USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Przepisy ogólne. Art. 1. (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Przepisy ogólne. Art. 1. (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r."

Transkrypt

1 Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów 1) 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z 2013 r. poz. 21. Art Ustawa i organy do wykonania z zakresu przemieszczania odpadów z (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z , str. 1) oraz kary za naruszanie w zakresie przemieszczania odpadów. 2. Przepisy ustawy nie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z zm. 2) ) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Art w ustawie jest mowa o: 1) nr 1013/2006 rozumie przez to WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z , str. 1); 2) dyrektywie 2006/12/WE rozumie przez to 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. UE L 114 z , str. 9); 3) terenie kraju rozumie przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie rozumie przez to lub do której przemieszczone nielegalnie odpady; domniemywa po- 1) zmienia ustawy: z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony iska, z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony z dnia 16 listopada 2006 r. o skarbowej. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

2 Kancelaria Sejmu s. 2/18 ziemi, na której nielegalnie przemieszczone odpady, jest odpadów sprowadzonych nielegalnie. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony). 2 organów Art Organem odpowiedzialnym za wykonanie nr 1013/2006, w rozumieniu art. 53 tego jest Inspektor Ochrony iska, który jest w organem w sprawach: 1) przywozu odpadów na teren kraju; 2) wywozu odpadów poza teren kraju; 3) tranzytu odpadów przez teren kraju. 2. Inspektor Ochrony korespondenta w rozumieniu art. 54 nr 1013/ Zadania oraz Celnej, organów Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony w zakresie nadzoru nad obrotem odpadami, w egzekwowania przepisów, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 rozpo- nr 1013/2006, przepisy 4. Organy wymienione w ust. 1 i 3 w zakresie przemieszczania odpadów oraz nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w przez informacji i d- w tym w zakresie klasyfikacji towarów jako do uznania ich za odpady. 3 Zezwolenia na przemieszczanie odpadów Art. 4. Zezwolenia na: 1) przywóz odpadów na teren kraju, 2) wywóz odpadów poza teren kraju, 3) tranzyt odpadów przez teren kraju wydaje Inspektor Ochrony Art Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju Inspektor Ochrony 1) z wnioskiem o przedstawienie informacji przestrzegania przez w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie do wojewódzkiego inspektora ochrony ze na miejsce prowadze-

3 Kancelaria Sejmu s. 3/18 nia z gospodarowaniem odpadami, albo, odbiorca odpadów nie ich odzysku lub unieszkodliwiania, ze na jego miejsce siedziby albo zamieszkania; 2) z wnioskiem o prowadzonej przez odpadów z przepisami prawa prowadzenie takiej w tym, w z przepisami o ochronie do organu do wydania zezwolenia na prowadzenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2. Organy, do których zwrócono o przedstawienie informacji, je jednak nie w terminie 14 dni od dnia wniosku o 3. Organy, do których zwrócono z wnioskiem o przedstawienie informacji, w informacjach tych w na przypadki ego stosowania administracyjnych lub karnych w stosunku do odbiorcy odpadów z naruszenia przepisów o ochronie i innych przepisów prowadzenia z gospodarowaniem odpadami, a przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów mi dzynarodowego przemieszczania odpadów. Art Inspektor Ochrony w zezwoleniach, o których mowa w art. 4: 1) 2) lub odbiorców odpadów; 3) lub odpadów; 4) rodzaj oraz odpadów, które przedmiotem przemieszczania odpadów; 5) okres na jaki zezwolenie jest udzielone; 6) rodzaj transportu i przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które przedmiotem przemieszczania odpadów. 2. Inspektor Ochrony w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 pkt 1, 1) warunki sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na terenie kraju; 2) sposób potwierdzenia tych warunków. 3. Inspektor Ochrony dodatkowo wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1, od przez niego odzysku odpadów krajowych w danej instalacji. 4. Inspektor Ochrony przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odpadów: 1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 2) kopii na instalacji, w której odpady poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

4 Kancelaria Sejmu s. 4/18 3) (uchylony); 4) e- 5) (uchylony). 4a. o którym mowa w ust. 4 pkt 4, da pod rygorem odpowie- karnej za jest do zawarcia w nim klauzuli Jestem karnej za Klauzula ta pouczenie organu o karnej za 5. W przypadku gdy zmiany elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, z zmiany lub w przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego W przypadku zmiany lub odpadów wydane zezwolenie zmienia w drodze decyzji na wniosek Art Kopie o których mowa w art. 4, Inspektor Ochrony iska przekazuje ministrowi do spraw finansów publicznych, Komendantowi Granicznej, Komendantowi wnemu Policji oraz odpowiednio Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Transportu Kolejowego, organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów. 2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Inspektor Ochrony przekazuje ze na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów, województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a organowi do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 3. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za z terenu kraju Inspektor Ochrony przekazuje ze na miejsce wytworzenia odpadów, albo, w rozumieniu przepisów nr 1013/2006 jest posiadacz odpadów ich wy- ze na miejsce prowadzenia w zakresie gospodarowania odpadami, województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Art Organem do zezwolenia na podstawie art. 9 ust. 8 rozpo- nr 1013/2006 jest Inspektor Ochrony 2. Kopie decyzji o zezwolenia Inspektor Ochrony przekazuje ministrowi do spraw finansów publicznych, Komendantowi Granicznej, Komendantowi Policji oraz odpowiednio Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Transportu Kolejowego, organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów, a organom, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, oraz odbiorcy odpadów.

5 Kancelaria Sejmu s. 5/18 Art Inspektor Ochrony w drodze decyzji, na podstawie art. 11 ust. 1 albo art. 12 ust. 1 nr 1013/2006, sprzeciw wobec planowanego przemieszczania odpadów. 2. Inspektor Ochrony jako organ kraju w decyzji, o której mowa w ust. 1, orzec o nienadawaniu dalszego biegu i do organu miejsca przeznaczenia i tranzytu. 3. Inspektor Ochrony wnosi sprzeciw wobec planowanego przemieszczania odpadów, nie dokonane zgodnie z przepisami nr 1013/ Sprzeciw przez Inspektora Ochrony w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przekazania potwierdzenia przez organ miejsca przeznaczenia, przyczyny wniesienia sprzeciwu 5. O decyzji, o której mowa w ust. 1 i 4, Inspektor Ochrony informuje ministra do spraw finansów publicznych, Komendanta Granicznej, Komendanta Policji oraz odpowiednio Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Transportu Kolejowego, wojewódzkiego inspektora ochrony a- ze na miejsce przeznaczenia lub tranzytu odpadów. Art. 10. Do dokumentów w toku administracyjnego w innym polski powinny uwierzytelnione czenia na polski. Art. 11. ochrony w tym szczególnie a i zdrowia ludzi, minister do spraw w drodze rodzaje odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania w procesach jako D1 do D15 w dyrektywie 2006/12/WE jest zabroniony. Art.11a. Minister do spraw w drodze rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium kraju podlega ograniczeniu, oraz warunki, na jakich te odpady z zagranicy do instalacji termicznego odpadów klasyfikowanych jako instalacje odzysku, na uwadze zapewnienia termicznego odpadów wytwarzanych na terytorium kraju. Art Inspektor Ochrony prowadzi rejestr i decyzji w zakresie przemieszczania odpadów. Rejestr zawiera w dane:

6 Kancelaria Sejmu s. 6/18 1) i nazwisko lub odpadów oraz odbiorcy odpadów, w przemieszczaniu odpadów; 2) adresy miejsc prowadzenia gospodarczej z ynarodowym przemieszczaniem odpadów w przypadku posiadaczy odpadów uczestni w przemieszczaniu odpadów osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, a w przypadku posiadaczy odpadów jednostkami organizacyjnymi siedziby posiadaczy odpadów w rodowym przemieszczaniu odpadów; 3) okres decyzji; 4) rodzaje odpadów przemieszczaniu. 2. Minister do spraw w drodze wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a sposób jego ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami informacji w art. 21 nr 1013/ Zezwolenia dla instalacji odzysku Art Inspektor Ochrony jest organem do spraw okre- w art. 14 nr 1013/ Inspektor Ochrony udziela cemu w której prowadzone procesy odzysku, zezwolenia nego, w formie decyzji administracyjnej, na czas nie 10 lat. 3. Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, Inspektor Ochrony owiska przekazuje ministrowi do spraw finansów publicznych, Komendantowi Granicznej, Komendantowi wnemu Policji, ze na miejsce odzysku województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a organowi do wydania zezwolenia na prowadzenie w zakresie odzysku. Art Zezwolenie wydaje na wniosek, który powinien 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku wyszczególnionych w III, IV i IVA do nr 1013/2006; w przypadku gdy rodzaju jest do ustalenia jakie te odpady dla ludzi lub organ wzywa do podania podstawowego chemicznego i odpadów; 3) odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do przywozu na teren kraju, które poddawane odzyskowi w okresie roku, oraz poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi w okresie tego roku; 4) i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;

7 Kancelaria Sejmu s. 7/18 5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów; 6) opis technologii odzysku odpadów, w tym symbol procesu odzysku; 7) przedstawienie technicznych i organizacyjnych w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i posiadanych instalacji i odpowia- wymaganiom ochrony 8) czasu, na jaki ma wydane zezwolenie. 2. Do wniosku nal kopie posiadanych przez na z instalacji, w której odpady poddawane procesowi odzysku, oraz decyzji gospodarowania odpadami. 3. Po otrzymaniu wniosku, Inspektor Ochrony o in- do: 1) wojewódzkiego inspektora ochrony przestrzegania przepisów o ochronie przez wniosko w trakcie eksploatacji instalacji lub do prowadzenia procesu odzysku; informacja spor jest na podstawie wyników aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora; 2) organu do wydania zezwolenia na prowadzenie w zakresie odzysku, przestrzegania warunków posiadanego zezwolenia. 4. Organy, o których mowa w ust. 3, jednak nie w terminie 14 dni od dnia wniosku o wydanie informacji. 5. W zezwoleniu 1) numer rejestracji instalacji z: a) liter PL, b) liczby z 4 cyfr arabskich kolejny numer instalacji, dla której wydano zezwolenie instala- 2) i adres siedziby 3) i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; 4) opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku dla odpadów, które przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku; 5) rodzaje odpadów wyszczególnionych w III, IV i IVA do roz- nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jest to do sprecyzowania rodzaju odpadów, ich podstawowy chemiczny; 6) odpadów, które przywiezione na teren kraju, celem odzysku w danej instalacji; 7) czas, na jaki wydano zezwolenie Art Inspektor Ochrony prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia na podstawie art. 13 ust. 1. Rejestr zawiera na- dane:

8 Kancelaria Sejmu s. 8/18 1) numer rejestracji, i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; 2) rodzaj oraz odpadów zezwoleniem 3) zezwolenia 2. Minister do spraw w drodze wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a sposób jego ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami informacji w art. 21 nr 1013/2006. Art W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 1, lub zmiany decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 2, zezwolenie o zaistnieniu zmiany informuje nie 14 dni od dnia jej zaistnienia, Inspektora Ochrony 2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.1, Inspektor Ochrony 1) za dokonuje odpowiedniej zmiany zezwolenia albo, 2) w przypadku braku takiej zgody, wydaje o co zezwolenia Art. 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z lub gospodarowaniem odpadami, a naruszenia warunków w zezwoleniu lub warunków prowadzenia z gospodarowaniem odpadami w innych decyzjach, wydanych na podstawie od- przepisów, Inspektor Ochrony cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania. Art wydania zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju do instalacji zezwoleniem prowadzone jest na podstawie przepisów 3, z art Zezwolenie na przywóz odpadów na teren kraju do instalacji zezwoleniem na wniosek wydane na czas ony, nie 3 lata. Art. 19. Minister do spraw w drodze wzór wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 14 ust. 1, ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych.

9 Kancelaria Sejmu s. 9/18 5 Gwarancje finansowe Art Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 nr 1013/2006, mo- umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy na wydzielonym rachunku bankowym. 2. sumy gwarancyjnej musi pokrycie kosztów wskazanych w art. 6 ust. 1 nr 1013/ Minister do spraw w drodze sposób obliczania sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, wszystkich elementów kosztów wskazanych w art. 6 ust. 1 nr 1013/2006, w zapewnienia sfinansowania transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz kosztów magazynowania odpadów, a uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji. 4. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest w oryginale do Inspektora Ochrony 5. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora Ochrony 6. Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem do spraw w drodze wzory formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy gwarancji ubezpieczeniowej, wszystkich elementów umowy oraz uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji. Art gwarancji finansowej, postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz sumy gwarancyjnej Inspektor Ochrony zatwierdza w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 4 pkt W przypadku gdy postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub sumy gwarancyjnej nie pokrycia kosztów, o których mowa w art. 6 ust. 1 nr 1013/2006, Inspektor Ochrony w drodze postanowienia, wzywa do umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub sumy gwarancyjnej. Do czasu dokonania uzu uznaje nie o którym mowa w art. 4 pkt 5 nr 1013/ Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, Art Po dokonaniu przemieszczenia odpadów i przedstawieniu dokumentów wymaganych przepisami dzenia nr 1013/2006, na wniosek Inspektor Ochrony w drodze decyzji, orzeka o jej zwrocie, z ust. 2.

10 Kancelaria Sejmu s. 10/18 2. W przypadku o których mowa w art. 6 ust. 2 rozpo- nr 1013/2006, i gdy lub odbiorca odpadów nie odpowiednio zwrotu odpadów do lub zagospodarowania ich na terenie przeznaczenia, w decyzjach, o których mowa w art. 24 lub 26, Inspektor Ochrony iska orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu na ten cel z gwarancji finansowej w do zrealizowania tych 6 Zwrot odpadów Art W przypadku stwierdzenia, realizacja rodowego przemieszczania odpadów nie jest zgodnie z warunkami w zezwoleniu, dokumencie lub lub w umowie zawartej a- a odpadów, albo na podstawie otrzymanego w trybie art. 22 ust. 1 nr 1013/2006 powiadomienia, Inspektor Ochrony wszczyna z administracyjne i w drodze postanowienia wzywa do zastosowania procedur onych w art. 22 nr 1013/2006, termin realizacji z tych procedur, nie 14 dni. 2. O i wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Inspektor Ochrony powiadamia odpowiednio organy przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra do spraw finansów publicznych, Komendanta Granicznej, Komendanta Policji oraz odpowiednio Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Transportu Kolejowego, a wojewódzkiego inspektora ochrony ze na miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie. Art Po bezskutecznym terminu wskazanego w postanowieniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, Inspektor Ochrony w drodze decyzji, nakazuje: 1) odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz sposób ich zagospodarowania na terenie kraju; 2) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie ode odpadów do kraju albo sposób zagospodarowania tych odpadów na terenie kraju. 2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Inspektor Ochrony okre- termin i warunki wykonania zwrotu odpadów do kraju wy lub zagospodarowania odpadów na terenie kraju. 3. Kopie decyzji, o której mowa w ust. 1, Inspektor Ochrony przekazuje ministrowi wemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Granicznej, Komendantowi Policji oraz odpowiednio Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Transportu Kolejowego, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ze na miejsce prowadzenia procesu odzysku, unieszkodliwiania, siedziby lub odbiorcy odpadów sprowadzo-

11 Kancelaria Sejmu s. 11/18 nych nielegalnie oraz odpowiednio organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu. Art W przypadku stwierdzenia nielegalnego -rodowego przemieszczania odpadów albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozpo nr 1013/2006, Inspektor Ochrony wszczyna z u administracyjne i wzywa: 1) lub, nie dokonano podmiot do dokonania za nielegalne przemieszczanie odpadów ponosi odpady, 2) odpadów za nielegalne rodowe przemieszczanie odpadów ponosi odbiorca odpadów w drodze postanowienia, do zastosowania procedur w art. 24 nr 1013/2006, termin realizacji dzia wynikaj cych z tych procedur, nie 30 dni. 2. O i wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Inspektor Ochrony powiadamia, odpowiednio organy przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra do spraw finansów publicznych, Komendanta Granicznej, Komendanta Policji oraz odpowiednio Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Transportu Kolejowego, a wojewódzkiego inspektora ochrony ze na miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie. Art. 26. Po bezskutecznym terminu wskazanego w postanowieniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, Inspektor Ochrony w drodze decyzji: 1) nakazuje podmiotowi, który lub, nie dokonano podmiotowi do dokonania odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju za nielegalne narodowe przemieszczanie odpadów ponosi odpady z terenu kraju; 2) nakazuje odbiorcy odpadów ich do kraju albo sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju za nielegalne narodowe przemieszczanie odpadów ponosi odpady sprowadzone nielegalnie spoza terenu kraju; 3) sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju za nielegalne przemieszczanie odpadów ponosi odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie na teren kraju; 4) nakazuje te odpady ich do kraju nieznany jest i odbiorca odpadów. Art Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3, który nielegalne przemieszczanie odpadów, podejmuje

12 Kancelaria Sejmu s. 12/18 na celu zabezpieczenie przed oddzia odpadów na w tym szczególnie i zdrowie ludzi. 2. Organ administracji publicznej, który nielegalne przemieszczanie odpadów, przekazuje zawiadomienie do ego Inspektora Ochrony wraz z sprawy oraz o 3. Inspektor Ochrony na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, wszczyna z administracyjne i wydaje de- o której mowa w art Po administracyjnego, o którym mowa w ust. 3, wny Inspektor Ochrony po konsultacji z organem, który ujawnienia transportu nielegalnie przemieszczanych odpadów, w drodze postanowienia, odpadów sprowadzonych nielegalnie do okre- sposobu z tymi odpadami, do czasu procedur w art. 24 nr 1013/2006 lub do czasu wydania decyzji, o której mowa w art. 26. Art Decyzjom, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz art. 27 ust. 3, nadaje rygor natychmiastowej 2. Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz art. 27 ust. 3, odbywa w trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji. Art. 29. Na postanowienia, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 4, do Inspektora Ochrony 7 graniczne i celne Art przemieszczanie odpadów, z czeniem przemieszczania odpadów Unii Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przej- graniczne i w wyznaczonych celnych. 2. Minister do spraw w porozumieniu z ministrem a- do spraw finansów publicznych i ministrem do spraw odowiska w drodze wykaz granicznych, którymi realizowane jest przemieszczanie odpadów, ko- zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporz dzenia nr 1013/2006, w w zakresie kontroli ego rodzaju odpadów z z zagranicy, za lub o tranzytem. 3. Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem do spraw w drodze wykaz a- w sprawach przemieszczania odpadów celnych, zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów nr 1013/2006, w w zakresie kontroli rodzaju odpadów z

13 Kancelaria Sejmu s. 13/18 z zagranicy, za lub tranzytem. 8 Przepisy karne Art Kto wbrew nie wykonuje decyzji odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju lub sposób zagospodarowania tych odpadów na terytorium kraju podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna w przemieszczaniu odpadów, która wbrew nie uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub informacji wymaganych w narodowym przemieszczaniu odpadów podlega karze grzywny. 3. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, na zasadach i w trybie w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z zm. 3) ). 9 Kary Art Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania w drodze decyzji, w od do Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpady bez dokonania takie jest wymagane zgodnie z art. 3 nr 1013/2006, w drodze decyzji, w od do Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpady, w drodze decyzji, w od do ten, odpadów: 1) bez zgody zainteresowanych organów; 2) gdy zgoda zainteresowanych organów uzyskana w wyniku wprowadzenia w lub oszustwa; 3) w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem w dokumencie szenia transgranicznego (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w za- IA do nr 1013/2006, lub w dokumencie doty- transgranicznego nia (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w za IB do nr 1013/ Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpadów sprowadzonych nielegalnie, który nie do postanowienia, o którym 3) Zmiany wymienionej ustawy w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz i Nr 143, poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 99, poz. 664.

14 Kancelaria Sejmu s. 14/18 mowa w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji, w od do Art Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpadów, w drodze decyzji, w od do ten, 1) jeden raz tym samym dokumentem 2) transportów 3) odpadów to w zezwoleniu; 4) nie potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowa- odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru; 5) nie potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia przez odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia, nie jednak w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów; 6) nie przechowywania dokumentów ze oszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wy- 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpady, w drodze decyzji, w od do ten, 1) jeden raz tym samym dokumentem 2) transportów 3) odpadów to w zezwoleniu; 4) odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed transportem wszystkich zainteresowanych organów. 3. Wojewódzki Inspektor Ochrony na odpady, w drodze decyzji, w od do ten, 1) nie przewozu przejazdu; 2) nie jest wskazany w zezwoleniu jako odpadów; 3) warunki rodzaju opakowania odpadów; 4) przewozu odpadów bez do transportu wszystkich wymaganych dokumentów; 5) przewozu odpadów z lub niepodpisanym dokumentem 6) wymieszania podczas transportu odpadów 7) przewozu odpadów wymienionych w III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 nr 1013/2006 lub gdy informacja nie w formacie w VII do nr 1013/2006.

15 Kancelaria Sejmu s. 15/18 Art. 34. Przy ustalaniu kar o których mowa w art. 32 i 33, w rodzaj i charakter odpadów, w tym dla ludzi i powodowanych przez te odpady, oraz uprzedniego naruszenia przepisów ustawy i nr 1013/2006. Art Wykonanie kary przez wojewódzkiego inspektora ochrony ulega zawieszeniu do czasu uprawomocnienia decyzji. 2. wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony odowiska, który decyzje w przedmiocie wymierzenia kary. 3. uiszcza w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji. 4. W przypadku bezskutecznego terminu, o którym mowa w ust. 3, kara podlega w trybie przepisów o egzekucyjnym w administracji. 10 Zmiany w przepisach Art. 36. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587) w art. 2 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) wykonywanie w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859);. Art. 37. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z zm. 4) ) art. 183 otrzymuje brzmienie: Art Kto wbrew przepisom usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, to lub zdrowiu wielu osób lub zniszczenie w lub w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia od 3 do lat Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje 3. Karze w 1 podlega, kto wbrew zkowi dopuszcza do czynu w 1, 2 i 4. 4) Zmiany wymienionej ustawy w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz i Nr 226, poz oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 123, poz. 850.

16 Kancelaria Sejmu s. 16/18 4. Karze w 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za 5. Kto bez wymaganego lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia od 6 do lat sprawca czynu w 1-5 podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia do lat 2.. Art. 38. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z zm. 5) ) wprowadza zmiany: 1) w art. 401 po ust. 13b dodaje ust. 13c i 13d w brzmieniu: 13c. Przychodami Narodowego Funduszu z kar wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859). 13d. z kar, o których mowa w ust. 13c, Narodowy Fundusz przeznacza na dofinansowanie w zakresie: 1) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z , str. 1); 2) szkolenia organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej z i nadzorem nad ynarodowym przemieszczaniem odpadów; 3) zakupu i oprogramowania dla organów, o których mowa w pkt 2. ; 2) w art. 402 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji o których mowa w art. 401 ust. 1, 12a i 13c. ; 3) w art. 402 po ust. 8 dodaje ust. 8a w brzmieniu: 8a. z kar o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do po Art. 39. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w do ustawy w III pkt 39 otrzymuje brzmienie: 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.

17 Kancelaria Sejmu s. 17/ Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o mi dzynarodowym przemieszczaniu odpadów: 1) na obrót odpadami z wielokrotne przemieszczanie odpadów 2) na obrót odpadami z jednokrotne przemieszczenie odpadów 3) od Przepisy i Art. 40. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 42, moc do dnia w ycie odpowiednio nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 30 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy, nie jednak przez okres 12 od dnia jej w Art. 41. Do spraw i przed dniem w niniejszej ustawy oraz do wydanych przed dniem w niniejszej ustawy stosuje przepisy dotychczasowe. Art. 42. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956). Art. 43. Ustawa wchodzi w z dniem 12 lipca 2007 r.

18 Kancelaria Sejmu s. 18/18

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres ustawy] 1. Ustawa określa postępowanie i organy właściwe do wykonania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1048 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1956. o międzynarodowym obrocie odpadami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa ramy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw.

USTAWA. z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt z dnia 16.10.2006 r. USTAWA z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne i definicje. Art. 1. 1. Ustawa określa właściwość, zadania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. z dnia 1 września 2004 r.)

Dz.U USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. z dnia 1 września 2004 r.) Dz.U.04.191.1956 USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. z dnia 1 września 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa ramy instytucjonalne i organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola. Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski. Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Rola. Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski. Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 29 października 2013 r. Wildau Podstawowe akty prawne: Rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1

Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1 Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1 Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów są bardzo obszernym i trudnym zagadnieniem. Problem odpadów istniał od

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1157 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów

Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI 5-7 września 2012 r. Szczecin Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2)

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) o informowaniu o cenach towarów i usług Art. 1. Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w latach 2008-2009 w przejściach granicznych

Bardziej szczegółowo

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli P/07/156 LRZ-41015-1-07 Warszawa, dnia grudnia 2007 r. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 9 maja 2014 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 915, z 2016 r. poz. 1823. 1), 2) o informowaniu o cenach towarów i usług Art. 1. Ustawa określa sposób

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Opracowano na podstawie: (Dz.U.01.62.628, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.116.1208, Dz.U.04.191.1956,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 675 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Zbigniew Lewicki. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Dr inŝ. Zbigniew Lewicki. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Regulacje w prawodawstwie polskim w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów cele, skutki, przewidywane zmiany Dr inŝ. Zbigniew Lewicki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska I. Zadania IOŚ w

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

~~u?.r.: MINISTER SRODOWISKA Z O B. Warszawa, /12/14/WB/KD DP / ~~G" Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~u?.r.: MINISTER SRODOWISKA Z O B. Warszawa, /12/14/WB/KD DP / ~~G Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów , MINISTER SRODOWISKA DP-0231-47/ ~~G" /12/14/WB/KD Warszawa, Z015-01- O B Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 20 stycznia 2015 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 121 poz USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Rozdział 1.

Dz.U Nr 121 poz USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2004 Nr 121 poz. 1263 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową Rozdział 1 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 436. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Senat,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach* (Dz. U. 97.96.592 z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach* (Dz. U. 97.96.592 z dnia 13 sierpnia 1997 r.) USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach* (Dz. U. 97.96.592 z dnia 13 sierpnia 1997 r.) tekst jednolity * Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. Dz.U.01.63.638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1458. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 października 2008 r.

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 401 o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 1) Niniejsza ustawa dokonuje

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI Szanowni Państwo, Członkowie ZPGO! Oddajemy Państwu kolejny numer Nowości prawnych w tym roku zamieszczając informacje o nowych dyrektywach,

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA Z POJAZDAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23 USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Pozycja 155

Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Pozycja 155 Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Pozycja 155 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk nr 775)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk nr 775) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1280 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Druk nr 778 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. o cenach 1) Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 291. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie , (miejscowość, data) Wnioskodawca imię: lub nazwa:, nazwisko: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON Czy jest pełnomocnik Tak Nie Pełnomocnik Imię:, nazwisko: Adres Ulica: Budynek:

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 2375 Warszawa, 30 grudnia 2003 r.

Do druku nr 2375 Warszawa, 30 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-189-03 Do druku nr 2375 Warszawa, 30 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W ślad za pismem

Bardziej szczegółowo