PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH"

Transkrypt

1 PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH Instruktor motorowodny PZMWiNW Cezary Obczyński

2 AGENDA 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 2. PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH 1. Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych 2. Sygnalizacja wzrokowa statków 3. Oznakowanie granic szlaku żeglugowego 4. Prawo drogi

3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY USTAWA z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 857) Reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych Określa: organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje warunki uprawiania żeglugi postępowanie w razie wypadku żeglugowego

4 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. (Dz.U nr 77 poz. 831 ) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej. (M.P nr 38 poz. 603)

5 URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Na podstawie ustawy żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku organami administracji żeglugi śródlądowej są: minister właściwy do spraw transportu - jako naczelny organ administracji żeglugi śródlądowej; dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - jako terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej.

6 URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należy: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; przeprowadzanie inspekcji statków; kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów; współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, ochrony portów lub przystani

7 URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

8 URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

9 URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

10 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

11 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz.U.2013 poz. 749)

12 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U nr 210 poz. 1786)

13 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U nr 77 poz. 695)

14 PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE 1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji wymaga: 1. posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa 2. Powyższy przepis dotyczy statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji: 1. o napędzie żaglowym, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny 2. o napędzie mechanicznym, w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców 3. o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny

15 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.2003 Nr 212 poz. 2072) Określa przepisy żeglugowe normujące: szczegółowy sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania

16 PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE 3. Uprawianie żeglarstwa na jachtach: 1) żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m lub 2) motorowych o mocy silnika powyżej 10kW - wymaga posiadania stosownego dokumentu wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

17 PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE W żeglarstwie motorowodnym ustalono następujące patenty i licencje: - Sternik Motorowodny, - Motorowodny Sternik Morski, - Kapitan Motorowodny, - Mechanik Motorowodny - licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających, - licencja na holowanie statków powietrznych.

18 PATENTY MOTOROWODNE Sternik motorowodny uprawniony jest do: Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kw Warunkiem uzyskania jest: - ukończenie 14 lat, - zdanie egzaminu

19 PATENTY MOTOROWODNE Motorowodny sternik morski uprawniony jest do: Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. Warunkiem uzyskania jest: - Ukończony 18 rok życia - Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi - Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

20 PATENTY MOTOROWODNE Kapitan motorowodny uprawniony jest do: Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach morskich. Warunkiem uzyskania jest: - Posiadanie patentu motorowodnego Sternika Morskiego - Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

21 PATENTY MOTOROWODNE Mechanik motorowodny uprawniony jest do: Pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach. Warunkiem uzyskania jest: - Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych - Zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kw, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kw - Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego

22 LICENCJE MOTOROWODNE Posiadacz licencji na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających: 1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego 2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

23 LICENCJE MOTOROWODNE Posiadacz licencji na holowanie statków powietrznych: 1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych

24 WZÓR LICENCJI

25 UPRAWNIENIA STERMOTORZYSTY Patent żeglarski stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej uprawnia do kierowania: a) małym statkiem, b) łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;

26 PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

27 DEFINICJE 1 kw = 1,36 KM 1Mm = 1852 m 1 węzeł = 1 Mm/h = 1852 m/h

28 DEFINICJE statek oznacza statek żeglugi śródlądowej, w tym mały statek lub prom, a także urządzenie pływające i statek morski. Jeśli w jakimś przepisie znajdziemy słowo statek, oznaczać będzie ono wszystko co pływa, np. żaglówkę, motorówkę, kajak, statek pasażerski, barkę itp.

29 DEFINICJE statek o napędzie mechanicznym - oznacza każdy statek wprowadzany w ruch przez maszynę, z wyjątkiem statków, których maszyna jest używana tylko do małych przemieszczeń albo do zwiększenia sterowności statku. Są to wszelkie motorówki, statki pasażerskie, skutery wodne, żaglówki płynące z uruchomionym silnikiem (obojętnie czy mają postawione żagle, czy nie). Do tej grupy nie zaliczamy natomiast dźwigów pływających, pogłębiarek itp., ponieważ używany przez nie silnik służy tylko do małych przemieszczeń.

30 DEFINICJE statek żaglowy - oznacza każdy statek poruszający się za pomocą żagli; statek poruszający się za pomocą żagli i maszyny uważany jest za statek o napędzie mechanicznym. do tej grupy zaliczamy wszelkie żaglówki oraz deski z żaglem.

31 DEFINICJE mały statek - oznacza statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m; do małych statków nie zalicza się, niezależnie od ich wymiarów, statków dopuszczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów bądź takich, które są promami albo prowadzą zestaw złożony ze statków nie będących małymi statkami lub są przystosowane do prowadzenia zestawu. jeśli statek może przewieźć więcej niż 12 pasażerów, nie należy już do tej grupy.

32 DEFINICJE skuter wodny - mały statek o napędzie mechanicznym, przystosowany do przewozu jednej lub więcej osób, przeznaczony do ślizgów lub wykonywania ewolucji na wodzie.

33 DEFINICJE prom - statek zakwalifikowany przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej jako prom i służący do przewozu ładunku i osób w poprzek drogi wodnej. Krótko mówiąc, jest to statek kursujący z jednego brzegu na drugi.

34 DEFINICJE statek pasażerski - oznacza statek, który jest przystosowany do przewozu więcej niż 12 osób.

35 DEFINICJE zestaw holowany - oznacza formację składającą się z jednego lub więcej statków, innych obiektów pływających, holowanych przez jeden lub więcej statków o napędzie mechanicznym zwanych holownikiem.

36 DEFINICJE zestaw pchany - oznacza sztywno lub elastycznie połączoną formację, składającą się ze statków, z których przynajmniej jeden znajduje się przed statkiem o napędzie mechanicznym, zapewniającym poruszanie się zestawu, zwanym pchaczem.

37 DEFINICJE zestaw sprzężony - oznacza formację składającą się ze statków połączonych burtami, z których żaden nie znajduje się przed statkiem o napędzie mechanicznym, napędzającym formacje. statek, który coś holuje przy burcie. jeśli oprócz tego będzie coś za sobą ciągnął, to i tak będzie to zestaw sprzężony, natomiast jeśli oprócz holowania przy burcie będzie coś pchał, to będzie to już zestaw pchany.

38 DEFINICJE na postoju - oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające, stojące pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy lub przymocowane do brzegu. Czyli jeśli staniemy na kotwicy lub zacumujemy do kei, to będziemy "na postoju". Ale może się zdarzyć, że przycumuje wtedy do nas jakiś inny jacht, nie rzucając swojej kotwicy lub nie cumując do brzegu. On też będzie "na postoju", ponieważ zacumował do jachtu będącego już na postoju.

39 DEFINICJE w drodze - oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające nie stojące pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy, nie przycumowane do brzegu i nie osiadłe na mieliźnie. gdy nie jesteśmy "na postoju", to jesteśmy w drodze. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wpakujemy się na mieliznę. Wtedy po prostu jesteśmy "na mieliźnie".

40 DEFINICJE noc - jest to okres od zachodu do wschodu słońca dzień - jest to okres od wschodu do zachodu słońca

41 DEFINICJE stan intoksykacji stan nietrzeźwości, pozostawania pod wpływem środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji stan przemęczenia stan występujący w wyniku niewystarczającego odpoczynku lub choroby, wyrażający się w odstępstwach od norm powszechnie przyjętego zachowania i szybkości reakcji

42 DEFINICJE białe światło czerwone światło zielone światło żółte światło niebieskie światło jaskrawe światło, jasne światło, zwykłe światło

43 DEFINICJE krótki dźwięk dźwięk trwający około 1 sekundy długi dźwięk dźwięk trwający około 4 sekundy Przerwy między kolejnymi następującymi po sobie dźwiękami powinny trwać około 1 sekundy seria krótkich dźwięków sekwencja co najmniej sześciu dźwięków, trwających około 0,25 sekundy każdy, przedzielonych przerwami trwającymi około 0,25 sekundy

44 Znaki żeglugowe regulujące ruch na drogach wodnych

45 ZNAKI ŻEGLUGOWE Znaki zakazu Znaki nakazu Znaki ograniczenia Znaki zalecenia Znaki uzupełniające informacyjne

46 A. ZNAKI ZAKAZU A.1 Zakaz przejścia mijanie porty i boczne drogi wodne zamknięcie ruchu żeglugowego przejścia pod mostami stałymi przejścia pod mostami zwodzonymi przejścia przez jazy wchodzenie i wychodzenie ze śluz

47 A. ZNAKI ZAKAZU A.2 A.3 Zakaz wyprzedzania Zakaz wyprzedzania; dotyczy tylko zestawów

48 A. ZNAKI ZAKAZU A. 4 A. 5 Zakaz mijania i wyprzedzania Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)

49 A. ZNAKI ZAKAZU A A. 6 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku) Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny

50 A. ZNAKI ZAKAZU A. 7 A. 8 Zakaz cumowania do brzegu Zakaz zawracania

51 A. ZNAKI ZAKAZU A. 9 Zakaz wytwarzania fali

52 A. ZNAKI ZAKAZU Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz) A. 10

53 A. ZNAKI ZAKAZU Zakaz przejścia przygotować się do wejścia lub przejścia A. 11

54 A. ZNAKI ZAKAZU A. 12 A. 13 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

55 A. ZNAKI ZAKAZU A. 14 A. 15 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem Zakaz ruchu statków żaglowych

56 A. ZNAKI ZAKAZU A. 16 A. 17 Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym Zakaz pływania na desce z żaglem

57 A. ZNAKI ZAKAZU A. 18 A. 19 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg

58 A. ZNAKI ZAKAZU A. 20 Zakaz ruchu skuterów wodnych

59 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak B. 1

60 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty B. 2a

61 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty B. 2b

62 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty B. 3a

63 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty B. 3b

64 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty B. 4a

65 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty B. 4b

66 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami przejścia pod mostami zwodzonymi przejścia przez śluzy B. 5

67 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h B. 6

68 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz nadania sygnału dźwiękowego B. 7

69 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz zachowania szczególnej ostrożności B. 8

70 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu i prędkości B. 9a

71 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza się statków do zmiany kursu lub prędkości B. 9b

72 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną lub w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki B. 10

73 B. ZNAKI NAKAZU Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale B. 11A B. 11b

74 C. ZNAKI OGRANICZENIA Ograniczona głębokość C. 1

75 C. ZNAKI OGRANICZENIA Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody C. 2

76 C. ZNAKI OGRANICZENIA Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego C. 3

77 C. ZNAKI OGRANICZENIA Inne ograniczenia ruchu żeglugowego C. 4

78 C. ZNAKI OGRANICZENIA Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej C. 5

79 D. ZNAKI ZALECENIA Zalecenia przejścia w obydwu kierunkach D. 1a

80 D. ZNAKI ZALECENIA Zalecenia przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) D. 1b

81 D. ZNAKI ZALECENIA Zalecenia trzymania się we wskazanym obszarze D. 2

82 D. ZNAKI ZALECENIA Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego D. 3

83 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie przejścia (znak ogólny) E. 1

84 E. ZNAKI INFORMACYJNE Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej) E. 2

85 E. ZNAKI INFORMACYJNE Jaz w bliskiej odległości E. 3

86 E. ZNAKI INFORMACYJNE Jaz

87 E. ZNAKI INFORMACYJNE Jaz

88 E. ZNAKI INFORMACYJNE Prom na uwięzi E. 4a

89 E. ZNAKI INFORMACYJNE Prom przemieszczający się swobodnie E. 4b

90 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na postój (na kotwicy lub cumach przy brzegu) E. 5

91 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku E. 5. 1

92 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku E. 5. 2

93 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na postój, burta przy burcie w maksymalnej liczbie podanej na znaku E. 5. 3

94 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są załadowane materiałami niebezpiecznymi E. 5. 4

95 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek E. 5. 5

96 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki E. 5. 6

97 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki E. 5. 7

98 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są załadowane materiałami niebezpiecznymi E. 5. 8

99 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek E. 5. 9

100 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki E

101 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki E

102 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są załadowane materiałami niebezpiecznymi E

103 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek E

104 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki E

105 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki E

106 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny E. 6

107 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na cumowanie do brzegu E. 7

108 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku) E. 7. 1

109 E. ZNAKI INFORMACYJNE Wskazanie miejsca do zawracania E. 8

110 E. ZNAKI INFORMACYJNE Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek E. 9a

111 E. ZNAKI INFORMACYJNE Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek E. 9b

112 E. ZNAKI INFORMACYJNE Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek E. 10a

113 E. ZNAKI INFORMACYJNE Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek E. 10b

114 E. ZNAKI INFORMACYJNE Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia - obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego E. 11

115 E. ZNAKI INFORMACYJNE Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeśli wymagają tego przepisy E. 12a

116 E. ZNAKI INFORMACYJNE Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone E. 12b

117 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce poboru wody pitnej E. 13

118 E. ZNAKI INFORMACYJNE Miejsce, w którym można korzystać z telefonu E. 14

119 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym E. 15

120 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji E. 16

121 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem E. 17

122 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch statków żaglowych E. 18

123 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym E. 19

124 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem E. 20

125 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkością E. 21

126 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg E. 22

127 E. ZNAKI INFORMACYJNE Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne E. 23

128 E. ZNAKI INFORMACYJNE Zezwolenie na ruch skuterów wodnych E. 24

129 Oznakowanie granic szlaku żeglownego

130 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO SZLAK ŻEGLUGOWY jest to pasmo przy drodze wodnej, na którym może odbywać się swobodnie i bezpiecznie ruch żeglugowy statków o zanurzeniu dozwolonym na danym odcinku drogi wodnej. Szlak żeglugowy wytyczony jest przy pomocy pław, tyk i tablic brzegowych

131 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO Za PRAWĄ STRONĘ szlaku żeglugowego lub PRAWY BRZEG należy uważać tę stronę brzegu, która znajduje się po prawej stronie statku płynącego w dół rzeki lub w dół szlaku żeglugowego. w górę oznacza: na rzekach: ruch w kierunku źródeł rzeki na kanałach i jeziorach określa dyrektor urzędu według kryteriów: północ południe, zachód wschód lub określone w załączniku nr 9 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

132 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO

133 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE PŁYWAJĄCE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO PRAWA GRANICA SZLAKU ŻEGLOWNEGO LEWA GRANICA SZLAKU ŻEGLOWNEGO

134 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE PŁYWAJĄCE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO ROZGAŁĘZIENIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO CZERWONY WALEC GŁÓWNY SZLAK PRZEBIEGA W LEWO ZIELONY STOŻEK GŁÓWNY SZLAK PRZEBIEGA W PRAWO

135 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE BRZEGOWE PRZEBIEGU SZLAKU ŻEGLOWNEGO PRAWY BRZEG LEWY BRZEG

136 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE BRZEGOWE PRZEBIEGU SZLAKU ŻEGLOWNEGO

137 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OD PRAWEGO DO LEWEGO ZNAKI BRZEGOWE PRZEJŚCIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO OD LEWEGO DO PRAWEGO krzyż świętego Jerzego krzyż świętego Andrzeja

138 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OŚ DŁUGIEGO PRZEJŚCIA SZLAKU ŻEGLOWNEGO

139 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OŚ DŁUGIEGO PRZEJŚCIA SZLAKU ŻEGLOWNEGO

140 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH I PRZESZKÓD ŻEGLUGOWYCH PRAWY BRZEG LEWY BRZEG NA ŚRODKU DROGI WODNEJ

141 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH I PRZESZKÓD ŻEGLUGOWYCH PRAWY BRZEG LEWY BRZEG

142 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO

143 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH I PRZESZKÓD ŻEGLUGOWYCH ZNAKI KARDYNALNE

144 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO ZNAK ODOSOBNIONEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA USTAWIONY ALBO ZAMOCOWANY NA LUB PONAD ODOSOBNIONYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM, WOKÓŁ KTÓREGO JEST WODA ŻEGLOWNA

145 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE OSI SZLAKU ŻEGLOWNEGO ORAZ PODEJŚCIA DO LĄDU ZNAKI TE SŁUŻĄ DO WSKAZANIA, ŻE WOKÓŁ NICH WODA JEST BEZPIECZNA, ŻEGLOWNA

146 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE WYJŚĆ SZLAKÓW ŻEGLOWNYCH ZNAKI TE WSKAZUJĄ MIEJSCA ODGAŁĘZIENIA KANAŁU, WPŁYW LUB WYPŁYW RZEKI Z JEZIORA LUB SZEROKIEJ DROGI WODNEJ PRAWA STRONA WYJŚCIA LEWA STRONA WYJŚCIA

147 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE AKWENÓW ZAMKNIĘTYCH DLA RUCHU ŻEGLUGOWEGO OZNAKOWANIE AKWENÓW DLA NARCIARSTWA WODNEGO LUB PODOBNYCH SPORTÓW

148 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO ZNAKI SPECJALNE

149 ZASADY RUCHU ŻEGLUGOWEGO

150 SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW

151 SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW

152 SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW ŚWIATŁO MASZTOWE JASKRAWE BIAŁE ŚWIATŁO O KĄCIE ŚWIATŁA BURTOWE JASNE ZIELONE ŚWIATŁO Z PRAWEJ BURTY I JASNE CZERWONE Z LEWEJ BURTY O KĄCIE 112,5 0 ŚWIATŁO RUFOWE JASNE LUB ZWYKŁE BIAŁO ŚWIATŁO O KĄCIE ŚWIATŁO WIDOCZNE ZE WSZYSTKICH STRON ŚWIATŁO O KĄCIE 360 0

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171 SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA UWAGA ZMIENIAM MÓJ KURS W PRAWO ZMIENIAM MÓJ KURS W LEWO MOJE MASZYNY PRACUJĄ W WSTECZ NIE MOGĘ MANEWROWAC

172 SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZDERZENIA WZYWAM POMOCY WZYWAM POMOCY ZATRZYMAJCIE NATYCHMIAST SWÓJ STATEK ALARM: "CZŁOWIEK ZA BURTĄ"

173 PRAWO DROGI

174 STATKI O DUŻEJ PRĘDKOŚCI Są to statki rozwijające prędkość większą od 40 km/h. Ze względu na swoją prędkość powinny one pozostawić innym statkom akwen zapewniający im możliwość zachowania kursu oraz swobodę manewrowania. Statki te ze względu na swoją prędkość nie mogą żądać, aby inne statki ustępowały im pierwszeństwa. Statki o dużej prędkości ustępują pierwszeństwa wszystkim innym statkom i robią to w miarę wcześnie, nie czekając do ostatniej chwili.

175 MAŁE STATKI Małe statki, powinny ustępować drogi innym statkom (z wyjątkiem statków o dużej prędkości). Duże statki to zazwyczaj statki o charakterze zarobkowym (tzw. żegluga profesjonalna)

176 MAŁE STATKI Małe statki o napędzie mechanicznym ustępują: - małym statkom nie będącym statkami o napędzie mechanicznym lub żaglowym (np. łodzie wiosłowe, rowery wodne) - małym statkom o napędzie żaglowym Małe statki nie będące statkami o napędzie mechanicznym lub żaglowym ustępują: - małym statkom o napędzie żaglowym Małe statki o napędzie żaglowym mają pierwszeństwo przed innymi małymi statkami.

177 MAŁE STATKI Jeżeli mały statek będzie płynął wzdłuż prawego brzegu lub blisko prawej krawędzi szlaku żeglownego, to ma pierwszeństwo przed innymi małymi statkami bez względu na rodzaj napędu. Jacht żaglowy musi ustąpić jachtowi o napędzie mechanicznym, gdyż jacht o napędzie mechanicznym idzie wzdłuż prawego brzegu. Tu jacht motorowy musi ustąpić jachtowi żaglowemu.

178 STATKI I NAPĘDZIE MECHANICZNYM LUB WIOSŁOWYM 1. Zasada prawej ręki Jeżeli spotkają się dwa statki o napędzie mechanicznym (lub wiosłowym), to pierwszeństwo ma ten, który znajduje się z prawej burty drugiego. 2. Kursy przeciwne Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursami przeciwnymi (na zderzenie), oba powinny zmienić swoje kursy w prawo.

179 STATKI O NAPĘDZIE ŻAGLOWYM 1. Zasada prawego halsu Jeżeli mamy dwa jachty żaglowe na kursie kolizyjnym, a płyną one różnymi halsami (jeden prawym, a drugi lewym), to pierwszeństwo ma jacht płynący prawym halsem. 2. Zasada jachtu zawietrznego Jeżeli dwa jachty żaglowe płyną tym samym halsem, to pierwszeństwo ma jacht zawietrzny (jeżeli mamy drugi jacht płynący tym samym halsem co my, a znajduje się on od naszej burty zawietrznej, to musimy mu ustąpić pierwszeństwa)

180 WYPRZEDZANIE Jacht wyprzedzany ma zawsze pierwszeństwo przed jachtem wyprzedzającym Zakazy wyprzedzania przed śluzami w kanałach pod mostami na drogach wodnych oznaczonych znakiem (zakaz wyprzedzania i zakaz wyprzedzania i mijania)

181 MIJANIE ZASADA OGÓLNA manewr można wykonać po upewnieniu że nie spowoduje on zagrożenia dla innych statków i nie zmusi ich do zmiany kursu ZAKAZ MIJANIA Na odcinkach dróg wodnych oznakowanych znakami zakazu mijania statki idące w górę powinny zatrzymać się przed znakiem, aż statki idące w dół przejdą przez dany odcinek PŁYNIĘCIE PRZY ZESTAWACH STATKÓW Wchodzenie statku między statki zestawu holowniczego jest zabronione. Z wyjątkiem mijania i wyprzedzania, zabronione jest płynięcie statków w odległości mniejszej niż 50 m od zestawu pchanego lub sprzężonego przewożącego materiały niebezpieczne

182 ZASADY POSTOJU Zakaz postoju: kanały kanał jest zazwyczaj dość wąski i blokowalibyśmy ruch w kanale. promy - w pobliżu promów nikomu nie wolno się zatrzymywać. mosty i przewody wysokiego napięcia - tu też nikomu nie wolno się zatrzymywać, w miejscach przeznaczonych do zawracania tu też przepisy zabraniają zatrzymywania się.

183 INNE ZASADY RUCHU WLECZENIE KOTWICY I SAMOSPŁAW STATKU Na drogach wodnych wleczenie kotwicy, łańcuchów, lin jest zabronione. Ruch samospławem jest zabroniony (przemieszczające się z prądem w dół rzeki statki, których urządzenie napędowe pracuje naprzód są traktowane jako statki idące w górę rzeki). ZAKAZ WYTWARZANIA DUŻEJ FALI Statki w ruchu w pobliżu statków na postoju, a także w pobliżu budowli wodnych i umocnień brzegowych nie powinny wytwarzać dużej fali. W tym celu powinny zmniejszyć prędkość przy zachowaniu sterowności

184 NAJWAŻNIEJSZE PRAWO DROGI KIEROWNIK STATKU MA OBOWIĄZEK ZROBIĆ WSZYSTKO, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO KOLIZJI!!!

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub A. Znaki żeglugowe zakazu Symbol znaku Określenie znaku Obowiązuje według Wzory znaków 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła 6.08 6.22 6.22 bis 6.25 6.26 6.27 6.28 bis

Bardziej szczegółowo

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

E Znaki informacyjne

E Znaki informacyjne E Znaki informacyjne Symbol Obowiązuje Określenie znaku znaku według Wzory znaków 1 2 3 4 E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny) 6.08 6.26 6.27 6.28 bis E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną

Bardziej szczegółowo

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego.

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego. LOCJA Znaków na szlakach żeglownych jest cała masa. Ich wygląd przewiduje międzynarodowy system IALA. Prezentujemy je w kolejności takiej jaką uznaliśmy za najistotniejszą. Tutaj niestety należy zmusić

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI śeglugowe REGULUJĄCE RUCH śeglugowy NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI śeglugowe NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach.

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach. Locja część A znaki żeglowne LTemat Odpowiedź P P 1. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego 2. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego

Bardziej szczegółowo

Locja Śródlądowa i Morska

Locja Śródlądowa i Morska Locja Śródlądowa i Morska Locja dział wiedzy zajmujący się opisem akwenów oraz ich oznakowaniem nawigacyjnym Podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Podręcznik Żeglarstwa Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Autor rozdziału: Dawid Szymański Locja śródlądowa Spis treści: 1. Drogi wodne 2. Rzeka i czytanie wody 3. Budowle hydrotechniczne 4. Oznakowanie śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI Dbamy o przyszłość naszych wód Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI WROCŁAW 2011 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 1 Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY L.p. Pytanie

PRZEPISY L.p. Pytanie PRZEP L.p. Pytanie 1 Który jacht ma pierwszeństwo płynący prawym halsem czy lewym? 2 Który jacht ma pierwszeństwo wchodzący czy wychodzący z portu? 3 Który jacht ma pierwszeństwo płynący z prądem rzeki

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się statków na pełnym morzu

Zachowanie się statków na pełnym morzu Zachowanie się statków na pełnym morzu Statki idące wprost na siebie. a) Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym idą przeciwnymi lub prawie przeciwnymi kursami w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE PRZEPISY ŻEGLUGOWE Ustawy regulujące żeglugę śródlądową Zasadniczym aktem normatywnym regulującym żeglugę na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r O Żegludze Śródlądowej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Locja. 1. Co to jest locja? 2. Locja śródlądowa. 3. Locja morska

Locja. 1. Co to jest locja? 2. Locja śródlądowa. 3. Locja morska 1. Co to jest locja? 2. Locja śródlądowa A. Śródlądowe drogi wodne B. Rzeka nieuregulowana C. Przekrój poprzeczny rzeki D. Rzeka uregulowana budowle hydrotechniczne E. Szlak żeglowny F. Znaki 3. Locja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara 1 BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2 VADEMECUM MPZZM Wojciech Zientara 2 Projekt okładki: Lucyna Jezierska Copyright by Kolor s.c., Warszawa 1995 ISBN 83-900826-0-0 Warszawa 1995. Wydanie 1 Skład i druk: Kolor s.c.

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. 1 Wersja I 29-07-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

LOCJA. Pława jest to: A. pływający znak nawigacyjny B. wbity w dno pal C. betonowy słup stojący na lądzie

LOCJA. Pława jest to: A. pływający znak nawigacyjny B. wbity w dno pal C. betonowy słup stojący na lądzie KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 LOJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pława jest to:. pływający

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Podręcznik Żeglarstwa Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Autor rozdziału: Filip Welz Przepisy Spis treści: 1. Wstęp 2. Definicje 3. Uprawnienia 4. Obowiązki i prawa prowadzącego jacht 5. Zasady postępowania w razie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO PZMWiNW Wykaz przedmiotów: PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe. 5. Prace

Bardziej szczegółowo

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu Niezbędnik żeglarza Książka polecana przez Andrzej Pochodaj Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu 2 Pierwszeństwo drogi Zachowanie się jednostek pod żaglami Jednostka żaglowa ustępuje jednostkom:

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ Strona znajduje się w archiwum. WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ Wielkie Jeziora Mazurskie to szlak wodny. Obowiązują na nim przepisy, których przestrzeganie przez żeglarzy jest niezbędne do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 5: Czynności członka załogi łodzi ratowniczej. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 5: Czynności członka załogi łodzi ratowniczej. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 5: Czynności członka załogi łodzi ratowniczej Autor: Janusz Szylar CZYNNOŚCI CZŁONKA ZAŁOGI ŁODZI RATOWNICZEJ DOJAZD NA MIEJSCE WODOWANIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski)

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski) Załącznik nr 1 Do rozporządzenia Ministra Sportu Z dnia 2006 r. Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. 1. żeglarza jachtowego Wzór Patentu Logo PZŻ Patent żeglarza jachtowego Imię i nazwisko Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

G. Postępowanie w razie wypadku H. Mijanie wyprzedzanie kursy przecinające się

G. Postępowanie w razie wypadku H. Mijanie wyprzedzanie kursy przecinające się I. Wody Śródlądowe A. Etykieta B. Bandery flagi proporce C. Pojęcia podstawowe D. Uprawnienia E. Dokumenty jachtu śródlądowego F. Obowiązki i prawa prowadzącego oraz załogi jachtu 1. Obowiązki kierownika

Bardziej szczegółowo

Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego

Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe.

Bardziej szczegółowo

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia Przepisy i etykieta 1 Bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe: a) o długości kadłuba maksymalnie do 6,5 m b) o długości kadłuba maksymalnie do 7,5 m c) o długości kadłuba maksymalnie do 12 m 2 Statek

Bardziej szczegółowo

Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich

Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich by Mako 1 www.m4ko.pl Sektory świecenia statków morskich Grupy świateł, które występują zawsze razem i są widoczne dookoła widnokręgu. Na białym tle znajdują

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień:

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień: PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski 1. Wiedza teoretyczna: 1) jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego b) obsługa przyczepnych

Bardziej szczegółowo

1 Znaczenie określeń

1 Znaczenie określeń ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w Warszawie z dnia 30. 07. 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583. ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r.

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583. ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583 ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 PRZEPISY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jakie dokumenty powinna

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE Pojedyncze statki o napêdzie mechanicznym Statek o napêdzie mechanicznym lub zestaw pchany o szerokoœci do 12m i d³ugoœci do 110m. Œwiat³a: masztowe, burtowe i rufowe

Bardziej szczegółowo

Locja. 5. Jak wygląda południowy znak kardynalny? 6. Jak wygląda zachodni znak kardynalny?

Locja. 5. Jak wygląda południowy znak kardynalny? 6. Jak wygląda zachodni znak kardynalny? Locja 1. Jak oznakowana jest lewa strona szlaku żeglownego? a) stożkowatymi zielonymi znakami i pływakami b) stożkowatymi czerwonymi znakami i pływakami c) walcowatymi zielonymi znakami i pływakami 2.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO 1 PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym Zestawienie ch aktów wykonawczych (stan na 30.08.2015) do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1458) Tekst pierwotny Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 Adres publikacyjny Status Tytuł

Bardziej szczegółowo

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO. Centrum Nurkowe - Działalności Wodnej i Ekstremalnej Extreme Dive w Lubniewicach organizuje w kwietniu 2013r. kurs na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO na podstawie: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Opracował: Warszawa 2003 Jerzy Czeszko Słowo wstępne Z roku na rok wzrasta ilość osób uprawiających

Bardziej szczegółowo

P O L S K I Z W I Ą Z E K Ż E G L A R S K I T E S T. 1. Jacht kończy, gdy przecinając linię mety dotknie znaku mety. Prawda Fałsz

P O L S K I Z W I Ą Z E K Ż E G L A R S K I T E S T. 1. Jacht kończy, gdy przecinając linię mety dotknie znaku mety. Prawda Fałsz Część 2 1. Jacht kończy, gdy przecinając linię mety dotknie znaku mety. Gdy jachty są w kryciu druga część definicji ustępowania stosuje się tylko do jachtów na tym samym halsie. Przedmiot tymczasowo przymocowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/163/2016. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/163/2016. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/163/2016 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO w sprawie uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na Jeziorze Charzykowskim Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Wykaz stanowisk na statkach żeglugi śródlądowej i minimalny skład załogi.

Rozdział 2. Wykaz stanowisk na statkach żeglugi śródlądowej i minimalny skład załogi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej z dnia 20 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1686) Na podstawie art. 37

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych Na podstawie art.14 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER Certyfikat ISSA Inland Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O ŻYCIU OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wymiary akwenu w płaszczyźnie pionowej bezpieczna głębokość podawana zazwyczaj w postaci stosunku minimalnej rezerwy wody pod kilem do zanurzenia

Wymiary akwenu w płaszczyźnie pionowej bezpieczna głębokość podawana zazwyczaj w postaci stosunku minimalnej rezerwy wody pod kilem do zanurzenia IRM wykład 2 Parametry Wymiary akwenu w płaszczyźnie pionowej bezpieczna głębokość podawana zazwyczaj w postaci stosunku minimalnej rezerwy wody pod kilem do zanurzenia maksymalnego statku /T. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Lp. Pytania Odpowiedzi 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008. z dnia 07-04-2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008. z dnia 07-04-2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do:

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: Przepisy 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: - prowadzenia jachtów Ŝaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych - prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.1) (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r.) Rozdział 1.

Dz.U USTAWA. z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.1) (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.5.43 2001.10.01 zm. Dz.U.01.100.1085 2003.01.01 zm. Dz.U.02.199.1672 2004.04.16 zm. Dz.U.04.6.41 2004.05.01 zm. Dz.U.03.211.2049 zm. Dz.U.04.93.895 zm. Dz.U.04.96.959 2005.05.31 zm. Dz.U.05.85.726

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczny na Mazurach

Bądź bezpieczny na Mazurach www.mazurskiejachty.com Bądź bezpieczny na Mazurach Kapitanie, uchroń siebie, swoją rodzinę i przyjaciół! Unikaj kamieni, mielizn i napowietrznych linii energetycznych. Bądź bezpieczny na Mazurach Jak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie P-1 Linia pojedyncza Linia pojedyncza, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O śyciu OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok Zakład Sport Wodnych Instytut Sportu PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok 1. CELE NAUCZANIA: wyposażenie studentów w

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Jakie niebezpieczeństwa zagrażają podczas kąpieli i jak sobie z nimi radzić?

Jakie niebezpieczeństwa zagrażają podczas kąpieli i jak sobie z nimi radzić? TELEFONY ALARMOWE 0-89 5228112 (dyżurny miasta Olsztyn) 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 999 Pogotowie 998 Straż Pożarna 997 Policja 0-601 100 100 Numer ratunkowy nad wodą Zasady bezpiecznej kąpieli

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo