ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 760 wersja obowiązująca od ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. [Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy] Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej klasyfikacją, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. [Stosowanie klasyfikacji] Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy. 3. [Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728). 4. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej praca, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 111Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 1111Przedstawiciele władz publicznych Parlamentarzysta Polityk (minister, sekretarz/podsekretarz stanu) Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) 1112Wyżsi urzędnicy administracji publicznej Wyższy urzędnik państwowy Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej 1113Wyżsi urzędnicy władz samorządowych Wyższy urzędnik samorządowy 1114Zawodowi działacze organizacji członkowskich Zawodowy działacz organizacji komercyjnej/pracodawców Zawodowy działacz organizacji politycznej Zawodowy działacz organizacji pozarządowej Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej Zawodowy działacz organizacji związkowej 112Dyrektorzy generalni i wykonawczy

2 1120Dyrektorzy generalni i wykonawczy Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw informatyki/informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Prezes Rektor Syndyk Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy 12Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 121Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 1211Kierownicy do spraw finansowych Główny księgowy Kierownik biura rachunkowego Kierownik działu finansowego 1212Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik działu kadrowo-płacowego Kierownik działu szkoleń Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 1213Kierownicy do spraw strategicznych i planowania Dyrektor departamentu Kierownik do spraw strategicznych i planowania Naczelnik/kierownik wydziału 1219Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 122Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 1221Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży Kierownik działu marketingu Kierownik działu sprzedaży

3 122103Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży 1222Kierownicy do spraw reklamy i public relations Kierownik agencji reklamowej Kierownik działu reklamy/promocji/public relations 1223Kierownicy do spraw badań i rozwoju Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik działu badawczo-rozwojowego 13Kierownicy do spraw produkcji i usług 131Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1311Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem Kierownik w gospodarce leśnej 1312Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie Szyper 132Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 1321Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej Główny technolog Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik działu produkcji Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym 1322Kierownicy w górnictwie Kierownik działu wydobycia Kierownik jednostki ratownictwa górniczego Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym Kierownik ruchu w zakładzie górniczym 1323Kierownicy do spraw budownictwa Kierownik budowy Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 1324Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni Kierownik działu logistyki Kierownik działu transportu Kierownik działu zakupów Kierownik magazynu Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Zawiadowca stacji 133Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 1330Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownik działu informatyki Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

4 133005Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych Kierownik sieci informatycznych Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 134Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 1341Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik przedszkola Kierownik wioski dziecięcej Kierownik żłobka Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1342Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownik hospicjum Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej Kierownik placówki usług medycznych Kierownik zakładu opieki zdrowotnej Pielęgniarka oddziałowa 1343Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownik domu spokojnej starości 1344Kierownicy w instytucjach opieki społecznej Kierownik domu dziecka Kierownik domu opieki społecznej Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej Kierownik ośrodka pomocy rodzinie 1345Kierownicy w instytucjach edukacyjnych Dyrektor szkoły Dziekan Kierownik warsztatów szkolnych 1346Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik działu w banku Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej Kierownik placówki bankowej Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 1349Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyrektor aresztu śledczego/zakładu karnego Dyrektor zakładu dla nieletnich Kierownik agencji ochrony mienia i osób Kierownik firmy audytorskiej Kierownik kancelarii prawnej Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 14Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 141Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 1411Kierownicy w hotelarstwie

5 141101Kierownik działu w hotelu Kierownik hostelu/motelu Kierownik hotelu Kierownik pensjonatu 1412Kierownicy w gastronomii Kierownik działu w lokalu gastronomicznym Kierownik lokalu gastronomicznego 142Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 1420Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Kierownik działu w handlu detalicznym Kierownik działu w handlu hurtowym Kierownik hurtowni Kierownik supermarketu 143Kierownicy do spraw innych typów usług 1431Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury Kierownik agencji do spraw usług sportowych/turystycznych/kulturalnych Kierownik agencji filmowej/telewizyjnej Kierownik archiwum Kierownik biblioteki Kierownik domu kultury Kierownik galerii sztuki Kierownik kasyna Kierownik kina Kierownik klubu fitness Kierownik klubu sportowego Kierownik muzeum Kierownik parku rozrywki/cyrku Kierownik produkcji filmowej/telewizyjnej Kierownik siłowni Kierownik szkółki jeździeckiej Kierownik teatru Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury 1439Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik biura podroży Kierownik biura tłumaczeń Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center) Kierownik do spraw windykacji Kierownik firmy sprzątającej Kierownik kempingu Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 2SPECJALIŚCI 21Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 211Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

6 2111Fizycy i astronomowie Astrofizyk Astronom Fizyk Fizyk medyczny 2112Meteorolodzy Hydrometeorolog Meteorolog Synoptyk 2113Chemicy Chemik Chemik technologia chemiczna 2114Specjaliści nauk o Ziemi Geofizyk Geograf Geolog Hydrograf morski Hydrolog Oceanolog Pozostali specjaliści nauk o Ziemi 212Matematycy, statystycy i pokrewni 2120Matematycy, statystycy i pokrewni Aktuariusz Matematyk Demograf Statystyk Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni 213Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 2131Biolodzy i pokrewni Antropolog Biochemik Biofizyk Bioinżynier Biolog Biotechnolog Genetyk Mikrobiolog Pozostali biolodzy i pokrewni 2132Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni Doradca rolniczy Gleboznawca Inżynier leśnictwa Inżynier ogrodnictwa Inżynier rolnictwa Inżynier rybactwa

7 213207Inżynier zootechniki Klasyfikator gruntów Rzeczoznawca rolniczy Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2133Specjaliści do spraw ochrony środowiska Audytor ekologiczny Ekolog Specjalista ochrony środowiska 214Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 2141Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Inżynier normowania pracy Inżynier organizacji i planowania produkcji Inżynier utrzymania ruchu Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania Konsultant komitetu technicznego Logistyk Normalizator Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista kontroli jakości Towaroznawca Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2142Inżynierowie budownictwa Inżynier budownictwa budowle i drogi wodne Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Inżynier budownictwa budownictwo przemysłowe Inżynier budownictwa linie, węzły i stacje kolejowe Inżynier budownictwa urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier budownictwa wyburzanie obiektów Inżynier budowy dróg Inżynier budowy mostów Inżynier geotechnik Rzeczoznawca budowlany Pozostali inżynierowie budownictwa 2143Inżynierowie inżynierii środowiska Inżynier inżynierii środowiska gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier inżynierii środowiska gospodarka wodna i hydrologia Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Inżynier inżynierii środowiska melioracje Inżynier inżynierii środowiska oczyszczanie miast i gospodarka odpadami Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 2144Inżynierowie mechanicy Inżynier mechanik cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki metali

8 214403Inżynier mechanik maszyny i urządzenia energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe Inżynier mechanik mechanika precyzyjna Inżynier mechanik środki transportu Inżynier mechanik technologia mechaniczna Inżynier mechanik lotniczy Inżynier mechanizacji rolnictwa Inżynier spawalnik Pozostali inżynierowie mechanicy 2145Inżynierowie chemicy i pokrewni Inżynier inżynierii chemicznej Inżynier technologii chemicznej Inżynier technologii żywności Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 2146Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni Inżynier górnik górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych Inżynier górnik górnictwo węgla brunatnego Inżynier górnik górnictwo węgla kamiennego Inżynier górnik wiertnictwo Inżynier hutnik Inżynier inżynierii materiałowej Inżynier odlewnik Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 2149Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Audytor energetyczny Inspektor dozoru technicznego Inżynier automatyki i robotyki Inżynier awionik Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier energetyk Inżynier gospodarki przestrzennej Inżynier kliniczny Inżynier poligraf Inżynier pożarnictwa Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Inżynier technologii betonów Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii drewna Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii szkła Inżynier transportu drogowego Inżynier transportu kolejowego Inżynier włókiennik Kontroler kolejowy Legalizator

9 214922Metrolog Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych Specjalista do spraw pakowania i opakowań Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 215Inżynierowie elektrotechnologii 2151Inżynierowie elektrycy Inżynier elektroenergetyk Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych Inżynier elektryk Inżynier elektryk-automatyk Pozostali inżynierowie elektrycy 2152Inżynierowie elektronicy Inżynier elektronik Inżynier mechatronik Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Optoelektronik 2153Inżynierowie telekomunikacji Inżynier telekomunikacji Technolog inżynierii telekomunikacyjnej 216Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni 2161Architekci Architekt Architekt wnętrz 2162Architekci krajobrazu Architekt krajobrazu Architekt zieleni wewnątrz budynków 2163Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży Projektant biżuterii Kostiumograf Projektant mody Projektant wzornictwa przemysłowego 2164Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego Inżynier ruchu drogowego Inżynier ruchu kolejowego Urbanista 2165Kartografowie i geodeci Inżynier geodeta fotogrametria i teledetekcja Inżynier geodeta geodezja górnicza Inżynier geodeta geodezja inżynieryjno-przemysłowa Inżynier geodeta geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych Inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne Inżynier geodeta geomatyka Inżynier geodeta kataster i gospodarka nieruchomościami

10 216508Kartograf Pozostali kartografowie i geodeci 2166Projektanci grafiki i multimediów Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Ilustrator Projektant grafiki Projektant grafiki stron internetowych Specjalista do spraw animacji multimedialnej Pozostali projektanci grafiki i multimediów 22Specjaliści do spraw zdrowia 221Lekarze 2211Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz 2212Lekarze specjaliści Lekarz alergologia Lekarz anestezjologia i intensywna terapia Lekarz angiologia Lekarz audiologia i foniatria Lekarz balneologia i medycyna fizykalna Lekarz chirurgia dziecięca Lekarz chirurgia klatki piersiowej Lekarz chirurgia naczyniowa Lekarz chirurgia ogólna Lekarz chirurgia onkologiczna Lekarz chirurgia plastyczna Lekarz chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz choroby płuc Lekarz choroby wewnętrzne Lekarz choroby zakaźne Lekarz dermatologia i wenerologia Lekarz diabetologia Lekarz diagnostyka laboratoryjna Lekarz endokrynologia Lekarz epidemiologia Lekarz farmakologia kliniczna Lekarz gastroenterologia Lekarz genetyka kliniczna Lekarz geriatria Lekarz ginekologia onkologiczna Lekarz hematologia Lekarz hipertensjologia Lekarz immunologia kliniczna Lekarz kardiochirurgia Lekarz kardiologia

11 221231Lekarz kardiologia dziecięca Lekarz medycyna nuklearna Lekarz medycyna paliatywna Lekarz medycyna pracy Lekarz medycyna ratunkowa Lekarz medycyna rodzinna Lekarz medycyna sądowa Lekarz medycyna sportowa Lekarz medycyna transportu Lekarz mikrobiologia lekarska Lekarz nefrologia Lekarz neonatologia Lekarz neurochirurgia Lekarz neurologia Lekarz neurologia dziecięca Lekarz neuropatologia Lekarz okulistyka Lekarz onkologia i hematologia dziecięca Lekarz onkologia kliniczna Lekarz ortopedia i traumatologia narządu ruchu Lekarz otorynolaryngologia Lekarz otorynolaryngologia dziecięca Lekarz patomorfologia Lekarz pediatria Lekarz położnictwo i ginekologia Lekarz psychiatria Lekarz psychiatria dzieci i młodzieży Lekarz radiologia i diagnostyka obrazowa Lekarz radioterapia onkologiczna Lekarz rehabilitacja medyczna Lekarz reumatologia Lekarz seksuologia Lekarz toksykologia kliniczna Lekarz transfuzjologia kliniczna Lekarz transplantologia kliniczna Lekarz urologia Lekarz urologia dziecięca Lekarz zdrowie publiczne Pozostali lekarze specjaliści 222Pielęgniarki 2221Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Pielęgniarka 2222Pielęgniarki specjalistki Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

12 222203Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe pielęgniarki specjalistki 223Położne 2231Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Położna 2232Położne specjalistki Położna specjalista organizacji i zarządzania Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe położne specjalistki 224Specjaliści ratownictwa medycznego 2240Specjaliści ratownictwa medycznego Ratownik medyczny specjalista 225Lekarze weterynarii 2251Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz weterynarii 2252Lekarze weterynarii specjaliści Lekarz weterynarii specjalista chirurgii weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych Lekarz weterynarii specjalista chorób koni Lekarz weterynarii specjalista chorób owadów użytkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób przeżuwaczy

13 225206Lekarz weterynarii specjalista chorób psów i kotów Lekarz weterynarii specjalista chorób ryb Lekarz weterynarii specjalista chorób trzody chlewnej Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt futerkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt nieudomowionych Lekarz weterynarii specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Lekarz weterynarii specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz Lekarz weterynarii specjalista radiologii weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista rozrodu zwierząt Lekarz weterynarii specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych Lekarz weterynarii specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej 226Lekarze dentyści 2261Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz dentysta 2262Lekarze dentyści specjaliści Lekarz dentysta chirurgia stomatologiczna Lekarz dentysta chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz dentysta epidemiologia Lekarz dentysta ortodoncja Lekarz dentysta periodontologia Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna Lekarz dentysta stomatologia dziecięca Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z endodoncją Lekarz dentysta zdrowie publiczne Pozostali lekarze dentyści specjaliści 227Diagności laboratoryjni 2271Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Diagnosta laboratoryjny 2272Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej Diagnosta laboratoryjny cytomorfologia medyczna Diagnosta laboratoryjny epidemiologia Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna diagnostyka sądowa Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna genetyka medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna immunologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny zdrowie środowiskowe Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej 228Inni specjaliści ochrony zdrowia

14 2281Farmaceuci Farmaceuta analityka farmaceutyczna Farmaceuta bromatologia Farmaceuta farmacja apteczna Farmaceuta farmacja kliniczna Farmaceuta farmacja przemysłowa Farmaceuta farmacja szpitalna Farmaceuta farmakologia Farmaceuta lek roślinny Farmaceuta mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna Farmaceuta toksykologia Farmaceuta zdrowie publiczne Farmaceuta zdrowie środowiskowe Pozostali farmaceuci 2282Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Inspektor dozoru jądrowego Promotor zdrowia Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista zdrowia publicznego 2283Fizjoterapeuci Fizjoterapeuta 2284Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Specjalista dietetyk Specjalista żywienia człowieka 2285Audiofonolodzy i logopedzi Audiofonolog Logopeda Logopeda neurologopedia Logopeda surdologopedia 2286Optometryści Optometrysta 2289Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani Epidemiolog Koordynator badań klinicznych Kosmetolog Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień Toksykolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 23Specjaliści nauczania i wychowania 231Nauczyciele akademiccy 2310Nauczyciele akademiccy Nauczyciel akademicki nauki biologiczne

15 231002Nauczyciel akademicki nauki chemiczne Nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne Nauczyciel akademicki nauki farmaceutyczne Nauczyciel akademicki nauki fizyczne Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne Nauczyciel akademicki nauki leśne Nauczyciel akademicki nauki matematyczne Nauczyciel akademicki nauki medyczne Nauczyciel akademicki nauki o kulturze fizycznej Nauczyciel akademicki nauki o Ziemi Nauczyciel akademicki nauki prawne Nauczyciel akademicki nauki rolnicze Nauczyciel akademicki nauki techniczne Nauczyciel akademicki nauki teologiczne Nauczyciel akademicki nauki weterynaryjne Nauczyciel akademicki nauki wojskowe Nauczyciel akademicki sztuki filmowe Nauczyciel akademicki sztuki muzyczne Nauczyciel akademicki sztuki plastyczne Nauczyciel akademicki sztuki teatralne Pozostali nauczyciele akademiccy 232Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320Nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego 233Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2330Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciel biologii Nauczyciel chemii Nauczyciel etyki Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel geografii Nauczyciel historii Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel języka hiszpańskiego

16 233011Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel języka włoskiego Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedsiębiorczości Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel religii Nauczyciel techniki Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel wychowania fizycznego Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 234Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2341Nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 2342Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Nauczyciel przedszkola Wychowawca małego dziecka 235Inni specjaliści nauczania i wychowania 2351Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania Andragog Ewaluator programów edukacji

17 235103Metodyk edukacji na odległość Metodyk multimedialny Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor Pedagog Pedagog medialny Wizytator Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2352Nauczyciele szkół specjalnych Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog) Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta) Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog) Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Pozostali nauczyciele szkół specjalnych 2353Lektorzy języków obcych Lektor języka angielskiego Lektor języka francuskiego Lektor języka hiszpańskiego Lektor języka niemieckiego Lektor języka rosyjskiego Lektor języka włoskiego Pozostali lektorzy języków obcych 2354Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych 2355Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Instruktor tańca Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych 2356Instruktorzy technologii informatycznych Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych 2359Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Dydaktyk aplikacji multimedialnych Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel konsultant Nauczyciel logopeda Nauczyciel na odległość Nauczyciel psycholog Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych Pedagog animacji kulturalnej Pedagog szkolny Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

18 235914Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Wykładowca na kursach (edukator, trener) Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 24Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 241Specjaliści do spraw finansowych 2411Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Biegły rewident Specjalista do spraw kontrolingu Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej 2412Doradcy finansowi i inwestycyjni Doradca emerytalny Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca podatkowy 2413Analitycy finansowi Analityk giełdowy Analityk kredytowy Projektant pakietów usług finansowych Specjalista bankowości Specjalista do spraw factoringu Specjalista do spraw finansów Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) Pozostali analitycy finansowi 242Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 2421Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Administrator produkcji filmowej Koordynator projektów unijnych Makler nadzorujący Negocjator biznesowy Organizator transportu drogowego Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista do spraw konsultingu Specjalista do spraw logistyki Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy Specjalista ochrony informacji niejawnych Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 2422Specjaliści do spraw administracji i rozwoju Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

19 242203Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego Audytor Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony rybołówstwa Inspektor pracy Kontroler państwowy Rzecznik patentowy Specjalista administracji publicznej Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw planowania strategicznego Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Specjalista do spraw zamówień publicznych Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista zarządzania kryzysowego Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2423Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Analityk pracy Doradca EURES Doradca personalny Doradca zawodowy Konsultant do spraw kariery Lider klubu pracy Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw kultury firmy Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Specjalista do spraw wynagrodzeń Specjalista do spraw zarządzania talentami Specjalista wielokulturowości Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 2424Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Broker edukacyjny Specjalista do spraw rozwoju zawodowego Specjalista do spraw szkoleń Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

20 243Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 2431Specjaliści do spraw reklamy i marketingu Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Menedżer produktu Opiekun marki (brand manager) Specjalista analizy i rozwoju rynku Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw reklamy 2432Specjaliści do spraw public relations Etyk biznesu Lobbysta Specjalista do spraw public relations 2433Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych) Inżynier sprzedaży Opiekun klienta Przedstawiciel medyczny Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) Specjalista do spraw sprzedaży Specjalista zaopatrzenia medycznego 2434Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych 244Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2441Specjaliści do spraw rynku nieruchomości Pośrednik w obrocie nieruchomościami Rzeczoznawca majątkowy Zarządca nieruchomości Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 25Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 251Analitycy systemowi i programiści 2511Analitycy systemowi Analityk systemów teleinformatycznych Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych Projektant/architekt systemów teleinformatycznych 2512Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 2513Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów Architekt stron internetowych Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu 2514Programiści aplikacji

21 251401Programista aplikacji 2519Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Informatyk medyczny Specjalista zastosowań informatyki Tester oprogramowania komputerowego Tester systemów teleinformatycznych Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 252Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 2521Projektanci i administratorzy baz danych Administrator baz danych Analityk baz danych Projektant baz danych 2522Administratorzy systemów komputerowych Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP Pozostali administratorzy systemów komputerowych 2523Specjaliści do spraw sieci komputerowych Administrator sieci informatycznej Inżynier systemów i sieci komputerowych 2529Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania 26Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 261Specjaliści z dziedziny prawa 2611Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Adwokat Prokurator Radca prawny 2612Sędziowie Sędzia 2619Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent sędziego Komornik sądowy Notariusz Prawnik legislator Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Referendarz sądowy Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 262Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 2621Archiwiści i muzealnicy Archiwista

22 262102Muzealnik 2622Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Analityk informacji i raportów medialnych Analityk ruchu na stronach internetowych Bibliotekoznawca Broker informacji (researcher) Menedżer zawartości serwisów internetowych Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Specjalista zarządzania informacją Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 263Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 2631Ekonomiści Ekonometryk Ekonomista 2632Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni Archeolog Etnograf Kulturoznawca Socjolog Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 2633Filozofowie, historycy i politolodzy Filozof Historyk Historyk sztuki Politolog Specjalista polityki społecznej Teolog 2634Psycholodzy i pokrewni Psycholog Psycholog biznesu Psycholog kliniczny Psycholog organizacji Psycholog sportowy Psycholog wychowawczy/dziecka Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych Specjalista komunikacji społecznej Specjalista marketingu społecznego Pozostali psycholodzy i pokrewni 2635Specjaliści do spraw społecznych Kurator sądowy Mediator Specjalista do spraw rodziny (familiolog) Specjalista pracy socjalnej Specjalista resocjalizacji Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

23 263590Pozostali specjaliści do spraw społecznych 2636Specjaliści do spraw religii Duchowny religii mojżeszowej Duchowny religii muzułmańskiej Duchowny wyznania prawosławnego Duchowny wyznania rzymskokatolickiego Duchowny wyznań ewangelickich Zakonnik Pozostali specjaliści do spraw religii 264Literaci, dziennikarze i filolodzy 2641Literaci i inni autorzy tekstów Edytor materiałów źródłowych Pisarz Poeta Redaktor wydawniczy Scenarzysta Pozostali literaci i inni autorzy tekstów 2642Dziennikarze Dziennikarz Fotoedytor Krytyk artystyczny Redaktor programowy Reporter radiowy/telewizyjny/prasowy 2643Filolodzy i tłumacze Filolog filologia klasyczna Filolog filologia obcojęzyczna Filolog filologia polska Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka arabskiego Tłumacz języka chińskiego Tłumacz języka francuskiego Tłumacz języka hiszpańskiego Tłumacz języka japońskiego Tłumacz języka migowego Tłumacz języka niemieckiego Tłumacz języka rosyjskiego Tłumacz języka włoskiego Tłumacz konferencyjny ustny Tłumacz tekstów Pozostali filolodzy i tłumacze 265Twórcy i artyści 2651Artyści plastycy Artysta fotografik Artysta grafik Artysta malarz

24 265104Artysta rzeźbiarz Konserwator dzieł sztuki Scenograf Pozostali artyści plastycy 2652Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy Artysta muzyk instrumentalista Artysta muzyk wokalista Dyrygent Kompozytor Muzyk reżyser dźwięku Muzykolog Piosenkarz Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 2653Choreografowie i tancerze Choreograf Tancerz baletowy Pozostali choreografowie i tancerze 2654Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni Asystent reżysera filmowego Operator obrazu Producent filmowy Producent teatralny Producent telewizyjny Realizator programu telewizyjnego Reżyser filmowy Reżyser teatralny Reżyser telewizyjny Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni 2655Aktorzy Aktor Aktor lalkarz Mim 2656Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni Komentator sportowy Konferansjer Lektor dialogów filmowych i radiowych Prezenter muzyczny (discjockey) Prezenter telewizyjny Spiker radiowy 2659Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani Twórca ludowy Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani 3TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 31Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311Technicy nauk fizycznych i technicznych

25 3111Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni Laborant chemiczny Probierz Technik analityk S Technik geodeta S Technik geofizyk S Technik geolog S Technik hydrolog S Technik meteorolog S Technik metrolog Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 3112Technicy budownictwa Kosztorysant budowlany Laborant budowlany Technik architekt Technik budownictwa S Technik budownictwa wodnego S Technik drogownictwa S Technik dróg i mostów kolejowych S Technik inżynierii środowiska i melioracji S Technik urządzeń sanitarnych S Pozostali technicy budownictwa 3113Technicy elektrycy Kontroler jakości wyrobów elektrycznych Technik elektroenergetyk transportu szynowego S Technik elektryk S Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych Technik elektryk samochodowy Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Technik energetyk Pozostali technicy elektrycy 3114Technicy elektronicy i pokrewni Diagnosta kolejowy Instalator systemów alarmowych Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych Instalator systemów telewizji przemysłowej Kontroler jakości wyrobów elektronicznych Projektant systemów alarmowych Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S Technik elektronik S Technik elektroniki medycznej S Technik mechatronik S Pozostali technicy elektronicy i pokrewni 3115Technicy mechanicy

26 311501Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Kontroler jakości wyrobów mechanicznych Kontroler stanu technicznego pojazdów Technik mechanik S Technik mechanik budowy środków transportu Technik mechanik eksploatacji środków transportu Technik mechanik-konserwator urządzeń dźwigowych Technik mechanik maszyn i urządzeń Technik mechanik obróbki skrawaniem Technik mechanik precyzyjny Technik mechanik urządzeń przemysłowych Technik mechanizacji rolnictwa S Technik pojazdów samochodowych S Pozostali technicy mechanicy 3116Technicy chemicy i pokrewni Technik papiernictwa S Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Technik technologii chemicznej S Technik technologii środków farmaceutycznych Technik technologii środków kosmetycznych Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Pozostali technicy chemicy i pokrewni 3117Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni Technik górnictwa odkrywkowego S Technik górnictwa otworowego S Technik górnictwa podziemnego S Technik hutnik S Technik odlewnik S Technik przeróbki kopalin stałych S Technik wiertnik S Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 3118Kreślarze Rysownik geodezyjny Rysownik kartograficzny Pozostali kreślarze 3119Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Cechowniczy Kontroler jakości połączeń spawanych Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych S Operator badań defektoskopowych Operator reaktora Pracownik obsługi bankomatów Serwisant urządzeń medycznych Technik akustyk Technik automatyk

27 311910Technik budownictwa okrętowego S Technik cyfrowych procesów graficznych S Technik garbarz S Technik gazownictwa Technik instrumentów muzycznych S Technik normowania pracy Technik obuwnik S Technik organizacji produkcji Technik poligraf S Technik pożarnictwa S Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Technik technologii ceramicznej S Technik technologii drewna S Technik technologii materiałów budowlanych Technik technologii odzieży S Technik technologii szkła S Technik technologii wyrobów skórzanych S Technik transportu drogowego S Technik transportu kolejowego S Technik urządzeń chłodniczych Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S Technik włókiennik S Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 312Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie 3121Mistrzowie produkcji w górnictwie Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym Mistrz produkcji w górnictwie otworowym Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym 3122Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 3123Mistrzowie produkcji w budownictwie Mistrz produkcji w budownictwie drogowym Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym Mistrz produkcji w budownictwie mostowym

28 312304Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym Mistrz produkcji w budownictwie wodnym Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie 313Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 3131Operatorzy urządzeń energetycznych Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Elektroenergetyk elektrowni wodnych Elektroenergetyk nastawni Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń Maszynista agregatów prądotwórczych Maszynista turbozespołu parowego Maszynista turbozespołu wodnego Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni Obchodowy bloku Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 3132Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych Maszynista chłodni Maszynista sprężarek Maszynista wentylatorów w kopalni Operator (maszynista) stacji pomp Operator spalarni odpadów komunalnych Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających Operator urządzeń oczyszczania ścieków Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 3133Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym Kontroler procesów w produkcji nawozów sztucznych Kontroler procesów w produkcji włókien chemicznych Kontroler reaktorów chemicznych Kontroler urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych Kontroler urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów Kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających Kontroler urządzeń koksowniczych Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym 3134Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu Kontroler procesów przeróbki ropy naftowej i gazu 3135Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych Kontroler urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali Kontroler urządzeń do wytopu metali Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali Kontroler urządzeń odlewniczych Kontroler urządzeń walcowniczych

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.) Dz.U.10.82.537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010 Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010r. KZIS z 2007r. KZIS z 2010 r. 111101 Parlamentarzysta 111101 Parlamentarzysta 111102 Polityk

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW ujętych w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy w portalach internetowych

Analiza ofert pracy w portalach internetowych Analiza ofert pracy w portalach internetowych Desk research Kalisz, grudzieo 2010 1 Spis treści Wstęp... 3 Metodologia... 5 Metody poszukiwania pracy... 8 Korzystanie z Internetu w Polsce... 12 Analiza

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA Klasy ryzyka dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 004 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 644), zmienionej rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPU/20034/2014 P Data:2014-03-19 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia^, ^ marca 2014 r. DRP-II-02101-1( 8^)-EZD/13 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego W zal^czeniu przekazuj?

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo