Przepisy Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do:"

Transkrypt

1 Przepisy Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: - prowadzenia jachtów Ŝaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych - prowadzenia jachtów Ŝaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej Osoby, które nie ukończył 16 roku Ŝycia realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej Przepisy Przepisy Ŝeglugowe źródła prawa i definicje. Akty normatywne: a) dot. Ŝeglugi śródlądowej Ustawa z dn r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U nr 5, poz. 42) Zawiera m.in.: Rejestracja odesłanie Wymagania dot. bezpieczeństwa Stwierdzenie posiadania kwalifikacji na podst. patentu Ŝegl. Podst. postępowania po wypadkach Ŝeglugowych Odesłania do komunikatów lokalnych inspektoratów Nakaz stosowania sygnałów na postoju, podczas mijania etc. Zakazy zanieczyszczania, cumowania do znaków etc. Kary za brak uprawnień, za niszczenie infrastruktury etc. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, z dnia r. Przepisy Ŝeglugowe na śródlądowych drogach wodnych: załącznik nr 4 Monitora Polskiego poz. 20 z dnia r. znaki sygnały wzywania pomocy

2 sygnały dźwiękowe światła Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych [Dz.U. z dn ] utrzymujący w mocy w/w przepisy Śródlądowe Ŝeglugowe drogi wodne: Rozporządzenie Rady Ministrów z w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych [Dz.U Nr 8 poz. 48] Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie uprawiania Ŝeglugi na wodach granicznych, z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego postępowania w związku z wypadkami Ŝeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych [Dz.U. 1997, nr 112, poz.729] Zarządzenia Urzędu śeglugi Śródlądowej ( b) dot. uprawiania Ŝeglarstwa Rozporządzenie Ministra Sportu z dn. 09 czerwca 2006r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. [Dz.Ust.2006, nr 105, poz. 712] System szkolenia PZś na stopnie Ŝeglarskie (zawiera wymagania egzaminacyjne) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r, [Dz.U nr 57, poz. 358] w sprawie warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. Rozporządzenie Ministra Sportu z dn. 29 maja 2006r. w sprawie trybu rejestracji statków uŝywanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji. [Dz.Ust.2006 Nr 99 poz.689 i 690] Rozporządzenie Ministra Sportu z dn. 09 sierpnia 2006r. w sprawie przeglądów technicznych statków uŝywanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji. [Dz.U Nr 149 poz.1080 i 1081] Pojęcia i definicje: Statek turystyczny lub sportowy: (określenie występujące w rozp. Ministra Sportu i śegl.śród.ust. w kontekście rejestracji) Statek Statek o napędzie mechanicznym Statek Ŝaglowy

3 Mały statek Urządzenie pływające Na postoju W ruchu Noc Dzień Statek pasaŝerski Statek o duŝej prędkości Wypadek Ŝeglugowy Kierownik statku obowiązki (ratownictwo), odpowiedzialność prawna za wypadki na statku i zanieczyszczanie środowiska Przepisy Prawo drogi na wodach śródlądowych Par.86.pkt 2 małe statki powinny ustępować z drogi innym statkom (z wyjątkiem statków o duŝej prędkości), pozostawiając im dostateczny akwen do ruchu i manewrowania Prawy hals Zawietrzność i nawietrzność Wyprzedzanie, wymijanie Statek Ŝaglowy a mechaniczny Kursy kolizyjne, kursy przecinające się Przepisy Sygnały wzywania pomocy Flaga lub inne przedmioty zataczanie kręgów Flaga i umieszczona nad nią, lub pod nią kula Światło zataczanie kręgów Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy Płomień na statku Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna czerwony płomień Powtarzane podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok Powtarzane długie dźwięki Powtarzane serie uderzeń w dzwon

4 1.04. Przepisy Znaki statków stosowane na wodach śródlądowych Schemat oznakowania nocnego statków Statki Ŝaglowe mały statek Ŝaglowy mały statek Ŝaglowy L<7m mały statek Ŝaglowy korzystający jednocześnie z napędu Ŝaglowego i mechanicznego statek Ŝaglowy Statki o napędzie mechanicznym statek < 110 m statek > 110 m statek < 7 m, prędkość < 10km/h statek mechaniczny z materiałami niebezpiecznymi Zestawy holowane i pchane Zestaw holowany Zestaw pchany Zestaw sprzęŝony Promy Prom na uwięzi Prom swobodny Statki które straciły zdolności manewrowe statek z utratą zdolności manewrowej Statki na postoju statek na postoju Statki lub urządzenia pracujące na wodzie statek wykonujący pracę na wodzie Statki o ograniczonej zdolności manewrowej statek o ograniczonej zdolności manewrowej

5 1.05. Przepisy Sygnały dźwiękowe definicja: długi 4 sek., krótki 1 sek Sygnały ogólne i alarmowe Uwaga - zmieniam kurs w lewo.. zmieniam kurs w prawo. moja maszyna pracuje wstecz... nie mogę manewrować... niebezpieczeństwo... wzywam pomocy (powtarzane serie uderzeń) Ω...Ω... człowiek za burtą zatrzymajcie natychmiast statek Sygnały mijania Sygnały wyprzedzania nie moŝna mnie wyprzedzać Sygnały zawracania Sygnały wejścia i wyjścia Sygnały podczas ograniczonej widzialności Pojedynczy statek w ruchu - Zestaw holowniczy, zestaw pchany, lub zestaw sprzęŝony w ruchu -- Prom -... Sygnały podczas ograniczonej widzialności Znajduję się na postoju Ω... (jedna seria uderzeń) Przepisy Przepisy lokalne w gestii Okręgowego Zarządu Dróg Wodnych i Urzędu śeglugi Śródlądowej Otwarcie szlaków wodnych i ograniczenia w ich uŝytkowaniu Zakaz uprawiania Ŝeglugi w porze nocnej Zakaz uprawiania Ŝeglugi w czasie określonych warunków atmosferycznych Zakaz dobijania lub cumowania na określonych akwenach Warunki i zasady pracy śluz, kanałów lub holowania statków Określenie stref zakazanych lub uznanych za niebezpieczne dla uprawiania Ŝeglugi

6 1.07. Przepisy Dokumenty jachtu śródlądowego. Ubezpieczenia. Świadectwo zdolności Ŝeglugowej Karta rejestracyjna dokument rejestracyjny statku Polisa ubezpieczeniowa Casco jachtu [niekonieczne] Odpowiedzialność cywilna OC Następstwa nieszczęśliwych wypadków NW Przepisy Zasady postępowania w razie wypadku i awarii. Ratowanie załogi i ograniczenie rozmiarów szkód Zabezpieczenie roszczeń wobec osób trzecich Zawiadomienie policji (w przypadku: śmierci, uszkodzenia ciała, zatonięcia statku, znacznej szkody materialnej, uszkodzenia budowli wodnej lub innych urządzeń na drodze wodnej) Zawiadomienie organu administracji Ŝeglugowej (np. Inspektoratu śeglugi Śródlądowej) Zawiadomienie ubezpieczyciela Przepisy Zasady zachowania się na jachcie, obyczaje Ŝeglarskie, flagi i bandery Wygląd załogi i jachtu Posłuszeństwo wobec kapitana i oficerów Zakaz gwizdania, wystawiania rąk i nóg za burtę, gwałtownego poruszania się po pokładzie, hałasowania Przestrzeganie przepisów jachtowych i portowych Pozdrawianie przez podnoszenie ręki Honory oddawane banderze Ceremoniał flagowy: wielka gala flagowa, mała gala flagowa, podnoszenie bandery o godzinie 0800, opuszczanie bandery o zachodzie słońca, salutowanie banderą, proporzec klubowy, banderka pod prawym salingiem, błękitna wstęga, Odmierzanie czasu szklanki Przepisy Podstawowe zasady ochrony środowiska Posiadanie na jachcie worków na śmieci

7 Bezwzględne korzystanie z nabrzeŝnych sanitariatów podczas postoju UŜywanie z umiarem środków piorących biodegradacja Ochrona roślinności wodnej i lądowej Rozpalanie ognisk w miejscach do tego przeznaczonych Przestrzeganie ciszy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) kwalifikacje niezbędne do uprawiania Ŝeglarstwa; 2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania Ŝeglarstwa; 3) zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu Ŝeglarstwa; 4) wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni Ŝeglarskich i motorowodnych oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie niezbędnych kwalifikacji Ŝeglarskich Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania Ŝeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany dalej patentem, wydany przez właściwy polski związek sportowy. 2. Patent wydaje się osobie, która spełnia warunki określone w 3 i Wzory patentów są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 4. Ewidencję wydanych patentów prowadzi właściwy polski związek sportowy. 5. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie patentu; 2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań staŝowych: a) opinie z odbytych rejsów lub, 1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz i Nr 207, poz.1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz

8 b) osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie; 3) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie Ŝeglarstwa, jeŝeli osoba nie ukończyła 18 roku Ŝycia; 4) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania Ŝeglarstwa. 3. Do uprawiania Ŝeglarstwa w stopniu: 1) Ŝeglarza jachtowego jest uprawniona osoba, która: a) ukończyła 12 rok Ŝycia, b) ukończyła szkolenie na stopień Ŝeglarza jachtowego, c) zdała egzamin na stopień Ŝeglarza jachtowego; 2) sternika jachtowego jest uprawniona osoba, która: a) ukończyła 18 rok Ŝycia, b) ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego, c) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin Ŝeglugi, d) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego; 3) jachtowego sternika morskiego jest uprawniona osoba, która: a) ukończyła 18 rok Ŝycia, b) posiada stopień sternika jachtowego, c) odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin Ŝeglugi, w tym co najmniej 200 godzin Ŝeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyŝej 100 godzin Ŝeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyŝej 1,5 m; 4) kapitana jachtowego jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień jachtowego sternika morskiego, b) odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin Ŝeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyŝej 100 godzin Ŝeglugi na statku o długości całkowitej powyŝej 20 m. 4. Do uprawiania Ŝeglarstwa motorowego w stopniu: 1) sternika motorowodnego jest uprawniona osoba, która: a) ukończyła 12 rok Ŝycia, b) ukończyła szkolenie na stopień sternika motorowodnego, c) zdała egzamin na stopień sternika motorowodnego; 2) starszego sternika motorowodnego jest uprawniona osoba, która:

9 a) ukończyła 18 rok Ŝycia, b) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin Ŝeglugi, c) ukończyła szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego, d) zdała egzamin na stopień starszego sternika motorowodnego; 3) morskiego sternika motorowodnego jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień starszego sternika motorowodnego, b) odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin Ŝeglugi, w tym co najmniej 200 godzin Ŝeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyŝej 100 godzin Ŝeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyŝej 1,5 m; 4) kapitana motorowodnego jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień morskiego sternika motorowodnego, b) odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 1200 godzin Ŝeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyŝej 100 godzin Ŝeglugi na statku o długości całkowitej powyŝej 20 m; 5) motorzysty motorowodnego jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego, b) zaliczyła staŝ co najmniej 200 godzin Ŝeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 73,6 kw, c) zdała egzamin na stopień motorzysty motorowodnego; 6) mechanika motorowodnego jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień motorzysty motorowodnego, b) zaliczyła staŝ co najmniej 400 godzin Ŝeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kw, w tym co najmniej 100 godzin Ŝeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niŝ 441 kw Do uprawiania Ŝeglarstwa motorowego przy holowaniu narciarza wodnego lub statków powietrznych jest uprawniona osoba, która: 1) ukończyła 18 rok Ŝycia; 2) ukończyła szkolenie w zakresie holowania narciarza wodnego lub statków powietrznych; 3) posiada co najmniej stopień sternika motorowodnego; 4) zdała egzamin sprawdzający po zakończeniu szkolenia. 2. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania Ŝeglarstwa motorowodnego przy holowaniu narciarza wodnego lub statków powietrznych potwierdza dokument, zwany dalej licencją. 3. Wzór licencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 4. Ewidencję wydanych licencji prowadzi właściwy polski związek sportowy. 5. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie licencji; 2) patent potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uprawiania Ŝeglarstwa motorowodnego co najmniej w stopniu sternika motorowodnego Kapitan motorowodny oraz morski sternik motorowodny posiadają kwalifikacje do uprawiania Ŝeglarstwa w stopniu odpowiednio kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeŝeli posiadają patent sternika jachtowego. 2. Kapitan jachtowy oraz jachtowy sternik morski posiadają kwalifikacje do uprawiania Ŝeglarstwa motorowego w stopniu odpowiednio kapitana motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego.

10 3. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami Ŝeglugi śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu patent sternika motorowodnego. 4. Osoby mające uprawnienia do prowadzenia okrętów albo statków w Ŝegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, StraŜy Granicznej, marynarce handlowej lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu patent starszego sternika motorowodnego. 5. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, w zaleŝności od spełnienia wymagań określonych w 4 pkt 2 lit b, pkt 3 lit. b albo pkt 4 lit. b, dotyczących ilości rejsów i czasu Ŝeglugi, mogą uzyskać odpowiednio patent starszego sternika motorowodnego, morskiego sternika motorowodnego albo kapitana motorowodnego Egzaminy, o których mowa w 3 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. d, 4 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d, i pkt 5 lit. c oraz w 5 ust. 1 pkt 4, przeprowadza właściwy polski związek sportowy. 2. Egzaminy odbywają się w terminach wyznaczonych przez właściwy polski związek sportowy. 3. JeŜeli przystąpienie do egzaminu związane jest z odbyciem obowiązkowego szkolenia, egzamin przeprowadza się po zakończenia szkolenia. 4. Egzaminy powinny być przeprowadzone w ciągu jednego lub dwóch dni Egzamin składa się przed komisją powołaną przez właściwy polski związek sportowy. 2. W skład komisji wchodzą: 1) przewodniczący; 2) sekretarz; 3) od dwóch do czterech członków. 3. Przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji powołuje się spośród instruktorów właściwego polskiego związku sportowego Zadania i pytania egzaminacyjne przygotowuje komisja egzaminacyjna. 2. Zestawy zadań i pytań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując kaŝdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną. 3. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemoŝliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 10. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 1) spełnienie warunków niezbędnych do uprawiania Ŝeglarstwa w stopniu objętym egzaminem; 2) przedstawienie dowodu wpłaty opłaty egzaminacyjnej. 11. Egzamin obejmuje sprawdzian: 1) umiejętności praktycznych, polegających na osobistym wykazaniu się posiadanymi umiejętnościami prowadzenia statku; 2) wiedzy teoretycznej; Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną sprawdzianu z umiejętności praktycznych i sprawdzianu wiedzy teoretycznej. 2. Oceną pozytywną jest ocena od 3 do 5 (dostateczna, dobra, bardzo dobra); oceną negatywną jest ocena 2 (niedostateczna) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej. 2. Do protokołu wpisuje się wyniki sprawdzianów egzaminu.

11 W przypadku niezaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych lub sprawdzianu wiedzy teoretycznej moŝna ponownie przystąpić do egzaminu, bez obowiązku powtórnego ukończenia szkolenia. 2. Egzamin jest powtarzany w całości. 3. Egzamin moŝe być powtórzony tylko raz. 15. Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni Ŝeglarskich i motorowodnych oraz egzaminu uprawniającego do holowania narciarza wodnego lub statków powietrznych oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania Ŝeglarstwa: patentu i licencji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Uprawianie Ŝeglarstwa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym wymaga uŝywania sprawnego technicznie sprzętu pływającego. 2. KaŜdy statek powinien być wyposaŝony w środki bezpieczeństwa, zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa statku. 3. Podczas Ŝeglugi musi być prowadzona ciągła obserwacja akwenu, a w tym innych jednostek pływających Za bezpieczeństwo Ŝeglugi jest odpowiedzialny kapitan statku (kierownik statku). 2. Przed wyjściem z portu kapitan statku (kierownik statku), jest obowiązany zapoznać członków załogi z zasadami uŝytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposaŝeniu jachtu oraz procedurami alarmowymi. 3. Kapitan statku (kierownik statku) moŝe powierzyć członkowi załogi, uwzględniając jego kwalifikacje, wykonanie kaŝdej czynności lub funkcji związanej z Ŝeglugą statku, co nie zwalnia go od odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ŝeglugi. 4. Kapitan statku (kierownik statku) dla zapewnienia bezpieczeństwa przy uprawianiu Ŝeglarstwa jest równieŝ obowiązany do przedsięwzięcia wszelkich środków wynikających z zasad dobrej praktyki Ŝeglarskiej Osoba nieumiejąca pływać przebywająca na pokładzie statku powinna mieć załoŝoną kamizelkę ratunkową. 2.Osoba przebywająca podczas rejsu na pokładzie statku w nocy lub pracująca na maszcie powinna mieć załoŝone szelki bezpieczeństwa. 3. Podczas Ŝeglowania na morzu, w trudnych warunkach pogodowych osoba przebywająca na pokładzie statku powinna mieć załoŝone szelki bezpieczeństwa i kamizelkę ratunkową. 4. O załoŝeniu środków asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych lub szelek bezpieczeństwa przez członków załogi umiejących pływać decyduje kapitan statku (kierownik statku) Na statku holującym inny obiekt pływający lub statek powietrzny musi być obecny obserwator siedzący tyłem do kierunku płynięcia statku. 2. Osoba holowana powinna posiadać załoŝony środek asekuracyjny lub kamizelkę ratunkową Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia, mogą realizować swoje uprawnienia Ŝeglarskie wynikające z posiadania stopnia Ŝeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego pod nadzorem.

12 2. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uwaŝa się Ŝeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu moŝliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposaŝenia technicznego. 3. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednio co najmniej patent Ŝeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego.

13 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298) Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia Ŝeglarskiego oraz motorowodnego jest odpowiedzialny kierownik wyszkolenia Ŝeglarskiego lub kierownik wyszkolenia motorowodnego. 2. W przypadku Ŝeglarskiego treningu sportowego za bezpieczeństwo odpowiedzialna jest osoba posiadająca uprawnienia instruktora sportu lub trenera Ŝeglarstwa, a w przypadku motorowodnego treningu sportowego, instruktora sportu w dziedzinie motorowodnej lub trenera motorowodnego Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują waŝność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. 2. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być wymienione bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu na patenty i licencje określone w rozporządzeniu. 23. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.3) MINISTER SPORTU 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY L.p. Pytanie

PRZEPISY L.p. Pytanie PRZEP L.p. Pytanie 1 Który jacht ma pierwszeństwo płynący prawym halsem czy lewym? 2 Który jacht ma pierwszeństwo wchodzący czy wychodzący z portu? 3 Który jacht ma pierwszeństwo płynący z prądem rzeki

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. 1 Wersja I 29-07-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 Załącznik nr 4 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego. 1) budowa jachtów, w tym: a) zasady obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do

3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski)

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski) Załącznik nr 1 Do rozporządzenia Ministra Sportu Z dnia 2006 r. Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. 1. żeglarza jachtowego Wzór Patentu Logo PZŻ Patent żeglarza jachtowego Imię i nazwisko Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

E Znaki informacyjne

E Znaki informacyjne E Znaki informacyjne Symbol Obowiązuje Określenie znaku znaku według Wzory znaków 1 2 3 4 E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny) 6.08 6.26 6.27 6.28 bis E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się statków na pełnym morzu

Zachowanie się statków na pełnym morzu Zachowanie się statków na pełnym morzu Statki idące wprost na siebie. a) Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym idą przeciwnymi lub prawie przeciwnymi kursami w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia,

Bardziej szczegółowo

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub A. Znaki żeglugowe zakazu Symbol znaku Określenie znaku Obowiązuje według Wzory znaków 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła 6.08 6.22 6.22 bis 6.25 6.26 6.27 6.28 bis

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 PRZEPISY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jakie dokumenty powinna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Podręcznik Żeglarstwa Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Autor rozdziału: Filip Welz Przepisy Spis treści: 1. Wstęp 2. Definicje 3. Uprawnienia 4. Obowiązki i prawa prowadzącego jacht 5. Zasady postępowania w razie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH Instruktor motorowodny PZMWiNW Cezary Obczyński AGENDA 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 2. PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH 1. Znaki żeglugowe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE I N S T R U K C J A N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1/ art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm./, 2/ Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem REGULAMIN PRZYSTANI 1 Postanowienia ogólne 1. Przystań jachtowa Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK Śrem jest położona w Śremie nad jeziorem Grzymisławskim przy ulicy Jeziornej 6. 2. Władzę na przystani sprawuje

Bardziej szczegółowo

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia Przepisy i etykieta 1 Bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe: a) o długości kadłuba maksymalnie do 6,5 m b) o długości kadłuba maksymalnie do 7,5 m c) o długości kadłuba maksymalnie do 12 m 2 Statek

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za uwagę.

Dziękujemy za uwagę. V Dolnośląska Konferencja Promocji Turystyki Dziękujemy za uwagę. Bezpieczne Wakacje Wrocław, dnia 11 czerwca 2015r. www.dolnoslaskiewopr.pl NOWE PRZEPISY WS. BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH

Bardziej szczegółowo

Jak rejestrować jachty? Zapoznaj się z komunikatem Pilskiego OZś.

Jak rejestrować jachty? Zapoznaj się z komunikatem Pilskiego OZś. Jak rejestrować jachty? Zapoznaj się z komunikatem ego OZś. Zarząd ego OZś podaje poniŝej komunikat dotyczący zasad dobrowolnej rejestracji śródlądowych jachtów Ŝaglowych do wiadomości i stosowania. W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O śyciu OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 1 Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O NR 1/2016 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA PATENTY ŻEGLARSKIE I N S T R U K C J A N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1/ art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm./, 2/ Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI śeglugowe REGULUJĄCE RUCH śeglugowy NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI śeglugowe NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich

Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Bezpieczeństwo podczas szkolenia i egzaminów żeglarskich Katarzyna Domańska Komisja Szkolenia PZŻ Gdynia 25 marca 2017 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dla podniesienia bezpieczeństwa żeglugi oraz osób przebywających na jachtach podczas rejsów komercyjnych z udziałem pasażerów, proponuje się

Dla podniesienia bezpieczeństwa żeglugi oraz osób przebywających na jachtach podczas rejsów komercyjnych z udziałem pasażerów, proponuje się 1 Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, zwany dalej projektem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH NIE MAJĄCYCH PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH NIE MAJĄCYCH PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH TARYFA OPŁAT PORTOWYCH W PORTACH MORSKICH NIE MAJĄCYCH PODSTAWOWEGO ZNACZENIA DLA GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ W PRZYSTANIACH MORSKICH OPŁATY TONAśOWE, PRZYSTANIOWE i PASAśERSKIE 1. Opłaty tonaŝowe Za wejście

Bardziej szczegółowo

1 of 12 04/10/2010 12:14

1 of 12 04/10/2010 12:14 of 2 04/0/200 2:4 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ) z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi śródlądowej Na podstawie art. 37 ust. i art. 72

Bardziej szczegółowo

7 Tracą moc wytyczne nr 1 Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2009 roku. 8 Wytyczne wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2013 roku.

7 Tracą moc wytyczne nr 1 Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR z dnia 11 grudnia 2009 roku. 8 Wytyczne wchodzą w życie z dniem 8 lipca 2013 roku. WYTYCZNE NR 2 w sprawie zasad i trybu prowadzenia weryfikacji wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich z dnia 5 lipca 2013 roku Na podstawie 16 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 5/2/X/13

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O ŻYCIU OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok Zakład Sport Wodnych Instytut Sportu PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok 1. CELE NAUCZANIA: wyposażenie studentów w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1923) Na podstawie art. 10u ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim

Bardziej szczegółowo

egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego

egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549 z późn. zmian), w nawiązaniu do Art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857.)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r.

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O

I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O I N S T R U K C J A P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U Ż E G L A R S K I E G O N R 1 / 2 0 1 6 Na podstawie: 1) art. 37a Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99. Rozporządzenie. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 99 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia r. projekt z dnia 11.02.06 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia... 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu Niezbędnik żeglarza Książka polecana przez Andrzej Pochodaj Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu 2 Pierwszeństwo drogi Zachowanie się jednostek pod żaglami Jednostka żaglowa ustępuje jednostkom:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób ubiegających się o wydanie licencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA.

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. 1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. P R O G R A M KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW PODSTAWY METODYCZNO SZKOLENIOWE OPRACOWANIE KOMISJA SZKOLENIA PZMW i NW. 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

śeglarstwo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych

śeglarstwo Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Sportów Wodnych śeglarstwo Osoby prowadzące przedmiot: 1. dr Zbigniew Czubek, zczubek@awf.gda.pl 2. dr Krzysztof Zawalski,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara 1 BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2 VADEMECUM MPZZM Wojciech Zientara 2 Projekt okładki: Lucyna Jezierska Copyright by Kolor s.c., Warszawa 1995 ISBN 83-900826-0-0 Warszawa 1995. Wydanie 1 Skład i druk: Kolor s.c.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień:

PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski teoria e-learning stan na dzień: PROGRAM SZKOLENIA Jachtowy sternik morski 1. Wiedza teoretyczna: 1) jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego b) obsługa przyczepnych

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE PRZEPISY ŻEGLUGOWE Ustawy regulujące żeglugę śródlądową Zasadniczym aktem normatywnym regulującym żeglugę na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r O Żegludze Śródlądowej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Rozporządzenie kierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ (w wersji z dnia 7 grudnia 2012 r.) L.p. Podmiot zgłaszający 1

Bardziej szczegółowo

projekt 13.12.11 r. uwzględniający oznaczenia zaproponowane przez WOPR ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r.

projekt 13.12.11 r. uwzględniający oznaczenia zaproponowane przez WOPR ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. projekt 13.12.11 r. uwzględniający oznaczenia zaproponowane przez WOPR ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS System Szkolenia Żeglarskiego HALS www.hals-sitz.org.pl ver.05, 4 listopada 2011 r. Zgodnie z uchwałą nr 2/11 z dnia 1 lutego 2011 r. Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2019 r. Poz. 606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej Na podstawie art. 34l ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR LXXVIII/1633/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu

Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu 1. Kandydat składa wniosek o stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO PZMWiNW Wykaz przedmiotów: PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe. 5. Prace

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018

REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018 Stan na dzień 17.05.2018 REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018 ważny w okresie przejściowym do 31.12.2018 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania eglarstwa

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania eglarstwa 712 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania eglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. śeglarz jachtowy KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. śeglarz jachtowy KOD TiR/II/st/28 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. śeglarz jachtowy KOD TiR/II/st/28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania Dz.U. 10.3.19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR../.. na obiekcie (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia, inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi)

PROTOKÓŁ NR../.. na obiekcie (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia, inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi) , (miejscowość, data) PROTOKÓŁ NR../.. z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJSU. 2. Uczestnicy mogą wybrać ze swego grona Starszego Kursu, który reprezentuje ich wobec Komandora i KWŻ.

REGULAMIN REJSU. 2. Uczestnicy mogą wybrać ze swego grona Starszego Kursu, który reprezentuje ich wobec Komandora i KWŻ. REGULAMIN REJSU JACHT.. TERMIN STERNIK.. 1. W rejsie turystycznym, szkoleniowym na stopień żeglarza,regatowym lub Wycieczce szkolnej organizowanym przez Szkoła żeglarstwa SZEKLA, udział biorą: a. uczestnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 21 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 21 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: ustalenia regulaminu i wysokości opłat za korzystanie z wypożyczalni sprzętu pływającego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ) Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z. zm.), Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu i dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Podstawa: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO www.pztaekwondo.pl POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN NADAWANIA STOPNI UCZNIOWSKICH I STOPNI MISTRZOWSKICH Warszawa listopad 2013 Regulamin zmodyfikowany dnia 2014.03.01 REGULAMIN NADAWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego

R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego R E G U L A M I N egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego Na podstawie Art.10.b. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz.549

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593) USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia r. projekt 03.02.06 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia... 2006 r. w sprawie zakresu oraz warunków przeprowadzenia przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu

Bardziej szczegółowo

Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego

Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe.

Bardziej szczegółowo