REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu z dnia r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/04/2009 z dnia r. z późniejszymi zmianami 1 1. Niniejszy Regulamin stosuje się przy zawieraniu przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, umów, których przedmiotem są dostawy, usługi oraz roboty budowlane zamawiane w związku z realizacją Projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. 3. Niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania, jeśli Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu zobowiązana będzie do zawierania umów związanych z realizacją Projektów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 223, poz z późn. zm.). 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, formy i tryby zawierania umów o dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. 2 Ilekroć jest mowa w Regulaminie o: 1) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu; 2) Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 3) Cenie - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym; 4) Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu; 5) Udzieleniu Zamówienia należy przez to rozumieć zawarcie umowy o dostawy, usługi lub roboty budowlane przez Zamawiającego; 6) Dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,

2 w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 7) Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z późn. zm.), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca l994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 8) Usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 9) Umowie - należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na mocy której następuje udzielenie zamówienia 10) Zamówieniach dodatkowych - należy przez to rozumieć wszelkie usługi, dostawy lub roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania z powodów ekonomicznych, gospodarczych, celowościowych, funkcjonalnych, technicznych, których wykonanie stało się konieczne na skutek okoliczności ujawnionych w toku wykonywania umowy; 11) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (np. termin realizacji zamówienia, sposób zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, okresu rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości na wady fizyczne przedmiotu zamówienia), a w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia; 12) Specyfikacji - należy przez to rozumieć istotne warunki zamówienia zawarte w jednym z poniższych dokumentów: a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b) zaproszeniu; 3 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia wymaga formy pisemnej, chyba, że regulamin lub Specyfikacja określa inaczej. 3. Postępowanie w formie pisemnej wymaga rejestrowania czynności postępowania w ten sposób, że wszelka dokumentacja dotycząca postępowania (w tym korespondencja wysyłana i otrzymywana za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) powinna być dokumentowana za pomocą raportów fax-owych bądź wydruków z poczty elektronicznej. 4. Przy udzielaniu zamówienia obowiązującą walutą jest PLN określana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba, że Specyfikacja określa inaczej. 5. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej zł, przy których to zamówieniach Zamawiający będzie kierował się zasadami celowości, oszczędności i gospodarności rynku.

3 4 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, niezależnie od tego czy występuje samodzielnie czy jako członek konsorcjum. 2. Sposób składania, wycofania lub zmiany ofert przez Wykonawców określa każdorazowo treść SIWZ lub zaproszenie. 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 4. Trybami udzielania zamówienia w są: b) przetarg nieograniczony; ( 17. ust.1.) c) przetarg ograniczony; ( 17. ust.2.) d) negocjacje; ( 17. ust.3.) e) zamówienie doraźne; ( 17. ust.4.) f) zamówienie awaryjne. ( 17. ust.5.) 5. Wyboru trybu postępowania dokonuje Kierownik Zamawiającego w formie uchwały. 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie przetargowe bez dokonania wyboru oferty Wykonawcy W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję Przetargową, co najmniej w 3-osobowym składzie. 2. W razie potrzeby Kierownik Zamawiającego może ustanowić dla każdego członka Komisji Przetargowej po jednym zastępcy. 3. Komisja Przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana tylko do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. 4. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Zamawiającego powołanym do prowadzenia wszelkich czynności związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wszystkich jego etapach, w tym do badania i oceny ofert. Z każdej czynności postępowania Komisja Przetargowa sporządza protokół, który jest następnie podpisywany przez wszystkich członków Komisji Przetargowej obecnych na danym posiedzeniu. Komisja Przetargowa jest obowiązana podjąć czynności zmierzające do zachowania w poufności protokołów wraz z ich załącznikami. 5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Przetargowej, może powołać do jej składu dodatkowo biegłych, niezależnych ekspertów lub doradców. Komisja Przetargowa może także przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z opinii biegłych lub doradców choćby nie byli powołani w skład Komisji. 6. Komisja Przetargowa przedstawia wyniki swoich prac, a w szczególności zwraca się do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie najkorzystniejszej oferty, z wnioskiem o unieważnienie postępowania lub o nie dokonanie wyboru żadnej oferty.

4 6 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności w tym postępowaniu, jeżeli: a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; b) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; d) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób; 2. Osoba występująca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić Kierownikowi Zamawiającego zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1. Skutkuje to wyłączeniem danej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 7 Regulaminu Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia na rzecz Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. lub wykonując je nienależycie, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem

5 postępowania odstąpili od podpisania umowy z Zamawiającym c) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 6 ust Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; c) nie wnieśli wymaganego wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8 Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia może być wniesienie wadium w wysokości i na warunkach każdorazowo określanych przez Zamawiającego w SIWZ lub zaproszeniu W postępowaniach o udzielenie zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie wskazanej każdorazowo w SIWZ lub zaproszeniu. Zamawiający może zażądać oryginałów dokumentów. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera, co najmniej: a) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; b) tryb udzielenia zamówienia; c) opis przedmiotu zamówienia; d) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; e) termin wykonania zamówienia; f) opis warunków udziału w postępowaniu; g) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; h) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; i) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; j) wymagania dotyczące wadium; k) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; l) termin związania ofertą; m) opis sposobu przygotowywania ofert; n) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; o) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

6 p) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. q) w przypadku przetargu na roboty budowlane - termin i miejsce udostępnienia dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. r) zastrzeżenie, iż przetarg może się zakończyć nie wybraniem żadnej oferty. 3. Zaproszenie zawiera, co najmniej: a) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; b) tryb udzielenia zamówienia; c) opis przedmiotu zamówienia; d) termin wykonania zamówienia; e) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; f) termin związania ofertą; g) sposób, miejsce oraz termin składania i miejsce i termin otwarcia ofert; h) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; i) w przypadku przetargu na roboty budowlane - termin i miejsce udostępnienia dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. j) zastrzeżenie, iż przetarg może się zakończyć nie wybraniem żadnej oferty Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę firm podwykonawczych oraz wskazania, która część zamówienia, zostanie powierzona podwykonawcom. Zamawiający ma prawo nie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą. Brak ze strony Zamawiającego sprzeciwu, co do osoby podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego wskazania oznacza wyrażenie zgody. 2. Zamawiający może określić w specyfikacji, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem składania ofert. W specyfikacji termin ten może być przez Zamawiającego skrócony. 4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. W przypadku trybu nieograniczonego pytania i odpowiedzi umieszczane są na własnej stronie internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin

7 składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację lub umieszcza informacje na stronie internetowej Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest ważna i wiążąca dla Zamawiającego tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu złożenia, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; w przypadku przetargów prowadzonych w trybie negocjacji lub dwustopniowych specyfikacja może przewidywać, iż otwarcie ofert będzie niejawne. 2. Podczas jawnego otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych parametrów podlegających ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji. 3. Informacje, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji; 2) została złożona przez Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert z zastrzeżeniem 17. ust.2., pkt. 4).; 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 2. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. 3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wystąpi do tych Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych w oznaczonym terminie.

8 15 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) złożono wyłącznie oferty, które podlegają odrzuceniu b) cena /wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie mógł on wcześniej przewidzieć; d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; O wyborze oferty lub też jej nie wyłonieniu, bądź unieważnieniu lub zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę / wartość, bądź uzasadnienie unieważnienia lub zamknięcia postępowania lub nie wybrania żadnej oferty. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 3. Wykonawcom oraz innym osobom biorącym udział w uzyskaniu zamówienia, w przypadku niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia nie przysługuje jakikolwiek środek odwoławczy. 17 Udzielanie zamówień odbywa się w trybach i wg zasad określonych poniżej, z zastrzeżeniem, że możliwe jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia wg reguł właściwych dla różnych trybów łącznie. 1. Przetarg nieograniczony 1) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone, co najmniej w siedzibie oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego. 2) Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w 17. ust.1. pkt. 1, zawiera, co najmniej: a) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; b) określenie trybu postępowania o zawarcie umowy; c) informację o podstawie udzielenia zamówienia i możliwości zapoznania się z regulaminem; d) określenie sposobu uzyskania specyfikacji; e) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

9 f) termin wykonania zamówienia; g) opis warunków udziału w postępowaniu; h) informację na temat wadium; i) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; j) miejsce i termin składania ofert. 3) Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia. 2. Przetarg ograniczony 1) Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający wysyła zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją, do co najmniej trzech Wykonawców. 2) Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia zapytania ofertowego i treści specyfikacji na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 3) Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania specyfikacji. 4) Ofertę może złożyć Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu samodzielnie lub konsorcjum, w skład którego wchodzi, pomimo że pozostali członkowie konsorcjum nie zostali zaproszeni przez zamawiającego do złożenia oferty. 3. Negocjacje 1) Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający wysyła specyfikację, do co najmniej trzech wykonawców, z zastrzeżeniem ust.3. pkt. 2) niniejszego paragrafu. 2) Zamawiający może wysłać specyfikację do jednego wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: a) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji zostało unieważnione lub zamknięte; b) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; c) z przyczyn technicznych lub prawnych zamówienie można uzyskać tylko od jednego wykonawcy; d) istnieje potrzeba udzielenia zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) lub dodatkowych (niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych lub usług); e) w zakresie działalności twórczej, artystycznej bądź innej, której specyfika utrudnia zastosowanie innego trybu; 3) Negocjacje mają charakter poufny. 4) Zamawiający zapraszając do negocjacji może żądać złożenia oferty wstępnej w formie pisemnej. 5) Po negocjacjach Wykonawca składa ofertę ostateczną w formie pisemnej. 4. Zamówienie doraźne 1) Zamówienie doraźne to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia o

10 wartości nie przekraczającej EURO na dostawy, usługi lub roboty budowlane Wykonawcy, kierując się zasadami celowości, oszczędności i gospodarności po rozpoznaniu rynku. 2) Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie zamówienia powinno być skierowane, do co najmniej trzech Wykonawców; w przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 2 lit. a), c), d) e) zaproszenie może być skierowane do jednej osoby. 3) W zaproszeniu Zamawiający określa termin składania ofert i terminy składania pytań dotyczących warunków zamówienia. 5. Zamówienie awaryjne 1) Zamówienie awaryjne to tryb, w którym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, która nie mogła zostać wcześniej przewidziana. 2) Zaproszenie do zawarcia umowy może być skierowane do jednego tylko Wykonawcy i nie przewidywać możliwości składania pytań dotyczących warunków zamówienia. 3) Zaproszenie może mieć formę ustną z tym, że udzielenie zamówienia nastąpi w formie pisemnej. 6. Do umów o świadczenie usług, których realizacja wymaga od wykonawcy specjalnych umiejętności, wiedzy lub posiadania określonych kwalifikacji, w szczególności pełnienie funkcji ekspertów, czy specjalistów, wykładowców oraz mentorów nie ma obowiązku stosowania żadnego z trybów określonych powyżej. Zapytania lub zaproszenia do składnia ofert na wykonanie takich usług, niezależnie od wartości zamówienia, mogą być kierowane nawet do jednej tylko osoby. W przypadku złożenia kilku ofert umowa może zostać zawarta w wyniku wyboru oferty lub negocjacji. W przypadku skierowania zapytania do jednej osoby zawarcie umowy następuje w drodze negocjacji Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, po zatwierdzeniu postępowania nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, odnotowując ten fakt w dokumentacji postępowania Zabezpieczenie Wykonawcy należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji może być wnoszone w jednej z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

11 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie i wg warunków określonych w umowie Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie spółki.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr A do Ogłoszenia Regulamin przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 1 Objaśnienia pojęć Ilekroć w Regulaminie Udzielania Zamówień jest mowa o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, KTÓRE NIE SĄ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, KTÓRE NIE SĄ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A tel/fax (0 61) 29 615 02, 29 615 25 NIP 787-00-23-856, Identyfikator 630218518 www.pwik-oborniki.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 98 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Definicje 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia r.

do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia r. do Uchwały nr 13/2015 RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia 27.04.2015 r. Załącznik nr 1 REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo budowlane, inwestycyjne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi. w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy REGULAMIN udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Rozdział I PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE Załącznik do Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 18/2010 z dnia 06 maja 2010 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE 1. 1. Niniejszy regulamin określa tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim -1- 1. SPIS TREŚCI: STRONA 1. SPIS TREŚCI:...2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ

REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ REGULAMIN PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIOSENNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielenia zamówienia na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. W sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3160/50a/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów

UCHWAŁA NR 3160/50a/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów UCHWAŁA NR 3160/50a/2019 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sokółce Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne

R O Z D Z I A Ł 1 Przepisy ogólne Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ( tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 uchwalonym

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargów przez Wodociągowo Ciepłowniczą spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 z 6 SPIS TREŚCI:. 2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 2. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ.. 3 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 20 000 ZŁ..4 4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 000 ZŁ... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku

Gdańsk, r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku Gdańsk, 25.04.2017 r. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 25.04.2017 Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. ROZDZIAŁ l Przepisy ogólne 1. Podstawa prawna regulaminu: a) Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ wprowadzony zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne

R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y. Rozdział I Przepisy ogólne R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Regulamin Wewnętrzny określa zasady przeprowadzania i udzielania zamówień w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Decyzji Zarządu SM Ostrobramska nr 1/2010 z dnia 13.01.2010 r. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, wykonywane na rzecz SM Ostrobramska w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018 REGULAMIN udzielenia podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 1 z 15 Procedura REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH Procedura Strona 2 z 15 Historia wprowadzanych zmian: Nr wersji Opis wprowadzonej zmiany Podstawa wprowadzenia zmiany Procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w ZPG i SP Leźno. O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. w ZPG i SP Leźno. O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO w ZPG i SP Leźno. 1. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego. 1) Dyrektor podejmuje decyzję o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza

REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) 7. Forum rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.

R e g u l a m i n. udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy. Załącznik do Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r. R e g u l a m i n udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu.

Regulamin. udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu. Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu. Zmiany wprowadzone na mocy: - Uchwały Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy:

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy: Regulaminu wyboru wykonawców dostaw oraz usług dla Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach działania 3.1. Inicjowanie

Bardziej szczegółowo

Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, Robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM. W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu 1 REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK we Wrocławiu Na podstawie 59 ust. 1 pkt 23 statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,, Cichy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ wprowadzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/ 2013 z dnia 07.10.2013r. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY OKRESLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP. Październik 2016 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku U C H W A Ł A nr 44 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZETARGU

PRZYGOTOWANIE PRZETARGU REGULAMIN zlecania robót, dostaw i usług obcym wykonawcom przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Grochów" w Warszawie dla nieruchomości jedno-budynkowej, trzy-budynkowej i siedmio-budynkowej. 1 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej REGULAMIN zlecania dostaw, usług i robót budowlano - remontowych obcym wykonawcom w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zamówienia dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych

Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych Wersja: 02 Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych Data wydania: 7-01-2014 r. organizacyjna/funkcja procesowa) Spis Treści 1 Definicje... 3 2 Regulacje wewnętrzne procesowe... 4 3 Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 118/2017 z dnia 07 września 2017 r. R E G U L A M I N postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne S"ÓŁOZR.N; \ M;CS7KAM*OWA 31 215 Kraków, ut Kurczuku i Tai 416-13-35, 416-11-14 REGULAMIN postępowania przy wyborze wykonawców robót budowlano - remontowych, usług i dostaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/Z/07 z dnia 26.10.2007 r. Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN w sprawie procedury wyboru partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) 8. Forum rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 20 listopada 2017 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie. z dnia 16 stycznia 2018r.

Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie. z dnia 16 stycznia 2018r. Załącznik do Uchwały nr 01/01/2018 Rady Nadzorczej S.M. Polfa w Lublinie z dnia 16 stycznia 2018r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ORAZ ZESPOŁU DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ORAZ ZESPOŁU DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 05.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: DOSTWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYSZKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: DOSTWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYSZKI URZĄD GMINY 17 132 WYSZKI ul. PIÓRKOWSKA 2 Znak sprawy: 1/2005 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: DOSTWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYSZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane

REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu REGULAMIN udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane Inowrocław, dnia........... 2012 r. UCHWAŁA NR.... / 2012 Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień Regulamin udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z siedzibą: ul. 1 Maja 26 b, 55-080 Kąty Wrocławskie których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM

REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM REGULAMIN przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM 1 Regulamin określa procedury postępowania w sprawach udzielania zamówień na dostawy usługi, roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu DZIAŁ I.

Regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu DZIAŁ I. Regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej,,komisją, w trakcie pracy zobowiązana jest kierować się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji

Bardziej szczegółowo