SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński)"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (E.Gnatowska, Z.Percic, W.Jarzyński) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Zakres przedmiotowy Art. 2. Definicje Art. 2a. (uchylony). Art. 2b. (uchylony). Art. 2c. Delegacja do wydania rozporządzenia określającego wykaz robót budowlanych Art. 3. Zakres podmiotowy Art. 4. Zakres przedmiotowy - wyłączenia Art. 4a. (uchylony). Art. 4aa. Delegacja ustawowa - wykaz dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu Art. 4b. Wyłączenia stosowania ustawy Art. 4c. Ocena interesu bezpieczeństwa państwa Art. 4d. Wyłączenia stosowania ustawy Art. 5. (uchylony). Art. 5a. (uchylony). Art. 5b. Zakaz łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Art. 5c. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy Art. 5d. Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy Art. 5e. Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności Art. 5f. Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony Art. 5g. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa Art. 6. (uchylony). Art. 6a. Zamówienia udzielane w częściach Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień Art. 7. Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia; zasady udzielania zamówienia Art. 8. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczony dostęp do informacji; zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Art. 9. Forma postępowania o udzielenie zamówienia, język postępowania Art. 9a. Reguły wyznaczania terminów składania wniosków Art. 10. Tryby udzielania zamówienia Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Art. 10a. Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia Art. 10b. Wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji Art. 10c. Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej Art. 10d. Użycie innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików Art. 10e. Użycie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych Art. 10f. Wskazanie powodów odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej Art. 10g. Delegacja ustawowa - wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej Rozdział 3 Ogłoszenia Art. 11. Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń Art. 11a. Obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszeń Art. 11b. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych Art. 11c. Zmiana ogłoszenia przez sprostowanie lub ogłoszenie zmian Art. 12. (uchylony). Art. 12a. Zmiana treści ogłoszenia Art. 13. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach Art. 13a. Plan postępowań o udzielenie zamówień DZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy Art. 14. Odesłanie do kodeksu cywilnego; koniec terminu w sobotę lub dzień wolny od pracy Art. 15. Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie Art. 15a. Wskazanie centralnego zamawiającego Art. 15b. Zadania centralnego zamawiającego Art. 15c. Wskazanie lub powołanie centralnego zamawiającego przez jednostkę samorządu terytorialnego Art. 15d. Centralny zamawiający z innego państwa członkowskiego UE Art. 15e. Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE Art. 15f. Utworzenie wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

2 Art. 16. Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielania zamówienia Art. 17. Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu Art. 18. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego Art. 19. Powołanie komisji przetargowej Art. 20. Zadania komisji przetargowej Art. 20a. Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia Art. 21. Skład i organizacja komisji przetargowej; powoływanie biegłych Art. 22. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie; opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków Art. 22a. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów Art. 22b. Obowiązek wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji Art. 22c. Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców Art. 22d. Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców Art. 23. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia Art. 24. Przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania; procedura Art. 24a. (uchylony) Art. 24aa. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert Art. 24b. (uchylony). Art. 25. Oświadczenia (dokumenty) niezbędne do przeprowadzenia postępowania Art. 25a. Oświadczenie wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Art. 26. Prawo żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Art. 27. (uchylony). Art. 28. (uchylony) Rozdział 2 Przygotowanie postępowania Art. 29. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia Art. 30. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne Art. 30a. Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia Art. 30b. Wymóg przedstawienia certyfikatu Art. 31. Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane Art. 31a. Dialog techniczny Art. 31b. Zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego Art. 31c. Zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu technicznego Art. 31d. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotu uczestniczącego w przygotowaniu postępowania Art. 32. Zasady ustalania wartości zamówienia Art. 33. Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane Art. 34. Zasady ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo Art. 35. Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia Art. 36. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - treść Art. 36a. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia Art. 36aa. Podzielenie zamówienia na części Art. 36b. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy Art. 36ba. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji Art. 36c. Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów Art. 37. Udostępnianie siwz Art. 38. Wyjaśnianie treści siwz Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień o Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony - definicja Art. 40. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu Art. 41. Treść ogłoszenia o zamówieniu Art. 42. Udostępnianie siwz Art. 43. Termin składania ofert Art. 44. (uchylony). Art. 45. Wadium - wysokość, zasady wnoszenia Art. 46. Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium o Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony - definicja Art. 48. Przetarg ograniczony - ogłoszenie o zamówieniu Art. 49. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Art. 50. Zwrot wniosku; zakaz zapoznania się z treścią wniosków przed upływem terminu na ich składanie Art. 51. Zaproszenie do składania ofert; informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 52. Termin składania ofert Art. 53. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym

3 o Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem - definicja Art. 55. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem Art. 55a. Dodatkowe informacje zamieszczane w ogłoszeniu Art. 56. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym Art. 57. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wstępnych; termin składania ofert wstępnych Art. 58. Zaproszenie do negocjacji; negocjacje; podział negocjacji na etapy Art. 59. Zmiany siwz po zakończeniu negocjacji Art. 60. Zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert o Oddział 3a Dialog konkurencyjny Art. 60a. Dialog konkurencyjny - definicja Art. 60b. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego Art. 60c. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym Art. 60d. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do dialogu konkurencyjnego Art. 60e. Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego; zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert Art. 60f. Negocjowanie ostatecznych warunków umowy o Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia Art. 61. Negocjacje bez ogłoszenia - definicja Art. 62. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia; zawiadomienie o wszczęciu postępowania; publikacja ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy; informacja o unieważnieniu postępowania Art. 63. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia Art. 64. Termin składania ofert; wadium Art. 65. Odesłanie do przepisów o negocjacji z ogłoszeniem o Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. Zamówienie z wolnej ręki; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Art. 67. Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki Art. 68. Elementy zaproszenia do negocjacji; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o Oddział 6 Zapytanie o cenę Art. 69. Zapytanie o cenę - definicja Art. 70. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę Art. 71. Zaproszenie do składania ofert Art. 72. Zasady oferowania ceny; zasady udzielania zamówień Art. 73. Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i negocjacji bez ogłoszenia o Oddział 6a Partnerstwo innowacyjne Art. 73a. Zakup innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych Art. 73b. Treść ogłoszenia o zamówieniu i siwz Art. 73c. Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym Art. 73d. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 73e. Terminy - odpowiednie stosowanie przepisów Art. 73f. Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 73g. Ustanowienie partnerstwa innowacyjnego Art. 73h. Zasady partnerstwa innowacyjnego o Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. Licytacja elektroniczna - definicja; przesłanki udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej Art. 75. Treść ogłoszenia o zamówieniu Art. 76. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert; wadium; otwarcie licytacji Art. 77. Termin i sposób przekazywania wniosków (oświadczeń, informacji) Art. 78. Sposób składania oferty; związanie ofertą Art. 79. Etapy licytacji elektronicznej Art. 80. Przesłanki zamykania licytacji elektronicznej; zasady udzielania zamówienia Art. 81. Odesłanie do przepisów o siwz i wyborze najkorzystniejszej oferty Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 82. Zasady składania ofert Art. 83. Dopuszczalność składania oferty wariantowej Art. 84. Zmiana lub wycofanie oferty; zwracanie ofert Art. 85. Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą Art. 86. Otwarcie ofert Art. 87. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; doprecyzowanie treści ofert; zasady poprawiania ofert przez zamawiającego Art. 88. (uchylony). Art. 89. Przesłanki odrzucenia oferty

4 Art. 90. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie; odrzucenie oferty Art. 91. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty; kryteria oceny oferty; składanie ofert dodatkowych Art. 91a. Zasady organizacji aukcji elektronicznej Art. 91b. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej; termin otwarcia aukcji; sposób oceny oferty Art. 91c. Zasady przeprowadzania aukcji Art. 91d. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego Art. 91e. Zamknięcie aukcji elektronicznej Art. 92. Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji Art. 93. Przesłanki unieważnienia postępowania Art. 94. Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; wybór innej oferty najkorzystniejszej Art. 95. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań Art. 96. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia; załączniki Art. 97. Przechowywanie protokołu; zwrot planów (projektów, rysunków, modeli) Art. 98. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach DZIAŁ III Przepisy szczególne Rozdział 1 Umowy ramowe Art. 99. Umowa ramowa Art Zasady zawierania umowy ramowej - okres, liczba wykonawców Art (uchylony). Art. 101a. Zasady udzielania zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową Art. 101b. Złożenie katalogów elektronicznych Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów Art Zasady ustanawiania dynamicznego systemu zakupów Art Reguła pełnej elektronizacji Art Udostępnianie siwz i innych informacji Art. 104a. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów Art. 104b. Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Art. 104c. Zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów Art. 104d. Wezwanie do złożenia nowych oświadczeń Art. 104e. Zaproszenie uczestników systemu do składania ofert Art. 104f. Bezpłatność dostępu do systemu Art. 104g. Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Art (uchylony). Rozdział 3 Konkurs Art Konkurs - definicja Art Nagrody; wartość konkursu Art Organizator konkursu; sąd konkursowy Art Zadania sądu konkursowego Art Nadzór nad sądem konkursowym Art Ogłoszenie o konkursie - publikacja, treść Art Regulamin konkursu Art Formy konkursu: konkurs jednoetapowy i dwuetapowy Art Uczestnicy konkursu Art Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Art Zasady dopuszczania do udziału w konkursie Art Zasady składania prac konkursowych Art Rozstrzygnięcie konkursu Art Zawiadomienie o wynikach konkursu; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego Art Przesłanki unieważnienia konkursu Art Wypłacenie nagrody Art Ogłoszenie o wynikach konkursu Art Przechowywanie dokumentacji konkursowej; zasady zwrotu prac konkursowych Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. Zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Art. 131b. Zasady wyłączenia w stosowaniu przepisów ustawy Art. 131ba. Postępowanie nieuwzględniane w planie postępowań o udzielenie zamówień Art. 131bb. Zamówienia dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym Art. 131bc. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami

5 Art. 131c. Przekazywanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego; wymogi formalne Art. 131d. Ograniczenia podmiotowe Art. 131da. Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131e. Przesłanki uzupełniające wykluczenia wskazane w art. 24 Art. 131f. Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych Art. 131g. Wymogi formalne związane z realizacją zamówienia Art. 131h. Ograniczenia dotyczące sposobów udzielania zamówień Art. 131i. Regulacja umowy ramowej Art. 131ia. Udostępnianie siwz i terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131j. Warunki podmiotowe skuteczności postępowania Art. 131k. Kryteria oceny oferty Art. 131l. Przyczyny, postępowanie i skutki odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania Art. 131m. Uprawnienie zamawiającego do zobowiązania wykonawców zamówienia do zawarcia umów o podwykonawstwo Art. 131n. Ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo Art. 131o. Zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa Art. 131p. Realizacja w ramach podwykonawstwa części wartości umowy Art. 131r. Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą Art. 131s. Stosowanie innych przepisów Art. 131t. Przesłanki nieudzielenia zamówienia Art. 131u. Podmioty, których nie uznaje się za podwykonawców Art. 131v. Ograniczenia w zakresie jawności postępowania Art. 131w. Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia Rozdział 5 Zamówienia sektorowe Art Zamówienia sektorowe - definicja; odpowiednie stosowanie przepisów o zamówieniach sektorowych Art Zasady stosowania ustawy do zamówień sektorowych; informacja o udzielonych zamówieniach sektorowych Art Tryby udzielania zamówienia sektorowego Art. 134a. System kwalifikowania wykonawców Art. 134b. Procedura tworzenia systemu kwalifikowania wykonawców Art. 134c. Obowiązki zamawiającego i wykonawców Art. 134d. Powiadomienie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców Art. 134e. Wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia sektorowego Art Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych - treść, termin składania ofert Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych na usługi o charakterze użyteczności publicznej Art Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art. 138a. Wyłączenia podmiotowe stosowania ustawy do zamówień sektorowych Art. 138b. Dopuszczalność odstąpienia od powołania komisji przetargowej Art. 138c. Uprawnienia zamawiającego; zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Art. 138d. (uchylony) Art. 138e. (uchylony) Art. 138f. Wyłączenie stosowania ustawy do zamawiających działających na rynku konkurencyjnym; wniosek o stwierdzenie, że zamawiający działa na rynku konkurencyjnym; analiza rynku Rozdział 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Art. 138g. Zakres stosowania przepisów o zamówieniach na usługi społeczne Art. 138h. Usługi społeczne Art. 138i. Ogłoszenie o zamówieniu Art. 138j. Zamówienia sektorowe na usługi społeczne Art. 138k. Określenie sposobu prowadzenia postępowania Art. 138l. Postępowanie o udzielenie zamówienia - przepis odsyłający Art. 138m. Zamówienia na usługi społeczne - przepis odsyłający Art. 138n. Tryby prowadzenia postępowania Art. 138o. Postępowanie w przypadku zamówień o mniejszej wartości Art. 138p. Ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne Art. 138q. Terminy składania ofert i wniosków Art. 138r. Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 138s. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DZIAŁ IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Art Odesłanie do kodeksu cywilnego; forma umów; jawność umów Art Tożsamość zakresu świadczeń wynikających z umowy i oferty; unieważnienie umowy w części Art Solidarna odpowiedzialność wykonawców Art Umowy zawierane na czas oznaczony - okres, na jaki zawierana jest umowa Art Umowy zawierane na czas nieoznaczony Art. 143a. Zapłata wynagrodzenia w przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy Art. 143b. Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane Art. 143c. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

6 Art. 143d. Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane - postanowienia dotyczące podwykonawstwa Art Zakaz istotnych zmian umowy; unieważnienie zmian Art. 144a. Uprawnienie prezesa UZP do żądania unieważnienia umowy Art. 144b. Zakaz zawarcia umowy Art Prawo odstąpienia od umowy Art. 145a. Rozwiązanie umowy przez zamawiającego Art. 145b. Żądanie wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy Art Przesłanki unieważnienia umowy; niedopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy Art. 146a. Wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny Art Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art Formy zabezpieczenia Art Zmiana formy zabezpieczenia Art Wysokość zabezpieczenia; termin i sposób wniesienia zabezpieczenia Art Zwrot zabezpieczenia Art. 151a. Zaliczka na poczet wykonania zobowiązania; niedopusz DZIAŁ V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Rozdział 1 Zakres działania Art Prezes UZP - definicja, nadzór, obsługa Art Powoływanie prezesa UZP; nabór na stanowisko prezesa UZP Art Zadania prezesa UZP Art. 154a. Wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Art. 154b. (uchylony) Art. 154c. Opinie wydawane przez Prezesa UZP Art Wiceprezesi UZP - zadania; nabór Art (uchylony) Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych Art Rada Zamówień Publicznych - zadania Art Skład Rady Zamówień Publicznych; powoływanie członków Rady Art Upływ kadencji Rady Zamówień Publicznych; wygaśnięcie członkostwa w Radzie; odwołanie członka Rady Art Obsługa pracy Rady; wynagrodzenie członków Rady Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień Oddział 1 Przepisy ogólne Oddział 2 Kontrola doraźna Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art Krajowa Izba Odwoławcza - zadania, organy Art Skład Krajowej Izby Odwoławczej Art Zakaz łączenia stanowisk; wygaśnięcie członkostwa; odwołanie członka Izby; status prawny członków Izby Art Odpowiedzialność dyscyplinarna członków Krajowej Izby Odwoławczej Art Zawieszenie członka Krajowej Izby Odwoławczej art. 176a. Nabór na członków Krajowej Izby Odwoławczej Rozdział 5 (uchylony) Art (uchylony). Art (uchylony). DZIAŁ VI Środki ochrony prawnej Rozdział 1 Przepisy wspólne Art Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie Art Odwołanie - dopuszczalność, zasady wnoszenia Art Informacja o czynności niezgodnej z ustawą Art Termin wniesienia odwołań Art Zakaz zawarcia umowy; wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy Art Przedłużenie ważności (wniesienie nowego) wadium Art Obowiązek przesłania kopii odwołania innym wykonawcom; przystąpienie do postępowania odwoławczego - termin, skutek, opozycja Art Odpowiedź na odwołanie; uwzględnienie zarzutów w całości - sprzeciw; zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego Art Odwołanie - rozpoznanie, wezwanie do poprawienia (uzupełnienia), zwrot, cofnięcie Art Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej Art Termin rozpoznania odwołania; przesłanki odrzucenia odwołania; rozpoznanie odwołania na rozprawie Art Postępowanie dowodowe Art Zamknięcie i ponowne otwarcie rozprawy; wyrokowanie Art Rodzaje orzeczeń; uwzględnienie odwołania; zakres orzekania

7 Art Nakładanie kar finansowych w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Art Nakładanie kar finansowych w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia Art Termin uiszczenia kar; prawomocność orzeczeń o nałożeniu kary; egzekwowanie kar Art Orzeczenia - ogłaszanie, uzasadnianie, doręczanie, sprostowanie Art Stwierdzanie wykonalności Art Delegacja do wydania rozporządzenia określającego postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań oraz wysokość wpisu i kosztów Rozdział 3 Skarga do sądu Art. 198a. Skarga do sądu; odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o apelacji Art. 198b. Termin do wniesienia skargi Art. 198c. Warunki formalne skargi Art. 198d. Zakaz rozszerzania żądania lub występowania z nowymi roszczeniami Art. 198e. Przesłanki odrzucenia skargi; przywrócenie terminu Art. 198ea. Ciężar dowodu Art. 198f. Rozpoznanie sprawy Art. 198g. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej; odpowiednie sto DZIAŁ VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Art Wyłączenie stosowania przepisów Art Przesłanki kar pieniężnych Art Wysokość kary pieniężnej Art Nakładanie kar pieniężnych Art Przeznaczenie kar pieniężnych; egzekwowanie kar pi

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205715-2013:text:pl:html PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53826-2013:text:pl:html PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lubań: Implanty ortopedyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lubań: Implanty ortopedyczne 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178325-2011:text:pl:html PL-Lubań: Implanty ortopedyczne 2011/S 108-178325 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi sprzątania 2015/S 106-193028. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi sprzątania 2015/S 106-193028. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193028-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi sprzątania 2015/S 106-193028 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00

Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00 Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00 Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Jordana 18 Sala 401 Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238691-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2013/S 137-238691 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA ZJAZD I, Piątek, 15 marca 2013 r. 9.00 13.00 Zagadnienia wprowadzające a) Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi; b) Co to jest zamówienie publiczne? Definicja dostaw, usług i robót budowlanych;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach na dostawę termoformierki i plotera drukującotnącego

Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach na dostawę termoformierki i plotera drukującotnącego Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro w trzech

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Namysłowski Plac Wolności 12 a 46-100 Namysłów Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Wartość zamówienia zamówienia poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Implanty ortopedyczne 2013/S 238-413482. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Korfantów: Implanty ortopedyczne 2013/S 238-413482. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413482-2013:text:pl:html Polska-Korfantów: Implanty ortopedyczne 2013/S 238-413482 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu Numer ogłoszenia: 327598-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Produkcja materiału filmowego z konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Prawo Zamówień Publicznych. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prawo Zamówień Publicznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Program prezentacji Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Podmiot pzp Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Warszawa: Realizacja projektu pn: Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Ochrona obiektów i mienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1285/12 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej : Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2015-08-14 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r. Sygn. akt: KIO 365/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79 Niemce: Zakup i dostawa 287 drukarek laserowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.php Gdańsk: Dostawa elektrod do aparatu BIS firmy Philips dla UCK Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warka: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 50855-2012; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:458-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Protezy naczyniowe 2015/S 001-000458 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Warszawa, 26.02.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Implanty ortopedyczne 2014/S 126-224483. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Wrocław: Implanty ortopedyczne 2014/S 126-224483. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224483-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Implanty ortopedyczne 2014/S 126-224483 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl z 5 2015-06-08 10:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa, instalacja i podłączenie fabrycznie

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia; obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia; obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: http://bzpl.portal.uzp.goy.pl/index.php?ogloszenie=show8pozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gios.goy.pi/bip/przetargi Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna HARMONOGRAM Godziny zajęć 115.30 wyjazd z Łodzi Liczba godzin zajęć Temat zajęć 18.00 - Kolacja 9.00 10.30 Zajęcia 2 Zasady udzielania zamówień publicznych (jawność,

Bardziej szczegółowo

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235698-2015:text:pl:html Polska-Skierniewice: Usługi udzielania kredytu 2015/S 128-235698 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Roboty remontowo-adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 2463/13 POSTANOWIENIE z dnia 29 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

zawodoznawczej dla 41 uczestników dla grupy Technik hotelarz/technik hotelarstwa w terminie 9-12 września

zawodoznawczej dla 41 uczestników dla grupy Technik hotelarz/technik hotelarstwa w terminie 9-12 września 1 z 6 2015-07-17 09:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252934-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 137-252934 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134501-2012:text:pl:html PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nszw.pl Wrocław: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją komputerów panelowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa myjni dezynfektora - 1 sztuki dla Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostarczenie gadżetów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ NR sprawy DPS/343/1/12 Mońki: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Numer ogłoszenia: 23794 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Aleksandrów Łódzki: Modernizacja podjazdu z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku- elewacją wejścia SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin Poznań: Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonych w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rusinow.pl (http://bip.rusinow.pl/)

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie postępowań o zamówienia publiczne dotyczących IT na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 24882-2014; data zamieszczenia: 22.01.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO. Numer ogłoszenia: 238408-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I DOKUMENTÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WZORY PISM I DOKUMENTÓW EWA MARCJONIAK Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania seminariów 2014/S 044-073744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania seminariów 2014/S 044-073744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73744-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania seminariów 2014/S 044-073744 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE modułowy program szkolenia dla początkujących i zaawansowanych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE modułowy program szkolenia dla początkujących i zaawansowanych OFERTA SZKOLENIA Temat szkolenia: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE modułowy program szkolenia dla początkujących i zaawansowanych MARZEC 2009 2 marzec - Moduł I (1dzień) część 1 dla początkujących 3/4 marzec - Moduł

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo