent on gender, living place and influence of passive smoking Ewa Nogaj, Jerz Kwapuliƒski, Ma gorzata Suflita, Marcin Babula REVIEW PAPERS Short questionnaire a reliable tool for screening of childhood asthma? Agata Wpch-Âlusarska, Jerz S owiƒski, Joanna Kasznia-Kocot Salmonellosis as still present environmental hazards to humans and animals Teresa K apeç, Maria Stroczƒska-Sikorska Health risk assessment standards of canobacteria bloom occurrence in bathing sites Agnieszka Stankiewicz, Ma gorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka, Krzsztof Skotak Blood selenium concentration in various populations of health and sick people review of literature from the ears Pawe Gaç, Krstna Pawlas Biochemical and phsiological effects of phenols on human health Danuta Wojcieszƒska, Urszula Guzik, Katarzna Hupert-Kocurek, Julita Marsza ek ANNOUNCEMENTS Instructions to authors Papers published in Environmental Medicine in List of authors (2010) Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

6 Od Redaktora W artkule wst pnm przedstawiono rol metali jak arsen, chrom i kadm w nara eniu Êrodowiskowm na powstawanie nowotworów. Publikowana praca jest oparta o dane z okresu ostatniego dziesi ciolecia. Orginalne prace przedstawione w niniejszm wdaniu MS/EnvMed rozpoczna sprawozdanie niemieckiej komisji na temat wst powania bia aczki u dzieci w zale noêci od odleg oêci zamieszkania od elektrowni atomowej. Wniki badania nie sà jednoznaczne, ale jednak udowadniaj zwiàzek zapadalnoêci z odleg oêcià od êród a ekspozcji, ale nie z intenswnoêcià radiacji. Praca jest obszernm fragmentem sprawozdania udost pnionego naszej Redakcji. Zawodowe nara enie na tlenek w gla ró ni si wnikami st enia hemoglobin tlenkow glowej po ekspozcji mi dz palàcmi a niepalàcmi to jeszcze jeden element wskazujàc na szkodliwoêç palenia i nara enie zawodowe stra aków. Bioaerosol morski tak cenion wêród pla owiczów przenosi tak e zanieczszczenia mikrobiologiczne, co jest zale ne od por roku i od kierunku wiatru, pozostaje otwarte ptanie, jakie mo e to mieç praktczne znaczenie dla zdrowia? Przeglàd serologiczn na Podlasiu wkazuje obecnoêç przeciwcia przeciw Yersinia u 30% populacji zdrowch ludzi, mo na uwa aç to za wnik przebtego zaka enia Êrodowiskowego, ze êród a zaka enia jakim jest gleba, woda lub zwierz ta (po- wienie). Wp w nierównoêci spo ecznej i ekonomicznej na zdrowie jest tak e przedmiotem badaƒ Êrodowiskowch. Doniesienia orginalne przedstawiajà wniki badaƒ grup dzieci reprezentujàcch ró ne Êrodowiska ekonomiczno-socjalne (badano cech jak predspozcje koordnacjne, zdolnoêci pami ciowe) albo przebwajàcch w Êrodowisku zanieczszczonm (badano postaw cia a, ot uszczenie, st enie wapnia w migda kach), tak e wniki badaƒ charakterzujàcch rozwój fizczn m odzie ze wsi i miasta w zwiàzku z aktwnoêcià motorcznà. Sà interesujàce odniesienia i porównania z innmi regionami kraju. Niestet w pracach Autorz nie podajà aktualnch danch na temat wskaêników zanieczszczenia Êrodowiska, a te zmieniajà si stale, zazwczaj w kierunku polepszenia Êrodowiska. Prace poglàdowe dotczà ró nch tematów. PrzdatnoÊç badaƒ ankietowch nad cz stoêcià astm u dzieci jest tematem bardzo aktualnm z powodu tzw. pochodu alergicznego i prób ocen szbkoêci tego fenomenu cwilizacjnego i narastajàcego odsetka chorujàcch. Wspó czeênie aktualne ska enia biologiczne to m.in. rozprzestrzenianie si salmoneloz odzwierz cch w populacji ludzkiej z powodu cznników cwilizacjnch, jak te inne zagro enie zdrowotne z powodu zakwitów sinic w kàpieliskach (zagadnienie ma o znane klinicstom!). Wst powanie i znaczenie dla zdrowia selenu, m.in. Êrednie st enie selenu we krwi wg ctowanch w prac ostatnich badaƒ, to treêç kolejnej publikacji. Ostatnia praca poglàdowa w tm wdaniu MS/EnvMed dotcz znaczenia zdrowotnego polifenoli, a tak e patologii z powodu chemicznego, cwilizacjnego ska enia Êrodowiska zwiàzkami fenolowmi. Redaktor Naczeln Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Rudkowski Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 5

7 6 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

8 ARTYKU REDAKCYJNY EDITORIAL Cancer risk in relation to exposure to trace elements Rzko chorob nowotworowej w zwiàzku z ekspozcjà na metale Êladowe Loreta Strumlaite Laborator for Environmental Health Research, Institute for Biomedical Research, Academ of Medicine, Lithuanian Universit of Health Sciences Head of Laborator for Environmental Health Research (Assoc Prof. ScD Olegas Abdrachmanovas) Director of Institute for Biomedical Research (Prof. dr. hab. Arimantas Tamasauskas) Rector of Lithuanian Universit of Health Sciences (Prof. dr. hab. Remigijus Zaliunas) Loreta Strumlaite MD, PhD, senior researcher Abstract Cancer is a major public health concern in man parts of the world. The genesis of cancer is multi-causal with some well known causal factors for some sites of cancer. However, some cancer causes are not clear up to nowadas. There are substantial geographic variations in mortalit of some sites of cancer in different regions of the world that could be in relation with some environmental factors and trace elements such as arsenic, chromium and cadmium. The review summarizes the recent studies on that matter. Kewords: cancer, trace elements, arsenic, chromium, cadmium Streszczenie Wwielu cz Êciach Êwiata nowotwor sà g ównm zagadnieniem zdrowia publicznego. Powstawanie nowotworu jest zale ne od wielu przczn, niektóre z nich sà znane, jednak przczn innch nie sà dotàd wjaênione. Istotne zró nicowanie geograficzne odnoênie ÊmiertelnoÊci nowotworów narzàdowch w ró nch regionach Êwiata mo e bç zwiàzane z cznnikami Êrodowiskowmi i ze Êladowmi metalami jak arsen, chrom i kadm. Niniejsz przeglàd przedstawia aktualne badania na ten temat. S owa kluczowe: cancer, trace elements, arsenic, chromium, cadmium Introduction Cancer is a major public health concern in man parts of the world accounting more than 10 million new cancer cases each ear and being the cause of approximatel 12% of all death. The lung, breast, colorectum, and stomach are the most common cancers worldwide [1]. Prostate cancer is the fifth most common cancer overall and the second most common among men, bladder cancer, ranks ninth in terms of incidence, and is more common in developed countries [1]. The genesis of cancer is multi-causal with some well known causal factors for some sites of cancer although some cancer causes are not clear up to nowadas. A substantial geographic variations in cancer mortalit in some regions of the world make us think about environmental factors of the disease. Among man environmental factors trace elements are of particular interest. Trace elements refer to chemical elements present or required in small quantities. Trace elements are found naturall in the environment and human exposure derives from a variet of sources, including air, drinking water, and food (Table I) [3]. Nades ano: Zatwierdzono do druku: Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 7

9 Table I. Average exposure to trace elements from environmental sources Trace Exposure b source element Air Water a Diet Arsenic ng [4, 5] *1 ng 7200 µg, depending on µg (3.5 µg of geographic location [4, 7, 8] inorganic arsenic) [2, 4] Chromium ng (200 ng in µg [9] µg [9] industrial areas ) [9] Cadmium 1 40 ng [6, 7] µg (50 µg in heavil µg, approximatel polluted areas) [6, 7] 1 3 µg is absorbed [6, 7] Sources [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] a Assuming an intake of 2 l water/da Arsenic Arsenic (As) is ubiquitous in the environment due to both anthropogenic and natural processes [10, 11]. The major sources of human exposure to As ma be through food, water, air and soil in that dietar intake is the major exposure route [12]. As species from drinking water are mainl found in the form of inorganic arsenicals, whereas organoarsenic compounds (e.g., arsenobetaine and arsenosugars) predominate in seafood [13, 14]. A high level of As in groundwater (up to µg/l) is found in areas of Argentina, Bangladesh, Bolivia, Chile, China (Xinjiang, Shanxi), India (West Bengal), Mexico, Mongolia, Taiwan, Thailand, the USA (Arizona, California, Nevada) and Vietnam. The most significant exposures, in terms of levels and populations, occur around the Gulf of Bengal, in South America and in Taiwan. In Europe, intermediate levels (not higher than 200 µg/l) are found in areas of Hungar and Romania in the Danube basin, as well as in Spain, Greece and German [15]. World Health Organization lowered the Maximum Contamination Level for As in drinking water from 0.05 to 0.01 mg/l [16], although dietar exposure to organic arsenicals was formerl neglected due to their relativel nontoxic nature. However, more and more studies have focused on As exposure through seafood rather than drinking water because some seafood contains high As concentrations [17, 18]. The toxicit of As in humans varies in its chemical form. It has been recognized that inorganic As is more toxic than its organic forms [13]. Inorganic trivalent arsenical, which reacts directl with protein-bound sulfhdrls, is considered more toxic than the inorganic pentavalent form [17]. Inorganic As is proposed to be metabolized to monomethlarsonic acid and dimethlarsinic acid of lower toxicit [18, 19]. The International Agenc for Research on Cancer recognized arsenic and arsenic compounds as carcinogenic to humans (Group I) [4]. There is strong evidence of an increased risk of bladder, skin and lung cancers following consumption of water with high As contamination [20, 21, 22, 23]. Ver limited data are available on the risk of other neoplasms at low or intermediate exposure levels. [15]. Although some authors support the possibilit of an increased risk of specific lung cancer histological tpes at lower levels of As exposure and recommend large-scale population-based studies [24]. The evidence for an increased risk of other cancers, such as those of the liver, colon and kidne, are weaker but suggestive of a sstemic effect [15]. Most of the available studies have been conducted in areas with elevated As content (above 200 µg/l). It has been determined median cumulative cancer incidence ratios and for children and adults, indicating a low cancer risk for local residents exposed to As after ingestion of seafood [25]. Epidemiologic data from regions of the world with ver high levels of As in drinking water ( 150 µg/l) show a strong association between As exposure and risk of several internal cancers. A causal interpretation of the data is mainl based on the strength and consistenc of stud findings. At lower levels of exposure (*100 µg/l), in the absence of unambiguous human data, extrapolation from the high exposure studies has been used to estimate risk. Misclassification of exposure usuall results in depressing observed levels of risk, and studies conducted in populations with exposures below 100 µg/l have been limited b the challenge of estimating past exposures, a criticall important aspect of studing relative small increases in risk [26]. 8 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

10 Chromium Chromium (Cr) is the 21 st most abundant element in the Earth s crust [27]. While several valence states of Cr are possible, onl the trivalent (Cr 3& ) and hexavalent (Cr 6& ) forms have significant environmental stabilit. Most of the naturall occurring Cr is in the Cr 3& form as chromite ore [28], while Cr 6& tends to occur as a result of anthropogenic uses. These include pigments, metal finishing (including Cr plating) and wood preservatives [29]. Although the highest levels of exposure occur in industrial settings, lesser levels of exposure are also common in the general population. Cr is also constituent of tobacco smoke and has been suspected to pla a role in tobacco-induced carcinogenesis [30]. Cr is a human carcinogen primaril absorbed b inhalation exposure in occupational settings. The International Agenc for Research on Cancer declared in 1980 that Cr and some of its compounds are carcinogenic and, in 1987, concluded that Cr 6& is a human carcinogen but that Cr 3& was not et classifiable [31]. Adverse health effects of Cr have long been known and include skin ulceration, perforated nasal septum, nasal bleeding, and conjunctivitis. Recent studies updating chromium worker cohorts demonstrated an excess lung cancer risk from exposure to Cr 6& [32, 33]. Some epidemiological studies found elevated standardized mortalit ratios (SMR) for prostate, lmphoma, Hodgkin s, leukemia, stomach, renal, bladder, and genital cancer. This index for cancers of the brain varied from 2.5 to 8.44 in a number of studies [34]. According to the reported elevation of brain cancers, and knowledge that Cr gets into the central nervous sstem, there should also be concern about the possibilit that Cr 6& ma be neurotoxic [35]. Although Cr 6& is not generall considered to be a neurotoxin, perhaps this should be reconsidered since Cr gains entr into the central nervous sstem and ma be a carcinogenic at this site [36]. The meta-analses of 49 epidemiologic studies mostl relating exposure to Cr 6& compounds declared no excess mortalit from all causes combined among chrome-exposed persons. A minimal excess of cancer overall, was due primaril to an excess of lung cancer but SMR was 112 among the better-qualit, smoking-controlled studies. The overall SMR for stomach cancer was 113 but it was 82 among the studies that were controlled for economic status. Findings were unremarkable for the six other cancers evaluated: prostate, kidne, and central nervous sstem cancer and leukemia, Hodgkin s disease and other lmphatohematopoietic cancer. Finall, the authors concluded that Cr 6& is a weak cause of lung cancer and is not a cause of an of the other seven forms of cancer evaluated [37]. It has been stated that the relationship between Cr 6& and lung cancer is weak because of the great capacit of the lung to reduce Cr 6& to the non-carcinogenic Cr 3&. Onl ver heav exposure to Cr 6& could overwhelm the lung s reducing capacit and produce cancer [38]. Crump et al. [39] also inferred that Cr 6& was onl weakl carcinogenic for the lung. However, most of the evidence regarding lung cancer risks related to these agents comes from cohort studies in a narrow range of industries in which exposures have been relativel high. In the majorit of these studies, it has been difficult to rule out confounding b smoking or other occupational co-exposures as a possible explanation for the associations [40]. Although lung cancer has been established as a consequence of Cr 6& exposure in smokers and nonsmokers, some cancers of other tissues of the gastrointestinal and central nervous sstems have also been noted [36]. It has been shown that Cr 6& exposure, b either inhalation or ingestion, can have sstemic effects that are distant from the site of exposure. Since Cr 6& is isostructural with sulfate and phosphate at phsiological ph, it can be carried throughout the bod and even into the brain. Thus, if exposure is in sufficient amounts, the levels of Cr mabe elevated in man different organs. Depending on the genetic susceptibilit of an individual, this could pose significant risk to cancer induction in an organ. All cells and organs possess the abilit to take up hexavalent chromate, and an cell has the capacit to reduce the Cr 6& intracellularl to Cr 3&, which reacts with protein to produce toxicit and with DNA to potentiall cause cancer. The abilit of the stomach to reduce Cr 6& is limited, and even at relativel low doses, chromate escapes reduction and enters the bod, as illustrated b hairless mouse stud [41]. Experimental stud showed that the induction of malignant skin cancers in hairless mice exposed to ppm Cr 6& in drinking water was dose dependent and highl statisticall significant [41]. In spite of Cr being a human carcinogen primaril b inhalation exposure, the experimental sstem representing an important new animal model developed for chromate-induced cancers b ingestion of drinking water developed, suggested that chromate could likel be considered a human carcinogen b ingestion as well [36]. Cadmium Cadmium (Cd) is a toxic, nonessential, and bioaccumulating heav metal widel used in industr. Cd affects human health both through occupational and environmental exposures. In general Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 9

11 population the primar sources of Cd are cigarette smoke, food, water, and ambient air particularl in urban areas and in the vicinit of industrial settings [42]. About 10% of inhaled Cd is deposited in lung tissues and 30 40% is absorbed into blood. Generall, Cd uptake in the gastrointestinal tract is 5 20% and depends on speciation of Cd, interactions between components in the diet affecting the bioavailabilit of Cd and the person s nutritional status. Approximatel, 75% of the total dietar Cd intake is from vegetable food with the highest contribution from cereals [43]. Owing to long half-life of Cd in the human bod, it accumulates in the kidnes. The urinar excretion of Cd is proportional to the bod burden and used as a dose of lifetime exposure to Cd, whereas concentration in blood represents recent exposure [44]. Cd exerts multiple toxic effects, and has been classified as a human carcinogen b the International Agenc for Research on Cancer [45]. Cd carcinogenesis can be explained b several mechanisms: (1) aberrant gene expression, (2) inhibition of DNA damage repair, (3) induction of oxidative stress, and (4) inhibition of apoptosis. The most important among them is oxidative stress because of its involvement in Cd-induced aberrant gene expression, inhibition of DNA damage repair, and apoptosis [46]. Although Cd is known as a human lung carcinogen [45], there is evidence that it ma be related to other cancers such as human prostate cancer [47, 48], renal cell carcinoma [49, 50], and breast cancer [51, 52]. The human mammar gland is a controversial target site for Cd. Epidemiological stud revealed twice the higher risk of breast cancer in women with creatinine-adjusted urine Cd more than 0.58 µg/g compare to those with Cd less than 0.26 µg/g [52]. Experimental studies suggest several pathwas to explain association of Cd with human breast cancer. There is evidence that Cd ma have estrogenicit [51]. According to some authors, the bivalent metal cations Cd belongs to a new class of potent environmental estrogens, referred to as metalloestrogens. The studies in vivo and in vitro show that Cd acts like an estradiol activating estrogen receptor (ER) a through a highaffinit interaction with the hormone binding domain of the receptor [53]. There is evidence that the effects of cadmium are mediated b the ER independent of estradiol [51]. Antila et al. [54] defined high content of Cd ( µg/g) in breast samples from breast cancer patients, but the mean cadmium level did not differ from that of health controls. However, three other studies found significant difference between Cd in breast cancer and health breast tissue [55, 56, 57]. Multiple studies have linked occupational exposure to cadmium with pulmonar cancer, as well as prostate, renal, liver, hematopoietic sstem, urinar bladder, pancreatic, and stomach cancers [58, 59, 60, 61, 62]. Some authors concluded that pancreatic cancer in the East Nile Delta region is significantl associated with high levels of serum Cd and farming [63]. However, the data are nor consistent. In contrast to laborator studies, epidemiological studies do not convincingl implicate Cd as a cause of prostate cancer [64]. In conclusion, arsenic and its compounds, chromium (VI) compounds, cadmium and cadmium compounds are recognized human carcinogens. However, in spite of an association between chronic arsenic ingestion and internal cancers, epidemiologic studies have not produced convincing evidence of risks related to drinking-water concentrations of less than 100 µg As /liter. Compounds of chromium (VI) and cadmium are human carcinogens primaril b inhalation inducing lung cancer. However, due to inconsistenc of the data the relationships with the other sites of cancer are not proved finall. Relativel small stud size and misclassification of exposure usuall results in depressing observed levels of risk and contributes to the variabilit of findings in most studies and makes interpretation of results challenging. References 1. Parkin D.M., Bra F., Ferla J., et al.: Global cancer statistics, CA Cancer J Clin : World Health Organization (WHO). Trace elements in human nutrition and health. World Health Organization, Geneva Navarro Silvera S.A., Rohan T.E. Trace elements and cancer risk: a review of the epidemiologic evidence. Cancer Causes Control : Agenc for Toxic Substances and Disease Registr (ATSDR). Toxicological profile for arsenic. US Department of Health and Human Services, Agenc for Toxic Substances and Disease Registr, Atlanta, GA, 2003: Report No.: Rasmussen L., Andersen K.J.: Arsenic in drinking water (in:) World Health Organization, UNICEF (ed.): Environmental health and human exposure assessment. IWA, London, 2003: Agenc for Toxic Substances and Disease Registr (ATSDR). Toxicological profile for cadmium. United States Department of Health and Human Services Agenc for Toxic Substances and Disease Registr, Atlanta, GA, 1999: Report No.: World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe. Air qualit guidelines, Second Ed. World Health Organization, Copenhagen, Denmark Lamm S.H., Engel A., Kruse M.B., et al: Arsenic in drinking water and bladder cancer mortalit in the United States: an analsis based on 133 U.S. counties and 30 ears of observation. J Occup Environ Med : World Health Organization (WHO). Regional Office for Europe Air qualit guidelines. Europian series No. 23. Copenhagen, Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

12 10. Polizzotto M.L., Kocar B.D., Benner S.G., et al.: Near-surface wetland sediments as a source of arsenic release to ground water in Asia. Nature : Winkel L., Berg M., Amini M., et al.: Predicting groundwater arsenic contamination in Southeast Asia from surface parameters, Nat Geosci : Yost L.J., Tao S.H., Egan S.K., et al.: Estimation of dietar intake of inorganic arsenic in US children. Hum Ecol Risk Assess : Brima E.I., Haris P.I., Jenkins R.O., et al.: Understanding arsenic metabolism through a comparative stud of arsenic level in the urine, hair and fingernails of health volunteers from three unexposed ethnic group in the United Kingdom. Toxicol Appl Pharmacol : Hata A., Endo Y., Nakajima Y., et al.: HPLCICP-MS speciation analsis of arsenic in urine of Japanese subjects without occupational exposure. J Occup Health : Boffetta P., Nberg F. Contribution of environmental factors to cancer risk. Br Med Bull : El-Masri H.A., Kenon E.M.: Development of a human phsiologicall based pharmacokinetic (PBPK) model for inorganic arsenic and its mono- and dimethlated metabolites. J Pharmacokinet Pharmacodn : Hughes M.F.: Biomarkers of exposure: a case stud with inorganic arsenic. Environ Health Perspect : Hsueh Y.M., Hsu M.K, Chiou H.Y., et al.: Urinar arsenic speciation in subjects with or without restriction from seafood dietar intake. Toxicol Lett : Clewell H.J., Thomas R.S., Gentr P.R., et al.: Research toward the development of a biologicall based dose response assessment for inorganic arsenic carcinogenicit: a progress report. Toxicol Appl Pharmacol : Hsueh Y.M., Cheng G.S., Wu M.M., et al.: Multiple risk factors associated with arsenic-induced skin cancer: effects of chronic liver disease and malnutritional status. Br J Cancer : Bates M.N., Re O.A., Biggs M.L., et al.: Case-control ctud of bladder cancer and exposure to arsenic in Argentina. Am J Epidemiol : Celik I., Gallicchio L., Bodet K. et al.: Arsenic in drinking water and lung cancer: A sstematic review. Environ Res : Chen Ch.L., YiChiou H., IHsu L., et al.: Ingested arsenic, characteristics of well water consumption and risk of different histological tpes of lung cancer in northeastern Taiwan. Environ Res : Heck J.E., Andrew A.S., Onega T., et al.: Lung Cancer in a U.S. Population with Low to Moderate Arsenic Exposure. Environ Health Perspect (11): Chen B.C., Wei-Chun Choub, Wei-Yu Chenb, Chung-Min Liao. Assessing the cancer risk associated with arsenic-contaminated seafood. J Hazardous Materials : Cantor K.P., Lubin J.H.: Arsenic, internal cancers, and issues in inference from studies of low-level exposures in human populations. Toxicol Appl Pharmacol : Krebs R.E.: The histor and use of our Earth s chemical elements: A Reference Guide. Second Ed. Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, CA 2006: Independent Environmental Technical Evaluation Group (IETEG) (in:) Guertin, J., Jacobs, J.A., Avakian, C.P. (ed.), Chromium (VI) Handbook. CRC Press, Boca Raton Agenc for Toxic Substances and Disease Registr (ATSDR). Toxicological profile for chromium. Public health service, U.S. department of health and human services, Atlanta, GA Stavrides J.C.: Lung carcinogenesis. Pivotal role of metals in tobacco smoke. Free Radic Biol Med : International Agenc for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 49: Chromium, Nickel and Welding. IARC Press: Lon, France Sorahan T.J., Harrington J.M.: Lung cancer in Yorkshire chrome platers, Occup Environ Med : Luippold R.S., Mundt K.A., Panko J., et al.: Lung cancer mortalit among chromate production workers. Occup Environl Med : Costa M.: Toxicit and carcinogenicit of Cr (VI) in animal models and humans. Crit Rev Toxicol (5): Wesseling C., Pukkala E., Neuvonen K., et al.: Cancer of the brain and nervous sstem and occupational exposures in Finnish women. J Occup Environ Med (7): Costa M., Klein C.B.: Toxicit and Carcinogenicit of Chromium Compounds in humans Crit Rev Toxicol : Cole P., Rodu B. Epidemiologic studies of chrome and cancer mortalit: A series of meta-analses. Regulator Toxicolog and Pharmacolog : De Flora, S.: Threshold mechanisms and site specificit in chromium (VI) carcinogenesis. Carcinogenesis : Crump C., Crump K., Hack E., et al.: Dose response and risk assessment of airborne hexavalent chromium and lung cancer mortalit. Risk Analsis : Beveridge R., Pintos J., Parent M.E., et al.: Lung Cancer Risk Associated With Occupational Exposure to Nickel, Chromium VI, and Cadmium in Two Population-Based Case Control Studies in Montreal. Am J Indust Med : Davidson T.L., Kluz T., Burns, F.J., et al.: Exposure to chromium (VI) in the drinking water increases susceptibilit to UV-induced skin tumors in hairless mice. Toxicol Appl Pharmacol (3): The International Programme on Chemical Safet (IPCS). Cadmium. Environmental Health Criteria 134. World Health Organization, Geneva EEC-European Council Regulation. Commission Regulation (EC) No 66/2001 of 8 March 2001 setting maximum levels for certain contaminants in food stuffs. Off J Eur Commun L 077: The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Third national report on human exposure to environmental chemicals. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta International Agenc for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. IARC, Lon, 1993: Joseph P.: Mechanisms of cadmium carcinogenesis. Toxicol Appl Pharmacol : Achanzar W.E., Diwan B.A., Liu J., et al.: Cadmium-induced malignant transformation of human prostate epithelial cells. Cancer Res : Vinceti M., Venturelli M., Sighinolfi C., et al.: Case-control stud of toenail cadmium and prostate cancer risk in Ital. Sci Total Environ : Pesch B., Haerting J., Ranft U., et al.: Occupational risk factors for renal cell carcinoma: agent-specific results from a case-control stud in German. Int J Epidemiol : Hu J., Mao Y., White K.: Renal cell carcinoma and occupational exposure to chemicals in Canada. Occup Med (London) : Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 11

13 51. Garcia-Morales P., Saceda M., Kenne N., et al.: Effect of cadmium on estrogen receptor levels and estrogen-induced responses in human breast cancer cells. J BiolChem : McElro J.A., Shafer M.M., Trentham-Dietz A., et al.: Cadmium exposure and breast cancer risk.j Natl Cancer Inst : Martin M.B., Reiter R., Pham T., et al.: Estrogen-like activit of metals in Mcf-7 breast cancer cells. Endocrinolog : Antila E., Mussalo-Rauhamaa H., Kantola M., et al.: Association of cadmium with human breast cancer. Sci Total Environ : Ionescu J.G,. Novotn J., Stejskal V., et al.: Increased levels of transition metals in breast cancer tissue. Neuroendocrinol Lett (Suppl. 1): Strumlaite L., Bogusevicius A., Rselis S., et al.,: Association between cadmium and breast cancer. Medicina (Kaunas) : Strumlaite L., Bogusevicius A., Abdrachmanovas O., et al.: Cadmium concentration in biological media of breast cancer patients Breast Cancer Res Treat DOI /s Waalkes M.: Cadmium carcinogenesis in review. J Inorg Biochem : Pesch B., Haerting J., Ranft U., et al.: Occupational risk factors for renal cell carcinoma:agent specific results from a case-control stud in German. Int J Epidemiol, : Hu J., Mao Y., White K.: Canadian Cancer Registries Epidemiolog Research Group. Renal cell carcinoma and occupational exposure in Canada. Occup Med : Waalkes M., Misra R.: Cadmium carcinogenicit and genotoxicit (in:) Chang L. (ed.): Toxicolog of Metals. CRC Press, Boca Raton, FL, 1996: Schwartz G., Reis I. Is cadmium a cause of human pancreatic cancer? Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev : Kriegel A.M., Soliman A.S., Zhang Q., et al.: Serum cadmium levels in pancreatic cancer patients from the East Nile Delta region of Egpt. Environ Health Perspect (1): Sahmoun A.E., Case L.D., Jackson S.A., Schwartz G.G. Cadmium and prostate cancer: A critical epidemiologic analsis cancer investigation : Address: Loreta Strumlaite MD.PhD Institute for Biomedical Research Medical Academ Lithuanian Universit of Health Sciences Eiveniu 4 LT Kaunas Lithuania 12 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

14 PRACE ORYGINANE ORIGINAL PAPERS Leukaemia in Children under 5 Years in the Close Vicinit of Nuclear Power Plants 1 Bia aczka u dzieci w wieku poni ej 5 lat w bliskim sàsiedztwie elektrowni atomowej Karl Ernst v. Mühlendahl, Matthias Otto, Stephan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, Sabine Schmidt From the Commission for Environmental Issues of the Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ)* Abstract The KiKK (Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken) stud shows that the relative risk (RR) for leukaemias in children under 5 ears of age in the 5 km region around the German nuclear power plants (NPP) is significantl correlated to the distance between the living place and the NPP. The reason is unclear. There exists a discrepanc between the radiation exposure, as measured around the NPPs, and the observed risk increase. Further investigations into pathogenesis for the development of leukaemias are necessar. Ke words: childhood leukaemia, nuclear radiation, leukaemia risk, KiKK German Streszczenie Studium KiKK (nowotwor u dzieci w otoczeniu elektrowni atomowch) wkaza o. e wzgl dne rzko (RR) bia aczki u dzieci w wieku poni ej 5 lat w promieniu 5 km wokó niemieckiej elektrowni atomowej (NPP) jest znaczàco zale ne od odleg oêci miejsca zamieszkania od elektrowni atomowej. Przczna jest niewjaêniona. Istnieje rozbie noêç pomi dz ekspozcjà na promieniowanie mierzone wokó elektrowni a wzmo eniem zaobserwowanego rzka. Konieczne sà dalsze badania przczn powstawania bia aczki. S owa kluczowe: bia aczka dzieci, promieniowanie jàdrowe, rzko bia aczki, KiKK Niemc 1 Essential parts of the Position of the Commission for Environmental Issues of the Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) regarding the KiKK Stud (Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken, Childhood Leukaemia in the Surrounding of Nuclear Power Plants) of the Kinderkrebsregister Mainz (German Childhood Cancer Registr) and regarding the ensuing discussions. The complete document is available in German language at dakj. de/. The literature citations at the bottom of the last refer to the original paper. Members of the Commission: Stefan Böse-O Reill, Ursula Heudorf, Thomas Lob-Corzilius, K. E. v. Mühlendahl (speaker), Matthias Otto, Sabine Schmidt * Published in MS/Env. Med. with the permission of chairman of the Commission Prof Dr. KE v. Mühlendahl. Nades ano: Zatwierdzono do druku: Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 13

15 Historical remarks B the end of the eighties of the last centur, British investigators reported an increased occurrence of childhood leukaemias in the vicinit of nuclear installations in England and Wales [1]. In overall contradictor findings, some studies reported an increase of leukaemias in under 5 ear old children in the close proximit of nuclear reprocessing plants and power plants (NPP). The German Childhood Cancer Registr (DKKR) in Mainz performed an ecological stud (comparing incidences), looking for malignant diseases in under 15 ear old children in the vicinit (15 km radius) of West German NPP [2], comparing the incidence to defined regions without NPP. For the period from 1980 to 1990, there was no increase of incidences [3]. However, consecutive, detailed explorations of the data showed an increased incidence of leukaemias in the age group of 0 5 in the 5 km proximit of NPP. Some ears later, a second stud of the DKKR was started, using the same design, with data of the period Again, no relationship between the incidence of childhood leukaemias and residence within 15 km radius of NPP was found. Also, the data for the 0 5 ear old children of the first stud could not be confirmed [4, 5, 6]. Discordant results came from England [7, 8] and France [9]. A later metaanalsis [10] showed an increase of leukaemias in the vicinit of NPP, but correlations were mostl weak. Are-analsis of the Mainz data ielded again an increased relative risk (RR) for leukaemias in children under 5 ears in the vicinit of German NPP [11]. The KiKK (Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken) stud of the Mainzer Kinderkrebsregister (DKKR) With regard to the persisting controversies the German Ministr for Environment (Bundesumweltministerium) in 2001 invited applications for the performance of a case-control-stud, and the task was given to the DKKR, also with regard to the extensive data alread compiled there. The design of the new stud was, in advance, defined with the Bundesamt für Strahlenschutz (Radiation Protection Agenc, BfS) and a 12 person external expert committee [12]. The KiKK stud [13] investigated 16 West German NPP. Stud regions were the counties where the NPP were situated, and the counties neighbouring to the east, withouth NPP. Since the radiation exposure b other sources (background radiation, medicine, nutrition) could not be measured, the distance of residence to the NPP was taken as surrogate for a possible radiation exposure due to the NPP. Cases were children who, between 1980 and 2003, were diagnosed as having malignant diseases, who were not older than 5 ears and who lived in the stud regions. There were 1592 cases, among them 593 leukaemias (512 ALL, 75 AML), 242 tumours of the central nervous sstem (CNS), and 486 embronal tumours. For each case, three controls were added, taken from the person registries, with identical sex and with birth dates as close as possible to those of the cases (n44735). For cases and controls, residence was located b geo-coding (GPS) this was done for cases at the date of diagnosis, for controls at the time of attribution when the were defined as controls. Accurac of geographical location was 25 m. There existed neither for cases, nor for controls, data on previous residences, or on changes of residenc. The KiKK stud re-used data from cases that had made part of the previous DKKR studies, amounting to approximatel 70%. The median of the distance of residence to the NPP was 20.8 km in cases, and 21.1 km in controls (means: 23.4 and 24.1 km). The relative risk (RR) for malignant diseases was 1,61 for the under 5 ears old in the 5 km vicinit, and for leukaemias 2,19, reconfirming the previousl stated increase of incidences. Interpretations of these results Authors of the KiKK stud In German there is a relationship between the proximit of residence to a NPP and the frequenc b which children before their fifth birthda have malignant disease, above all leukaemia. The stud does not allow to sa which factor is responsible for this increase in the surrounding of German NPPs. According to the present state of knowledge, radiation emitted from the NPP cannot be held to be the reason for this increase in risk. Conceivabl, et unknown factors could be implicated, or it could be accidentall. External expert group The stud applies the absolutel best statistical methods for probing the hpothesis which had been defined a priori. Grave weaknesses of previous studies thus were avoided. The main result gives a definite answer to the question of the stud. The main result is the estimation of the regression curve, which alone answers the a priori given question of the stud. The application of categories of distance has onl limited power. 14 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

16 Concerning the estimation of radiation related risk b international radiation protection agencies: Quantitative estimations of the risk of radiation b such commissions repeatedl had to be later corrected towards higher risk values. These reports focused mainl on quantative radiation risks caused b high doses of external gamma radiation, mainl with high dose rate and high energies. Therefore, the conclusions drawn from these reports necessaril can onl conditionall be applied to NPP.. Thus the exposition of people living close to NPP is marked b an additional radiation dose which is below the exposition from natural sources and b diagnostic X-ra, b exposition with low dose rate, a mixed exposition of direct gamma radiation, external gamma and beta radiation resulting from the deca of short lived radionuclides, and from gamma, beta, and alpha radiation resulting from the deca of incorporated radionuclides. Overall, a causal effect of radioactive emissions of German NPP cannot be excluded at the moment with regard to childhool leukaemia incidences. Strahlenschutzkommission (German Commission on Radiological Protection) [14, 15] The KiKK-Stud s new data confirm the results of earlier explorator studies that found an increased risk of leukaemia, for children ounger than five, within a 5 km radius around German nuclear power plants, relative to the risk in the outer areas around the relevant stud areas [16 20]. B virtue of its design, the KiKK-Stud exhibits numerous methodological weaknesses with regard to determination of exposure and surveing of influencing factors. Consequentl, the stud should not have been carried out in the manner in which it was carried out. In spite of such weaknesses, the stud s design is suitable for the task of analsing dependence on distance. The stud is thus not suited to the task of establishing a correlation with exposure to radiation from nuclear power plants. All of the radioecological and risk-based circumstances reviewed b the SSK indicate that exposure to ionising radiation caused b nuclear power plants cannot explain the results found b the KiKK-Stud. The additional radiation exposure caused b nuclear power plants is lower, b a factor of considerabl more than 1,000, than the radiation exposure that could cause the risks reported b the KiKK-Stud. The natural radiation exposure within the stud area, and its fluctuations, are both greater, b several orders of magnitude, than the additional radiation exposure caused b the relevant nuclear power plants. The reason for the increased leukaemia rate that the KiKK-Stud observed in children is unclear. Since leukaemia is caused b multiple factors, numerous influencing factors could have been responsible for the observed result. If the man relevant conflicting findings in the literature, and the finding of the KiKK-Stud, are to be understood, more extensive, interdisciplinar research into the causes and mechanisms of the development of leukaemias in children will have to be carried out. Commission for Environmental Issues of the German Acadam of Pediatrics (DAKJ) Lack of transparenc of DKKR data Deplorabl the Mainz data (which all come from German pediatricians and from the families of sick children) are not open to the public, nor to pediatricians or epidemiologists, hindering further analses and transparenc. Sufficient anonmisation of data to protect privac and conform to data protection regulations would be possible. The commission asks for a change in this practice, e.g. b offering a public use file, as has been done with the results from KiGGS (Kinder- und Jugend-Gesundheitssurve, Child and Youth Health Surve) and of the KUS (Kinderumweltsurve, Child Environmental Surve). Man questions remain open so far. Most historical data referring to places of residence are lacking for cases and controls. One should know where the mothers have lived before conception, and where during the pregnanc, and whether the or the fathers have worked in the NPP. The extensive and important data in the hands of the DKKR appear to be suitable to bring more differentiating and clarifing results. Further analsis of this material must go on, to be done either b the DKKR, or b another institution. Radiation biolog Background radiation (in German 2,1 msv/a with some variations) is 100 or 1000 fold higher than the anthropogenic radiation caused b NPP. If NPP related radiations were at reason for the increase in leukaemia risk, there should be, due to the local variabilit of background radiation, important local differences in leukaemia frequenc, which is not the case. Taking into account the calculations of radiation damage after the atomic bomb detonations in Hiroshima and Nagasaki, and the inductions of leukaemias b X ra investigations during pregnanc, the emissions from NPP are lower b two or Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 15

17 three orders of magnitude than those necessar for the induction of leukaemia. However, the dose calculations derived from the above mentioned sources have a ver limited applicabilit for the context discussed here. Also, it remains unclear whether this dosimetr is applicable for all radionuclides, or for those incorporated, e.g. for tritium. (see minorit vote 3 at the end of the text) Interpretation of results (b the Commission) The KiKK stud confirms the results of earlier explorative studies that had given partl contradictor results and shows that the relative risk for leukaemias for children up to 5 ears of age within a5 km radius around NPP is elevated (Kaatsch et al ). The reason for this increase is not clear. The maximal possible additional radiation exposure, as calculated from the data of the surveillance sstems, appling a worst case scenario, is b two orders of magnitude lower than that which, according to our present state of knowledge, could explain on the basis of radiation biolog the observed effect. The distance of residences to the NPP show small differences between cases and controls (cases 20.8 km, median, controls 21.1 km). The majorit of the commission is of the opinion that it is not realistic to accept distances of residenc as indicator for different radiation exposures. The investigation of confounders which has been performed in a second part of the KiKK stud has shown no other significantl effective factors onto the induction of leukaemias (this second part has not made part of the KiKK stud, due to methodological reasons). The results do not permit to exclude ionising radiation as cause for the increased incidence of malignancies, as has been stated b the authors of the KiKK stud ( that the radiation emitted normall b NPP principall cannot be interpreted as cause ). Leukaemias in childhood are rare diseases, the mostl develop due to multifactorial influences, and in addition to ionising radiation, man other risk factors are defined. Within the KiKK stud, the influence of such other risk factors could not be established with statistical significance. None of the known risk factors is potent enough as to explain the result, and, additionall, such factors should correlate with the distance to the NPP. The results of the second part of KiKK (case control stud with questionnaires) give not an such indications. The Commission for Environmental Issues of the DAKJ, in accordance with most experts, sees the necessit for further investigations into the causes of leukaemia, taking into account the increase in frequenc of childhood leukaemias of % per ear. Attribution of risks According to the authors of the KiKK and also to the SSK the attribution of cases should be restricted to the 5 km distance around NPP. On this basis, around all German NPP and during the time period between , an additional number of 29 ALL cases have been observed. An extrapolation for the 50 km region is mathematicall possible, using a constant function, but is based on the unproven supposition that the function has an equal validit for all distances and that a supposed effect is present also in the more distant regions. This appears to be improbable if one takes into account the ver small difference (300 m) between cases and controls regarding the distances between living places and NPP. Minorit votes Two members of the commission, St. Böse- O Reill and Th. Lob-Corzilius add the following comments: As to the precision of monitoring in the surroundings of NPP: The model estimations were prone to remarkable uncertainties of at least one to two orders of magnitude, due to numerous biokinetic and phsical assumptions and simplifications. Additionall, the measurements have been done b the NPP operators themselves. The results presented as mean values have then be controlled b supervising authorities. It would be necessar to list and control all single results of measurement in order to control and better recognize peaks of radioactivit, e.g. during nuclear fuel rod exchange, because just short lived peaks radiation could ield radiobiological explanations. As to the special vulnerabilit of children: This statement takes into account onl adult, male persons, the so called reference man, and not to women in reproductive age, or to embros who have a considerabl higher radiation sensitivit. Furthermore, effects of ingested or inhaled fission products are neglected b this approach. References 1. Beral V. (1990): Leukaemia and nuclear installations. BMJ. Vol. 300 (6722) p DKKR (2008): Stellungnahme des Deutschen Kinderkrebsregisters/Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) zu dem von der Mitgliedern des BfS-Expertengremiums im Auftrag des BfS erstellten Bericht 16 Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

18 Epidemiologische Qualitätsprüfung der KiKK-Studien. Dtsch Arztebl (14): A Michaelis J, Keller B, Haaf G, Kaatsch P. (1992): Incidence of childhood malignancies in the vicinit of west German nuclear power plants. Cancer Causes Control Vol. 3 S Kaatsch P, Kaletsch U, Meinert R, Michaelis J. (1998): An extended stud on childhood malignancies in the vicinit of German nuclear power plants. Cancer Causes Control. Vol. 5 S Michaelis J, Kaatsch P, Kaletsch U (1999): Leukämien im Kindesalter - Epidemiologische Untersuchungen des Deutschen Kinderkrebsregisters. 6.Schulze-Rath R, Kaatsch P, Schmiedel S, Spix C, Blettner M (2006): Krebs bei Kindern in der Umgebung von Kernkraftwerken: Bericht zu einer laufenden epidemiologischen Studie. Umweltmed Forsch Prax : COMARE (Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) (1988): Investigation of the possible increased incidence of childhood cancer in oung persons near the Dounrea Nuclear Establishment, Caaiathness, Scotland. Her Majest s Stationar Office, London, UK, COMARE (Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) (1989): Report on the incidence of childhood cancer in the West Berkshire and North Hamshire Area, in which are situated the Atomic Weapons Research Establishment, Aldermason and Roal Ordnance Factor, Burghfield.. Her Majest s Stationar Office, London, UK, Viel J. F, Pobel D, Carre A (1995): Incidence of leukaemia in oung people around the La Hague nuclear waste reprocessing plant: a sensitivit analsis. Statis Medicine 14, , Baker P. J., Hoel D. G. (2007): Meta-analsis of standardized incidence and mortalit rates of childhood leukaemia in proximit to nuclear facilities. Eur J Cancer Care Vol. 16 S Körblein A, Hoffmann W (1999): Childhood Cancer in the Vicinit of German Power Plants. Med Global Surv, August 1999, Vol Expertengremium des BfS (2007): Stellungnahme vom zur KiKK-Studie. www. bfs. de/de/kerntechnik/kinder krebs/expertengremium. html 13. Kaatsch P, Spix C, Jung I, Blettner M, (2008): Leukämien bei unter 5-jährigen Kindern in der Umgebung deutscher Kernkraftwerke. Deutsches Ärztebl Vol. 105, S , SSK (2008): Berichte der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Bewertung der epidemiologischen Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK-Studie). Stellungnahme der Strahlenschutzkommission. Hoffmann Verlag, Berlin, Heft 57 (2008) 15. SSK (2009): Berichte der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bewertung der epidemiologischen Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK-Studie). Wissenschaftliche Begründung zur Stellungnahme der Strahlenschutzkommission. Hoffmann Verlag, Berlin, Heft 58 (2009) 16. Expertengremium des BfS (2007): Stellungnahme vom zur KiKK-Studie. www. bfs. de/de/kerntechnik/ kinderkrebs/expertengremium. html 17. Gesellschaft für Strahlenschutz e. V., Smposion (2008): Umwelt - Evidenz Kontroverse Konsequenz am , Berlin. www. gfstrahlenschutz. de/docs/smpumwmed pdf 18. Grosche B, Jung,T, Weiß W (2008): Häufigkeit von Krebs bei Kindern in der Umgebung von Kernkraftwerken. ATW 53, , Jöckel KH, Greiser E, Hoffmann W (2008): Epidemiologische Qualitätsprüfung der KiKK-Studien im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) Nussbaum R. H. (2009): Childhood Leukemia and Cancers Near German Nuclear Reactors: Significance, Context, and Ramifications of Recent Studies. International Journal of Occupational and Environmental Health, Vol 15, No 3 (2009) p Address Prof. Dr. med. Karl Ernst v. Mühlendahl Kinderumwelt ggmbh der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin Westerbreite 7, D Osnabrück Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 17

19 Ocena nara enia na tlenek w gla grup stra aków z jednostki ratowniczo-gaêniczej Assessment of exposure to carbon monoxide group of firefighters from fire fighting and rescue units Jadwiga Lembas-Bogaczk, Anna D ugosz, Ilona Tokarczk Akademia Medczna im. Piastów Âlàskich we Wroc awiu, Katedra i Zak ad Tokskologii. Kierownik: Prof. dr hab. Anna D ugosz Praca wkonana w ramach dzia alnoêci statutowej nr ST-280. Streszczenie Badania zagro eƒ stra aków w warunkach po aru substancjami chemicznmi wkaza we wszstkich przpadkach obecnoêç tlenku w gla. Wch anian przez drogi oddechowe àczàc si z hemoglobinà blokuje transport tlenu w organizmie, co doprowadza do anoksji tkankowej, która jest bezpoêrednim zagro eniem cia stra aków. Celem prac b a ocena nara enia na tlenek w gla stra aków uczestniczàcch w akcji gaszenia po aru. Oszacowanie iloêci wch anianego tlenku w gla przez stra- aków wkonano w grupie 40 stra aków z Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej Paƒstwowej Stra Po arnej w Nsie na podstawie pomiaru tlenku w gla w wdchanm powietrzu. Do pomiarów tlenku w gla w wdchanm powietrzu u to miernika Micro CO. Wniki analizowano oddzielnie dla niepalàcch (n425) i dla palàcch papieros (n415). Âredni poziom COHb % dla niepalàcch wkonan przed akcjà ratowniczo gaêniczà wniós 0,3950,30% i wzrós po akcji istotnie statstcznie do 0,6150,34%, natomiast w grupie palàcch poziom ten wniós 2,1750,64% przed akcjà i wzrós nieistotnie po akcji do 2,3350,63%. Poziom Êredni COHb% w tch samch grupach przed i po çwiczeniach sprawnoêciowch wnosi odpowiednio dla niepalàcch przed çwiczeniami 0,4850,28% i po çwiczeniach obni si statstcznie istotnie do 0,3050,27%, a w grupie palàcch przed çwiczeniami wnosi 2,23%50,61 i obni si istotnie statstcznie do 1,5450,71%. Stosujàc podzia zale nie od wieku i sta u prac nie stwierdzono ró nic. S owa kluczowe: poziom COHb we krwi, nara enie na CO, stra ac,akcja ratunkowo-gaênicza Abstract Firemen threat during fire burning of chemical substances indicated presence of carbon monoxide (CO) in all cases. Carbon monoxide causes death of fire. Inhaled through respirator sstem, links with hemoglobin, thus blocking transport and distribution of oxgen in the bod. This leads to tissue anoxia, which is a direct threat to firefighters life. The purpose of this stud was to assess the exposure to carbon monoxide of participating firefighters extinguishing fire. Estimation of carbon monoxide quantit absorbed b firefighters was isolated in a group of 40 firefighters from Fire Extinguishing and Rescue Unit of State Fire in Nsa. The stud was conducted b measuring carbon monoxide in exhaled air. For measurement of carbon monoxide concentration in exhaled air Micro CO meter was used. Results were demonstrated separatel for nonsmokers (n425) and smokers (n415). Mean COHb[%] levels in nonsmokers, measured prior the rescue action was 0,3950,3% and increased statisticall significant after the action to 0,6150,34%, while in the group smokers, this level was 2,1750,64% before the action and increased insignificantl after the action to 2,3350,63%. The average COHb level in the same groups before and after exercise, was respectivel: for nonsmokers prior to exercise was 0,4850,28% and after exercise decreased statisticall significant to 0,3050,27%. In the group of smokers before exercise was 2,2350,61% and decreased statisticall significant up to 1,5450,71%. It was no difference between the group of age and time of emploment. Ke words: COHb blood level, exposure to CO, firefighters, actions to extinguish the fire and rescue Nades ano: Zatwierdzono do druku: Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1)

20 Wst p Sk ad tokscznch gazów powstajàcch podczas po arów zale od rodzaju palàcch si materia ów i warunków procesu spalania. Badania sk adu substancji powstajàcch podczas po arów przeprowadzone w Stanach Zjednoczonch wkaza, e tlenek w gla b obecn we wszstkich przpadkach, a jego st enie oznaczane w powietrzu osiàga o wartoêci maksmalne od mg/m 3 [1, 2]. Podobne badania przeprowadzone w Polsce, wkaza obecnoêç CO w pobranch próbkach powietrza bezpoêrednio w warunkach akcji gaêniczej i iloêç CO waha a si od 0 720mg/m 3 [3]. Nara enie stra- aków na tlenek w gla podczas akcji gaszenia po aru jest w ka dm przpadku mo liwe, ale iloêç tlenku w gla wch anianego przez stra aków nie jest dok adnie znana. Nieliczne badania st enia tlenku w gla w wdchanm powietrzu, potwierdzajà wi ksze jego wch anianie u stra aków po akcji gaszenia po aru oraz wi ksze st enie u palàcch papieros [4]. Podczas po arów dla podtrzmania palenia pobieran jest tlen z otaczajàcego powietrza, co powoduje zmniejszenie jego procentowej zawartoêci w sk adzie powietrza niezb dnego dla prawid owego funkcjonowania organizmu, a jednocze- Ênie wzrasta st enie substancji tokscznch, takich jak tlenek w gla. Szczególnà wra liwoêç na brak tlenu wkazuje uk ad nerwow i mi sieƒ sercow. Dopuszczalna granica obni enia zawartoêci tlenu, z normalnej 21% w powietrzu, wnosi maksmalnie do 17 16%. Prz tm st eniu prz normalnm ci- Ênieniu 1013 hpa, hemoglobina we krwi jest wscona tlenem w oko o 95%. Spadek zawartoêci tlenu w powietrzu powoduje spadek wscenia hemoglobin i wst powanie objawów ostrego g odu tlenowego. Prz st eniu tlenu w powietrzu 16 14% pojawia si wzmo ona cz stotliwoêç oddechów i przspieszenie t tna. Prz st eniu tlenu 14 10% wst pujà zaburzenia równowagi i koordnacji ruchów oraz zaburzenia ze stron uk adu nerwowego. Prz obni eniu tlenu w powietrzu do 10 6% objaw niedotlenienia wzmagajà si, wst pujà md oêci, wmiot, utrata zdolnoêci poruszania si, a po pewnm czasie dochodzi do utrat prztomnoêci i do Êpiàczki. Dalsze zmniejszanie si zawartoêci tlenu w powietrzu powoduje w kilka minut ustanie akcji serca. Przebwanie w obszarze po aru oko o 5 minut prz spadku zawartoêci tlenu o 3% jest jeszcze bezpieczne. Prz zawartoêci tlenku w gla w powietrzu 0,01% nawet kilka godzin, brak oznak zatrucia, prz st eniu 0,04% do 2 godzin wst pujà bóle g ow i nudnoêci. Prz 0,16% zawartoêci CO przez 20 minut pojawiajà si dodatkowo bóle i zawrot g ow, a st enie 0,5% w ciàgu minut mo e spowodowaç zatrucie Êmiertelne, a zawartoêç 1% CO Êmierç w ciàgu 1 do kilku minut. [5, 6]. Podczas po arów, stra ac sà nara eni na podw szonà temperatur i strumieƒ promieniowania cieplnego. W strefie spalania gazów, ciecz i materia ów sta ch, Êrednia temperatura mo e wnosiç oko o C. Toksczne produkt powstajàce wwarunkach po aru, oprócz CO 2 i CO sà to równie : tlenki siarki, pi ciotlenek fosforu, tlenki azotu, par cjanowodoru, chlorowodoru, siarkowodoru. Wiele ofiar zatrucia CO, umiera lub doêwiadcza ci kiego urazu neurologicznego pomimo leczenia. A oko o 50% uratowanch po odzskaniu prztomnoêci, mo e doznaç w ró nm stopniu l ejszch, lecz ograniczajàcch sprawnoêç, neuropschiatrcznch powik aƒ. Zadmienie skutkuje mi dz innmi ograniczeniem widocznoêci, co powoduje utrat orientacji, zawienie oczu i utrudnia ewakuacj ludzi zagro onch. W Polsce przeprowadzono badania przczn zachorowaƒ wêród stra aków wkonujàcch bezpoêrednie cznnoêci ratowniczo-gaênicze. Badania te wkaza, e najcz stszà przcznà czasowej niezdolnoêci do prac b chorob uk adu oddechowego (22,3%), chorob uk adu nerwowego i narzàdów zms ów (18,5%), chorob uk adu kostno-mi Êniowego i tkanki àcznej 18%, chorob uk adu krà enia (takie jak, nadciênienie, niedokrwienna choroba serca) stanowi 12,9% absencji chorobowej. Zaburzenia pschiczne to a 8,1%, chorob uk adu trawiennego 6,8%, nowotwor 1,5%, wêród pozosta ch przczn stwierdzono chorob krwi i narzàdów krwiotwórczch [7]. Oszacowanie jakie iloêci tlenku w gla sà wch aniane przez stra aków podczas akcji ratowniczo-ga- Êniczej zosta podj te przez badacz z Japonii, poprzez oznaczenie tlenku w gla w powietrzu wdchanm u stra aków po powrocie z akcji. Stwierdzono obecnoêç COHb Êrednio w iloêci 3,5% u niepalàcch i 5,7% u palàcch, po 5 dniach wolnch oznaczone st enie spad o odpowiednio u niepalàcch do 1,5% i do 3,8% u palàcch [8]. Badania amerkaƒskie ostrego dzia ania po tokscznej ekspozcji na uk ad oddechow stra aków, wkaza istotne zmian funkcjonalne u tch, którz nie chronili dróg oddechowch aparatem tlenowm. Nie zaobserwowano adnch zmian u stra aków stosujàcch ochron dróg oddechowch. Oznaczon poziom we krwi COHb% u stra aków nie stosujàcch ochron przed akcjà wnosi 1,5% i po akcji wzrós statstcznie nieistotnie do 2% [9]. Inne badania poprzez pomiar iloêci CO w wdchanm powietrzu wkaza poziom COHb% u stra aków stosujàcch ochron dróg oddechowch od 0% 3%, a bez zabezpieczenia otrzmano wartoêci od 4% do 14%. Oceniono, e ta metoda poêrednia jest bardzo przdatna do oszacowania nara enia stra aków na CO [10]. Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine (1) 19

Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine

Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine Medcna Ârodowiskowa / Environmental Medicine Czasopismo Journal of Insttutu Medcn Prac Institute of Occupational Medicine and i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu Environmental Health in Sosnowiec oraz

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Low doses of the ionizing radiation

Low doses of the ionizing radiation Low doses of the ionizing radiation mgr inż.. Krzysztof Wojciech Fornalski Dział Szkolenia i Doradztwa Instytut Problemów w Jądrowych, J Świerk krzysztof.fornalski@gmail.com Seminarium Doktoranckie 26

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Wpływ skryningu na przeŝycia pacjentów. Polska na tle wybranych krajów Impact of screening on cancer patient survival. Poland vs. selected countries

Wpływ skryningu na przeŝycia pacjentów. Polska na tle wybranych krajów Impact of screening on cancer patient survival. Poland vs. selected countries Wpływ skryningu na przeŝycia pacjentów. Polska na tle wybranych krajów Impact of screening on cancer patient survival. Poland vs. selected countries Urszula Wojciechowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE / ABSTRACT

STRESZCZENIE / ABSTRACT STRESZCZENIE / ABSTRACT Wstęp: Rtęć jest metalem o silnym działaniu neuro, nefro i hepatotoksycznym oraz zwiększającym ryzyko chorób układu krążenia. Pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Exposure assessment of mercury emissions

Exposure assessment of mercury emissions Kierunek i rodzaj Monitoring and Analityka Zanieczyszczen Srodowiska Substance Flow of Mercury in Europe Prof. dr hab. inz. Jozef PACYNA M.Sc. Kyrre SUNDSETH Perform a litterature review on natural and

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Wpływ skrinigu na trendy zachorowalności i umieralności. Polska na tle wybranych krajów Europy

Wpływ skrinigu na trendy zachorowalności i umieralności. Polska na tle wybranych krajów Europy Wpływ skrinigu na trendy zachorowalności i umieralności. Polska na tle wybranych krajów Europy Joanna Didkowska MORTALITY TIME TRENDS IN POLAND MALES FEMALES 1 MALIGNANT CANCERS Until the age of 2: the

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo