REGULAMIN PRODUKTU. nr zmiany R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRODUKTU. nr zmiany R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do zarz. 250/2004 Prezesa GETIN Banku SA z dnia ważność Prezes R E G U L A M I N UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady i warunki udzielania przez GETIN Bank SA w Katowicach, zwany dalej Bankiem, kredytów na zakup lub refinansowanie kosztów prywatnego importu, pojazdów określonych w Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: LIBOR stopa procentowa kredytów w USD, oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), EURIBOR stopa procentowa kredytów w EUR, oferowanych na europejskim rynku międzybankowym (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate oprocentowanie, na jakie banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom (dane publikuje dziennik Rzeczpospolita), GUS Główny Urząd Statystyczny, NBP Narodowy Bank Polski, Rezerwy obowiązkowe - wysokość stopy minimalnych rezerw, jakie banki muszą posiadać w stosunku do wielkości zgromadzonych wkładów, Rada Polityki Pieniężnej rada podejmująca decyzje w zakresie polityki pieniężnej Państwa; w skład rady wchodzą: Prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej części przez Prezydenta, Sejm i Senat RP, EBC Europejski Bank Centralny, FED Bank Centralny USA, Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych tabela kursów kupna i sprzedaży walut, sporządzana przez merytoryczną komórkę GETIN Bank SA na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP; tabela sporządzana jest o godz każdego dnia i obowiązuje przez cały następny dzień Kredyt jest udzielany w złotych polskich lub w złotych polskich indeksowanych kursem waluty USD, bądź EURO. 2. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty: a) wypłata kredytu następuje w złotych według kursu kupna waluty indeksacyjnej, określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w dniu zawarcia umowy kredytowej, b) spłata kredytu dokonywana jest w złotych jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej - po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz

2 Prezes indeksowanych kursem walut obcych obowiązującego w dniu wpływu należności do Banku Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty. 2. W celu zapewnienia zwrotu kredytu wraz z odsetkami Bank uzależnia ponadto jego udzielenie od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia Kredyt udzielany jest w formie bezgotówkowej klientom z przeznaczeniem na: a) zakup następujących pojazdów : - samochodów osobowych, - samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, - motocykli, - motorowerów i skuterów (wyłącznie nowych), b) wymianę dotychczas posiadanego pojazdu na inny, jeszcze przed zakończeniem spłaty kredytu zaciągniętego na zakup pojazdu aktualnie użytkowanego, c) refinansowanie osobom fizycznym kosztów prywatnego importu samochodów osobowych, przy zachowaniu następujących warunków: - samochód został zakupiony w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej, - samochód został sprowadzony w całości, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt, - samochód został zarejestrowany w Polsce przed uruchomieniem kredytu. d) sfinansowanie prowizji bankowej, e) sfinansowanie opłaty manipulacyjnej Sprzedawcy lub Agenta, f) sfinansowanie występujących w przypadku kredytowanego pojazdu kosztów ubezpieczenia AC, OC, NNW, g) sfinansowanie kosztów ubezpieczenia kredytobiorców (osób fizycznych) na wypadek zgonu lub całkowitego inwalidztwa (wyłącznie na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia klientów, zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym przez Bank), h) sfinansowanie występujących w trakcie spłaty kredytu kosztów ubezpieczenia kredytowanego pojazdu, związanych z odnowieniem ubezpieczenia (wyłącznie na podstawie zawartego przez Bank porozumienia z ubezpieczycielem w zakresie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, dedykowanej klientom Banku), i) sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy, związanych z eksploatacją i utrzymaniem kredytowanego samochodu (wyłącznie w przypadku jednoczesnego kredytowania zakupu samochodu używanego, sprowadzonego do Polski z zagranicy nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu). 2. Przy zakupie nowego samochodu osobowego kredyt udzielany jest dodatkowo na sfinansowanie dodatkowego wyposażenia dla podniesienia standardu samochodu. 3. Przedmiotem kredytowania nie może być pojazd określony w dowodzie rejestracyjnym jako składak. II. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O KREDYT

3 Prezes 5 O udzielenie kredytu mogą ubiegać się osoby fizyczne pełnoletnie, obywatelstwa polskiego, zameldowane w Polsce na pobyt stały lub legitymujące się kartą stałego pobytu oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające: - zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, - możliwość odpowiedniego zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami. 6 Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym stałe źródło dochodu tzn.: 1. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, 2. emerytom i rencistom, 3. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, 4. rolnikom, 5. osobom wykonującym wolny zawód, 6. osobom uzyskującym dochody z tytułu umów cywilno-prawnych, umów dzierżawy lub umów najmu. 7 Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pod warunkiem dokonania oceny zdolności kredytowej na podstawie zasad przyjętych przy udzielaniu kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 8 Bank może odmówić Wnioskodawcy udzielenia kredytu bez podania przyczyny odmowy, a w szczególności osobom: 1. bezrobotnym, 2. o nieustalonych źródłach dochodu, 3. znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, z wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę, 4. przebywającym na urlopie bezpłatnym, 5. zatrudnionym w zakładzie pracy znajdującym się w stanie upadłości lub likwidacji, 6. przebywającym na urlopach wychowawczych, 7. w wieku przedpoborowym i poborowym, które nie zostały zwolnione z odbycia służby wojskowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby trzeciej), 8. korzystającym z innych kredytów i pożyczek w przypadku, gdy zobowiązania z tego tytułu uniemożliwiłyby spłatę kredytu, 9. w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - sądowe lub administracyjne Osoba ubiegająca się o kredyt składa wniosek (zał. 1 lub 2 do nin. Regulaminu) wraz z wymaganymi kartami informacyjnymi (zał. 3-5 do nin. Regulaminu), zawierający m.in.: a) dane osobowe, b) kwotę wnioskowanego kredytu, c) przeznaczenie kredytu, d) proponowane formy zabezpieczenia kredytu, e) termin spłaty kredytu,

4 Prezes f) własnoręczny podpis Wnioskodawcy. 2. Wnioskodawca w celu potwierdzenia swojej tożsamości winien przedłożyć dowód osobisty oraz inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia drugim wymaganym dokumentem jest książeczka wojskowa) Wnioskodawca załącza do wniosku dokument stwierdzający źródło i wysokość dochodów (zał. 6 do nin. Regulaminu). 2. W przypadku Wnioskodawców posiadających rachunek ROR w GETIN Bank SA przez okres przynajmniej 6 miesięcy rezygnuje się z zaświadczenia o osiąganych dochodach na rzecz oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu rachunku ROR w GETIN Bank SA i wysokości oraz źródłach uzyskiwanych dochodów. 11 Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie cywilne lub wekslowe, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie stwierdzające stałe źródło i wysokość dochodów poręczycieli. 12 Dokumenty określone w 10 ust. 1 i 11 zachowują ważność przez okres 1 miesiąca ich wystawienia. III. WYSOKOŚĆ KREDYTU I OKRES KREDYTOWANIA Kwota kredytu uzależniona jest od: a) przedmiotu kredytowania i jego wartości oraz wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy, b) zdolności kredytowej Wnioskodawcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. 2. Do oceny zdolności kredytowej przyjmuje się dochody Wnioskodawcy, jego współmałżonka i innych osób zamieszkujących pod tym samym adresem i pozostających we wspólnym gospodarstwie, o ile mają być współkredytobiorcami Bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia kredytu w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie kredytu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 7 dni. 2. Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy kredytu podpisanej przez strony. 3. Umowa kredytu dochodzi do skutku z chwilą odebrania przez Sprzedawcę (Agenta) lub Bank oświadczenia woli Kredytobiorcy o przyjęciu oferty Banku, potwierdzonego złożeniem przez Kredytobiorcę podpisu na umowie kredytu. 4. Skutki prawne umowy nie powstaną, jeśli: weryfikacja oświadczenia złożonego przez Kredytobiorcę we wniosku kredytowym ujawni nieprawdziwość danych, lub Kredytobiorca przedłoży Bankowi dokumenty sfałszowane lub stwierdzające nieprawdę, lub weryfikacja stanu prawnego kredytowanego pojazdu ujawni, że Bank został wprowadzony w błąd w zakresie własności i obciążeń pojazdu.

5 Prezes 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 Bank złoży oświadczenie o bezskuteczności umowy. Bezskuteczność umowy będzie miała charakter wsteczny. 6. Uruchomienie kredytu dokonywane jest bezgotówkowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, zawartej w umowie kredytu. 15 Minimalna wysokość pierwszej wpłaty Wnioskodawcy ustalana jest przez Bank z uwzględnieniem zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Kredytobiorca posiada wkład własny w wymaganej wysokości Maksymalny okres kredytowania sprzedaży ratalnej pojazdów wynosi: samochody osobowe i ciężarowe - 96 miesięcy, motocykle - 72 miesiące, motorowery i skutery - 36 miesięcy. 2. Bank kredytuje zakup pojazdów używanych, bez ograniczenia w zakresie okresu ich użytkowania (w przypadku refinansowania kosztów prywatnego importu samochodów osobowych z ograniczeniem do 10 lat). 3. W przypadku okresu kredytowania dłuższego niż 5 lat, suma okresu użytkowania samochodu i okresu kredytowania nie może przekroczyć 15 lat. 4. W przypadku motocykli, suma okresu użytkowania pojazdu i okresu kredytowania nie może przekroczyć 7 lat. IV. PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTU Przyznanie kredytu uzależnione jest od uzyskania niezbędnego zabezpieczenia jego spłaty w postaci: - zastawu rejestrowego na zakupionym pojeździe lub przewłaszczenia pojazdu (całkowitego lub częściowego) na Bank, - cesji praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku lub polisy AC, odnawialnej w całym okresie kredytowania. 2. O dokonaniu cesji praw z polisy AC na Bank, Kredytobiorca powiadamia ubezpieczyciela i uzyskuje jego poświadczenie przyjęcia cesji do realizacji, co znajduje wyraz w podpisie ubezpieczyciela pod pieczęcią firmową na zawiadomieniu o cesji. 3. Bank dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w innej formie, ustalonej w umowie kredytu. 18 Jeżeli, jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie cywilne lub wekslowe, ocenie podlega sytuacja finansowa poręczycieli. 19 Koszty związane z ustanowieniem, zmianą i wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.

6 Prezes V. OPROCENTOWANIE, SPŁATA KREDYTU Od udzielonych kredytów Bank pobiera odsetki od wykorzystanego kredytu według zmiennej lub stałej stopy procentowej, określonej w umowie kredytu. 2. Jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 360 dni, a miesiąc 30 dni Bank może zmienić oprocentowanie w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: a) przy kredycie złotowym: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej NBP, - ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, - stopy WIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy trzykrotności stawki WIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. b) przy kredycie złotowym indeksowanym kursem waluty USD: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej FED, - stopy LIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych właściwych dla danej waluty. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy czterokrotności stawki LIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. c) przy kredycie złotowym indeksowanym kursem waluty EUR: ustalenia dla danego rodzaju kredytu nowych stóp procentowych, różniących się co najmniej o 2 punkty procentowe od stopy procentowej dotychczas obowiązującej w umowie kredytu, co najmniej dwóch z niżej wymienionych czynników: - stopy podstawowej EBC, - stopy EURIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym, - poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, - rentowności obligacji skarbowych właściwych dla danej waluty. Wysokość oprocentowania w przypadku jego podwyższenia nie przekroczy czterokrotności stawki EURIBOR dla 6 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym. 2. O dokonanej zmianie oprocentowania Bank zawiadamia Kredytobiorcę przesyłając listem poleconym nowy harmonogram spłat, wiążący po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni znany Bankowi adres.

7 Prezes 3. Jeżeli zmiana stopy procentowej polegać będzie na jej zmniejszeniu, dokonywana jest przez Bank na pisemny wniosek Kredytobiorcy, przez wysłanie pisemnego potwierdzenia wraz ze zmienionym harmonogramem spłat. Zmiana stopy będzie obowiązywać od pierwszej raty po otrzymaniu wniosku, o ile wniosek zostanie doręczony na 14 dni przed terminem płatności raty, w przeciwnym razie zmiana stopy obowiązywać będzie od następnej raty. 4. Jeżeli zmiana stopy procentowej powoduje zwiększenie stopy procentowej określonej w umowie, Bank pisemnie powiadomi Kredytobiorcę o powyższym, przesyłając zmieniony harmonogram spłat. Kredytobiorca, który nie godzi się na spłatę kredytu wg zwiększonej stawki oprocentowania, ma prawo rozwiązania umowy kredytowej w trybie natychmiastowym, jednakże pod warunkiem uprzedniej spłaty całości zadłużenia. O ile Kredytobiorca nie zdecyduje się na powyższe rozwiązanie, nowa stopa oprocentowania wprowadzona przez Bank stanie się dla stron obowiązująca w terminie określonym w ust Od udzielonego kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości przewidzianej w umowie kredytu, ustalonej w oparciu o Tabelę prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności. 23 Spłata kredytu i odsetek następuje w ratach miesięcznych, płatnych w terminach ustalonych w umowie kredytu. 24 W zależności od wyboru Kredytobiorcy kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych: a) równych rata kapitałowa rosnąca i malejące odsetki, b) malejących rata kapitałowa w stałej wysokości i malejące odsetki. 25 Na pisemny wniosek Kredytobiorcy dopuszcza się możliwość: a) harmonogramu spłat kredytu, b) stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie), c) kredytu złotowego na indeksowany kursem waluty (lub odwrotnie), d) waluty indeksacyjnej kredytu W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu ustalonych w harmonogramie, Bank będzie pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki naliczane według stopy procentowej w wysokości: oprocentowania WIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 25 punktów procentowych dla kredytów złotowych, oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 15 punktów procentowych dla kredytów indeksowanych kursem waluty USD, oprocentowania EURIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym powiększonego o 15 punktów procentowych dla kredytów indeksowanych kursem waluty EUR.

8 Prezes Wysokość oprocentowania podwyższonego ustalana jest co kwartał na podstawie stosownego oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR, LIBOR lub EURIBOR) z pierwszego dnia roboczego ostatniego miesiąca kwartału i obowiązuje przez cały następny kwartał. 2. W przypadku braku pełnego pokrycia na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu, Bank zalicza wpłacone kwoty w następującej kolejności: 1/ koszty opłat za wysłanie monitów, wezwań do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy kredytu, 2/ odsetki podwyższone za opóźnienie, 3/ odsetki umowne, 4/ zaległe raty kapitałowe. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powyższej kolejności W przypadku kredytu udzielonego osobie fizycznej w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, w razie stwierdzenia przez Bank, że: warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, Kredytobiorca nie uregulował zaległości, mimo upływu 7-dniowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, wysłanym do Kredytobiorcy przez Bank listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku braku zapłaty w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, Bank może: a) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, b) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. 2. W przypadku kredytu udzielonego w celu związanym z prowadzoną przez Kredytobiorcę działalnością gospodarczą, w razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, Bank może: a) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, b) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. a wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni. 3. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu. 4. W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty, jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia nie ureguluje należności, Bank - w dniu wskazanym w ostatecznym wezwaniu do zapłaty - przeliczy zadłużenie na złote polskie wg kursu sprzedaży określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w dniu dokonania przeliczenia. Od dnia przeliczenia od niespłaconego zadłużenia naliczane będą odsetki podwyższone według oprocentowania podwyższonego, określonego dla kredytów złotowych. 28 Jeżeli w okresie wypowiedzenia wymagalna należność zostanie uregulowana, oświadczenie o wypowiedzeniu traci moc.

9 Prezes 29 W przypadku, gdy kredyt jest wymagalny, Bank może się zaspokoić z pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym lub przewłaszczonego na Bank, a Kredytobiorca jest wtedy zobowiązany wydać Bankowi pojazd bezzwłocznie po wezwaniu. 30 Spłata całej kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz ewentualnymi kosztami postępowania powoduje wygaśnięcie umowy kredytu. 31 Bank za wykonanie czynności określonych w 25 oraz za wysłanie w przypadku nieterminowej spłaty kredytu - korespondencji związanej z informacją o zaległościach w spłacie, wezwaniami do zapłaty oraz wypowiedzeniem umowy kredytu, pobiera prowizję albo opłatę w wysokości określonej w umowie kredytu na podstawie Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32 Bank nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie pojazdu przez sprzedawcę oraz za jego wady fizyczne i prawne W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu zakres ani terminy poszczególnych rat nie ulegają zmianie. 2. Jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu zabezpieczenia nastąpi z przyczyn nie kwalifikujących się do odszkodowania z ubezpieczenia, Kredytobiorca ma obowiązek uiszczenia rat kredytu za cały okres kredytu wraz z odsetkami, a całość kredytu zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek Kredytobiorcy Bank może ustanowić zmienione warunki spłaty i zabezpieczenia kredytu. 4. Bank nie odpowiada za zakres oraz terminowość wypłat dokonywanych przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia pojazdu Bankowi przysługuje prawo niniejszego Regulaminu. 2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Kredytobiorcę, o ile Bank doręczy mu zmianę Regulaminu, a Kredytobiorca nie wypowie umowy kredytu, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. W razie rozwiązania w tym trybie umowy, całe niespłacone zadłużenie (kapitał, odsetki naliczone do daty rozwiązania umowy oraz ew. koszty wcześniejszych upomnień) staje się natychmiast wymagalne. 3. Korespondencję wysłaną na ostatni znany Bankowi adres, awizowaną a nie odebraną, uważa się za doręczoną. Za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu, Bank nie ponosi odpowiedzialności.

10 Prezes 35 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - Prawo bankowe, - Kodeks cywilny.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na zakup pojazdów emfinanse

Regulamin udzielania kredytów na zakup pojazdów emfinanse Regulamin udzielania kredytów na zakup pojazdów emfinanse ROZDZIAŁ I. ROZDZIAŁII. ROZDZIAŁIII. ROZDZIAŁIV. ROZDZIAŁV. ROZDZIAŁVI. ROZDZIAŁVII. ROZDZIAŁVIII. ROZDZIAŁIX. ROZDZIAŁX. ROZDZIAŁXI. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu na zakup środków transportu powyżej 3,5 tony dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin udzielania Kredytu na zakup środków transportu powyżej 3,5 tony dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin udzielania Kredytu na zakup środków transportu powyżej 3,5 tony dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013 r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..........

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10. Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10.2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne.......... 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r.

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r. Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów na zakup

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 39 /B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 09.06.2015 REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytów gotówkowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów zabezpieczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów zabezpieczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 27 października 2010r. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

(obowiązujący od 09.12.2013 r. )

(obowiązujący od 09.12.2013 r. ) REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM PRZEZ PLUS BANK S.A. (obowiązujący od 09.12.2013 r. ) 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa podstawowe warunki udzielania przez Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 11.04.2016r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Puck, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu konsumpcyjnego

Regulamin kredytu konsumpcyjnego Regulamin kredytu konsumpcyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu konsumpcyjnego zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu konsumpcyjnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo