SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński)"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Zakres przedmiotowy Art. 2. Definicje Art. 2a. (uchylony). Art. 2b. (uchylony). Art. 2c. Delegacja do wydania rozporządzenia określającego wykaz robót budowlanych Art. 3. Zakres podmiotowy Art. 4. Zakres przedmiotowy - wyłączenia Art. 4a. (uchylony). Art. 4aa. Delegacja ustawowa - wykaz dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu Art. 4b. Wyłączenia stosowania ustawy Art. 4c. Ocena interesu bezpieczeństwa państwa Art. 4d. Wyłączenia stosowania ustawy Art. 5. (uchylony). Art. 5a. (uchylony). Art. 5b. Zakaz łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Art. 5c. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy Art. 5d. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy Art. 5e. Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności Art. 5f. Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony Art. 5g. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa Art. 6. (uchylony). Art. 6a. Zamówienia udzielane w częściach Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień Art. 7. Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia; zasady udzielania zamówienia Art. 8. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczony dostęp do informacji; zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Art. 9. Forma postępowania o udzielenie zamówienia, język postępowania Art. 9a. Reguły wyznaczania terminów składania wniosków Art. 10. Tryby udzielania zamówienia Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Art. 10a. Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia Art. 10b. Wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji Art. 10c. Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej Art. 10d. Użycie innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików Art. 10e. Użycie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych Art. 10f. Wskazanie powodów odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej Art. 10g. Delegacja ustawowa - wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej Rozdział 3 Ogłoszenia Art. 11. Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń Art. 11a. Obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszeń Art. 11b. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych Art. 11c. Zmiana ogłoszenia przez sprostowanie lub ogłoszenie zmian Art. 12. (uchylony). Art. 12a. Zmiana treści ogłoszenia Art. 13. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach Art. 13a. Plan postępowań o udzielenie zamówień DZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 14. Odesłanie do kodeksu cywilnego; koniec terminu w sobotę lub dzień wolny od pracy Art. 15. Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie Art. 15a. Wskazanie centralnego zamawiającego Art. 15b. Zadania centralnego zamawiającego Art. 15c. Wskazanie lub powołanie centralnego zamawiającego przez jednostkę samorządu terytorialnego Art. 15d. Centralny zamawiający z innego państwa członkowskiego UE Art. 15e. Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE Art. 15f. Utworzenie wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

2 Art. 16. Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielania zamówienia Art. 17. Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu Art. 18. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego Art. 19. Powołanie komisji przetargowej Art. 20. Zadania komisji przetargowej Art. 20a. Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia Art. 21. Skład i organizacja komisji przetargowej; powoływanie biegłych Art. 22. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie; opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków Art. 22a. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów Art. 22b. Obowiązek wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji Art. 22c. Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców Art. 22d. Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców Art. 23. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia Art. 24. Przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania; procedura Art. 24a. (uchylony) Art. 24aa. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert Art. 24b. (uchylony). Art. 25. Oświadczenia (dokumenty) niezbędne do przeprowadzenia postępowania Art. 25a. Oświadczenie wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Art. 26. Prawo żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Art. 27. (uchylony). Art. 28. (uchylony) Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 29. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia Art. 30. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne Art. 30a. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia Art. 30b. Wymóg przedstawienia certyfikatu Art. 31. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane Art. 31a. Dialog techniczny Art. 31b. Zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego Art. 31c. Zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu technicznego Art. 31d. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotu uczestniczącego w przygotowaniu postępowania Art. 32. Zasady ustalania wartości zamówienia Art. 33. Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane Art. 34. Zasady ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo Art. 35. Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia Art. 36. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - treść Art. 36a. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia Art. 36aa. Podzielenie zamówienia na części Art. 36b. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy Art. 36ba. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji Art. 36c. Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów Art. 37. Udostępnianie siwz Art. 38. Wyjaśnianie treści siwz Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień o Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony - definicja Art. 40. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu Art. 41. Treść ogłoszenia o zamówieniu Art. 42. Udostępnianie siwz Art. 43. Termin składania ofert Art. 44. (uchylony). Art. 45. Wadium - wysokość, zasady wnoszenia Art. 46. Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium o Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony - definicja Art. 48. Przetarg ograniczony - ogłoszenie o zamówieniu Art. 49. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Art. 50. Zwrot wniosku; zakaz zapoznania się z treścią wniosków przed upływem terminu na ich składanie Art. 51. Zaproszenie do składania ofert; informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 52. Termin składania ofert Art. 53. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym

3 o Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem - definicja Art. 55. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem Art. 55a. Dodatkowe informacje zamieszczane w ogłoszeniu Art. 56. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym Art. 57. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wstępnych; termin składania ofert wstępnych Art. 58. Zaproszenie do negocjacji; negocjacje; podział negocjacji na etapy Art. 59. Zmiany siwz po zakończeniu negocjacji Art. 60. Zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert o Oddział 3a Dialog konkurencyjny Art. 60a. Dialog konkurencyjny - definicja Art. 60b. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego Art. 60c. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym Art. 60d. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do dialogu konkurencyjnego Art. 60e. Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego; zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert Art. 60f. Negocjowanie ostatecznych warunków umowy o Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia - definicja Art. 62. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia; zawiadomienie o wszczęciu postępowania; publikacja ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy; informacja o unieważnieniu postępowania Art. 63. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia Art. 64. Termin składania ofert; wadium Art. 65. Odesłanie do przepisów o negocjacji z ogłoszeniem o Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. Zamówienie z wolnej ręki; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Art. 67. Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki Art. 68. Elementy zaproszenia do negocjacji; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o Oddział 6 Zapytanie o cenę Art. 69. Zapytanie o cenę - definicja Art. 70. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę Art. 71. Zaproszenie do składania ofert Art. 72. Zasady oferowania ceny; zasady udzielania zamówień Art. 73. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i negocjacji bez ogłoszenia o Oddział 6a Partnerstwo innowacyjne Art. 73a. Zakup innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych Art. 73b. Treść ogłoszenia o zamówieniu i siwz Art. 73c. Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym Art. 73d. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 73e. Terminy - odpowiednie stosowanie przepisów Art. 73f. Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 73g. Ustanowienie partnerstwa innowacyjnego Art. 73h. Zasady partnerstwa innowacyjnego o Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. Licytacja elektroniczna - definicja; przesłanki udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej Art. 75. Treść ogłoszenia o zamówieniu Art. 76. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert; wadium; otwarcie licytacji Art. 77. Termin i sposób przekazywania wniosków (oświadczeń, informacji) Art. 78. Sposób składania oferty; związanie ofertą Art. 79. Etapy licytacji elektronicznej Art. 80. Przesłanki zamykania licytacji elektronicznej; zasady udzielania zamówienia Art. 81. Odesłanie do przepisów o siwz i wyborze najkorzystniejszej oferty Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 82. Zasady składania ofert Art. 83. Dopuszczalność składania oferty wariantowej Art. 84. Zmiana lub wycofanie oferty; zwracanie ofert Art. 85. Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą Art. 86. Otwarcie ofert Art. 87. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; doprecyzowanie treści ofert; zasady poprawiania ofert przez zamawiającego Art. 88. (uchylony). Art. 89. Przesłanki odrzucenia oferty

4 Art. 90. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie; odrzucenie oferty Art. 91. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty; kryteria oceny oferty; składanie ofert dodatkowych Art. 91a. Zasady organizacji aukcji elektronicznej Art. 91b. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej; termin otwarcia aukcji; sposób oceny oferty Art. 91c. Zasady przeprowadzania aukcji Art. 91d. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego Art. 91e. Zamknięcie aukcji elektronicznej Art. 92. Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji Art. 93. Przesłanki unieważnienia postępowania Art. 94. Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; wybór innej oferty najkorzystniejszej Art. 95. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań Art. 96. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia; załączniki Art. 97. Przechowywanie protokołu; zwrot planów (projektów, rysunków, modeli) Art. 98. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach DZIAŁ III Przepisy szczególne Rozdział 1 Umowy ramowe Art. 99. Umowa ramowa Art Zasady zawierania umowy ramowej - okres, liczba wykonawców Art (uchylony). Art. 101a. Zasady udzielania zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową Art. 101b. Złożenie katalogów elektronicznych Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów Art Zasady ustanawiania dynamicznego systemu zakupów Art Reguła pełnej elektronizacji Art Udostępnianie siwz i innych informacji Art. 104a. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów Art. 104b. Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 104c. Zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów Art. 104d. Wezwanie do złożenia nowych oświadczeń Art. 104e. Zaproszenie uczestników systemu do składania ofert Art. 104f. Bezpłatność dostępu do systemu Art. 104g. Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Rozdział 3 Konkurs Art Konkurs - definicja Art Nagrody; wartość konkursu Art Organizator konkursu; sąd konkursowy Art Zadania sądu konkursowego Art Nadzór nad sądem konkursowym Art Ogłoszenie o konkursie - publikacja, treść Art Regulamin konkursu Art Formy konkursu: konkurs jednoetapowy i dwuetapowy Art Uczestnicy konkursu Art Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Art Zasady dopuszczania do udziału w konkursie Art Zasady składania prac konkursowych Art Rozstrzygnięcie konkursu Art Zawiadomienie o wynikach konkursu; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego Art Przesłanki unieważnienia konkursu Art Wypłacenie nagrody Art Ogłoszenie o wynikach konkursu Art Przechowywanie dokumentacji konkursowej; zasady zwrotu prac konkursowych Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. Zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Art. 131b. Zasady wyłączenia w stosowaniu przepisów ustawy Art. 131ba. Postępowanie nieuwzględniane w planie postępowań o udzielenie zamówień Art. 131bb. Zamówienia dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym Art. 131bc. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami

5 Art. 131c. Przekazywanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego; wymogi formalne Art. 131d. Ograniczenia podmiotowe Art. 131da. Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131e. Przesłanki uzupełniające wykluczenia wskazane w art. 24 Art. 131f. Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych Art. 131g. Wymogi formalne związane z realizacją zamówienia Art. 131h. Ograniczenia dotyczące sposobów udzielania zamówień Art. 131i. Regulacja umowy ramowej Art. 131ia. Udostępnianie siwz i terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131j. Warunki podmiotowe skuteczności postępowania Art. 131k. Kryteria oceny oferty Art. 131l. Przyczyny, postępowanie i skutki odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania Art. 131m. Uprawnienie zamawiającego do zobowiązania wykonawców zamówienia do zawarcia umów o podwykonawstwo Art. 131n. Ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo Art. 131o. Zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa Art. 131p. Realizacja w ramach podwykonawstwa części wartości umowy Art. 131r. Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą Art. 131s. Stosowanie innych przepisów Art. 131t. Przesłanki nieudzielenia zamówienia Art. 131u. Podmioty, których nie uznaje się za podwykonawców Art. 131v. Ograniczenia w zakresie jawności postępowania Art. 131w. Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia Rozdział 5 Zamówienia sektorowe Art Zamówienia sektorowe - definicja; odpowiednie stosowanie przepisów o zamówieniach sektorowych Art Zasady stosowania ustawy do zamówień sektorowych; informacja o udzielonych zamówieniach sektorowych Art Tryby udzielania zamówienia sektorowego Art. 134a. System kwalifikowania wykonawców Art. 134b. Procedura tworzenia systemu kwalifikowania wykonawców Art. 134c. Obowiązki zamawiającego i wykonawców Art. 134d. Powiadomienie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców Art. 134e. Wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia sektorowego Art Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych - treść, termin składania ofert Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych na usługi o charakterze użyteczności publicznej Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art. 138a. Wyłączenia podmiotowe stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art. 138b. Dopuszczalność odstąpienia od powołania komisji przetargowej Art. 138c. Uprawnienia zamawiającego; zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Art. 138d. (uchylony) Art. 138e. (uchylony) Art. 138f. Wyłączenie stosowania ustawy do zamawiających działających na rynku konkurencyjnym; wniosek o stwierdzenie, że zamawiający działa na rynku konkurencyjnym; analiza rynku Rozdział 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Art. 138g. Zakres stosowania przepisów o zamówieniach na usługi społeczne Art. 138h. Usługi społeczne Art. 138i. Ogłoszenie o zamówieniu Art. 138j. Zamówienia sektorowe na usługi społeczne Art. 138k. Określenie sposobu prowadzenia postępowania Art. 138l. Postępowanie o udzielenie zamówienia - przepis odsyłający Art. 138m. Zamówienia na usługi społeczne - przepis odsyłający Art. 138n. Tryby prowadzenia postępowania Art. 138o. Postępowanie w przypadku zamówień o mniejszej wartości Art. 138p. Ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne Art. 138q. Terminy składania ofert i wniosków Art. 138r. Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 138s. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DZIAŁ IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Art Odesłanie do kodeksu cywilnego; forma umów; jawność umów Art Tożsamość zakresu świadczeń wynikających z umowy i oferty; unieważnienie umowy w części Art Solidarna odpowiedzialność wykonawców Art Umowy zawierane na czas oznaczony - okres, na jaki zawierana jest umowa Art Umowy zawierane na czas nieoznaczony Art. 143a. Zapłata wynagrodzenia w przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy Art. 143b. Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane Art. 143c. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

6 Art. 143d. Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane - postanowienia dotyczące podwykonawstwa Art Zakaz istotnych zmian umowy; unieważnienie zmian Art. 144a. Uprawnienie prezesa UZP do żądania unieważnienia umowy Art. 144b. Zakaz zawarcia umowy Art Prawo odstąpienia od umowy Art. 145a. Rozwiązanie umowy przez zamawiającego Art. 145b. Żądanie wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy Art Przesłanki unieważnienia umowy; niedopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy Art. 146a. Wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny Art Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art Formy zabezpieczenia Art Zmiana formy zabezpieczenia Art Wysokość zabezpieczenia; termin i sposób wniesienia zabezpieczenia Art Zwrot zabezpieczenia Art. 151a. Zaliczka na poczet wykonania zobowiązania; niedopusz DZIAŁ V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1 Zakres działania Art Prezes UZP - definicja, nadzór, obsługa Art Powoływanie prezesa UZP; nabór na stanowisko prezesa UZP Art Zadania prezesa UZP Art. 154a. Wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Art. 154b. (uchylony) Art. 154c. Opinie wydawane przez Prezesa UZP Art Wiceprezesi UZP - zadania; nabór Art (uchylony) Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych Art Rada Zamówień Publicznych - zadania Art Skład Rady Zamówień Publicznych; powoływanie członków Rady Art Upływ kadencji Rady Zamówień Publicznych; wygaśnięcie członkostwa w Radzie; odwołanie członka Rady Art Obsługa pracy Rady; wynagrodzenie członków Rady Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień Oddział 1 Przepisy ogólne Oddział 2 Kontrola doraźna Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art Krajowa Izba Odwoławcza - zadania, organy Art Skład Krajowej Izby Odwoławczej Art Zakaz łączenia stanowisk; wygaśnięcie członkostwa; odwołanie członka Izby; status prawny członków Izby Art Odpowiedzialność dyscyplinarna członków Krajowej Izby Odwoławczej Art Zawieszenie członka Krajowej Izby Odwoławczej art. 176a. Nabór na członków Krajowej Izby Odwoławczej Rozdział 5 (uchylony) Art (uchylony). Art (uchylony). DZIAŁ VI Środki ochrony prawnej Rozdział 1 Przepisy wspólne Art Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie Art Odwołanie - dopuszczalność, zasady wnoszenia Art Informacja o czynności niezgodnej z ustawą Art Termin wniesienia odwołań Art Zakaz zawarcia umowy; wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy Art Przedłużenie ważności (wniesienie nowego) wadium Art Obowiązek przesłania kopii odwołania innym wykonawcom; przystąpienie do postępowania odwoławczego - termin, skutek, opozycja Art Odpowiedź na odwołanie; uwzględnienie zarzutów w całości - sprzeciw; zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego Art Odwołanie - rozpoznanie, wezwanie do poprawienia (uzupełnienia), zwrot, cofnięcie Art Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej Art Termin rozpoznania odwołania; przesłanki odrzucenia odwołania; rozpoznanie odwołania na rozprawie Art Postępowanie dowodowe Art Zamknięcie i ponowne otwarcie rozprawy; wyrokowanie Art Rodzaje orzeczeń; uwzględnienie odwołania; zakres orzekania

7 Art Nakładanie kar finansowych w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Art Nakładanie kar finansowych w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia Art Termin uiszczenia kar; prawomocność orzeczeń o nałożeniu kary; egzekwowanie kar Art Orzeczenia - ogłaszanie, uzasadnianie, doręczanie, sprostowanie Art Stwierdzanie wykonalności Art Delegacja do wydania rozporządzenia określającego postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań oraz wysokość wpisu i kosztów Rozdział 3 Skarga do sądu Art. 198a. Skarga do sądu; odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o apelacji Art. 198b. Termin do wniesienia skargi Art. 198c. Warunki formalne skargi Art. 198d. Zakaz rozszerzania żądania lub występowania z nowymi roszczeniami Art. 198e. Przesłanki odrzucenia skargi; przywrócenie terminu Art. 198ea. Ciężar dowodu Art. 198f. Rozpoznanie sprawy Art. 198g. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej; odpowiednie sto DZIAŁ VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art Wyłączenie stosowania przepisów Art Przesłanki kar pieniężnych Art Wysokość kary pieniężnej Art Nakładanie kar pieniężnych Art Przeznaczenie kar pieniężnych; egzekwowanie kar pi

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres... 1 1. Zamawiający sektorowi... 1 2. Przedmiot zamówienia sektorowego... 10 3. Wyłączenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa)... 1 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne...

Bardziej szczegółowo

Vademecum zamawiającego spis treści

Vademecum zamawiającego spis treści Rozdział 1. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa) 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne 2. Podstawa zatrudnienia stosunek pracy 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program seminarium wyjazdowego: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamówienia publiczne przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A Indeks tematyczny orzeczeń KIO A aukcja elektroniczna KIO 138/12 KIO 257/12 KIO 271/12 KIO 299/12 C Cena KIO 42/12 certyfikat/atest KIO 6/12 KIO 110/12 KIO 123/12 KIO 154/12 KIO 358/12 czyn nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: www.eurotraining.com.pl Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zamówienia publiczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, obszary problemowe, wzorce postępowania, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Jakie tryby uregulowano w p.z.p.? 1. Przetarg nieograniczony, 2. Przetarg ograniczony, 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. Dialog konkurencyjny, 5. Negocjacje bez ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:)

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:) PRZEPISY SZCZEGÓLNE UMOWA RAMOWA NIE JEST TRYBEM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NIE JEST UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ POPRZEDZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 571840-N-2017 z dnia 2017-08-16 r. Muzeum Warszawy: Dostawa środków czystości na potrzeby Muzeum Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 593126-N-2017 z dnia 2017-09-25 r. AMW REWITA Sp. z o.o.: Dostawa wraz z rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA sp. z o.o9. Oddział Rewita Mielno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejskie Centrum Medyczne Górna w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 604043-N-2017 z dnia 2017-10-19 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Anna Płatkowska Przemysław Kocielski. Wydanie 1

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Anna Płatkowska Przemysław Kocielski. Wydanie 1 Zamówienia publiczne Wydanie 1 Wzory pism z objaśnieniami Anna Płatkowska Przemysław Kocielski Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 547436-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: Dostawa systemu antywirusowego wraz z jego instalacją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 565856-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Zakup systemu monitorowania sesji zdalnego dostępu VPN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436972-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2016/S 240-436972 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 574096-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Leasing operacyjny na dostawę używanego ciągnika siodłowego 6 x 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 618362-N-2017 z dnia 2017-11-17 r. Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 591232-N-2017 z dnia 2017-09-21 r. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice: Dostawa oleju opałowego lekkiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Ogłoszenie nr 550821-N-2017 z dnia 2017-07-13 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa posiłków profilaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 505047-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.: Dostawa siatek ginekologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.: Dostawa siatek ginekologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 509638-N-2018 z dnia 2018-01-24 r. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.: Dostawa siatek ginekologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-05-12 21:14 Ogłoszenie nr 507704-N-2017 z dnia 2017-05-12 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu: Dostawa instrumentu muzycznego wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.: Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.: Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Ogłoszenie nr 630503-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.: Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Nr postępowania 25/D-60/505/PN/2017/D Ogłoszenie nr 609827-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych nieużywanych materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 623486-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.: Usługa w zakresie ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 503032-N-2017 z dnia 2017-05-08 r. AMW REWITA Sp. z o.o.: Dostawa AGD dla oddziału Rewita Waplewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=8d4b5d ea8-9b6f-6bfb664fde08

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=8d4b5d ea8-9b6f-6bfb664fde08 Ogłoszenie nr 597366-N-2017 z dnia 2017-10-04 r. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 599138-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: Zakup specjalnego modułu ratowniczego do prowadzenia działań przy usuwaniu zagrożeń związanych z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 600734-N-2017 z dnia 2017-10-11 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: Usługa wsparcia producenta dla zapór sieciowych Forcepoint Sidewinder Firewall S2008 i S4016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 582607-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik mechanik - operator obrabiarek skrawających

Bardziej szczegółowo

3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 627947-N-2017 z dnia r. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie: Dostawa lamp oświetleniowych do internatu w Krakowie przy ul. Pijarów 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu : Przetarg nieograniczony DPS.DAG MP na dostawy mięsa i wędlin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu : Przetarg nieograniczony DPS.DAG MP na dostawy mięsa i wędlin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłoszenie nr Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu 04-748 Warszawa Międzylesie ul. Przedwiośnie 1 Sekretariat, dyrektor tel./fax (0-22) 815 21 04, centrala tel.815 20-50,815 20-59 sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy sukcesyjne umundurowanie dla członków zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży ochronnej dla pracowników transportu medycznego. Nr sprawy: PZP/Nr 13/PN/17 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników Ogłoszenie nr 636134-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

1 z :34

1 z :34 1 z 5 2017-07-05 09:34 Ogłoszenie nr 544812-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna: Dostawa komputerów RACK - 12 szt. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 17.11.2017, 12:56 Ogłoszenie nr 618195-N-2017 z dnia 2017-11-17 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem Stan prawny na 20 luty 2017 r. Autorzy komentarzy: Andrzela Gawrońska-Baran Agata

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 615808-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=c938ce9a f-f47637ce563a

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=c938ce9a f-f47637ce563a Ogłoszenie nr 619195-N-2017 z dnia 2017-11-21 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa fabrycznie nowego komponentu Fuel Management Module PN: 3055982-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 15 2017-10-26, 12:58 Ogłoszenie nr 607412-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja: Dostawa tablic interaktywnych, suchościeralnych i telewizora LED z uchwytem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-09-19 14:23 Ogłoszenie nr 590198-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 583481-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 532291-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi: Dostawa 15 komputerów stacjonarnych, 9 drukarek i 3 urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 590053-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Gmina Miasta Czarnków: udzielenie i obsługę kredytu bankowego złotowego w kwocie 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 14 Ogłoszenie nr 548061-N-2017 z dnia r. Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 586374-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie: Zakup Densytometru TLC wraz z oprogramowaniem i urządzeniem sterującym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 546642-N-2017 z dnia 2017-07-06 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-budowlanyc/ogloszenia-komunikaty/36 584,PRZETARG-NIEOGRANICZONY-MATERIALY-BUDOWLANE.html

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 548414-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/ogloszenie.html?action=attachment&folder=default0%2finbox&id=91157&attachment=2&us

https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/ogloszenie.html?action=attachment&folder=default0%2finbox&id=91157&attachment=2&us Ogłoszenie nr 602845-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego (8+kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 504028-N-2017 z dnia 2017-05-10 r. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH NAD SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DOSTARCZANYM W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 578587-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: zakup i dostawy. elementów do leczenia wodogłowia Blok Operacyjny Dzieci

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: zakup i dostawy. elementów do leczenia wodogłowia Blok Operacyjny Dzieci Ogłoszenie nr 620233-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: zakup i dostawy elementów do leczenia wodogłowia Blok Operacyjny Dzieci OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Zasady prowadzenia postępowania in-house i czynności zamawiającego w postępowaniu... 1 1. Zasady ogólne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 560794-N-2017 z dnia 2017-07-31 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Usługi żywiena pacjentów Szptala Powiatowego w Czarnkowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 622091-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Muzeum Warszawy: Leasing fabrycznie nowych samochodów na okres 3 lat w dwóch częściach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 565872-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. Przedszkole "Miś" w Pniewach: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA MIŚ W PNIEWACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 630961-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu: Dostawa kaniul dożylnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 583108-N-2017 z dnia 2017-09-04 r. Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie: Dostawa używanych kamkorderów XDCam HD wraz z obiektywami HD i nowymi statywami do Oddziału Terenowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 595582-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Zakup i dostawę komputerów z monitorami - klasa PC, oraz oprogramowania CAD/CAM wersja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 541356-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna: Dostawa materiałów powszechnego użytku, wyrobów hutniczych, wyrobów ze stali. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=77d b44...

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=77d b44... Strona 1 z 8 Ogłoszenie nr 609374-N-2017 z dnia r. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie: Dostawa bielizny pościelowej oraz koców do internatów i kwater internatowych będących w zasobie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych WZÓR Załącznik nr 2 Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/ O PODWYKONAWSTWIE Zamieszcza obowiązkowe Zamieszcza obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2017/18 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2017/18 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej Kod ECTS 14.3.E.FZ.2054 Pkt.ECTS 2 Limit osób 50 Jednostka prowadząca przedmiot IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK;DEIFP;F

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354556-2017:text:pl:html -Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S 173-354556 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2017-10-12 09:02 Ogłoszenie nr 600111-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Miasto Nowy Sącz: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie w BZP nr 516250-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Bieżące dostawy artykułów medycznych jedno i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami, środków dezynfekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Państwowe Muzeum Archeologiczne: Dostawa środków chemicznych do konserwacji drewna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 506273-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiety I- III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 571877-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa gazu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY X Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 507311-N-2018 z dnia 2018-01-18 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa produktów farmaceutycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 541906-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Ogłoszenie nr 539583-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o: Budowa skateparku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Przełącznik sieciowy do rdzenia sieci. wraz z akcesoriami. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Przełącznik sieciowy do rdzenia sieci. wraz z akcesoriami. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 619294-N-2017 z dnia 2017-11-21 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Przełącznik sieciowy do rdzenia sieci wraz z akcesoriami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 501936-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.: Dostawa paliw w 2018 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=ff4a4ff6-b4ef-403c-aed9-0bf

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=ff4a4ff6-b4ef-403c-aed9-0bf Ogłoszenie nr 582622-N-2017 z dnia 2017-09-04 r. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 588704-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Dom Pomocy Społecznej w Tursku: Dostawa mięsa, tłuszczy zwierzęcych, wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Tursku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

1 z , 10:59

1 z , 10:59 1 z 9 18.07.2017, 10:59 Ogłoszenie nr 552938-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. Szpital Miejski s. Jana Pawał II w Elblągu: Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu gastronomicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo