UMOWA NAJMU PAROWNIKA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH. Zawarta w dniu w., dalej zwana Umową pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU PAROWNIKA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH. Zawarta w dniu w., dalej zwana Umową pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NAJMU PAROWNIKA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH Zawarta w dniu w., dalej zwana Umową pomiędzy: firmą. z siedzibą w.. przy ul..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez.. pod numerem KRS:.., NIP:., reprezentowaną przez: 1. zwaną dalej, a em Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP: , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , reprezentowanym przez: 1. Prezesa Zarządu Wojciecha Szafrańskiego zwanym dalej em Firma.. oraz Najmujący postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez parownika do desfluranu, w ilości 3 szt. (wraz z ich dostawą i umieszczeniem w pomieszczeniu a) zwanego dalej Przedmiotem najmu o wartości:. złotych netto (słownie: ) odpowiednio dla poszczególnych parowników o numerach seryjnych (wartość netto) : Nr.. - o wartość.. pln Nr.. - o wartości.. pln Nr.. - o wartość.. pln, w związku z zamiarem regularnego używania przez preparatu SUPRANE (Desfluranum). 2. Roczny czynsz najmu strony ustalają na kwotę. zł netto za sztukę, płatny z dołu, każdorazowo po upływie roku od daty zawarcia umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia owi, na konto firmy. o numerze 3. W przypadku awarii lub uszkodzenia Przedmiotu najmu, powyższy czynsz naliczany będzie proporcjonalnie do ilości dni faktycznego okresu pełnej przydatności Przedmiotu najmu do używania i do ilości wynajętych parowników. 4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąś ze stron przed upływem pełnego roku, powyższy czynsz naliczany będzie proporcjonalnie do ilości dni faktycznego okresu najmu i do ilości wynajętych parowników. 5. Wydanie Przedmiotu najmu wraz z wszelką niezbędną dokumentacją, w tym dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie Przedmiotu najmu do obrotu i do używania, nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 6.. na swój koszt przeszkoli pracowników a w zakresie korzystania z Przedmiotu najmu. 7. Niniejsza umowa najmu jest zawarta na czas trwania umowy na dostawę produktu leczniczego Desfluran o nr./u/zp/

2 2 1. na swój koszt dostarczy i zainstaluje Przedmiot najmu w miejscu i o czasie ustalonym ze em. 2. Odbiór i instalacja Przedmiotu najmu zostanie potwierdzona przez protokołem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Podpisanie protokołu oznacza, że Przedmiot najmu jest gotowy do użytku, a nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 4. oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności związane z obsługa Przedmiotu najmu zapewnia, ze Przedmiot najmu jest w dobrej jakości, jest pozbawiony wad i spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia do obrotu i do używania. PRAWA I OBOWIĄZKI SZPITALA 3 1. zobowiązuje się używać Przedmiot najmu tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz wyłącznie w celu podawania pacjentom preparatów produkowanych przez firmę. (ze względu na kompatybilność Przedmiotu najmu z opakowaniem leku). 2. nie może oddać Przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania bez zgody firmy. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Prawo własności Przedmiotu najmu, na mocy niniejszej umowy, pozostanie po stronie firmy, niezależnie od długości okresu używania Przedmiotu najmu przez. Księgowanie i amortyzacja Przedmiotu najmu pozostaje gestii firmy wyraża zgodę na zmianę umiejscowienia i/lub instalacji Przedmiotu najmu w ramach prowadzonej działalności a lub osób z nim związanych. 5. ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu najmu. O każdym takim zdarzeniu zobowiązany jest poinformować firmę w ciągu 12 godzin od zdarzenia. 6. zobowiązany jest korzystać i utrzymywać Przedmiot najmu, zgodnie z wymogami producenta Przedmiotu najmu, które..dostarczy wraz z Przedmiotem najmu. 7. ponosi wszelkie koszty utrzymania Przedmiotu najmu podczas trwania umowy, z zastrzeżeniem ust zobowiązana jest zapewnić okresowe kalibracje (raz w roku) oraz naprawy Przedmiotu najmu, w tym gwarancyjne i pogwarancyjne. Naprawy wykonane będą niezwłocznie, nie później niż 14 dni od zgłoszenia przez a potrzeby ich wykonania. 9. Wszelkie koszty eksploatacji, okresowych kalibracji (raz w roku) i napraw, w tym gwarancyjnych i pogwarancyjnych lub nieobjętych gwarancją producenta Przedmiotu najmu ponosi.., chyba, że uszkodzenie lub zniszczenie wynika ze złej eksploatacji Przedmiotu najmu lub działania osób trzecich, za które ponosi odpowiedzialność. 10. Po wygaśnięciu umowy wyda firmie bez uprzedniego wezwania Przedmiot najmu w stanie niepogorszonym. nie jest odpowiedzialny za zużycie Przedmiotu najmu będącym następstwem zwykłego używania. Wydanie Przedmiotu najmu nastąpi w miejscu jego używania. Fakt wydania Sprzętu firmy.. zostanie potwierdzony przez złożenie podpisów przez przedstawicieli Stron na Protokole Zwrotu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W Protokole Zwrotu Strony określą stan techniczny Sprzętu w chwili wydania go firmie oraz ewentualne dodatkowe zastrzeżenia. PRAWA firmy. 4 2

3 . nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania postanowień instrukcji utrzymania lub rekomendowanego korzystania z Przedmiotu najmu lub innych dokumentów związanych z Przedmiotem najmu doręczonych owi. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5 1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony wyłączają możliwość cesji praw z niniejszej umowy. 3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. W razie istotnego naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać umowę za tygodniowym pisemnym wypowiedzeniem. 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 7. Umowa została sporządzona w dwóch oryginalnych, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla firmy.. i jednym dla a. 3

4 Załącznik nr 1 do Umowy najmu parownika środków anestetycznych między firmą.. a em PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU L.p. Nazwa sprzętu Numer seryjny Wyposażenie dodatkowe Uwagi Data odbioru Imię i nazwisko osoby dokonującej odbioru Podpis dokonującej odbioru osoby Podpis Firmy Parownik. Desfluran 2. Parownik..... Desfluran. 3. Parownik.. Desfluran Firma:.. 4

5 Załącznik nr 2 do Umowy najmu parownika środków anestetycznych między Firmą:.. a em PROTOKÓŁ ZWROTU SPRZĘTU L.p. Nazwa sprzętu Numer seryjny Wyposażenie dodatkowe Stan techniczny i inne uwagi Data zwrotu Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu Podpis osoby dokonującej zwrotu Podpis Firmy.. Firma:. 5

6 Załącznik nr 3 do Umowy najmu parownika środków anestetycznych między Firmą:.. a em PRODUKTY LECZNICZE PODAWANE PACJENTOM PRZY UŻYCIU SPRZĘTU L.p. Nazwa produktu leczniczego Oznaczenie 1. Desfluranum ( SUPRANE ) płyn do inhalacji wziewnej Firma: 6

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx

UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx zawarta w, dnia dd.mm.aaaa r. pomiędzy: STEN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 05 085 Kampinos, ul. Niepodległości 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo