WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADU RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADU RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Mirosław NADER 1, Irena JAKOWLEWA 2 1 Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej Zakład Podstaw Budowy Urz dze Transportowych ul. Koszykowa 75, p Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej Studentka WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADU RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Streszczenie W pracy przedstawiono zagadnienie recyklingu pojazdów samochodowych z uwzgl dnieniem tematyki logistyki wewn trzzakładowej. Przedstawiono podstawy prawne wykonywania zada recyklingu oraz omówiono główne dokumenty opisuj ce przebieg demonta u pojazdów od momentu ich wprowadzenia na teren zakładu do chwili wysłania z zakładu uzyskanych produktów recyklingu. Oszacowano ilo ci samochodów mog cych podlega recyklingowi w kraju oraz opisano sposoby uzyskania dofinansowania przedsi wzi cia. Przedstawiono główne strumienie przemieszczania elementów systemu podczas procesu technologicznego. Zaproponowano metodologi szacowania kosztów w zakładzie. W podsumowaniu przedstawiono perspektywy rozwoju recyklingu pojazdów oraz mo liwo ci wykorzystania produktów otrzymanych w trakcie procesu recyklingu. Słowa kluczowe: recykling, pojazdy samochodowe, stacja demonta u. 1. WPROWADZENIE Rozwój motoryzacji oraz otwarcie granic spowodowało, i znacznie wzrosła w Polsce liczba eksploatowanych samochodów, po zako czeniu okresu u ytkowania pojazdy te staj si odpadami niebezpiecznymi. Zapotrzebowanie i zainteresowanie recyklingiem pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji (PWE) wynika głównie z konieczno ci ochrony rodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami oraz zmniejszeniem wykorzystania surowców naturalnych. Oprócz ekologicznego aspektu recykling PWE daje równie mo liwo uzyskania korzy ci finansowych dla prowadz cego tak działalno. Pod poj ciem recyklingu PWE rozumie si wszystkie działania, które maj na celu wprowadzi uzyskane z rozbiórki materiały do ponownego u ytkowania. Mo na wyró ni kilka rodzajów recyklingu: recykling materiałowy ponowne dowolne wykorzystanie materiałów, recykling wła ciwy ponowne wykorzystanie materiałów zgodnie z przeznaczeniem (np. cz ci zamienne), odzysk energetyczny odzyskanie energii wło onej w wyprodukowanie danej cz ci (np. spalenie opon) [9].

2 128 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa Demonta pojazdów wycofanych z eksploatacji powinien odbywa si w obiektach do tego specjalnie stworzonych, czyli w stacjach demonta u pojazdów. Zakłady te działaj w oparciu o szereg przepisów prawnych, maj pozwolenie na prowadzenie działalno ci a ich listy dost pne s w urz dach wojewódzkich. 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZADA RECYKLINGU Działalno zakładu recyklingu pojazdów samochodowych musi by prowadzona w oparciu o obowi zuj ce akty prawne w randze ustaw i rozporz dze. Podstawowym dokumentem reguluj cym gospodark PWE jest Dyrektywa z dnia 18 wrze nia 2000 r. 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z , z pó n. zm.). Stanowi ona podstaw prawn do stworzenia przez wszystkie pa stwa członkowskie ujednoliconego systemu gospodarowania odpadami: zmniejszenia ich liczby, zwi kszenia liczby materiałów podlegaj cych ponownemu u yciu i recyklingowi. Dokument ten okre la prawa i obowi zki producentów pojazdów, u ytkowników oraz zakładów prowadz cych demonta i recykling. Zawarte w Dyrektywie wskazówki i zalecenia przenoszone s na grunt prawny pa stw członkowskich UE. W Polsce jest to Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202). Ten akt prawny okre la zasady post powania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji z uwzgl dnieniem ochrony zdrowia i ycia ludzi, oraz ochrony rodowiska. Reguluje on prawa i obowi zki: administracji pa stwowej, producentów samochodów, indywidualnych importerów, wła cicieli pojazdów, stacji demonta u, punktów zbierania pojazdów, w zakresie gospodarowania PWE. W zwi zku z konieczno ci dostosowania prawa polskiego do wymaga UE zostały stworzone oraz zmodyfikowane mi dzy innymi nast puj ce ustawy: Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pó n. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó n. zm.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 98, poz. 602, z pó n. zm.), oraz rozporz dzenia wydane przez wła ciwych Ministrów: Rozporz dzenia Ministra rodowiska: w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słu cych do sporz dzenia i przekazywania zbiorczych zestawie danych, w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w spawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego, Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury: w sprawie wykazu przedmiotów wyposa enia i cz ci wymontowanych z pojazdów, których ponowne u ycie zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na rodowisko, w sprawie sposobu uniewa niania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów za wiadcze wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania za wiadcze oraz prowadzenia ich ewidencji,

3 Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych 129 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymaga dla stacji demonta u oraz sposobu demonta u pojazdów wycofanych z eksploatacji. 3. OSZACOWANIE ILO CI SAMOCHODÓW MOG CYCH PODLEGA RECYKLINGOWI W KRAJU Główny Urz d Statystyczny w opracowaniach statystycznych: Transport wyniki działalno ci w 2007 r. oraz Transport wyniki działalno ci w 2008 r. podaje, e w Polsce liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w roku 2006 wynosiła sztuk, w roku pojazdów, natomiast w roku 2008 wzrosła do samochodów. Po raz pierwszy na terytorium Polski w roku 2006 zarejestrowano samochody osobowe, w roku , natomiast w roku 2008 zarejestrowano pojazdy [5]. Wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski przedstawiono na rys Liczba pojazd w Rok 2008 Rys. 1. Wykres liczby samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski w latach ródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. Wraz z wst pieniem Polski do Unii Europejskiej z roku na rok systematycznie ro nie liczba aut sprowadzanych do kraju z pa stw członkowskich UE. W pierwszym kwartale roku 2007 do Polski sprowadzono z pa stw UE samochodów u ywanych, w porównaniu z rokiem poprzednim zaobserwowano wzrost o 74,2 %. W marcu 2007 r. do Polski sprowadzono pojazdów samochodowych, co w porównaniu z poprzednim miesi cem daje wzrost o 26,7 %, a w porównaniu z marcem roku poprzedniego 68,7% [4]. Co wiadczy o bardzo du ej dynamice przyrostu sprowadzanych do kraju pojazdów u ywanych. Po polskich drogach poruszaj si samochody w ró nym wieku, w 2006 roku u redniony wiek parku samochodowego wynosił 14 lat, w 2007 roku - 14,3, natomiast w roku 2008 wiek ten wynosił 13 lat i 11 miesi cy. Liczb samochodów zarejestrowanych w Polsce w roku 2007 oraz 2008 z podziałem na grupy wiekowe zamieszczono w tablicy 1. Cykl ycia pojazdu okre lony jest przez szereg czynników, najwa niejszy z nich to czas u ytkowania. Mo na przyj e samochody, które b d podlega recyklingowi maj sko czone 16 lat eksploatacji. Analizuj c powy sze statystyki mo na stwierdzi, i w roku 2008 potencjalny rynek dla recyklingu PWE wynosił 39,4% ilo ci wszystkich zarejestrowanych pojazdów samochodowych w roku 2007, czyli pojazdów. W kolejnym roku zaobserwowano

4 130 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa wzrost liczby pojazdów powy ej 16 roku eksploatacji do pojazdów, czyli 40,5% ilo ci wszystkich zarejestrowanych pojazdów w roku poprzednim. Tablica 1. Polski park samochodowy wg grup wiekowych w 2007 r. oraz 2008 r. Wiek pojazdu Liczba sztuk 2007 r r. Do 2 lat Od 3 do 5 lat Od 6 do 10 lat Od 11 do 15 lat Od 16 do 20 lat Od 21 do 30 lat Powy ej 30 lat Razem ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. Procentowy udział zarejestrowanych pojazdów wg grup wiekowych w roku 2007 oraz 2008 przedstawiono na rys. 2. oraz rys. 3. od 21 do 30 lat 18,7% od 31 lat 4,8% do 2 lat 4,7% od 3 do 5 lat 6,9% od 6 do 10 lat 22,3% od 16 do 20 lat 15,9% od 11 do 15 lat 26,7% Rys. 2. Wykres struktura pojazdów samochodowych wg grup wiekowych w 2007 r. ródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. Struktura po ja zdów samochod owych wg gru p wiekowych w 2008 r. od 21 do 30 l at 17,9% powy ej 30 lat 5,8% do 2 lat 5,2% od 3 do 5 l at 6,8% od 6 do 10 lat 19,9% od 16 do 20 lat 16,8% od 11 do 15 l at 27,6% Rys. 3. Wykres struktura pojazdów samochodowych wg grup wiekowych w 2008 r. ródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. Zakładaj c, e samochody powy ej 21 lat stanowi najwi ksze zagro enie dla otoczenia i w najbli szym czasie musz by wycofane z eksploatacji, mo na oszacowa i rocznie recyklingowi b dzie poddane ok samochodów z tej grupy wiekowej.

5 Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych 131 W prognozowaniu nale y uwzgl dni równie młodsze samochody, które przez odpowiednie organy zostan wycofane z eksploatacji oraz ci gle rosn c liczb pojazdów sprowadzanych do kraju, co spowoduje wzrost liczby samochodów dostarczanych do stacji demonta u i mo e ona wynosi nawet do PWE/rok. 4. ORGANIZACJA ZAKŁADU RECYKLINGU Stacja demonta u to przedsi biorstwo, w którym nast puj takie operacje technologiczne jak: dostawa i wyładunek PWE, magazynowanie przyj tych pojazdów, usuwanie substancji niebezpiecznych, oczyszczenie i przygotowanie elementów do demonta u, demonta i segregacja, magazynowanie i sprzeda cz ci zamiennych. Miejsca wykonywania tych czynno ci s okre lone przez Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy, ka da stacja demonta u podzielona jest na sze sektorów, które s odpowiednio zabezpieczone ekologicznie i wyposa one technicznie. Teren nale cy do zakładu demonta u powinien by zabezpieczony przed dost pem osób postronnych. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy dotycz cym minimalnych wymaga dla stacji demonta u oraz sposobu demonta u PWE stacja dzieli si na nast puj ce sektory: Sektor I przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Sektor II magazynowanie przyj tych PWE, Sektor III usuwanie z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów, Sektor IV demonta z PWE przedmiotów wyposa enia i cz ci nadaj cych si do ponownego u ycia, w tym odpadów, Sektor V magazynowanie cz ci wymontowanych z PWE przeznaczonych do ponownego u ycia, Sektor VI magazynowanie odpadów pochodz cych z demonta u PWE. Stacja demonta u PWE powinna mie nast puj ce zabezpieczenia ekologiczne: szczelne nawierzchnie w miejscach gdzie mo e nast pi wyciek substancji niebezpiecznych, szczelne kraw niki, oczyszczalnia cieków, separator koalescencyjny i zasobnik sorbentów. Do podstawowych zada stacji nale y: przyj cie pojazdu od ostatniego wła ciciela i wydanie odpowiedniego za wiadczenia, testowanie zespołów mechanicznych przeznaczonych do ponownego u ycia, usuni cie cz ci zagra aj cych bezpiecze stwu pracowników (poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze pasów) a nast pnie usuni cie płynów, cz ci i materiałów stwarzaj cych zagro enie dla rodowiska i przekazanie ich do zakładów zajmuj cych si unieszkodliwianiem, wymontowanie pozostałych cz ci i zespołów przeznaczonych do sprzeda y, ostateczny demonta materiałów i ich zagospodarowanie. Stacja powinna by wyposa ona w specjalistyczne urz dzenia techniczne takie jak: waga samochodowa, obrotnica, podno nik samochodowy oraz wózek widłowy. Ponadto w skład wyposa enia stacji powinny wchodzi urz dzenia do osuszania demontowanych pojazdów igromadzenia odzyskanych płynów: paliw, olejów, płynów chłodniczych, hamulcowych, płynów z amortyzatorów oraz gazów ze spr yn gazowych i urz dze klimatyzacyjnych. W skład wyposa enia stacji powinny równie wchodzi : przecinaki do blachy oraz no yce, urz dzenia do demonta u szyb, urz dzenia do testowania cz ci przeznaczonych do sprzeda y jako zamienne, rolki nap dowe, urz dzenia do demonta u

6 132 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa złomowanych kół samochodowych, urz dzenia do ekologicznego mycia cz ci przeznaczonych do sprzeda y oraz inny drobny sprz t warsztatowy [9]. Ka dy PWE zgodnie z prawem podlega recyklingowi a przebieg demonta u jest taki sam dla wszystkich pojazdów: na pocz tku nast puje przyj cie i diagnostyka, okre lenie stopnia demonta u, osuszenie oraz demonta szyb, akumulatora, kół, zderzaków i innych cz ci zewn trznych. Nast pnie nale y zdemontowa silnik, skrzyni biegów, inne zespoły nap dowe oraz pozostałe cz ci, siedzenia i tapicerk. W czasie demonta u nast puje segregacja uzyskanych cz ci i materiałów do: ponownego u ycia (sprzeda y), regeneracji, dalszego przetworzenia oraz strz pienia [3]. Ogólny zarys podziału na fazy demonta u oraz rozdział na frakcje materiałowe przedstawiono w tablicy 2 [11]. Tablica 2. Rozdział odpadów na frakcje materiałowe. ródło: opracowanie własne. 5. SYSTEM GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ Magazynowanie cz ci i materiałów powinno odbywa si w dwóch fazach: w pojemnikach w pobli u stanowisk demonta u oraz w du ych kontenerach lub stosach w odpowiednich sektorach stacji. Magazynowanie i sprzeda cz ci przeznaczonych do ponownego u ytku zalecane jest przez Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Ustaw o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, s one gromadzone w magazynie cz ci na regałach odpowiednio do tego dostosowanych. Elementy te s przetestowane i oznaczone np. etykietami z kodem kreskowym, co ułatwia identyfikacj i organizacj sprzeda y. Małe cz ci magazynowane s w pojemnikach ustawionych na regałach. Cz ci du e i ci kie (np. silniki) umieszczane s na paletach a nast pnie ustawiane na regałach. Magazynuj c elementy, z których mog powsta ewentualne wycieki oleju nale y stosowa palety wyposa one w kuwety lub umie ci kuwety

7 Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych 133 bezpo rednio pod regałami. W praktyce regały tego typu s wyodr bniane w magazynie w celu uchronienia cz ci czystych przed niechcianymi zabrudzeniami. Cz ci małe i ci kie składowane s w metalowych pojemnikach, dostosowanych do transportu wózkami widłowymi. Niezale nie od sposobu składowania elementów musza by one chronione przed uszkodzeniami i łatwo dost pne dla pracowników magazynu w celu pokazania klientowi. Odpady niebezpieczne np.: przepracowane oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, szkło, tworzywa sztuczne, które b d poddane recyklingowi musz by posegregowane wg technologii recyklingu i magazynowane w pojemnikach pod zadaszeniem. Akumulatory składuje si w wydzielonym pomieszczeniu, którego podłogi i ciany s zabezpieczone materiałem odpornym na działanie kwasów. Do powierzchni magazynowych oprócz magazynów materiałów uzyskanych w trakcie demonta u PWE zalicza si równie place postojowe samochodów oczekuj cych na osuszenie, samochodów osuszonych oraz place na których składowane s odpady. Transport magazynowanych cz ci i materiałów na terenie stacji demonta u powinien odbywa si przy pomocy wózków widłowych, natomiast odbiór pozyskanych materiałów odbywa si samochodami przystosowanymi do samodzielnego załadunku kontenerów lub samochodami, na które załadunek b dzie wykonywany wózkami widłowymi. Ruch pojazdów w zakładzie recyklingu PWE powinien by jednokierunkowy, rozwi zanie tego typu zapewnia płynno ruchu oraz zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na place manewrowe oraz postojowe. 6. DOKUMENTY STOSOWANE W ZAKŁADZIE RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI Zgodnie z prawem stacja demonta u ma obowi zek nieodpłatnie przyj ka dy kompletny pojazd wycofany z eksploatacji oraz wyda za wiadczenie o demonta u lub o przyj ciu pojazdu niekompletnego. Dokumenty te sporz dzane s w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz za wiadczenia dostaje wła ciciel pojazdu, jeden zostaje w stacji demonta u a jeden przekazywany jest do wła ciwego organu, który jako ostatni rejestrował pojazd. Stacja demonta u ma obowi zek posiada i przechowywa dokumentacj po wiadczaj c przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w uprawnionych do tego zakładach odzysku. Co roku prowadz cy zakład recyklingu ma obowi zek sporz dzenia sprawozda z działalno ci przedsi biorstwa, które zawieraj dane o liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów przyj tych do demonta u, o danych dotycz cych poziomu odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i pó niejszym. Równie bardzo wa nymi dokumentami s umowy zawarte z zakładami uprawnionymi do dokonywania utylizacji odpadów niebezpiecznych. W oparciu o te umowy wydawane s przez wojewod pozwolenia na działalno stacji demonta u. Wzory wystawianych dokumentów oraz sprawozda jakie zobowi zany jest sporz dzi wła ciciel stacji s zamieszczone w odpowiednich rozporz dzeniach, podane w nich s równie okresy archiwizowania dokumentacji oraz terminy składania sprawozda zbiorczych z działalno ci stacji. Pomocne w prowadzeniu dokumentacji wewn trznej zakładu oraz dokumentacji uj tej w obowi zuj cych przepisach s oprogramowania komputerowe wspomagaj ce organizacj stacji demonta u pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oprogramowania te s łatwe w instalacji i obsłudze. Doskonałym przykładem mo e by oprogramowanie komputerowe

8 134 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa SIRS stworzone przez PIAP, składa si ono z odr bnych modułów, które s zestawiane ze sob na yczenie zamawiaj cego. Moduły dost pne w SIRS wraz z funkcjami przedstawiono w tablicy 3. Tablica 3. Oprogramowanie komputerowe SIRS wspomagaj ce prac stacji recyklingu PWE. Nazwa modułu Przyjmowanie samochodów Strategia demonta u Magazyn i sprzeda cz ci Gospodarka odpadami Fakturowanie ródło: Funkcja Gromadzenie danych o przyj tych do recyklingu PWE, umowy kupna-sprzeda y, za wiadczenia o demonta u pojazdu itp. Współpracuje z modułem Przyjmowanie samochodów, przeprowadzenie demonta u we wła ciwej kolejno ci. Dane dotycz ce zasobów cz ci z PWE aktualnie znajduj cych si w sprzeda y w magazynie stacji. Sprawozdawczo niezb dna w wietle obowi zuj cych przepisów przy wytwarzaniu, przekazywaniu, transporcie i składowaniu na wysypiskach odpadów ze stacji. Wystawianie faktur za sprzedane cz ci. Odpowiednie moduły programu pozwalaj na prowadzenie dokumentacji ka dej fazy demonta u, dokumentowanie stanu technicznego oraz pochodzenia cz ci przeznaczonych do ponownego u ytku. Oprogramowanie SIRS pozwala równie na okre lenie stanów magazynowych oraz miejsca składowania cz ci, odpowiednio oznakowanych. Dost pne s równie inne oprogramowania: IDIS- stworzony przez europejski przemysł samochodowy, System ARES, Recykling System. Mi dzynarodowy System Demonta u Pojazdów IDIS ma za zadanie wspomaga oraz optymalizowa proces recyklingu PWE, zawiera on baz danych o modelach, która stworzona została na podstawie danych otrzymanych od producentów pojazdów. System ARES obejmuje stacje demonta u oraz punkty przyj /dystrybutorów cz ci, oferuje pełen zakres usług a celem najwa niejszym jest ochrona rodowiska naturalnego. Niektóre programy pozwalaj na prowadzenie sprzeda y cz ci z PWE za pomoc sieci internetowej oraz daj mo liwo członkostwa w sieci zajmuj cej si sprzeda cz ci u ywanych [9]. 7. OSZACOWANIE STRUMIENIA ODPADÓW I CZ CI DO PONOWNEGO U YCIA Z POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI Maj c dane na temat statystycznego pojazdu przyjmowanego do stacji demonta u mo na oszacowa ilo poszczególnych materiałów z których jest on zbudowany. Udział poszczególnych surowców dla samochodu o redniej masie 1010 kg podano w tablicy 4 [8]. Okre lenie strumienia odpadów oraz cz ci do ponownego u ycia wymaga zastosowania szeregu zało e, przyj cia współczynnika niekompletno ci pojazdów oraz procentowego udziału cz ci przeznaczonych do ponownego u ycia. Udział cz ci zamiennych przyjmowany jest w granicy od 20% do 30% jest uzale niony od danej stacji demonta u i stosowanego w niej sposobu demonta u. Współczynnik

9 Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych 135 niekompletno ci zale y od tego ile stacja przyjmuje rocznie pojazdów niekompletnych, liczba ta wi e si z odpowiedzialno ci przez zakład demonta u za brakuj ce istotne elementy pojazdu. Zakładaj c roczn wydajno stacji na 1000 PWE oraz znaj c udziały procentowe surowców w całkowitej masie pojazdu w tablicy 4 okre lono roczn mas wytworzonych odpadów w zakładzie. Tablica 4. Udział surowców w statystycznym samochodzie w UE w 2000 r oraz masa wytworzonych odpadów w zakładzie recyklingu PWE o wydajno ci 1000 pojazdów/rok Surowce Udział surowców w statystycznym PWE Masa roczna wytworzonych w zakładzie odpadów [%] [kg] [kg] Złom elaza Złom metali kolorowych Tworzywa sztuczne Gumy Szkło Płyny eksploatacyjne Inne (np. tkaniny, farby itp.) ródło: opracowanie własne. Warto jednak pami ta, e jest to szacunkowy i sumaryczny strumie materiałów przeznaczonych do recyklingu, odpadów oraz cz ci zamiennych, szczegółowy podział uzale niony jest m.in. od stanu technicznego pojazdu dostarczonego do zakładu. W praktyce w celu ustalenia masy wywo onych cz ci, materiałów, płynów lub odpadów, niezb dnej do sprawozda z działalno ci stacji demonta u, samochody odbieraj ce odpady przed wjazdem na teren zakładu s wa one na wadze samochodowej i ponownie wa one po załadowaniu odpadami. Pojazdy wycofane z eksploatacji wwo one na teren stacji demonta u s wa one, co pozwala okre li dokładn wielko rocznego przepływu wej ciowego i wyj ciowego odpadów. Oszacowanie wielko ci strumienia cz ci zamiennych jest trudne ze wzgl du na bardzo zró nicowany stopie ich zu ycia. 8. SYSTEM FINANSOWANIA ZAKŁADU RECYKLINGU PWE W dyrektywie UE zamieszczono zapis, który koszty zwi zane z przekazaniem pojazdów do recyklingu przenosi na producentów samochodów oraz oficjalnych importerów. Zobowi zani s oni do tworzenia sieci zbierania pojazdów. W przypadku dostarczenia do stacji demonta u pojazdu niekompletnego cz kosztów pokrywa ostatni wła ciciel. Opłata ta mo e wynosi do 10 zł za brakuj cy kilogram masy pojazdu. Zgodnie z zapisem w ustawie z obowi zku tworzenia sieci zwolnieni s importerzy wprowadzaj cy mniej ni 1000 samochodów rocznie. Musz oni jedynie wnie opłat wynosz c 500 zł od ka dego pojazdu przywiezionego do Polski, przeznaczon na finansowanie recyklingu. Opłaty te s wpłacane na Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO igw). rodki z tego funduszu przeznaczone s na dofinansowanie działa w zakresie recyklingu: demonta u pojazdów, działa inwestycyjnych (w zakresie zbierania i demonta u PWE oraz gospodarki odpadami pochodz cymi z tych pojazdów) i dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów przez gminy [1].

10 136 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa Wielko dofinansowanie stacji demonta u z NFO igw b dzie uzale niona od liczby pojazdów, które poddawane s w niej recyklingowi oraz poziomów odzysku, które wiadcz o efektywno ci ekologicznej danego zakładu. Wła ciciel stacji w terminie podanym przez NFO igw musi zło y odpowiedni wniosek wraz z danymi dotycz cymi efektywno ci zakładu przez niego prowadzonego. Rada Ministrów 1 sierpnia 2006 roku zaakceptowała projekt Narodowej Strategii Spójno ci (NSS) na lata , który okre la wielko oraz przeznaczenie funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci. Warto rodków finansowych przeznaczonych na ochron rodowiska wynosi a 25 mld euro, pieni dze te b d przeznaczone m.in. na wspieranie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami, instalacji umo liwiaj cych recykling oraz dofinansowanie modernizacji istniej cych obiektów do wymogów prawa wspólnotowego. Uzyskanie dofinansowania z unijnych funduszu uwarunkowane jest zło eniem w terminie kompletu wymaganych dokumentów, a wielko dotacji uzale niona jest głównie od wielko ci i zakresu przedsi wzi cia [2]. Oprócz dofinansowania działalno ci stacji z NFO igw oraz funduszy unijnych, wa ny jest równie przychód uzyskany w wyniku działalno ci zakładu. Stacje demonta u utrzymuj si głównie z tego co zostało wymontowane z PWE: złom, u ywane cz ci zamienne, zu yte akumulatory oraz oleje odpadowe. Szacuje si, e zyski pochodz ce ze sprzeda y cz ci zamiennych stanowi ok. 30% całego przychodu stacji demonta u [7]. Stacje demonta u ponosz koszty zwi zane z zagospodarowaniem odpadów przez uprawnione do tego zakłady odzysku. Koszty zwi zane z unieszkodliwieniem powstałych odpadów stanowi znaczn cz kosztów eksploatacyjnych stacji demonta u. Bez opłat przekazywane s do recyklingu: opony, tworzywa sztuczne, filtry oraz stłuczka szklana, co powoduje zmniejszenie zysków wła cicieli stacji demonta u pojazdów wycofanych z eksploatacji. Roczny efekt finansowy (E f ) stacji mo na oszacowa na podstawie uproszczonego wzoru: E f = D + D K / K (1) s cz o u gdzie: D s dochód ze sprzeda y surowców [zł], D cz dochód ze sprzeda y cz ci zamiennych [zł], K o/u koszty odzysku/unieszkodliwienia [zł], K op koszty operacyjne [zł]. Dochód ze sprzeda y surowców (D s ): i n ki Ds m [%] = ci i= 1 100[%] (2) gdzie: m masa całkowita przerabianych wraków [kg], n liczba surowców podlegaj cych sprzeda y, k i procentowa zawarto i-tego surowca w masie wraków podana w tablicy 4, c i cena i-tego surowca [zł/kg]. op

11 Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych 137 Dochód ze sprzeda y cz ci zamiennych (D cz ): D cz = j = m j= 1 n c j j (3) gdzie: m liczba cz ci podlegaj cych ponownej sprzeda y, n j ilo sprzedanych cz ci j-tego typu [szt], c j cena j-tej cz ci [zł/szt]. Koszty odzysku i unieszkodliwienia (K o/u ): l = n kl[%] K o / u = m cl (4) l= 1 100[%] gdzie: m masa całkowita przerabianych wraków [kg], n liczba odpadów podlegaj cych odzyskowi/unieszkodliwieniu, k l zawarto procentowa l-tego odpadu w masie wraków, c l cena odzysku/unieszkodliwienia l-tego odpadu [zł/kg]. Na koszty operacyjne składaj si m.in.: koszty robocizny, mediów, surowców, materiałów oraz konserwacji urz dze. Okre la si je dla danego okresu prowadzenia procesu demonta u [7]. Aby uzyska dobry wynik finansowy nale y: w wyniku procesu technologicznego uzyska maksymaln mo liw liczb cz ci do ponownego u ytku, zadba o to by surowce były dobrej jako ci (czyste), co zapewni dobr cen ich zbytu, zawrze satysfakcjonuj ce umowy (niskie ceny) z firmami unieszkodliwiaj cymi odpady z PWE [7]. 9. PODSUMOWANIE Recykling samochodów jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, obejmuj cym zarówno problemy techniczne, ekologiczne jak i organizacyjne. Dlatego te, podej cie do tego zagadnienia powinno by kompleksowe i organizowane w skali całego kraju. Wci rosn ca liczba pojazdów zarejestrowanych oraz starzej cy si park samochodowy, a tak e zwi kszaj ca si wiadomo ekologiczna Polaków daje mo liwo zlikwidowania szarej strefy demonta u pojazdów i utworzenia sieci zakładów recyklingu PWE. Nale y wi c d y do zbudowania krajowego systemu recyklingu pojazdów, który b dzie sprawnie wykonywał swoje zadania. Zakłady recyklingu powinny by równomiernie rozmieszczone na terenie całego kraju a obszar ich działania nie powinien przekracza promienia 50 km. Ułatwi to u ytkownikom dostarczanie pojazdów do stacji recyklingu i zmniejszy szar stref utylizacji pojazdów przez osoby do tego nieupowa nione. Obecnie tylko niewielka cz PWE poddawana jest recyklingowi, nale y przyj, e liczba ta b dzie dynamicznie wzrasta a po danym poziomem recyklingu b dzie poziom 85% odzysku i 80% recyklingu masy pojazdu dla samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku.

12 138 Mirosław Nader, Irena Jakowlewa Zało enia przyj te przez Uni Europejsk zakładaj, e po roku 2015 poziom odzysku wyniesie 95%, a recyklingu 85% masy pojazdu. W celu uzyskania powy szych parametrów podj te zostały przedsi wzi cia zmuszaj ce producentów do produkcji samochodów ekologicznych zarówno w fazie projektowania materiałowego jak i zastosowania technologii umo liwiaj cych łatwy i tani recykling pojazdów. Oprzyrz dowanie prawne reguluj ce problematyk recyklingu PWE obejmuje 3 poziomy aktów prawnych. S to Dyrektywy UE, Ustawy Sejmowe RP oraz Rozporz dzenia Rady Ministrów. Tworz one kompletny system prawny reguluj cy kompleksowo zagadnienia recyklingu PWE. LITERATURA [1] Draniewicz B.: Opłata recyklingowa w ustawie wrakowej, Recykling 12/2006. [2] Gola-Sienkiewicz R.: Pieni dze na stacje demonta u samochodów, Recykling 11/2006. [3] Gola-Sienkiewicz R.: Recykling odpadów-demonta pojazdów samochodowych, Recykling 12/2008. [4] GUS: Transport wyniki działalno ci w 2007 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa [5] GUS: Transport wyniki działalno ci w 2008 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa [6] Kanari. N, Pineau J.-L., Shallari S.: End-of-life vehicle recycling in the European Union, JOM 8/2003. [7] Łabryga B.: Koszty funkcjonowania stacji demonta u, Recykling 3/2007. [8] Merkisz-Guranowska A.: Recykling samochodów w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom [9] Osi ski J., ach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, Wydawnictwo Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [10] Toyota Motor Marketing Europe: Car Recycling Europe, October [11] Zgierska K.: Strz piarka element systemu demonta u pojazdów, Recykling 11/2007. CHOSEN ASPECTS OF ORGANIZATION OF CAR RECYCLING PLANT Abstract In this paper the chosen problems of cars recycling were introduced, also taking into account establishment logistics and recipes in range renewed the utilization of cars parts and components. The paper show different aspects of cars recycling and number of this cars in Poland. It discuss main documents which are in use, and suggest methodology of cost valuation in the recycling plant. The future is now in old cars components recycling. Key words: recycling, car, recycling plant. Recenzent: Tomasz Nowakowski

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 170/2006

ZARZĄDZENIE Nr 170/2006 ZARZĄDZENIE Nr 170/2006 Monika Krysztofiak, 18.07.2006 ZARZĄDZENIE Nr 170 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MODEL PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ZAKŁADZIE RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

MODEL PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ZAKŁADZIE RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH irosław Nader Wydział Transportu PW Irena Jakowlewa Studentka Wydziału Transportu PW ODEL PRZEPŁYWU ATERIAŁÓW W ZAKŁADZIE RECYKLINGU SAOCHODÓW OSOBOWYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. w sprawie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O.

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO INSTRUKCJA Strona 1 Stron 8 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Sporządził: Pełnomocnik ds. SZŚ Joanna Hezner Sprawdził: Specjalista ds. BHP Justyna Kurek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie są jednolite. W zależności od ich obywatelstwa, statusu pobytowego w Polsce oraz rodzaju pracy, którą mają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 Kwiecień 2016 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie. Cele modernizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii Gmina Kodeń

Odnawialne Źródła Energii Gmina Kodeń Odnawialne Źródła Energii Gmina Kodeń w ramach działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE II. 4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO Czym jest Narodowy Cel Wskaźnikowy? NCW = obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych (biokomponentów / biopaliw) Akt prawny o charakterze

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo