SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. Zamawiający: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: tel. (0-59) fax. (0-59) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni ( CPV ) ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1) FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 1. 2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 I ART. 24 USTAWY ZAŁ. NR 2. 3) WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 OSTATNICH LAT - ZAŁ. NR 3 4) WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 4. 5) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁ. NR 5 SPORZĄDZIŁA: KOMISJA PRZETARGOWA powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk ZATWIERDZIŁ: Słupsk, dn rok 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/ Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: (0-59) fax.(0-59) Tryb udzielenia zamówienia: 2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.), zwanej w treści SIWZ ustawą, w najprostszej procedurze ustawowej tj. o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. 2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm ) oraz odpowiednie powołane w SIWZ. 2.3 Ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 1) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Słupsk, Słupsk, ul. Sportowa 34, reprezentowaną przez Wójta Gminy. 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.). 4) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302). 3.0 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu pożarniczego typu średniego. 3.2 Wymagania i parametry techniczne przedmiotu dostawy określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 5 SIWZ. 3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dostawy dot. przedmiotu niniejszego zamówienia: 1) Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia samochodu wraz z dokumentami potwierdzającymi pochodzenie pojazdu. 2) Samochód musi spełniać wymagania określone dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. Nr 5. 3) Samochód musi być dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.), posiadać stosowne dokumenty w tym zakresie oraz posiadać zgodnie z przeznaczeniem dokumenty potwierdzające specjalistyczny charakter pojazdu, 4) Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów technicznych określonych w zał. Nr 5, 5) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone pojazdy posiadają wadliwe wyposażenie, lub jest ono niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich naprawy lub obniżyć wynagrodzenie oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.4 Wykonawca udzieli rękojmi na okres co najmniej 5 lat na obydwa samochody. 4.0 Informacja o ofertach częściowych i wariantowych. 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 4.2 Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.0 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 6.0 Termin wykonania zamówienia: dostawa nastąpi do 7 dni od daty udzielenia zamówienia. 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 7.1 Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz określone w SIWZ w szczególności posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat co najmniej 1 dostawę samochodów pożarniczych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie. 7.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 8.0 SIWZ na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, wg załącznika do protokółu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o treść oferty. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia: a) warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy oraz warunek określony w pkt 7.1 musi być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) Niespełnienie warunków udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty. 8.0 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 8.1 Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik na 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile prowadzona jest działalność gospodarcza), 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw samochodów pożarniczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SIWZ oraz załączeniem referencji potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, 4) dokumentacja techniczna pojazdu zgodna z wymaganiami minimalnymi zawartymi w dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. Nr 5. 5) dowód wniesienia wadium. 8.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 ppkt 2, 5 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 ppkt 1, 2. Kopie dokumentów z pkt 8.2 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy oraz przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 1 SIWZ. 8.4 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. 8.5 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego. 9.0 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 9.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 3

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/ Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści wszelkie informacje na stronie internetowej, gdzie zamieszczono ogłoszenie o przetargu i SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 10.1 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) p. Krystian Hoppe - tel. 0(59) lub , (wew. 33). 2) p. Mariusz Początko - tel. 0(59) lub , (wew. 21) Informacje udzielane będą w dni robocze od godz do godz Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda wadium w wysokości: 500 zł. (słownie: pięćset złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK PEKAO SA I/o w Słupsku na konto Nr Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty W pozostałych formach, wadium należy złożyć w kasie Zamawiającego w godz. od 8 00 do Kopię potwierdzenia zdeponowania wadium w kasie należy zamieścić w ofercie Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w okolicznościach przewidzianych w ustawie Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Sposób przygotowywania ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych w załącznikach przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować i oznaczyć: OFERTA w przetargu na dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. nie otwierać przed terminem otwarcia ofert poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim 4

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach, odpowiednio oznakowanych zmiana oferty lub wycofanie oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt 13.3 SIWZ stosuje się odpowiednio Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupsku w terminie do dnia: 30 kwietnia 2007r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej tut. Urzędu w dniu: 30 kwietnia 2007r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał. 1) oraz w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót i opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty dostawy do Urzędu Gminy w Słupsku w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym z zastrzeżeniem ostatecznego 7 dniowego terminu dostawy Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryteria i ich znaczenie: CENA % 17.2 Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert C= x 100 x 100 % Cena ofertowa badanej oferty W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej, podając nazwę (firmę) i adres 5

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazane w zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Informacje o zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji niniejszego zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ jest wiążący i nie podlega żadnym negocjacjom. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień ww. Umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt uznaje się za jego oddalenie Od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego lub oddalenia protestu odwołanie nie przysługuje Pozostałe postanowienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Załączniki do SIWZ 1. FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE. 22 UST.1 USTAWY ZAŁ. NR WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 OSTATNICH LAT - ZAŁ. NR WZÓR UMOWY ZAŁ.NR DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁ. NR 5 6

7 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. I. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Słupsk Słupsk ul. Sportowa 34 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa samochodu pożarniczego - typ średni. III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony realizowany w najprostszej procedurze ustawowej. IV. Nazwa i adres WYKONAWCY NIP:... REGON:... V. W nawiązaniu do ogłoszenia o niniejszym przetargu nieograniczonym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Oferuję: 1) dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za: cena łączna za jeden pojazd:. zł w tym: wartość netto:. zł kwota podatku VAT:... zł. zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, 2) zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie: 7 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2. Oświadczam, że : 1) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 2) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego dostarczenia przedmiotu zamówienia,

8 3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem, 4) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Zobowiązuje sie do udzielenia rękojmi na pojazd na okres min. 5 lat licząc od daty protokolarnego przekazania samochodów, 6) Oświadczam, że dostarczane pojazdy posiadają dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami prawa pochodzenie i zobowiązuję się do ich przekazania Zamawiającemu, 7) Oświadczam, że pojazd spełnia wymagania określone w dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. Nr 5 do SIWZ, 8) Oświadczam, że samochód jest dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) i posiadają stosowne dokumenty w tym zakresie, 9) Zamówienie wykonam sam / następująca część zamówienia powierzę podwykonawcom 1 : Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z :... stron. 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty w postaci : (1)... (2)... (3)... (4) Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam 2 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3 : Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych...dn r. 1 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 2 Niepotrzebne skreślić 3 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone do udostępniania oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ.

9 Zał. Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka) podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r.

10 Zał. Nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W OSTATNICH 3 LATACH NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. Oświadczam, iż w okresie 3 ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu dostarczyłem następujące samochody pożarnicze: Lp. Nazwa i zakres wykonanych dostaw Wartość brutto wykonanego zadania w zł. Okres realizacji od do Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano dostawę Niniejsze potwierdzam referencjami załączonymi do oferty. Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczątka firmowa) Imienna pieczątka i podpis ( osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)...dn r.

11 U M O W A Nr.../... Zał. nr 4 do SIWZ zawarta w dniu...r. w Słupsku pomiędzy: Gminą Słupsk z siedzibą przy ul. Sportowej 34, Słupsk, reprezentowaną przez: Pana Mariusza Chmiela Wójta Gminy, zwanym dalej Zamawiającym a..., zwaną dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w uproszczonej procedurze ustawowej. OC-341/26/ Przedmiotem umowy jest dostawa jednego samochodu pożarniczego typu średniego. 2. Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Wykonawcy. 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z wymaganiami SIWZ i dokumentacją techniczną samochodu zawartą w ofercie Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia samochodu wraz z dokumentami potwierdzającymi pochodzenie pojazdu. 5. Wykonawca zapewnia, że samochód dopuszczony jest do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz przekazuje odpowiednią dokumentację w tym zakresie na co najmniej czas dostawy. 6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony pojazd posiada wadliwe uposażenie, lub jest ono niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich naprawy lub obniżyć wynagrodzenie oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Termin dostawy ustala się maksymalnie do 7 dni od daty podpisania umowy. 2. Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się do dnia: do Termin realizacji wskazany w ust. 2 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy. 4. Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy przedstawicielem: 1) Zamawiającego jest: Pan... 2) Dostawcy jest: Pan Wykonawca udziela rękojmi na dostarczane samochody w wymiarze... lat licząc od daty protokolarnego odbioru pojazdów przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentów potwierdzających warunki określone w 1, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 3. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w 6 za przedmiot umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji i użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem. 3. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie.

12 6. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy, które wynosi... zł (słownie:...) w tym wartość netto... zł oraz podatek VAT w wysokości... zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym w SIWZ Płatność zostanie dokonana w dwóch częściach w oparciu o wystawioną fakturę. 2. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbiorczego potwierdzonego przez obie strony. 3. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawione faktury. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu odbiorczego potwierdzonego przez obie strony. 2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego na własny koszt zgłaszając gotowość dostawy na 1 dzień przed dostawą. 3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może : 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 2) odstąpić od umowy albo żądać dostawy przedmiotu odbioru po raz drugi. 9. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru dostawy w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w terminie dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 2) za zwłokę w terminie dotyczącym przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okr. w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto okr. w 6 ust Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych, po uprzednio zgłoszonej gotowości na pismie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego okr. w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto okr. w 6 ust. 1, z zastrzeżeniem Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne, 3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

13 4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. 2. Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 12. Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla Zamawiającego. 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz ze zm.), aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r., przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), oraz: 1) treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2) treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zwarto niniejszą umowę. 14. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla każdej Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. Załączniki do umowy: 1) Oferta Wykonawcy - zał. Nr 1 do umowy, 15. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

14 Zał. Nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna pojazdu pożarniczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę samochodu pożarniczego - typ średni. Znak sprawy OC-341/26/07. Rok produkcji: - nie starszy jak 1970r. WYMIARY 1. Długość od 6500 mm do 7000 mm. 2. Szerokość od 2000 mm do 2500 mm. 3. Wysokość od 2800 mm do 3000 mm. PODWOZIE 1. silnik: - o mocy nie mniejszej niż 170kM, - z zapłonem samoczynnym, - chłodzony cieczą, - paliwo olej napędowy. 2. skrzynia biegów: - manualna. 3. hamulce: - hydrauliczne, - sterowane nożnie. 4. zawieszenie: - maksymalna masa całkowita ok kg, - liczba osi 2, - napęd na 4 koła. SAMOCHÓD POŻARNICZY NADWOZIE 1. ogrzewanie: - niezależne wodne, - standardowe nadmuchy w wyposażeniu pojazdu. 2. siedzenia: - kabina na co najmniej 6 osób, - przystosowane do skutecznego opuszczania pojazdu przez strażaków. 3. koła: - opony bezdętkowe, - koło zapasowe. 4. wyposażenie specjalistyczne (pożarnicze): - zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 2500 l, - autopompa z tyłu o wydajności min l/min, - wyposażony w szybkie natarcie co najmniej 1 szt., - pokryty czerwonym kolorem, - zabezpieczony antykorozyjnie, - agregat prądotwórczy, - wyciągarka hydrauliczna. 5. wyposażenie dodatkowe: - trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwie gaśnice, - komplet kluczy, podnośnik, - instrukcje obsługi, katalogi części schematy itp. w języku polskim (opcjonalnie nie wymagane).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo