Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej klasyfikacją, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy. 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760). 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej praca, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (poz. 1145) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 1111 Przedstawiciele władz publicznych Parlamentarzysta Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) Pozostali przedstawiciele władz publicznych 1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej Wyższy urzędnik państwowy Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej 1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych Wyższy urzędnik samorządowy 1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców Zawodowy działacz organizacji politycznej Zawodowy działacz organizacji pozarządowej Zawodowy działacz organizacji zawodowej Zawodowy działacz organizacji związkowej Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich 112 Dyrektorzy generalni i zarządzający 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Prezes Rektor Syndyk Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 1211 Kierownicy do spraw finansowych Główny księgowy Kierownik biura rachunkowego Kierownik działu finansowego Pozostali kierownicy do spraw finansowych 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik działu kadr i płac Kierownik działu szkoleń Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania Dyrektor departamentu Kierownik do spraw strategii i planowania Naczelnik / kierownik wydziału Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe Kierownik projektu Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 122 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży Kierownik do spraw marketingu Kierownik do spraw sprzedaży Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży Kierownik do spraw marketingu internetowego Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego) Regionalny kierownik sprzedaży Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations Kierownik agencji reklamowej Kierownik działu reklamy / promocji / public relations Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju Kierownik do spraw rozwoju produktu

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Kierownik działu badawczo-rozwojowego Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem Kierownik w gospodarce leśnej Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie Kierownik produkcji w zakładach akwakultury Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie 132 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik produkcji w przemyśle Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym Kierownik utrzymania ruchu Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1322 Kierownicy w górnictwie Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu Kierownik jednostki ratownictwa górniczego Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu Pozostali kierownicy w górnictwie 1323 Kierownicy do spraw budownictwa Kierownik budowy Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego Pozostali kierownicy do spraw budownictwa 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych Kierownik działu logistyki Kierownik działu transportu Kierownik działu zakupów Kierownik magazynu Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Zawiadowca stacji Kierownik punktu skupu Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 133 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 1330 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownik działu informatyki Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych Kierownik sieci informatycznych Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik przedszkola Kierownik żłobka / klubu dziecięcego Kierownik placówki wsparcia dziennego Dyrektor ośrodka adopcyjnego Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi 1342 Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownik hospicjum Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego Kierownik podmiotu leczniczego Pielęgniarka oddziałowa Położna oddziałowa Lekarz ordynator oddziału Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej 1343 Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownik domu spokojnej starości Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi 1344 Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej Kierownik domu pomocy społecznej Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy rodzinie Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych Dyrektor szkoły Dziekan Kierownik warsztatów szkolnych Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik działu operacji finansowych Kierownik placówki bankowej Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor zakładu dla nieletnich Kierownik agencji ochrony mienia i osób Kierownik firmy audytorskiej Kierownik kancelarii prawnej Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Kierownik archiwum Kierownik biblioteki Kierownik galerii sztuki Kierownik muzeum Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu) Komendant straży gminnej / miejskiej Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Kierownik rewiru / posterunku policji Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 141 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 1411 Kierownicy w hotelarstwie Kierownik działu w hotelu Kierownik hostelu / motelu Kierownik hotelu Kierownik pensjonatu Pozostali kierownicy w hotelarstwie 1412 Kierownicy w gastronomii Kierownik działu w lokalu gastronomicznym Kierownik lokalu gastronomicznego Kierownik do spraw kateringu Pozostali kierownicy w gastronomii 142 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Kierownik działu w handlu detalicznym Kierownik działu w handlu hurtowym Kierownik hurtowni Kierownik sklepu / supermarketu Kierownik apteki Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 143 Kierownicy do spraw innych typów usług 1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych Kierownik domu kultury Kierownik kasyna Kierownik kina Kierownik klubu fitness Kierownik klubu sportowego Kierownik parku rozrywki / cyrku Kierownik siłowni Kierownik szkółki jeździeckiej Kierownik teatru Kierownik szkoły tańca Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik biura podroży Kierownik biura tłumaczeń Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center) Kierownik do spraw windykacji Kierownik firmy sprzątającej Kierownik kempingu Kierownik / właściciel zakładu usługowego Kierownik / właściciel stacji paliw

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Kierownik / właściciel szkoły jazdy Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 2 SPECJALIŚCI 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 2111 Fizycy i astronomowie Astrofizyk Astronom Fizyk Fizyk medyczny Pozostali fizycy i astronomowie 2112 Meteorolodzy Hydrometeorolog Meteorolog Synoptyk Klimatolog Pozostali meteorolodzy 2113 Chemicy Chemik Chemik technologia chemiczna Agrochemik Perfumiarz Pozostali chemicy 2114 Specjaliści nauk o Ziemi Geofizyk Geograf Geolog Hydrograf morski Hydrolog Oceanolog Pozostali specjaliści nauk o Ziemi 212 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy Aktuariusz Matematyk Demograf Statystyk Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy 213 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 2131 Biolodzy i pokrewni Biochemik Biofizyk Bioinżynier Biolog Biotechnolog Genetyk Mikrobiolog Bioinformatyk Pozostali biolodzy i pokrewni

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni Doradca rolniczy Gleboznawca Inżynier leśnictwa Inżynier ogrodnictwa Inżynier rolnictwa Inżynier rybactwa Inżynier zootechniki Klasyfikator gruntów Rzeczoznawca rolniczy Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska Audytor środowiskowy Ekolog Specjalista ochrony środowiska Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska 214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Inżynier normowania pracy Inżynier organizacji i planowania produkcji Inżynier utrzymania ruchu Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania Konsultant komitetu technicznego Normalizator Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista kontroli jakości Towaroznawca Główny technolog Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2142 Inżynierowie budownictwa Inżynier budownictwa budowle i drogi wodne Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Inżynier budownictwa budownictwo przemysłowe Inżynier budownictwa linie, węzły i stacje kolejowe Inżynier budownictwa urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier budownictwa wyburzanie obiektów Inżynier budowy dróg Inżynier budowy mostów Inżynier geotechnik Rzeczoznawca budowlany Pozostali inżynierowie budownictwa 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska Inżynier inżynierii środowiska gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier inżynierii środowiska gospodarka wodna i hydrologia Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Inżynier inżynierii środowiska melioracje Inżynier inżynierii środowiska oczyszczanie miast i gospodarka odpadami Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Inżynierowie mechanicy Inżynier mechanik cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki metali Inżynier mechanik maszyny i urządzenia energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe Inżynier mechanik mechanika precyzyjna Inżynier mechanik środki transportu Inżynier mechanik technologia mechaniczna Inżynier mechanik lotniczy Inżynier mechanizacji rolnictwa Inżynier spawalnik Konstruktor form wtryskowych Inżynier budownictwa okrętowego Pozostali inżynierowie mechanicy 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni Inżynier inżynierii chemicznej Inżynier technologii chemicznej Inżynier technologii żywności Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 2146 Inżynierowie górnictwa i metalurgii Inżynier górnik górnictwo otworowe Inżynier górnik górnictwo odkrywkowe Inżynier górnik górnictwo podziemne Inżynier górnik wiertnictwo Inżynier hutnik Inżynier odlewnik Inżynier geofizyk geofizyka górnicza Inżynier geolog geologia górnicza i poszukiwawcza Inżynier geolog hydrologia górnicza Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani Audytor energetyczny Inspektor dozoru technicznego Inżynier automatyki i robotyki Inżynier awionik Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier energetyki Inżynier gospodarki przestrzennej Inżynier kliniczny Inżynier poligrafii Inżynier pożarnictwa Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Inżynier technologii betonów Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii drewna Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii szkła Inżynier transportu drogowego Inżynier transportu kolejowego Inżynier włókiennik Kontroler kolejowy

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Legalizator Metrolog Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych Specjalista do spraw pakowania i opakowań Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Inżynier akustyk Inżynier procesu malowania Rzeczoznawca samochodowy Technolog programista obrabiarek Inżynier inżynierii materiałowej Zarządca energią Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 215 Inżynierowie elektrotechnologii 2151 Inżynierowie elektrycy Inżynier elektroenergetyk Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych Inżynier elektryk Inżynier elektryk automatyk Inżynier techniki świetlnej Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Pozostali inżynierowie elektrycy 2152 Inżynierowie elektronicy Inżynier elektronik Inżynier mechatronik Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Optoelektronik Pozostali inżynierowie elektronicy 2153 Inżynierowie telekomunikacji Inżynier telekomunikacji Technolog inżynierii telekomunikacyjnej Inżynier teleinformatyk Pozostali inżynierowie telekomunikacji 216 Architekci, geodeci i projektanci 2161 Architekci Architekt Architekt wnętrz Pozostali architekci 2162 Architekci krajobrazu Architekt krajobrazu Architekt zieleni wewnątrz budynków Pozostali architekci krajobrazu 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży Projektant biżuterii Kostiumograf Projektant mody Projektant wzornictwa przemysłowego Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser) Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego Inżynier ruchu drogowego

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Inżynier ruchu kolejowego Urbanista Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego 2165 Kartografowie i geodeci Inżynier geodeta fotogrametria i teledetekcja Inżynier geodeta geodezja górnicza Inżynier geodeta geodezja inżynieryjno-przemysłowa Inżynier geodeta geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych Inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne Inżynier geodeta geomatyka Inżynier geodeta kataster i gospodarka nieruchomościami Kartograf Pozostali kartografowie i geodeci 2166 Projektanci grafiki i multimediów Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Ilustrator Projektant grafiki Projektant grafiki stron internetowych Specjalista do spraw animacji multimedialnej Pozostali projektanci grafiki i multimediów 22 Specjaliści do spraw zdrowia 221 Lekarze 2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia Lekarz Lekarz ze specjalizacją I stopnia 2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) Lekarz specjalista alergologii Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Lekarz specjalista angiologii Lekarz specjalista audiologii i foniatrii Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej Lekarz specjalista chirurgii dziecięcej Lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej Lekarz specjalista chirurgii ogólnej Lekarz specjalista chirurgii onkologicznej Lekarz specjalista chirurgii plastycznej Lekarz specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Lekarz specjalista chorób płuc Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lekarz specjalista chorób zakaźnych Lekarz specjalista dermatologii i wenerologii Lekarz specjalista diabetologii Lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej Lekarz specjalista endokrynologii Lekarz specjalista epidemiologii Lekarz specjalista farmakologii klinicznej Lekarz specjalista gastroenterologii Lekarz specjalista genetyki klinicznej Lekarz specjalista geriatrii

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Lekarz specjalista ginekologii onkologicznej Lekarz specjalista hematologii Lekarz specjalista hipertensjologii Lekarz specjalista immunologii klinicznej Lekarz specjalista kardiochirurgii Lekarz specjalista kardiologii Lekarz specjalista kardiologii dziecięcej Lekarz specjalista medycyny nuklearnej Lekarz specjalista medycyny paliatywnej Lekarz specjalista medycyny pracy Lekarz specjalista medycyny ratunkowej Lekarz specjalista medycyny rodzinnej Lekarz specjalista medycyny sądowej Lekarz specjalista medycyny sportowej Lekarz specjalista medycyny transportu Lekarz specjalista mikrobiologii lekarskiej Lekarz specjalista nefrologii Lekarz specjalista neonatologii Lekarz specjalista neurochirurgii Lekarz specjalista neurologii Lekarz specjalista neurologii dziecięcej Lekarz specjalista neuropatologii Lekarz specjalista okulistyki Lekarz specjalista onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz specjalista onkologii klinicznej Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz specjalista otorynolaryngologii Lekarz specjalista otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista patomorfologii Lekarz specjalista pediatrii Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Lekarz specjalista psychiatrii Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Lekarz specjalista radioterapii onkologicznej Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Lekarz specjalista reumatologii Lekarz specjalista seksuologii Lekarz specjalista toksykologii klinicznej Lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej Lekarz specjalista transplantologii klinicznej Lekarz specjalista urologii Lekarz specjalista urologii dziecięcej Lekarz specjalista zdrowia publicznego Lekarz specjalista chorób płuc dzieci Lekarz specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Lekarz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz specjalista gastroenterologii dziecięcej Lekarz specjalista intensywnej terapii Lekarz specjalista medycyny lotniczej Lekarz specjalista medycyny morskiej i tropikalnej

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Lekarz specjalista nefrologii dziecięcej Lekarz specjalista pediatrii metabolicznej Lekarz specjalista perinatologii Pozostali lekarze specjaliści 222 Pielęgniarki 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Pielęgniarka 2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty 223 Położne 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Położna 2232 Położne z tytułem specjalisty Położna specjalista organizacji i zarządzania Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe położne z tytułem specjalisty 224 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 2240 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego Specjalista do spraw ratownictwa medycznego 225 Lekarze weterynarii 2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz weterynarii 2252 Lekarze weterynarii specjaliści Lekarz weterynarii specjalista chirurgii weterynaryjnej

14 Dziennik Ustaw 14 Poz Lekarz weterynarii specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych Lekarz weterynarii specjalista chorób koni Lekarz weterynarii specjalista chorób owadów użytkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób przeżuwaczy Lekarz weterynarii specjalista chorób psów i kotów Lekarz weterynarii specjalista chorób ryb Lekarz weterynarii specjalista chorób trzody chlewnej Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt futerkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt nieudomowionych Lekarz weterynarii specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Lekarz weterynarii specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz Lekarz weterynarii specjalista radiologii weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista rozrodu zwierząt Lekarz weterynarii specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych Lekarz weterynarii specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej Pozostali lekarze weterynarii specjaliści 226 Lekarze dentyści 2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia Lekarz dentysta Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia 2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) Lekarz dentysta specjalista chirurgii stomatologicznej Lekarz dentysta specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Lekarz dentysta specjalista epidemiologii Lekarz dentysta specjalista ortodoncji Lekarz dentysta specjalista periodontologii Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej Lekarz dentysta specjalista stomatologii dziecięcej Lekarz dentysta specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Lekarz dentysta specjalista zdrowia publicznego Pozostali lekarze dentyści specjaliści 227 Diagności laboratoryjni 2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Diagnosta laboratoryjny 2272 Diagności laboratoryjni specjaliści Diagnosta laboratoryjny specjalista cytomorfologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista epidemiologii Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista mikrobiologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista zdrowia publicznego Diagnosta laboratoryjny specjalista zdrowia środowiskowego

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści 228 Farmaceuci 2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Farmaceuta 2282 Farmaceuci specjaliści Farmaceuta specjalista analityki farmaceutycznej Farmaceuta specjalista bromatologii Farmaceuta specjalista farmacji aptecznej Farmaceuta specjalista farmacji klinicznej Farmaceuta specjalista farmacji przemysłowej Farmaceuta specjalista farmacji szpitalnej Farmaceuta specjalista farmakologii Farmaceuta specjalista leku roślinnego Farmaceuta specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej Farmaceuta specjalista toksykologii Farmaceuta specjalista zdrowia publicznego Farmaceuta specjalista zdrowia środowiskowego Pozostali farmaceuci specjaliści 229 Inni specjaliści ochrony zdrowia 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Inspektor dozoru jądrowego Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista zdrowia publicznego Specjalista zdrowia środowiskowego Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2292 Fizjoterapeuci Fizjoterapeuta Specjalista fizjoterapii 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Specjalista do spraw dietetyki Specjalista żywienia człowieka Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 2294 Audiofonolodzy i logopedzi Audiofonolog Logopeda Neurologopeda Surdologopeda Pozostali audiofonolodzy i logopedzi 2295 Optometryści Optometrysta 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani Epidemiolog Koordynator badań klinicznych Kosmetolog Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Toksykolog Psychoonkolog Psychotraumatolog Specjalista radiofarmacji Specjalista inżynierii medycznej Elektroradiolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 23 Specjaliści nauczania i wychowania 231 Nauczyciele akademiccy 2310 Nauczyciele akademiccy Nauczyciel akademicki nauki biologiczne Nauczyciel akademicki nauki chemiczne Nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne Nauczyciel akademicki nauki farmaceutyczne Nauczyciel akademicki nauki fizyczne Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne Nauczyciel akademicki nauki leśne Nauczyciel akademicki nauki matematyczne Nauczyciel akademicki nauki medyczne Nauczyciel akademicki nauki o kulturze fizycznej Nauczyciel akademicki nauki o Ziemi Nauczyciel akademicki nauki prawne Nauczyciel akademicki nauki rolnicze Nauczyciel akademicki nauki techniczne Nauczyciel akademicki nauki teologiczne Nauczyciel akademicki nauki weterynaryjne Nauczyciel akademicki nauki wojskowe Nauczyciel akademicki sztuki filmowe Nauczyciel akademicki sztuki muzyczne Nauczyciel akademicki sztuki plastyczne Nauczyciel akademicki sztuki teatralne Pozostali nauczyciele akademiccy 232 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego 233 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciel biologii Nauczyciel chemii Nauczyciel etyki Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel geografii

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Nauczyciel historii Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedsiębiorczości Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel religii Nauczyciel techniki Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel wychowania fizycznego Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 234 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2341 Nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Nauczyciel przedszkola Wychowawca małego dziecka Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 235 Inni specjaliści nauczania i wychowania 2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania Andragog Ewaluator programów edukacji Metodyk edukacji na odległość Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor Wizytator Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2352 Nauczyciele szkół specjalnych Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog) Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)

18 Dziennik Ustaw 18 Poz Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog) Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Pozostali nauczyciele szkół specjalnych 2353 Lektorzy języków obcych Lektor języka obcego 2354 Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Instruktor tańca Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 2356 Instruktorzy technologii informatycznych Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych Pozostali instruktorzy technologii informatycznych 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Dydaktyk multimedialny Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel konsultant Nauczyciel logopeda Nauczyciel nauczania na odległość Nauczyciel psycholog Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych Pedagog animacji kulturalnej Pedagog szkolny Specjalista do spraw zarządzania w oświacie Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Wykładowca na kursach (edukator, trener) Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) Korepetytor Nauczyciel domowy Pedagog specjalny Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Pedagog Pedagog mediów Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 241 Specjaliści do spraw finansowych 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Biegły rewident Specjalista do spraw controllingu Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

19 Dziennik Ustaw 19 Poz Kontroler finansowy Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni Doradca emerytalny Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca podatkowy Doradca do spraw leasingu Specjalista do spraw tworzenia biznes planów Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni 2413 Analitycy finansowi Analityk giełdowy Analityk kredytowy Projektant pakietów usług finansowych Specjalista bankowości Specjalista do spraw factoringu Analityk finansowy Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) Analityk inwestycyjny Pozostali analitycy finansowi 242 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Administrator produkcji filmowej Koordynator projektów unijnych Makler nadzorujący Negocjator biznesowy Organizator transportu drogowego Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista do spraw konsultingu Specjalista do spraw logistyki Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) Specjalista ochrony informacji niejawnych Administrator bezpieczeństwa informacji Analityk biznesowy Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii Audytor Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego

20 Dziennik Ustaw 20 Poz Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor rybołówstwa morskiego Inspektor pracy Kontroler państwowy Rzecznik patentowy Specjalista administracji publicznej Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Specjalista do spraw planowania strategicznego Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Specjalista do spraw zamówień publicznych Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista zarządzania kryzysowego Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Analityk pracy Doradca EURES Doradca personalny Doradca zawodowy Konsultant do spraw kariery Lider klubu pracy Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw kultury firmy Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Specjalista do spraw wynagrodzeń Specjalista do spraw zarządzania talentami Specjalista integracji międzykulturowej Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Broker edukacyjny Specjalista do spraw rozwoju zawodowego Specjalista do spraw szkoleń Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 243 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Menedżer produktu (product manager) Menedżer marki (brand manager) Specjalista analizy i rozwoju rynku Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw reklamy Specjalista do spraw mediów interaktywnych Specjalista sprzedaży internetowej Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu 2432 Specjaliści do spraw public relations Specjalista etyki biznesu

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo