I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (spółkach kapitałowych, spółkach osobowych, spółkach cywilnych, jednoosobowej działalności gospodarczej, oddziałach i przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych, ponadnarodowych formach prowadzenia działalności gospodarczej), Wadach i zaletach poszczególnych form prowadzenia działalności, a także wymaganiach jakie muszą zostać spełnione, aby rozpocząć prowadzenie działalności na terenie Polski w wybranej formie, Szacunkowych kosztach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, Cechach charakterystycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najpopularniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej podstawach organizacyjnych, organach spółki, podstawowych zasadach funkcjonowania. I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1) Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oparte jest na zasadzie wolności gospodarczej oraz zasadzie równości wobec prawa podmiotów wykonujących taką działalność, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych. Oznacza to, iż każdy uprawniony jest do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, a osoby podejmujące taką działalność korzystają z takich samych praw, jak inne osoby wykonujące taką samą Działalnością gospodarczą, zgodnie z prawem polskim, jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. działalność. Nie oznacza to jednak dowolności prowadzenia działalności gospodarczej. Granice i zakres wolności gospodarczej dla podmiotów polskich, jak i osób zagranicznych, wyznaczają bowiem przepisy prawa, definiujące formy w których działalność może być wykonywana, podstawy oraz zasady jej prowadzenia. Szerzej o swobodzie i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dowiesz się z dalszych części Przewodnika Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zadania organów administracji w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa dotyczy zarówno podmiotów polskich, jak i osób zagranicznych, podejmujących działalność gospodarczą w Polsce. 2) Zakres swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne Ze swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski korzystają również osoby zagraniczne, przy czym zakres tej swobody różni się w zależności od państwa, z którego osoba zagraniczna pochodzi.

2 Osobą zagraniczną, jest: Osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą. Różnice te sprowadzają się do ograniczenia dopuszczalnych form prowadzenia działalności i w istocie nie stanowią przeszkody w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Polski. Inwestor zagraniczny zobowiązany jest jedynie dokonać właściwego doboru formy prowadzenia działalności w Polsce, dostępnej dla podmiotu zagranicznego z danego państwa i dogodnej z punktu widzenia jego celów gospodarczych. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rynek polski został otwarty dla przedsiębiorców unijnych oraz przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak podmioty polskie. Co do pozostałych cudzoziemców ustawa przewiduje pewne ograniczenia. A) Osoby zagraniczne mające pełną swobodę wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Pełną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a więc swobodę podejmowania i wykonywania działalności na takich samych zasadach jak podmioty polskie, w każdej dostępnej na terenie Polski formie prowadzenia działalności (patrz pkt. 3 poniżej), mają osoby zagraniczne z: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które na podstawie umów ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy z tych państw mogą czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług także bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej. Wykonywanie określonych usług może natomiast wiązać się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu, koncesji, licencji, zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innego właściwego rejestru, o ile przepisy odrębnych ustaw nakładają taki obowiązek ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub ochronę środowiska naturalnego. Podmioty te mogą również, bez dodatkowych ograniczeń, tworzyć w Polsce oddziały i przedstawicielstwa. Obywatele innych państw mogą korzystać ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy, jeżeli: posiadają odpowiednie zezwolenia, legalizujące ich pobyt w Polsce, korzystają z czasowej ochrony na terytorium Polski, posiadają ważną Kartę Polaka, są członkami rodziny obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państw które na podstawie umów ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości i przebywają z tymi osobami na terenie Polski.

3 B) Osoby zagraniczne mające ograniczoną swobodę wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Pozostałe osoby zagraniczne, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jedynie w następujących formach: spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, a także przystępować do takich spółek poprzez obejmowanie bądź nabywanie udziałów lub akcji. Co więcej, członkowie rodzin osób zagranicznych, do których odnoszą się powyższe umowy międzynarodowe, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne. Z kolei członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy. Ponadto, osoby zagraniczne będące zagranicznymi przedsiębiorcami, a więc takie, które wykonują działalność gospodarczą poza granicami Polski, mogą na zasadzie wzajemności tworzyć w Polsce swoje oddziały i przedstawicielstwa, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 3) Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Pierwszą decyzją, jaką powinien podjąć inwestor zagraniczny jest wybór formy działalności gospodarczej planowanej w Polsce. Polskie prawo przewiduje w szczególności następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego, spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Jak wskazano w punkcie 2 (B) powyżej, nie wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne dla każdego inwestora zagranicznego. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności inwestor zagraniczny powinien pamiętać o ograniczeniach, o których mowa powyżej. Przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy mieć na względzie przede wszystkim cel oraz zakres planowanej działalności gospodarczej, albowiem niektóre przewidziane prawem formy są dogodne dla prowadzenia jedynie przedsiębiorstwa w mniejszych rozmiarach (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), inne zaś pozwalają na wykonywanie działalności jedynie w oznaczonym zakresie (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego). Z tego względu przed podjęciem decyzji o

4 wyborze formy działalności gospodarczej niezbędna jest analiza potrzeb i zamierzeń przedsiębiorcy oraz znajomość specyfiki poszczególnych, dostępnych form prowadzenia działalności. Wybór formy wykonywania działalności decyduje natomiast o krokach niezbędnych w celu jej rozpoczęcia, kosztach związanych z rozpoczęciem, a w końcu o ramach strukturalnych funkcjonowania inwestycji i zasadach odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną działalnością. A) Spółki kapitałowe Formami przeznaczonymi do realizacji największych przedsięwzięć gospodarczych, a zarazem cieszącymi się największą popularnością wśród inwestorów, są spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Obie spółki są osobami prawnymi. Wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej, a z ekonomicznego punktu widzenia ich ryzyko jest ograniczone do wartości wkładów wniesionych na pokrycie udziałów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) cel założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał Prowadzenie działalności gospodarczej w dużych rozmiarach. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może również być tworzona w każdym innym dopuszczalnym prawem celu. Jedna bądź więcej osób fizycznych lub prawnych. Spółka z o.o. nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najbardziej typowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w większym zakresie. Z gospodarczego punktu widzenia ryzyko wspólnika jest ograniczone do wartości wkładów wniesionych na pokrycie udziałów zł. odpowiedzialność Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. W pewnych szczególnych okolicznościach - określonych prawem - członkowie zarządu spółki mogą odpowiadać osobiście za zobowiązania spółki (solidarnie ze spółką), jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. podstawa działania koszty założenia* Umowa spółki w formie aktu notarialnego, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Taksa notarialna - zależna od wartości kapitału zakładowego (przy kapitale zakładowym w wysokości zł 160 zł + VAT), Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) 0,5 % wartości kapitału zakładowego, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne minimalne koszty założenia (przy minimalnym kapitale zakładowym w wysokości zł): ok zł (ok. 432 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. szacunkowy czas założenia 14 dni. Spółka może jednak podjąć działalność gospodarczą nawet przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5 forma opodatkowania zalety wady Spółka jest podatnikiem zarówno podatku dochodowego (CIT), jak i VAT oraz pozostałych podatków (podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych). Wspólnicy są opodatkowani podatkiem dochodowym z tytułu dywidendy uzyskiwanej ze spółki. Stosunkowo niska minimalna wysokość kapitału zakładowego, Brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki (spółka posiada osobowość prawną), Możliwość powoływania do zarządzania spółką osób niebędących wspólnikami, Możliwość zmiany składu osobowego spółki bez konieczności rozwiązywania spółki, Wyższa wiarygodność spółki w stosunku do mniej złożonych form prowadzenia działalności, wynikająca z gwarancyjnego charakteru kapitału zakładowego. Wymóg wniesienia całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem, Sformalizowane formy podejmowania decyzji (spółka działa przez swoje organy), Wyższe koszty założenia w stosunku do mniej złożonych form prowadzenia działalności. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika). Spółka akcyjna (S. A.) cel założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał Prowadzenie działalności gospodarczej w dużych rozmiarach. Jedna bądź więcej osób fizycznych lub prawnych, z tym jednak zastrzeżeniem, iż spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Typowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w największym zakresie. Umożliwia gromadzenie kapitału od znacznej ilości akcjonariuszy oraz w dłuższej perspektywie upublicznienie spółki. Z gospodarczego punktu widzenia, ryzyko akcjonariusza jest ograniczone do wysokości wkładu zł. odpowiedzialność podstawa działania koszty założenia* Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Statut w formie aktu notarialnego, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Taksa notarialna - zależna od wartości kapitału zakładowego (przy kapitale zakładowym w wysokości zł 1170 zł + VAT), Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) 0,5 % wartości kapitału zakładowego, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne minimalne koszty założenia (przy minimalnym kapitale zakładowym w wysokości zł): ok zł ( ok. 863 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. szacunkowy czas założenia 21 dni. Spółka może jednak podjąć działalność gospodarczą nawet przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

6 forma opodatkowania zalety Spółka jest podatnikiem zarówno podatku dochodowego (CIT), jak i VAT oraz pozostałych podatków (podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych). Akcjonariusze opodatkowani są z tytułu podatku dochodowego od dywidendy uzyskiwanej ze spółki. Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki (spółka posiada osobowość prawną), Możliwość powoływania do zarządzania spółką osób niebędących akcjonariuszami, Możliwość zmiany składu osobowego spółki bez konieczności rozwiązywania spółki, Bardzo wysoka wiarygodność spółki wynikająca z gwarancyjnego charakteru kapitału zakładowego, Możliwość gromadzenia kapitału od wielu akcjonariuszy. Brak odpowiedzialności członków zarządu majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Wady Wymóg wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, z tym że kapitał nie musi być pokryty w całości przed zarejestrowaniem, Wysokie koszty organizacyjne (obowiązek badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, wszelkie uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, etc.), Sformalizowane formy podejmowania decyzji (spółka działa przez swoje organy), Obligatoryjna rada nadzorcza, Wyższe koszty założenia w stosunku do mniej sformalizowanych form prowadzenia działalności. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika). B) Spółki osobowe Inwestor chcący prowadzić przedsiębiorstwo w mniejszym zakresie winien wybrać jako formę prowadzenia działalności gospodarczej jedną ze spółek osobowych, które w przeciwieństwie do spółek kapitałowych nie mają osobowości prawnej, a ich działalność oparta jest na substracie osobowym, a nie kapitałowym. Do spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

7 Spółka jawna (sp.j.) cel założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał odpowiedzialność podstawa działania Prowadzenie działalności gospodarczej w większych rozmiarach, pod własną firmą. Co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, choć może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna posiada majątek wyodrębniony od majątku wspólników. Brak (ale wkłady muszą zostać wniesione przez wspólników). Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, przy czym w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero w przypadku jej niewypłacalności wspólnicy (subsydiarna odpowiedzialność ze spółką). Umowa spółki w zwykłej formie pisemnej, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. koszty założenia* Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) ok. 0,5 % wniesionego wkładu, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne, przykładowe koszty założenia (przy 2 wspólnikach i wkładach każdego wspólnika w wysokości 1000 zł): 1260 zł (ok. 316 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. szacunkowy czas założenia forma opodatkowania zalety wady 14 dni. W zakresie podatku dochodowego opodatkowani są wspólnicy (podatek PIT), W zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka. Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej, Możliwość nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, Majątek wyodrębniony od majątku wspólników, Przy obrotach niższych niż EURO rocznie możliwość prowadzenia sprawozdawczości na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów (uproszczona forma) - o ile wspólnicy są osobami fizycznymi. Brak osobowości prawnej, Wyższe koszty założenia działalności gospodarczej aniżeli w przypadku spółki cywilnej, Ponoszenie przez wspólników spółki pełnej odpowiedzialności organizacyjnej oraz merytorycznej za jej funkcjonowanie, Ponoszenie przez wspólników solidarnej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki - całym majątkiem osobistym, po bezskutecznym dochodzeniu należności od spółki, bez względu na to, który ze wspólników zaciągnął zobowiązanie w imieniu spółki. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika).

8 Spółka partnerska (sp.p.) cel Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu wolnego zawodu pod własną firmą. Wolnymi zawodami, które mogą być wykonywane w tej formie działalności gospodarczej są: radca prawny, adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, notariusz, pielęgniarka, położna, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradcy podatkowego, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysty, lekarz weterynarii. założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał Co najmniej 2 osoby fizyczne, posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (partnerzy). Partnerzy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania wskazanych zawodów w Polsce (z tym, że polskie organy, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych wykonywania tych zawodów w Polsce mają obowiązek uwzględniania dokumentów wydanych przez właściwe organy innych państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Kwestie uzyskiwania uprawnień regulują odrębne, szczegółowe przepisy. Najbardziej istotną cechą spółki partnerskiej jest obligatoryjny udział partnerów wykonujących zawody regulowane oraz brak odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez innych partnerów wolnego zawodu w spółce. W pozostałym zakresie struktura spółki partnerskiej jest zbliżona do spółki jawnej. Brak (ale wkłady muszą zostać wniesione przez partnerów). odpowiedzialność podstawa działania Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki; umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Za zobowiązania nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, lecz bieżącym zarządzaniem spółką, partnerzy odpowiadają tak jak wspólnicy spółki jawnej. Umowa spółki w zwykłej formie pisemnej, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

9 koszty założenia* Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) ok. 0,5 % wniesionego wkładu, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne przykładowe koszty założenia (przy 2 wspólnikach i wkładach każdego wspólnika w wysokości po 1000 zł każdy): ok zł (ok. 316 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO) ***. szacunkowy czas założenia forma opodatkowania 14 dni. W zakresie podatku dochodowego opodatkowani są wspólnicy (podatek PIT), W zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka. zalety Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej, Możliwość ustanowienia zarządu wyspecjalizowanego organu uprawnionego do reprezentowania spółki, Indywidualna odpowiedzialność każdego z partnerów za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez partnera wolnego zawodu, Pozostałe zalety charakterystyczne dla spółki jawnej, Przy obrotach niższych niż EURO rocznie możliwość prowadzenia sprawozdawczości na podstawie księgi przychodów i rozchodów (uproszczona forma). wady Brak osobowości prawnej, Wyższe koszty założenia działalności gospodarczej aniżeli w przypadku spółki cywilnej, Forma zastrzeżona dla wybranych wolnych zawodów. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika). Spółka komandytowa (sp.k) cel Prowadzenie działalności gospodarczej w większych rozmiarach, pod własną firmą. założyciele Co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. cechy charakterystyczne W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do kwoty określonej w umowie spółki (sumy komandytowej). Wspólnik odpowiedzialny bez ograniczenia co do zasady prowadzi sprawy spółki, a udział wspólnika, którego odpowiedzialność jest ograniczona, sprowadza się przede wszystkim do wkładu finansowego do spółki. minimalny kapitał Brak (ale wkłady muszą zostać wniesione przez wspólników).

10 odpowiedzialność podstawa działania Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność co najmniej jednego jest ograniczona do kwoty określonej w umowie spółki. Odpowiedzialność wspólników w każdym przypadku jest solidarna ze spółką, przy czym w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero w przypadku jej niewypłacalności wspólnicy (subsydiarna odpowiedzialność ze spółką). Umowa spółki w formie aktu notarialnego, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. koszty założenia* Taksa notarialna - zależna od wysokości wkładów(przy wkładach w łącznej wysokości 2000 zł 100 zł + VAT), Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) ok. 0,5 % wniesionego wkładu, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne przykładowe koszty założenia (przy 2 wspólnikach i wkładach każdego wspólnika w wysokości 1000 zł): ok zł (ok. 347 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO) ***. szacunkowy czas założenia 14 dni. forma opodatkowania zalety W zakresie podatku dochodowego opodatkowani są wspólnicy (podatek PIT), W zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka. Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej, Możliwość uczestniczenia w spółce tzw. inwestora finansowego, który ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do oznaczonej wysokości (suma komandytowa) i nie ponosi tej odpowiedzialności, jeżeli wniósł wkład nie mniejszy niż wysokość powyższej kwoty. wady Brak osobowości prawnej, Wyższe koszty założenia aniżeli w przypadku spółki cywilnej, Ponoszenie pełnej odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za funkcjonowanie spółki przez wspólników prowadzących jej sprawy, Ponoszenie solidarnej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki przez wspólników prowadzących sprawy spółki - całym majątkiem osobistym, przy czym odpowiedzialność ta jest subsydiarna ze spółką, Wymóg prowadzenia pełnej księgowości - jest to poważny minus tej formy prawnej w porównaniu z pozostałymi formami. Księga przychodów i rozchodów jest bowiem znacznie prostszą ewidencją od pełnej księgowości. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika).

11 Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) cel założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał odpowiedzialność Prowadzenie działalności gospodarczej w dużych rozmiarach, pod własną firmą. Co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. W spółce komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (on też prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje), a co najmniej jeden wspólnik nie uczestniczy w prowadzeniu spółki, jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki zł. Co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, a co najmniej jeden (akcjonariusz) nie odpowiada za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komplementariuszy w każdym przypadku jest solidarna ze spółką, przy czym w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero w przypadku jej niewypłacalności komplementariusze (subsydiarna odpowiedzialność ze spółką). podstawa działania Statut w formie aktu notarialnego, Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. koszty założenia* Taksa notarialna - zależna od wartości kapitału zakładowego (przy kapitale zakładowym w wysokości zł 910 zł + VAT), Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) 0,5 % wartości kapitału zakładowego, Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne minimalne koszty założenia (przy minimalnym kapitale zakładowym w wysokości zł): ok zł (ok. 657 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO) ***. szacunkowy czas założenia 21 dni. forma opodatkowania zalety W zakresie podatku dochodowego opodatkowani są wspólnicy (podatek PIT), W zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka. Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej, Możliwość uczestniczenia w spółce tzw. inwestora finansowego (akcjonariusza), który nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

12 wady Brak osobowości prawnej, Wymóg wpłaty kapitału początkowego, Stosunkowo skomplikowane procedury prowadzenia spółki, Wyższe koszty założenia aniżeli w przypadku spółki cywilnej, Ponoszenie pełnej odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za funkcjonowanie spółki przez wspólników prowadzących jej sprawy, Ponoszenie solidarnej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki przez wspólników prowadzących sprawy spółki - całym majątkiem osobistym, przy czym odpowiedzialność ta jest subsydiarna ze spółką, Wymóg prowadzenia pełnej księgowości - jest to poważny minus tej formy prawnej w porównaniu z pozostałymi formami. Księga przychodów i rozchodów jest bowiem znacznie prostszą ewidencją od pełnej księgowości. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika). C) Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna Do najprostszych form wykonywania działalności należą: indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oraz spółka cywilna. Formy te są właściwe dla wykonywania działalności w mniejszych rozmiarach, albowiem ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem działalności na własny rachunek jak i nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem, powodują iż te formy działalności nie są atrakcyjne dla większych przedsięwzięć gospodarczych. Jednoosobowa działalność gospodarcza cel założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał odpowiedzialność podstawa działania Prowadzenie działalności gospodarczej w małych rozmiarach przez osoby fizyczne. 1 osoba fizyczna. Brak odrębnej struktury organizacyjnej w stosunku do osoby prowadzącej działalność. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga podpisywania żadnych umów lub Brak. Odpowiedzialność osobista całym majątkiem osoby prowadzącej działalność. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia, a w pozostałych gminach Aglomeracji Wrocławskiej przez wójta lub burmistrza. Od 1 lipca 2011 r. podstawą działania będzie wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. koszty założenia* Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT (o ile przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT) 170 zł. Łączne koszty założenia: Rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO**) *** (sam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie).

13 szacunkowy czas założenia W praktyce wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składany osobiście załatwiany jest nawet w tym samym dniu. Co więcej, nawet gdyby decyzja o wpisie nie została wydana od razu, przedsiębiorca i tak może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (z wyjątkiem przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia). forma opodatkowania Opodatkowana jest osoba prowadząca działalność (w zakresie podatku dochodowego podatek PIT), Przy obrotach niższych niż EURO rocznie możliwość prowadzenia sprawozdawczości na podstawie księgi przychodów i rozchodów (forma uproszczona). zalety wady Łatwość założenia i ewentualnej likwidacji działalności, Znacznie niższe koszty założenia i prowadzenia działalności od strony administracyjnej, niż w przypadku innych form działalności, Wyłączny udział w zyskach, Samodzielność w podejmowaniu decyzji. Brak osobowości prawnej, Ograniczenia w rozwoju firmy (taka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest charakterystyczna dla stosunkowo małych przedsięwzięć), Ponoszenie pełnej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania - całym majątkiem osobistym osoby prowadzącej działalność, Niska ocena pewności obrotu przez kontrahentów ze względu na łatwość likwidacji działalności i brak obowiązku wniesienia kapitału początkowego. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika). Spółka cywilna (s.c.) cel Prowadzenie działalności gospodarczej w małych rozmiarach założyciele cechy charakterystyczne minimalny kapitał Co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Spółka cywilna jest umową, kontraktem pomiędzy wspólnikami, którzy mają wspólny cel gospodarczy. Za przedsiębiorcę uważa się wspólników takiej spółki, a nie samą spółkę, albowiem spółka ta nie może być podmiotem żadnych praw ani obowiązków. Spółka cywilna nie występuje samodzielnie w obrocie prawnym, a także nie posiada własnego majątku, występuje tylko wspólny majątek wspólników. Brak (ale wkłady muszą zostać wniesione przez wspólników). odpowiedzialność Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność solidarna oznacza, iż wierzyciel może według swojego wyboru dochodzić całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich, bądź nawet od każdego z osobna, a dopiero zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników odpowiedzialnych solidarnie, zwalnia pozostałych z odpowiedzialności wobec wierzyciela.

14 podstawa działania koszty założenia* Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia, a w pozostałych gminach Aglomeracji Wrocławskiej przez wójta lub burmistrza. Od 1 lipca 2011 r. podstawą działania będzie wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa spółki) ok. 0,5 % wniesionego wkładu, Opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne przykładowe koszty założenia (przy 2 wspólnikach i wkładach każdego wspólnika w wysokości 1000 zł): 10 zł (ok. 2,5 EURO**) + rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. (sam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie). szacunkowy czas założenia W praktyce wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składany osobiście załatwiany jest nawet w tym samym dniu. Co więcej, nawet gdyby decyzja o wpisie nie została wydana od razu, przedsiębiorca i tak może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (z wyjątkiem przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia). forma opodatkowania zalety W zakresie podatku dochodowego opodatkowani są wspólnicy (podatek PIT). W zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka. Łatwość założenia i ewentualnej likwidacji działalności, Znaczne niższe koszty założenia i prowadzenia działalności od strony administracyjnej niż w przypadku pozostałych spółek, Brak określenia minimalnej kwoty wkładu do spółki, wymaganego przed rozpoczęciem działalności, Proste procedury prowadzenia, Przy obrotach niższych niż EURO możliwość prowadzenia sprawozdawczości na podstawie księgi przychodów i rozchodów (uproszczona forma) - o ile wspólnicy są osobami fizycznymi. wady Brak osobowości prawnej, Ograniczenia w rozwoju brak możliwości działania na większą skalę, Ponoszenie przez wspólników spółki pełnej odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za jej funkcjonowanie, Ponoszenie pełnej, solidarnej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki przez wspólników - całym majątkiem osobistym, bez względu na to, który ze wspólników zaciągnął zobowiązanie, Niska ocena pewności obrotu przez kontrahentów, ze względu na łatwość likwidacji działalności, * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** w niektórych wypadkach rejestracja w podatku VAT nie jest wymagana (zagadnienia dotyczące podatku VAT zostaną szerzej przedstawione w odrębnym rozdziale Przewodnika).

15 D) Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Polskie prawo stwarza przedsiębiorcom zagranicznym, a więc osobom zagranicznym, które już prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Polski, możliwość utworzenia w Polsce oddziałów, oraz przedstawicielstw. Są to jednostki organizacyjne działające bez wyodrębnienia prawnego od przedsiębiorcy zagranicznego, poprzez które przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić działalność na terytorium Polski w oznaczonym prawem zakresie. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego cel Prowadzenie przez przedsiębiorcę zagranicznego działalności gospodarczej na terytorium Polski, w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedmiot działalności gospodarczej oddziału musi zawierać się w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, natomiast nie musi być tak szeroki i może obejmować jedynie jego część. założyciele Przedsiębiorcy zagraniczni osoby zagraniczne wykonujące działalność gospodarczą poza terytorium Polski. Nie jest dopuszczalne tworzenie wspólnych oddziałów przez różnych przedsiębiorców zagranicznych. Uprawnienia przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia oddziałów uzależnione są od faktu czy umowy międzynarodowe zapewniają polskim przedsiębiorcom analogiczne uprawnienia w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego (zasada wzajemności), jak również od tego czy umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej. Przedsiębiorcy zagraniczni z: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państw, które na podstawie umów ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, korzystają ze swobody przedsiębiorczości, mogą tworzyć oddziały na terytorium Polski bez ograniczeń. cechy charakterystyczne Oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę zagranicznego poza siedzibą przedsiębiorcy. Z prawnego punktu widzenia jest jednak częścią przedsiębiorcy zagranicznego, nie posiada osobowości prawnej i prawnie wyodrębnionego majątku, a wszelkie działania oddziału wywierają skutek bezpośrednio dla przedsiębiorcy zagranicznego, w którego imieniu i na którego rzecz działają osoby ustanowione do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale. Tak więc oddział jest formą bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez przedsiębiorcę zagranicznego, albowiem to sam przedsiębiorca zagraniczny prowadzi tę działalność, a utworzenie oddziału stwarza mu jedynie organizacyjne ramy prowadzenia działalności na terenie Polski. minimalny kapitał odpowiedzialność Brak wyodrębnionego kapitału oddziału. Pełną odpowiedzialność ponosi założyciel (przedsiębiorca zagraniczny).

16 podstawa działania koszty założenia* Powołanie oddziału przez właściwe organy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z powołaniem pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale, Wpis oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zł, Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, Ewentualna opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne koszty założenia: 1500 zł (ok. 376 EURO**) + ewentualna rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. szacunkowy czas założenia forma opodatkowania 21 dni. Opodatkowanie Oddziału rodzi szereg komplikacji natury podatkowej ich omówienie wykracza poza ramy niniejszego Przewodnika. zalety Niewielkie koszty założenia i nieskomplikowane procedury prowadzenia, Brak obowiązku tworzenia struktur organizacyjnych w Polsce, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika uprawnionego w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. wady Brak osobowości prawnej, brak odrębnego majątku, całkowita zależność od przedsiębiorcy zagranicznego, Wymóg prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** kwestia rejestracji Oddziału jako podatnika VAT jest złożona zagadnienie to wykracza poza ramy niniejszego Przewodnika. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego cel Prowadzenie przez przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium Polski reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. założyciele Przedsiębiorcy zagraniczni. cechy charakterystyczne Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie niesamodzielną, podporządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką wyodrębnioną jedynie organizacyjnie, prowadzącą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jest sam podmiot zagraniczny, a uprawnione osoby działające w przedstawicielstwie działają bezpośrednio w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego. minimalny kapitał odpowiedzialność Brak wyodrębnionego kapitału przedstawicielstwa. Założyciel (przedsiębiorca zagraniczny).

17 podstawa działania koszty założenia* Oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa w Polsce wraz z powołaniem pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Opłata skarbowa za wpis do rejestru zł, Ewentualna opłata skarbowa za rejestrację w podatku VAT 170 zł. Łączne minimalne koszty założenia: 6713 zł (ok EURO**) + ewentualna rejestracja VAT (170 zł = ok. 43 EURO)***. szacunkowy czas założenia forma opodatkowania 14 dni. Przedstawicielstwo, co do zasady, nie jest podatnikiem. W pewnych jednak okolicznościach, działalność przedstawicielstwa bądź osób działających w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego w tym przedstawicielstwie może rodzić skutki podatkowe. Omówienie tych wypadków wykracza jednak poza ramy niniejszego Przewodnika. zalety Brak obowiązku tworzenia struktur organizacyjnych w Polsce, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie. wady Brak osobowości prawnej, brak odrębnego majątku, całkowita zależność od przedsiębiorcy zagranicznego, Ograniczony zakres przedmiotowy działalności. * obejmują wyłącznie czynności formalno-prawne, nie obejmują kosztów doradztwa prawnego, itd. ** 1 EURO = PLN na dzień r. *** kwestia rejestracji Przedstawicielstwa jako podatnika VAT jest złożona zagadnienie to wykracza poza ramy niniejszego Przewodnika. E) Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej inwestorzy uzyskali możliwość działania poprzez ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - Spółkę Europejską (SE) oraz Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Celem utworzenia powyższych struktur ponadnarodowych było ułatwienie prowadzenia działalności w różnych państwach należących do Unii Europejskiej, poprzez stworzenie ogólnoeuropejskich, prostych i efektywnych struktur organizacyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą rozszerzać działalność o nowe rynki, a także przenosić siedzibę w ramach państw członkowskich, bez konieczności znacznych reorganizacji. Spółka Europejska (SE) jest zbliżona konstrukcyjnie do spółki akcyjnej przewidzianej prawem polskim i jest przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność wykraczającą poza granice jednego państwa członkowskiego. Spółkę europejską mogą tworzyć tylko wyraźnie wskazane w przepisach wspólnotowych spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności poprzez połączenie bądź przekształcenie istniejących spółek kapitałowych. Minimalny kapitał zakładowy spółki europejskiej wynosi EURO. Spółkę rejestruje się na analogicznych zasadach jak spółkę akcyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jej powstanie jest ogłaszane w unijnym Dzienniku Urzędowym. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) nie wymaga dla swego istnienia kapitału zakładowego, a celem jego działalności jest ułatwienie rozwijania działalności jego uczestnikom oraz polepszenie wyników działalności, w szczególności poprzez wspólną promocję. Ewentualny zysk nie

18 stanowi zasadniczego celu działalności zgrupowania. Konstrukcyjnie EZIG odpowiada spółce jawnej, przewidzianej prawem polskim. EZIG grupuje osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej. EZIG podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej. Biorąc pod uwagę, iż ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej nie są rozpowszechnionymi formami organizacyjnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w dalszej części niniejszego Przewodnika zostaną pominięte szczegółowe uwarunkowania związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w tych formach. 4) Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Najbardziej rozpowszechnioną formą organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez średnich i większych przedsiębiorców oraz najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności przez inwestorów zagranicznych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka z o.o., sp. z o.o. ) jest odpowiednikiem niemieckiej Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), francuskiej Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), hiszpańskiej Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L) oraz angielskiej Limited Liability Company (LLC). Wspólnikiem spółki z o.o. może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. spółka jawna). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego lub więcej założycieli, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wyłącznym założycielem spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zarówno krajowa jak i zagraniczna). Możliwa jest jednak sytuacja, iż już w trakcie istnienia spółki z o.o., na skutek zmian w składzie wspólników, jedynym wspólnikiem spółki stanie się inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (krajowa lub zagraniczna). Taka sytuacja nie jest zakazana prawem. W spółkach jednoosobowych dokonywanie pewnych czynności pomiędzy wspólnikiem a spółką wymaga jednak szczególnej formy. Założenie spółki wymaga zawarcia przez przyszłych wspólników umowy spółki, bądź ustanowienia aktu założycielskiego przez jednego założyciela, w formie aktu notarialnego. Umowa spółki (akt założycielski) powinna określać przede wszystkim firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, a także - według uznania wspólników, w zakresie dopuszczalnym przez prawo - szczególne zasady jej funkcjonowania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, do zarejestrowania której niezbędne jest wniesienie przez założycieli kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi złotych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o wartości nominalnej co najmniej 50 złotych, obejmowanych przez wspólników w zamian za wkład wniesiony do spółki. Udziały mogą być obejmowane po ich wartości nominalnej, lub wyższej od nominalnej. W takim wypadku nadwyżka (tzw. agio) jest przelewana do kapitału zapasowego. Wkłady wspólników do spółki z o.o. mogą przybrać formę wkładów: pieniężnych, bądź niepieniężnych (aportów), np. w postaci maszyn, urządzeń, nieruchomości, przy czym aportem nie może być prawo niezbywalne (np. użytkowanie), ani też świadczenie pracy lub usług. Liczba obejmowanych przez wspólników udziałów w kapitale zakładowym decyduje przeważnie o wpływie danego wspólnika na działania spółki (zwykle liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników zależy od ilości posiadanych udziałów), partycypacji w zyskach oraz ryzyku gospodarczym związanym z wnoszonym do

19 spółki wkładem. Wszystkie wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. muszą zostać wniesione przed zarejestrowaniem spółki. W czasie trwania spółki wspólnicy nie mogą otrzymywać zwrotu wniesionych wkładów, tak w całości jak i w części. Wspólnicy mogą zbywać udziały w czasie trwania spółki, umowa spółki może jednak przewidywać ograniczenia w tym zakresie. Umowa zbycia udziału wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wspólnicy corocznie podejmują uchwałę o podziale zysku wypracowanego przez spółkę (dywidenda) lub postanawiają o zatrzymaniu go w spółce. W razie powstania straty decydują o sposobie jej pokrycia. W spółce z o.o. istnieje możliwość wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. W przypadku potrzeby dofinansowania bieżącej działalności spółki, spółka może zostać dokapitalizowana poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego (co wymaga co do zasady zmiany umowy spółki), bądź też poprzez zobowiązanie wspólników do wniesienia dopłat, o ile umowa spółki tak stanowi. Możliwe są także inne formy dofinansowania, nie wpływające na wielkość kapitałów własnych spółki z o. o. Dopłaty stanowią stosunkowo prostą formę dokapitalizowania spółki przez jej wspólników, a ich niewątpliwą zaletą jest to, iż jeżeli dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, mogą być wspólnikom zwracane (w niektórych przypadkach, dopłaty mogą być zwracane nawet gdy spółka ponosi straty). Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Za zobowiązania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada swoim majątkiem, natomiast zwolnieni z tej odpowiedzialności są jej wspólnicy. Z ekonomicznego punktu widzenia, ryzyko wspólników jest ograniczone do wartości wkładów wniesionych przez wspólników na pokrycie udziałów. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przymusowego wyłączenia wspólnika ze spółki decyzją sądu. Spółka może zakończyć swoje istnienie po rozwiązaniu i przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej. Jako osoba prawna, spółka z o.o. działa przez swoje organy, którymi są: (a) Zgromadzenie Wspólników - organ podejmujący decyzje w sprawach kluczowych dla istnienia spółki, (b) Zarząd który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, (c) Rada nadzorcza lub Komisja rewizyjna które to organy sprawują stały nadzór nad działalnością spółki, nie muszą być jednak ustanawiane obligatoryjnie. Ad. (a) Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenie Wspólników jest organem uchwałodawczym Spółki, w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy Spółki. Wspólnicy wyrażają swoją wolę poprzez oddanie głosu na zgromadzeniu wspólników (w głosowaniu jawnym bądź tajnym). W szczególnych wypadkach wspólnicy mogą również podejmować uchwały poza zgromadzeniem wspólników, w formie pisemnej. Co do zasady na każdy udział przypada jeden głos, ale umowa spółki może przewidywać uprzywilejowanie co do głosu. W większości spraw uchwały wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym w niektórych sprawach ustawa wymaga innej szczególnej kwalifikowanej większości np: większość 2/3 głosów wymagana jest w sprawach: zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki, zbycia przedsiębiorstwa, większość 3/4 głosów wymagana jest dla istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki,

20 zgody wszystkich wspólników, których dotyczy, wymaga uchwała dotycząca zmiany umowy spółki zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom. Również umowa spółki może przewidywać inne wymagania co do wymaganej większości, dla podejmowania uchwał w oznaczonych sprawach. Wspólnicy mogą występować na Zgromadzeniach Wspólników osobiście, bądź działać przez ustanowionych pełnomocników. Niektóre sprawy dotyczące prowadzenia spraw spółki, wymagają bezwzględnie uchwały wspólników, są to np.: (a) zmiana umowy spółki, (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, (c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (d) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (e) zwrot dopłat. Inne zaś wymagają uchwały wspólników, jedynie wówczas, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, np.: (a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, (b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Czynność prawna dokonana bez wymaganej ustawą uchwały wspólników jest nieważna. Wspólnicy mogą również w umowie spółki rozszerzyć kompetencje Zgromadzenia Wspólników, na przykład poprzez nałożenie na zarząd obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na dokonanie innych, określonych w umowie czynności. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wpisywane są do księgi protokołów. Niektóre uchwały, na przykład uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, wymagają umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza. Ad. (b) Zarząd W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem prowadzącym sprawy spółki oraz reprezentującym spółkę jest zarząd. Zarząd składa się z jednego bądź większej liczby członków, przy czym do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników spółki bądź spoza jej grona. Co do zasady członków zarządu powołuje się uchwałą wspólników, przy czym spółka może przewidywać inny sposób powoływania członków zarządu. Odwołać członka zarządu można w każdym czasie, uchwałą wspólników. Kadencję członków zarządu określa umowa spółki, w razie braku takiej regulacji mandat członka zarządu wygasa z chwilą określoną w przepisach kodeksu spółek handlowych. W przypadku zarządu wieloosobowego sposób reprezentacji spółki określa umowa spółki. W przypadku jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie, do składania oświadczeń w Prokura pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS. Zakres prokury obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pewnych czynności prokurent może dokonać tylko gdy otrzyma dodatkowe, szczególne pełnomocnictwo. Prokurę można udzielić jednej lub wielu osobom. Jeżeli jest udzielona kilku osobom może być samoistna (uprawnia do samodzielnego działania) lub łączna (wymaga wspólnego działania prokurentów). Możliwe jest również ustalenie, iż prokurent musi działać wspólnie z członkiem zarządu spółki.

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. 00-236 WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 TEL. (48 22) 828 14 60, FAX (48 22) 827 04 63 e-mail: skm@skm.pl www.kmw-adwokaci.pl Luty 2010

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LexPolonica nr 45410. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.220.1447 (U) Swoboda działalności gospodarczej zmiany: 2010-12-28 Dz.U.2010.239.1593 art. 4 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154 2011-05-23 Dz.U.2011.85.459

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 71% JDG 2 981 929 9% SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 6 marca 2014 r Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma duże zastosowanie w stosunkach krajowego obrotu gospodarczego, jak i w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce komunalnej

Ustawa o gospodarce komunalnej Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 43) Tekst jednolity z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 236) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A nr 823/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego dwunastego roku (19.12.2012 r.) przede mną, notariuszem Janem Olbrachtem, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo