MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Informacje ogólne 1. Adres strony internetowej zamawiającego 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2010r. nr 113 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez wykonawców. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez wykonawcę, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę wykonawców (umowa konsorcjum). 17. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ. 18. Nomenklatura I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

2 II. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 19 października 2012 r. III. Warunki udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składając ofertę, powinien przedłożyć wykaz, w którym wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na zrealizowaniu kampanii społecznej lub reklamowo promocyjno - informacyjnej w Internecie, o wartości minimum ,00 złotych brutto (dwieście tysięcy złotych brutto), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że ta usługa została wykonana należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawcy składając ofertę winni wykazać, że dysponują minimum 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i mają pełnić następujące funkcje w jego realizacji tj: a) Zarządzający Projektem posiadający wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami o charakterze promocyjno reklamowym, b) Osoba ds. kreacji posiadająca wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z tworzeniem kreacji reklamowej; c) Osoba ds. planowania i zakupu mediów posiadająca wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z planowaniem i/lub zakupem emisji w mediach. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający minimum jedną usługę polegającą na zrealizowaniu kampanii społecznej lub reklamowo promocyjno informacyjnej w Internecie, o wartości minimum ,00 złotych brutto (dwieście tysięcy złotych), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty

3 wykonania i odbiorcy wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załączy 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2 do niniejszego SIWZ oraz wstępną koncepcję kampanii zawierającą wszystkie elementy wyszczególnione w punkcie II ppkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy. 5. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6. V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, przy czym każdorazowo, niezwłocznie faks lub musi zostać potwierdzony pismem oraz każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1. Pani Karolina Kościerzyńska Specjalista w Departamencie Edukacji Ekologicznej, fax w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 2. Pani Dorota Liwarska Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego fax , - w sprawach formalnych

4 VI. Wymagania dotyczące wadium. Dla oferty nie jest wymagane wadium. VII. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania. 3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. IV SIWZ. 4. Ponadto do oferty należy załączyć Wstępną koncepcję kampanii przygotowaną zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt II ppkt 1 oraz materiały wymienione w punkcie II ppkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 6. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 10. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Nie otwierać przed dniem roku do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faxu 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 11 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE. 13. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 14. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr 32 (parter) 2. Termin składania ofert upływa dnia roku, o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu r., o godz. 12:15 X. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ.

5 XI. Poprawianie omyłek rachunkowych W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z poniższymi zasadami: 1. w przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. XII. Kryteria wyboru oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: - Cena brutto - (25 %), - Ocena propozycji kreatywnych - (40 %) - Ocena planu mediów (35 %) Kryterium ceny brutto (25 pkt): Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru (25 pkt): Cbn/Cba x 25 pkt = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto gdzie: Cbn - Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto Cba - Cena brutto oferty aktualnie ocenianej 1.2. Kryterium oceny propozycji kreatywnych (40 pkt): Dostosowanie kreacji strony Internetowej do graficznych form Zamawiającego określonych w pkt. I ppkt 14 zał. 1 do SIWZ (max 6 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób zaadoptowania do kampanii obowiązującej wizualizacji tegorocznej kampanii. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt wizualizacja strony internetowej nawiązuje do logo ETZT kształtem, kolorem i formą, 1-3 pkt kreacja pozostałych materiałów/narzędzi nawiązuje do ogólnej kreacji kampanii ETZT na rok 2012 kształtem, kolorem i formą Funkcjonalność i forma narzędzi kampanii (max 20 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w pkt I ppkt. 13 załącznika nr pkt atrakcyjna forma filmu z udziałem celebryty (na podstawie storyboardów), w tym ocena wiarygodności i atrakcyjności celebryty, oraz skojarzenie go z tematem motoryzacji, 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania symulatora jazdy ekologicznej 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji egzaminacyjnej, 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji do tworzenia dyplomu ukończenia kursu celebryty oraz dyplomu, 1-3 pkt podjęcie współpracy z blogerem prowadzącym popularnego bloga, ocenie podlega uzasadnienie wyboru bloga 1-3 pkt dodatkowe działania zaproponowane przez Wykonawcę, ocenie podlegać będzie atrakcyjna, nowatorska forma, funkcjonalność i stopień zaangażowania odbiorcy Dopasowanie propozycji działań w ramach kampanii do charakterystyki grupy docelowej (max 9 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w pkt I ppkt. 5 załącznika nr 1 do SIWZ. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt projekty odwołują się do standardowych zainteresowań grupy docelowej, 1-3 pkt projekty zawierają argumenty motywujące grupę docelową do zmiany zachowań,

6 1-3 pkt propozycje wchodzą w interakcję i angażują odbiorcę Wyjątkowość (max 5 pkt) Kryterium oznacza, że propozycja kampanii posiada walor unikalności, wyróżnia się od innych obecnie emitowanych kampanii promocyjnych w Internecie. Premiowane będą kampanie kreatywne (angażujące odbiorcę, wykorzystujące potencjał kreatywny emitowanego przekazu, lokujące kampanię w ciekawym kontekście, wykorzystujące kontekst danego medium internetowego, aby zapewnić kampanii silniejsze oddziaływanie). Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-2 pkt projekt w interesujący sposób, za pośrednictwem ciekawie ujętych i różnorodnych treści przekazuje przesłanie kampanii, 1-3 pkt projekt zawiera nowatorskie pomysły i niespotykane formy internetowe, 1.3. Kryterium oceny planu mediów (35 pkt): Liczba unikalnych użytkowników maksymalnie 15 pkt według wzoru: LUUa / LUUn x 15 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę unikalnych użytkowników całej kampanii LUUa liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LUUn - liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie unikalnych użytkowników Liczba odsłon dla całej kampanii maksymalnie 8 pkt według wzoru: LOa / LOn x 8 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę odsłon LOa liczba odsłon przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOn liczba odsłon przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, które zobaczą film instruktażowy z udziałem celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOFa / LOFn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOFa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOFn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, do których zostanie przesłany certyfikat uczestnictwa w kursie celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba nowych fanów profilu na portalu społecznościowym maksymalnie 2 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 2 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę fanów LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (przyznaną w ramach kryteriów ceny brutto, oceny propozycji kreatywnych i oceny planu mediów). Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100,00 punktów. Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

7 XIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji kampanii. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne. XIV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 1. Istotne postanowienia dotyczące zawartej umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, która będzie zawarta z wybranym Wykonawcą w zakresie: zmiany harmonogramu emisji reklam i realizacji innych działań w Internecie, o ile nie wpłynie to na zmniejszenie zasięgu zmiany katalogu mediów, o ile nie wpłynie to na zmniejszenie zasięgu. XV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakie mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN. Warszawa, dnia r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 2. Formularz oferty Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat Załącznik nr Wykaz osób Załącznik nr 6 7. Wzór umowy Załącznik nr 7 8. Logo kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 9. Kreacje tegorocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) 2. Informacja o projekcie w ramach którego realizowana jest kampania internetowa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską. W dniach września tysiące europejskich miast wprowadza ulepszenia związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego oraz udogodnienia dla rowerzystów i pieszych. W tym czasie prowadzone są także akcje edukacyjne mające na celu zmianę świadomości i zachowań społecznych w kierunku racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze i chodzenia piechotą. Zarówno największe miasta Polski, jak i te małe oferują swoim mieszkańcom specjalne atrakcje np. pikniki rodzinne i festyny, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, wypożyczalnie rowerów. Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wpisują się w cele zapisane w strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa Z badań PBS DGA przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2010 r. wynika, że kierowcy postrzegają kampanię ETZT jako zachętę do rezygnacji z korzystania z samochodu na jeden dzień. Kampania powinna uświadomić kierowcom, że jeśli jadą samochodem to powinni jeździć zgodnie z zasadami eko jazdy, która pozwala oszczędzić pieniądze oraz zmniejszyć negatywny wpływ samochodów osobowych na środowisko. Jeśli jednak mogą to powinni podróżować komunikacją miejską najlepsza eko jazda to jazda komunikacją miejską. 3. Hasło kampanii Tegoroczne hasło kampanii: Zostań ekojeźdźcem zostało przystosowane na potrzeby kampanii w Polsce. 4. Pozostałe komponenty kampanii 4.1. kampania radiowa spoty i działania niestandardowe w radiu, 4.2. naklejki na autobusy i tramwaje promujące ideę kampanii (baza dla kreacji kampanii w Internecie), 4.3. plakaty rozwieszone w miastach biorących udział w kampanii (ok. 100 miast w Polsce). 5. Grupa docelowa kampanii 5.1. kobiety i mężczyźni, lat, 5.3. kierowcy samochodów osobowych, 5.4. mieszkańcy miast (pow. 20 tyś. mieszkańców), 5.5. użytkownicy Internetu, 5.6. cenią wygodę, komfort życia, szybkość przemieszczania się, 5.7. chcą być nowocześni, modni, lepiej postrzegani, 5.8. otwarci na korzystne dla nich nowatorskie rozwiązania. 6. Charakter i osobowość kampanii w Internecie 6.1. bezpośredni - odwołująca się do konkretnych argumentów i znanych odbiorcom sytuacji, 6.2. angażujący odbiorców, 6.3. interaktywny tzn. stymulująca do komunikacji, dzielenia się opiniami, przypadkami z życia oraz poszukiwania dalszych informacji,

9 6.4. uwzględniający aspekt ekonomiczny tzn. aby odbiorcy widzieli konkretne korzyści ekonomiczne wynikające ze zmiany zachowań, 6.5. informacyjny przekazanie informacji nt. środowiska w kontekście jazdy samochodem w sposób ekologiczny, 6.6. autentyczny i wiarygodny - przedstawiać zagadnienia zgodnie z prawdą, 6.7. przyjazny. 7. Cechy kluczowe kampanii w Internecie 7.1. Kampania ma być zarazem kampanią edukacyjną (informacyjną) i promocyjną. Ma łączyć element zdobywania wiedzy z elementem zmiany zachowania. Najważniejszym celem kampanii jest zmiana zachowań, tj jazda samochodem wg zasad eko jazdy, korzystanie z komunikacji miejskiej, jeśli to tylko możliwe, ograniczenie korzystania z samochodu Zmiana postępowania może nastąpić tylko wtedy, gdy odbiorcy będą wiedzieli, dlaczego i jak mają swoje zachowania zmienić, stąd potrzeba komponentu edukacyjnego. Argumentacja powinna być zaprezentowana w sposób: emocjonalny, bliski odbiorcy i angażujący Niestandardowe działania powinny angażować odbiorcę, prowokować do interakcji i pozostać w pamięci odbiorcy. Odbiorca powinien utożsamiać się z kampanią. Jego indywidualne zachowania i wybory mają wpływ na środowisko Kreacja kampanii powinna nawiązywać do logo ETZT. Forma i kolorystyka logo od lat jest niezmienna. Powinna towarzyszyć stronie Internetowej, która będzie stanowić stały element kampanii, również podczas przyszłych kampanii. Kreacja powinna ponadto uwzględniać tegoroczną kreację (zmienia się w każdym roku) na pozostałych polach. 8. Kampania ma poruszać następujące zagadnienia: 8.1. nauka ekologicznej jazdy Większość kierowców nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Marzenia o komforcie, niezależności oraz podwyższeniu statusu społecznego związane z zakupem własnego pojazdu mają odzwierciedlenie w codziennym życiu. Kierowcy przyzwyczajają się do jazdy samochodem tak bardzo, że trudno im zrezygnować na stałe z tego środka transportu. Kampania powinna zachęcać do racjonalnego korzystania z samochodów osobowych (gdy musimy jechać samochodem stosujmy zasady ekojazdy). Ekojazda to technika jazdy, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, emisję gazów cieplarnianych i liczbę wypadków drogowych. Ekojazda oznacza płynną i bezpieczną jazdę umożliwiającą, przy uwzględnieniu warunków ruchu drogowego, oszczędności paliwa rzędu 5-10% i to bez wydłużenia czasu jazdy. Niewielka zmiana sposobu kierowania pojazdem, wykorzystująca możliwości nowych silników, przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy rezygnacja z jazdy samochodem osobowym na rzecz komunikacji miejskiej Jeżeli tylko możemy zrezygnować z jazdy samochodem wybierzmy alternatywne rozwiązanie. Jazda komunikacją miejską to jedna z ekologicznych alternatyw. 9. Założenia kampanii, które muszą być uwzględniane przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji: 9.1. Zasięg kampanii: ogólnopolski, 9.2. Czas trwania kampanii: 3 września 28 września 2012 r Nieprzekraczalny termin zakończenia prac (tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po akceptacji raportu końcowego, przekazaniu wszystkich materiałów graficznych oraz haseł i wytycznych potrzebnych do dalszego prowadzenia strony kampanii przez Zamawiającego) to 19 października 2012r.

10 10. Cel kampanii Główny cel Racjonalne, korzystanie z samochodów osobowych (w tym z zasadami ekojazdy), a także rezygnacja z jazdy samochodem gdy to tylko możliwe na rzecz komunikacji miejskiej. 11. Zakładany efekt kampanii korzyści dla odbiorcy kampanii: oszczędność pieniędzy zmiana sposobu prowadzenia samochodu przynosi realne oszczędności dzięki mniejszemu spalaniu, moda przynależność do grupy modnych i rozsądnych kierowców, lepsza samoocena - jestem lepszym człowiekiem, nie myślę tylko o sobie, awans społeczny staję się ekspertem w coraz bardziej popularnej dziedzinie i mogę poruszyć ten temat w towarzystwie, poprawa stanu środowiska naturalnego pod wpływem wzrostu świadomości ekologicznej, odbiorca kampanii powinien przyswoić następujące postawy: jeśli to konieczne jadę samochodem, ale tylko zgodnie z zasadami jazdy ekologicznej jeśli tylko to możliwe zamieniam samochód na komunikację miejską. 12. Sposób realizacji kampanii: Komunikat powinien być przekonujący, zawierać konkretne, realne, wiarygodne aspekty/fakty odnoszące się do korzyści wynikających z ekologicznej jazdy samochodem oraz korzystania z komunikacji publicznej. Oryginalny, jasny i czytelny przekaz powinien przykuwać uwagę, pozostawać w pamięci i nie być przesycony zawartością merytoryczną. Przekaz wzbudzi emocje przy uwzględnieniu aspektu środowiskowego i ekonomicznego. Kampania powinna wykorzystywać obok form standardowych również formy niestandardowe, zmuszające odbiorcę do interakcji. Spójna wizualizacja kampanii zostanie zorientowana wokół hasła kampanii. Wizualizacja będzie nawiązywać do kreacji kampanii (patrz I pkt 7.4). 13. Narzędzia do realizacji kampanii: strona internetowa Ma posiadać funkcję użytkową. Wizualizacja strony powinna korespondować z kreacją całej kampanii. Strona musi pozytywnie przejść walidację w Markup Validation Service (W3.org) lub równoważnej Kluczowe elementy strony: darmowy kurs ekojazdy przeprowadzony przez celebrytę (osoba wiarygodna, znana, rozpoznawalna, budząca pozytywne emocje, kojarzona z tematem motoryzacji), część teoretyczna - kluczowe zasady jazdy ekologicznej przedstawione przez celebrytę w przystępnej formie krótkiego filmu instruktażowego, bądź kilku filmów (w sumie nie krótsze niż 3 min.), część praktyczna - symulator jazdy ekologicznej wizualizacja deski rozdzielczej, pedałów, skrzyni biegów, itp. Jeśli jedziesz niezgodnie z zasadami wskazówki celebryty podpowiadają co zrobić, by poprawić swoją jazdę, egzamin po prawidłowym przejechaniu wskazanego odcinka trasy, udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania i zalogowaniu, na wskazany przez uczestnika kursu adres wysyłany jest imienny certyfikat zakończenia kursu celebryty, np. w formie naklejki na tylną szybę. Z każdego narzędzia strony można korzystać oddzielnie, bez konieczności brania udziału w kursie. Po zakończeniu kampanii kurs będzie aktywny, z wyjątkiem wysyłania certyfikatu (ten do pobrania) Dodatkowe elementy strony: miejsce na spoty radiowe (spoty zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy), sekcja zawierająca informacje o akcji, tj. o charakterze kampanii, organizatorze, celach akcji. Sekcja powinna być dostępna z nawigacji głównej strony i zawierać informacje o ETZT, informacje dotyczące korzyści z jazdy zgodnie z zasadami ekojazdy, grafiki i zdjęcia ilustrujące temat.

11 przechodząca baza zdjęć/plakatów z ETZT z lat ubiegłych w całej Polsce (zdjęcia zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy), odnośnik do profilu na portalu społecznościowym elementy identyfikacyjne kampanii uzgodnione z Zamawiającym (logotypy, hasła, odnośniki do innych stron) inne elementy strony zaproponowane przez Wykonawcę. Zadaniem Wykonawcy będzie ponadto stworzenie konta Google Analytics lub równoważnego, pozwalającego na śledzenie ruchu na stronie. Konto powinno zostać stworzone niezwłocznie po uruchomieniu strony. Hasła dostępu do konta zostaną przekazane Zamawiającemu zaraz po jego utworzeniu. Przekazanie pełnego kodu strony wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi (grafiki, elementy flash, skryptami i wskazówkami w jaki sposób Zamawiający przedłuży domenę) Zamawiającemu nastąpi po zakończeniu kampanii, przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający stanie się tym samym właścicielem domeny, który samodzielnie będzie wprowadzał zmiany na stronie również po zakończeniu kampanii, bez konieczności przenoszenia strony na serwer Zamawiającego. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca dokona przeniesienia strony w przyszłości na serwer Zamawiającego zapewniając wszystkie niezbędne zasoby i licencje Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Prowadzenie profilu Ministerstwa Środowiska jako profilu kampanii przez zamieszczanie informacji w przystępnej, lekkiej formie (zdjęcia, filmy, quizy, etc.). Dodatkowe działania społecznościowe powinny zostać zaproponowane przez Wykonawcę. Działania na portalu powinny mieć jedynie charakter wspierający, typu aplikacja do tworzenia spersonalizowanych, zabawnych obrazków do udostępniania bądź równoważne Blogosfera Podjęcie współpracy z popularnymi polskimi blogerami. Blogerzy poruszyli by temat sposobów i korzyści płynących z jazdy ekologicznej w ramach swoich blogów Display Banery zostaną przygotowane na podstawie przekazanej kreacji tegorocznej kampanii (projekty w załączeniu). Reklama powinna w dużej mierze być zagregowana na portalach motoryzacyjnych, zamieszczona w pierwszej sekwencji od góry (tj. widoczna bez konieczności przewijania). Kampania ma przebiegać na portalach i serwisach internetowych, które zapewnią wysoki zasięg kampanii i zaangażowanie odbiorców Wyszukiwarki i sieci kontekstowe Wykorzystanie jednej z największych wyszukiwarek, którą wspomogą sieci kontekstowe. Skierowanie reklam tekstowo-graficznych na wyszukiwarkę grafik oraz reklam tekstowych Inne dodatkowe narzędzia zaproponowane przez Wykonawcę w ramach całej kampanii. Nie dopuszcza się stosowania form marketingu niezgodnych z przepisami prawa i zasadami etyki PR. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu (z odpowiednim wyprzedzeniem) co najmniej 5 artykułów, które zostaną przesłane do dziennikarzy przez Zamawiającego. Artykuły będą dotyczyły bieżących działań w ramach kampanii oraz głównych tematów. 14. Materiały obowiązkowe do wykorzystania przez Wykonawcę Logo Ministerstwa Środowiska - wraz z księgą znaku dostępne na stronie: Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z księgą znaku oraz informacją: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępne na stronie: Logo kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu Kreacje tegorocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

12 II. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 1. Wykonawca przygotuje i przedstawi w ofercie wstępną koncepcję kampanii w rozbiciu na: Cena brutto Liczba osób, które zobaczą film z udziałem celebryty Liczba osób, które ukończą kurs i otrzymają certyfikat Liczba UU podczas trwania kampanii Całkowita liczba odsłon kampanii Imię i nazwisko proponowaneg o celebryty wraz z uzasadnieniem wyboru Liczba nowych fanów profilu MŚ na portalu społecznościowym 2. Wykonawca przygotuje i przedstawi w ofercie następujące materiały: 2.1. wstępna koncepcja graficzna strony internetowej wraz z opisem (nawiązuje do grafiki logo ETZT), 2.2. wstępna koncepcja graficzna symulatora jazdy ekologicznej wraz z opisem (nawiązuje do grafiki logo ETZT), 2.3. wstępna koncepcja graficzna aplikacji egzaminacyjnej wraz z opisem (nawiązuje do grafiki logo ETZT), 2.4. wstępna koncepcja graficzna aplikacji do tworzenia certyfikatu ukończenia kursu celebryty oraz dyplomu, wraz z opisem (nawiązuje do grafiki logo ETZT), 2.5. wstępna koncepcja graficzna pozostałych materiałów (w szerokim zakresie wykorzystuje kreację kampanii ETZT na rok 2012), 2.6. scenariusz filmu z udziałem celebryty w formie storyboardów, 2.7. adres bloga/blogów z którym/mi Wykonawca podejmie współpracę oraz podanie zakresu współpracy i uzasadnienia wyboru, 2.8. charakterystyka dodatkowych działań zaproponowanych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca przygotuje i przedstawi ponadto: 3.1. Analizę korzystania z Internetu przez wskazaną grupę docelową, 3.2. Projekt wstępnego media planu kampanii, który powinien uwzględniający: Wybór konkretnych kanałów realizacji działań w Internecie (np. blogi, serwisy tematyczne, itp., uzasadnienie wyboru kanałów na podstawie najbardziej aktualnych badań) wraz z informacją o:sposobie realizacji innych działań w Internecie; Harmonogram emisji reklam i realizacji innych działań w Internecie; 4. Wykonawca powinien uwzględnić: 4.1. Kampania musi realizować wszystkie cele, wymienione w rozdziale I pkt. 10, 4.2. Wykonawca będzie zobowiązany osiągnąć wskaźnik całkowitego zasięgu kampanii zaprezentowany w ofercie, przy maksymalnym dopuszczalnym odchyleniu (-) 5%. Przed przygotowaniem projektów reklamy internetowej Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę rozwiązania techniczne oraz parametry, które umożliwią emisję reklamy internetowej; 4.3. Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę możliwość dostosowania projektu reklamy do oferowanych form emisji bez utraty jakości i czytelności przekazu; 4.4. Wykonawca będzie musiał skierować do emisji/publikacji/dystrybucji materiały reklamowe zaakceptowane przez Zamawiającego w formatach wymaganych przez media. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru nad emisją/ publikacją/ dystrybucją materiałów reklamowych zgodnie z planem mediów i harmonogramem produkcji zaakceptowanym przez Zamawiającego (Wykonawca będzie

13 zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich odstępstwach od planu mediów podczas emisji, publikacji czy dystrybucji materiałów reklamowych); 4.5. Zakup powierzchni w Internecie nastąpi zgodnie z zaakceptowanymi planami mediów, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego; 4.6. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania kampanii zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami i harmonogramem; 4.7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wszystkich dodatkowych kreacji przygotowanych w ramach kampanii w tym do wykorzystywania wizerunku celebryty na stronie internetowej również po zakończeniu kampanii(z wyjątkiem kreacji przekazanej przez Zamawiającego) Po zakończeniu kampanii Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do prowadzenia strony internetowej kampanii. 5. Monitoring kampanii 5.1. Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu kampanii przez cały czas jej trwania i udzielania Zamawiającemu informacji na temat aktualnego stanu kampanii, w postaci dwóch raportów z realizacji kampanii. Elementy obligatoryjne raportów: strona internetowa kampanii: liczba wejść na stronę, liczba odwiedzin bezpośrednich strony internetowej kampanii, liczba wejść przez inne strony - proszę podać adresy tych stron, średni czas spędzony na stronie; liczba osób korzystających z narzędzi zamieszczonych na stronie Internetowej, tj. filmu, symulatora, aplikacji egzaminacyjnej; liczba osób, do których zostały przesłane certyfikaty ukończenia kursu; portal społecznościowy: liczba wejść na profil, liczba odwiedzin bezpośrednich profilu, liczba wejść przez inne profile, liczba fanów, średni czas spędzony na profilu, analiza komentarzy umieszczonych na profilu; wiodące wyszukiwarki i sieci kontekstowe: liczba wejść na stronę, średni czas spędzony na stronie Po zakończeniu emisji reklam w Internecie i zrealizowaniu działań w Internecie, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu końcowego zbiorczego raportu zawierającego podsumowanie dotyczące efektywności kampanii. Elementy obligatoryjne raportu: dokładny harmonogram kampanii oraz całkowita liczba kontaktów z wybranymi formami promocji, całkowity zasięg kampanii w grupie docelowej w następującym ujęciu: zasięg kampanii jako liczba unikalnych użytkowników, zasięg kampanii jako szacowane procentowe dotarcie do grupy docelowej, szczegółowe wskaźniki dla całej kampanii w odniesieniu do tych miejsc w Internecie, dla których jest to możliwie, stosownie do wybranego medium, w tym przede wszystkim: liczba odwiedzin na stronie docelowej (unikalni użytkownicy), liczba użytkowników powracających, liczba osób, które przekazały dane osobowe (np. logujących się na stronę kampanii), średni czas spędzony w witrynie, całkowita liczba kontaktów z graficznymi formami promocji, średni koszt dotarcia do jednego unikalnego użytkownika, średni koszt przejścia na stronę docelową, średni koszt kontaktu z narzędziami dostępnymi na stronie,

14 Wskaźniki opisujące poszczególne formy reklamy oraz innych działań przedstawionych w ofercie, w tym: format reklam, liczba użytkowników np. liczba osób, które zetknęły się z grafiką na blogu itp., w zależności od wybranych narzędzi, liczba odsłon, np. liczba wyświetleń reklamy na forach tematycznych, liczba kliknięć tj. aktywnych działań, liczba fanów na portalu społecznościowym projektu, nominalna i procentowa liczba przejść na stronę docelową, średni czas spędzony na stronie docelowej, średni koszt dotarcia do użytkownika, komplementarna ocena realizacji ilościowych i jakościowych celów kampanii (dotarcie a zaangażowanie odbiorców) wraz z rekomendacjami co do dalszych działań promocyjnych w Internecie Po zakończonej kampanii Wykonawca będzie zobowiązany ponadto: przekazać Zamawiającemu na odpowiednich nośnikach komplet wszystkich materiałów w wersjach ostatecznych przeznaczonych do emisji/publikacji/dystrybucji, do nadzoru nad emisją/publikacją/dystrybucją produktów kampanii reklamowej w Internecie zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego mediaplanem i harmonogramem działań, do dostarczenia raportu z Google Analytics lub równoważnego dotyczącego ruchu z kampanii, do dostarczenia raportu od sieci w ramach której nastąpiła emisja reklam, do dostarczenia raportu nadania wysyłki certyfikatów do wskazanej w ofercie liczby osób. III. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: Cena brutto - (25%), Ocena propozycji kreatywnych - (40%), Ocena planu mediów (35%) Kryterium ceny brutto (25 pkt): Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru (25 pkt): Cbn/Cba x 25 pkt = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto gdzie: Cbn - Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto Cba - Cena brutto oferty aktualnie ocenianej 2.2. Kryterium oceny propozycji kreatywnych (40 pkt): Dostosowanie kreacji strony Internetowej do graficznych form Zamawiającego określonych w pkt.14 (zał. do SIWZ) (max 6 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób zaadoptowania do kampanii obowiązującej wizualizacji tegorocznej kampanii. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt wizualizacja strony internetowej nawiązuje do logo ETZT kształtem, kolorem i formą, 1-3 pkt kreacja pozostałych materiałów/narzędzi nawiązuje do ogólnej kreacji kampanii ETZT na rok 2012 kształtem, kolorem i formą Funkcjonalność i forma narzędzi kampanii (max 20 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w I pkt. 13 niniejszego załącznika. 1-5 pkt atrakcyjna forma filmu z udziałem celebryty (na podstawie storyboardów), w tym ocena wiarygodności i atrakcyjności celebryty, oraz skojarzenie go z tematem motoryzacji,

15 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania symulatora jazdy ekologicznej 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji egzaminacyjnej, 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji do tworzenia dyplomu ukończenia kursu celebryty oraz dyplomu, 1-3 pkt podjęcie współpracy z blogerem prowadzącym popularnego bloga, ocenie podlega uzasadnienie wyboru bloga 1-3 pkt dodatkowe działania zaproponowane przez Wykonawcę, ocenie podlegać będzie atrakcyjna, nowatorska forma, funkcjonalność i stopień zaangażowania odbiorcy Dopasowanie propozycji działań w ramach kampanii do charakterystyki grupy docelowej (max 9 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w I pkt. 5 niniejszego załącznika. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt projekty odwołują się do standardowych zainteresowań grupy docelowej, 1-3 pkt projekty zawierają argumenty motywujące grupę docelową do zmiany zachowań, 1-3 pkt propozycje wchodzą w interakcję i angażują odbiorcę Wyjątkowość (max 5 pkt) Kryterium oznacza, że propozycja kampanii posiada walor unikalności, wyróżnia się od innych obecnie emitowanych kampanii promocyjnych w Internecie. Premiowane będą kampanie kreatywne (angażujące odbiorcę, wykorzystujące potencjał kreatywny emitowanego przekazu, lokujące kampanię w ciekawym kontekście, wykorzystujące kontekst danego medium internetowego, aby zapewnić kampanii silniejsze oddziaływanie). Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-2 pkt projekt w interesujący sposób, za pośrednictwem ciekawie ujętych i różnorodnych treści przekazuje przesłanie kampanii, 1-3 pkt projekt zawiera nowatorskie pomysły i niespotykane formy internetowe, 2.3. Kryterium oceny planu mediów (35 pkt): Liczba unikalnych użytkowników maksymalnie 15 pkt według wzoru: LUUa / LUUn x 15 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę unikalnych użytkowników całej kampanii LUUa liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LUUn - liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie unikalnych użytkowników Liczba odsłon dla całej kampanii maksymalnie 8 pkt według wzoru: LOa / LOn x 8 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę odsłon LOa liczba odsłon przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOn liczba odsłon przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, które zobaczą film instruktażowy z udziałem celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOFa / LOFn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOFa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOFn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, do których zostanie przesłany certyfikat uczestnictwa w kursie celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej

16 LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba nowych fanów profilu na portalu społecznościowym Ministerstwa Środowiska maksymalnie 2 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 2 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę fanów LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (przyznaną w ramach kryteriów ceny brutto, oceny propozycji kreatywnych i oceny planu mediów). Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100,00 punktów. Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Środowiska otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł brutto na realizację przedmiotowego zamówienia.

17 Załącznik nr 2... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Środowiska My, niżej podpisani:... działając w imieniu i na rzecz:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach: 1. CENA: CENA BRUTTO:...PLN Słownie PLN: Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) Termin realizacji zamówienia do 19 października 2012 r.

18 Liczba osób, które zobaczą film z udziałem celebryty Liczba osób, które ukończą kurs i otrzymają certyfikat Liczba UU podczas trwania kampanii Całkowita liczba odsłon kampanii Imię i nazwisko proponowanego celebryty wraz z uzasadnieniem wyboru Liczba nowych fanów profilu MŚ na portalu społecznościowym Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Do oferty załączamy następujące dokumenty: Dane Wykonawcy: Nazwa:... Adres... Tel./fax/ , dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

19 Załącznik nr 3... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) MY, NIŻEJ PODPISANI.. działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres firmy):.... oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.., dnia... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną)

20 Załącznik nr 4.. (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy): Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz ) Osoby fizyczne składają dodatkowo oświadczenie, którego treść zamieszczono poniżej: Ja niżej podpisany (podpisana)... oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.)...., dnia..., dnia (podpis Wykonawcy)

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2013-10-14 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie programu motywacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie na potrzeby ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego - Sezon na Śląskie Numer ogłoszenia: 213893-2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z Realizacja usług promocyjnych związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie dla Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl 1 z 5 2015-07-31 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl Poznań: Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii mediowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-04-09 12:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług konsultingowych (doradczych) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl 1 z 5 2015-02-27 13:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii w Internecie poświęconej promocji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state - pod nazwą postępowania. Gdynia: Sukcesywna dostawa oleju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 6 2011-07-21 13:02 Poznań: Obsługa Miasta Poznania w zakresie Public Relations. Numer ogłoszenia: 210632-2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch filmów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Odrzechowa Sp. z o.o. ogłasza. przetarg. nieograniczony

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Odrzechowa Sp. z o.o. ogłasza. przetarg. nieograniczony 1 na: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony Produkcję filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego: Restytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl 1 z 5 2015-07-09 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-21 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Usługa zaprojektowania i wykonania serwisu: PLAKATOTEKA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

dźwiękowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

dźwiękowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-07-14 16:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: realizacja koncepcji oraz wykonanie scenariusza

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo