w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa."

Transkrypt

1 1 Wersja I ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Dokumenty, potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia jachtów motorowych albo jachtów żaglowych, zwane dalej patentami, wydaje polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego albo polski związek żeglarski. 2. Patent wydaje się osobie, która zdała egzamin potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa albo osobie, o której mowa w 2 rozporządzenia. 3. Wzory patentów określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego albo polski związek żeglarski prowadzi ewidencję wydanych patentów oraz gromadzi dokumentacje będącą podstawą do ich wydania. 2. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie patentu; 2) dokument potwierdzający odbycie wymaganego stażu pływania (opinię kapitana z rejsu lub karty rejsu); 3) pisemną zgodę opiekuna prawnego na uprawianie żeglarstwa, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia; 4) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa. Rozdział 2 Zasady bezpieczeństwa 3 1. Prowadzenie statku przeznaczonego do uprawniania żeglarstwa na śródlądowych drogach wodnych i wodach morskich wymaga przestrzegania przepisów wydawanych w ramach 1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna i sport, na podstawie 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2 2 kompetencji przyznanych dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej i dyrektorom urzędów morskich oraz innych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, a także przestrzegania reguł dobrej praktyki żeglowania oraz używania sprawnego technicznie sprzętu pływającego. 2. Każdy statek powinien być wyposażony w sprzęt ratunkowy, asekuracyjny, gaśniczy oraz wzywania pomocy, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i kartą bezpieczeństwa danego statku. 3. Podczas uprawiania żeglarstwa w trudnych warunkach atmosferycznych kapitan i załoga zachowują szczególne środki bezpieczeństwa. 4. Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu statku przeznaczonego do uprawniania żeglarstwa w zakresie sportu kwalifikowanego regulują przepisy wydane przez polskie związki sportowe oraz organizacje międzynarodowe, w których te związki są zrzeszone Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiada osoba, która prowadzi statek przeznaczony do uprawiania żeglarstwa, zwana dalej kapitanem. 2. Każda załoga statku przeznaczonego do uprawniania żeglarstwa zna zasady użytkowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w 3 ust. 2, oraz procedury alarmowe. 3. Członek załogi statku przeznaczonego do uprawniania żeglarstwa, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wykonuje czynności z należytą starannością Osoba nie będąca członkiem załogi musi mieć założoną kamizelkę ratunkową. 2. Członek załogi wykonujący prace na pokładzie statku lub na maszcie musi mieć założony odpowiedni do wykonywanej pracy środek asekuracyjny. 3. O założeniu właściwego środka asekuracyjnego przez członków załogi decyduje kapitan, z wyjątkiem trudnych warunków atmosferycznych, podczas których kapitan i załoga zabezpieczeni są w odpowiednie środki asekuracyjne. O ich zdjęciu decyduje kapitan statku Po ukończeniu 18 roku życia można samodzielnie prowadzić statek przeznaczony do uprawiania żeglarstwa. 2. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może prowadzić statek przeznaczony do uprawiania żeglarstwa pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej odpowiedni patent do prowadzenia tego typu jednostki. Rozdział 3 Zakres uprawnień i niezbędne wymagania do prowadzenia jachtów motorowych 1. Patent sternika motorowodnego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 12 rok życia, 2) ukończyła szkolenie na stopień sternika motorowodnego, 3) zdała egzamin na stopień sternika motorowodnego. 7

3 3 2. Patent starszego sternika motorowodnego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 16 rok życia, 2) posiada patent sternika motorowodnego; 3) ukończyła szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego, 4) zdała egzamin na patent starszego sternika motorowodnego. 3. Patent morskiego sternika motorowodnego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 18 rok życia. 2) posiada patent sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego, 3) odbyła, jako członek załogi co najmniej dwa rejsy morskie w czasie nie krótszym niż 200 godzin (1200Mm) żeglugi na statku o długości całkowitej od 7,5 do 18 m, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m, 4) ukończyła szkolenie na stopień morskiego sternika motorowodnego; 5) zdała egzamin na stopień morskiego motorowodnego. 4. Patent kapitana motorowodnego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 21 rok życia, 2) posiada patent morskiego sternika motorowodnego; 3) odbyła, jako członek załogi rejsy morskich w czasie nie krótszym niż 600 godzin (3600 Mm) żeglugi, w tym (po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego) co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m; 4) zdała egzamin na stopień kapitana motorowodnego Prowadzić statek, który holuje narciarza wodnego, inne obiekty pływające lub statki powietrzne może osoba, która: 1) ukończyła 18 rok życia; 2) ukończyła szkolenie w zakresie holowania narciarza wodnego, innych obiektów pływających lub statków powietrznych; 3) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego; 4) zdała egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie holowania narciarza wodnego, innych obiektów pływających lub statków powietrznych. 2. Licencja jest dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie holowania narciarza wodnego, innych obiektów pływających lub statków powietrznych, wydawanym przez polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego. 3. W licencji zaznacza się uzyskane uprawnienia do holowania. 4. Wzór licencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 5. Ewidencję wydanych licencji prowadzi polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego. 6. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie licencji, 2) patent potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa motorowodnego co najmniej w stopniu sternika motorowodnego Sternik motorowodny posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów motorowodnych z silnikiem o mocy do 60 kw po wodach śródlądowych. 2. Starszy sternik motorowodny posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

4 4 2) prowadzenia jachtów motorowych po wodach morskich w strefie do 4 Mm od brzegu w porze dziennej. 3. Morski sternik motorowodny posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, 2) prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich w strefie do 200 Mm od miejsca schronienia. 4. Kapitan motorowodny posiada uprawnienia doprowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz wodach morskich Kapitan motorowodny posiada kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa w stopniu kapitana jachtowego. 2. Kapitan jachtowy posiada kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa motorowego w stopniu kapitana motorowodnego. 3. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu patent starszego sternika motorowodnego. 4. Osoby mające uprawnienia do prowadzenia okrętów albo statków w żegludze morskiej uzyskane w marynarce Wojennej, Straży Granicznej, marynarce handlowej lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu, odpowiednio do kwalifikacji, patent starszego sternika motorowodnego, morskiego sternika motorowodnego albo kapitana motorowodnego. Rozdział 4 Zakres uprawnień i niezbędne wymagania do prowadzenia jachtów żaglowych Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 13 rok życia; 2) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego; 3) zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego. 2. Patent sternika jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 18 rok życia. 2) ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego, 3) odbyła, jako członek załogi, nie mniej niż dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi na jachcie żaglowym o długości kadłuba od 7,5 m; 4) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego. 3. Patent kapitana jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukończyła 18 rok życia. 2) ukończyła szkolenie na stopień kapitana jachtowego, 3) odbyła, jako członek załogi, co najmniej sześć rejsów morskich trwających co najmniej 1000 godzin żeglugi, w tym: a) co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu żaglowego o długości całkowitej od 7,5 m do 12 m, b) co najmniej 400 godzin żeglugi na jachcie żaglowym o długości całkowitej od 12 do 18 m,

5 5 c) co najmniej 100 godzin żeglugi na jachcie żaglowym o długości całkowitej powyżej 18 m, d) co najmniej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m, e) zdała egzamin na stopień kapitana jachtowego Żeglarz jachtowy posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, 2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej 2. Sternik jachtowy posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, 2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m po wodach morskich w strefie do 200 Mm od miejsca schronienia. 3. Kapitan jachtowy posiada uprawnienia do: 1) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, 2) prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich Rozdział 5 Sposób i tryb przeprowadzania egzaminu 13 Polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego albo polski związek żeglarski powołują komisję egzaminacyjną składającą się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków Organizacja żeglarska składa do polskiego związku motorowodnego i narciarstwa wodnego albo do polskiego związku żeglarskiego wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu, do którego załącza system szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu Zestawy zadań i pytań egzaminacyjnych przygotowuje polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego albo polski związek żeglarski na podstawie systemu szkolenia, o którym mowa w 14, i przekazuje te zestawy przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu. 2. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie do momentu przeprowadzenia egzaminu.

6 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 1) spełnienie warunków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; 2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej Egzamin obejmuje sprawdzian: 1) umiejętności praktycznych, polegających na osobistym wykazaniu się posiadanymi umiejętnościami prowadzenia statku, dowodzenia załogą, pracą w charakterze członka załogi i pracami bosmańskimi; 2) wiedzy teoretycznej. 2. Zakres wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa na poszczególne patenty określa załącznik 3 i 4 do rozporządzenia. 18 Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną sprawdzianu z umiejętności praktycznych i sprawdzianu wiedzy teoretycznej Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej. 2. Do protokołu wpisuje się wyniki sprawdzianów egzaminu W przypadku niezaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych lub sprawdzianu wiedzy teoretycznej można w okresie jednego roku ponownie przystąpić do egzaminu, bez obowiązku powtórnego ukończenia szkolenia. 2. Egzamin może być powtórzony dwa razy. Rozdział 6 Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje patentów oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu uprawiania żeglarstwa Opłata za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne stopnie motorowodne i licencję: 1) sternika motorowodnego - wynosi 200 PLN, 2) starszego sternika motorowodnego - wynosi 300 PLN, 3) morski sternik motorowodny - wynosi 400 PLN 3) kapitana motorowodnego - wynosi 500 PLN, 4) licencji uprawniającej do holowania narciarza wodnego i statków powietrznych - wynosi 300 PLN.

7 7 2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne stopnie: 1) żeglarza jachtowego - wynosi 200 PLN, 2) sternika jachtowego - wynosi 300 PLN, 3) kapitana jachtowego - wynosi 500 PLN. - wynosi 50 PLN. 3. Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa w ust. 1 3, w wysokości 50 %. 22 Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe 23 Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 105, poz. 712 i Nr 151, poz. 1088) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

8 8 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 53a ust. 11, ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675). Przepis art. 53a został znowelizowany ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1208). Tym samym niezbędne okazało się wydanie nowego aktu wykonawczego. W projekcie rozporządzenia uwzględnia się zmiany wynikające z art. 53a ust. 3 ww. ustawy, który określa wymóg posiadania stosownego dokumentu wydanego przez właściwy polski związek sportowy w stosunku do uprawiających żeglarstwo na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika 10 kw. Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja art. 53a oznacza, że projektowany akt wykonawczy zawiera wymogi uzyskania odpowiedniego dokumentu. Tym samym żegluga na jednostkach mniejszych odbywać się może bez wymogu posiadania patentu. Przedmiotowy projekt opracowany został z uwzględnieniem specyfiki motorowodnej i żeglarskiej, zarówno w zróżnicowaniu patentów oraz licencji, jak i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa. Projektowane rozporządzenie dotyczy, w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy prowadzeniu statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa jachtów żaglowych (ust.2 pkt 1 art. 53a ustawy), jachtów motorowych (ust. 2.pkt 2 art. 53a ustawy) oraz statków o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny (ust. 2 pkt 3 art.53a ustawy) - wszystkich prowadzących statki przeznaczone do uprawiania sportu i rekreacji. W rozumieniu przedmiotowej ustawy prowadzenie statków o napędzie żaglowym (jachty żaglowe), o napędzie mechanicznym (jachty motorowe) oraz o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny, przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji nazwane jest uprawianiem żeglarstwa. Wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień dotyczące wiedzy i umiejętności (art. 53a, ust. 11 pkt. 2) określone zostały w rozporządzeniu. Rozporządzenie określa zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych, odpowiadających wymaganiom niezbędnym do uzyskania patentów lub licencji. Regulacja uwzględnia w szczególności wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu uprawiania żeglarstwa. Zgodnie z 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia uprawianie żeglarstwa wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów, a zwłaszcza

9 9 przepisów wydawanych przez dyrektorów żeglugi śródlądowej i dyrektorów urzędów morskich, a także reguł dobrej praktyki żeglarskiej, która wyraża się w świadomym i odpowiedzialnym uprawianiu żeglarstwa, biorąc pod uwagę jego sportowy i rekreacyjny charakter. Generalna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi spoczywa na kapitanie statku. Osoby, które ukończyły 12 rok życia, mogą realizować swoje uprawnienia żeglarskie wynikające z posiadania stopnia żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego, natomiast do samodzielnego prowadzenia statku wymagane jest ukończenie 18 roku życia. Do tego czasu osoby niepełnoletnie mogą prowadzić statek pod nadzorem osoby posiadającej odpowiedni patent do prowadzenia tego typu jednostki. Egzamin na poszczególne rodzaje patentów przeprowadza polski związek motorowodny i narciarstwa wodnego albo polski związek żeglarski na wniosek organizacji żeglarskiej. Do wniosku organizacja dołącza system szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego spraw kultury fizycznej i sportu w celu opracowania właściwego zestawu zadań i pytań egzaminacyjnych. Uregulowanie tej kwestii w ten sposób jest konsekwencją rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę. Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje patentów żeglarskich i motorowodnych oraz egzaminu uprawniającego do holowania narciarza, innego obiektu pływającego lub statków powietrznych oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa została uregulowana w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi patenty i licencje wydane na podstawie obecnego rozporządzenia zachowują ważność. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. Projekt rozporządzenia nie wymaga również przedstawienia organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

10 10 OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia. Zakres regulacji projektu rozporządzenia dotyczy osób uprawiających żeglarstwo oraz właściwych polskich związków sportowych oraz innych organizacji żeglarskich. 2. Konsultacje społeczne. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji z: 1) Polskim Związkiem Żeglarskiego, 2) Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Ponadto, w celu umożliwienia zapoznania się z projektem rozporządzenia innym podmiotom społecznym, projekt rozporządzenia stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy. Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionów. 7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.

11 11 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2008 r. (poz...) Uwaga: nowe wzory patentów i licencji określone w załączniku nr 1 graficznie będą odpowiadać istniejącym

12 12 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2008 r. (poz...) Uwaga: nowe wzory patentów i licencji określone w załączniku nr 2 graficznie będą odpowiadać istniejącym

13 13 Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2008 r. (poz...) Wymagania niezbędne dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa 1. Egzamin na stopień żeglarza jachtowego 1.1. Część teoretyczna ratownictwo i bezpieczeństwo żeglugi, przepisy, budowa jachtu śródlądowego, teoria żeglowania, locja śródlądowa, meteorologia Część praktyczna (wykonywana na jachcie typu slup o długości min 5,5 m) Umiejętności: manewrowania jachtem pod żaglami, manewrowanie jachtem na silniku, prac bosmańskich, kierowanie załogą, pracy w charakterze załogi. 2. Egzamin na stopień sternika jachtowego 2.1. Część teoretyczna ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi, przepisy morskie, wiadomości o jachtach: budowa jachtu morskiego, teoria żeglowania, silnik mechaniczny, nawigacja, locja i pływy morskie, meteorologia, sygnalizacja i łączność Część praktyczna (wykonywana na wodach morskich na jachcie typu slup o długości 8-12 m) Umiejętności: manewrowania jachtem pod żaglami, manewrowanie jachtem na silniku, kierowanie załogą, pracy w charakterze załogi.

14 14 3. Egzamin na stopień kapitana jachtowego 3.1. Część teoretyczna ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi, przepisy morskie, wiadomości o jachtach morskich, nawigacja, locja i pływy morskie, meteorologia, sygnalizacja i łączność Część praktyczna (wykonywana na wodach morskich na jachcie o długości m) Umiejętności: manewrowania jachtem pod żaglami, manewrowanie jachtem na silniku, kierowanie załogą, posługiwanie się językiem angielskim.

15 15 Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2008 r. (poz...) Wymagania niezbędne dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu jachtingu motorowodnego 1. Egzamin na stopień sternika motorowodnego 1.1. Część teoretyczna wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów motorowych, silniki i urządzenia napędowe, podstawowe wiadomości z nawigacji i locji śródlądowej, podstawowe wiadomości z meteorologii, ratownictwo ludzi i sprzętu, ochrona środowiska i etyka wodniacka, patenty i licencje motorowodne Część praktyczna (wykonywana na jachcie motorowym z silnikiem kw) Umiejętność : manewrowania jachtem na silniku, manewru człowiek za burtą, prac bosmańskich, kierowania załogą, pracy w charakterze członka załogi. 2. Egzamin na stopień starszego sternika motorowodnego 2.1. Część teoretyczna wiadomości ogólne, przepisy, wiadomości o dużych jachtach motorowych, nawigacja terestyczna i satelitarna (GPS) w zakresie żeglugi przybrzeżnej, locja morska, meteorologia, sygnalizacja i łączność, ratownictwo, silniki i układy napędowe, mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe Cześć praktyczna jest wykonywana na jachcie motorowym o mocy silnika powyżej 60 kw. Pływanie w ślizgu Umiejętność:

16 16 manewrowania jachtem motorowym z silnikiem stacjonarnym lub zaburtowym, prowadzenia szybkiej łodzi motorowej. 3. Egzamin na stopień morskiego sternika motorowodnego 3.1. Część teoretyczna przepisy morskie, budowa morskiego jachtu motorowego, silniki morskich jachtów motorowych, nawigacja terestryczna i satelitarna (GPS), pływy i prądy morskie, locja morska, meteorologia, sygnalizacja i łączność, ratownictwo na morzu i bezpieczeństwo żeglugi, prawo morskie i kodeks morski, oceanografia fizyczna Część praktyczna: Umiejętność: manewrowania jachtem o długości 7,5 18 m, podstawowej obsługi silnika stacjonarnego, korzystanie z angielskich pomocy nawigacyjnych. 4. Egzamin na stopień kapitana motorowodnego 4.1. Część teoretyczna przepisy morskie, nawigacja terestryczna i satelitarna (GPS), pływy i prądy morskie, locja morska, sygnalizacja i łączność NAVTEX, ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi, meteorologia, oceanografia, kodeks morski Część praktyczna Umiejętność: manewrowania jachtem o długości ponad 18 m, obsługa silnika i instalacji jachtowych, posługiwanie się językiem angielskim. 5. Egzamin na stopień motorzysty motorowodnego 5.1. Cześć teoretyczna podstawy budowy jachtów motorowych i żaglowych,

17 17 silniki spalinowe o mocy do 600 kw, budowa i obsługa siłowni jachtowych, paliwa płynne, oleje i smary, obsługa akumulatorów Cześć praktyczna: obsługa silnika i instalacji jachtowych. 6. Patent mechanika motorowodnego Uzyskiwany na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki par.4, pkt. 6 a-b. 7. Egzamin na licencję na holowanie narciarza wodnego i in. obiektów pływających 7.1. Cześć teoretyczna przepisy, wiadomości ogólne o sprzęcie, warunki bezpieczeństwa podczas holowania, zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem, załoga jachtu holującego, przygotowanie miejsca startowego dla narciarza, przygotowanie sprzętu Cześć praktyczna umiejętność holowania narciarza wodnego, umiejętność holowania innych obiektów nawodnych. 8. Egzamin na licencję na holowanie statków powietrznych 8.1. Cześć teoretyczna Przepisy, wiadomości o sprzęcie do holowania statków powietrznych, warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych, organizacja lotów holowanych, zjawiska fizyczne w lotach holowanych, przygotowanie miejsca startowego, przygotowanie jachtu, liny i obiektu holowanego np. spadochronu Cześć praktyczna podejmowanie spadochronu z wody, manewry jachtem holującym, loty po prostej, wznoszenie, lot poziomy, zniżanie, lądowanie (wodowanie), loty połączone z zawracaniem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski)

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski) Załącznik nr 1 Do rozporządzenia Ministra Sportu Z dnia 2006 r. Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. 1. żeglarza jachtowego Wzór Patentu Logo PZŻ Patent żeglarza jachtowego Imię i nazwisko Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

Żeglarstwo. Kierunek: Jednostka organizacyjna: turystyka i rekreacja. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: TR-L-32. Nazwa przedmiotu: Punkty ECTS

Żeglarstwo. Kierunek: Jednostka organizacyjna: turystyka i rekreacja. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: TR-L-32. Nazwa przedmiotu: Punkty ECTS Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/13 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O UPRAWIANIU TURYSTYKI WODNEJ (w wersji z dnia 7 grudnia 2012 r.) L.p. Podmiot zgłaszający 1

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok Zakład Sport Wodnych Instytut Sportu PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok 1. CELE NAUCZANIA: wyposażenie studentów w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 WARSZAWA Uwagi do Projektu Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej Projekt z dnia 16.10.2012 r. Przedstawiamy propozycje zmian w poszczególnych paragrafach

Bardziej szczegółowo

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do:

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: Przepisy 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: - prowadzenia jachtów Ŝaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych - prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO PZMWiNW Wykaz przedmiotów: PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe. 5. Prace

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS System Szkolenia Żeglarskiego HALS www.hals-sitz.org.pl ver.05, 4 listopada 2011 r. Zgodnie z uchwałą nr 2/11 z dnia 1 lutego 2011 r. Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. Projekt z dnia 25.05.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Młodszy ratownik WOPR. 1. Wymogami formalnymi do kursu są:

Młodszy ratownik WOPR. 1. Wymogami formalnymi do kursu są: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz ramowe programy kursów na stopnie International Life Saving Federation stały się podstawą zmian w programach kursów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO. Centrum Nurkowe - Działalności Wodnej i Ekstremalnej Extreme Dive w Lubniewicach organizuje w kwietniu 2013r. kurs na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO na podstawie: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Jachtowy Sternik Morski

Jachtowy Sternik Morski Jachtowy Sternik Morski Polski Związek Żeglarski Zakres wiedzy i umiejętności obejmujących szkolenie na patent Jachtowego Sternika Morskiego Wiedza teoretyczna 1. Przepisy 1.1. Międzynarodowe Przepisy

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Okres przejściowy dla ratowników, którzy rozpoczęli szkolenia do 31.12.2009r

Okres przejściowy dla ratowników, którzy rozpoczęli szkolenia do 31.12.2009r Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz ramowe programy kursów na stopnie International Life Saving Federation stały się podstawą zmian w programach kursów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rejscy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego i strenika morskiego oraz rejsy turystyczne

Zapraszamy na rejscy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego i strenika morskiego oraz rejsy turystyczne Zapraszamy na rejscy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego i strenika morskiego oraz rejsy turystyczne Z przyjemnością przedstawiamy Wam ofertę rejsów, które odbędą się w 2015 roku. To niepowtarzalna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE

INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO INSTRUKCJA PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej Projekt 03.08.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej Na podstawie art. 26d ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) (Dz. U. z 2012 r., poz....)

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ Strona znajduje się w archiwum. WYPOCZYNEK NAD WODĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ Wielkie Jeziora Mazurskie to szlak wodny. Obowiązują na nim przepisy, których przestrzeganie przez żeglarzy jest niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg kwalifikowanego i do 600 kg amatorskiego (UAGP) 1.1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r. Strona znajduje się w archiwum. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MSWIA W SPRAWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA POLICJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Projekt 09.02.2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie www.jachty.org Podczas kursu przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności zawarte w niżej prezentowanym programie szkolenia PZŻ. PROGRAM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.05.145.1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER Certyfikat ISSA Inland Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz. U. Nr 183 z 2008 r. poz. 1141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-50-13 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 4 lipca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO I STERNIKA JACHTOWEGO 1. Ramowy program szkolenia na stopnie żeglarskie PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO 1. Przepisy a) prawo drogi na wodach śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S Z K O L E N I A

S Y S T E M S Z K O L E N I A S Y S T E M S Z K O L E N I A POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE System zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium PZŻ w dniu 12 marca 2007 r. Na podstawie art.53a ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S Z K O L E N I A

S Y S T E M S Z K O L E N I A S Y S T E M S Z K O L E N I A POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE System zaaprobowany przez Prezydium PZŻ i zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki w dn. 17 czerwca 2008 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Do druku nr 3488 Warszawa, 26 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ścieżka etapowa Stopnie nieobowiązkowe Ścieżka szybka

Ścieżka etapowa Stopnie nieobowiązkowe Ścieżka szybka SYSTEM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH OBOWIĄZUJĄCY W WOPR (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. /Dz. U. poz. 747 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r. Projekt z dnia 9 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w instalacji paliwowej pojazdu 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy bezpieczeństwie morskim, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT.

1.1 Powyższe dotyczy załóg zatrudnionych na prywatnych, komercyjnych lub szkoleniowych jachtach o tonażu do 3000GT. PROGRAM SZKOLENIA ŻEGLARZY ZAWODOWYCH W związku z dużym zapotrzebowaniem na żeglarzy zawodowych, na światowym rynku, powstała konieczność stworzenia programu, wg którego można szkolić ludzi do tej pracy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Procedura wydawania świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 9 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. (druk nr 593) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk nr 593) USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa na stopień Sternika Jachtowego Numer 001.03.2011/St

Umowa szkoleniowa na stopień Sternika Jachtowego Numer 001.03.2011/St Umowa szkoleniowa na stopień Sternika Jachtowego Numer 001.03.2011/St Zawarta w dniu... pomiędzy: Konsultant - Pozaszkolne Usługi Edukacyjne Jacek Filipiak, 58-100 Świdnica, Okulickiego 10/7 REGON 890608465,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/163/2016. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/163/2016. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/163/2016 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO w sprawie uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na Jeziorze Charzykowskim Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA.

P R O G R A M. KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. 1 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO WARSZAWA. P R O G R A M KURSU SPECJALISTYCZNEGO INSTRUKTORÓW PZMW i NW PODSTAWY METODYCZNO SZKOLENIOWE OPRACOWANIE KOMISJA SZKOLENIA PZMW i NW. 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY.

Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY. Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY. a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: - wybrane definicje - prawo drogi - sygnały wzrokowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 257 UCHWAŁA NR LII/1314/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 257 UCHWAŁA NR LII/1314/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 257 UCHWAŁA NR LII/1314/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ 2013 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo