STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93"

Transkrypt

1 STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Informacje podstawowe. Cele i zadania szkoły. Organa szkoły i zasady ich współdziałania. Rozdział IV Organizacja pracy szkoły. Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie szkoły ich prawa i obowiązki. Finansowe zasady działania szkoły. Postanowienia koocowe. Podstawa prawna Statutu. Załączniki; Załącznik nr 1: Wewnątrzszkolny System Oceniania. Załącznik nr 2 A. Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły. 2 B. Szkolna Karta Praw Dziecka. Załącznik nr 3: Regulamin Rady Pedagogicznej. Załącznik nr 4: Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policja i rodzinami uczniów w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją i innych sytuacjach kryzysowych. Załącznik nr 5: Inne procedury i regulaminy szkolne. 1

2 Rozdział I INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Nazwa Szkoły to: AD ASTRA Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach. 2. Siedziba Szkoły mieści się w Markach przy ul. Al. J. Piłsudskiego Szkoła prowadzi działalnośd w oparciu o Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Urząd Gminy Miasta Marki. 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Joanna Gołębiewska. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 6. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może byd używany czytelny skrót. Szkoła posiada własną pieczęd i stempel. 7. Prywatna Szkoła Podstawowa AD ASTRA kształci zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej w wymiarze godzinowym przynajmniej takim jak w szkołach publicznych. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny, dający możliwośd dalszego kształcenia się uczniów w szkołach gimnazjalnych. 8. W celu kształcenia młodzieży uzdolnionej w szkole mogą byd tworzone oddziały o rozszerzonym programie z wybranych przedmiotów. 9. W szkole mogą byd realizowane programy innowacyjne, autorskie, własne. Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Misję Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły ( załącznik nr 2). 1. Celem Szkoły jest: a. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w atmosferze wzajemnej życzliwości, poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. b. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukooczenia szkoły oraz złożenia egzaminów paostwowych. c. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności. d. Stworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój ich talentów społecznych, artystycznych oraz sportowych. e. Rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły, w możliwośd osiągnięcia sukcesów. f. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi. g. Dążenie do umacniania w uczniach tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej i etnicznej. 2

3 h. Rozbudzanie potrzeb korzystania z dorobku myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia. i. Ułatwianie poznawania i rozumienia samych siebie i innych, znajdowania swego miejsca w społeczeostwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych. j. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych. 2. Zadaniem Szkoły jest: a. Sprzyjanie rozwojowi osobowości. b. Nauczenie uczenia się. c. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności. d. Rozwijanie poczucia samodzielności i pomagania sobie nawzajem. e. Nauczenie kultury ogólnej. f. Kształtowanie osobowości zdolnych do krytycznego myślenia. 3. Powyższe cele i zadania Szkoła realizuje, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów edukacyjnych, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz szkolnego zestawu programów nauczania i planów nauczania określonych właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej, a także przez naukę przedmiotów dodatkowych, realizację szkolnych projektów edukacyjnych, udział w wycieczkach edukacyjnych, imprezach kulturalnych, seansach filmowych i teatralnych oraz w innych przedsięwzięciach edukacyjnych. 4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 5. Szkoła realizuje zdania opiekuocze odpowiednio do wieku uczniów z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny, a w szczególności: 6. Zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak i podczas zajęd obowiązkowych i nieobowiązkowych realizowanych przez Szkołę poza jej terenem. 7. Organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia. 8. Zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęd poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów. 3

4 9. Organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi zasadami. 10. Zobowiązuje nauczycieli do zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z wychowawcami i w innych okolicznościach wymagających przypomnienia informacji dotyczących bezpieczeostwa. 11. Zawiadamia rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka. 12. Szkoli pracowników w zakresie BHP. 13. Szkoła organizując edukację bierze pod uwagę ustalenia zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 14. Szkoła w porozumieniu z Rodzicami ustala i realizuje Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. 15. Na wniosek lub za zgodą Rodziców Dyrektor szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno pedagogicznej mającej uprawnienia poradni publicznej zezwolid uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 16. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukooczenie szkoły w skróconym czasie. 17. Działalnośd Szkoły prowadzona jest zgodnie z prawami i ideami zawartymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich Konwencją Praw Dziecka. Rozdział III ORGANA SZKOŁY Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Uczniów. 1. Dyrektor Szkoły: a) Funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje właściciel. b) Dyrektor może powierzyd funkcje wicedyrektorów wybranym osobom i określid ich kompetencje. c) Dyrektor kieruje całokształtem działania Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. d) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole. 4

5 e) Dyrektor nadzoruje kształtowanie, ewaluację i realizację programu dydaktycznego, wychowawczego, profilaktycznego Szkoły. Czuwa nad realizacją założeo statutowych i programowych, nadzoruje tworzenie arkusza organizacyjnego. f) Określa i egzekwuje zakres obowiązków pracowników Szkoły. g) Zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły. h) Nadzoruje powstawanie i realizację szczegółowych regulaminów regulujących pracę Szkoły. i) Zleca i nadzoruje tworzenie tygodniowego rozkładu zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych. j) Nadzoruje powstawanie i realizację kalendarza imprez i wycieczek organizowanych przez Szkołę. k) Przyjmuje uczniów do Szkoły i nadzoruje prowadzenie ich dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy. l) Podejmuje decyzje w sprawie skreśleo uczniów z listy Szkoły. m) Dba o realizację zadao opiekuoczych Szkoły i stworzenie uczniom warunków harmonijnego rozwoju. n) Dba o właściwy dobór kadry pedagogicznej. o) Dba o organizację zastępstw. p) Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy. q) Dba o prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej i pracowniczej zgodnie z przepisami. r) Dyrektor w wykonywaniu swych zadao współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Radą Uczniów. s) Dyrektor zapewnia zgodnośd funkcjonowania Szkoły z obowiązującymi przepisami prawa i statutu Szkoły. 2. Rada Pedagogiczna: a) Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizacje programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego Szkoły. b) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczycie uczący w Szkole oraz Dyrektor. c) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. d) Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona protokolanta, który jest odpowiedzialny za dokumentację przebiegu obrad i podjętych uchwał. e) Wszystkie posiedzenia rady są protokołowane. f) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęcie roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, a na koniec roku klasyfikowania i promowania uczniów do następnej klasy oraz w miarę bieżących potrzeb. g) Posiedzenie Rady może byd zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej przez 1/3 członków Rady. 5

6 h) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach: klasyfikacji i promocji uczniów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, programów wychowawczych,działao profilaktycznych, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opiniuje kwestie dydaktyczne i wychowawcze, opiniuje rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych. i) Rada Pedagogiczna może wystąpid do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. j) Rada Pedagogiczna współpracuje z Rodzicami i Radą Uczniów. k) Dyrektor ma prawo zapraszania osób trzecich na posiedzenia Rady. l) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z prawem, zawiadamiając organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę. Decyzja Kuratora jest ostateczna. m) Rada Pedagogiczna działa w zgodzie z Regulaminem Rady Pedagogicznej (załącznik nr 3). 3. Rada Uczniów. a) Rada Uczniów jest reprezentacja ogółu uczniów Szkoły. b) Zasady wybierania i działania Rady uczniów określa ogół uczniów Szkoły w głosowaniu tajnym, powszechnym. Regulamin ten nie może byd sprzeczny ze statutem Szkoły. c) Rada Uczniów może przedstawiad Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły. d) Rada Uczniów ma prawo wyboru Opiekuna spośród Grona Pedagogicznego Szkoły. 4. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów Szkoły, w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwośd swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz regulaminach własnych. 5. W Szkole mogą działad z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo wzbogacanie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuoczej Szkoły. 6. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje o których owa w punkcie 5, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 7. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami szkoły odnośnie podejmowanych i organizowanych działao lub decyzji. 6

7 8. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się odnośnie podejmowanych działao w terminie 7 dni od daty ich podjęcia i przynajmniej 7 dni przed planowaną realizacją. 9. Dyrektor,nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. Szczegółowe formy współpracy określają wewnętrzne regulaminy. Rozdział IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 1. Terminy rozpoczęcia zajęd dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych, wiosennych i letnich, a także terminy egzaminów gimnazjalnych i dni wolnych od zajęd szkolnych, co rok określa Minister edukacji Narodowej w stosownym rozporządzeniu. 2. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje dyrektor i przedstawia Radzie Pedagogicznej na sierpniowej Radzie Pedagogicznej poświeconej organizacji roku szkolnego. 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział,który tworzą uczniowie w danym roku szkolnym uczący się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i z zestawem programów nauczania zatwierdzonych przez MEN wybranym dla danego oddziału. 4. Podstawową forma pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo - lekcyjnym. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej od min, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęd. 6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęd np. wyrównawczych, specjalistycznych, artystycznych, warsztatowych, nauczania języków obcych, sportowych, informatycznych i innych, które mogą byd prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach międzyklasowych bądź międzyszkolnych. 7

8 7. Nauczyciele odpowiedzialni za sale lekcyjne lub inne pomieszczenia przeznaczone do zajęd dydaktyczno wychowawczych zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji korzystania z tych pomieszczeo oraz zabezpieczenia materiałów zagrażających życiu i zdrowiu uczniów. Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania pracowników Szkoły określają przepisy Kodeksu Pracy i Statutu Szkoły. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuoczą oraz jest odpowiedzialny za jakośd i wyniki tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece dzieci. 4. Do zakresu zadao nauczyciela należy : a) Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. b) Zapewnienie bezpieczeostwa uczniom oraz odpowiedzialnośd za powierzone mienie. c) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowao. d) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb ucznia. e) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, warsztatu pracy, odpowiedzialnośd za podnoszenie poziomu wiedzy. 5. Nauczyciel ponadto zobowiązany jest do: a. Wyboru programu nauczania zatwierdzonego przez MEN, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu, wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, wychowania, a także wyboru odpowiednich dla zespołu klasowego podręczników, środków dydaktycznych, metod nauczania. b. Realizowania przewidzianych zajęd dydaktycznych. c. Systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (WSO). d. Do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia. 8

9 e. Wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia. f. Dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami. g. Sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w trakcie awansu zawodowego. h. Zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli. i. Przestrzegania zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. j. Wykorzystywania pomocy naukowych. k. Prowadzenia dokumentacji szkolnej. l. Sprawdzania listy obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej. m. Ukooczenia przewidzianych przepisami kursów bhp i dokonywania okresowych badao lekarskich. n. Uczestniczenia w Radach Pedagogicznych i wykonywania jej uchwał. o. Doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie doskonalenia interdyscyplinarnego. p. Kształtowania atmosfery dobrej pracy. 6. Pensum godzin dydaktycznych nauczyciela wynosi 20 godzin. 7. Nauczyciel jest zobowiązany w ramach etatu tzn. pozostałych 20 godzin do wykonywania innych zadao zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z realizacją procesu dydaktycznego, opiekuoczego i wychowawczego jak: a) Pełnienie dyżurów w czasie przerw przed i między lekcjami wg określonego grafiku. b) Przygotowanie się do zajęd dydaktycznych, sprawdzianów, Rad Pedagogicznych. c) Przygotowanie wyznaczonych imprez i wydarzeo szkolnych. d) Sprawdzanie prac domowych, klasowych i innych zadanych uczniom w określonym przez WSO terminie. e) Udział w Radach Pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, imprezach szkolnych, pracach Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej. f) Udział w wyznaczonych wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach w czasie trwania roku szkolnego. 8. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczanie w określonym etapie edukacyjnym. 9

10 9. Zadaniem wychowawcy oddziału jest: a) Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w oddziale. b) Realizowanie zadao wychowawczych szkoły. c) Współtworzenie z rodzicami i nauczycielami priorytetów wychowawczych na dany rok szkolny, planowanie realizacji wspomnianych priorytetów i monitorowanie ich realizacji na zajęciach przedmiotowych i w różnych dziedzinach życia szkoły. d) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. e) Planowanie prac wychowawczo-opiekuoczych i organizowanie z uczniami i ich rodzicami rożnych form życia społecznego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski. f) Podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej. g) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych dzieci, współdziałania z rodzicami w ich działaniach wychowawczych, informowania o postępach, problemach i podejmowanych działaniach wychowawczych. h) Zapoznawanie rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie. i) Ustalanie oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania (WSO) i określonymi procedurami. j) Powiadamianie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych, rocznych i koocowych z przedmiotów i z zachowania zgodnie z terminami przewidzianymi w WSO. k) Powiadamianie pisemne rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej z zachowania na miesiąc przed zakooczeniem zajęd dydaktyczno wychowawczych. l) Dokonywanie wpisów do dziennika klasowego. m) Kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy, oceny, nieobecności, uwagi). n) Przygotowanie zestawieo statystycznych poleconych przez dyrektora szkoły. o) Dokonywanie wpisów do arkuszy ocen. p) Wypisywanie świadectw, dyplomów, arkuszy gratulacyjnych i innych istotnych dla funkcjonowania klasy dokumentów. q) Prowadzenie korespondencji z rodzicami dotyczącej spraw bieżących wychowanków. r) Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeo wycieczek i imprez klasowych. s) Sporządzanie opinii o uczniu na potrzeby uprawnionych instytucji oświatowych. 10

11 Rozdział V. UCZNIOWIE SZKOŁY ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 1. Uczniowie staja się podmiotem praw i obowiązków z chwilą przyjęcia ich do Szkoły. 2. Przyjęcia uczniów do Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 3. Uczniowie do klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr klasy szóstej, wyników sprawdzianu kooczącego Szkołę Podstawową i wyników klasyfikacji koocowej w klasie szóstej. 4. Do Szkoły nie są przyjmowani uczniowie z naganną i nieodpowiednią oceną z zachowania. 5. O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły, on też ogłasza listę uczniów przyjętych do Szkoły. 6. Dyrektor Szkoły może podjąd decyzję o zorganizowaniu egzaminów wstępnych do Szkoły. 7. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej i własnych przekonao. 8. Szczegółowo prawa ucznia opisuje Szkolna Karta Praw Ucznia (załącznik nr 2b do Statutu Szkoły). 9. Uczeo w szczególności ma prawo do: a) Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami. b) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. c) Poszanowania godności własnej niezależnie od osiąganych wyników. d) Aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły. e) Zgłaszania wychowawcom i wszystkim Organom Szkoły swoich uwag i postulatów dotyczących Szkoły i spraw uczniowskich. 10. Do podstawowych obowiązków ucznia należy: a) Przestrzegania postanowieo Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów. b) Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły. c) Przygotowywanie się do zajęd edukacyjnych i właściwe zachowanie w trakcie przebywania w szkole i poza nią. d) Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. e) Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. f) Szanowanie poglądów i przekonao religijnych innych ludzi. g) Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. h) Szanowanie godności i nietykalności osobistej własnej i innych. i) Dbałośd o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły. j) Odpowiedzialnośd za własne życie, zdrowie,higienę, dbałośd o strój szkolny i galowy. k) Szanowanie mienia własnego i cudzego. l) Usprawiedliwianie w określonym czasie i terminie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Dostarczanie napisanych przez rodziców usprawiedliwieo spóźnieo i nieobecności. 11

12 m) Przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych na terenie Szkoły, a w szczególności wyłączania w trakcie zajęd szkolnych i przechowywania w szkolnych torbach telefonów komórkowych. n) Nieoddalanie się poza teren Szkoły bez zgody nauczyciela. o) Nieprzynoszeniu ozdób i przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu. 11. Nagrody i kary, które mogą byd zastosowane w Szkole wobec ucznia określa WSO. 12. Na terenie Szkoły obowiązuje strój stosowny dla sytuacji szkolnych: w dni codziennesportowy, wygodny, skromny, w dni uroczyste- galowy. 13. Szczegółowe uwagi na temat stroju zawarte są w regulaminie zachowania na terenie szkoły. 14. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 15. Podstawę do podjęcia decyzji o skreśleniu może stanowid: a) Naruszenie postanowieo Statutu Szkoły. b) Jedna ocena niedostateczna lub trzy dopuszczające w klasyfikacji rocznej. c) 40% nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach. d) Naganne zachowanie ucznia na terenie szkoły. e) Palenie tytoniu, picie alkoholu lub używanie narkotyków na terenie szkoły lub w czasie wycieczek czy imprez szkolnych. f. Dezorganizowanie pracy Szkoły. f) Wejście w konflikt z prawem, a w szczególności postanowieniami Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeo oraz innych ustaw i przepisów karnych. g) Zaleganie przez rodziców bądź opiekunów opłatą czesnego powyżej jednego miesiąca, bez uprzedniego pisemnego ustalenia z Dyrektorem Szkoły terminu wniesienia opłat. W wypadku zaległości w płaceniu czesnego, niewywiązania się z ustalonego terminu dodatkowego decyzję o skreśleniu podejmuje samodzielnie Dyrektor Szkoły. 16. Decyzja Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia musi byd pisemnie uzasadniona. Od decyzji tej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Kuratora Oświaty w Warszawie. 17. Skreślenie ucznia z listy nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych zobowiązao wobec Szkoły. Rozdział VI. FINANSOWE ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY. 1. Działalnośd Szkoły finansowana jest z comiesięcznych zaliczek na poczet czesnego, wpisowego pobieranego z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły oraz dobrowolnych opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów dziecka na rzecz Szkoły, a także środków przekazywanych Szkole z różnych źródeł (dotacje z budżetu Paostwa, Gminy, darowizny osób fizycznych i prawnych, dotacji unijnych i innych) 12

13 2. Wysokośd czesnego, wpisowego innych opłat ustala Organ Prowadzący. 3. Rodzice zobowiązani są do płacenia comiesięcznych zaliczek na poczet czesnego za dany rok szkolny od 01 września do 31 sierpnia tj. w 12 ratach. Rozliczenie wpłat dokonywane jest do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. 4. Dotyczy to zarówno absolwentów jak i uczniów klas niższych odchodzących z koocem roku szkolnego. 5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do regularnego płacenia zaliczek z góry do 5 każdego miesiąca. Właściciel może naliczyd dodatkową opłatę wysokości 1% za każdy dzieo zwłoki w przypadku opóźnieo nieustalonych z właścicielem, lub jeśli ustalony termin uregulowania zaległości został przekroczony. 6. W szczególnych przypadkach losowych Organ Prowadzący może podjąd decyzję o czasowym zawieszeniu wpłat zaliczek, przełożeniu terminu opłat lub obniżeniu czesnego. 7. Niektóre nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe ustalone przez Dyrektora Szkoły oraz uczestnictwo uczniów w imprezach pozaszkolnych( kino, teatr, basen lub inne) są płacone osobno. 8. Wpisowe to jednorazowa bezzwrotna opłata wnoszona przez Rodziców przy zapisie ucznia do Szkoły. Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentacje szkolna zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Szkoła organizuje zbiorowe ubezpieczenia uczniów opłacane przez rodziców. 13

14 Rozdział VIII PODSTAWA PRAWNA STATUTU Statut Prywatnego Gimnazjum AD ASTRA sporządzono na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U.1996/67/329 z późn. zmianami). Rozporządzenia MENiS z dn.26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 51 poz458 z późn. zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (DZ.U. nr 15, poz.142, nr 137,poz oraz z 2003 r. nr 39,poz337 i nr 116, poz. 1093) Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół z późn. zmianami ( Dz. U. nr 61, poz.624 i z 2002 nr10, poz. 96) Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz. U. nr 67, poz. 756 i z 2001 nr 79, poz845 z późn. zmianami). STATUT ZAKTUALIZOWANY I W WERSJI OBOWIĄZUJACEJ UCHWALONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 05 WZREŚNIA 2011 r. 14

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP.

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 Szkoła nosi nazwę: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. Dopuszcza się używanie skrótu I SSP. 2 Cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

PODSTAWA PRAWNA STATUTU PODSTAWA PRAWNA STATUTU Podstawę prawną niniejszego Statutu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach załącznik nr 4 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach Podstawa prawna: Regulamin Rady Rodziców został opracowany zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Rozdział I Nazwa i typ Szkoły 1 1. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie, zwana dalej Szkołą, utworzona na podstawie uchwały nr VII/83/99

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE,

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE, Załącznik do Uchwały Nr XLII/369/94 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 1994 r STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE, ul. FRANCUSKA 23 a. Rozdział I - Podstawa prawna działania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach oraz dającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Podstawa prawa: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego.

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego. KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (wyciąg ze Statutu Szkoły) 15 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą w szkole oraz reprezentuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim Załącznik do uchwały Nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna dla uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie, zwana dalej Szkołą, utworzona na podstawie uchwały nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 1. Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Statut. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Warszawa, ul. Puławska 97 B

Statut. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Warszawa, ul. Puławska 97 B Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Puławska 97 B Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo