Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec 2014

2 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Tytuł: Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Opracowanie: Dariusz Madera, Anita Orzeł-Nowak, Małgorzata Nowobilska-Stanios, Sylwia Grzesiak- Ambroży, Jacek Malec, Agnieszka Markielowska Przy publikowaniu treści zawartych w niniejszym opracowaniu prosimy o podawanie źródła danych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel ,fax Departament Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Radziwiłłowska 1 2

3 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata SPIS TREŚCI: Wprowadzenie Rozdział 1 Leczeni w województwie małopolskim...5 Rozdział 2 Prewencja i nadzór w Małopolsce Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Nowe Substancje Psychoaktywne Dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Dane z Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych Rozdział 3 Zasoby instytucjonalne Województwa Wykaz zasobów instytucjonalnych w województwie małopolskim w 2013 roku Placówki stacjonarnego i dziennego leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych w województwie małopolskim...18 Rozdział 4 Zrealizowane wskaźniki w 2013 roku w ramach celów oraz zadań Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rozdział 5 Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2013 r. na rzecz przeciwdziałania narkomanii Realizowane projekty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Pozostałe działania Wnioski i rekomendacje Załączniki: Zał. nr 1 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji działań przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego 59 3

4 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Wprowadzenie Przedkładany raport przedstawia działania podejmowane w 2013 roku przez Samorząd Województwa, jednostki samorządu gminnego oraz powiatowego, Wojewodę Małopolskiego, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie, placówki leczenia uzależnień oraz organizacje pozarządowe. Powyższe instytucje zostały określone na etapie przygotowania Programu jako jego realizatorzy. Ponieważ poszczególne podmioty, ustawowo są zobligowane do realizacji różnych zadań, nie wszyscy realizatorzy angażowali się na rzecz osiągnięcia wszystkich wymienionych wskaźników przypisanych do poszczególnych celów Programu. Nie uzyskano również pełnych danych z niektórych instytucji. Należy stwierdzić, iż to gminy wykonują większość zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, co wynika głównie z faktu, że są one prawnie zobligowane do podejmowania licznych aktywności w tym zakresie (zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Najbardziej zaangażowane w realizację Programu są następujące instytucje: Samorządy gminne WM. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Województwie Małopolskim. Samorząd Województwa Małopolskiego. Wszystkie wymienione w raporcie działania wpisują się w cele oraz zadania Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Należy zaznaczyć, że dane zawarte w niniejszym raporcie, zbierane są zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Upoważnione instytucje, po opracowaniu dostępnego zakresu danych, udostępniają je zazwyczaj dopiero w drugiej połowie roku, następującego po roku sprawozdawczym. Z uwagi na to niektóre dane przedstawione w raporcie bazują na danych z 2012 r., gdyż zostały one udostępnione w roku, którego sprawozdanie dotyczy. 4

5 Liczba leczonych Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rozdział 1 Leczeni w województwie małopolskim W Małopolsce odnotowujemy tendencję wzrostową dotyczącą liczby osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych. W 2011 roku leczono z wyżej wymienionego powodu pacjentów, co oznaczało wzrost o 198 osób (9,51%) w porównaniu do 2010 roku. W roku 2012 nastąpił spadek w stosunku do 2011 o 0,96 % (Wykres 1). Dane za rok 2013 będą dostępne w okresie późniejszym (ok. czerwca). Wykres 1. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w Województwie Małopolskim w latach (dane za rok 2013 dostępne ok. czerwca 2014 r.) Lata Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie małopolskim w 2009 roku, Małopolska 2010 roku, oraz na podstawie danych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Problem narkomanii dotyka często osoby od 19 do 29 roku życia, w tej grupie leczonych było w 2012 roku 812 pacjentów (35,94%). Liczba leczonych ogółem mężczyzn wyniosła (67,95%). Ponadto utrzymuje się cały czas wysoka tendencja występowania zaburzeń psychicznych spowodowanych: dużym spożyciem kilku substancji jednocześnie lub innych substancji psychoaktywnych, współuzależnieniem, przyjmowaniem leków uspokajających i nasennych, opiatów, kanabinolów, a także używaniem tytoniu oraz innych substancji pobudzających, w tym kofeiny (Tabela 1). Tabela 1. Leczenie osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim w 2012 roku (dane za rok 2013 dostępne ok. czerwca 2014 roku). Leczeni Leczeni po raz pierwszy Wyszczególnienie ogółem w tym w wieku ogółem w tym w wieku do 18 lat lat do 18 lat lat Ogółem 2011 r

6 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Leczeni Leczeni po raz pierwszy Wyszczególnienie ogółem w tym w wieku ogółem w tym w wieku do 18 lat lat do 18 lat lat 2012 r z liczby ogółem - mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych - opiaty (F11) kanabinole (F12) leki uspokajające i nasenne (F13) kokaina (F14) inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) substancje halucynogenne (F16) lotne rozpuszczalniki (F18) kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) Używanie tytoniu (F17) Współuzależnienia Uwaga: Liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi ogółem nie stanowi sumy liczby leczonych według rozpoznania zasadniczego. Różnica między sumą rozpoznań a liczbą leczonych wynika z tego, że jeżeli w poradni nie ma zatrudnionego lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry), to wykazywana jest tylko ogólna liczba pacjentów (bez rozpoznań). Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykres 2: Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych w Małopolsce w latach (dane za rok 2013 dostepne ok. czerwca 2014 roku) opiaty (F11) - kanabinole (F12) - leki uspokajające i nasenne (F13) - kokaina (F14) - inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) - substancje halucynogenne (F16) - lotne rozpuszczalniki (F18) - kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) - używanie tytoniu (F17)* Ź Żródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie sprawozdania MZ-15 (od 2010 roku na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) 6

7 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata W roku 2013 odnotowano nieznaczny spadek liczby osób objętych programem substytucyjnym w porównaniu do 2012 roku (spadek o 4 osoby). Osoby te głównie nadużywały opiaty (kompot) oraz substancje towarzyszące, tj.: alkohol, amfetaminę, metkatynon, marihuanę, benzodiazepiny. Wykres 3. Liczba osób objętych leczeniem substytucyjnym w Małopolsce w latach Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych z Centrum Zdrowia Psychicznego Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie. Działania z zakresu redukcji szkód w dziedzinie narkomanii koncentrują się na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. W Polsce programami redukcji szkód są programy substytucji lekowej oraz programy wymiany igieł i strzykawek, które zakładają możliwą pomoc osobom uzależnionym bez realizowania przez nich warunku abstynencji. Poradnia MONAR w Krakowie realizuje program wymiany igieł i strzykawek, Poradnia Leczenia Uzależnień, Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie realizuje program substytucji lekowej poprzez zapisywanie i kierowanie pacjentów do programu metadonowego. Jak wynika z danych uzyskanych z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. pierwszą jednostką penitencjarną w Polsce, która zastosowała metadonowe leczenie substytucyjne był Areszt Śledczy w Krakowie przy ul. Montelupich 7. W więziennym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Montelupich jest realizowany program leczenia substytucyjnego osób pozbawionych wolności z uzależnieniem od opiatów. Nosi on nazwę Metar Kraków. To właśnie ten areszt śledczy w 2003 roku, jako pierwszy w kraju, zaczął prowadzić metadonową redukcję szkód. W okresie liczba leczonych osób wyniosła 53, w tym: 35 mężczyzn i 18 kobiet. Przedział wiekowy leczonych obejmował roczniki Najczęściej przyjmowane substancje psychoaktywne stanowiły leki z grupy benzodiazepin i leki przeciwdepresyjne. Obecnie w Areszcie Śledczym w Krakowie przebywa 9 osób objętych programem substytucyjnym leczenia metadonem. W roku 2013 Narodowy Fundusz Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie przeznaczył kwotę zł na leczenie uzależnień i współuzależnień na terenie województwa małopolskiego, szczegółowe dane w tabelach nr 2 i 3 Z uwagi na fakt, że uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych często współwystępują u tych samych pacjentów prezentowane zestawienie dotyczy wszystkich kontraktowanych w tym zakresie świadczeń. Ujęcie to umożliwia spojrzenie na skalę środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie osób uzależnionych w Małopolsce. 7

8 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Tabela 2. Środki finansowe przeznaczone przez NFZ na leczenie uzależnień i współuzależnień w Małopolsce w 2013 roku. Zakres świadczeń Nakłady w 2013 roku w zł Leczenie Uzależnień (leczenie ambulatoryjne) Świadczenia w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (leczenie ambulatoryjne) Świadczenia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży (leczenie ambulatoryjne) Świadczenia w Poradni Terapii Uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (leczenie ambulatoryjne) Program Leczenia Substytucyjnego program metadonowy (leczenie ambulatoryjne) Świadczenia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu Świadczenia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Świadczenia Dzienne Leczenia Uzależnień Świadczenia w Oddziale / Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) (leczenie stacjonarne) Świadczenia w Oddziale / Ośrodku Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji) (leczenie stacjonarne) Leczenie Uzależnień Stacjonarne Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Stacjonarne Krótkoterminowe Świadczenia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych (leczenie stacjonarne) RAZEM Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie Dodatkowo poniżej zaprezentowano podział kwoty zł na poszczególne powiaty województwa małopolskiego (tabela nr 3). Tabela 3. Środki finansowe przekazane przez NFZ na leczenie uzależnień w powiatach Małopolski w 2013 roku. Środki finansowe w zł L.p. Powiat Leczenie ambulatoryjne Lecznictwo dzienne Lecznictwo stacjonarne suma 2013 rok 2013 rok 2013 rok 2013 rok 1 bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki m. Kraków m. Nowy Sącz m. Tarnów RAZEM Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie 8

9 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Koszty leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych przedstawiono w tabeli 4, największa pula środków przekazywana jest corocznie przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie stacjonarne. Dzięki tym środkom zapewniana jest dostępność do różnych rodzajów lecznictwa w trzech miastach na prawach powiatu (m. Kraków, m. Tarnów, m. Nowy Sącz) oraz w trzech powiatach (olkuskim, oświęcimskim, wadowickim). Tabela 4. Nakłady finansowe przyznane przez MOW NFZ w latach na leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych w zł. Rodzaj leczenia ROK Kwota w zł Leczenie ambulatoryjne , , , ,95 Leczenie dzienne w tym uzależnień bliżej niescharakteryzowanych , , , ,00 Leczenie stacjonarne w tym detoksykacja , , , ,65 Suma: ,90 Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie 9

10 Rozdział 2 Prewencja i nadzór w Małopolsce 2.1 Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Przestępczość narkotykowa na terenie Małopolski: - Przestępstwa stwierdzone ( w 2012 roku) spadek o Przestępstwa wykryte ( w 2012 roku) spadek o Czyny karalne (1 791 w roku) spadek o 782 Najwięcej przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ujawniły nw. jednostki Policji: - KMP Kraków czynów - KMP Tarnów 335 czynów - KPP Limanowa 673 czyny - KPP Brzesko czynów - KPP Dąbrowa Tarnowska 736 czynów - KPP Bochnia 446 czynów - KPP Oświęcim 394 czyny Osoby podejrzane, nieletni sprawcy: - Ogółem podejrzanych (1 865) wzrost o 73, - Nieletni sprawcy 158 (214) spadek o 56. Udział nieletnich sprawców w ogólnej liczbie podejrzanych wynosi 9 % (12,4 %). Najczęściej popełniane przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: - Art. 62 ust. 1 i 3 dot. nielegalnego posiadania narkotyków, - Art. 59 dot. nielegalnego rozprowadzania narkotyków w celach zarobkowych, - Art. 58 dot. nakłaniania innych do używania narkotyków. Głównym przedmiotem przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii były niżej wymienione środki psychoaktywne: - Marihuana, haszysz - Amfetamina - Substancja psychotropowa, odurzająca - Kokaina, crack - Tabletki ekstazy - Polska heroina - Heroina - LSD

11 Współpraca z instytucjami, działania profilaktyczne i szkoleniowe: W roku 2013 pracownicy Wydziału Prewencji KWP w Krakowie prowadzili szereg spotkań i szkoleń w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości narkotykowej w tym również poruszanie aspektów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto ćwiczono zachowania funkcjonariuszy policji wobec osób uzależnionych od narkotyków, w tym również postępowanie w przypadku ich agresywnych zachowań. Działania te przeznaczone były dla całego stanu osobowego nowo przyjętych funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie. Ponadto w ramach projektu Sport przeciw wykluczeniom przeprowadzono serię spotkań z uczestnikami zajęć Oyama Karate przestrzegając przed narkomanią i alkoholizmem. Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku. Realizacja działań o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na uzależnienie od środków psychoaktywnych i dopalaczy ma charakter długofalowy. Przybierają one m.in. formułę spotkań z dziećmi i młodzieżą, spotkań z nauczycielami, pedagogami oraz psychologami szkolnymi, spotkań z rodzicami dzieci. Policyjni specjaliści ds. nieletnich i patologii są zapraszani na spotkania, w trakcie których przedstawiane są m.in. zagadnienia dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynów karalnych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także co było widoczne po rozpoczęciu roku szkolnego tematyka dopalaczy. Funkcjonariusze Policji z Małopolski, w trakcie wykonywania czynności służbowych m.in. na drogach, w rejonie dyskotek, wykorzystywali do weryfikacji np. kierowców urządzenia ORATEC, Rapaid STAT, które pozwalają na wykrycie narkotyków z pięciu podstawowych grup: - Amfetaminy, - Benzodiazepiny, - THC, - Kokaina, - MDMA, - Opiaty. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 11

12 Województwo małopolskie w różnym stopniu jest zagrożone zjawiskiem narkomanii, jak i samymi przestępstwami związanymi z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynika to m. in. ze specyfiki danego terenu. W roku spadła ilość przestępstw narkotykowych ( w 2012 roku). Jednym z największych miejsc podaży i popytu narkotyków na terenie Małopolski jest Kraków. W dalszej kolejności możemy m.in. wymienić powiat brzeski, tarnowski, limanowski, oświęcimski, bocheński i dąbrowski. Sprzedaż narkotyków odbywa się najczęściej na ulicy, w kawiarniach, dyskotekach, samochodach, parkach i w pobliżu szkół. Z informacji uzyskanych od jednostek terenowych wynika, iż na terenie województwa małopolskiego ceny sprzedawanych narkotyków kształtują się w sposób następujący: - Amfetamina: zł za 1 gram, - Haszysz: zł za 1 gram, - Marihuana: zł za 1 gram, - Extasy: 2 15 zł za 1 tabletkę, - Polska heroina: 5 12 zł za 1 cm 3, - Kokaina: zł za 0,8 gram, - Grzybki halucynogenne: 2,5 zł za sztukę lub około 25 zł/gram - LSD 25: 35 zł za 1 listek. - Heroina: zł za 1 gram - Konopie indyjskie: około 600 zł za 1 krzak Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wynika, iż zarówno w krajach gdzie narkotyki są legalne (tj. marihuana i niewielka ilość amfetamin w Holandii i Czechach), jak i w krajach gdzie narkotyki są nielegalne, czyli generalnie w pozostałej części Europy, ceny są porównywalne do polskich. Na terenie garnizonu małopolskiego, jednostki policji realizują obecnie 27 programów profilaktycznych, które są zarejestrowane w Biurze Prewencji KGP, a także w Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych usytuowanego w strukturach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Osiem programów ma w swoich założeniach wytyczne dotyczące profilaktyki szeroko rozumianego uzależnienia od środków psychoaktywnych: - Szkoła wolna od narkotyków Zakopane, - Odpowiedzialny Gimnazjalista Dąbrowa Tarnowska, - Bezpieczne Miasto Nowy Targ - Program działań profilaktycznych KPP w Myślenicach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu myślenickiego, - Gminna kampania przeciw uzależnieniom Brzesko, - Nie narkotykom Brzesko, - Unikanie zagrożeń Tarnów, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 12

13 - Wczesne zapobieganie przejawom demoralizacji u młodzieży w wieku gimnazjalnym Wieliczka. W 2013 roku zostały zaktualizowane porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii na terenach uczelni wyższych. Dokumenty te sygnowane są podpisami rektorów uczelni oraz komendantów jednostek Policji. Na terenie Małopolski, Policja podpisała porozumienia z następującymi 14 uczelniami wyższymi: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, - Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, - Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, - Uniwersytet Jagielloński, - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, - Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie, - Politechnika Krakowska, - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, - Wyższą Szkołą Biznesu National-Luis University w Tarnowie - Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie Duże znaczenie dla rozwoju handlu narkotykowego w Małopolsce, a szczególnie w Krakowie może mieć nasilony ruch turystyczny (tendencja wzrostowa). W tabeli 5 zawarto dane dot. liczby odwiedzających Małopolskę w latach Tabela 5. Liczba odwiedzających Małopolskę w mln. Rok Odwiedzający ogółem 12,5 10,9 11,4 11,9 12,1 12,6 Turyści 8,5 8,6 8,7 9,0 9,1 9,4 Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych UMWM Bliskie sąsiedztwo Województwa Małopolskiego z krajami przygranicznymi, zwłaszcza z Czechami wpływa na rozwój tzw. turystyki narkotykowej, która uzupełnia braki na lokalnym małopolskim rynku, zwłaszcza wśród indywidualnych użytkowników twardych jak i miękkich narkotyków. Ponadto istnieją potwierdzone powiązania pomiędzy Małopolską, a biznesem narkotykowym w Holandii, a także z krajami przygranicznymi takimi jak: Czechy, Litwa, Białoruś, Ukraina. 2.2 Nowe Substancje Psychoaktywne Nowe substancje psychoaktywne, w Polsce nazywane dopalaczami, w języku angielskim określane jako smart drugs, legal hight, pojawiły się w Europie jako alternatywa dla nielegalnych narkotyków. Są substancjami tworzonymi w laboratoriach, naśladują działanie narkotyków jednocześnie pozostając Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 13

14 legalnymi. Producenci NSP szybko dostosowują się do środków kontroli, gdy któraś z substancji zostaje przebadana i umieszczona na liście środków nielegalnych w jej miejsce pojawiają się substancje o podobnym działaniu, nieco zmodyfikowane, jednocześnie są legalne do czasu przebadania i stwierdzenia ich psychoaktywnych właściwości. Dzięki dużej dynamice rozwoju rynku dopalaczy (rocznie -jak raportuje ECMDDA (ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii) - odnotowuje się w Europie kilkadziesiąt nowych substancji w 2012 system wczesnego ostrzegania odnotował 73 substancje) nasza wiedza na temat wymiaru farmakologicznego oraz wzorów przyjmowania dopalaczy jest wyrywkowa i niepełna. Przyjmowanie NSP, ze względu na ich trudny do określenia obraz toksykologiczny niesie ze sobą wiele zagrożeń. Toksykolodzy raportują trudności w leczeniu przedawkowań, problem ten stanowi duże wyzwanie dla medycyny. Na scenie narkotykowej niektóre z tych substancji wypierają tradycyjne narkotyki. W Polsce badaniem NSP zajmuje się między innymi Narodowy Instytut Leków Narodowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Laboratorium wykonuje szeroki zakres badań analitycznych dostarczanego materiału, przygotowuje opinie i ekspertyzy dla organów ścigania odnośnie sfałszowanych produktów leczniczych, produktów nielegalnie wprowadzanych do obroty oraz nowych narkotyków syntetycznych. Na podstawie analiz próbek produktów o tej samej nazwie stwierdzono, że miały one różny skład. Dopalacze są często mieszaniną różnych środków psychoaktywnych zawierających oprócz wielu zanieczyszczeń od 1 do 4 i więcej substancji. Definicja środka zastępczego substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. Do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Kontrola prawna NSP: - Prawo zabrania reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów przez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować takie skutki. - Za złamanie przepisów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. - Zakazuje się wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu środków zastępczych. - Kara za złamanie zakazu: od do PLN. - Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. - Właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny ma prawo wycofać z obrotu na czas do 18 miesięcy produkty, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą być niebezpieczne dla życia, w celu ich zbadania. Koszty badań ponosi podmiot. Jeśli w drodze badań nie stwierdzi się niebezpieczeństwa produktu, koszty są zwracane. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14

15 W Polsce nie można było wprowadzić innych rozwiązań niż prawo indywidualne, dlatego kontrola nowych substancji psychoaktywnych oparta jest na definicji środka zastępczego i opiera się przede wszystkim na prawie sanitarnym. W myśl nowych rozwiązań Państwowa Inspekcja Sanitarna decyduje jakie substancje są środkami zastępczymi, a więc powinny zostać wycofane z rynku. Rozwiązania wprowadzone na mocy nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przede wszystkim Ustawy o inspekcji sanitarnej są wymierzone w produkcję oraz handel dopalaczami", nazwane w nowych rozwiązaniach prawnych środkami zastępczymi. 2.3 Dane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2012 r. powołany został Zespół ds. Dopalaczy z wyznaczeniem koordynatora, który jest pracownikiem Oddziału Nadzoru Higieny Pracy i Ochronny Radiologicznej. Podobnie w każdej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej województwa małopolskiego wyznaczony został Koordynator ds. Środków Zastępczych, który współpracuje z innymi komórkami Stacji prowadzącymi nadzór. ilość kontroli 45 w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie że stwarzają zagrożenie życia i zdrowia. Tabela 6. Ilość kontroli w ujęciu powiatowym. L.p. Powiat Ilość kontroli 1. Krakowski tarnowski 9 3. nowosądecki 7 4. olkuski 5 5. chrzanowski 1 6. oświęcimski 1 7. wielicki 1 8. limanowski 1 Źródło. Opracowanie własne WSSE w Krakowie. Zatrzymano ogółem: 1626 podejrzanych produktów, z czego 252 pobrano do badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badan złożono 1 wniosek do Prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa (PPIS w Tarnowie). Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na brak znamion przestępstwa. Wskazała również, iż łamanie zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych podlega prawu administracyjnemu. Na podmioty, które złamały zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych, nałożone zostały kary pieniężne w łącznej kwocie zł. W trybie odwoławczym WSSE w Krakowie prowadziła 28 spraw. Wydano: - 10 postanowień (2 postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania i 8 postanowień utrzymujących w mocy postanowienia organu I instancji o kontynuowaniu czynności kontrolnych), - 9 decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji o wycofaniu z obrotu produktów, co do których zachodziło podejrzenie o bycie środkami zastępczymi w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 15

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT do konsultacji

PROJEKT do konsultacji PROJEKT do konsultacji Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Kraków, lipiec 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Tytuł:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo