UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE"

Transkrypt

1 UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE zawarta dnia roku w Nowym Tomyślu, pomiędzy: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, z siedzibą w Nowym Tomyślu, os..północ 25, Nowy Tomyśl, reprezentowaną przez: Andrzeja Wałęsę, zwaną dalej PRACODAWCĄ a Panem/Panią... zamieszkałym / ą w , na ul...., zwanym /ą dalej PRACOWNIKIEM. PRACOWNIK jest zatrudniony u PRACODAWCY, na podstawie umowy o pracę Na mocy niniejszej Umowy PRACODAWCA powierza, a PRACOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie PRACODAWCY. 2. Powierzone PRACOWNIKOWI mienie, o którym mowa w ust. 1 następuje każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 3. Na podstawie niniejszej Umowy PRACOWNIK staje się dysponentem powierzonego mienia. PRACOWNIK nie może udostępniać bez zgody PRACODAWCY powierzonego mienia innym PRACOWNIKOM lub podmiotom trzecim. Powierzone mienie może być użytkowane wyłącznie w celach służbowych PRACODAWCA zobowiązuje się zapewnić PRACOWNIKOWI należyte zabezpieczenie powierzonego mienia w zakładzie pracy. 2. PRACOWNIK zobowiązuje się do niezwłocznego informowania PRACODAWCY o wszelkich trudnościach związanych z należytym zabezpieczeniem powierzonego mu mienia. 3. PRACOWNIK zobowiązuje się starannie i sumiennie dbać o stan techniczny powierzonego mu mienia, w szczególności chronić je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem i kradzieżą oraz zgłaszać PRACODAWCY wszelkie dostrzeżone wady powierzonego mienia w celu umożliwienia PRACODAWCY skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi oraz wszelkie usterki, wymagające fachowej pomocy technicznej. 4. W razie zagubienia lub kradzieży, PRACOWNIK zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na Policję, nie później niż w dniu zdarzenia, w celu sporządzenia protokołu zdarzenia. PRACOWNIK powinien złożyć oświadczenia i wyjaśnienia do protokołu sporządzanego przez Policję. 5. O każdym zdarzeniu określonym w pkt 4 należy nie później niż do dnia następnego powiadomić PRACODAWCĘ. PRACOWNIKOWI nie wolno przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 4 5 PRACOWNIK przyjmuje na siebie obowiązek rozliczenia się z powierzonego mienia na każde żądanie PRACODAWCY oraz pokrycie wszelkich strat PRACODAWCY powstałych na skutek niedoboru w powierzonym PRACOWNIKOWI mieniu. 6 PRACOWNIK zobowiązuje się do niezwłocznego wydania otrzymanego od PRACODAWCY mienia w razie rozwiązania stosunku pracy lub w razie wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też w przypadku złożenia przez PRACODAWCĘ oświadczenia, zawierającego żądanie zwrotu powierzonego PRACOWNIKOWI mienia, w takim przypadkach niniejsza Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu dojścia do wiedzy PRACOWNIKA stosownego oświadczenia PRACODAWCY.

2 7 PRACOWNIK zobowiązany jest do pokrycia PRACODAWCY szkód powstałych z winy PRACOWNIKA w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz nie przestrzeganiem regulaminu korzystania z udostępnionego sprzętu.. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 9 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy, kodeksu pracy oraz inne przepisy regulujące stosunki prawne mogące powstać w związku z zawarciem niniejszej umowy. 1. Protokoły zdawczo - odbiorcze stanowią załączniki do niniejszej Umowy i są jej integralną częścią. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 10 PRACOWNIK PRACODAWCA Załączniki: 1. Protokół zdawczo- odbiorczy

3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Z dnia 7 grudnia 2006 r. stanowiący załącznik do UMOWY POWIERZENIA MIENIA zawartej w dniu 7 grudnia 2006 roku pomiędzy Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, z siedzibą w Nowym Tomyślu, os. Północ 25, Nowy Tomyśl, jako POWIERZAJĄCY a Panem/Panią... zamieszkałym / ą w...., na ul...., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr... zwanym dalej KORZYSTAJĄCYM. POWIERZAJĄCY powierza KORZYSTAJACEMU następujące przedmioty: 1 a). NR SERYJNY... o wartości... b). NR SERYJNY... o wartości... c) ). NR SERYJNY... o wartości... czyli mienie o łącznej wartości... zł. Słownie zł:.. Powierzenie, o którym mowa w 1 trwa od dnia... do dnia... KORZYSTAJACY oświadcza, że otrzymuje mienie określone w punktach od a do c. sprawne, w dobrym stanie technicznym KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z regulaminem oraz przedstawiania go do okresowej kontroli, która odbywa się regularnie, co 30 dni lub podczas zdawania sprzętu. KORZYSTAJĄCY POWIERZAJĄCY

4 Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 1. Sprzęt komputerowy jest własnością Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 2. Osoby upoważnione do wydania sprzętu to: Małgorzata Gucia; Renata Kurasińska; Dariusz Stachecki. 3. Z przenośnego zestawu komputerowego lub z poszczególnych jego elementów mogą korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni szkoły zwani dalej wypożyczającymi. 4. Wypożyczający mogą korzystać z komputerów przenośnych na terenie szkoły, a także, za zgodą poza nią. 5. Z projektorów i ekranów wypożyczający mogą korzystać tylko na terenie szkoły, a także na imprezach szkolnych organizowanych poza budynkiem szkoły. 6. Użyczenie sprzętu komputerowego jest bezpłatne. 7. O dostępności do sprzętu decyduje kolejność zgłoszeń. 8. W wyjątkowych wypadkach o dostępności do sprzętu decyduje cel jego wykorzystania. 9. Z zestawu przenośnego (laptopa, projektora, ekranu) jednorazowo może korzystać tylko jedna osoba. 10. Sprzęt komputerowy jest wypożyczany na czas określony. 11. Każde wypożyczenie jest odnotowywane w Rejestrze Wypożyczeń Sprzętu Komputerowego, znajdującego się w Gimnazjalnym Centrum Informacji, i zawiera następujące dane: Dane Wypożyczającego; Dane identyfikacyjne sprzętu; 12. Wypożyczenie sprzętu jest możliwe wyłącznie po podpisaniu przez Wypożyczającego: Umowy o Odpowiedzialności Materialnej Protokołu zdawczo odbiorczego 13. Wypożyczający jest zobowiązany do znajomości Regulaminu Wypożyczenia Sprzętu Komputerowego oraz przestrzegania go. Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego należącego do Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Regulamin korzystania z komputerów przenośnych: 1. Komputer przenośny (notebook) może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą i samokształceniową nauczycieli, wynikającą z obowiązków określonych stosunkiem pracy z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 2. Używanie sprzętu komputerowego do celów nie związanych z działalnością szkoły (np prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pracy w innych zakładach pracy) jest zabronione. 3. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem przenośnym należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 4. Jeżeli sprzęt działa niewłaściwie, należy ponownie przeczytać instrukcję, sprawdzić prawidłowość podłączenia kabli oraz wypróbować rozwiązania znajdujące się w rozdziale instrukcji, w którym są omówione najczęściej występujące problemy. 5. Jeżeli komputer nadal działa niepoprawnie, należy go odłączyć i zgłosić usterkę upoważnionemu pracownikowi. 6. W razie awarii zabrania się dokonywania samodzielnych napraw lub zlecania ich serwisom. 7. Komputer przenośny należy zasilać wyłącznie ze źródeł energii oznaczonych w instrukcji obsługi. 8. Zabrania się: dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu rekonfiguracji komputera samodzielnego instalowania oprogramowania 9. W wypadku braku miejsca na dysku komputera wypożyczający ma prawo usunąć dowolne pliki założone przez innych pracowników szkoły. 10. Zabrania się przechowywania i użytkowania laptopa w warunkach mogących spowodować jego uszkodzenie, szczególnie należy zwrócić uwagę na to, by: nie przechowywać sprzętu w temperaturze poniżej 0 0 C; nie umieszczać go w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych oraz w pobliżu kaloryferów i innych urządzeń grzewczych;

5 unikać kontaktu sprzętu z wodą i wilgocią; nie umieszczać laptopa w miejscach zapylonych; w razie awarii nie dokonywać samodzielnych napraw ani nie zlecać ich serwisom. 11. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastową utratą prawa do korzystania ze sprzętu oraz może spowodować konsekwencje określone w 7 UMOWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE Regulamin korzystania z projektora multimedialnego: 1. Projektor multimedialny może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą i samokształceniową nauczycieli, wynikającą z obowiązków określonych stosunkiem pracy z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 2. Używanie projektora do celów nie związanych z działalnością szkoły (np prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pracy w innych zakładach pracy) jest niedozwolone. 3. Przed rozpoczęciem pracy z projektorem należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 4. Jeżeli projektor działa niewłaściwie, należy ponownie przeczytać instrukcję, sprawdzić wszystkie czynności, podłączenie kabli oraz wypróbować rozwiązania znajdujące się w rozdziale Najczęstsze problemy. 5. Jeżeli projektor nadal działa niepoprawnie, należy go odłączyć i zgłosić usterkę upoważnionemu pracownikowi Gimnazjum. 6. W razie awarii zabrania się otwierania obudowy projektora, dokonywania prób samodzielnych napraw lub zlecania ich serwisom. 7. Projektor należy zasilać wyłącznie ze źródeł energii oznaczonych na etykiecie. 8. Nie należy umieszczać projektora w miejscach, w których kable mogą być narażone na uszkodzenie przez osoby przechodzące. 9. Nie należy umieszczać projektora na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. 10. Projektor należy instalować w położeniu poziomym na płaskiej i równej powierzchni. Nie należy wyświetlać obrazu, kierując projektor pionowo w dół bądź w górę, nie należy też wyświetlać obrazu, kładąc projektor na boku. 11. Nie należy narażać projektora na działanie deszczu i użytkować go w pobliżu zbiorników wodnych (np. basenów). 12. Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć osłonę z soczewki projektora. 13. Nie należy stosować żadnych dodatkowych urządzeń nie zalecanych przez producenta. 14. Zabrania się przechowywania i użytkowania projektora w warunkach mogących spowodować jego uszkodzenie, szczególnie należy zwrócić uwagę na to, by: nie przechowywać sprzętu w temperaturze poniżej 0 0 C; nie umieszczać projektora w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych oraz w pobliżu grzejników i innych urządzeń grzewczych; unikać kontaktu sprzętu z wodą i wilgocią; nie umieszczać projektora w miejscach zapylonych; nie włączać sprzętu, który znajdował się na zewnątrz, bezpośrednio po wejściu do budynku; nie kłaść żadnych przedmiotów na projektorze, nie odłączać sprzętu przed wyłączeniem się systemu chłodzącego żarówkę lub gdy wyświetlana jest ikona klepsydry, zapewnić właściwą przestrzeń z góry, obu boków i z tyłu projektora tak, aby możliwa była odpowiednia cyrkulacja powietrza chłodząca projektor. Należy zachować minimalne odległości: góra 20 cm, boki 50 cm, tył 50 cm od ściany. 12. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych projektora. Dolne otwory nie powinny być zasłaniane przez umieszczanie projektora na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, kanapa, dywan itp. 13. Do otworów wentylacyjnych nie należy zbliżać żadnych łatwopalnych przedmiotów. Otwory wentylacyjne powinny być oddalone od wszelkich przedmiotów, zwłaszcza wrażliwych na ciepło, o co najmniej 1 metr. 14. Do projektora nie należy zbliżać żadnych aerozoli oraz materiałów łatwopalnych. 15. Przed czyszczeniem projektora należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem w instrukcji obsługi. Szczególnie nie należy korzystać ze środków czyszczących w formie płynnej bądź aerozoli. 16. Należy uniemożliwić upadanie na projektor skrawków papieru czy przedmiotów, które mogłyby dostać się do wnętrza urządzenia. 17. Nie należy podejmować prób usuwania przedmiotów z wnętrza projektora. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do wnętrza urządzenia żadnych przedmiotów takich jak druty czy wkrętaki itp. 18. Nie należy patrzeć bezpośredni o światło wytwarzane przez projektor. Skierowanie obiektywu bezpośrednio w oczy może spowodować uszkodzenie wzroku. 19. Nie należy patrzeć bezpośrednio w otwór wskaźnika laserowego, w który wyposażony jest pilot zdalnego sterowania urządzenia. Promień lasera może spowodować uszkodzenie wzroku. 20. W czasie pracy projektora oraz bezpośrednio po jej zakończeniu nie należy dotykać śrub i innych metalowych części projektora, nie należy także zbliżać dłoni do wylotów powietrza. 21. Wszelkie przedmioty takie jak szkła powiększające, soczewki należy trzymać z dala od wiązki światła wysyłanego przez projektor.

6 22. Projektor należy odłączyć od sieci elektrycznej i zwrócić do GCI w przypadku, gdy: Wtyczka lub kabel elektryczny są zniszczone, Projektor został wystawiony na działanie wody lub innych substancji płynnych, Do wnętrza projektora wpadł jakiś przedmiot, Projektor nie działa poprawnie, Projektor upadł lub jego obudowa została uszkodzona. 23. Przed przenoszeniem projektora należy zamknąć przednią pokrywę oraz schować stopki. 24. Jeśli projektor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od sieci elektrycznej. Zabezpieczy to projektor przed wyładowaniami atmosferycznymi i skokami napięcia. Regulamin korzystania z ekranu: 1. Ekran może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą i samokształceniową nauczycieli, wynikającą z obowiązków określonych stosunkiem pracy z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 2. Używanie ekranu do celów nie związanych z działalnością szkoły (np prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pracy w innych zakładach pracy) jest niedozwolone. 3. Zabrania się odstępowania ekranu innym osobom. 4. W razie awarii zabrania się dokonywania samodzielnych napraw lub zlecania ich serwisom. 5. Zabrania się montować ekran na stelażach, stojakach nie przeznaczonych do tego celu. Sporządził: Zatwierdził:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Załącznik nr 1 Zasady korzystania własnością Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 1. Samochody służbowe znajdują się w dyspozycji: a) Dyrektora; b) Akredytowanego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014]

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014]

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014]

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Lubelski Rower

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo