STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93"

Transkrypt

1 STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 AD ASTRA MARKI, PIŁSUDSKIEGO 93 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Informacje podstawowe. Cele i zadania szkoły. Organa szkoły i zasady ich współdziałania. Rozdział IV Organizacja pracy szkoły. Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie szkoły ich prawa i obowiązki. Finansowe zasady działania szkoły. Postanowienia koocowe. Podstawa prawna Statutu. Załączniki; Załącznik nr 1: Wewnątrzszkolny System Oceniania. Załącznik nr 2 A. Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły. 2 B. Szkolna Karta Praw Dziecka. Załącznik nr 3: Regulamin Rady Pedagogicznej. Załącznik nr 4: Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policja i rodzinami uczniów w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją i innych sytuacjach kryzysowych. Załącznik nr 5: Inne procedury i regulaminy szkolne. 1

2 Rozdział I INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Nazwa Szkoły to: AD ASTRA Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach. 2. Siedziba Szkoły mieści się w Markach przy ul. Al. J. Piłsudskiego Szkoła prowadzi działalnośd w oparciu o Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Urząd Gminy Miasta Marki. 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Joanna Gołębiewska. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 6. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może byd używany czytelny skrót. Szkoła posiada własną pieczęd i stempel. 7. Prywatna Szkoła Podstawowa AD ASTRA kształci zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej w wymiarze godzinowym przynajmniej takim jak w szkołach publicznych. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny, dający możliwośd dalszego kształcenia się uczniów w szkołach gimnazjalnych. 8. W celu kształcenia młodzieży uzdolnionej w szkole mogą byd tworzone oddziały o rozszerzonym programie z wybranych przedmiotów. 9. W szkole mogą byd realizowane programy innowacyjne, autorskie, własne. Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Misję Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły ( załącznik nr 2). 1. Celem Szkoły jest: a. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w atmosferze wzajemnej życzliwości, poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. b. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukooczenia szkoły oraz złożenia egzaminów paostwowych. c. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności. d. Stworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój ich talentów społecznych, artystycznych oraz sportowych. e. Rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły, w możliwośd osiągnięcia sukcesów. f. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi. g. Dążenie do umacniania w uczniach tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej i etnicznej. 2

3 h. Rozbudzanie potrzeb korzystania z dorobku myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia. i. Ułatwianie poznawania i rozumienia samych siebie i innych, znajdowania swego miejsca w społeczeostwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych. j. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych. 2. Zadaniem Szkoły jest: a. Sprzyjanie rozwojowi osobowości. b. Nauczenie uczenia się. c. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności. d. Rozwijanie poczucia samodzielności i pomagania sobie nawzajem. e. Nauczenie kultury ogólnej. f. Kształtowanie osobowości zdolnych do krytycznego myślenia. 3. Powyższe cele i zadania Szkoła realizuje, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów edukacyjnych, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz szkolnego zestawu programów nauczania i planów nauczania określonych właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej, a także przez naukę przedmiotów dodatkowych, realizację szkolnych projektów edukacyjnych, udział w wycieczkach edukacyjnych, imprezach kulturalnych, seansach filmowych i teatralnych oraz w innych przedsięwzięciach edukacyjnych. 4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 5. Szkoła realizuje zdania opiekuocze odpowiednio do wieku uczniów z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny, a w szczególności: 6. Zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak i podczas zajęd obowiązkowych i nieobowiązkowych realizowanych przez Szkołę poza jej terenem. 7. Organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia. 8. Zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęd poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów. 3

4 9. Organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi zasadami. 10. Zobowiązuje nauczycieli do zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z wychowawcami i w innych okolicznościach wymagających przypomnienia informacji dotyczących bezpieczeostwa. 11. Zawiadamia rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka. 12. Szkoli pracowników w zakresie BHP. 13. Szkoła organizując edukację bierze pod uwagę ustalenia zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 14. Szkoła w porozumieniu z Rodzicami ustala i realizuje Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. 15. Na wniosek lub za zgodą Rodziców Dyrektor szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno pedagogicznej mającej uprawnienia poradni publicznej zezwolid uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 16. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukooczenie szkoły w skróconym czasie. 17. Działalnośd Szkoły prowadzona jest zgodnie z prawami i ideami zawartymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich Konwencją Praw Dziecka. Rozdział III ORGANA SZKOŁY Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Uczniów. 1. Dyrektor Szkoły: a) Funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje właściciel. b) Dyrektor może powierzyd funkcje wicedyrektorów wybranym osobom i określid ich kompetencje. c) Dyrektor kieruje całokształtem działania Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. d) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole. 4

5 e) Dyrektor nadzoruje kształtowanie, ewaluację i realizację programu dydaktycznego, wychowawczego, profilaktycznego Szkoły. Czuwa nad realizacją założeo statutowych i programowych, nadzoruje tworzenie arkusza organizacyjnego. f) Określa i egzekwuje zakres obowiązków pracowników Szkoły. g) Zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły. h) Nadzoruje powstawanie i realizację szczegółowych regulaminów regulujących pracę Szkoły. i) Zleca i nadzoruje tworzenie tygodniowego rozkładu zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych. j) Nadzoruje powstawanie i realizację kalendarza imprez i wycieczek organizowanych przez Szkołę. k) Przyjmuje uczniów do Szkoły i nadzoruje prowadzenie ich dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy. l) Podejmuje decyzje w sprawie skreśleo uczniów z listy Szkoły. m) Dba o realizację zadao opiekuoczych Szkoły i stworzenie uczniom warunków harmonijnego rozwoju. n) Dba o właściwy dobór kadry pedagogicznej. o) Dba o organizację zastępstw. p) Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy. q) Dba o prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej i pracowniczej zgodnie z przepisami. r) Dyrektor w wykonywaniu swych zadao współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Radą Uczniów. s) Dyrektor zapewnia zgodnośd funkcjonowania Szkoły z obowiązującymi przepisami prawa i statutu Szkoły. 2. Rada Pedagogiczna: a) Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizacje programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego Szkoły. b) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczycie uczący w Szkole oraz Dyrektor. c) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. d) Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona protokolanta, który jest odpowiedzialny za dokumentację przebiegu obrad i podjętych uchwał. e) Wszystkie posiedzenia rady są protokołowane. f) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęcie roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, a na koniec roku klasyfikowania i promowania uczniów do następnej klasy oraz w miarę bieżących potrzeb. g) Posiedzenie Rady może byd zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej przez 1/3 członków Rady. 5

6 h) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach: klasyfikacji i promocji uczniów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły, programów wychowawczych,działao profilaktycznych, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opiniuje kwestie dydaktyczne i wychowawcze, opiniuje rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych. i) Rada Pedagogiczna może wystąpid do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. j) Rada Pedagogiczna współpracuje z Rodzicami i Radą Uczniów. k) Dyrektor ma prawo zapraszania osób trzecich na posiedzenia Rady. l) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z prawem, zawiadamiając organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę. Decyzja Kuratora jest ostateczna. m) Rada Pedagogiczna działa w zgodzie z Regulaminem Rady Pedagogicznej (załącznik nr 3). 3. Rada Uczniów. a) Rada Uczniów jest reprezentacja ogółu uczniów Szkoły. b) Zasady wybierania i działania Rady uczniów określa ogół uczniów Szkoły w głosowaniu tajnym, powszechnym. Regulamin ten nie może byd sprzeczny ze statutem Szkoły. c) Rada Uczniów może przedstawiad Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły. d) Rada Uczniów ma prawo wyboru Opiekuna spośród Grona Pedagogicznego Szkoły. 4. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów Szkoły, w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwośd swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz regulaminach własnych. 5. W Szkole mogą działad z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo wzbogacanie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuoczej Szkoły. 6. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje o których owa w punkcie 5, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 7. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami szkoły odnośnie podejmowanych i organizowanych działao lub decyzji. 6

7 8. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się odnośnie podejmowanych działao w terminie 7 dni od daty ich podjęcia i przynajmniej 7 dni przed planowaną realizacją. 9. Dyrektor,nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. Szczegółowe formy współpracy określają wewnętrzne regulaminy. Rozdział IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 1. Terminy rozpoczęcia zajęd dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych, wiosennych i letnich, a także terminy egzaminów gimnazjalnych i dni wolnych od zajęd szkolnych, co rok określa Minister edukacji Narodowej w stosownym rozporządzeniu. 2. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje dyrektor i przedstawia Radzie Pedagogicznej na sierpniowej Radzie Pedagogicznej poświeconej organizacji roku szkolnego. 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział,który tworzą uczniowie w danym roku szkolnym uczący się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i z zestawem programów nauczania zatwierdzonych przez MEN wybranym dla danego oddziału. 4. Podstawową forma pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo - lekcyjnym. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej od min, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęd. 6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęd np. wyrównawczych, specjalistycznych, artystycznych, warsztatowych, nauczania języków obcych, sportowych, informatycznych i innych, które mogą byd prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach międzyklasowych bądź międzyszkolnych. 7

8 7. Nauczyciele odpowiedzialni za sale lekcyjne lub inne pomieszczenia przeznaczone do zajęd dydaktyczno wychowawczych zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji korzystania z tych pomieszczeo oraz zabezpieczenia materiałów zagrażających życiu i zdrowiu uczniów. Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania pracowników Szkoły określają przepisy Kodeksu Pracy i Statutu Szkoły. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuoczą oraz jest odpowiedzialny za jakośd i wyniki tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece dzieci. 4. Do zakresu zadao nauczyciela należy : a) Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. b) Zapewnienie bezpieczeostwa uczniom oraz odpowiedzialnośd za powierzone mienie. c) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowao. d) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb ucznia. e) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, warsztatu pracy, odpowiedzialnośd za podnoszenie poziomu wiedzy. 5. Nauczyciel ponadto zobowiązany jest do: a. Wyboru programu nauczania zatwierdzonego przez MEN, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu, wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, wychowania, a także wyboru odpowiednich dla zespołu klasowego podręczników, środków dydaktycznych, metod nauczania. b. Realizowania przewidzianych zajęd dydaktycznych. c. Systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (WSO). d. Do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia. 8

9 e. Wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia. f. Dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami. g. Sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w trakcie awansu zawodowego. h. Zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli. i. Przestrzegania zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. j. Wykorzystywania pomocy naukowych. k. Prowadzenia dokumentacji szkolnej. l. Sprawdzania listy obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej. m. Ukooczenia przewidzianych przepisami kursów bhp i dokonywania okresowych badao lekarskich. n. Uczestniczenia w Radach Pedagogicznych i wykonywania jej uchwał. o. Doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie doskonalenia interdyscyplinarnego. p. Kształtowania atmosfery dobrej pracy. 6. Pensum godzin dydaktycznych nauczyciela wynosi 20 godzin. 7. Nauczyciel jest zobowiązany w ramach etatu tzn. pozostałych 20 godzin do wykonywania innych zadao zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z realizacją procesu dydaktycznego, opiekuoczego i wychowawczego jak: a) Pełnienie dyżurów w czasie przerw przed i między lekcjami wg określonego grafiku. b) Przygotowanie się do zajęd dydaktycznych, sprawdzianów, Rad Pedagogicznych. c) Przygotowanie wyznaczonych imprez i wydarzeo szkolnych. d) Sprawdzanie prac domowych, klasowych i innych zadanych uczniom w określonym przez WSO terminie. e) Udział w Radach Pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, imprezach szkolnych, pracach Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej. f) Udział w wyznaczonych wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach w czasie trwania roku szkolnego. 8. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczanie w określonym etapie edukacyjnym. 9

10 9. Zadaniem wychowawcy oddziału jest: a) Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w oddziale. b) Realizowanie zadao wychowawczych szkoły. c) Współtworzenie z rodzicami i nauczycielami priorytetów wychowawczych na dany rok szkolny, planowanie realizacji wspomnianych priorytetów i monitorowanie ich realizacji na zajęciach przedmiotowych i w różnych dziedzinach życia szkoły. d) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. e) Planowanie prac wychowawczo-opiekuoczych i organizowanie z uczniami i ich rodzicami rożnych form życia społecznego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski. f) Podejmowanie działao umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej. g) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych dzieci, współdziałania z rodzicami w ich działaniach wychowawczych, informowania o postępach, problemach i podejmowanych działaniach wychowawczych. h) Zapoznawanie rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie. i) Ustalanie oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania (WSO) i określonymi procedurami. j) Powiadamianie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych, rocznych i koocowych z przedmiotów i z zachowania zgodnie z terminami przewidzianymi w WSO. k) Powiadamianie pisemne rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej z zachowania na miesiąc przed zakooczeniem zajęd dydaktyczno wychowawczych. l) Dokonywanie wpisów do dziennika klasowego. m) Kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy, oceny, nieobecności, uwagi). n) Przygotowanie zestawieo statystycznych poleconych przez dyrektora szkoły. o) Dokonywanie wpisów do arkuszy ocen. p) Wypisywanie świadectw, dyplomów, arkuszy gratulacyjnych i innych istotnych dla funkcjonowania klasy dokumentów. q) Prowadzenie korespondencji z rodzicami dotyczącej spraw bieżących wychowanków. r) Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeo wycieczek i imprez klasowych. s) Sporządzanie opinii o uczniu na potrzeby uprawnionych instytucji oświatowych. 10

11 Rozdział V. UCZNIOWIE SZKOŁY ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 1. Uczniowie staja się podmiotem praw i obowiązków z chwilą przyjęcia ich do Szkoły. 2. Przyjęcia uczniów do Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 3. Uczniowie do klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr klasy szóstej, wyników sprawdzianu kooczącego Szkołę Podstawową i wyników klasyfikacji koocowej w klasie szóstej. 4. Do Szkoły nie są przyjmowani uczniowie z naganną i nieodpowiednią oceną z zachowania. 5. O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły, on też ogłasza listę uczniów przyjętych do Szkoły. 6. Dyrektor Szkoły może podjąd decyzję o zorganizowaniu egzaminów wstępnych do Szkoły. 7. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej i własnych przekonao. 8. Szczegółowo prawa ucznia opisuje Szkolna Karta Praw Ucznia (załącznik nr 2b do Statutu Szkoły). 9. Uczeo w szczególności ma prawo do: a) Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami. b) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. c) Poszanowania godności własnej niezależnie od osiąganych wyników. d) Aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły. e) Zgłaszania wychowawcom i wszystkim Organom Szkoły swoich uwag i postulatów dotyczących Szkoły i spraw uczniowskich. 10. Do podstawowych obowiązków ucznia należy: a) Przestrzegania postanowieo Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów. b) Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły. c) Przygotowywanie się do zajęd edukacyjnych i właściwe zachowanie w trakcie przebywania w szkole i poza nią. d) Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. e) Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. f) Szanowanie poglądów i przekonao religijnych innych ludzi. g) Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. h) Szanowanie godności i nietykalności osobistej własnej i innych. i) Dbałośd o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły. j) Odpowiedzialnośd za własne życie, zdrowie,higienę, dbałośd o strój szkolny i galowy. k) Szanowanie mienia własnego i cudzego. l) Usprawiedliwianie w określonym czasie i terminie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Dostarczanie napisanych przez rodziców usprawiedliwieo spóźnieo i nieobecności. 11

12 m) Przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych na terenie Szkoły, a w szczególności wyłączania w trakcie zajęd szkolnych i przechowywania w szkolnych torbach telefonów komórkowych. n) Nieoddalanie się poza teren Szkoły bez zgody nauczyciela. o) Nieprzynoszeniu ozdób i przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu. 11. Nagrody i kary, które mogą byd zastosowane w Szkole wobec ucznia określa WSO. 12. Na terenie Szkoły obowiązuje strój stosowny dla sytuacji szkolnych: w dni codziennesportowy, wygodny, skromny, w dni uroczyste- galowy. 13. Szczegółowe uwagi na temat stroju zawarte są w regulaminie zachowania na terenie szkoły. 14. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 15. Podstawę do podjęcia decyzji o skreśleniu może stanowid: a) Naruszenie postanowieo Statutu Szkoły. b) Jedna ocena niedostateczna lub trzy dopuszczające w klasyfikacji rocznej. c) 40% nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach. d) Naganne zachowanie ucznia na terenie szkoły. e) Palenie tytoniu, picie alkoholu lub używanie narkotyków na terenie szkoły lub w czasie wycieczek czy imprez szkolnych. f. Dezorganizowanie pracy Szkoły. f) Wejście w konflikt z prawem, a w szczególności postanowieniami Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeo oraz innych ustaw i przepisów karnych. g) Zaleganie przez rodziców bądź opiekunów opłatą czesnego powyżej jednego miesiąca, bez uprzedniego pisemnego ustalenia z Dyrektorem Szkoły terminu wniesienia opłat. W wypadku zaległości w płaceniu czesnego, niewywiązania się z ustalonego terminu dodatkowego decyzję o skreśleniu podejmuje samodzielnie Dyrektor Szkoły. 16. Decyzja Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia musi byd pisemnie uzasadniona. Od decyzji tej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Kuratora Oświaty w Warszawie. 17. Skreślenie ucznia z listy nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych zobowiązao wobec Szkoły. Rozdział VI. FINANSOWE ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY. 1. Działalnośd Szkoły finansowana jest z comiesięcznych zaliczek na poczet czesnego, wpisowego pobieranego z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły oraz dobrowolnych opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów dziecka na rzecz Szkoły, a także środków przekazywanych Szkole z różnych źródeł (dotacje z budżetu Paostwa, Gminy, darowizny osób fizycznych i prawnych, dotacji unijnych i innych) 12

13 2. Wysokośd czesnego, wpisowego innych opłat ustala Organ Prowadzący. 3. Rodzice zobowiązani są do płacenia comiesięcznych zaliczek na poczet czesnego za dany rok szkolny od 01 września do 31 sierpnia tj. w 12 ratach. Rozliczenie wpłat dokonywane jest do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. 4. Dotyczy to zarówno absolwentów jak i uczniów klas niższych odchodzących z koocem roku szkolnego. 5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do regularnego płacenia zaliczek z góry do 5 każdego miesiąca. Właściciel może naliczyd dodatkową opłatę wysokości 1% za każdy dzieo zwłoki w przypadku opóźnieo nieustalonych z właścicielem, lub jeśli ustalony termin uregulowania zaległości został przekroczony. 6. W szczególnych przypadkach losowych Organ Prowadzący może podjąd decyzję o czasowym zawieszeniu wpłat zaliczek, przełożeniu terminu opłat lub obniżeniu czesnego. 7. Niektóre nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe ustalone przez Dyrektora Szkoły oraz uczestnictwo uczniów w imprezach pozaszkolnych( kino, teatr, basen lub inne) są płacone osobno. 8. Wpisowe to jednorazowa bezzwrotna opłata wnoszona przez Rodziców przy zapisie ucznia do Szkoły. Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentacje szkolna zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Szkoła organizuje zbiorowe ubezpieczenia uczniów opłacane przez rodziców. 13

14 Rozdział VIII PODSTAWA PRAWNA STATUTU Statut Prywatnego Gimnazjum AD ASTRA sporządzono na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U.1996/67/329 z późn. zmianami). Rozporządzenia MENiS z dn.26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 51 poz458 z późn. zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (DZ.U. nr 15, poz.142, nr 137,poz oraz z 2003 r. nr 39,poz337 i nr 116, poz. 1093) Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół z późn. zmianami ( Dz. U. nr 61, poz.624 i z 2002 nr10, poz. 96) Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz. U. nr 67, poz. 756 i z 2001 nr 79, poz845 z późn. zmianami). STATUT ZAKTUALIZOWANY I W WERSJI OBOWIĄZUJACEJ UCHWALONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 05 WZREŚNIA 2011 r. 14

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo