KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii"

Transkrypt

1 Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych Redaktor: Ma³gorzata Twardochleb Sekretariat Dyrekcji, pok. Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 5, 8 Poznañ tel. 885 Druk: Galeria Promocyjna CEBART szoo tel. 8 9 Wielkopolskie Centrum Onkologii Gazel¹ Biznesu Ju po raz czwarty Wielkopolskie Centrum Onkologii uznane zosta³o przez magazyn Puls Biznesu za Gazelê Biznesu. W tym roku zajêliœmy pozycjê w regionie i 98 w kraju na zg³oszone firmy. Wart podkreœlenia jest fakt, e jesteœmy jedynym Centrum Onkologii i szpitalem zg³oszonym do rankingu, st¹d tym wiêksze jest to dla nas wyró nienie. Gazele Biznesu to ranking œrednich, dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm, który ukazuje siê ju po raz siódmy. Podstawowym kryterium doboru firm w rankingu to szybki i sta³y rozwój. O miejscu w rankingu decyduje wyra ony w procentach przyrost obrotów w 5 r. w stosunku do roku (pod uwagê wziêto wyniki z trzech lat dzia³alnoœci). Aby zakwalifikowaæ siê do zestawienia, musieliœmy wykazywaæ wzrost tego wskaÿnika w trzech kolejnych latach. W przypadku Centrum dynamika rozwoju oceniona zosta³a na poziomie %. Niezwykle istotnym celem rankingu jest promowanie firm uczciwych, wiarygodnych i ujawniaj¹cych informacje na temat swoich wyników. Dr n. med. Jerzy Za³uski po raz drugi wygra³ konkurs na stanowisko zastêpcy dyrektora ds. lecznictwa w naszym Centrum. Konkurs organizowany by³ przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Uzale nieniom Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gratulujemy! Dr n. med. Janusz Skowronek doktorem habilitowanym nauk medycznych. W dniu 5.. r. Rada Wydzia³u Lekarskiego II Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nada³a dr. n.med. Januszowi Skowronkowi (kierownikowi Zak³adu Brachyterapii WCO) stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (radioterapia onkologiczna) na podstawie pracy habilitacyjnej: "Porównanie skutecznoœci oraz ryzyka powik³añ brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z u yciem Ÿróde³ o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równowa nych biologicznie".orygina³ dyplomu zostanie wrêczony podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego /8. XII. Plany Wielkopolskiego Centrum Onkologii na rok Wielkopolskie Centrum Onkologii za g³ówne cele strategiczne swojej dzia³alnoœci przyjmuje: uzyskanie miana szpitala: a. œwiadcz¹cego us³ugi o jak najwy szej jakoœci, b. przyjaznego pacjentowi, c. otaczaj¹cego pacjenta i w³asnego pracownika jak najlepsza opiek¹, d. zapewniaj¹cego swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy, ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum i doskonalenie zawodowe w zakresie œwiadczonych us³ug, ci¹g³y rozwój i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, modernizacjê aparatury medycznej i infrastruktury szpitala, rozbudowê infrastruktury szpitala, podnoszenie standardu realizowanych us³ug. Celami operacyjnymi Centrum na rok s¹ zatem:. Kontynuacja rozbudowy Zak³adu Radioterapii.. Zakoñczenie prac zwi¹zanych z utworzenie u Nowotworów G³owy i Szyi.. Kontynuacja prac zwi¹zanych z rozbudow¹ Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z nadbudow¹ VI piêtra.. Wprowadzenie nowego systemu oznakowania Centrum. 5. Wprowadzenie informatorów dla pacjentów.. Organizacja warsztatów dla studentów w zakresie radioterapii.. Organizacja Forum M³odych Naukowców. 8. Organizacja Sympozjum z Psychoonkologii. 9. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla studentów.. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych w celu podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug medycznych.. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizacjê cyklicznych szkoleñ i zebrañ naukowych.. Wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala.. Przygotowanie do programu akredytacji szpitali Centrum Monitorowania Jakoœci. KURIER ONKOLOGII Nr () kwiecieñ wielkopolskie centrum onkologii Dwumiesiêcznik Informacyjny Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 5, 8 Poznañ Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Spis treœci I. Struktura organizacyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii II. Struktura zatrudnienia w Wielkopolskim Centrum Onkologii III. Dzia³alnoœæ Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach œwiadczonych us³ug medycznych IV. Dzia³alnoœæ inwestycyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii V. Dzia³alnoœæ dydaktycznoszkoleniowa i wydawnicza Wielkopolskiego Centrum Onkologii VI. Dzia³alnoœæ badawcza Wielkopolskiego Centrum Onkologii VII. Dzia³alnoœæ w ramach promocji i profilaktyki zdrowia VIII. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania w Wielkopolskim Centrum Onkologii IX. Wa niejsze wydarzenia organizowane w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. X. Wspó³praca krajowa i zagraniczna Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. XI. Wa niejsze efekty i osi¹gniêcia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. I. Struktura Organizacyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii W r. zmieni³a siê struktura organizacyjna naszego Centrum. 9 ów: Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Radioterapii Onkologicznej I Radioterapii Onkologicznej II Radioterapii Onkologicznej III Chirurgii Onkologicznej I Chirurgii Onkologicznej II Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nowotworów G³owy i Szyi Zak³adów: Zak³ad Fizyki Medycznej Zak³ad Radiologii Zak³ad Patologii Nowotworów Zak³ad Radioterapii Zak³ad Brachyterapii Zak³ad Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Poradni: Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Poradnia Chirurgii Onkologicznej II Poradnia Chirurgii Plastycznej Poradnia Radioterapii Onkologicznej Poradnia Poradnia Chorób Piersi Poradnia Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Poradnia Genetyki Onkologicznej Poradnia Onkologii Laryngologicznej Poradnia Zak³adowa Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu Poradnia Immunologiczna Poradnia Genetyki Onkologicznej Poradnia Onkologiczna Poradnia Onkologiczna ul. S³owackiego Poradnia Brachyterapii Pracowni: Pracownia Endoskopii Pracownia Rehabilitacji Pracownia EKG Pracownia Stomijna Pracownia Dozymetrii Klinicznej Pracownia Planowania Leczenia Pracownia Modelarni Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii Pracownia Immunologii Nowotworów Pracownia Cytometrii Przep³ywowej Pracownia Genetyki Nowotworów Pracownia Terapii Genowej

2 Pracownia Biopsji Cienkoig³owej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Histopatologiczna Pracownia Immunohistochemii Pion administracyjny: Dzia³ Spraw Pracowniczych Dzia³ Inwestycji i Remontów Nowe y W r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii powsta³y dwa nowe oddzia³y:. Radioterapii Onkologicznej III obejmuje opiek¹ chorych ze wszystkimi typami nowotworów, które kwalifikuj¹ siê do leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego jako metod¹ wy³¹czn¹ lub te w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i chemicznym. prowadzi konsultacje i kwalifikuje chorych do radioterapii i chemioterapii. W r. Radioterapii Onkologicznej I, wraz z em Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, em Radioterapii Onkologicznej II, Zak³adem Radioterapii oraz Zak³adem Fizyki Medycznej, uzyska³ Certyfikat Jakoœci potwierdzaj¹cy zgodnoœæ funkcjonowania Systemu Zarz¹dzania w zakresie œwiadczenia us³ug medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego z wymaganiami normy PNEN ISO 9:. Ordynatorem u Radioterapii Onkologicznej III zosta³a dr n. med. Krystyna Adamska. Us³ugi medyczne realizowane przez oddzia³ w zakresie radioterapii: a. leczenie nowotworów z³oœliwych g³owy i szyi, b. leczenie nowotworów z³oœliwych gruczo³u piersiowego, c. leczenie miêsaków tkanek miêkkich i koœci, d. leczenie nowotworów z³oœliwych uk³adu pokarmowego, e. leczenie nowotworów uk³adu nerwowego, f. leczenie nowotworów z³oœliwych p³uca, g. leczenie nowotworów uk³adu moczowop³ciowego, h. leczenie nowotworów z³oœliwych skóry, i. leczenie systemowych nowotworów z³oœliwych z wyj¹tkiem wszystkich postaci bia³aczek, j. radioterapia rozsianej choroby nowotworowej, radioterapia paliatywna przerzutów nowotworowych, k. leczenie powik³añ terapii przeciwnowotworowej, l. leczenie radioterapi¹ stereotaktyczn¹ guzów mózgowia i podstawy czaszki /radiochirurgia/ oraz zmian w umiejscowieniach pozaczaszkowych, m. radioterapia niektórych nowotworów ³agodnych i zmian nienowotworowych. W Poradni Radioterapii Onkologicznej III przeprowadza siê: a. kontrolê pacjentów po leczeniu, b. kwalifikacjê chorych do leczenia specjalistycznego, c. badania pacjenta pierwszorazowego (podmiotowe i przedmiotowe), d. leczenie i udzielenie wskazówek co do sposobu postêpowania (np. wypisanie recepty, skierowanie do PCI, biopsji), e. wydawanie orzeczeñ i opinii o stanie zdrowia pacjentów, f. kierowanie na konsultacjê i do szpitala oraz do sanatorium, g. wykonywanie badañ laboratoryjnych, h. zabiegi wykonywane ambulatoryjnie ( opatrunki, iniekcje sc., im, iv.), i. badania laboratoryjne, j. diagnostyka RTG (czaszki, koœci, krêgos³upa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, USG jamy brzusznej, k. leczenie strontem przerzutów do koœci, l. kontrola pacjentów w trakcie i po leczeniu napromienianiem, m. badania konsultacyjne.. Nowotworów G³owy i Szyi jest interdyscyplinarnym oddzia³em, który uczestniczy w rozpoznawaniu i kompleksowym leczeniu chorób nowotworowych g³owy i szyi. Leczenie rozpoznanego nowotworu g³owy i szyi podejmowane jest w ramach uzgodnieñ pomiêdzy lekarzami reprezentuj¹cymi ró ne specjalnoœci. W ramach oddzia³u prowadzone jest leczenie stanów przedrakowych i raków jamy ustnej, gard³a, krtani, nosa, zatok przynosowych, skóry okolicy g³owy i szyi, guzów mózgu, jak równie pierwotnych i przerzutowych zmian na szyi. Leczenie operacyjne po³¹czone jest z niezbêdnymi zabiegami rekonstrukcyjnymi. W okresie pooperacyjnym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja chorych onkologicznych. Ordynatorem u Nowotworów G³owy i Szyi zosta³ prof. dr hab. Wojciech Golusiñski. Dzia³ Administracji Dzia³ Zamówieñ Publicznych i Zaopatrzenia Dzia³ Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych Dzia³ Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci Dzia³ Obs³ugi Porz¹dkowej i Transportowej Dzia³ Ksiêgowoœci Dzia³ ywienia Zespó³ Magazynów Us³ugi medyczne realizowane przez oddzia³ obejmuj¹ m. in.: a. przygotowanie chorych do zabiegów operacyjnych i opieka w okresie pooperacyjnym, b. wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu laryngologii, chirurgii szczêkowotwarzowej, neurochirurgii, chirurgii plastycznej, c. diagnozowanie i leczenie nowotworów szyi, dna jamy ustnej, jêzyka, gard³a œrodkowego, gard³a dolnego, krtani, nosa i zatok przynosowych, d. usuwanie nowotworu skóry z obrêbu g³owy i szyi, e. chirurgia wêz³ów ch³onnych w obrêbie szyi leczenie nowotworów tkanek miêkkich z zakresu g³owy i szyi, f. zabiegi operacyjne guzów mózgu (zmiany przerzutowe) oraz guzy krêgos³upa szyjnego, g. usuwanie guzów œlinianek przyusznych z równoczesnym monitorowaniem nerwu twarzowego, h. chirurgia g³owy i szyi pod kontrol¹ œródoperacyjnego USG, i. biopsje diagnostyczne pod kontrol¹ tomografu komputerowego, stereotaksii, USG w zakresie g³owy i szyi, j. wykorzystanie panendoskopii g³owy i szyi (faryngolaryngologia, ezofagoskopia, bronchoskopia). W Poradni Onkologii Laryngologicznej wykonuje siê nastêpuj¹ce procedury medyczne: a. badanie pierwszorazowe chorych zg³aszaj¹cych siê do leczenia, b. badania kontrolne wykonywane zgodnie ze standardami onkologicznymi w zakresie nowotworów g³owy i szyi, c. badanie pierwszorazowe obejmuje zarówno badanie przedmiotowe jak i podmiotowe poszerzone o niezbêdne badania diagnostyczne pozwalaj¹ce na wstêpne rozpoznanie choroby i kwalifikacje co do dalszego leczenia, d. wykonywanie s¹ drobne zabiegi laryngologiczne takie jak: pobieranie materia³u do badania histologicznego z miejsc anatomicznie dostêpnych w warunkach ambulatoryjnych, zmiany opatrunków oraz zaopatrywanie stanów nag³ych np. krwawienie z górnych dróg oddechowych, trudnoœci w oddychaniu i po³ykaniu, e. w ramach interdyscyplinarnego leczenia poradnianego bêd¹ wykonywane interdyscyplinarne konsultacje chorych onkologicznie, f. prowadzenie dokumentacji medycznej, g. wydawanie opinii i orzeczeñ o stanie zdrowia pacjenta niezbêdnych w procesie leczenia, h. w ramach procedur medycznych bêd¹ równie wykonywane rutynowe badania s³uchu poszerzone o wykonywanie prób nadprogowych niezbêdnych w ustaleniu lokalizacji k¹ta mostowomó d kowego. II. Struktura zatrudnienia w Wielkopolskim Centrum Onkologii W Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. pracowa³o 8 osób w tym: 5 zatrudnionych na pe³en etat, 8 w niepe³nym wymiarze godzin, a 5 na kontrakcie. Wœród lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracê 5 osób mia³o specjalizacjê z radioterapii, 5 z chirurgii onkologicznej, z chirurgii ogólnej, z anestezjologii, z chemioterapii i z radiologii. Centrum zatrudnia³o osób w stopniu doktora, w stopniu doktora habilitowanego i profesorów lekarze 5 8 5,5 lekarze 5 pielêgniarki i po³o ne pielêgniarki i po³o ne 5 89,5 technicy i laboranci 5 8 8,89 technicy i laboranci 5 5 Struktura zatrudnienia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 5 sekretarki 5 8 sekretarki farmaceuci 5 9 Liczba osób zatrudnionych na pe³nym etacie w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy 5 biolodzy,biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne farmaceuci prac. administracji technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii prac. administracji 5 technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej pe³en etat niepe³ny wymiar godzin kontrakt Liczba osób zatrudnionych na pe³nym etacie w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy,biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej

3 Personel WCO zestawienie zbiorcze na podstawie danych kadrowych w roku 5 i Wykaz specjalistów w wybranych specjalizacjach na podstawie danych kadrowych w roku p e r s o n e l razem lekarze w tym specjaliœci farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy mgr rehabilitacji ruchowej ekonomiœci, prawnicy, specjaliœci zarz¹dzania i inni pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem razem pielêgniarki w tym mgr pielêgniarstwa po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii na pe³nym etacie rok rok 5 na niepe³nym etacie 5 na pe³nym etacie na niepe³nym etacie 8 s p e c j a l i z a c j e I stopnia II stopnia lekarze specjaliœci razem anestezjologii i intensywnej terapii chemioterapii nowotworów chirurgii ogólnej chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej chorób p³uc diabetetologii medycyny nuklearnej mikrobiologii neurochirurgii i neurotraumatologii neurologii onkologii otolaryngologii po³o nictwa i ginekologii psychiatrii radiodiagnostyki radioterapii onkologicznej gastroenterologii patologii i patomorfologii diagnoœci laboratoryjni razem analityki klinicznej diagnostyki laboratoryjnej fizycy medyczni pielêgniarki specjaliœci medycyny spo³ecznej epidemiologii pielêgniarstwo chirurgiczne pielêgniarstwo onkologiczne pielêgniarstwo anestezjologiczne 5 9 (bez stopni) (bez stopni) 9 technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy pracownicy ogó³em III. Dzia³alnoœæ Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach œwiadczonych us³ug medycznych Liczba zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach Liczba badañ diagnostycznych wykonanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r Liczba osób zatrudnionych na pó³ etatu w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej Liczba osób zatrudnionych na pó³ etatu w roku 5 lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej 8 5 rok rok zabiegi operacyjne zabiegi ambulatoryjne Liczba porad w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach rok rok 5 8 badania endosk. 599 badania RTG 5 85 badania MMR badania TK badania RM badania lab. badania USG Liczba hospitalizacji w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 5 5 rok rok 5

4 IV. Dzia³alnoœæ inwestycyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii sukcesywnie siê rozbudowuje i modernizuje.. W marcu r. oddano oficjalnie do u ytku nowy, piêciokondygnacyjny budynek o ³¹cznej powierzchni tyœ. metrów kwadratowych. W nowym budynku znalaz³ siê m.in. nowy Blok Operacyjny z szeœcioma salami, nowa rejestracja, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Centralna Sterylizacja, Zak³ad Brachyterapii, Apteka Szpitalna i Zak³ad Patologii Nowotworów oraz nowoczesne Centrum Konferencyjne. Remontowane pomieszczenia u Radioterapii. W czerwcu r. zakoñczono prace zwi¹zane z renowacj¹ i adaptacj¹ na potrzeby biurowe budynku dawnego kantoru fabryki Hipolita Cegielskiego, wraz z budow¹ ³¹cznika oraz zadaszeniem s¹siaduj¹cego dziedziñca. Wykonawc¹ zadania by³a firma FORBUD z Poznania. Nowe skrzyd³o Centrum. W starym trzypiêtrowym budynku Centrum w r. do gruntownego remontu oddane zosta³y Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej II. W lipcu r. zakoñczy³ siê pierwszy etap tego remontu, w zakresie którego do u ytku oddano punkt pielêgniarski, pokój zabiegowy pielêgniarski, pokój socjalny pielêgniarek oraz trzy sale chorych. Sukcesywnie prace przenoszone s¹ na kolejne sale chorych. Wyburzane s¹ stare œciany dzia³owe, a nowy uk³ad funkcjonalny ma zapewniæ dostosowanie do nowych standardów. Wykonawc¹ zadania jest firma FORBUD z Poznania. Prace rozpoczê³y siê.. r. Planowane zakoñczenie prac to.. r. Kantor Cegielskiego Wyremontowany Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej dy urka pielêgniarek. Od r. trwa adaptacja pomieszczeñ budynku piêciopiêtrowego wraz z nadbudow¹ VI piêtra. W czerwcu r. przekazany zosta³ I etap, w sk³ad którego wesz³y pomieszczenia przylegaj¹ce do nowej klatki schodowej. Bardzo gruntowna modernizacja ca³ego budynku wi¹za³a siê ze zmianami uk³adu funkcjonalnego pomieszczeñ, wymian¹ wszystkich instalacji, wyposa eniem budynku w wentylacjê mechaniczn¹ z klimatyzacj¹, remont elewacji. W I etapie prac oddano do u ytku miêdzy innymi nowy Radioterapii I, który wspó³finansowany jest ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach umowy Z/./I/../8//U/9/5. Kolejnym etapem prac bêdzie wymiana w holu windowym dwóch starych dÿwigów. Wykonawc¹ zadania jest Grupa J z Warszawy. Prace rozpoczê³y siê 8.. r. Planowane zakoñczenie to.. r. W ramach pakietu I w czerwcu r. zakoñczona zosta³a modernizacja zabytku na naszym terenie budynku kantoru fabryki Hipolita Cegielskiego z 8 r. Poprzednio w znacznie zaniedbanym budynku mieœci³y siê warsztaty Centrum. Po odrestaurowaniu pod nadzorem konserwatora zabytków, do budynku zosta³a przeniesiona czêœæ dzia³ów administracyjnych z trzeciego piêtra starego budynku. Now¹ siedzibê znalaz³y: Dzia³ Administracji, Dzia³ Zamówieñ Publicznych i Zaopatrzenia, Dzia³ Ksiêgowoœci, Dzia³ Inwestycji i Remontów, Dzia³ Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Inspektor ds. ochrony radiologicznej, Inspektor ds. PPO, Inspektor ds. BHP.

5 5. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie prac remontowych pomieszczeñ szatni personelu oraz pracowni planowania leczenia i modelarni w Pawilonie Radioterapii. Wykonawc¹ zadania by³a firma FORBUD z Poznania. Zadanie zakoñczono 5... W grudniu r. przekazano do u ytku odnowione pomieszczenia szatni techników radioterapii wraz z zapleczem socjalnym.. Najwiêksz¹ inwestycj¹ Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest rozbudowa i modernizacja Zak³adu Radioterapii. Realizacja zadania rozpoczê³a siê w lutym r. W chwili obecnej trwaj¹ roboty ziemne. Czêœæ prac zwi¹zanych z Zak³adem Radioterapii finansowanych jest ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach umowy: Z/./I/../8//U/9/5. Rozbudowa Zak³adu Radioterapii Kantor Cegielskiego w trakcie i po remoncie Znajd¹ siê tam trzy bunkry, a w nich trzy kolejne akceleratory. Jeden z nich równie zostanie kupiony z dotacji unijnej, a pozosta³e dwa ze œrodków przyznanych WCO przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wykonawc¹ zadania jest Grupa J z Warszawy. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to I kwarta³ 8 r.. Wielkopolskie Centrum Onkologii kontynuuje prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu ZPORR pt.: Poprawa standardów i dostêpnoœci specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce. Zakupiono: 5 ³ó ek dla potrzeb nowo utworzonego u Radioterapii, system planowania leczenia D RT i sytem zarz¹dzania RTS etap II. Na kolejny rok planuje siê zakup sto³u do Pracowni Modelarni, symulatora i akceleratora wysokoenergetycznego. W drugim pakiecie tego samego przetargu znalaz³a siê budowa zadaszenia nad s¹siaduj¹cym dziedziñcem wewnêtrznym oraz renowacja elewacji starego budynku szpitala od strony dziedziñca. Postawiona zosta³a stalowa konstrukcja zadaszenia przeszklona z ka dej strony. Z uwagi na znacznie utrudniony dostêp do œcian przylegaj¹cych budynków, odnowiona zosta³a elewacja starego budynku znajduj¹ca siê nad szklanym zadaszeniem. Wewn¹trz dziedziñca znalaz³ miejsce ca³oroczny ogród japoñski z egzotycznymi roœlinami, kamienne chodniki, oczko wodne z mostkiem, ³awki. Bêdzie to ca³oroczne miejsce odpoczynku. Przy dziedziñcu przewidziany jest bufet, który bêdzie obs³ugiwa³ pacjentów i odwiedzaj¹cych. V. Dzia³alnoœæ dydaktycznoszkoleniowa i wydawnicza Wielkopolskiego Centrum Onkologii Japoñski ogród zimowy 8 Rozbudowa naszego Centrum pozwoli³a na poszerzenie oferty szkoleniowoedukacyjnej. Dziêki staraniom lekarzy pracuj¹cych w WCO zwiêkszy³ siê o dodatkowe godzin plan zajêæ z onkologii dla studentów Wydzia³u Lekarskiego AM w Poznaniu. Na podstawie umowy miêdzy WCO a innymi poznañskimi uczelniami wy szymi z wyk³adów i æwiczeñ prowadzonych w Centrum korzystaj¹ tak e studenci m.in. biotechnologii, fizjoterapii, elektroradiologii, fizyki medycznej, pielêgniarstwa i po³o nictwa. W zajêcia ze studentami w r. zaanga owani byli: prof. AM dr hab. Julian Malicki, prof. dr hab. Jan Brêborowicz, prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. Pawe³ Murawa, dr hab. Andrzej Roszak, dr Krystyna Adamska, dr Gra yna Kosicka, dr Piotr Milecki, dr Janusz Skowronek, dr Tomasz Piotrowski, dr Grzegorz Zwierzchowski, dr Ewa Sibilska, dr Ewa CikowskaWoŸniak, lek. med. Joanna Kazimierska, lek. med. Ma³gorzata Szpakowska, lek. med. Piotr Martenka, lek. med. Adam Chiche³, mgr Maria Kubicka, mgr Agnieszka Skroba³a, mgr Agata Jodda, mgr Ewelina Licznerska, mgr Joanna Lipiñska, mgr Agnieszka Skroba³a, mgr Marta BoguszOsawa, mgr in. Ewa Karolak. Goœcinnie w naszym Centrum prowadzone by³y te zajêcia dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Wielkopolskie Centrum Onkologii by³o i jest miejscem bardzo czêsto wybieranym przez studentów na praktyki studenckie. Najchêtniej praktyki w naszym Centrum odbywali studenci Wydzia³u Nauk o Zdrowiu. W obszarze ich zainteresowania by³a praca Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Ksiêgowoœci oraz Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. W naszym Centrum lekarze maj¹ mo liwoœæ odbycia sta y i specjalizacji. W r.: z³o ono wniosek i uzyskano akredytacjê na prowadzenie specjalizacji z ginekologii onkologicznej miejsc; dot¹d nie prowadzono specjalizacji, zwiêkszono liczbê miejsc specjalizacyjnych o miejsce z radiologii i diagnostyki obrazowej ³¹cznie miejsca, z³o ono wniosek o zwiêkszenie liczby miejsc specjalizacyjnych z onkologii klinicznej o ³¹cznie miejsc, zwiêkszono liczbê miejsc specjalizacyjnych o z fizyki medycznej ³¹cznie miejsc. 9

6 8 Liczba wybranych miejsc specjalizacyjnych w 5 i r. 5 specjalizacja z ginekologii onkologicznej specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej specjalizacja z onkologii klinicznej specjalizacja z fizyki medycznej Liczba pozosta³ych miejsc specjalizacyjnych przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia wygl¹da³a nastêpuj¹co: chirurgia onkologiczna miejsca, radioterapia onkologiczna miejsc, chirurgia ogólna miejsca, sta z chirurgii onkologicznej miejsc w ramach innej specjalnoœci, sta z onkologii klinicznej w ramach chirurgia stomatologiczna, sta z radioterapii onkologicznej w ramach specjalnoœci onkologia kliniczna. Wg danych Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci liczba lekarzy specjalizuj¹cych siê w r. wynosi³a: onkologia kliniczna radioterapia onkologiczna radiologia i diagnostyka obrazowa patomorfologia chirurgia onkologiczna chirurgia ogólna chirurgia sta 9 Dzia³alnoœæ Wydawnicza W roku w ukaza³o siê numerów Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. ¹czenie wydrukowano prace w tym: / prace zagraniczne / prace oryginalne / prace przegl¹dowe 5/ opisy przypadków / noty techniczne / doniesienie wstêpne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii s¹ kwartalnikiem, który publikuje g³ównie doktoraty, prace habilitacyjne i magisterskie pracowników WCO. W roku wydano numery, ka dy zawiera³ pracê oryginaln¹ i suplementy : / streszczenia z Forum M³odych Naukowców, / Biuletyn nr Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów. lp n a z w a p r o g r a m u Otwarte, wielooœrodkowe, randomizowane badanie fazy preparatu S w po³¹czeniu z cislpatyn¹ w porównaniu do 5FU w po³¹czeniu z cisplatyn¹ u pacjentów z zaawansowanym rakiem o³¹dka nieleczonym wczeœniej chemioterapi¹ w okresie zaawansowania Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wielooœrodkowe badanie fazy III porównuj¹ce 5FU/FA plus irinotekan plus cetuximab z 5FU/FA plus irinotekan jako pierwszy rzut leczenia raka jelita grubego z przerzutami oraz ekspresj¹ receptora naskórkowego czynnika wzrostu Otwarte, randomizowane, wielooœrodkowe, kontrolowane badanie II fazy porównuj¹ce stosowanie skojarzonego leczenia preparatami 5FU/FA z oxaliplatyn¹ (FOLFOX) i preparatem cetuximab ze stosowaniem jedynie 5FU/FA w po³aczeniu z oxaliplatyn¹ jako pierwszego rzutu przerzutowego raka jelita grubego wskazuj¹cego ekspresje receptorów EGF (ang. Epiderma growth factor naskórkowy czynnik wzrostowy) Randomizowane badanie kliniczne fazy II z u yciem winorelbiny (podanie doustne lub do ylne) u pacjentek z rakiem sutka z przerzutami uprzednio leczonych antracyklinami Ocena bezpieczeñstwa stosowania i tolerancji preparatu zawieraj¹cego erytropoetynê (Epoetin STADA) podaanego podskórnie z powodu niedokrwistoœci u pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ Wielooœrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy III z grupami równoleg³ymi, kontrolowane substancj¹ aktywn¹, porównuj¹ce skutecznoœæ Patupilonu i pegylowanej, liposomalnej doksorubicyny u pacjentów z nawrotowym rakiem jajnika, pierwotnym rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, niewra liwym/opornym na leczenie taksonami/platyna nr projektu TPUS EMR EMR PM59CAB 5 CEPO9A badacz dr hab. Andrzej Roszak dr hab. Andrzej Roszak firma Taiho Pharma USA, Inc. Merck Parexel Pierre Fabre' CCDRD AD Quintiles GesmbH obszar Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej VI. Dzia³alnoœæ badawcza Wielkopolskiego Centrum Onkologii lp.... n a z w a p r o g r a m u Randomizowane, wielooœrodkowe, prowadzone metod¹ otwart¹, badanie Fazy III, porównuj¹ce fekety podawania GW5 w po³¹czeniu z kapecytabin¹ (Xeloda) z podawaniem samej kapecytabiny w populacji kobiet z wznow¹ zawansowanego raka sutka lub rakiem sutka w stadium przerzutów EGF 5 Wielooœrodkowe, randomizowane, podwójnie œlepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III oceny skutecznoœci Xaliprodenu w zapobieganiu neurotoksycznoœci Oxaliplatyny w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami leczonych oxaliplatyn¹ i 5FU/LV Otwarte badanie randomizowane III fazy porównuj¹ce przerywan¹ terapiê podawan¹ doustnie kapecytabin¹ w po³aczeniu z podawan¹ do ylnie oksaliplatyn¹, podawanymi w cyklach trzytygodniowych ( Xelox ) z terapia fluorouracylanem i leukoworyn¹ w leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów po operacji z powodu raka okrê nicy w III stopniu zaawansowania wg AJCC/UICC (stopieñ C wg Dukesa) nr projektu EGF8 EFC555 NO98 badacz firma GSK Commercial Sp.z o.o. SanofiSynthelabo Roche Polska Sp. z o.o. obszar.... Badanie Fazy III, wielooœrodkowe, randomizowane, prowadzone na grupach równoleg³ych metod¹ podwójnie œlepej próby z zastosowaniem aktywnego komparatora, oceniaj¹ce skutecznoœæ i bezpieczeñstwo antagonisty receptora dla neurokininy, kasopitantu (GW989), podawanego doustnie i do ylnie w po³¹czeniu z Zofranem i deksametazonem, w zapobieganiu nudnoœciom i wymiotom indukowanym przez wysoce emetogenn¹ chemioterapiê z cisplatyn¹ Randomizowane, podwójnie zaœlepione, wielooœrodkowe badanie porównuj¹ce preparat denosumab z kwasem zoledronowym w leczeniu przerzutów do koœci u chorych z zaawansowanym rakiem (wykluczaj¹c raka sutka i raka gruczo³u krokowego) lub szpiczakiem mnogim Wielooœrodkowe, miêdzynarodowe badanie fazy, prowadzone metod¹ otwartej próby, oceniaj¹ce bezpieczeñstwo i skutecznoœæ alfimeprazy u pacjentów z niedro nym centralnym cewnikiem ylnym Badanie II fazy ocena skutecznoœci oraz toksycznoœci allogenicznej szczepionki czerniakowej genetycznie modyfikowanej interleukin¹ i rozpuszczalnym receptorem interleukiny u chorych z mierzalnymi przerzutami czerniaka NKV55 5 HA8 dr hab. Andrzej Roszak dr Piotr Milecki dr Danuta Sobañska prof. Andrzej Mackiewicz GSK Commercial Sp. z o.o. Amgen Sp. z o.o. Quintiles GesmbH Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Zak³ad Radioterapii Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zak³ad Immunologii Nowotworów

7 lp. n a z w a p r o g r a m u nr projektu badacz firma obszar. Badanie kliniczne I i II fazy immunoterapii chorych na czerniaka z³oœliwego przy u yciu genetycznej szczepionki komórkowej modyfikowanej genami typu IL oraz GMCSE prof. Andrzej Mackiewicz Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zak³ad Immunologii Nowotworów. W dniu.. r. zorganizowano szkolenia dla 5 lekarzy radiologów pt. Standardy w mammografii skriningowej, które by³o prowadzone przez dr n. med. Ewê Weso³owsk¹ oraz szkolenie pt. Program SIMP jako narzêdzie wspieraj¹ce skrining raka piersi w Polsce prowadzone przez jednego z twórców programu SIMP. Ponadto WOK przeprowadzi³ kontroli w oœrodkach dzia³aj¹cych w ramach programu profilaktyki raka piersi, w czasie których przeszkoli³ techników w zakresie kontroli jakoœci oraz pozycjonowania pacjentek na aparacie mammograficznym. 5. Badanie II fazy ocena skutecznoœci oraz toksycznoœci allogenicznej szczepionki czerniakowej genetycznie modyfikowanej interleukin¹ i rozpuszczalnym receptorem interleukiny u chorych z wyciêtymi przerzutami czerniaka prof. Andrzej Mackiewicz Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zak³ad Immunologii Nowotworów. Otwarte randomizowane badanie III fazy, porównuj¹ce Ticilimumab z Dakarbazyn¹ lub Temozolomidem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem A9 prof. Andrzej Mackiewicz Pfizer Limited Zak³ad Immunologii Nowotworów. Badanie kliniczne EORTC trial 899 PEGIntron versus Observation after Regional Lymph Node Dissection In AJCC Stage III (TxNM) Melanoma Patients: a Randomised Phase III Trial prof. Pawe³ Murawa lek. med. Robert Kobylarek EORTC Chirurgii I VII. Dzia³alnoœæ w ramach promocji i profilaktyki zdrowia W r. Wielkopolskie Centrum Onkologii bra³o udzia³ w programach profilaktyki zdrowotnej, finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. A/ Programy Ministerialne. Program badañ przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonano badañ, koordynatorem programu by³ dr n. med. Cezary oziñski kierownik Pracowni Endoskopii.. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe modu³ wczesne wykrywanie nowotworów z³oœliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika objêto opiek¹ rodzin, koordynatorem programu by³a dr n. med. Arleta Wojciechowska ¹cka starszy asystent u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wykryto nowotwory. Liczba zidentyfikowanych osób.. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe modu³ wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów z³oœliwych w rodzinach wysokiego zachorowania na raka jelita grubego i b³ony œluzowej trzonu macicy objêto opiek¹ rodzin, koordynatorem programu by³a dr n. med. Arleta Wojciechowska ¹cka straszy asystent u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wykryto nowotwór. Liczba zidentyfikowanych osób.. Program Profilaktyki Raka Piersi czêœæ administracyjnologistyczna koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim by³a mgr Agnieszka DyzmannSroka kierownik Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych. B/ Programy Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badañ profilaktycznych raka piersi wykonano 9 badañ, koordynatorem programu by³a dr n. med. Ewa Sibilska kierownik Zak³adu Radiologii. Wykryto nowotwór z³oœliwy i 9 zmiany ³agodne do obserwacji. Program badañ profilaktycznych raka szyjki macicy etap diagnostyczny (analiza preparatów) wykonano badañ, koordynatorem programu by³ prof. dr hab. Jan Brêborowicz kierownik Zak³adu Patologii Nowotworów. Sekcja Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Rok by³ drugim rokiem dzia³alnoœci Sekcji Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Sekcja organizowa³a szkolenia w dwóch obszarach: A/ W ramach Wojewódzkiego Oœrodka Koordynacji Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (WOK). W dniu.. r. odby³o siê zebranie organizacyjnoszkoleniowe. Wziê³o w nim udzia³ 5 zaproszonych goœci, m.in.: kierownik u Zdrowia Publicznego w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Uzale nieniom, zastêpca dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, zastêpca dyrektora Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania, specjalista z Dziedziny Profilaktyki WOW NFZ oraz 9 osób ze strony oœrodków diagnostycznych, które dzia³aj¹ w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi.. W dniu.. r. zosta³o zorganizowane szkolenie dla lekarzy na temat: Wczesnego Wykrywania Nowotworów Gruczo³u Piersiowego, w którym wziê³o udzia³ 8 lekarzy POZ.. W dniu.8. r. WOK zorganizowa³ szkolenie w zakresie obs³ugi bazy danych System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki dla 5 osób ze strony oœrodków diagnostycznych (województwo wielkopolskie i lubuskie), prowadzone przez jednego z twórców programu SIMP. Na szkoleniu byli obecni równie przedstawiciele WOW NFZ, informatyk WOW NFZ, przedstawiciel LOW NFZ, informatyk LOW NFZ. Równoczeœnie odbywa³o siê szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie wykonywania testów kontroli jakoœci oraz pozycjonowania pacjentek.. W dniu 9.9. r. odby³o siê szkolenie dla pracownic z Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w zakresie profilaktyki raka piersi, 5. W dniu 5.. r. WOK zorganizowa³ szkolenie dla techników w zakresie Praktyka wykonywania podstawowych testów kontroli jakoœci w mammografii skriningowej. Na szkoleniu byli obecni technicy z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz z oœrodków z innych województw. Program Prewencji Pierwotnej Szkolenie WOK, grudnia. W dniu.. r. w sali audytoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia odby ³o siê spotkanie pani lek. Marii Juchnowicz, jednego z bardziej doœwiadczonych specjalistów w dziedzinie prewencji palenia papierosów i rzucania palenia, wraz z pracownikami Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz dwoma pacjentami i przedstawicielami Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Miasta.. W dniu.. r. pracownicy WOK byli goœæmi podpoznañskiego oddzia³u firmy VW, w czasie którego przedstawili prezentacjê dotycz¹c¹ prewencji pierwotnej oraz profilaktyki w zakresie chorób nowotworowych dla pracowników. Szkolenie w zakresie prewencji pierwotnej, listopada w firmie VW

8 . W dniu.. r. przedstawiciele WOK zostali zaproszeni do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Magdaleny w ramach programu MZ Prewencja Pierwotna i przedstawili prezentacjê dotycz¹c¹ czynników powoduj¹cych wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe (m.in. nadwaga, nadmierne opalanie, palenie papierosów, in.). Prezentacji wys³ucha³o ok. 5 licealistów. W r. zosta³o przeprowadzonych 5 audytów wewnêtrznych: / 8.. / 5.. /.. /; 5/... W dniu 5 sierpnia 5 r. opublikowano nowe Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zmiany, które zawiera nowe rozporz¹dzenie wp³ywaj¹ na treœæ procedur i instrukcji funkcjonuj¹cych w WCO w zakresie leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego, medycyny nuklearnej i diagnostyki obrazowej. W zwi¹zku z powy szym, w ci¹g³ym opracowaniu jest procedura wysokospecjalistyczna leczenia radykalnego, konformalnego i IMRT. Po zatwierdzeniu przez dyrektora WCO nowego projektu procedury, opracowaniu zostan¹ poddane dalsze procedury radioterapii i powi¹zane z nimi instrukcje. IX. Wa niejsze wydarzenia organizowane w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. Szkolenie w zakresie prewencji pierwotnej, grudnia VIII. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania w Wielkopolskim Centrum Onkologii Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania marca r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii zosta³ wdro ony Zintegrowany System Zarz¹dzania (ZSZ), oparty o wymagania trzech norm PNEN ISO 9: (wymagania Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹), ISO PNEN : (wymagania zarz¹dzania œrodowiskowego), PNN 8: (wymagania w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy). Ustanowiono Program ZSZ, w którym szczegó³owo okreœlono potrzeby dotycz¹ce zidentyfikowanych procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla œwiadczonej w szpitalu us³ugi medycznej. System daje gwarancjê, e wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane w procesach s¹ regularnie przegl¹dane i kalibrowane. Osoby bezpoœrednio odpowiadaj¹ce za urz¹dzenia i aparaturê medyczn¹ (serwisant wewnêtrzny, inspektor Ochrony Radiologicznej, kierownik Pracowni Dozymetrii Klinicznej, pracownicy Dzia³u Inwestycji i Remontów) prowadz¹ plany przegl¹dów, plany konserwacji i remontów oraz plany napraw. Z ka dego przegl¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y, karty pracy lub wpisy do paszportów technicznych. W przypadku wyst¹pienia niezgodnoœci wystawiana zostaje karta niezgodnoœci, która przekazywana jest do pe³nomocnika ds. ZSZ. W przypadku zaistnienia obserwacji wystawiana jest karta obserwacji, równie przekazywana do pe³nomocnika. Realizacja dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych usprawni³a system organizacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W ramach wdro onego Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania powsta³a procedura zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mechanizm przekazywania informacji zosta³ uproszczony, wprowadzono nowe formularze, dokumentuj¹ce przebieg procesu rekrutacji i oceny pracownika, uszczegó³owiono schemat procesu szkoleñ i wprowadzono system oceny szkoleñ. Obecnie plany szkoleñ, roczne karty potwierdzenia przebycia szkolenia winny byæ przekazywane do Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. W r. w ramach systemu odby³y siê te szkolenia pracowników w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego i dodatkowe szkolenia w zakresie BHP. Szkolenia zrodzi³y w pracownikach poczucie wiêkszej odpowiedzialnoœci za odpowiednie postêpowanie na stanowiskach pracy. Zwiêkszy³a siê intensywnoœæ wymiany pogl¹dów i pojawi³y siê nowe pomys³y na rozwi¹zanie wewnêtrznych problemów komórek organizacyjnych. Pracownicy aktywnie w³¹czyli siê w proces opracowania szczegó³owych instrukcji dotycz¹cych BHP na stanowiskach pracy. W³¹czenie pracowników do prac nad systemem (np.: segregacja œmieci, zg³aszanie zdarzeñ potencjalnie niebezpiecznych inspektorowi ds. BHP) zwiêkszy³o poczucie odpowiedzialnoœci personelu szpitala za poprawne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. W celu doskonalenia skutecznoœci ZSZ, jego procesów i us³ug nale y ci¹gle zwiêkszaæ œwiadomoœæ pracowników w zakresie jakoœci, œrodowiska i BHP. Za szkolenie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania odpowiada pe³nomocnik ds. ZSZ. Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy szpitalnych W dniach od listopada 5 r. do lutego r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³ siê "Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy szpitalnych". Kurs zosta³ zorganizowany przy wspó³udziale Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Doskonalenie Kadr Medycznych. Obejmowa³ on 8 godziny zajêæ teoretycznych oraz godzin zajêæ praktycznych i koñczy³ siê egzaminem. Ostatecznie 8 osób zda³o egzamin koñcowy uzyskuj¹c kwalifikacje sanitariusza. Tematyka kursu obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: wiedza o cz³owieku i jego œrodowisku, opieka nad chorym w szpitalu, postêpowanie w stanach zagro enia ycia, zapobieganie zaka eniom szpitalnym, bezpieczeñstwo i higiena pracy na terenie pomieszczeñ szpitalnych. Kierownikiem kursu ze strony Wielkopolskiego Centrum Onkologii by³a pani mgr Anna BojanowskaJuste. Wyk³adowcami byli pracownicy szpitala: mgr Katarzyna Pawlak, mgr Dorota Urbaniak, mgr El bieta Styperek, mgr Dorota Go³¹b, mgr Dagmara Chwastek oraz pan Maciej Horyñski i pani Krystyna Lepczyk. Studenckie Warsztaty z Radioterapii Onkologicznej Dnia 9 marca w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³y siê po raz czwarty warsztaty z radioterapii onkologicznej. W warsztatach wziê³o udzia³ blisko 9 studentów, w tym studenci Akademii Medycznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Torunia, Akademii Medycznej w Warszawie i Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Wzorem ubieg³ych lat warsztaty zosta³y podzielone na dwie czêœci: czêœæ wyk³adow¹ i czêœæ warsztatow¹. Wyk³ady prowadzone by³y przez prof. AM Juliana Malickiego, prof. Jacka Fijutha i dr. hab. Andrzeja Roszaka. Czêœæ warsztatowa zosta³a podzielona na cztery modu³y: radioterapiê, brachyterapiê, radioterapiê stereotaktyczn¹ i radioterapiê ginekologiczn¹. Po zakoñczonych zajêciach studenci wype³nili ankietê, w której ocenili poziom prowadzonych zajêæ i podzielili siê swoimi uwagami. Studenci bardzo czêsto podkreœlali zaanga owanie i profesjonalizm wyk³adowców, a tak e bardzo dobr¹ organizacjê warsztatów. Minusem okaza³o siê byæ szybkie tempo zajêæ. Studenci proponowali powrót do starej formu³y i roz³o enie zajêæ na dwa dni. Poni ej przedstawiamy oceny poszczególnych modu³ów: Brachyterapia, Radioterapia, Wyk³ady, Radioterapia Stereotaktyczna,5 Radioterapia Ginekologiczna,5 Kurs specjalizacyjny dla fizyków medycznych.. Kurs specjalizacyjny w ramach specjalizacji z radioterapii onkologicznej.. W dniach... w Wielkopolskim Centrum Onkologii po raz kolejny zorganizowany zosta³ kurs specjalizacyjny "Biologia molekularna, genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej". Kurs przeznaczony by³ dla fizyków medycznych specjalizuj¹cych siê w dziedzinie radioterapii fizyka medyczna oraz dla lekarzy specjalizuj¹cych siê w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W kursie udzia³ wziê³o osób. Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci Jana MikuliczaRadeckiego W dniach... w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³o siê PolskoNiemieckie Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci znamienitego chirurga Jana MikuliczaRadeckiego. Goœæmi Wielkopolskiego Centrum Onkologii byli m.in.: œwiatowej s³awy chirurg, prof. dr med. Dr hc. P. M. Schlag, dr med. M. Huenerbein oraz dr med. S. Beller z u Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w Charite University Medicine Berlin, RobertRossle Cancer Center, Berlin, Niemcy, a tak e dr Y. Dai z u Gastroenterologii w Zhejiang Hospital w Chinach oraz A. Zhang z u Chirurgii Ogólnej w Xiaoshan No. Peoples Hospital w Chinach. Tematem sympozjum by³a: rola endoskopii we wspó³czesnej chirurgii onkologicznej, znaczenie wêz³a wartowniczego w ró nych nowotworach, nowoczesne techniki nauczania chirurgii z wykorzystaniem symulatorów. Patronat naukowy nad sympozjum objêli: prof. dr med. Dr hc. P. M. Schlag Kierownik Kliniki Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej Charite w Berlinie, prof. dr hab. n. med. Pawe³ Murawa Ordynator u Chirurgii Onkologicznej I. 5

9 W sympozjum wziê³o udzia³ ponad uczestników z ca³ej Polski, g³ównie chirurgów. Podczas sympozjum odby³ siê pokaz operacji laparoskopowej na ywo transmitowanej z Sali operacyjnej przeprowadzonej goœcinnie przez dr n. med. M. Michalika ze Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. W pierwszym dniu kongresu, tj. 5.. r. ju po raz czwarty, odby³o siê tak e Forum M³odych Naukowców (Young Scientists' Forum), organizowane z inicjatywy prof. dr. hab. Juliana Malickiego, a poœwiêcone promocji osi¹gniêæ m³odych (poni ej 5 roku ycia) radioterapeutów, fizyków medycznych i radiobiologów z Polski, a tak e z Ukrainy, Litwy i Bia³orusi, którzy zaprezentowali wy³¹cznie w jêzyku angielskim 5 wyst¹pieñ ustnych i 5 plakatowych, wyników prac naukowych i projektów badawczych przed gronem zaproszonego jury. Do uczestnictwa w pracach jury zaproszeni zostali wybitni specjaliœci w dziedzinie radioterapii, fizyki medycznej i radiobiologii: Michael Baumann (Drezno), Hakkän Nyström (Kopenhaga), Ben Mijnheer (Amsterdam), Volker Budach (Berlin), Richard Poetter (Wiedeñ). Jury wyró ni³o 9 laureatów Forum M³odych Naukowców przyznaj¹c nagrody pieniê ne oraz dyplomy. Laureaci Forum M³odych Naukowców nagroda autor wyst¹pienia ustnego tytu³ prezentacji st Place Award The President of Polish Society of Radiation Oncology Award nd Place Award The Director of Great Poland Cancer Centre Award rd Place Award The President of Polish Study Group of Head and Neck Cancer Award Varian Medical Systems Award Siemens Award Katarzyna GalwasKliber (Maria Sk³odowskaCurie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland) Eleonora Góra (Centrum Onkologii, Kraków) ukasz Matulewicz (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiejCurie, Gliwice) Arkadiusz Sprawka (Centum Onkologii Instytut im Marii Sk³odowskiejCurie, Warszawa) Piotr Martenka (Wielkopolskie Centrum Onkologii,Poznañ) Response of a transplantable mouse mammary carcinoma to single doses of accelerated carbon ions. Verification of radiotherapy treatment planning systems using an antropomorhic phantom and thermoluminescent dosimetry. Magnetic resonance spectroscopy in evaluating the response to irradiation of normalappearing brain tissue. Radical, definitive, external beam radiotherapy for rectal cancer. Efficacy of samarium 5 and strontium 89 treatment for bone metastases in prostate cancer patients: monotherapy vs. treatment combined with external beam radiotherapy. II spotkanie robocze Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii Dnia.8. odby³o siê II spotkanie robocze Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Organizatorem spotkania by³ Zak³ad Brachyterapii. Kurs atestacyjny z radioterapii onkologicznej W dniach 9.. r. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej organizowa³o w Wielkopolskim Centrum Onkologii kurs atestacyjny dla lekarzy przystêpuj¹cych do egzaminu specjalizacyjnego z II st. radioterapii onkologicznej. Kierownikiem naukowym kursu by³ prof. AM dr hab. Julian Malicki. W kursie uczestniczy³o osób. II Kongres Onkologii Polskiej Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci Jana MikuliczaRadeckiego W dniach 58 paÿdziernika r. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich odby³ siê II Kongres Onkologii Polskiej, w którym udzia³ wziê³o blisko 5 osób (z 9 zarejestrowanych) w tym zaproszonych goœci z kraju i z zagranicy. II Kongres Onkologii Polskiej zorganizowany zosta³ przez zespó³ Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a przede wszystkim przez pracowników Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci tj. Martê BoguszOsawa (kierownika Dzia³u), Sylwiê Ciesiñsk¹ (specjalistê ds. publikacji i szkoleñ), Ewê Karolak (specjalistê ds. jakoœci i logistyki) oraz Justynê Krupeck¹Fr¹ckowiak (specjalistê ds. projektów i wspó³pracy naukowej), wspieranych pomoc¹ studentów Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. AM dr hab. Julian Malicki. Cz³onkami komitetu naukowego, któremu przewodniczy³ prof. dr hab. Marian Reinfuss byli natomiast wybitni specjaliœci z ca³ej Polski. Podczas kongresu zaprezentowano doniesieñ ustnych i plakatowych. Patronat honorowy nad kongresem obj¹³ Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa. W kongresie wziê³o udzia³ 5 wystawców. Sponsorami strategicznymi spotkania by³y takie firmy jak AMGEN, ROCHE Polska, Candela Varian, Nucletron i Elekta reprezentowane przez firmê RTA, Sanofi Aventis oraz Siemens. Kongresowi towarzyszy³y tak e dwa kursy szkoleniowe: / 5.. r. Kurs w zakresie nowoczesnej radioterapii w ginekologii onkologicznej zorganizowany przez Towarzystwo Radioterapii Ginekologicznej. Kurs odby³ siê w Sali audytoryjnej WCO. Kierownikiem kursu by³ dr hab. Andrzej Roszak. W kursie udzia³ wziê³o ok. osób. / 8..r. Kurs w zakresie hybrydyzacji insitu (FISH i CISH) w diagnostyce ch³oniaków (czêœæ I) oraz w zakresie diagnostyki histopatologicznej ch³oniaków z wykorzystaniem technik FISH, CISH i IMH. Kurs odby³ siê w Sali audytoryjnej WCO. Kierownikiem kursu by³ prof. dr hab. Jan Brêborowicz. W kursie udzia³ wziê³o osób. Nucletron Award Nucletron Award nagroda Poster Award The EditorinChief of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Award Poster Award The EditorinChief of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Award Agnieszka Skroba³a, Tomasz Piotrowski, Agata Jodda (Medical Physics Department, Greatpoland Cancer Centre, Poland) Magdalena Fundowicz (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznañ) autor plakatu Marta Szlag (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiejCurie, Gliwice) Dobromira TycSzczepaniak (Centrum OnkologiiInstytut, Warszawa) Migawki fotograficzne z Kongresu Examination of two methods based on the linear regression model and the artificial neural network computations in estimation of the number of beams in stereotactic radiosurgery. Analysis of prognostic factors determining the remission time in patients with mycosis fungoides after TSEI (total skin electron irradiation). tytu³ plakatu Searching for a new quality assurance test tool and source position verification techniques for HDR brachytherapy. Whole brain radiotherapy (WBRT) for RTOG RPA prognostic class patients with brain metastases: results of a prospective trial.

10 Konferencja 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer Po raz pierwszy w Polsce w dniach 8 listopada r. odby³y siê 5te Europejskie Warsztaty w zakresie biologii nowotworów g³owy i szyi. Organizatorem spotkania naukowego by³a Polska Grupa Badañ Nowotworów G³owy i Szyi, a wspó³organizatorami: Wielkopolskie Centrum Onkologii i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Sesje naukowe prowadzone by³y w Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego /9. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. dr hab. Wojciech Golusiñski ordynator u Nowotworów G³owy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Migawki fotograficzne z Kongresu Konferencja 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer Wizyta Ministra Zdrowia prof. dr. hab. Zbigniewa Religi w naszym Centrum W dniu 8 listopada r. goœciem Wielkopolskiego Centrum Onkologii by³ Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa. Wizyta Pana Ministra objê³a zwiedzanie Centrum, a w szczególnoœci wizytacjê nowo odrestaurowanego kantoru H. Cegielskiego oraz nowo wybudowanego ogrodu zimowego dla pacjentów naszego szpitala. Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa w Centrum Minister mia³ równie mo liwoœæ spotkania z dyrektorami poznañskich szpitali akademickich, wojewódzkich i powiatowych dziêki zorganizowanej w Centrum w tym celu konferencji, na której swoje prezentacje wyg³osili m.in.: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Przemys³aw Smulski, na temat aktualnej sytuacji w obszarze ochrony zdrowia z pozycji samorz¹du województwa. Prof. Krzysztof S³owiñski oraz dr Cezary Mazurek na temat telemedycyny w Wielkopolsce pilota owej realizacji us³ug telekonsultacji w chirurgii urazowej. Dyrektor WOWNFZ Irena B³oñska na temat informacji o stanie œrodków finansowych w roku oraz programu rozdysponowania œrodków na rok. Szef resortu pochwali³ wysok¹ jakoœæ œwiadczeñ i stan infrastruktury naszego Centrum a tak e poziom zarz¹dzania nasz¹ placówk¹ przez dyrektora Centrum. Kampania antynikotynowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii W grudniu rozpoczêliœmy aktywn¹ kampaniê antynikotynow¹ wœród naszych pracowników jak i pacjentów oraz cz³onków ich rodzin. Ide¹ naszej akcji podobnie jak Miêdzynarodowego Dnia Bez Papierosa by³o zwrócenie uwagi nie tylko na szkodliwoœæ palenia tytoniu, ale tak e i przede wszystkim apel do palaczy o podjêcie decyzji woli, o rzuceniu palenia. Tym bardziej, e jest to jedna z g³ównych przyczyn nowotworów uk³adu oddechowego. Dym papierosowy szkodzi bardziej palaczom biernym ni aktywnym, a my nie chcemy, aby takowy roznosi³ siê przed wejœciem do naszego Centrum, ani w adnym innym miejscu w obrêbie szpitala. Koordynatorem akcji by³a pani Urszula Stachowiak wolontariusz w Dziale Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. Studenci Akademii Medycznej rozmawiali z pacjentami ich rodzinami i pracownikami, rozdawali ulotki i plakaty. Kampania antynikotynowa wolontariuszki w pracy Migawki fotograficzne z wizyty Ministra Zbigniewa Religi G³ównym celem akcji by³o: wyeliminowanie palenia papierosów na terenie szpitala, zwrócenie uwagi na nielegalnoœæ palenia na terenie miejsc ochrony zdrowia oraz oszacowanie szans na egzekwowanie ca³kowitego zakazu palenia na terenie Centrum. Pacjenci ku naszemu rozczarowaniu mieli raczej obojêtny stosunek do kampanii. W zwi¹zku, z tym osoby te proszone by³y o niepalenie w miejscu publicznym w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym tu zakazem oraz faktem, e szkodzi to innym. Mamy nadzieje, e przy kolejnej akcji zauwa ymy wiêcej zaanga owania. Odwiedzaj¹cy w pocz¹tkowej fazie Kampanii s³abo reagowali na proœby wolontariuszy dotycz¹ce niepalenia. Co gorsza, rezygnowali z palenia przed wejœciem i opuszczali teren szpitala (z papierosem) nie na wieœæ o Kampanii, ale o obowi¹zuj¹cym tu zakazie palenia. Przeganianie" ludzi spod wejœcia g³ównego sta³o siê zdecydowanie ³atwiejsze, kiedy w okolicy drzwi pojawi³ siê pisemny zakaz palenia na terenie szpitala, co zdecydowanie ³atwiej trafia do wyobraÿni, ni ma³o widoczny piktogram umieszczony na drzwiach. Z odpowiedzi palaczy wynika, e najczêœciej jednoznacznie interpretuj¹ go jako niepalenie jedynie wewn¹trz budynku. Nic bardziej b³êdnego. 8 9

11 Czêœæ spoœród odwiedzaj¹cych by³a na etapie podejmowania decyzji o rzuceniu palenia, poniewa pytali wolontariuszy, gdzie mogliby zwróciæ siê o pomoc w sprawie rzucenia palenia. Pracownicy WCO przy wejœciu od ulicy Strzeleckiej ju pierwszego dnia przesycili siê ulotkami.od ul. Strzeleckiej nie ma przejœcia dla pacjentów i czynnego wejœcia do szpitala, w zwi¹zku z czym pojawiaj¹ siê tam wy³¹cznie pal¹cy pracownicy Centrum. Codziennie przychodz¹ ci sami ludzie, a przychodz¹ czêsto i w wiêkszych grupach. Wolontariusze mieli mo liwoœæ sta³ej obserwacji tych samych osób, które w ci¹gu godzin pokazywa³y siê nawet 5 krotnie! To powinno zainteresowaæ kierowników i dyrekcjê! Kampaniê komentowali s³owami Za godzinê znów tu przyjdê!, Nie chcê ju tych ulotek!, Palê X lat i nie bêdê rzucaæ!, etc. Drugiego dnia rozwieszone w okolicy plakaty wyl¹dowa³y na œmietniku. Informacje z ulotek, które dotycz¹ czasu, jaki codziennie traci pracownik wychodz¹c na ka dego kolejnego papierosa, nie wywo³a³y adnych pozytywnych rezultatów. Pracownicy maj¹ nawyk codziennych towarzyskich spotkañ na ty³ach szpitala i nie myœl¹ z tego rezygnowaæ. W drugim dniu akcji zaczêli siê chowaæ po k¹tach, co zwa ywszy na fakt, e jest to teren budowy, by³o niebezpieczne zarówno dla nich samych jak i szpitala (np. zagro enie po arem, upadek ceg³y prosto na nieos³oniêt¹ g³owê pal¹cego). Przedszkolaki w WCO grudnia r. dzieci z przedszkola nr im. Misia Uszatka odegra³y dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii przedstawienie pt: Opowieœæ o Œwiêtym Miko³aju. Udzia³ w przedstawieniu by³ ca³kowicie bezp³atny, jednak e dzieci od miesi¹ca zbiera³y pieni¹dze na rehabilitacjê i leki dla kole anki z grupy, która uleg³a ciê kiemu poparzeniu w czasie po aru swojego domu. Osoby chêtne mog³y sk³adaæ datki do puszki. Mali aktorzy byli bardzo przejêci odgrywaniem przedstawienia przed prawdziw¹ widowni¹. Pracownicy Centrum z ogromn¹ yczliwoœci¹ przyjêli wystêpy, a zakoñczenie przedstawienia nagrodzili gromkimi brawami. Pomimo tego, i niewielu pracowników mog³o uczestniczyæ w przedstawieniu, ka dy oddzia³ i dzia³ wys³a³ swojego przedstawiciela. Dziêki temu dzieciom uda³o siê zebraæ oko³o z³. Wiosny, uczestniczy³y w zajêciach z choreoterapii, przygotowywa³y informatory dla pacjentów, pomaga³y w zachêcaniu pacjentów do uczestniczenia w organizowanych koncertach, itp. Odrêbn¹ form¹ wolontariatu jest wspó³praca z kole ank¹ Karolin¹ Mostowsk¹ z Fundacji Dr Clown. Pani Karolina spotyka siê z dzieæmi czekaj¹cymi na radioterapiê. Spotyka siê tak e z pacjentami proponuj¹c im elementy terapii zajêciowej (pomaga³a np. w organizowaniu urodzin dla jednej z naszych najm³odszych pacjentek i w przygotowaniu Andrzejek). Od czterech lat w naszym szpitalu odbywaj¹ siê tak e sta e studentów V roku psychologii w ramach tzw. œcie ki psychoonkologii. W 5 r. to w³aœnie dziêki tym zajêciom kilka studentek podjê³o na terenie szpitala pracê w ramach wolontariatu. X. Wspó³praca krajowa i zagraniczna Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Wielkopolskie Centrum Onkologii w r. kontynuowa³o wspó³pracê z Akademi¹ Medyczn¹ w Poznaniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem im. Miko³aja Kopernika w Toruniu, Politechnik¹ Poznañsk¹, g³ównie w zakresie realizacji zajêæ dydaktycznych na terenie Centrum. Centrum prowadzi³o tak e wspó³pracê z oœrodkami i towarzystwami onkologicznymi w Polsce, m.in. Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Polsk¹ Grup¹ Badañ Nowotworów G³owy i Szyi, Ko³em Naukowym Radioterapii Onkologicznej, Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Radiologicznej, skupiaj¹cym cz³onków z ca³ej Polski, organizuj¹cym coroczne spotkania celem wymiany doœwiadczeñ, ESTRO, S³oweñskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej, Wêgierskim Towarzystwem Onkologicznym, Czeskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dzieciêcej, Polskim Towarzystwem Neurochirurgów, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. W ramach wspó³pracy z Europejskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), z inicjatywy prof. AM Juliana Malickiego utworzono grupê robocz¹ ESTRO, której zadaniem jest opracowanie wytycznych dla audytów klinicznych w radioterapii. Cz³onkami grupy s¹: Julian Malicki (przewodnicz¹cy, Polska), Marta BoguszOsawa (Polska), Mary Coffey (Irlandia), Michael Brada (Wielka Brytania), Hana Stankusova (Czechy) i Hannu Jarvinen (Finlandia). W zwi¹zku z realizowanymi pracami w paÿdzierniku r. grupa z³o y³a projekt ofertê w ramach og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ przetargu TRENH/8 EC Tender on Clinical Audit, European Guidance on Clinical Audit for Medical Exposures CLI NICAL AUD na opracowanie europejskich wytycznych dla audytów klinicznych jednostek stosuj¹cych promieniowanie jonizuj¹ce w celach medycznych. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto w r. Centrum podpisa³o umowê o wspó³pracy w zakresie wymiany kadry medycznej i dydaktycznej z Instytutem Institut Catala d'oncologia w Barcelonie (Hiszpania), dziêki czemu w sierpniu r. dwóch pracowników naszego Centrum dr hab. Janusz Skowronek oraz dr Grzegorz Zwierzchowski mog³o spêdziæ pracowite dwa tygodnie w Istutucie Catala d'oncologia w Barcelonie. Przedszkolaki w Centrum Dzia³alnoœæ Pracowni Psychologii Klinicznej Pracownia Psychologii Klinicznej powsta³a jesieni¹ 5 r., jednak w r. rozwinê³a swoj¹ dzia³alnoœæ na dobre. W znacznym stopniu dzia³ania podejmowane przez Pracowniê s¹ kontynuacj¹ pracy trójki psychologów pracuj¹cych wczeœniej w Wielkopolskim Centrum Onkologii a przypisanych do konkretnych oddzia³ów. Do tych kontynuowanych zajêæ poza indywidualnymi rozmowami z pacjentami nale ¹ spotkania w bibliotece szpitalnej na temat roli nastawienia do leczenia i metod odprê enia, zajêcia z paniami po mastektomii w ramach rehabilitacji (nowe jest uczestniczenie w tych rozmowach pracowników socjalnych) i zajêcia z elementami choreoterapii w Klubie Amazonek. Poza prac¹ z pacjentami Pracownia podjê³a próby prowadzenia spotkañ z pracownikami Wielkopolskiego Centrum Onkologii chciano, aby praca psychologa by³a lepiej rozumiana (to pomog³oby w opiece nad chorymi) chciano tak e zorientowaæ siê, na ile pomoc psychologów by³aby przydatna np. w radzeniu sobie z poczuciem bezradnoœci i smutkiem, które wynikaæ mog¹ ze specyfiki pracy. W styczniu odby³o siê spotkanie na temat obci¹ enia wynikaj¹cego ze spotkañ z osobami chorymi na nowotwór, którego celem by³o ustalenie oczekiwañ personelu szpitala wobec psychologów. Ze wzglêdu na wstêpne zainteresowanie uczestników spotkania powsta³y grupy osób chêtnych do udzia³u w systematycznych spotkaniach z psychologiem. Przez pewien czas regularne spotkania odbywa³y siê g³ównie na Oddziale Chirurgii Onkologicznej I. Wiosn¹ odby³y siê dwa wyk³ady na temat psychologicznych konsekwencji rozpoznania choroby nowotworowej dr Jadwigi uczakwawrzyniak i na temat mo liwych form psychoterapii proponowanych naszym pacjentom mgr Dorota Go³¹b. Powstanie Pracowni Psychologii Klinicznej wi¹za³o siê z przyjêciem do szpitala dwójki pracowników socjalnych. Tak jak praca psychologów ma na celu niesienie pomocy w radzeniu sobie z psychologicznymi konsekwencjami rozpoznania i leczenia choroby nowotworowej tak pracownicy socjalni wspieraj¹ pacjentów w szukaniu bardziej materialnych œrodków pomocy (informuj¹ np. o przys³uguj¹cych im prawach, zasi³kach, miejscach zaopatrzenia w sprzêt ortopedyczny, itp.). Pracownicy socjalni przygotowali informator dla pacjentów, zaczêli te organizowaæ czas wolny osobom chorym. Mgr Arkadiusz Spycha³a co tydzieñ wyœwietla w sali audytoryjnej filmy i dziêki yczliwoœci pana dyrektora Wojciecha Michalskiego organizuje koncerty uczniów szko³y muzycznej. Pracownia Psychologii dziêki zgodzie pani dietetyk Walerii Lipnickiej organizowa³a spotkania na temat w³aœciwego sposobu od ywiania. Od jesieni 5 r. do naszego szpitala zaczêli przychodziæ tak e wolontariusze. Byli to uczniowie szko³y dla osób nies³ysz¹cych (m.in. spotkania œwi¹teczne, Podkozio³ek) oraz studentki V roku psychologii UAM, a tak e IV roku resocjalizacji UAM. Wolontariat polega³ g³ównie na opiece nad pacjentami przebywaj¹cymi w hotelu przy ul. ¹kowej studentki organizowa³y m.in. Dzieñ Kobiet, Dzieñ Insyttut Catala d'oncologia w Barcelonie Brachyterapii Brachyterapii Instytutu ró ni siê nieco od naszego Zak³adu Brachyterapii. Posiada, podobnie jak my, aparaty do brachyterapii: LDR, PDR i HDR, w³asny tomograf, systemy SWIFT (HDR) i FIRST (implanty sta³e) do leczenia raka prostaty, ponadto ³ó ek w salach jednodwuosobowych. Wskazania do brachyterapii s¹ bardzo podobne do naszych, jednak proporcje miêdzy chorymi ró ni¹ siê. Najliczniejsze grupy chorych to: chorzy na raka prostaty (ok. chorych rocznie leczonych przy pomocy implantów sta³ych, 5 chorych metod¹ HDR), chorzy na raka piersi i na nowotwory ginekologiczne. Mniej jest chorych na nowotwory p³uca i prze³yku. ¹czna liczba leczonych chorych jest równie mniejsza o oko³o jedn¹ trzeci¹. Praca jest inaczej zorganizowana ni u nas dzieñ pracy koñczy siê o godz. :, w ci¹gu dnia wliczona jest za to godzinna przerwa na lunch i na II œniadanie. Na Oddziale pracuje na sta³e lekarzy radioterapeutów, stale jednak obecni s¹ sta yœci z wielu krajów œwiata, poniewa Instytut w Barcelonie jest oœrodkiem kszta³cenia kadr dla Ameryki aciñskiej. Praca wre od poniedzia³ku do czwartku, natomiast pi¹tek jest generalnie poœwiêcony na konsultacje, przygotowywanie planów leczenia, badania kontrolne i zebrania naukowe. relacjonuj¹ zaproszeni pracownicy. Poza czynnym uczestniczeniem w zabiegach przeprowadzanych rutynowo w oddziale brachyterapii podczas wizyty w Barcelonie nasi pracownicy zapoznali siê z metodami pracy fizyków. Ciekawostk¹ okaza³ siê fakt, e tamtejszy system podzia³u pracy przewiduje ci¹g³¹ rotacjê pracowników na poszczególnych stanowiskach. Dr hab. J. Skowronek i dr G. Zwierzchowski poznali metody kalibracji i kontroli jakoœci wykorzystywanego wyposa enia, a tak e procedury planowania leczenia dla poszczególnych przypadków klinicznych (nieco inne ni w naszym oœrodku). Zakres obowi¹zków fizyków okaza³ siê du o mniejszy ni w naszym Centrum. Wiele rutynowych czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ jakoœci aparatury wykonywanych jest wspólnie z technikami radioterapii.

12 Podstawowym efektem tej wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy w zakresie wdro enia do brachyterapii raka prostaty metody SWIFT oraz przeszkolenie w zakresie brachyterapii przy pomocy implantów sta³ych. Planuje siê dalsz¹ wspó³pracê z Instytutem, tym razem w zakresie uczestnictwa w ogólnoeuropejskim trial'u i wprowadzeniu "Partial Breast Irradiation" w leczeniu oszczêdzaj¹cym raka piersi. Nadal równie bierzemy czynny udzia³ w realizacji finansowanego ze œrodków UE, projektu Curriculum Development EMPIRION (wiêcej na temat projektu w nr () Kuriera Onkologii). Opracowano ju szczegó³owe modu³y i konspekty zajêæ. Z³o ono tak e pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej. Zak³ad Elektroradiologii Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, którego kierownikiem jest prof. Julian Malicki realizowaæ bêdzie modu³y w zakresie: ) Systemów Opieki Zdrowotnej w Europie oraz Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Informacj¹ w Radioterapii, ) Ochrony radiologicznej oraz ) Diagnostyki obrazowej. Wiêcej szczegó³ów opublikowanych zostanie niebawem na stronie internetowej programu Christie ( to szpital bardzo zbli ony infrastruktur¹ budowlan¹ oraz liczb¹ leczonych pacjentów do WCO, jednak e dysponuj¹c¹ zdecydowanie wiêksz¹ liczb¹ nowoczesnego sprzêtu (m.in. akceleratorów liniowych, 5 tomografów komputerowych, rezonanse magnetyczne itd.) oraz wiêksz¹ liczb¹ personelu ( pracowników etatowych + 5 wolontariuszy). Wolontariuszami najczêœciej s¹ byli pacjenci szpitala lub cz³onkowie ich rodzin, zdarzaj¹ siê równie studenc,i jednak e ci, podobnie jak to bywa u nas, nie s¹ najwierniejszymi pracownikami szpitala. W r. równie bêdziemy goœciæ uczestników programu HOPE (tym razem z Grecji i Anglii), a ze strony Centrum na miesiêczne stypendium do Turku (Finlandia) wyjedzie mgr in. Ewa Karolak (specjalista ds. jakoœci i logistyki w Dziale Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci). Wiêcej informacji na temat obu wizyt dr. Karwatowskiego i mgr BoguszOsawa znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej Centrum (zak³adka aktualnoœci). * HOPE to Europejska Federacja Szpitali i Zak³adów Ochrony Zdrowia European Hospital and Healthcare Federation W grudniu r. Centrum zg³osi³o swój udzia³ w pilota owym programie akredytacji instytutów onkologicznych realizowanym przez OECI (Organizacjê Europejskich Instytutów Onkologicznych), którego Centrum jest aktywnym cz³onkiem. Program realizowany bêdzie w okresie od kwietnia do lutego 8 i obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce etapy: Etapy pilota owego programu akredytacji OECI kwiecieñ wrzesieñ grudzieñ luty 8 Spotkanie grupy EMPIRION Wiedeñ paÿdziernik samoocena jednostki z wykorzystaniem ankiety on line audyt analiza programu pilota owego W ramach zg³oszonego w paÿdzierniku 5 r. udzia³u Centrum w programie wymiany dla mened erów oraz specjalistów w zakresie ochrony zdrowia pionu administracyjnego Hope* exchange programme for hospital professional, w okresie od.5.. pani mgr Marta BoguszOsawa, kierownik Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci, mia³a mo liwoœæ zapoznaæ siê z organizacj¹ i sposobem zarz¹dzania Centrum Onkologii w Manchesterze (Wielka Brytania). W tym samym czasie goœciem naszego Centrum by³ pan dr Wojciech Karwatowski dyrektor ds. lecznictwa chirurgicznego oraz konsultant okulistyki w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Leicester (University of Leicester NHS Trust) w Anglii. Podczas swojej wizyty w Poznaniu dr Karwatowski mia³ okazjê zapoznaæ siê ze struktur¹ organizacyjn¹ naszego Centrum, by³ goœciem zarówno oddzia³ów szpitalnych jak i pionu administracyjnego, goœci³ równie w poradniach przyszpitalnych i Centralnej Sterylizacji. Pocz¹tek wizyty rozpocz¹³ siê zebraniem naukowym, na którym dr Karwatowski przybli y³ nam model organizacji opieki medycznej w Wielkiej Brytanii. Natomiast pobyt w Polsce podsumowany zosta³ na seminarium, w którym wziêli udzia³ pracownicy Centrum i przedstawicielka Urzêdu Marsza³kowskiego Aleksandra Kopiñska. Podczas swojej wizyty dr Karwatowski goœci³ tak e w Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Stanis³awa Przybyszewskiego, Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pañskiego i w Departamencie Zdrowia i Przeciwdzia³aniu Uzale nieniom Urzêdu Marsza³kowskiego. Wizyta naszego goœcia stworzy³a doskona³¹ okazjê do wymiany doœwiadczeñ i porównania dwóch modeli organizacji s³u by zdrowia funkcjonuj¹cych w Polsce i Anglii. Podobnie jak dr Wojciech Karwatowski, mgr Marta BoguszOsawa mia³a okazjê przez okres jednego miesi¹ca goœciæ w Centrum Onkologii Christie w Manchesterze (UK). Program rozpocz¹³ siê dniowym szkoleniem w Londynie, na temat systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii oraz nowych wytycznych krajowych w zakresie czasu oczekiwania na leczenie i badania diagnostyczne, nastêpnie uczestnicy programu pojechali do Manchesteru. wizyta I szkolenia w zakresie samooceny i wykorzystania narzêdzi online miejsce: WCO bud et: Euro/jednostkê maj szkolenia audytorów osób dzieñ miejsce: Bruksela bud et: Euro audyt audytorzy zewnêtrzni + obesrwator + sekretarz dni miejsce: WCO bud et: 5 Euro/jednostkê (koszty podró y i zakwaterowania audytowów) p³atnik: OECI WG p³atnik: OECI p³atnik: WCO raport wytyczne dla WCO doskonalenie OECI grupa robocza programu akredytacji XI. Wa niejsze efekty i osi¹gniêcia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Uroczyste otwarcie nowego skrzyd³a Wielkopolskiego Centrum Onkologii stycznia r. po piêciu latach budowy w Wielkopolskim Centrum Onkologii oddano do u ytku nowe zachodnie skrzyd³o budynku, w tym nowy blok operacyjny. Dziêki jego powstaniu zwiêkszy siê liczba przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. dr Wojciech Karwatowski goœæ Centrum Inwestycja poch³onê³a mln z³otych. Pocz¹tkowo realizowano j¹ z bud etu pañstwa. Od r. budowê finansowa³ Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski. mgr Marta BoguszOsawa podczas wizyty w Anglii W nowym skrzydle znajduje siê m.in. zak³ad diagnostyki nowotworów, sterylizacja, zak³ad patologii nowotworów, apteka wewn¹trzszpitalna i Centrum konferencyjne. Dyrektor prof. AM dr hab. Julian Malicki podczas otwarcia nowego skrzyd³a WCO

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA ISSN 2081-4143 POZNAÑ 2011 NR 3 MEDYCZNA WOKANDA MEDYCZNA WOKANDA / MEDICAL DOCKET Medyczna Wokanda ukazuje siê pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego Medical Docket is published

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo