OGÓLNE WARUNKI UMOWY a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŝ wyraŝona w złotych równowartość euro, pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Biała Podlaska ul. Akademicka 2 NIP: , REGON: , zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu..., prowadzonego pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego (tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów oraz środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać według bieŝących, częściowych zamówień do Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2, fabrycznie nowe, pochodzące z bieŝącej produkcji, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego (tusze, tonery, taśmy barwiące, głowice, bębny), oraz środki do czyszczenia i konserwacji sprzętu (aerozole do czyszczenia ekranów, pianki do czyszczenia obudowy sprzętu, nawilŝane chusteczki do czyszczenia ekranów, spręŝone powietrze). Wykonawca zobowiązuje się równieŝ do sukcesywnego odbierania, zuŝytych przez Zamawiającego, materiałów eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 2. Pod pojęciem fabrycznie nowe, pochodzące z bieŝącej produkcji rozumie się materiały eksploatacyjne wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, posiadające w dniu dostawy terminem przydatności do uŝytku nie krótszy niŝ 6 miesięcy w oryginalnych (bez śladów uszkodzenia) opakowaniach producenta z etykietami zawierającymi znak firmowy (logo), symbol produktu (numer katalogowy), termin przydatności do uŝytku oraz wskazanie, do jakich urządzeń są przeznaczone. 3. Dokładny asortyment, ilości i ceny jednostkowe brutto wymienionego w ust.1 przedmiotu umowy określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Strona 1 z 6

2 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego na swój koszt, transportem zapewniającym naleŝyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca gwarantuje, Ŝe zaoferowane w poz.... formularza cenowego, produkty są równowaŝne jakościowo w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego, co potwierdzone zostało wynikami stosownych badań przeprowadzonych zgodnie z wymogami normy ISO albo ISO Producent produktów równowaŝnych dysponuje certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001, ponadto dysponuje raportami z testów, wykonanych przez niezaleŝną zewnętrzną instytucję posiadającą stosowne uprawnienia certyfikujące i nortyfikujące produkty, zgodnie z wymaganiami normy ISO 19752, ISO (dla tonerów) i ISO 24711, ISO (dla tuszy). W/w wymienione certyfikaty i raporty stanowią załącznik do niniejszej umowy (postanowienia, które zostaną ujęte w umowie w przypadku zaoferowania materiałów równowaŝnych jakościowo). 6. Prawidłowy przebieg realizacji dostaw ze strony Zamawiającego będzie nadzorować... tel./fax..., natomiast ze strony Wykonawcy nadzorować będzie... tel./fax... 2 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od dnia...r. do dnia... r. 2. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy, według bieŝących częściowych zamówień, w terminie 10 dni od daty przesłania faksem zamówienia na nr...,/drogą elektroniczną..., a ich wielkość i częstotliwość wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy (zabezpieczona w budŝecie Zamawiającego) określona w oparciu o przewidywane w okresie obowiązywania umowy zuŝycie poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi... zł, brutto (słownie złotych:...) 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym w całości lub części, do wysokości 30% maksymalnej kwoty określonej w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu tej rezygnacji. 3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie oferowanych cen jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego Zamawiającemu poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy wymienionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 4. Podane w formularzu cenowym jednostkowe ceny brutto obejmujące koszt poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy wraz z jego sukcesywną dostawą do WWFiS w Białej Podlaskiej oraz ewentualnymi reklamacjami, będą stałymi (ryczałtowymi) cenami jednostkowymi, które przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały waloryzacji. 4 Warunki płatności 1. Zapłata dokonywana będzie po kaŝdorazowej dostawie zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego oraz stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego dostarczenia wszyst- Strona 2 z 6

3 kich zamówionych pozycji i ilości, zgodnych z podanymi w formularzu cenowym typami (nazwami) i cenami jednostkowymi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zapłata wystawionej przez Wykonawcę faktury zostanie dokonana przelewem bankowym w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiajacego. 5 Odbiór przedmiotu umowy, reklamacje, odbiór zuŝytych materiałów eksploatacyjnych 1. Zamawiający zobowiązuje się do wizualnego sprawdzenia kaŝdorazowo dostarczonego asortymentu przedmiotu umowy i dokonania odbioru ilościowo-jakościowego w terminie 3 dni od daty jego otrzymania, co będzie podstawą do wystawienia faktury. 2*. Do porównywania jakości dostarczanych produktów wymienionych w poz. 7, 8, 9, 10 formularza cenowego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), Wykonawca pozostawi na czas obowiązywania umowy, próbki (dostarczone wraz z ofertą) jako wzór. Próbki zostaną zwrócone Wykonawcy, na jego wniosek, po zakończeniu umowy (postanowienia, które zostaną ujęte w umowie w przypadku zaoferowania materiałów równowaŝnych jakościowo). 3. Dostarczona partia towaru nie zostanie odebrana przez upowaŝnioną osobę Zamawiającego w przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków i uszkodzeń opakowania czy niezgodności z zawartą umową. Wadliwa partia towaru zostanie zwrócona Wykonawcy. 4. Natomiast w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w odebranych produktach (w szczególności: dostarczonych po dacie ich przydatności, wadliwie działających, nie nadających się do uŝycia), Zamawiający ma prawo w terminie do 3 dni od daty ujawnienia wady składać wszelkie reklamacje dotyczące jakości dostarczonego towaru, przesyłając faxem/ em stosowną reklamację i zwracając wadliwy towar Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego załatwienia zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia, poprzez odebranie na swój koszt i ryzyko reklamowanego przedmiotu umowy i dostarczenie właściwego. 6. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego dostarczenia przedmiotu umowy innego, co do jakości i rodzaju od zadeklarowanego w ofercie przetargowej i niniejszej umowie. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, powstałe w wyniku uŝywania przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 8. W sytuacji, gdy dostarczone materiały eksploatacyjne spowodują awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, Ŝe przyczyną awarii jest dostarczony towar (np. toner, tusz, głowica itp.), koszty naprawy obciąŝają Wykonawcę. Zamawiający dokona naprawy uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy, dokonując potrącenia naleŝnej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy, na co on wyraŝa zgodę. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego odbioru na swój koszt, zuŝytych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. Częstotliwość i formę odbioru Wykonawca uzgodni z osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg realizacji dostaw ze strony Zamawiającego. 6* Podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje się cały wymagany zakres przedmiotu zamówienia wykonać siłami własnymi nie korzystając z usług Podwykonawców. postanowienia, które zostaną ujęte w umowie, o ile wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców zostanie zadeklarowane w złoŝonej przez Wykonawcę ofercie 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymagany zakres zamówienia siłami własnymi oraz przy ewentualnej pomocy Podwykonawców. Strona 3 z 6

4 2. Wykonawca zgodnie ze złoŝoną ofertą, moŝe wykonać przy udziale Podwykonawców nastepujace zakresy przedmiotu zamówienia: 1)... 2)... 3) Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług Podwykonawców. 4. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i naleŝyte wykonanie zamówienia, takŝe w części powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 5. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy na wykonanie określonego zakresu przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 6. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zawarcie umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. 7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŝnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z Podwykonawcą. 8. JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem wypłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną, przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego Ŝądania, dokona potrącenia powyŝszej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy, na co on wyraŝa zgodę. 9. Po wykonaniu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, Ŝe otrzymał on całe naleŝne mu wynagrodzenie. 10. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zatrzyma wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. 7 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu: a. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust 1 niniejszej umowy, b. opóźnienia w wykonaniu określonego w 1 umowy przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego części poprzez niedotrzymanie terminu ustalonego 2 ust. 2 oraz 5 ust 5 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień zwłoki. NaleŜności z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realizacji umowy podlegają potrąceniu z fakturowanych naleŝności Wykonawcy na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego lub Strona 4 z 6

5 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po jego stronie, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust 1, z zastrzeŝeniem postanowień 8 niniejszej umowy. 2. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 8 Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 1. Odstąpienie od umowy moŝe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i musi zawierać szczegółowe uzasadnienie. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie moŝe nastąpić przy wykorzystaniu postanowień określonych w art.145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W wypadku określonym w ust. 2 Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, gdy: 1) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeŝeń Zamawiającego nie wykonuje dostawy zgodnie z warunkami umowy, nie stosuje się do zaleceń Zamawiającego mających wpływ na jakość, lub terminowość jej wykonania, 2) Wykonawca trzykrotne niedotrzyma terminu wykonania dostawy lub trzykrotne wykona dostawy niezgodnie z zamówieniem, niezaleŝnie do naliczania kar umownych, 3) nastąpiła likwidacja spółki Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złoŝony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie uzgodnionych z Zamawiającym, nie wywiązuje się z płatności wobec podwykonawców lub wykonuje przy pomocy podwykonawców zakresy zamówienia zastrzeŝone w umowie do wykonania przez niego osobiście. 9 Zmiany umowy 1. Z zastrzeŝeniem postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaŝności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy. 2. Strony zastrzegają moŝliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) Warunków jej wykonania (z zastrzeŝeniem, Ŝe zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny), w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŝeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych, pod warunkiem zaoferowania materiałów o porównywalnych (czyli nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŝytkowych, Strona 5 z 6

6 c) z powodu siły wyŝszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŝna było przewidzieć i jemu zapobiec, d) gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŝliwości naleŝytego wykonania zamówienia zgodnie z zawarta umową. 2) Cen jednostkowych brutto przedmiotu umowy, zawartych w formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ustawowej % stawki podatku od towarów i usług VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawki i dotyczy części dostaw, których w dniu zmiany stawki, jeszcze nie wykonano. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie moŝe stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. 4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia itp.), 2) zmiana danych teleadresowych, 3) rezygnacja Zamawiającego z części umownego zakresu dostaw. 5. Strony ustalają, Ŝe z dniem podpisania niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron. 10 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca stwierdza, Ŝe przed przystąpieniem do postępowania zdobył wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty uwzględniając je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Wydziału Wychownia Fizycznego i Sportu w Białej Podlakiej. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 formularz cenowy Załącznik nr 2 certyfikaty i raporty Strona 6 z 6

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo