Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30."

Transkrypt

1 Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia../.*/ rokn w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro, stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Traci moc zarządzenie Nr 168/W2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 października 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro. 3. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia. 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni. Z up. Pr mwifączak Zaitfpca Prezydenta Miasta Zgierza

2 DRUK WZP-002.BU URZĄD MIASTA ZGIERZA plac Jana Pawła II 16, Zgierz Załącznik do zarządzenia REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO ZATWIERDZAM:

3 -2- SPIS TREŚCI STRONA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁU PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 3 5 ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO EURO PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ DO EURO ZAŁĄCZNIK WYKAZ DRUKÓW WEWNĘTRZNYCH DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO WRAZ Z KOMPLETEM TYCH DRUKÓW

4 -3 - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej , zwanego dalej "regulaminem" regulują zasady i sposób udzielania tych zamówień w Urzędzie Miasta Zgierza Do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem odpowiednich przepisów: od art. 29 do art. 35 tej ustawy, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia wartości zamówienia. 2. Średni kurs złotego w stosunku do euro dla potrzeb udzielania zamówień publicznych określa Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Aktualny, średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4, Do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, wg których, w szczególności: wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w [...] uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego [...] "; wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań "; jednostki sektorafinansówpublicznych [...] nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji"; zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty [...]. 4. Wprowadza się dodatkowy, pośredni próg wartościowy o wysokości: euro, dzielący zakres, o którym mowa w 1 na dwa przedziały: - do euro - powyżej do euro, w których obowiązują odmienne zasady i procedury udzielania zamówień.

5 -4-5. Wykaz druków wewnętrznych do zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro wraz z kompletem tych druków, wg których należy przeprowadzać postępowania w tym zakresie wartościowym stanowi załącznik do regulaminu. 6. Komórka zamówień publicznych jest zobowiązana do bieżącej aktualizacji i uzupełnień formularzy proceduralnych, o których mowa w 5 oraz do udostępniania ich, w formie elektronicznej, komórkom zamawiającym Urzędu Miasta Zgierza Komórki zamawiające zobowiązane są do corocznego planowania zamówień publicznych, stanowiącego podstawę racjonalnego, terminowego wykonywania statutowych zadań przy zachowaniu poprawności proceduralnej, w szczególności - prawidłowego ustalenia wartości zamówienia. 2. Niezwłocznie po uchwaleniu planu finansowego komórki zamawiające sporządzają plan zamówień publicznych, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, wg uniwersalnego formularza Plan zamówień publicznych" (drukwzp-001). 8. Komórki zamawiające zobowiązane są do prowadzenia, na bieżąco, rejestru zamówień publicznych, wg druku WZP Postępowanie i dokumentacja postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych są jawne. 2. Dokumentacja podlega udostępnianiu osobom zainteresowanym po dokonaniu wyboru wykonawcy - zarówno w wyniku konkursu ofert, jak i negocjacji, z wyjątkiem części dokumentacji określonej w ust. 3. Komórki zamawiające są zobowiązane do jej udostępniania, dokumentując tę czynność w rejestrze dokumentów udostępnionych, wg druku WZP Zamawiający nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później, niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Komórki zamawiające zobowiązane są do przechowywania dokumentacji postępowań o wartości, o której mowa w 1, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. odpowiednio: 2. Obowiązujące okresy przechowywania dokumentacji wynoszą a) dla rejestru zamówień publicznych - 10 lat; b) dla dokumentacji zamówień publicznych - 5 lat; c) dla umów zawartych w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych - 10 lat, jednak nie krócej, niż przez ustalone w umowach okresy realizacji zamówień, gwarancji lub rękojmi.

6 -5- ROZDZIAŁ II PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komórka zamawiająca winna dokonać z należytą starannością podstawowych ustaleń w sprawie tego zamówienia odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia, zgodnie z przepisami art. 29 do 35 prawa zamówień publicznych. 2. W przypadku zamówień, dla których płatności nie wynikają z zawartych uprzednio umów - przed ich udzieleniem należy dodatkowo sporządzić Kartę wydatku, stanowiącą załączony druk WZP-04.BU i uzyskać odpowiednie akceptacje oraz zatwierdzenie wydatku. 3. Ustalona wysokość wartości zamówienia decyduje o sposobie przeprowadzenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, uzależnionym od zakwalifikowania zamówienia do jednego z dwóch przedziałów, 0 których mowa w 4, chyba że Prezydent Miasta Zgierza zdecyduje inaczej. 12. Przebieg postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji proceduralnej uzależnione są od wartości zamówienia, kwalifikującej je do odpowiedniego przedziału, określonego w 4 1 winny być zgodne z odpowiednimi przepisami rozdziału III lub IV niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ III PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO EURO 13. W postępowaniu o wartości do euro: 1) postępowanie przeprowadza naczelnik komórki zamawiającej, lub wyznaczony przez niego - pracownik prowadzący sprawę, 2) zamówienie udzielane jest poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dokonanej na podstawie uprzedniego rozeznania rynku, 3) nie obowiązuje pisemność postępowania, w szczególności - sporządzanie opisu przedmiotu i warunków wykonania zamówienia (wg druku WZP-01.BU), ustalenia wartości zamówienia (wg druku WZP-02.BU), jak również planu zamówień publicznych (druk WZP-001) i rejestru zamówień publicznych (druk WZP-101), 4) nie obowiązuje powołanie komisji konkursowej, 5) dokumentację postępowania, zastępuje odpowiednia adnotacja na fakturze zrealizowanego zamówienia, zamieszczona w formie, np. specjalnej pieczątki, o treści określonej w druku WZP-15.BU (z uwzględnieniem konsekwencji postanowień zawartych w pkt. 3 odnośnie braku obowiązku sporządzania rejestru zamówień publicznych),

7 -6-6 a) pisemność umowy obowiązuje tylko w przypadkach determinowanych specyfiką udzielanego zamówienia, wymuszającą konieczność pisemnego określenia i przyjęcia przez Strony szczególnych, istotnych dla charakteru zamówienia, postanowień umownych, b) umowę należy sporządzać stosując odpowiednie wzory umów: umowa wykonania robót budowlanych (druk WZP-87) z ogólnymi warunkami umowy wykonania i odbioru \ robót budowlanych (druk WZP-81.1); umowa dostawy (druk WZP-88); umowa usługi (druk WZP-89). ROZDZIAŁ IV PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ DO EURO 14. W postępowaniu o wartości powyżej euro do euro obowiązuje pisemność postępowania, z zastosowaniem formularzy wg druków określonych w wykazie druków, o którym mowa w Naczelnik komórki zamawiającej, lub wyznaczony przez niego - pracownik prowadzący sprawę: 1) sporządza opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia (wg druku WZP- 01.BU), 2) ustala wartość zamówienia (wg druku WZP-02.BU). 2. Naczelnik komórki zamawiającej podejmuje decyzje odnośnie, w szczególności: 1) przeprowadzenia postępowania przez pracownika prowadzącego sprawę lub przez komisję konkursową; 2) sposobu przeprowadzenia postępowania, tj.: poprzez konkurs ofert, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, gospodarczo, organizacyjnie i społecznie - poprzez negocjacje z odpowiednią firmą. 16. Komórka zamawiająca wszczyna postępowanie ogłaszając / kierując zaproszenie do udziału w konkursie ofert do co najmniej 3 Wykonawców (wg druków - odpowiednio - WZP-09.BU lub WZP-ll.BU) lub wysyłając zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji (wg druku WZP-06.BU) W przypadku konkursu ofert komórka zamawiająca / komisja konkursowa sporządza protokół postępowania w konkursie ofert (wg druku WZP-12.BU). 2. W przypadku procedury negocjacyjnej komórka zamawiająca sporządza notatkę służbową w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku negocjacji (wg druku WZP-08.BU), z uzasadnieniem tego sposobu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w 15 ust. 2 pkt W przypadku konieczności odrębnego udokumentowania wyników negocjacji należy dodatkowo sporządzić protokół negocjacyjny (wg druku WZP-07.BU). 4. O wyniku postępowania prowadzonego wg konkursu ofert komórka zamawiająca informuje poprzez zawiadomienie o wyniku konkursu ofert (wg druku WZP-14.BU).

8 -7-5. Niezależnie od obowiązku sporządzania dokumentacji postępowania, o której mowa w niniejszym rozdziale - komórka zamawiająca winna dokonać odpowiedniej adnotacji na fakturze zrealizowanego zamówienia w formie np. specjalnej pieczątki, o treści określonej w druku WZP-15.BU, wyszczególnionym w wykazie druków, stanowiącym załącznik do regulaminu. 18. Umowy należy sporządzać stosując odpowiednie wzory umów: umowa wykonania robót budowlanych (druk WZP-87) z ogólnymi warunkami umowy wykonania i odbioru robót budowlanych (druk WZP-81.1); umowa dostawy (druk WZP-88); umowa usługi (druk WZP-89). 19. W zależności od charakteru zamówienia i potrzeb komórki zamawiającej - w postępowaniu mogą być stosowane odpowiednio inne druki z grupy druki uzupełniające" wyszczególnione w wykazie WZP-001.BU, np. lista obecności (druk WZP-21), formularz cenowy (druk WZP-13 lub 14), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (druk WZP-85), itp. 20. W przypadku bezskutecznego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg przepisów niniejszego rozdziału, tzn. właściwych dla zamówień o wartości powyżej euro do euro - komórka zamawiająca może udzielić tego zamówienia wg przepisów określonych w rozdziale III, czyli właściwych dla wartości zamówienia do euro. 21. Naczelnik komórki zamawiającej jest zobowiązany do systematycznego, comiesięcznego składania Prezydentowi Miasta Zgierza informacji o udzielonych zamówieniach publicznych o wartości: powyżej euro do euro, zawierającej w szczególności: nazwę, rodzaj i cenę zamówienia, nazwę Wykonawcy, termin wykonania i sposób, w wyniku którego wybrany został Wykonawca zamówienia.

9 Załącznik do regulaminu DRUK WZP-001.BU WYKAZ DRUKÓW WEWNĘTRZNYCH DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO WYSZCZEGÓLNIENIE NR DRUKU DRUKI PODSTAWOWE: dotyczy: PLANOWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Plan zamówień publicznych WZP-001 dotyczą: PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA 2. Opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia WZP-01.BU 3. Ustalenie i przeliczenie wartości zamówienia WZP-02.BU 4. Wniosek w sprawie udzielenia zamówienia - nie dotyczy WZP-03.BU 5. Karta wydatku WZP-04.BU 6. Oferta WZP-05.BU dotyczą: PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA BEZ KONKURSU OFERT 7. Zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji WZP-06.BU 8. Protokół negocjacyjny zamówienia WZP-07.BU Notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia 9. w wyniku negocjacji WZP-08.BU dotyczą: PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W FORMIE KONKURSU OFERT 10. Ogłoszenie o konkursie ofert WZP-09.BU 11. Zaproszenie do udziału w konkursie ofert WZP-11.BU 12. Protokół postępowania w konkursie ofert WZP-12.BU 13. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert WZP-13.BU 14. Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert WZP-14.BU

10 -2- Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE NR DRUKU DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE: 15. Rejestr zamówień publicznych WZP Rejestr dokumentów udostępnionych WZP Wzór adnotacji (pieczątki) na fakturze WZP-15.BU 18. Lista obecności WZP Formularz cenowy WZP Formularz cenowy WZP Ogólne warunki umowy wykonania robót budowlanych - druk do oferty WZP Umowa wykonania robót budowlanych - której załącznikiem są WZP-87BU 23. Ogólne warunki umowy wykonania robót budowlanych WZP Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WZP Umowa dostawy - wzór WZP-88BU 26. Umowa usługi - wzór WZP-89BU

11 DRUK WZP-002.BU OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PRZEDZIAŁY WARTOŚCI POWYŻEJ DO EURO DO EURO WYDZIAŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJE OBOWIĄZUJE WYDZIAŁOWY REJESTR ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJE OBOWIĄZUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA POPRZEDZA KARTA WYDATKU WG DRUKU: WZP-04.BU - nie obowiązuje dla już zawartych umów POPRZEDZA KARTA WYDATKU WG DRUKU: WZP-04.BU - nie obowiązuje dla już zawartych umów PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA NIE OBOWIĄZUJE (z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych w regulaminie) OBOWIĄZUJE SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ROZEZNANIE RYNKU KONKURS OFERT, a w przypadkach uzasadnionych, NEGOCJACJE Z WYKONAWCĄ PODEJMUJĄCY DECYZJĘ O KONKURSIE OFERT LUB NEGOCJACJACH NIE DOTYCZY NACZELNIK WYDZIAŁU (jeżeli Prezydent nie postanowi inaczej) PODEJMUJĄCY DECYZJĘ O PRZEPROWADZAJĄCYM POSTĘPOWANIE, TJ.: KOMISJA KONKURSOWA LUB PRACOWNIK PROWADZĄCY SPRAWĘ NIE DOTYCZY NACZELNIK WYDZIAŁU (uwaga, jw.) SPOSÓB DOKUMENTOWANIA POSTĘPOWANIA ADNOTACJA (PIECZĄTKA) NA FAKTURZE LUB RACHUNKU* PROTOKÓŁ Z KONKURSU lub NOTATKA Z NEGOCJACJI oraz ADNOTACJA (PIECZĄTKA) NA FAKTURZE LUB RACHUNKU

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/05/2011 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn 6 lutego 2014 roku

Bodzentyn 6 lutego 2014 roku UZ-443-5/14mm Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. Tel. (41)-311-51-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do przetargu niegraniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo