Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych: 2. ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), 3. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,, ze zmianami), 4. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami), 5. ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 59 ze zmianami), 6. Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku, Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, 7. niniejszego Regulaminu. 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa w szczególności organizację i tryb działania Zespołu Szkół Licealnych w Czersku jako zakładu pracy, strukturę stanowisk, zakres ich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie zarządzania oraz sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. 1. W skład Zespołu wchodzą szkoły : 1. Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. 2. Ilekroć w regulaminie mówi się o: 1. Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Licealnych w Czersku, 2. Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 3. Szkole, należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Czersku. 3. Siedziba Zespołu mieści się w Czersku przy ulicy Szkolnej Zespół jest publiczną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki, zaś organem sprawującym nadzór pedagogicznym jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 5. Organami Szkół są odpowiednio: 1. Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola - Dyrektor - Rada Pedagogiczna - Rada Liceum - Rada Rodziców

2 - Samorząd Uczniowski 1. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego: - Dyrektor - Rada Pedagogiczna - Rada Słuchaczy 1. Każda ze szkół Zespołu posiada własną pieczęć, a pieczęć Zespołu jest stosowana przez obie szkoły. 2. Nazwa jest używana przez każdą ze szkół w pełnym brzmieniu: 1. Zespół Szkół Licealnych Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, 2. Zespół Szkół Licealnych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Czersku. 3. Na pieczęciach może być używany czytelny skrót. 4. Zespół posługuje się: pieczęcią metalową okrągłą dużą i małą z godłem i napisem w otoku: 1. Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Czersku. 5. Zespół posługuje się stemplami: 1. kauczukowym podłużnym o treści: Zespół Szkół Licealnych, ul. Szkolna 3, Czersk, 2. kauczukowym podłużnym o treści: Zespół Szkół Licealnych Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, Czersk, 3. kauczukowym podłużnym o treści: Zespół Szkół Licealnych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 3, Czersk, 4. stemplem REGON , - Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola - REGON Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące REGON numerem NIP Zespół używa pieczęci do dokumentów specjalnej rangi: 1. świadectw szkolnych, 2. legitymacji służbowych i uczniowskich, 3. dokumentów finansowo-rachunkowych i bankowych, 4. protokołów zdawczo-odbiorczych. 3. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się w miejscu dostępnym dla pracownika, który jest za nie odpowiedzialny. 4. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy. 5. Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez Zespół. 6. Wzory pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu obowiązujących w Zespole są umieszczone w załączniku do Instrukcji kancelaryjnej. 7. Zespół jest placówką służącą Dyrektorowi do wykonywania zadań i kompetencji wynikających w szczególności z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisów odrębnych. 8. Dyrektor w imieniu Starosty Chojnickiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty i administrowania na terenie Zespołu. 9. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu. Wykonuje zadania wynikające z kompetencji pracodawcy oraz przełożonego. 10. Treść wykonywanych zadań oraz posiadanych kompetencji, o których mowa w paragrafach 18 i 19 niniejszego Regulaminu w sposób szczegółowy określa Statut Zespołu. 11. W zakresie działania Dyrektora pozostają problemy: 1. planowania, 2. finansów,

3 3. społeczno-administracyjne, 4. obronne, 5. organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe, 6. prawne, 7. nadzoru i kontroli, 8. współdziałania. 12. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor za pomocą: Wicedyrektora, Rady Pedagogicznej, Sekretarza Szkoły, Głównego Księgowego. 13. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: 1. Wicedyrektorem 2. Radą Pedagogiczną, 3. Sekretarzem Szkoły, 4. Głównym Księgowym, 5. Pedagogiem, 6. Szkolnym Doradcą Zawodowym, 7. Nauczycielami według podział kompetencji z Wicedyrektorem. 14. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor. 2. Zasady funkcjonowania Zespołu. 1. Zespół funkcjonuje w oparciu o Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu, w którym określone są (wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty) następujące zadania: 1. cele i zadania Szkoły, 2. organy Szkoły oraz ich kompetencje, 3. zasady współpracy rodziców i nauczycieli, 4. zasady organizacji Szkoły, 5. sposoby oceniania wewnątrzszkolnego, 6. kompetencje nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 7. prawa i obowiązki uczniów Szkoły. 2. Funkcjonowanie każdej Szkoły regulują: 1. regulamin pracy, 2. regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 3. regulamin przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, 4. regulamin wynagradzania, 5. regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi, 6. regulamin przyznawania nagród dyrektora, 7. kryteria zwolnień z pracy nauczycieli, 8. regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 9. regulamin szkoleń pracowników niepedagogicznych. 3. Ustala się następujący czas pracy: 1. nauczycieli od poniedziałku do piątku zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego Zespołu na dany rok szkolny zatwierdzonym przez organ prowadzący i zaopiniowanym przez organ nadzorujący oraz planem zajęć dydaktycznych zatwierdzonym na Radzie Pedagogicznej dotyczącej organizacji danego roku szkolnego; 2. pracowników administracji od poniedziałku do piątku w godzinach ; 3. pracowników obsługi: i woźni: I zmiana od poniedziałku do piątku w godzinach 06 14,

4 II zmiana od poniedziałku do piątku w godzinach Jeżeli wymagają tego potrzeby Zespołu, pracownicy mogą być zatrudnieni poza ustalonymi wyżej godzinami. 2. Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w tutejszej placówce reguluje zarządzenie Dyrektora. 3. Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje się w poniedziałki w godzinach oraz czwartki w godzinach oraz podczas zebrań z rodzicami w godzinach Przy wykonywaniu swoich zadań pracownicy pionu dydaktycznego oraz administracji i obsługi Zespołu zobowiązani są do ścisłego współdziałania ze sobą w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad zadaniami. Jeżeli do wykonania zadania konieczne jest współdziałanie pracowników obu pionów, wiodący pion wyznacza Dyrektor. 5. System przekazywania informacji odbywa się poprzez: 1. księgę zarządzeń i komunikatów, 2. tablicę ogłoszeń znajdującą się w pokoju nauczycielskim, 3. posiedzenia Rady Pedagogicznej i innych organów Zespołu, 4. panel szkolnej informacji, 5. zebrania z rodzicami, 6. Biuletyn Informacji Publicznej, 7. zebrania z pracownikami administracji i obsługi. 6. W sprawach istotnych dla pracownika, każdy pracownik może być przyjęty przez Dyrektora w każdym dniu, jeżeli wykonywane zadania na to pozwalają lub w ustalonym terminie. 3. Struktura organizacyjna Zespołu. 1. Schemat organizacyjny Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Licealnych w Czersku tworzą następujące stanowiska pracy: - - dyrektor, wicedyrektor, bibliotekarze, nauczyciele, pedagog, szkolny doradca zawodowy, główny księgowy, sekretarz szkoły, referent, konserwator, woźni, sprzątaczki.

5 1. Podstawowe zadania wicedyrektora, pracowników dydaktycznych (nauczycieli, bibliotekarza, pedagoga) oraz Rady Pedagogicznej określają w sposób szczegółowy: 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, 2. Statut Zespołu, Statut Liceum Ogólnokształcącego, Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 3. Regulamin działania Rady Pedagogicznej. Zakres zadań dyrektora 1. Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w szkole poprzez swoich pracowników realizuje zadania: 1. organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu, 2. ustala regulamin pracy szkoły, 3. ustala zakresy czynności dla pracowników nie będących nauczycielami, 4. kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy szkoły, 5. zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, 6. zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania, 7. zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną, 8. kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, 2. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 1. zapewnia warunki do realizacji programów nauczania i wychowania, 2. hospituje i kontroluje pracę nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z planami hospitacji i regulaminem kontroli wewnętrznej 3. W zakresie spraw kadrowych: 1. kierowanie całokształtem polityki kadrowej w szkole, 2. przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny, 3. zatrudnianie pracowników i rozwiązywanie stosunku pracy zgodnie z przepisami, 4. udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych pracownikom, 5. wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla pracowników, 6. W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej: 1. nadzorowanie prowadzenia sekretariatu szkoły, 2. organizowanie przeglądów technicznych budynku, 3. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego, 4. przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia mienia szkolnego (odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie), 5. inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów,

6 Zakres zadań działu księgowości 1. W skład działu księgowości wchodzą następujące stanowiska: 1. Główny Księgowy, 2. Główny Księgowy realizuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki finansowo-księgowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki. 2. Organizowanie prawidłowego sporządzania, obiegu, kontroli, archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych. 3. Analiza stanu wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Licealnych w Czersku oraz przedstawianie dyrektorowi odpowiednich wniosków w tym zakresie. 4. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi oraz innymi będącymi w dyspozycji jednostki. 5. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkól Licealnych w Czersku, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. 6. Wnioskowanie obsady osobowej i organizacji wewnętrznej podległych komórek organizacyjnych, wynagrodzeń pracowników tych komórek, premii i innych składników płacowych. 7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochroną wartości pieniężnych. 8. Nadzór i kontrola nad prawidłowością i terminowością ściągania należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań. 9. Nadzór nad prawidłowością rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w ich dyspozycji. 10. Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji do ZUS z zachowaniem ustawowego terminu oraz przekazywanie zobowiązań wobec ZUS-u. 11. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek. 12. Sporządzanie list płac, zasadności i prawidłowości wypłacania zasiłków oraz innych składników płacowych. 13. Prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie informacji finansowych jednostce nadrzędnej. 14. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym i jego zmianami. 15. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych. 16. Kontrola strony finansowej i podpisywanie zawieranych przez Zespół Szkół Licealnych w Czersku umów. 17. Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian dotyczących uposażenia. 18. Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, w tym: - angaży o zatrudnieniu pracowników,

7 - kart urlopowych, - wniosków premiowych, 1. Decyzji dotyczących: gratyfikacji jubileuszowych, odpraw z tytułu: przejścia na emeryturę, rentę, likwidacji stanowiska pracy, grupowego zwolnienia i innych 2. Terminowe i prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jego odprowadzanie na podstawie sporządzanych deklaracji miesięcznych oraz rozliczeń rocznych. 3. Przejrzyste i czytelne prowadzenie dokumentacji płacowej. 4. Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych indywidualnych deklaracji o potrąceniach. 5. Przygotowywanie przelewów. 6. Sporządzanie list do ZUS informujących o zwolnieniach lub urlopach: chorobowych, macierzyńskich, rodzinnych, opiekuńczych, porodowych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych. 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zasiłków. 8. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych i księgowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt i Instrukcją kancelaryjną. 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia nauczycieli. 11. Zbieranie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 12. Kontrola zasadności i prawidłowości wypłat dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy oraz innych wypłat dokonywanych w Zespole Szkół Licealnych w Czersku na rzecz pracowników i ich rodzin, byłych pracowników. 13. Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, zmianą danych osobowych pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 14. Uzyskiwanie od dyrektora i pracowników niezbędnych informacji i danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków. 15. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji pracowników przechodzących na emeryturę. Załatwianie spraw związanych w tym zakresie w ZUS 1. Pisemne lub ustne zgłaszanie dyrektorowi szkoły stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań szkoły. 2. Występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego. 3. Rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, premii i innych składników należnych pracownikom. 4. Prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości. 5. Bieżące wystawianie informacji do Urzędu Skarbowego. 6. Przygotowywanie pomocniczych zestawień płacowych służących do analiz ekonomicznych i sprawozdań statystycznych. 1. Bieżące dokształcanie się i śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego zarządzania powierzonymi zagadnieniami. 2. Poświadczanie zgodności kopii dokumentów z oryginałem. 3. Egzekwowanie od poszczególnych komórek organizacyjnych dokumentów stanowiących podstawę do naliczania płac. 4. Ponosi odpowiedzialność za: - rzetelne i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, świadczeń i innych należności wynikających z obowiązujących przepisów,

8 - dokonywanie potrąceń wynagrodzeń wynikających z przepisów w tym zakresie i dobrowolnych deklaracji pracowników, - bieżące prowadzenie kartotek wynagrodzeń, - prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami - rzetelne i terminowe potrącanie podatku od osób fizycznych oraz składki ZUS, - prawidłowe przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres zadań działu administracyjno-gospodarczego i BHP 1. W skład działu administracyjno-gospodarczego i BHP wchodzą następujące stanowiska: 1. referent, 2. konserwator, 3. woźny, 4. sprzątaczka. 1. Do zadań Konserwatora należy w szczególności: W zakresie działań i uprawnień kadrowo administracyjnych: 1. Zapewnienie warunków do prawidłowego przebiegu pracy pracownikom: dydaktycznym, administracji i obsługi. 2. Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez codzienne dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych. 3. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych, gazowych). 4. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników szkoły oraz zapisanych w zeszycie remontów. 5. Wykonywanie innych prac remontowo-budowlanych, niewymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez Dyrektora, w tym między innymi: prac malarskich, napraw ślusarskich, murarskich, stolarskich i innych w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień. 6. Troska o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, uzgadnianie z Dyrektorem zamówień potrzebnych materiałów. 7. Utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie. 8. Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP. 9. Koszenie trawników na terenie boiska szkolnego i terenach przylegających do budynku szkolnego oraz Sali gimnastycznej. 10. Utrzymywanie w sprawności sprzętu przeciwpożarowego; dbanie o drożność dróg ewakuacyjnych. 11. Zabezpieczanie obiektu przed kradzieżą i włamaniem. 12. Udzielanie niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom i uczniom w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacyjnych, organizacji uroczystości szkolnych i imprez itp. 13. W czasie ferii i wakacji wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora wg odrębnego planu remontów i napraw. 14. Konserwowanie sprzętu oraz urządzeń na terenach zielonych Zespołu Szkól Licealnych w Czersku oraz dbanie o stan ogrodzenia terenu wokół szkoły. 15. Opieka nad szatnią uczniowską.

9 16. Organizowanie i nadzorowanie remontów pod względem sprawności wykonania. W zakresie działań na stanowisku inspektora BHP(zatrudnionego na umowę- cząstkę etatu) 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 2. bieżące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 3. sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi, co najmniej raz w roku, określonych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 5. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w Zespole Szkół Licealnych w Czersku założeń i dokumentacji modernizacji, 6. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków, 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań, 10. prowadzenie rejestrów wypadków uczniowskich, przechowywanie kopii protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków uczniowskich oraz innych gromadzonych przy dochodzeniu powypadkowym dokumentów, 11. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 12. współpraca z dyrektorem, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 13. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie uprawnień na stanowisku inspektora BHP: 1. przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy, 2. występowanie do dyrektora z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. występowanie do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 4. występowanie do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,

10 6. wnioskowanie do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób Do zadań referenta w szczególności należy: 1. Prowadzenie archiwum akt Zespołu Szkół Licealnych w Czersku, a w szczególności: - systematyczne przyjmowanie dokumentacji niearchiwalnej ze wszystkich komórek organizacyjnych szkoły, - przechowywanie, zabezpieczenie i w przypadkach niezbędnych konserwacja akt, - prowadzenie ewidencji archiwalnej, - udostępnianie dokumentacji, - przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której upłynęły terminy przechowywania określone jednolitym wykazem akt oraz przekazywanie jej na makulaturę wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego, - prowadzenie współpracy z komórkami zewnętrznymi Zespołu Szkół Licealnych w Czersku w przedmiocie postępowania z aktami, a zwłaszcza nadzór nad prawidłowym podziałem dokumentacji. 1. Kierowanie pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne i prowadzenie ewidencji w tym zakresie. 2. Wydawanie i ewidencjonowanie: - legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin, - legitymacji służbowych, 1. Prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi łącznie z ewidencją druków ścisłego zarachowania. 2. Prowadzenie wykazu programów komputerowych stosowanych w księgowości wraz z opisem ich przeznaczenia, sposobu działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli, wydruku danych, archiwizacji) oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych. 3. Wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego i Sekretarza Szkoły. 4. Uzyskiwanie od Głównego Księgowego i pracowników niezbędnych informacji i danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków 5. Zgłaszanie Głównemu Księgowemu stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań szkoły. 6. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości w porozumieniu z Sekretarzem Szkoły. 7. Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym: wystawianie rachunków dzierżawcom, analizowanie oraz uzgadnianie z dzierżawcami stanu należności. 8. Zapewnienie właściwego używania symboli narodowych na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Czersku, a w szczególności: - wdrożenie zapisu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, - dopilnowanie wywieszania flag narodowych w dniach: świąt narodowych tj. 11 listopada, 2 maja, 3 maja, 15 sierpnia i innych terminach zleconych przez Dyrektora szkoły, - wymianę zniszczonych symboli narodowych,

11 - raz w roku przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Zespołu Szkól Licealnych w Czersku. 1. Kserowanie materiałów zleconych przez dyrektora, wicedyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Zespołu Szkół Licealnych w Czersku. 2. Przepisywanie pism zleconych przez dyrektora, wicedyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych. 3. Współdziałanie w zakresie opracowywania regulaminów, instrukcji i innych przepisów normujących zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych w Czersku, w tym: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu organizacyjnego i innych. 4. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, a w szczególności: - wydawanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o świadczenia socjalne, - sporządzanie wykazów pracowników i emerytów, - przyjmowanie oświadczeń o dochodach, - sporządzanie wykazów przyznanych świadczeń. 1. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej stypendiów socjalnych, a w szczególności: 2. sporządzanie kart weryfikacji wniosków, 3. sporządzanie zestawień złożonych wniosków. 4. Wyposażenie szkoły w sprzęt ppoż., instrukcję ppoż., oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 5. Zastępowanie Sekretarza Szkoły w czasie jego nieobecności. 6. Załatwianie spraw poza siedzibą Zespołu. 7. Prowadzenie dokumentacji i obsługa projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych. 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Woźny w zakresie posiadanych kompetencji: 2. Nadzoruje ruch uczniów w wejściu do obiektu szkolnego. 3. Kieruje osoby wchodzące do szkoły do odpowiednich pomieszczeń szkolnych. 4. Sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem w budynku szkolnym, znajdującym się w nim sprzętem, bezpieczeństwem urządzeń instalacyjnych oraz ppoż. 5. Kontroluje sprawność instalacji wodnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania zgłaszając usterki bezpośrednio Sekretarzowi Szkoły lub konserwatorowi. 6. Na bieżąco sprząta boisko szkolne oraz teren przylegający do zabudowań szkoły, dba o trawniki, klomby z nasadzeniami. 7. W okresie zimy usuwa śnieg z chodników oraz innych przejść komunikacyjnych, stosując środki zapobiegające skutkom gołoledzi. 8. Sprawuje opiekę nad szatnią szkolną, dbając o jej prawidłowe zabezpieczenie. 9. Utrzymuje w czystości powierzone pieczy pomieszczenia m.in. szatnię, hol, pomieszczenia gospodarcze. 10. Prawidłowo gospodaruje kluczami od poszczególnych pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły, codziennie sprawdzając ich stan i zabezpieczenie w przeznaczonej na ten cel gablocie. 11. Kontroluje, czy na terenie szkoły nie znajdują się osoby postronne. 12. Wyprasza z terenu szkoły osoby niepowołane, przebywające na nim bez zgody dyrektora szkoły. Notuje nazwiska uczniów przebywających na szkolnym terenie bez zezwolenia. 13. Udostępnia uprawnionym osobom liczniki, tablice rozdzielcze i instalacje, zapewnia dostęp do wszelkich kluczy do pomieszczeń szkolnych i tablic rozdzielczych. m. W formie ustalonej przez Dyrektora zgłasza wynikłe w czasie wykonywania obowiązków nieprawidłowości.

12 1. Powiadamia Dyrektora o mających miejsce na terenie szkoły zdarzeniach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia i mogących przynieść szkodę w mieniu szkoły. 2. Wykonuje prace remontowo-budowlane, niewymagające specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zlecone przez Dyrektora, w tym między innymi: prace malarskie, naprawy ślusarskie, murarskie, stolarskie i inne w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień. 3. Systematycznie lokalizuje usterki występujące w szkole poprzez codzienne dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych. 4. Wykonuje wszystkie prace zgodnie z zasadami BHP. 5. Udziela niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom i uczniom w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacyjnych,organizacji uroczystości szkolnych i imprez itp. 6. W czasie ferii i wakacji wykonuje prace zlecone przez Dyrektora wg odrębnego planu remontów i napraw. 7. Konserwuje sprzęt oraz urządzenia na terenach zielonych Zespołu Szkól Licealnych w Czersku oraz dba o stan ogrodzenia terenu wokół szkoły. 8. W przypadkach zleconych przez Dyrektora ma obowiązek kodowania i rozkodowywania budynku szkolnego. 9. Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Do zadań na stanowisku sprzątaczki należy: 2. Utrzymywanie w czystości wydzielonego rejonu pracy. 3. Dokładne ścieranie na mokro kurzu i brudu z wszelkich powierzchni w salach lekcyjnych wraz z zapleczem, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych (z krzeseł, ławek, drabinek, parapetów, szafek, półek, gablot, obrazów, grzejników, opraw oświetleniowych itp.). 4. Dokładne mycie okien minimum dwa razy w roku oraz systematycznie wszystkich powierzchni szklanych. 5. Dokładne mycie tablic szkolnych. 6. Systematyczne zamiatanie i zmywanie na mokro wszystkich korytarzy i klatek schodowych oraz sprzątanie toalet po każdej przerwie. 7. Codzienne podlewanie kwiatów oraz mycie ich raz w miesiącu. 8. Raz w tygodniu mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych. 9. Codzienne mycie podłóg, opróżnianie koszy na śmieci. 10. Systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń sanitarnych (muszli, desek klozetowych, pisuarów, rur kanalizacyjnych, baterii, umywalek, parapetów okiennych, glazury itp.). 11. Systematyczne dezynfekowanie sanitariatów. 12. Pranie firanek i zasłon podczas ferii zimowych i letnich oraz ich zawieszanie. 13. Codzienne odkurzanie i czyszczenie wykładzin podłogowych. m. Usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, obrazów i gablot, spod szaf i regałów. 1. Systematyczna współpraca z opiekunami pracowni w zakresie utrzymania porządku. 2. Przygotowanie pomieszczeń do remontów (pomoc przy przestawianiu mebli) oraz sprzątanie po remoncie. 3. Sprawdzanie i zamykanie okien oraz drzwi w salach, łazienkach, gabinetach, wygaszanie niepotrzebnych świateł. 4. Zgłaszanie Dyrektorowi wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków itp. w formie ustalonej przez Dyrektora. 5. Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnych pracowników na zlecenie Kierownika. 6. Dokonywanie porządków generalnych w okresie przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. 7. Oszczędne gospodarowanie środkami czystości, kontrolowanie zużycia wody i energii elektrycznej. 8. W przypadkach zleconych przez Dyrektora obowiązek kodowania i rozkodowania budynku

13 szkolnego. 9. Nadzór nad pomieszczeniami wynajmowanymi przez szkołę osobom z zewnątrz od momentu wejścia do szkoły do chwili opuszczenia obiektu. 10. Na zlecenie Dyrektora bądź Sekretarza Szkoły sprzątanie boiska szkolnego oraz terenów przylegających do zabudowań szkoły.. Zakres zadań samodzielnych stanowisk podlegających bezpośrednio dyrektorowi szkoły Sekretarz Szkoły 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek. 3. Sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie. 4. Wysyłanie korespondencji i przesyłek. 5. Obsługa faksu, poczty elektronicznej oraz przyjmowanie telefonów. 6. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób. 7. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym: - prowadzenie księgi ewidencji uczniów i odnotowywanie przebiegu wypełniania obowiązku szkolnego przez te dzieci do 18 roku życia, - prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów, - prowadzenie księgi uczniów i bieżące informowanie o realizacji obowiązku szkolnego, - wystawianie duplikatów świadectw szkolnych na podstawie dokumentacji ucznia. 1. Sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS i innych instytucji z zakresu realizowanych zadań. 2. Współdziałanie z Wydziałem Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz innymi jednostkami. 3. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów organizacyjnych szkoły wg jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 4. Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji uczniowskich. 5. Wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń dla pracowników i uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Czersku, w tym: delegacji służbowych, zaświadczeń o wypełnianiu obowiązku szkolnego. 6. Ewidencjonowanie i rozliczanie znaczków pocztowych. 7. Przechowywanie i zabezpieczenie arkuszy ocen uczniów. 8. Zgłaszanie uczniów do OKE w Gdańsku. 9. Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych. 10. Dostosowywanie obowiązującego w szkole Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt do potrzeb szkoły i zakresu jej funkcjonowania. 11. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 12. r. Kompletowanie aktów normatywnych prawa wewnętrznego. 13. Uzyskiwanie od dyrektora i pracowników niezbędnych informacji i danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków. 14. Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi (przygotowywanie umów, aneksów dotyczących zmiany warunków pracy i płacy, wystawianie świadectw pracy, wymiarów wynagrodzenia, ustalanie uprawnień do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ustalanie uprawnień urlopowych i inne). 15. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

14 17. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i przekazywanie jej w ustalonym terminie do księgowości. 18. Sporządzanie planów urlopów dla pracowników administracji i obsługi. 19. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt i Instrukcją kancelaryjną. 20. Egzekwowanie od pracowników niezbędnych informacji i danych służących do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. 21. Zgłaszanie Głównemu Księgowemu stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań szkoły. 22. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 23. Zgłaszanie dyrektorowi szkoły stwierdzonych nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowe zarządzanie i realizację zadań szkoły. 24. Załatwianie spraw dotyczących ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków, prowadzenie ewidencji i wystawianie kart NW. 25. Wprowadzanie oraz aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealnych w Czersku, współdziałanie w tym zakresie z innymi pracownikami szkoły. 26. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych pracowników Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnionym przetwarzaniem lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnianiem bądź pozyskaniem. 27. Sporządzanie zakresów czynności dla pracowników obsługi. 28. Nadzór nad dyscypliną pracy pracowników obsługi. 29. Zaopatrywanie pracowników Zespołu Szkół Licealnych w Czersku w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki czystości i ich ewidencjonowanie. 30. Ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły planów wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt oraz nadzór nad realizacją tych zadań. 31. Organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektu, prac konserwacyjno-remontowych. 32. Prowadzenie książki remontów bieżących i kapitalnych szkoły. 33. Opracowywanie planów i prowadzenie szczegółowej dokumentacji w zakresie potrzeb remontowych i materiałowych szkoły. 34. Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem pomieszczeń szkolnych. 35. Przewodniczenie komisjom ds. przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi. 36. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem wstępnym i okresowym BHP. 37. Prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 38. Zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i instalacji. 39. Sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z przydzielonego zakresu obowiązków. 40. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dot. spraw administracyjnogospodarczych szkoły wg rzeczowego wykazu akt i Instrukcji kancelaryjnej. 41. Wdrożenie i stosowanie procedury dotyczącej selekcji i utylizacji odpadów szkodliwych w Zespole Szkół Licealnych w Czersku. 42. Doskonalenie się w zakresie prowadzenia kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ww.bieżące dokształcanie się i śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego zarządzania powierzonymi zagadnieniami. 1. Kontrolowanie: - pomieszczeń magazynowych, - sprzętu i pomocy naukowych w szkole, - zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

15 - zabezpieczenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy, - stanu higieniczno-sanitarnego szkoły, - zabezpieczenia budynku przed kradzieżą, - instalacji odgromowej, - technicznego zabezpieczenia sprzętu i pomocy naukowych, materiałów w magazynach, - protokolarnego przekazywania sprzętu, materiałów i pomocy naukowych. 1. Prowadzenie całości spraw związanych z inwentaryzacją, w tym: 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, dokonywanie dwa razy w roku uzgodnień stanu ksiąg pod względem ilościowym i wartościowym z Głównym Księgowym, sporządzanie protokołów przekazania i likwidacji sprzętu oraz dokonywanie ich odpisów z ksiąg inwentarzowych, 3. kontrola ocechowania sprzętu szkoły, 4. wyznaczenie pól spisowych inwentaryzowanych składników majątkowych w budynku szkoły, 5. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników za powierzony sprzęt. 6. Prowadzenie kasy, w tym: przyjmowanie wpłat, rozliczanie pobranych zaliczek, sporządzanie raportów kasowych 7. Odpowiedzialność za: - prawidłowość sporządzanych sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków, - prawidłowe prowadzenie dokumentacji wynikającej z powierzonych zadań, - prawidłowe przechowywanie dokumentów i pieczęci szkolnych, urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły Do zadań wicedyrektora ds. wychowawczych należy: 2. współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły, a także zastępuje dyrektora w wypadku jego nieobecności w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, 3. opracowanie projektu programu wychowawczego szkoły i wykonanie analiz z jego realizacji. 4. koordynowanie prac zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych 5. organizacja i nadzór nad przebiegiem nauczania uczniów, organizacja zastępstw 6. sprawowanie nadzoru nad realizacją planu lekcji 7. egzekwowanie od pracowników szkoły realizacji przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły 8. sprawowanie nadzoru nad Biblioteką i Szkolnym Centrum Multimedialnym. 9. przewodniczenie poszczególnym zespołom rady pedagogicznej, 10. zapewnienie warunków pełnej realizacji programów nauczania, 11. ukierunkowanie wysiłków nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy, 12. organizowanie pracy dydaktycznej, egzekwowanie realizacji przydzielonych nauczycielom czynności oraz innych zajęć związanych z działalnością Szkoły, 13. nadzorowanie realizacji szkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego, m. nadzorowanie organizacji olimpiad, konkursów przedmiotowych i zajęć sportowych, 1. zapewnienie warunków pracy organizacjom uczniowskim i kołom zainteresowań, 2. prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 3. organizowanie egzaminów, 4. nadzór nad organizacją imprez szkolnych i pozaszkolnych,

16 13. Pedagog szkolny Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1. prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą młodzieży, jak: rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów sprawiających trudności wychowawcze, udzielanie pomocy i porad uczniom oraz ich rodzicom, 2. sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej nad uczniami wymagającymi takiej formy pomocy, 3. organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, 4. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i stawianie odpowiednich wniosków, 5. bieżąca współpraca z organami Szkoły, wicedyrektorem, wychowawcami klas i nauczycielami, rodzicami, poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania i opieki młodzieży, 6. opracowanie i bieżące monitorowanie realizacji Programu Profilaktycznego, 7. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, 8. wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i rodziców w działaniach związanych z problemami wychowawczymi, Szkolny Doradca Zawodowy 2. systematyczne diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 3. gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia. 4. wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: - rynku pracy, - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, - wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, - alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, - programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 1. udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 2. prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 3. koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez Szkołę. 4. wspiera w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 5. współpracuje z Radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

17 6. współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 7. organizuje promocję szkoły Do zadań nauczycieli należy: 2. nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów, 3. realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania, 4. poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań, 5. poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia, 6. stosowanie właściwych metod nauczania, 7. opieka nad powierzonymi organizacjami na terenie szkoły, 8. opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach i wycieczkach itp. 9. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych, 10. udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne i władze szkolne, 11. odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece, 12. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie tych metod uczniom i nadzór nad ich przestrzeganiem, 13. czuwanie nad frekwencją uczniów, m. systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. A ponadto Nauczyciel, który jest wychowawcą ma obowiązki dodatkowe: 1. realizuje program wychowawczy i opiekuńczy w powierzonej klasie zgodnie z celem Szkoły ustalonym w programie i planie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 2. programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: - tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, - rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością Szkoły, - przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności. 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami. 2. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z tróją klasową, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. 3. współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich i doradztwa ich rodziców. 4. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 5. odpowiada za bezpieczeństwo uczniów ich zachowanie na terenie szkoły, a także poza Szkołą kiedy są pod jego opieką. 16. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy, bezpośrednio podlegających wicedyrektorowi należy: 1. gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz posługiwanie się technologią informacyjną,

18 2. korzystanie ze zbiorów czytelni, 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 4. udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 5. poradnictwo w wyborach czytelniczych, 6. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, analizowanie stanu czytelnictwa, 7. zakup, gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów 8. konserwacja katalogów, 9. organizacja udostępniania zbiorów, 10. planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna za zbiory, 11. współpraca z Dyrektorem Szkoły (plany rozwoju biblioteki i czytelni), 12. współpraca z głównym księgowym (zakup książek, rozliczenia i inwentaryzacja zbiorów), m. współpraca z kierownikiem gospodarczym (stan techniczny biblioteki, wyposażenie), 1. współpraca z sekretariatem (informacje o zaległościach w wypożyczaniu książek uczniów i pracowników odchodzących ze szkoły), 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. 4. Pracownicy szkoły mają prawo do : 1. Korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, 2. Korzystania z przepisów regulaminu pracy obowiązującego w zespole szkół, 3. Instruktażu o sposobie wykonywania powierzonych mu obowiązków, czynności, 4. Zapewnienia niezbędnych środków do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków na swoim stanowisku, 5. Składania wyjaśnień w sprawach za które ponoszą odpowiedzialność. 5. Zasady pracy Szkoły. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły i tryb postępowania ustalone są w Regulaminie Pracy. 2. W celu właściwego przekazywania informacji o zasadach funkcjonowania Szkoły i zajęciach na wyznaczonych miejscach w budynku umieszcza się: 1. tablice z terminami zajęć i imprez, 2. terminarz zajęć i imprez na stronie internetowej szkoły, 3. szkolny panel informacji 4. tablice ogłoszeń na informacje i plakaty, 5. tablice informacyjne o rozmieszczeniu pomieszczeń, 6. tabliczki informacyjne na drzwiach pokoi i pomieszczeń, 7. tablice z regulaminami użytkowania poszczególnych pomieszczeń. 6. Zasady postępowania przy korzystaniu z obiektów Szkoły. 1. Szkoła pełni rolę usługową dla uczestników zajęć i imprez na obiektach oraz wobec innych podmiotów korzystających z obiektów. 2. Zasady korzystania z obiektów Szkoły określają regulaminy użytkowania, a terminy korzystania z pomieszczeń i urządzeń na obiektach ustalone są w harmonogramach zajęć. 3. Użytkownicy obiektów korzystają z lokali Szkoły odpłatnie, według ustalonych stawek. Cenniki mogą uwzględniać zniżki dla określonych rodzajów użytkowników i rabaty zgodnie z regułami rynkowymi.

19 4. Dyrektor, w porozumieniu ze Starostą, Zarządem Powiatu Chojnickiego, może określić podmioty zwolnione z opłat za użytkowanie obiektów i zakres rzeczowy i czasowy tych zwolnień. 5. Stali użytkownicy, zorganizowani instytucjonalnie, korzystają z zasobów Szkoły na zasadach określonych w zawartych umowach. 6. Harmonogramy zajęć ustala dyrektor Szkoły na podstawie wniosków od zainteresowanych i zawartych umów. 7. Stawki czynszów z tytułu dzierżawy, najmu powierzchni lokali lub gruntu Szkoły oraz opłaty ustala Dyrektor, który zawiera odpowiednie umowy z użytkownikami, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu Powiatu Chojnickiego. 8. Opłaty za udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez Szkołę ustala Dyrektor. 7 Zasady podpisywania dokumentów. 1. Dyrektor podpisuje osobiście: 1. dokumenty kierowane do Starostwa Powiatowego w Chojnicach, 2. pisma kierowane do organów administracji, sądów oraz urzędów nadzoru i kontroli, 3. deklaracje podatkowe, ubezpieczeniowe i sprawozdania statystyczne, 4. decyzje kadrowe, 5. odpowiedzi na skargi pod adresem Szkoły, 6. umowy Szkoły rodzące skutki prawne i finansowe, nie zastrzeżone do kompetencji organów samorządowych Powiatu Chojnickiego, 7. dokumenty finansowe, w tym czeki i polecenia przelewów bankowych, 8. listy wypłat wynagrodzeń, nagród i świadczeń pracowniczych, 9. wszelkie finansowe dokumenty wewnętrzne i rozliczenia, 10. potwierdzenia na rachunkach i fakturach dostarczenia zakupionych towarów i usług na rzecz Szkoły, 11. przygotowane przez niego wnioski premiowe i personalne w odniesieniu do podległych mu pracowników, 12. przygotowywane przez niego wnioski na naprawy i drobne remonty na obiektach Szkoły, 13. zlecenia wewnętrzne potwierdzając wykonanie prac i zużycie materiałów, 14. dokumenty magazynowe, 15. pisma tajne i poufne, 16. wewnętrzne akty normatywne, 17. projekty planów budżetowych, 18. dokumenty dotyczące spraw pracowniczych i osobowych związane z zatrudnianiem, zwalnianiem pracowników i wynagradzaniem pracowników, kary regulaminowe, 19. pisma kierowane do jednostek nadrzędnych, instytucji politycznych, społecznych, administracyjnych, kontroli zewnętrznej, 20. sprawozdania, 21. czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów lub towarów. 22. wszystkie pisma z zakresu powierzonych mu zadań, 23. umowy mające charakter umów finansowych, 24. sprawozdawczość finansową i analizy ekonomiczne. 1. Dyrektora Zespołu, 2. Głównego Księgowego. 3. Dyrektora Zespołu, 4. Głównego Księgowego. 5. Dyrektor - ZSL /R.K.

20 6. Sekretarz Szkoły - ZSL /L.K. 7. Główny Księgowy - ZSL /M.G. 8. Pedagog - ZSL /M.P. 9. Szkolny Doradca Zawodowy - ZSL /M.S. 10. Bibliotekarz - ZSL /M.L. 11. Referent - ZSL /J.L. 12. Pod nieobecność dyrektora dokumenty, o których mowa w pkt. 1., podpisuje zastępujący go Wicedyrektor. 13. Sekretarz potwierdza podpisem odbiór korespondencji dostarczonej do szkoły. 1. Główny Księgowy podpisuje: 1. Do składania w imieniu Zespołu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób: 1. Sprawozdania finansowe oraz wszelkie dokumenty rozliczeniowo-finansowe podlegają kontroli wstępnej i są podpisywane przez: 1. Wzory podpisów Dyrektora, Wicedyrektora, Głównego Księgowego, Sekretarza są umieszczone w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych. 2. Zasady prowadzenia przez Zespół dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 3. Zasady przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji, znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism, przechowywania akt i przekazywania ich do archiwum oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych określa Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w Zespole Szkół Licealnych w Czersku. 4. Zasady organizacji i zakresu działania archiwum akt, trybu postępowania z dokumentacją przekazywaną do składnicy akt oraz przechowywania, udostępniania i przekazywania dokumentacji i trybu jej brakowania określa Instrukcja archiwalna Zespołu Szkół Licealnych w Czersku. 5. Przy oznakowaniu spraw używa się następujących symboli: 8 Zasady opracowywania i wydawania aktów wewnętrznych. 1. Wszelkie regulaminy wewnętrzne Szkoły wprowadza zarządzeniem dyrektor. 2. Projekty regulaminów wewnętrznych, określających zasady zabezpieczenia obiektów i mienia Szkoły oraz osób na nim przebywających przygotowuje sekretarz szkoły i parafuje ich projekty przedstawiane do zatwierdzenia dyrektorowi. 3. Projekty regulaminów nie wymienionych w pkt. 2., przygotowują pracownicy stosownie do zakresu ich obowiązków lub specjalnie wyznaczeni przez Dyrektora. 4. Rejestr wszystkich aktów regulujących pracę Szkoły prowadzi Sekretarz, który zapoznaje z nimi wszystkich pracowników. 9: Zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej. Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej i do jego decyzji należy wykorzystanie ich wyników. 1. Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach i efektywności działania. Kontrola ma: 1. ustalić stan faktyczny, 2. ustalić przyczyny i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne,

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające ze Statutu Ośrodka. 5. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 I. Postanowienia ogólne 1. Specjalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN ORGANIZACYJNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach załącznik do Zarządzenia nr 20 dyrektora I LO w Tychach z dnia 22 grudnia 2011 roku I.Postanowienia ogólne 1. Organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 2001.08.28 Zmiana od dnia 2012.09.05 Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Zasady funkcjonowania gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu Załącznik do zarządzenia dyrektora Nr 6/2013 Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 1 Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 3/01/14 Dyrektora ZS w Zdziechowicach z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zdziechowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46. 30.2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 46. 30.2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 46. 30.2012 ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNO-DYDAKTYCZNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu ZAKRESY OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWI- SKACH KIEROWNICZYCH PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie nadanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTOWIE I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół w Lutowie, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania, zakres zadań oraz tryb pracy.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2010/2011 z dnia 31.12.2010r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bielsku-Białej R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁ. ZAWADZKIEGO W WISZNICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁ. ZAWADZKIEGO W WISZNICACH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Regulaminu kontroli zarządczej Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁ. ZAWADZKIEGO W WISZNICACH Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo