MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Informacje ogólne 1. Adres strony internetowej zamawiającego 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2010r. nr 113 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez wykonawców. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez wykonawcę, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę wykonawców (umowa konsorcjum). 17. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ. 18. Nomenklatura I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

2 II. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 19 października 2012 r. III. Warunki udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składając ofertę, powinien przedłożyć wykaz, w którym wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na zrealizowaniu kampanii społecznej lub reklamowo promocyjno - informacyjnej w Internecie, o wartości minimum ,00 złotych brutto (dwieście tysięcy złotych brutto), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokument potwierdzający, że ta usługa została wykonana należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawcy składając ofertę winni wykazać, że dysponują minimum 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i mają pełnić następujące funkcje w jego realizacji tj: a) Zarządzający Projektem posiadający wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami o charakterze promocyjno reklamowym, b) Osoba ds. kreacji posiadająca wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z tworzeniem kreacji reklamowej; c) Osoba ds. planowania i zakupu mediów posiadająca wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z planowaniem i/lub zakupem emisji w mediach. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający minimum jedną usługę polegającą na zrealizowaniu kampanii społecznej lub reklamowo promocyjno informacyjnej w Internecie, o wartości minimum ,00 złotych brutto (dwieście tysięcy złotych), z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty

3 wykonania i odbiorcy wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załączy 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2 do niniejszego SIWZ oraz wstępną koncepcję kampanii zawierającą wszystkie elementy wyszczególnione w punkcie II ppkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy. 5. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6. V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, przy czym każdorazowo, niezwłocznie faks lub musi zostać potwierdzony pismem oraz każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1. Pani Karolina Kościerzyńska Specjalista w Departamencie Edukacji Ekologicznej, fax w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 2. Pani Dorota Liwarska Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego fax , - w sprawach formalnych

4 VI. Wymagania dotyczące wadium. Dla oferty nie jest wymagane wadium. VII. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania. 3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. IV SIWZ. 4. Ponadto do oferty należy załączyć Wstępną koncepcję kampanii przygotowaną zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt II ppkt 1 oraz materiały wymienione w punkcie II ppkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do SIWZ. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 6. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 10. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Nie otwierać przed dniem roku do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faxu 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 11 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE. 13. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 14. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr 32 (parter) 2. Termin składania ofert upływa dnia roku, o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu r., o godz. 12:15 X. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ.

5 XI. Poprawianie omyłek rachunkowych W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z poniższymi zasadami: 1. w przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. XII. Kryteria wyboru oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: - Cena brutto - (25 %), - Ocena propozycji kreatywnych - (40 %) - Ocena planu mediów (35 %) Kryterium ceny brutto (25 pkt): Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru (25 pkt): Cbn/Cba x 25 pkt = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto gdzie: Cbn - Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto Cba - Cena brutto oferty aktualnie ocenianej 1.2. Kryterium oceny propozycji kreatywnych (40 pkt): Dostosowanie kreacji strony Internetowej do graficznych form Zamawiającego określonych w pkt. I ppkt 14 zał. 1 do SIWZ (max 6 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób zaadoptowania do kampanii obowiązującej wizualizacji tegorocznej kampanii. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt wizualizacja strony internetowej nawiązuje do logo ETZT kształtem, kolorem i formą, 1-3 pkt kreacja pozostałych materiałów/narzędzi nawiązuje do ogólnej kreacji kampanii ETZT na rok 2012 kształtem, kolorem i formą Funkcjonalność i forma narzędzi kampanii (max 20 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w pkt I ppkt. 13 załącznika nr pkt atrakcyjna forma filmu z udziałem celebryty (na podstawie storyboardów), w tym ocena wiarygodności i atrakcyjności celebryty, oraz skojarzenie go z tematem motoryzacji, 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania symulatora jazdy ekologicznej 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji egzaminacyjnej, 1-3 pkt forma, kreacja i prostota użytkowania aplikacji do tworzenia dyplomu ukończenia kursu celebryty oraz dyplomu, 1-3 pkt podjęcie współpracy z blogerem prowadzącym popularnego bloga, ocenie podlega uzasadnienie wyboru bloga 1-3 pkt dodatkowe działania zaproponowane przez Wykonawcę, ocenie podlegać będzie atrakcyjna, nowatorska forma, funkcjonalność i stopień zaangażowania odbiorcy Dopasowanie propozycji działań w ramach kampanii do charakterystyki grupy docelowej (max 9 pkt) W kryterium oceniany będzie sposób realizacji wymogów opisanych w pkt I ppkt. 5 załącznika nr 1 do SIWZ. Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-3 pkt projekty odwołują się do standardowych zainteresowań grupy docelowej, 1-3 pkt projekty zawierają argumenty motywujące grupę docelową do zmiany zachowań,

6 1-3 pkt propozycje wchodzą w interakcję i angażują odbiorcę Wyjątkowość (max 5 pkt) Kryterium oznacza, że propozycja kampanii posiada walor unikalności, wyróżnia się od innych obecnie emitowanych kampanii promocyjnych w Internecie. Premiowane będą kampanie kreatywne (angażujące odbiorcę, wykorzystujące potencjał kreatywny emitowanego przekazu, lokujące kampanię w ciekawym kontekście, wykorzystujące kontekst danego medium internetowego, aby zapewnić kampanii silniejsze oddziaływanie). Możliwe punkty do otrzymania w ramach tego kryterium: 1-2 pkt projekt w interesujący sposób, za pośrednictwem ciekawie ujętych i różnorodnych treści przekazuje przesłanie kampanii, 1-3 pkt projekt zawiera nowatorskie pomysły i niespotykane formy internetowe, 1.3. Kryterium oceny planu mediów (35 pkt): Liczba unikalnych użytkowników maksymalnie 15 pkt według wzoru: LUUa / LUUn x 15 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę unikalnych użytkowników całej kampanii LUUa liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LUUn - liczba unikalnych użytkowników przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie unikalnych użytkowników Liczba odsłon dla całej kampanii maksymalnie 8 pkt według wzoru: LOa / LOn x 8 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę odsłon LOa liczba odsłon przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOn liczba odsłon przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, które zobaczą film instruktażowy z udziałem celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOFa / LOFn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOFa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOFn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba osób, do których zostanie przesłany certyfikat uczestnictwa w kursie celebryty maksymalnie 5 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 5 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę osób LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku Liczba nowych fanów profilu na portalu społecznościowym maksymalnie 2 pkt według wzoru: LOCa / LOCn x 2 pkt = liczba punktów przyznana za liczbę fanów LOCa liczba osób przewidywana w ofercie aktualnie ocenianej LOCn liczba osób przewidywana w ofercie o najwyższej liczbie odsłon Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (przyznaną w ramach kryteriów ceny brutto, oceny propozycji kreatywnych i oceny planu mediów). Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100,00 punktów. Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

7 XIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji kampanii. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne. XIV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 1. Istotne postanowienia dotyczące zawartej umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, która będzie zawarta z wybranym Wykonawcą w zakresie: zmiany harmonogramu emisji reklam i realizacji innych działań w Internecie, o ile nie wpłynie to na zmniejszenie zasięgu zmiany katalogu mediów, o ile nie wpłynie to na zmniejszenie zasięgu. XV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakie mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN. Warszawa, dnia r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 2. Formularz oferty Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat Załącznik nr Wykaz osób Załącznik nr 6 7. Wzór umowy Załącznik nr 7 8. Logo kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 9. Kreacje tegorocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej w Internecie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) 2. Informacja o projekcie w ramach którego realizowana jest kampania internetowa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską. W dniach września tysiące europejskich miast wprowadza ulepszenia związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego oraz udogodnienia dla rowerzystów i pieszych. W tym czasie prowadzone są także akcje edukacyjne mające na celu zmianę świadomości i zachowań społecznych w kierunku racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze i chodzenia piechotą. Zarówno największe miasta Polski, jak i te małe oferują swoim mieszkańcom specjalne atrakcje np. pikniki rodzinne i festyny, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, wypożyczalnie rowerów. Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wpisują się w cele zapisane w strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa Z badań PBS DGA przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2010 r. wynika, że kierowcy postrzegają kampanię ETZT jako zachętę do rezygnacji z korzystania z samochodu na jeden dzień. Kampania powinna uświadomić kierowcom, że jeśli jadą samochodem to powinni jeździć zgodnie z zasadami eko jazdy, która pozwala oszczędzić pieniądze oraz zmniejszyć negatywny wpływ samochodów osobowych na środowisko. Jeśli jednak mogą to powinni podróżować komunikacją miejską najlepsza eko jazda to jazda komunikacją miejską. 3. Hasło kampanii Tegoroczne hasło kampanii: Zostań ekojeźdźcem zostało przystosowane na potrzeby kampanii w Polsce. 4. Pozostałe komponenty kampanii 4.1. kampania radiowa spoty i działania niestandardowe w radiu, 4.2. naklejki na autobusy i tramwaje promujące ideę kampanii (baza dla kreacji kampanii w Internecie), 4.3. plakaty rozwieszone w miastach biorących udział w kampanii (ok. 100 miast w Polsce). 5. Grupa docelowa kampanii 5.1. kobiety i mężczyźni, lat, 5.3. kierowcy samochodów osobowych, 5.4. mieszkańcy miast (pow. 20 tyś. mieszkańców), 5.5. użytkownicy Internetu, 5.6. cenią wygodę, komfort życia, szybkość przemieszczania się, 5.7. chcą być nowocześni, modni, lepiej postrzegani, 5.8. otwarci na korzystne dla nich nowatorskie rozwiązania. 6. Charakter i osobowość kampanii w Internecie 6.1. bezpośredni - odwołująca się do konkretnych argumentów i znanych odbiorcom sytuacji, 6.2. angażujący odbiorców, 6.3. interaktywny tzn. stymulująca do komunikacji, dzielenia się opiniami, przypadkami z życia oraz poszukiwania dalszych informacji,

9 6.4. uwzględniający aspekt ekonomiczny tzn. aby odbiorcy widzieli konkretne korzyści ekonomiczne wynikające ze zmiany zachowań, 6.5. informacyjny przekazanie informacji nt. środowiska w kontekście jazdy samochodem w sposób ekologiczny, 6.6. autentyczny i wiarygodny - przedstawiać zagadnienia zgodnie z prawdą, 6.7. przyjazny. 7. Cechy kluczowe kampanii w Internecie 7.1. Kampania ma być zarazem kampanią edukacyjną (informacyjną) i promocyjną. Ma łączyć element zdobywania wiedzy z elementem zmiany zachowania. Najważniejszym celem kampanii jest zmiana zachowań, tj jazda samochodem wg zasad eko jazdy, korzystanie z komunikacji miejskiej, jeśli to tylko możliwe, ograniczenie korzystania z samochodu Zmiana postępowania może nastąpić tylko wtedy, gdy odbiorcy będą wiedzieli, dlaczego i jak mają swoje zachowania zmienić, stąd potrzeba komponentu edukacyjnego. Argumentacja powinna być zaprezentowana w sposób: emocjonalny, bliski odbiorcy i angażujący Niestandardowe działania powinny angażować odbiorcę, prowokować do interakcji i pozostać w pamięci odbiorcy. Odbiorca powinien utożsamiać się z kampanią. Jego indywidualne zachowania i wybory mają wpływ na środowisko Kreacja kampanii powinna nawiązywać do logo ETZT. Forma i kolorystyka logo od lat jest niezmienna. Powinna towarzyszyć stronie Internetowej, która będzie stanowić stały element kampanii, również podczas przyszłych kampanii. Kreacja powinna ponadto uwzględniać tegoroczną kreację (zmienia się w każdym roku) na pozostałych polach. 8. Kampania ma poruszać następujące zagadnienia: 8.1. nauka ekologicznej jazdy Większość kierowców nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Marzenia o komforcie, niezależności oraz podwyższeniu statusu społecznego związane z zakupem własnego pojazdu mają odzwierciedlenie w codziennym życiu. Kierowcy przyzwyczajają się do jazdy samochodem tak bardzo, że trudno im zrezygnować na stałe z tego środka transportu. Kampania powinna zachęcać do racjonalnego korzystania z samochodów osobowych (gdy musimy jechać samochodem stosujmy zasady ekojazdy). Ekojazda to technika jazdy, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, emisję gazów cieplarnianych i liczbę wypadków drogowych. Ekojazda oznacza płynną i bezpieczną jazdę umożliwiającą, przy uwzględnieniu warunków ruchu drogowego, oszczędności paliwa rzędu 5-10% i to bez wydłużenia czasu jazdy. Niewielka zmiana sposobu kierowania pojazdem, wykorzystująca możliwości nowych silników, przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy rezygnacja z jazdy samochodem osobowym na rzecz komunikacji miejskiej Jeżeli tylko możemy zrezygnować z jazdy samochodem wybierzmy alternatywne rozwiązanie. Jazda komunikacją miejską to jedna z ekologicznych alternatyw. 9. Założenia kampanii, które muszą być uwzględniane przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji: 9.1. Zasięg kampanii: ogólnopolski, 9.2. Czas trwania kampanii: 3 września 28 września 2012 r Nieprzekraczalny termin zakończenia prac (tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po akceptacji raportu końcowego, przekazaniu wszystkich materiałów graficznych oraz haseł i wytycznych potrzebnych do dalszego prowadzenia strony kampanii przez Zamawiającego) to 19 października 2012r.

10 10. Cel kampanii Główny cel Racjonalne, korzystanie z samochodów osobowych (w tym z zasadami ekojazdy), a także rezygnacja z jazdy samochodem gdy to tylko możliwe na rzecz komunikacji miejskiej. 11. Zakładany efekt kampanii korzyści dla odbiorcy kampanii: oszczędność pieniędzy zmiana sposobu prowadzenia samochodu przynosi realne oszczędności dzięki mniejszemu spalaniu, moda przynależność do grupy modnych i rozsądnych kierowców, lepsza samoocena - jestem lepszym człowiekiem, nie myślę tylko o sobie, awans społeczny staję się ekspertem w coraz bardziej popularnej dziedzinie i mogę poruszyć ten temat w towarzystwie, poprawa stanu środowiska naturalnego pod wpływem wzrostu świadomości ekologicznej, odbiorca kampanii powinien przyswoić następujące postawy: jeśli to konieczne jadę samochodem, ale tylko zgodnie z zasadami jazdy ekologicznej jeśli tylko to możliwe zamieniam samochód na komunikację miejską. 12. Sposób realizacji kampanii: Komunikat powinien być przekonujący, zawierać konkretne, realne, wiarygodne aspekty/fakty odnoszące się do korzyści wynikających z ekologicznej jazdy samochodem oraz korzystania z komunikacji publicznej. Oryginalny, jasny i czytelny przekaz powinien przykuwać uwagę, pozostawać w pamięci i nie być przesycony zawartością merytoryczną. Przekaz wzbudzi emocje przy uwzględnieniu aspektu środowiskowego i ekonomicznego. Kampania powinna wykorzystywać obok form standardowych również formy niestandardowe, zmuszające odbiorcę do interakcji. Spójna wizualizacja kampanii zostanie zorientowana wokół hasła kampanii. Wizualizacja będzie nawiązywać do kreacji kampanii (patrz I pkt 7.4). 13. Narzędzia do realizacji kampanii: strona internetowa Ma posiadać funkcję użytkową. Wizualizacja strony powinna korespondować z kreacją całej kampanii. Strona musi pozytywnie przejść walidację w Markup Validation Service (W3.org) lub równoważnej Kluczowe elementy strony: darmowy kurs ekojazdy przeprowadzony przez celebrytę (osoba wiarygodna, znana, rozpoznawalna, budząca pozytywne emocje, kojarzona z tematem motoryzacji), część teoretyczna - kluczowe zasady jazdy ekologicznej przedstawione przez celebrytę w przystępnej formie krótkiego filmu instruktażowego, bądź kilku filmów (w sumie nie krótsze niż 3 min.), część praktyczna - symulator jazdy ekologicznej wizualizacja deski rozdzielczej, pedałów, skrzyni biegów, itp. Jeśli jedziesz niezgodnie z zasadami wskazówki celebryty podpowiadają co zrobić, by poprawić swoją jazdę, egzamin po prawidłowym przejechaniu wskazanego odcinka trasy, udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania i zalogowaniu, na wskazany przez uczestnika kursu adres wysyłany jest imienny certyfikat zakończenia kursu celebryty, np. w formie naklejki na tylną szybę. Z każdego narzędzia strony można korzystać oddzielnie, bez konieczności brania udziału w kursie. Po zakończeniu kampanii kurs będzie aktywny, z wyjątkiem wysyłania certyfikatu (ten do pobrania) Dodatkowe elementy strony: miejsce na spoty radiowe (spoty zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy), sekcja zawierająca informacje o akcji, tj. o charakterze kampanii, organizatorze, celach akcji. Sekcja powinna być dostępna z nawigacji głównej strony i zawierać informacje o ETZT, informacje dotyczące korzyści z jazdy zgodnie z zasadami ekojazdy, grafiki i zdjęcia ilustrujące temat.

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.: 022 57 92 691, faks: 022 57 92 712 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo