REGULAMIN PRODUKTU. nr zmiany R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRODUKTU. nr zmiany R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do zarz. 250/2004 Prezesa GETIN Banku SA z dnia ważność Prezes R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady i warunki udzielania przez GETIN Bank SA w Katowicach, zwany dalej Bankiem, kredytów na zakup lub refinansowanie kosztów prywatnego importu, pojazdów określonych w Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: LIBOR stopa procentowa kredytów w USD, oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), EURIBOR stopa procentowa kredytów w EUR, oferowanych na europejskim rynku międzybankowym (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate oprocentowanie, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), GUS Główny Urząd Statystyczny, NBP Narodowy Bank Polski, Rezerwy obowiązkowe - wysokość stopy minimalnych rezerw, jakie banki muszą posiadać w stosunku do wielkości zgromadzonych wkładów, Rada Polityki Pieniężnej rada podejmująca decyzje w zakresie polityki pieniężnej Państwa; w skład rady wchodzą: Prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej części przez Prezydenta, Sejm i Senat RP, EBC Europejski Bank Centralny, FED Bank Centralny USA, Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych tabela kursów kupna i sprzedaży walut, sporządzana przez merytoryczną komórkę GETIN Bank SA na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP; tabela sporządzana jest o godz każdego dnia i obowiązuje przez cały następny dzień Kredyt jest udzielany w złotych polskich lub w złotych polskich indeksowanych kursem waluty USD, bądź EURO. 2. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty: a) wypłata kredytu następuje w złotych według kursu kupna waluty indeksacyjnej, określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w dniu zawarcia umowy kredytowej, b) spłata kredytu dokonywana jest w złotych jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej - po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz

2 Prezes indeksowanych kursem walut obcych obowiązującego w dniu wpływu należności do Banku Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty. 2. W celu zapewnienia zwrotu kredytu wraz z odsetkami Bank uzależnia ponadto jego udzielenie od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia Kredyt udzielany jest w formie bezgotówkowej klientom z przeznaczeniem na: a) zakup następujących pojazdów : - samochodów osobowych, - samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, - motocykli, - motorowerów i skuterów (wyłącznie nowych), b) wymianę dotychczas posiadanego pojazdu na inny, jeszcze przed zakończeniem spłaty kredytu zaciągniętego na zakup pojazdu aktualnie użytkowanego, c) refinansowanie osobom fizycznym kosztów prywatnego importu samochodów osobowych, przy zachowaniu następujących warunków: - samochód został zakupiony w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej, - samochód został sprowadzony w całości, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt, - samochód został zarejestrowany w Polsce przed uruchomieniem kredytu. d) sfinansowanie prowizji bankowej, e) sfinansowanie opłaty manipulacyjnej Sprzedawcy lub Agenta, f) sfinansowanie występujących w przypadku kredytowanego pojazdu kosztów ubezpieczenia AC, OC, NNW, g) sfinansowanie kosztów ubezpieczenia kredytobiorców (osób fizycznych) na wypadek zgonu lub całkowitego inwalidztwa (wyłącznie na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia klientów, zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym przez Bank), h) sfinansowanie występujących w trakcie spłaty kredytu kosztów ubezpieczenia kredytowanego pojazdu, związanych z odnowieniem ubezpieczenia (wyłącznie na podstawie zawartego przez Bank porozumienia z ubezpieczycielem w zakresie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, dedykowanej klientom Banku), i) sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy, związanych z eksploatacją i utrzymaniem kredytowanego samochodu (wyłącznie w przypadku jednoczesnego kredytowania zakupu samochodu używanego, sprowadzonego do Polski z zagranicy nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu). 2. Przy zakupie nowego samochodu osobowego kredyt udzielany jest dodatkowo na sfinansowanie dodatkowego wyposażenia dla podniesienia standardu samochodu. 3. Przedmiotem kredytowania nie może być pojazd określony w dowodzie rejestracyjnym jako składak. II. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O KREDYT

3 Prezes 5 O udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby fizyczne pełnoletnie, obywatelstwa polskiego, zameldowane w Polsce na pobyt stały lub legitymujące się kartą stałego pobytu oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające: - zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, - możliwość odpowiedniego zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami. 6 Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym stałe źródło dochodu tzn.: 1. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, 2. emerytom i rencistom, 3. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, 4. rolnikom, 5. osobom wykonującym wolny zawód, 6. osobom uzyskującym dochody z tytułu umów cywilno-prawnych, umów dzierżawy lub umów najmu. 7 Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pod warunkiem dokonania oceny zdolności kredytowej na podstawie zasad przyjętych przy udzielaniu kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 8 Bank może odmówić Wnioskodawcy udzielenia kredytu bez podania przyczyny odmowy, a w szczególności osobom: 1. bezrobotnym, 2. o nieustalonych źródłach dochodu, 3. znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, z wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę, 4. przebywającym na urlopie bezpłatnym, 5. zatrudnionym w zakładzie pracy znajdującym się w stanie upadłości lub likwidacji, 6. przebywającym na urlopach wychowawczych, 7. w wieku przedpoborowym i poborowym, które nie zostały zwolnione z odbycia służby wojskowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby trzeciej), 8. korzystającym z innych kredytów i pożyczek w przypadku, gdy zobowiązania z tego tytułu uniemożliwiłyby spłatę kredytu, 9. w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - sądowe lub administracyjne Osoba ubiegająca się o kredyt składa wniosek (zał. 1 lub 2 do nin. Regulaminu) wraz z wymaganymi kartami informacyjnymi (zał. 3-5 do nin. Regulaminu), zawierający m.in.: a) dane osobowe, b) kwotę wnioskowanego kredytu, c) przeznaczenie kredytu, d) proponowane formy zabezpieczenia kredytu, e) termin spłaty kredytu,

4 Prezes f) własnoręczny podpis Wnioskodawcy. 2. Wnioskodawca w celu potwierdzenia swojej tożsamości winien przedłożyć dowód osobisty oraz inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia drugim wymaganym dokumentem jest książeczka wojskowa) Wnioskodawca załącza do wniosku dokument stwierdzający źródło i wysokość dochodów (zał. 6 do nin. Regulaminu). 2. W przypadku Wnioskodawców posiadających rachunek ROR w GETIN Bank SA przez okres przynajmniej 6 miesięcy rezygnuje się z zaświadczenia o osiąganych dochodach na rzecz oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu rachunku ROR w GETIN Bank SA i wysokości oraz źródłach uzyskiwanych dochodów. 11 Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie cywilne lub wekslowe, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie stwierdzające stałe źródło i wysokość dochodów poręczycieli. 12 Dokumenty określone w 10 ust. 1 i 11 zachowują ważność przez okres 1 miesiąca ich wystawienia. III. WYSOKOŚĆ KREDYTU I OKRES KREDYTOWANIA Kwota kredytu uzależniona jest od: a) przedmiotu kredytowania i jego wartości oraz wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy, b) zdolności kredytowej Wnioskodawcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. 2. Do oceny zdolności kredytowej przyjmuje się dochody Wnioskodawcy, jego współmałżonka i innych osób zamieszkujących pod tym samym adresem i pozostających we wspólnym gospodarstwie, o ile mają być współkredytobiorcami Bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia kredytu w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie kredytu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 7 dni. 2. Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytu podpisanej przez strony. 3. Umowa kredytu dochodzi do skutku z chwilą odebrania przez Sprzedawcę (Agenta) lub Bank oświadczenia woli Kredytobiorcy o przyjęciu oferty Banku, potwierdzonego złożeniem przez Kredytobiorcę podpisu na umowie kredytu. 4. Skutki prawne umowy nie powstaną, jeśli: weryfikacja oświadczenia złożonego przez Kredytobiorcę we wniosku kredytowym ujawni nieprawdziwość danych, lub Kredytobiorca przedłoży Bankowi dokumenty sfałszowane lub stwierdzające nieprawdę, lub weryfikacja stanu prawnego kredytowanego pojazdu ujawni, że Bank został wprowadzony w błąd w zakresie własności i obciążeń pojazdu.

5 Prezes 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 Bank złoży oświadczenie o bezskuteczności umowy. Bezskuteczność umowy będzie miała charakter wsteczny. 6. Uruchomienie kredytu dokonywane jest bezgotówkowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, zawartej w umowie kredytu. 15 Minimalna wysokość pierwszej wpłaty Wnioskodawcy ustalana jest przez Bank z uwzględnieniem zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Kredytobiorca posiada wkład własny w wymaganej wysokości Maksymalny okres kredytowania sprzedaży ratalnej pojazdów wynosi: samochody osobowe i ciężarowe - 96 miesięcy, motocykle - 72 miesiące, motorowery i skutery - 36 miesięcy. 2. Bank kredytuje zakup pojazdów używanych, bez ograniczenia w zakresie okresu ich użytkowania (w przypadku refinansowania kosztów prywatnego importu samochodów osobowych z ograniczeniem do 10 lat). 3. W przypadku okresu kredytowania dłuższego niż 5 lat, suma okresu użytkowania samochodu i okresu kredytowania nie może przekroczyć 15 lat. 4. W przypadku motocykli, suma okresu użytkowania pojazdu i okresu kredytowania nie może przekroczyć 7 lat. IV. PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTU Przyznanie kredytu uzależnione jest od uzyskania niezbędnego zabezpieczenia jego spłaty w postaci: - zastawu rejestrowego na zakupionym pojeździe lub przewłaszczenia pojazdu (całkowitego lub częściowego) na Bank, - cesji praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku lub polisy AC, odnawialnej w całym okresie kredytowania. 2. O dokonaniu cesji praw z polisy AC na Bank, Kredytobiorca powiadamia ubezpieczyciela i uzyskuje jego poświadczenie przyjęcia cesji do realizacji, co znajduje wyraz w podpisie ubezpieczyciela pod pieczęcią firmową na zawiadomieniu o cesji. 3. Bank dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w innej formie, ustalonej w umowie kredytu. 18 Jeżeli, jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie cywilne lub wekslowe, ocenie podlega sytuacja finansowa poręczycieli. 19 Koszty związane z ustanowieniem, zmianą i wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.

6 Prezes V. OPROCENTOWANIE, SPŁATA KREDYTU Od udzielonych kredytów Bank pobiera odsetki od wykorzystanego kredytu według zmiennej lub stałej stopy procentowej, określonej w umowie kredytu. 2. Jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 360 dni, a miesiąc 30 dni Bank może zmienić oprocentowanie w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: a) przy kredycie złotowym: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej NBP, - ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, - stopy WIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy trzykrotności stawki WIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. b) przy kredycie złotowym indeksowanym kursem waluty USD: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej FED, - stopy LIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych właściwych dla danej waluty. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy czterokrotności stawki LIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. c) przy kredycie złotowym indeksowanym kursem waluty EUR: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej EBC, - stopy EURIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych właściwych dla danej waluty. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy czterokrotności stawki EURIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. 2. O dokonanej zmianie oprocentowania Bank zawiadamia Kredytobiorcę przesyłając listem poleconym nowy harmonogram spłat, wiążący po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni znany Bankowi adres.

7 Prezes 3. Jeżeli zmiana stopy procentowej polegać będzie na jej zmniejszeniu, dokonywana jest przez Bank na pisemny wniosek Kredytobiorcy, przez wysłanie pisemnego potwierdzenia wraz ze zmienionym harmonogramem spłat. Zmiana stopy będzie obowiązywać od pierwszej raty po otrzymaniu wniosku, o ile wniosek zostanie doręczony na 14 dni przed terminem płatności raty, w przeciwnym razie zmiana stopy obowiązywać będzie od następnej raty. 4. Jeżeli zmiana stopy procentowej powoduje zwiększenie stopy procentowej określonej w umowie, Bank pisemnie powiadomi Kredytobiorcę o powyższym, przesyłając zmieniony harmonogram spłat. Kredytobiorca, który nie godzi się na spłatę kredytu wg zwiększonej stawki oprocentowania, ma prawo rozwiązania umowy kredytowej w trybie natychmiastowym, jednakże pod warunkiem uprzedniej spłaty całości zadłużenia. O ile Kredytobiorca nie zdecyduje się na powyższe rozwiązanie, nowa stopa oprocentowania wprowadzona przez Bank stanie się dla stron obowiązująca w terminie określonym w ust Od udzielonego kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości przewidzianej w umowie kredytu, ustalonej w oparciu o Tabelę prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności. 23 Spłata kredytu i odsetek następuje w ratach miesięcznych, płatnych w terminach ustalonych w umowie kredytu. 24 W zależności od wyboru Kredytobiorcy kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych: a) równych rata kapitałowa rosnąca i malejące odsetki, b) malejących rata kapitałowa w stałej wysokości i malejące odsetki. 25 Na pisemny wniosek Kredytobiorcy dopuszcza się możliwość: a) harmonogramu spłat kredytu, b) stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie), c) kredytu złotowego na indeksowany kursem waluty (lub odwrotnie), d) waluty indeksacyjnej kredytu W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu ustalonych w harmonogramie, Bank będzie pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki naliczane według stopy procentowej w wysokości: oprocentowania WIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 25 punktów procentowych dla kredytów złotowych, oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 15 punktów procentowych dla kredytów indeksowanych kursem waluty USD, oprocentowania EURIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 15 punktów procentowych dla kredytów indeksowanych kursem waluty EUR.

8 Prezes Wysokość oprocentowania podwyższonego ustalana jest co kwartał na podstawie stosownego oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR, LIBOR lub EURIBOR) z pierwszego dnia roboczego ostatniego miesiąca kwartału i obowiązuje przez cały następny kwartał. 2. W przypadku braku pełnego pokrycia na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu, Bank zalicza wpłacone kwoty w następującej kolejności: 1/ koszty opłat za wysłanie monitów, wezwań do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy kredytu, 2/ odsetki podwyższone za opóźnienie, 3/ odsetki umowne, 4/ zaległe raty kapitałowe. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powyższej kolejności W przypadku kredytu udzielonego osobie fizycznej w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, w razie stwierdzenia przez Bank, że: warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, Kredytobiorca nie uregulował zaległości, mimo upływu 7-dniowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, wysłanym do Kredytobiorcy przez Bank listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku braku zapłaty w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, Bank może: a) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, b) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. 2. W przypadku kredytu udzielonego w celu związanym z prowadzoną przez Kredytobiorcę działalnością gospodarczą, w razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, Bank może: a) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, b) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. a wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni. 3. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu. 4. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty, jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia nie ureguluje należności, Bank - w dniu wskazanym w ostatecznym wezwaniu do zapłaty - przeliczy zadłużenie na złote polskie wg kursu sprzedaży określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w dniu dokonania przeliczenia. Od dnia przeliczenia od niespłaconego zadłużenia naliczane będą odsetki podwyższone według oprocentowania podwyższonego, określonego dla kredytów złotowych. 28 Jeżeli w okresie wypowiedzenia wymagalna należność zostanie uregulowana, oświadczenie o wypowiedzeniu traci moc.

9 Prezes 29 W przypadku, gdy kredyt jest wymagalny, Bank może się zaspokoić z pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym lub przewłaszczonego na Bank, a Kredytobiorca jest wtedy zobowiązany wydać Bankowi pojazd bezzwłocznie po wezwaniu. 30 Spłata całej kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz ewentualnymi kosztami postępowania powoduje wygaśnięcie umowy kredytu. 31 Bank za wykonanie czynności określonych w 25 oraz za wysłanie w przypadku nieterminowej spłaty kredytu - korespondencji związanej z informacją o zaległościach w spłacie, wezwaniami do zapłaty oraz wypowiedzeniem umowy kredytu, pobiera prowizję albo opłatę w wysokości określonej w umowie kredytu na podstawie Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32 Bank nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie pojazdu przez sprzedawcę oraz za jego wady fizyczne i prawne W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu zakres ani terminy poszczególnych rat nie ulegają zmianie. 2. Jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu zabezpieczenia nastąpi z przyczyn nie kwalifikujących się do odszkodowania z ubezpieczenia, Kredytobiorca ma obowiązek uiszczenia rat kredytu za cały okres kredytu wraz z odsetkami, a całość kredytu zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek Kredytobiorcy Bank może ustanowić zmienione warunki spłaty i zabezpieczenia kredytu. 4. Bank nie odpowiada za zakres oraz terminowość wypłat dokonywanych przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia pojazdu Bankowi przysługuje prawo niniejszego Regulaminu. 2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Kredytobiorcę, o ile Bank doręczy mu zmianę Regulaminu, a Kredytobiorca nie wypowie umowy kredytu, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. W razie rozwiązania w tym trybie umowy, całe niespłacone zadłużenie (kapitał, odsetki naliczone do daty rozwiązania umowy oraz ew. koszty wcześniejszych upomnień) staje się natychmiast wymagalne. 3. Korespondencję wysłaną na ostatni znany Bankowi adres, awizowaną a nie odebraną, uważa się za doręczoną. Za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu, Bank nie ponosi odpowiedzialności.

10 Prezes 35 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - Prawo bankowe, - Kodeks cywilny.

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo