SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: tel. (0-59) fax. (0-59) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV ) ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1) FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 1. 2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 I ART. 24 USTAWY ZAŁ. NR 2. 3) WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 OSTATNICH LAT - ZAŁ. NR 3 4) WZÓR UMOWY ZAŁ.NR 4. 5) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁ. NR 5 SPORZĄDZIŁA: KOMISJA PRZETARGOWA powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk ZATWIERDZIŁ: Słupsk, dn rok 1

2 1.0 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: (0-59) fax.(0-59) Tryb udzielenia zamówienia: 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowe typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk. 2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz odpowiednie powołane w SIWZ. 2.3 Ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 1) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Słupsk, Słupsk, ul. Sportowa 34, reprezentowaną przez Wójta Gminy. 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 4) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302). 3.0 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk - (CPV: ). 3.2 Wymagania i parametry techniczne samochodu określa wykaz (Specyfikacja Techniczna) zał. Nr 5 SIWZ. 3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dostawy dot. przedmiotu niniejszego zamówienia: 1) Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia samochodu fabrycznie nowego z udokumentowanym 2007 lub 2008 rokiem produkcji, 2) Samochód musi posiadać homologację, być dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz wyposażenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 03. Nr 32. poz. 262, z późn. zm.) - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 3) Przedmiot zamówienia musi ponadto spełniać wymagania techniczne określone wykazem, stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Techniczna, 4) Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa. 1) Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów technicznych określonych w zał. Nr 5. 2) Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu w formie prototypu. 3) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód posiada wadliwe wyposażenie, lub jest ono niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich naprawy lub obniżyć wynagrodzenie oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 4.0 Informacja o ofertach częściowych i wariantowych. 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 2

3 4.2 Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.0 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 5.1 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6.0 Termin dostawy zamówienia: 6.1 W terminie do 30 dni od daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 7.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 7.1 Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności: 1) posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN, każdy o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie, 2) dysponują obsługą serwisową oraz posiadają dostęp do punktów obsługi serwisowej na terenie Rzeczpospolitej Polski, 3) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności. 7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 7.3 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 7.1 muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na załączniku do protokółu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o treść oferty, 3) Niespełnienie warunków udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty. 7.4 Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 8.0 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik na 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 1, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1 Dokument niniejszy składa wykonawca będący podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz 1661 z późn. Zm.) 3

4 5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw samochodów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz modelu samochodu, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, 7) wykaz punktów serwisowych będących w dyspozycji Wykonawcy (producenta) niezbędnych do obsługi serwisowej, o której mowa w SIWZ wraz danymi tele - adresowymi, 8) dokumentacja techniczna samochodu zgodna z wymaganiami minimalnymi zawartymi w dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. Nr 5, 9) homologacja pojazdu, 10) dowód wniesienia wadium, 11) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.3 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 8.4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1-5, 11. Kopie ww. dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. 8.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8.7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 9.0 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w pkt 8.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej w pkt 8.2 SIWZ. 9.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 9.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 9.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 4

5 10.0 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 10.1 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) p. Mariusz Początko - tel. 0(59) lub , (wew. 21). 2) p. Józef Duszny - tel. 0(59) lub , (wew. 23) Informacje udzielane będą w dni robocze od godz do godz Wymagania dotyczące wadium: 11.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający żąda wadium w wysokości: zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych) Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 11.3 pkt 2-5 do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce oryginał dokumentu wadium - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Termin związania ofertą: 12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Sposób przygotowywania ofert: 13.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5

6 13.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych w załącznikach przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i oznaczyć: OFERTA w przetargu na dostawę samochodu osobowe typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach, odpowiednio oznakowanych zmiana oferty lub wycofanie oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie Cenę oferty należy przedstawić w formie ryczałtowej zgodnie z pkt niniejszej SIWZ Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 13.3 SIWZ stosuje się odpowiednio Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupsku w terminie do dnia: 05 luty 2008r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej tut. Urzędu w dniu: 05 luty 2008r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Opis sposobu obliczenia ceny: 15.1 Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał. 1) w formie ceny ryczałtowej, obejmującej całość dostawy w pełnej zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego, pełne ubezpieczenie oraz podatek VAT w ustawowej wysokości Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podana słownie Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 16.1 Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 6

7 17.0 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria i ich znaczenie: CENA % Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert C= x 100 x 100 % Cena ofertowa badanej oferty W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 20.1 Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji niniejszego zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 7

8 20.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy, oraz postanowienia pkt 9.0 SIWZ stosuje się odpowiednio. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Zamawiający rozstrzyga protesty zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie Od rozstrzygnięcia protestu zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy odwołanie nie przysługuje Pozostałe postanowienia: 22.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Załączniki do SIWZ: 23.1 FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 OSTATNICH LAT - ZAŁ. NR WZÓR UMOWY ZAŁ.NR DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁ. NR 5 8

9 Zał. Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU VAN DLA POTRZEB ADMINISTRACYJNYCH GMINY SŁUPSK III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony realizowany w podstawowej procedurze ustawowej. IV. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP:... REGON:... V. W nawiązaniu do ogłoszenia o niniejszym przetargu nieograniczonym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Oferuję: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za: - cenę :. zł - w tym: - wartość netto:. zł - kwota podatku VAT:... zł. - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, 2) zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie: 30 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3) okres gwarancji na przedmiot zamówienia: a) ogólne materiały jezdne... b) perforację nadwozia Oświadczam, że: 9

10 1) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie z należytą starannością niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 2) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego dostarczenia przedmiotu zamówienia, 3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem, 4) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Zamówienie wykonam sam / następująca część zamówienia powierzę podwykonawcom 2 : Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z:... stron. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty w postaci: (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6) Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam 3 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4 : Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych...dn r. 2 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 3 Niepotrzebne skreślić 4 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone do udostępniania oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ. 10

11 Zał. nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowe typu VAN dla potrzeb administracyjnych Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka) podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 11

12 Zał. nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W OSTATNICH 3 LATACH NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW Oświadczam, iż w okresie 3 ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu dostarczyłem następujące samochody typu VAN: Lp. Nazwa i zakres wykonanych dostaw Wartość brutto wykonanego zadania w zł. Okres realizacji od do Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano dostawę samochodu Powyższe potwierdzam dokumentami załączonymi do oferty. Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis ( osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r. 12

13 Zał. Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Słupsku pomiędzy: Gminą Słupsk, z siedzibą przy ul. Sportowej 34, Słupsk, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Mariusza Chmiela Wójta Gminy, przy kontrasygnacie: Pani Barbary Dykier Skarbnika Gminy, a zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk. 2. Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Wykonawcy. 3. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia samochodu typu VAN, fabrycznie nowego z udokumentowanym 2007 lub 2008 rokiem produkcji. 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z wymaganiami SIWZ i dokumentacją techniczną samochodu zawartą w ofercie Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 5. Samochód posiada homologację, dopuszczony jest do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz posiada wyposażenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 03. Nr 32. poz. 262, z późn. zm.) - W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ponadto spełnia wymagania techniczne określone wykazem, stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Techniczna. 6. Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa. 7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód posiada wadliwe wyposażenie, lub jest ono niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich naprawy lub obniżyć wynagrodzenie oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Termin dostawy ustala się w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, tj do r. 2. Termin realizacji wskazany w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy. 3. Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy przedstawicielem: 1) Zamawiającego jest:.... 2) Wykonawcy (dostawcy) jest: Wykonawca zobowiązuje się do: 1) udzielenia zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia w niżej podanych okresach: a) ogólne materiały jezdne -..., b) na perforację nadwozia

14 2) do określenia szczegółowych warunków gwarancji, które zostaną zawarte w książce gwarancyjnej, 3) przekazania zamawiającemu niżej wymienionej dokumentacji: a) książkę gwarancyjną pojazdu, b) instrukcję obsługi pojazdu, c) kartę pojazdu, d) dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w pełnym zakresie (AC, OC i NW), 4) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 5) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju wraz z danymi tele adresowymi, 6) nieodpłatnego przeszkolenia jednego kierowcy, obecnego przy odbiorze przedmiotu zamówienia, w zakresie użytkowania, obsługi i eksploatacji pojazdu, 7) nieodpłatnego serwisu pojazdu w zakresie określonym w karcie i książce gwarancyjnej pojazdu nieodpłatnych napraw w okresie trwania gwarancji, niespowodowanych z winy zamawiającego oraz na zasadach ujętych w książce gwarancyjnej pojazdu, 8) naprawy oraz serwis odbywał będzie się w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych w wykazie punktów serwisowych, stanowiącym zał. Nr 2 do umowy, 9) udzielania porad i informacji technicznych w zakresie eksploatacji i napraw pojazdu, 10) protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie Zamawiający zobowiązuje się do: 1) zapłaty wynagrodzenia wskazanego w 6 za przedmiot umowy, 2) przestrzegania zasad eksploatacji i użytkowania pojazdu na zasadach określonych przez wykonawcę w karcie i książce gwarancyjnej pojazdu, 3) pokrywania kosztów napraw w okresie trwania gwarancji, które wyniknęły z winy zamawiającego, 4) pokrywania kosztów napraw po wygaśnięciu terminów gwarancji, 5) protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, będzie cena ryczałtowa brutto, które wynosi:... zł. (słownie:... zł.), w tym podatek VAT Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym w SIWZ Rozliczenie za dostawę samochodu nastąpi w oparciu o fakturę końcową po dostarczeniu samochodu na podstawie protokółu odbioru ostatecznego. 2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbiorczego potwierdzonego przez obie strony. 3. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawioną fakturę. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie i dostarczy do jego siedziby. 3. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości. 4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 14

15 8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 9. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru dostawy w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w terminie dotyczącym przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych, po uprzednio zgłoszonej gotowości na piśmie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, c) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy, d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 2. Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 12. Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla Zamawiającego. 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.), aktów prawnych wydanych na jej pod- 15

16 stawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r., przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 14. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla każdej Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego Załączniki do umowy: 1) dokumentacja techniczna samochodu zawarta w ofercie Wykonawcy - zał. Nr 1 do umowy, 2) wykaz punktów serwisowych będących w dyspozycji Wykonawcy wraz danymi tele-adresowymi - zał. Nr 2 do umowy, 3) homologacja pojazdu. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

17 zał. nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna samochodu Samochód VAN z 7 miejscami siedzącymi nowy z 2007/8r. 1. silnik (diesel) wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 2. moc silnika co najmniej 140 km, 3. spełniać normy emisji spalin co najmniej euro 4, 4. skrzynia 6- biegowa, manualna, 5. hamulce tarczowe przednich i tylnych kół, 6. rozstaw osi co najmniej 2800 cm, 7. zawieszenie przednie niezależne, 8. zawieszenie tylne niezależne wielo - wachaczowe, 9. układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania, 10. układ stabilizacji toru jazdy z układem kontroli trakcji, 11. układ wspomagania awaryjnego hamowania, 12. poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, 13. boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, 14. boczne kurtyny powietrzne, 15. poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, 16. bezpieczna kierownica i wsporniki pedałów, 17. napinacze pirotechniczne pasów z ogranicznikiem, 18. wzmocniona klatka przedziału pasażerskiego, 19. wzmocnienia przednich i tylnych drzwi, 20. klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, klimatyzacja tylnej części pojazdu, 21. boczne rolety przeciwsłoneczne, 22. reflektory bi-ksenonowe z funkcją doświetlenia zakrętów, 23. spryskiwacze reflektorów z regulacją kąta ustawienia, 24. czujniki parkowania przód i tył, 25. bezpieczne mocowanie fotelików dziecięcych, 26. światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu pojazdu, 27. światła awaryjnego hamowania, 28. radio fabrycznie montowane w tego typu samochodach z zestawem głośników zdalnie sterowane, 29. lusterka boczne - elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane, 17

18 30. podgrzewana szyba przednia i tylna, 31. elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, 32. centralny zamek zdalnie sterowany z autoalarmem, 33. układ wspomagania kierownicy, 34. samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne, 35. fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości i ręczną regulacją odcinka lędźwiowego, 36. pełna regulacja zagłówków 1 rzędu siedzeń, 37. kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, 38. immobilizer, 39. system składania foteli 2 i 3 rzędu siedzeń, 40. fotele 2 i 3 rzędu siedzeń mają być składane tworząc równą powierzchnię z podłogą bagażnika, 41. rolety zasłaniające przestrzeń bagażową, 42. podręczne schowki z przodu pojazdu i dla 3 rzędu siedzeń, 43. relingi dachowe, 44. wycieraczki z czujnikiem deszczu, 45. automatyczne reflektory, 46. aluminiowe obręcze kół 16, 47. co najmniej dwa gniazda 12v, 48. lakier metalizowany, 49. komplet kół zimowych, 50. koło zapasowe, 51. pierwszy przegląd techniczny w cenie samochodu ( po roku lub po przejechaniu obowiązującego limitu km do i przeglądu). 52. warunki gwarancji: 1) na podzespoły mechaniczne co najmniej - 2 lata, 2) na perforację nadwozia co najmniej - 8 lat. 53. Ubezpieczenie w zakresie Wykonawcy (e cenie samochodu) na okres jednego roku pełny pakiet AC, OC i NW. 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo