OGÓLNE WARUNKI UMOWY a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŝ wyraŝona w złotych równowartość euro, pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Biała Podlaska ul. Akademicka 2 NIP: , REGON: , zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu..., prowadzonego pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego (tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów oraz środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać według bieŝących, częściowych zamówień do Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2, fabrycznie nowe, pochodzące z bieŝącej produkcji, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego (tusze, tonery, taśmy barwiące, głowice, bębny), oraz środki do czyszczenia i konserwacji sprzętu (aerozole do czyszczenia ekranów, pianki do czyszczenia obudowy sprzętu, nawilŝane chusteczki do czyszczenia ekranów, spręŝone powietrze). Wykonawca zobowiązuje się równieŝ do sukcesywnego odbierania, zuŝytych przez Zamawiającego, materiałów eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 2. Pod pojęciem fabrycznie nowe, pochodzące z bieŝącej produkcji rozumie się materiały eksploatacyjne wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, posiadające w dniu dostawy terminem przydatności do uŝytku nie krótszy niŝ 6 miesięcy w oryginalnych (bez śladów uszkodzenia) opakowaniach producenta z etykietami zawierającymi znak firmowy (logo), symbol produktu (numer katalogowy), termin przydatności do uŝytku oraz wskazanie, do jakich urządzeń są przeznaczone. 3. Dokładny asortyment, ilości i ceny jednostkowe brutto wymienionego w ust.1 przedmiotu umowy określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Strona 1 z 6

2 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego na swój koszt, transportem zapewniającym naleŝyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca gwarantuje, Ŝe zaoferowane w poz.... formularza cenowego, produkty są równowaŝne jakościowo w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego, co potwierdzone zostało wynikami stosownych badań przeprowadzonych zgodnie z wymogami normy ISO albo ISO Producent produktów równowaŝnych dysponuje certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001, ponadto dysponuje raportami z testów, wykonanych przez niezaleŝną zewnętrzną instytucję posiadającą stosowne uprawnienia certyfikujące i nortyfikujące produkty, zgodnie z wymaganiami normy ISO 19752, ISO (dla tonerów) i ISO 24711, ISO (dla tuszy). W/w wymienione certyfikaty i raporty stanowią załącznik do niniejszej umowy (postanowienia, które zostaną ujęte w umowie w przypadku zaoferowania materiałów równowaŝnych jakościowo). 6. Prawidłowy przebieg realizacji dostaw ze strony Zamawiającego będzie nadzorować... tel./fax..., natomiast ze strony Wykonawcy nadzorować będzie... tel./fax... 2 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od dnia...r. do dnia... r. 2. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy, według bieŝących częściowych zamówień, w terminie 10 dni od daty przesłania faksem zamówienia na nr...,/drogą elektroniczną..., a ich wielkość i częstotliwość wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy (zabezpieczona w budŝecie Zamawiającego) określona w oparciu o przewidywane w okresie obowiązywania umowy zuŝycie poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi... zł, brutto (słownie złotych:...) 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym w całości lub części, do wysokości 30% maksymalnej kwoty określonej w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu tej rezygnacji. 3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie oferowanych cen jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego Zamawiającemu poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy wymienionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 4. Podane w formularzu cenowym jednostkowe ceny brutto obejmujące koszt poszczególnego asortymentu przedmiotu umowy wraz z jego sukcesywną dostawą do WWFiS w Białej Podlaskiej oraz ewentualnymi reklamacjami, będą stałymi (ryczałtowymi) cenami jednostkowymi, które przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały waloryzacji. 4 Warunki płatności 1. Zapłata dokonywana będzie po kaŝdorazowej dostawie zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego oraz stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego dostarczenia wszyst- Strona 2 z 6

3 kich zamówionych pozycji i ilości, zgodnych z podanymi w formularzu cenowym typami (nazwami) i cenami jednostkowymi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zapłata wystawionej przez Wykonawcę faktury zostanie dokonana przelewem bankowym w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiajacego. 5 Odbiór przedmiotu umowy, reklamacje, odbiór zuŝytych materiałów eksploatacyjnych 1. Zamawiający zobowiązuje się do wizualnego sprawdzenia kaŝdorazowo dostarczonego asortymentu przedmiotu umowy i dokonania odbioru ilościowo-jakościowego w terminie 3 dni od daty jego otrzymania, co będzie podstawą do wystawienia faktury. 2*. Do porównywania jakości dostarczanych produktów wymienionych w poz. 7, 8, 9, 10 formularza cenowego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), Wykonawca pozostawi na czas obowiązywania umowy, próbki (dostarczone wraz z ofertą) jako wzór. Próbki zostaną zwrócone Wykonawcy, na jego wniosek, po zakończeniu umowy (postanowienia, które zostaną ujęte w umowie w przypadku zaoferowania materiałów równowaŝnych jakościowo). 3. Dostarczona partia towaru nie zostanie odebrana przez upowaŝnioną osobę Zamawiającego w przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków i uszkodzeń opakowania czy niezgodności z zawartą umową. Wadliwa partia towaru zostanie zwrócona Wykonawcy. 4. Natomiast w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w odebranych produktach (w szczególności: dostarczonych po dacie ich przydatności, wadliwie działających, nie nadających się do uŝycia), Zamawiający ma prawo w terminie do 3 dni od daty ujawnienia wady składać wszelkie reklamacje dotyczące jakości dostarczonego towaru, przesyłając faxem/ em stosowną reklamację i zwracając wadliwy towar Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego załatwienia zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia, poprzez odebranie na swój koszt i ryzyko reklamowanego przedmiotu umowy i dostarczenie właściwego. 6. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego dostarczenia przedmiotu umowy innego, co do jakości i rodzaju od zadeklarowanego w ofercie przetargowej i niniejszej umowie. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, powstałe w wyniku uŝywania przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 8. W sytuacji, gdy dostarczone materiały eksploatacyjne spowodują awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, Ŝe przyczyną awarii jest dostarczony towar (np. toner, tusz, głowica itp.), koszty naprawy obciąŝają Wykonawcę. Zamawiający dokona naprawy uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy, dokonując potrącenia naleŝnej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy, na co on wyraŝa zgodę. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego odbioru na swój koszt, zuŝytych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. Częstotliwość i formę odbioru Wykonawca uzgodni z osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg realizacji dostaw ze strony Zamawiającego. 6* Podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje się cały wymagany zakres przedmiotu zamówienia wykonać siłami własnymi nie korzystając z usług Podwykonawców. postanowienia, które zostaną ujęte w umowie, o ile wykonanie umowy przy udziale Podwykonawców zostanie zadeklarowane w złoŝonej przez Wykonawcę ofercie 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymagany zakres zamówienia siłami własnymi oraz przy ewentualnej pomocy Podwykonawców. Strona 3 z 6

4 2. Wykonawca zgodnie ze złoŝoną ofertą, moŝe wykonać przy udziale Podwykonawców nastepujace zakresy przedmiotu zamówienia: 1)... 2)... 3) Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług Podwykonawców. 4. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i naleŝyte wykonanie zamówienia, takŝe w części powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 5. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy na wykonanie określonego zakresu przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 6. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zawarcie umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. 7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŝnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z Podwykonawcą. 8. JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem wypłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną, przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego Ŝądania, dokona potrącenia powyŝszej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy, na co on wyraŝa zgodę. 9. Po wykonaniu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, Ŝe otrzymał on całe naleŝne mu wynagrodzenie. 10. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zatrzyma wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. 7 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu: a. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust 1 niniejszej umowy, b. opóźnienia w wykonaniu określonego w 1 umowy przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego części poprzez niedotrzymanie terminu ustalonego 2 ust. 2 oraz 5 ust 5 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień zwłoki. NaleŜności z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realizacji umowy podlegają potrąceniu z fakturowanych naleŝności Wykonawcy na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego lub Strona 4 z 6

5 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po jego stronie, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust 1, z zastrzeŝeniem postanowień 8 niniejszej umowy. 2. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 8 Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 1. Odstąpienie od umowy moŝe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i musi zawierać szczegółowe uzasadnienie. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie moŝe nastąpić przy wykorzystaniu postanowień określonych w art.145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W wypadku określonym w ust. 2 Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, gdy: 1) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeŝeń Zamawiającego nie wykonuje dostawy zgodnie z warunkami umowy, nie stosuje się do zaleceń Zamawiającego mających wpływ na jakość, lub terminowość jej wykonania, 2) Wykonawca trzykrotne niedotrzyma terminu wykonania dostawy lub trzykrotne wykona dostawy niezgodnie z zamówieniem, niezaleŝnie do naliczania kar umownych, 3) nastąpiła likwidacja spółki Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złoŝony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie uzgodnionych z Zamawiającym, nie wywiązuje się z płatności wobec podwykonawców lub wykonuje przy pomocy podwykonawców zakresy zamówienia zastrzeŝone w umowie do wykonania przez niego osobiście. 9 Zmiany umowy 1. Z zastrzeŝeniem postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaŝności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy. 2. Strony zastrzegają moŝliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) Warunków jej wykonania (z zastrzeŝeniem, Ŝe zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny), w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów: a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŝeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych, pod warunkiem zaoferowania materiałów o porównywalnych (czyli nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŝytkowych, Strona 5 z 6

6 c) z powodu siły wyŝszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŝna było przewidzieć i jemu zapobiec, d) gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŝliwości naleŝytego wykonania zamówienia zgodnie z zawarta umową. 2) Cen jednostkowych brutto przedmiotu umowy, zawartych w formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ustawowej % stawki podatku od towarów i usług VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawki i dotyczy części dostaw, których w dniu zmiany stawki, jeszcze nie wykonano. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie moŝe stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie. 4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia itp.), 2) zmiana danych teleadresowych, 3) rezygnacja Zamawiającego z części umownego zakresu dostaw. 5. Strony ustalają, Ŝe z dniem podpisania niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron. 10 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca stwierdza, Ŝe przed przystąpieniem do postępowania zdobył wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty uwzględniając je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Wydziału Wychownia Fizycznego i Sportu w Białej Podlakiej. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 formularz cenowy Załącznik nr 2 certyfikaty i raporty Strona 6 z 6

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... 2011r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia) OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia) W dniu... r. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Dostawę artykułów biurowych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2014 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr /2010 dotycząca dostawy sprzętu komputerowego do PPP w Strzelinie, realizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia) OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dotyczą wszystkich części zamówienia) W dniu... r. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 REGON 000311467 NIP 655 16 62 705

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy:

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy: Program Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Instytucją Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego wpisaną do RIK (Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Projekt: umowa zlecenie

Projekt: umowa zlecenie Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem Od bariery po sukces! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr Zał. nr 2 do SIWZ Umowa nr W dniu... w Gnieźnie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gniezno z siedzibą w 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83 (NIP: 784-00-05-569),

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 27.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Umowy dostawy (wzór) Przetarg numer 210/PNE/SW/2010. zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy:

Umowy dostawy (wzór) Przetarg numer 210/PNE/SW/2010. zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Umowy dostawy (wzór) Przetarg numer 210/PNE/SW/2010 zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR

znak: SO.271.35.2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA NR Wzór UMOWA NR W dniu... 2011 r., pomiędzy:.. z siedzibą w...; zwanym (-ą) w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym (-ą) przez: w imieniu, którego działa (-ją): a..... zwanym (-ą) w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2015 zawarta w dniu..2015 roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 1. Przedmiotem umowy będą: sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

UMOWA NR... 1. Przedmiotem umowy będą: sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo