KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii"

Transkrypt

1 Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych Redaktor: Ma³gorzata Twardochleb Sekretariat Dyrekcji, pok. Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 5, 8 Poznañ tel. 885 Druk: Galeria Promocyjna CEBART szoo tel. 8 9 Wielkopolskie Centrum Onkologii Gazel¹ Biznesu Ju po raz czwarty Wielkopolskie Centrum Onkologii uznane zosta³o przez magazyn Puls Biznesu za Gazelê Biznesu. W tym roku zajêliœmy pozycjê w regionie i 98 w kraju na zg³oszone firmy. Wart podkreœlenia jest fakt, e jesteœmy jedynym Centrum Onkologii i szpitalem zg³oszonym do rankingu, st¹d tym wiêksze jest to dla nas wyró nienie. Gazele Biznesu to ranking œrednich, dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm, który ukazuje siê ju po raz siódmy. Podstawowym kryterium doboru firm w rankingu to szybki i sta³y rozwój. O miejscu w rankingu decyduje wyra ony w procentach przyrost obrotów w 5 r. w stosunku do roku (pod uwagê wziêto wyniki z trzech lat dzia³alnoœci). Aby zakwalifikowaæ siê do zestawienia, musieliœmy wykazywaæ wzrost tego wskaÿnika w trzech kolejnych latach. W przypadku Centrum dynamika rozwoju oceniona zosta³a na poziomie %. Niezwykle istotnym celem rankingu jest promowanie firm uczciwych, wiarygodnych i ujawniaj¹cych informacje na temat swoich wyników. Dr n. med. Jerzy Za³uski po raz drugi wygra³ konkurs na stanowisko zastêpcy dyrektora ds. lecznictwa w naszym Centrum. Konkurs organizowany by³ przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Uzale nieniom Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gratulujemy! Dr n. med. Janusz Skowronek doktorem habilitowanym nauk medycznych. W dniu 5.. r. Rada Wydzia³u Lekarskiego II Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nada³a dr. n.med. Januszowi Skowronkowi (kierownikowi Zak³adu Brachyterapii WCO) stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (radioterapia onkologiczna) na podstawie pracy habilitacyjnej: "Porównanie skutecznoœci oraz ryzyka powik³añ brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z u yciem Ÿróde³ o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równowa nych biologicznie".orygina³ dyplomu zostanie wrêczony podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego /8. XII. Plany Wielkopolskiego Centrum Onkologii na rok Wielkopolskie Centrum Onkologii za g³ówne cele strategiczne swojej dzia³alnoœci przyjmuje: uzyskanie miana szpitala: a. œwiadcz¹cego us³ugi o jak najwy szej jakoœci, b. przyjaznego pacjentowi, c. otaczaj¹cego pacjenta i w³asnego pracownika jak najlepsza opiek¹, d. zapewniaj¹cego swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy, ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum i doskonalenie zawodowe w zakresie œwiadczonych us³ug, ci¹g³y rozwój i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, modernizacjê aparatury medycznej i infrastruktury szpitala, rozbudowê infrastruktury szpitala, podnoszenie standardu realizowanych us³ug. Celami operacyjnymi Centrum na rok s¹ zatem:. Kontynuacja rozbudowy Zak³adu Radioterapii.. Zakoñczenie prac zwi¹zanych z utworzenie u Nowotworów G³owy i Szyi.. Kontynuacja prac zwi¹zanych z rozbudow¹ Wielkopolskiego Centrum Onkologii wraz z nadbudow¹ VI piêtra.. Wprowadzenie nowego systemu oznakowania Centrum. 5. Wprowadzenie informatorów dla pacjentów.. Organizacja warsztatów dla studentów w zakresie radioterapii.. Organizacja Forum M³odych Naukowców. 8. Organizacja Sympozjum z Psychoonkologii. 9. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla studentów.. Pozyskiwanie funduszy strukturalnych w celu podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug medycznych.. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizacjê cyklicznych szkoleñ i zebrañ naukowych.. Wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala.. Przygotowanie do programu akredytacji szpitali Centrum Monitorowania Jakoœci. KURIER ONKOLOGII Nr () kwiecieñ wielkopolskie centrum onkologii Dwumiesiêcznik Informacyjny Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 5, 8 Poznañ Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Spis treœci I. Struktura organizacyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii II. Struktura zatrudnienia w Wielkopolskim Centrum Onkologii III. Dzia³alnoœæ Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach œwiadczonych us³ug medycznych IV. Dzia³alnoœæ inwestycyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii V. Dzia³alnoœæ dydaktycznoszkoleniowa i wydawnicza Wielkopolskiego Centrum Onkologii VI. Dzia³alnoœæ badawcza Wielkopolskiego Centrum Onkologii VII. Dzia³alnoœæ w ramach promocji i profilaktyki zdrowia VIII. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania w Wielkopolskim Centrum Onkologii IX. Wa niejsze wydarzenia organizowane w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. X. Wspó³praca krajowa i zagraniczna Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. XI. Wa niejsze efekty i osi¹gniêcia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. I. Struktura Organizacyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii W r. zmieni³a siê struktura organizacyjna naszego Centrum. 9 ów: Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Radioterapii Onkologicznej I Radioterapii Onkologicznej II Radioterapii Onkologicznej III Chirurgii Onkologicznej I Chirurgii Onkologicznej II Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nowotworów G³owy i Szyi Zak³adów: Zak³ad Fizyki Medycznej Zak³ad Radiologii Zak³ad Patologii Nowotworów Zak³ad Radioterapii Zak³ad Brachyterapii Zak³ad Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Poradni: Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Poradnia Chirurgii Onkologicznej II Poradnia Chirurgii Plastycznej Poradnia Radioterapii Onkologicznej Poradnia Poradnia Chorób Piersi Poradnia Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Poradnia Genetyki Onkologicznej Poradnia Onkologii Laryngologicznej Poradnia Zak³adowa Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu Poradnia Immunologiczna Poradnia Genetyki Onkologicznej Poradnia Onkologiczna Poradnia Onkologiczna ul. S³owackiego Poradnia Brachyterapii Pracowni: Pracownia Endoskopii Pracownia Rehabilitacji Pracownia EKG Pracownia Stomijna Pracownia Dozymetrii Klinicznej Pracownia Planowania Leczenia Pracownia Modelarni Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii Pracownia Immunologii Nowotworów Pracownia Cytometrii Przep³ywowej Pracownia Genetyki Nowotworów Pracownia Terapii Genowej

2 Pracownia Biopsji Cienkoig³owej Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Histopatologiczna Pracownia Immunohistochemii Pion administracyjny: Dzia³ Spraw Pracowniczych Dzia³ Inwestycji i Remontów Nowe y W r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii powsta³y dwa nowe oddzia³y:. Radioterapii Onkologicznej III obejmuje opiek¹ chorych ze wszystkimi typami nowotworów, które kwalifikuj¹ siê do leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego jako metod¹ wy³¹czn¹ lub te w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i chemicznym. prowadzi konsultacje i kwalifikuje chorych do radioterapii i chemioterapii. W r. Radioterapii Onkologicznej I, wraz z em Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, em Radioterapii Onkologicznej II, Zak³adem Radioterapii oraz Zak³adem Fizyki Medycznej, uzyska³ Certyfikat Jakoœci potwierdzaj¹cy zgodnoœæ funkcjonowania Systemu Zarz¹dzania w zakresie œwiadczenia us³ug medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego z wymaganiami normy PNEN ISO 9:. Ordynatorem u Radioterapii Onkologicznej III zosta³a dr n. med. Krystyna Adamska. Us³ugi medyczne realizowane przez oddzia³ w zakresie radioterapii: a. leczenie nowotworów z³oœliwych g³owy i szyi, b. leczenie nowotworów z³oœliwych gruczo³u piersiowego, c. leczenie miêsaków tkanek miêkkich i koœci, d. leczenie nowotworów z³oœliwych uk³adu pokarmowego, e. leczenie nowotworów uk³adu nerwowego, f. leczenie nowotworów z³oœliwych p³uca, g. leczenie nowotworów uk³adu moczowop³ciowego, h. leczenie nowotworów z³oœliwych skóry, i. leczenie systemowych nowotworów z³oœliwych z wyj¹tkiem wszystkich postaci bia³aczek, j. radioterapia rozsianej choroby nowotworowej, radioterapia paliatywna przerzutów nowotworowych, k. leczenie powik³añ terapii przeciwnowotworowej, l. leczenie radioterapi¹ stereotaktyczn¹ guzów mózgowia i podstawy czaszki /radiochirurgia/ oraz zmian w umiejscowieniach pozaczaszkowych, m. radioterapia niektórych nowotworów ³agodnych i zmian nienowotworowych. W Poradni Radioterapii Onkologicznej III przeprowadza siê: a. kontrolê pacjentów po leczeniu, b. kwalifikacjê chorych do leczenia specjalistycznego, c. badania pacjenta pierwszorazowego (podmiotowe i przedmiotowe), d. leczenie i udzielenie wskazówek co do sposobu postêpowania (np. wypisanie recepty, skierowanie do PCI, biopsji), e. wydawanie orzeczeñ i opinii o stanie zdrowia pacjentów, f. kierowanie na konsultacjê i do szpitala oraz do sanatorium, g. wykonywanie badañ laboratoryjnych, h. zabiegi wykonywane ambulatoryjnie ( opatrunki, iniekcje sc., im, iv.), i. badania laboratoryjne, j. diagnostyka RTG (czaszki, koœci, krêgos³upa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, USG jamy brzusznej, k. leczenie strontem przerzutów do koœci, l. kontrola pacjentów w trakcie i po leczeniu napromienianiem, m. badania konsultacyjne.. Nowotworów G³owy i Szyi jest interdyscyplinarnym oddzia³em, który uczestniczy w rozpoznawaniu i kompleksowym leczeniu chorób nowotworowych g³owy i szyi. Leczenie rozpoznanego nowotworu g³owy i szyi podejmowane jest w ramach uzgodnieñ pomiêdzy lekarzami reprezentuj¹cymi ró ne specjalnoœci. W ramach oddzia³u prowadzone jest leczenie stanów przedrakowych i raków jamy ustnej, gard³a, krtani, nosa, zatok przynosowych, skóry okolicy g³owy i szyi, guzów mózgu, jak równie pierwotnych i przerzutowych zmian na szyi. Leczenie operacyjne po³¹czone jest z niezbêdnymi zabiegami rekonstrukcyjnymi. W okresie pooperacyjnym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja chorych onkologicznych. Ordynatorem u Nowotworów G³owy i Szyi zosta³ prof. dr hab. Wojciech Golusiñski. Dzia³ Administracji Dzia³ Zamówieñ Publicznych i Zaopatrzenia Dzia³ Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych Dzia³ Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci Dzia³ Obs³ugi Porz¹dkowej i Transportowej Dzia³ Ksiêgowoœci Dzia³ ywienia Zespó³ Magazynów Us³ugi medyczne realizowane przez oddzia³ obejmuj¹ m. in.: a. przygotowanie chorych do zabiegów operacyjnych i opieka w okresie pooperacyjnym, b. wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu laryngologii, chirurgii szczêkowotwarzowej, neurochirurgii, chirurgii plastycznej, c. diagnozowanie i leczenie nowotworów szyi, dna jamy ustnej, jêzyka, gard³a œrodkowego, gard³a dolnego, krtani, nosa i zatok przynosowych, d. usuwanie nowotworu skóry z obrêbu g³owy i szyi, e. chirurgia wêz³ów ch³onnych w obrêbie szyi leczenie nowotworów tkanek miêkkich z zakresu g³owy i szyi, f. zabiegi operacyjne guzów mózgu (zmiany przerzutowe) oraz guzy krêgos³upa szyjnego, g. usuwanie guzów œlinianek przyusznych z równoczesnym monitorowaniem nerwu twarzowego, h. chirurgia g³owy i szyi pod kontrol¹ œródoperacyjnego USG, i. biopsje diagnostyczne pod kontrol¹ tomografu komputerowego, stereotaksii, USG w zakresie g³owy i szyi, j. wykorzystanie panendoskopii g³owy i szyi (faryngolaryngologia, ezofagoskopia, bronchoskopia). W Poradni Onkologii Laryngologicznej wykonuje siê nastêpuj¹ce procedury medyczne: a. badanie pierwszorazowe chorych zg³aszaj¹cych siê do leczenia, b. badania kontrolne wykonywane zgodnie ze standardami onkologicznymi w zakresie nowotworów g³owy i szyi, c. badanie pierwszorazowe obejmuje zarówno badanie przedmiotowe jak i podmiotowe poszerzone o niezbêdne badania diagnostyczne pozwalaj¹ce na wstêpne rozpoznanie choroby i kwalifikacje co do dalszego leczenia, d. wykonywanie s¹ drobne zabiegi laryngologiczne takie jak: pobieranie materia³u do badania histologicznego z miejsc anatomicznie dostêpnych w warunkach ambulatoryjnych, zmiany opatrunków oraz zaopatrywanie stanów nag³ych np. krwawienie z górnych dróg oddechowych, trudnoœci w oddychaniu i po³ykaniu, e. w ramach interdyscyplinarnego leczenia poradnianego bêd¹ wykonywane interdyscyplinarne konsultacje chorych onkologicznie, f. prowadzenie dokumentacji medycznej, g. wydawanie opinii i orzeczeñ o stanie zdrowia pacjenta niezbêdnych w procesie leczenia, h. w ramach procedur medycznych bêd¹ równie wykonywane rutynowe badania s³uchu poszerzone o wykonywanie prób nadprogowych niezbêdnych w ustaleniu lokalizacji k¹ta mostowomó d kowego. II. Struktura zatrudnienia w Wielkopolskim Centrum Onkologii W Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. pracowa³o 8 osób w tym: 5 zatrudnionych na pe³en etat, 8 w niepe³nym wymiarze godzin, a 5 na kontrakcie. Wœród lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracê 5 osób mia³o specjalizacjê z radioterapii, 5 z chirurgii onkologicznej, z chirurgii ogólnej, z anestezjologii, z chemioterapii i z radiologii. Centrum zatrudnia³o osób w stopniu doktora, w stopniu doktora habilitowanego i profesorów lekarze 5 8 5,5 lekarze 5 pielêgniarki i po³o ne pielêgniarki i po³o ne 5 89,5 technicy i laboranci 5 8 8,89 technicy i laboranci 5 5 Struktura zatrudnienia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 5 sekretarki 5 8 sekretarki farmaceuci 5 9 Liczba osób zatrudnionych na pe³nym etacie w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy 5 biolodzy,biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne farmaceuci prac. administracji technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii prac. administracji 5 technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej pe³en etat niepe³ny wymiar godzin kontrakt Liczba osób zatrudnionych na pe³nym etacie w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy,biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej

3 Personel WCO zestawienie zbiorcze na podstawie danych kadrowych w roku 5 i Wykaz specjalistów w wybranych specjalizacjach na podstawie danych kadrowych w roku p e r s o n e l razem lekarze w tym specjaliœci farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy mgr rehabilitacji ruchowej ekonomiœci, prawnicy, specjaliœci zarz¹dzania i inni pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem razem pielêgniarki w tym mgr pielêgniarstwa po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii na pe³nym etacie rok rok 5 na niepe³nym etacie 5 na pe³nym etacie na niepe³nym etacie 8 s p e c j a l i z a c j e I stopnia II stopnia lekarze specjaliœci razem anestezjologii i intensywnej terapii chemioterapii nowotworów chirurgii ogólnej chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej chorób p³uc diabetetologii medycyny nuklearnej mikrobiologii neurochirurgii i neurotraumatologii neurologii onkologii otolaryngologii po³o nictwa i ginekologii psychiatrii radiodiagnostyki radioterapii onkologicznej gastroenterologii patologii i patomorfologii diagnoœci laboratoryjni razem analityki klinicznej diagnostyki laboratoryjnej fizycy medyczni pielêgniarki specjaliœci medycyny spo³ecznej epidemiologii pielêgniarstwo chirurgiczne pielêgniarstwo onkologiczne pielêgniarstwo anestezjologiczne 5 9 (bez stopni) (bez stopni) 9 technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy pracownicy ogó³em III. Dzia³alnoœæ Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach œwiadczonych us³ug medycznych Liczba zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach Liczba badañ diagnostycznych wykonanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r Liczba osób zatrudnionych na pó³ etatu w roku lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej Liczba osób zatrudnionych na pó³ etatu w roku 5 lekarze farmaceuci diagnoœci laboratoryjni psycholodzy biolodzy, biochemicy, biofizycy pracownicy administracyjni informatycy inny personel z wy szym wykszta³ceniem pielêgniarki po³o ne technicy farmaceuci technicy elektroradiologii technicy fizjoterapii technicy analityki medycznej Pozosta³y œredni personel medyczny ni szy personel medyczny pracownicy gospodarczy mgr rehabilitacji ruchowej 8 5 rok rok zabiegi operacyjne zabiegi ambulatoryjne Liczba porad w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach rok rok 5 8 badania endosk. 599 badania RTG 5 85 badania MMR badania TK badania RM badania lab. badania USG Liczba hospitalizacji w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 5 5 rok rok 5

4 IV. Dzia³alnoœæ inwestycyjna Wielkopolskiego Centrum Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii sukcesywnie siê rozbudowuje i modernizuje.. W marcu r. oddano oficjalnie do u ytku nowy, piêciokondygnacyjny budynek o ³¹cznej powierzchni tyœ. metrów kwadratowych. W nowym budynku znalaz³ siê m.in. nowy Blok Operacyjny z szeœcioma salami, nowa rejestracja, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Centralna Sterylizacja, Zak³ad Brachyterapii, Apteka Szpitalna i Zak³ad Patologii Nowotworów oraz nowoczesne Centrum Konferencyjne. Remontowane pomieszczenia u Radioterapii. W czerwcu r. zakoñczono prace zwi¹zane z renowacj¹ i adaptacj¹ na potrzeby biurowe budynku dawnego kantoru fabryki Hipolita Cegielskiego, wraz z budow¹ ³¹cznika oraz zadaszeniem s¹siaduj¹cego dziedziñca. Wykonawc¹ zadania by³a firma FORBUD z Poznania. Nowe skrzyd³o Centrum. W starym trzypiêtrowym budynku Centrum w r. do gruntownego remontu oddane zosta³y Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej oraz Chirurgii Onkologicznej II. W lipcu r. zakoñczy³ siê pierwszy etap tego remontu, w zakresie którego do u ytku oddano punkt pielêgniarski, pokój zabiegowy pielêgniarski, pokój socjalny pielêgniarek oraz trzy sale chorych. Sukcesywnie prace przenoszone s¹ na kolejne sale chorych. Wyburzane s¹ stare œciany dzia³owe, a nowy uk³ad funkcjonalny ma zapewniæ dostosowanie do nowych standardów. Wykonawc¹ zadania jest firma FORBUD z Poznania. Prace rozpoczê³y siê.. r. Planowane zakoñczenie prac to.. r. Kantor Cegielskiego Wyremontowany Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej dy urka pielêgniarek. Od r. trwa adaptacja pomieszczeñ budynku piêciopiêtrowego wraz z nadbudow¹ VI piêtra. W czerwcu r. przekazany zosta³ I etap, w sk³ad którego wesz³y pomieszczenia przylegaj¹ce do nowej klatki schodowej. Bardzo gruntowna modernizacja ca³ego budynku wi¹za³a siê ze zmianami uk³adu funkcjonalnego pomieszczeñ, wymian¹ wszystkich instalacji, wyposa eniem budynku w wentylacjê mechaniczn¹ z klimatyzacj¹, remont elewacji. W I etapie prac oddano do u ytku miêdzy innymi nowy Radioterapii I, który wspó³finansowany jest ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach umowy Z/./I/../8//U/9/5. Kolejnym etapem prac bêdzie wymiana w holu windowym dwóch starych dÿwigów. Wykonawc¹ zadania jest Grupa J z Warszawy. Prace rozpoczê³y siê 8.. r. Planowane zakoñczenie to.. r. W ramach pakietu I w czerwcu r. zakoñczona zosta³a modernizacja zabytku na naszym terenie budynku kantoru fabryki Hipolita Cegielskiego z 8 r. Poprzednio w znacznie zaniedbanym budynku mieœci³y siê warsztaty Centrum. Po odrestaurowaniu pod nadzorem konserwatora zabytków, do budynku zosta³a przeniesiona czêœæ dzia³ów administracyjnych z trzeciego piêtra starego budynku. Now¹ siedzibê znalaz³y: Dzia³ Administracji, Dzia³ Zamówieñ Publicznych i Zaopatrzenia, Dzia³ Ksiêgowoœci, Dzia³ Inwestycji i Remontów, Dzia³ Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Inspektor ds. ochrony radiologicznej, Inspektor ds. PPO, Inspektor ds. BHP.

5 5. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie prac remontowych pomieszczeñ szatni personelu oraz pracowni planowania leczenia i modelarni w Pawilonie Radioterapii. Wykonawc¹ zadania by³a firma FORBUD z Poznania. Zadanie zakoñczono 5... W grudniu r. przekazano do u ytku odnowione pomieszczenia szatni techników radioterapii wraz z zapleczem socjalnym.. Najwiêksz¹ inwestycj¹ Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest rozbudowa i modernizacja Zak³adu Radioterapii. Realizacja zadania rozpoczê³a siê w lutym r. W chwili obecnej trwaj¹ roboty ziemne. Czêœæ prac zwi¹zanych z Zak³adem Radioterapii finansowanych jest ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach umowy: Z/./I/../8//U/9/5. Rozbudowa Zak³adu Radioterapii Kantor Cegielskiego w trakcie i po remoncie Znajd¹ siê tam trzy bunkry, a w nich trzy kolejne akceleratory. Jeden z nich równie zostanie kupiony z dotacji unijnej, a pozosta³e dwa ze œrodków przyznanych WCO przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wykonawc¹ zadania jest Grupa J z Warszawy. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to I kwarta³ 8 r.. Wielkopolskie Centrum Onkologii kontynuuje prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu ZPORR pt.: Poprawa standardów i dostêpnoœci specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce. Zakupiono: 5 ³ó ek dla potrzeb nowo utworzonego u Radioterapii, system planowania leczenia D RT i sytem zarz¹dzania RTS etap II. Na kolejny rok planuje siê zakup sto³u do Pracowni Modelarni, symulatora i akceleratora wysokoenergetycznego. W drugim pakiecie tego samego przetargu znalaz³a siê budowa zadaszenia nad s¹siaduj¹cym dziedziñcem wewnêtrznym oraz renowacja elewacji starego budynku szpitala od strony dziedziñca. Postawiona zosta³a stalowa konstrukcja zadaszenia przeszklona z ka dej strony. Z uwagi na znacznie utrudniony dostêp do œcian przylegaj¹cych budynków, odnowiona zosta³a elewacja starego budynku znajduj¹ca siê nad szklanym zadaszeniem. Wewn¹trz dziedziñca znalaz³ miejsce ca³oroczny ogród japoñski z egzotycznymi roœlinami, kamienne chodniki, oczko wodne z mostkiem, ³awki. Bêdzie to ca³oroczne miejsce odpoczynku. Przy dziedziñcu przewidziany jest bufet, który bêdzie obs³ugiwa³ pacjentów i odwiedzaj¹cych. V. Dzia³alnoœæ dydaktycznoszkoleniowa i wydawnicza Wielkopolskiego Centrum Onkologii Japoñski ogród zimowy 8 Rozbudowa naszego Centrum pozwoli³a na poszerzenie oferty szkoleniowoedukacyjnej. Dziêki staraniom lekarzy pracuj¹cych w WCO zwiêkszy³ siê o dodatkowe godzin plan zajêæ z onkologii dla studentów Wydzia³u Lekarskiego AM w Poznaniu. Na podstawie umowy miêdzy WCO a innymi poznañskimi uczelniami wy szymi z wyk³adów i æwiczeñ prowadzonych w Centrum korzystaj¹ tak e studenci m.in. biotechnologii, fizjoterapii, elektroradiologii, fizyki medycznej, pielêgniarstwa i po³o nictwa. W zajêcia ze studentami w r. zaanga owani byli: prof. AM dr hab. Julian Malicki, prof. dr hab. Jan Brêborowicz, prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. Pawe³ Murawa, dr hab. Andrzej Roszak, dr Krystyna Adamska, dr Gra yna Kosicka, dr Piotr Milecki, dr Janusz Skowronek, dr Tomasz Piotrowski, dr Grzegorz Zwierzchowski, dr Ewa Sibilska, dr Ewa CikowskaWoŸniak, lek. med. Joanna Kazimierska, lek. med. Ma³gorzata Szpakowska, lek. med. Piotr Martenka, lek. med. Adam Chiche³, mgr Maria Kubicka, mgr Agnieszka Skroba³a, mgr Agata Jodda, mgr Ewelina Licznerska, mgr Joanna Lipiñska, mgr Agnieszka Skroba³a, mgr Marta BoguszOsawa, mgr in. Ewa Karolak. Goœcinnie w naszym Centrum prowadzone by³y te zajêcia dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Wielkopolskie Centrum Onkologii by³o i jest miejscem bardzo czêsto wybieranym przez studentów na praktyki studenckie. Najchêtniej praktyki w naszym Centrum odbywali studenci Wydzia³u Nauk o Zdrowiu. W obszarze ich zainteresowania by³a praca Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Ksiêgowoœci oraz Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. W naszym Centrum lekarze maj¹ mo liwoœæ odbycia sta y i specjalizacji. W r.: z³o ono wniosek i uzyskano akredytacjê na prowadzenie specjalizacji z ginekologii onkologicznej miejsc; dot¹d nie prowadzono specjalizacji, zwiêkszono liczbê miejsc specjalizacyjnych o miejsce z radiologii i diagnostyki obrazowej ³¹cznie miejsca, z³o ono wniosek o zwiêkszenie liczby miejsc specjalizacyjnych z onkologii klinicznej o ³¹cznie miejsc, zwiêkszono liczbê miejsc specjalizacyjnych o z fizyki medycznej ³¹cznie miejsc. 9

6 8 Liczba wybranych miejsc specjalizacyjnych w 5 i r. 5 specjalizacja z ginekologii onkologicznej specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej specjalizacja z onkologii klinicznej specjalizacja z fizyki medycznej Liczba pozosta³ych miejsc specjalizacyjnych przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia wygl¹da³a nastêpuj¹co: chirurgia onkologiczna miejsca, radioterapia onkologiczna miejsc, chirurgia ogólna miejsca, sta z chirurgii onkologicznej miejsc w ramach innej specjalnoœci, sta z onkologii klinicznej w ramach chirurgia stomatologiczna, sta z radioterapii onkologicznej w ramach specjalnoœci onkologia kliniczna. Wg danych Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci liczba lekarzy specjalizuj¹cych siê w r. wynosi³a: onkologia kliniczna radioterapia onkologiczna radiologia i diagnostyka obrazowa patomorfologia chirurgia onkologiczna chirurgia ogólna chirurgia sta 9 Dzia³alnoœæ Wydawnicza W roku w ukaza³o siê numerów Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. ¹czenie wydrukowano prace w tym: / prace zagraniczne / prace oryginalne / prace przegl¹dowe 5/ opisy przypadków / noty techniczne / doniesienie wstêpne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii s¹ kwartalnikiem, który publikuje g³ównie doktoraty, prace habilitacyjne i magisterskie pracowników WCO. W roku wydano numery, ka dy zawiera³ pracê oryginaln¹ i suplementy : / streszczenia z Forum M³odych Naukowców, / Biuletyn nr Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów. lp n a z w a p r o g r a m u Otwarte, wielooœrodkowe, randomizowane badanie fazy preparatu S w po³¹czeniu z cislpatyn¹ w porównaniu do 5FU w po³¹czeniu z cisplatyn¹ u pacjentów z zaawansowanym rakiem o³¹dka nieleczonym wczeœniej chemioterapi¹ w okresie zaawansowania Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wielooœrodkowe badanie fazy III porównuj¹ce 5FU/FA plus irinotekan plus cetuximab z 5FU/FA plus irinotekan jako pierwszy rzut leczenia raka jelita grubego z przerzutami oraz ekspresj¹ receptora naskórkowego czynnika wzrostu Otwarte, randomizowane, wielooœrodkowe, kontrolowane badanie II fazy porównuj¹ce stosowanie skojarzonego leczenia preparatami 5FU/FA z oxaliplatyn¹ (FOLFOX) i preparatem cetuximab ze stosowaniem jedynie 5FU/FA w po³aczeniu z oxaliplatyn¹ jako pierwszego rzutu przerzutowego raka jelita grubego wskazuj¹cego ekspresje receptorów EGF (ang. Epiderma growth factor naskórkowy czynnik wzrostowy) Randomizowane badanie kliniczne fazy II z u yciem winorelbiny (podanie doustne lub do ylne) u pacjentek z rakiem sutka z przerzutami uprzednio leczonych antracyklinami Ocena bezpieczeñstwa stosowania i tolerancji preparatu zawieraj¹cego erytropoetynê (Epoetin STADA) podaanego podskórnie z powodu niedokrwistoœci u pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ Wielooœrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy III z grupami równoleg³ymi, kontrolowane substancj¹ aktywn¹, porównuj¹ce skutecznoœæ Patupilonu i pegylowanej, liposomalnej doksorubicyny u pacjentów z nawrotowym rakiem jajnika, pierwotnym rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, niewra liwym/opornym na leczenie taksonami/platyna nr projektu TPUS EMR EMR PM59CAB 5 CEPO9A badacz dr hab. Andrzej Roszak dr hab. Andrzej Roszak firma Taiho Pharma USA, Inc. Merck Parexel Pierre Fabre' CCDRD AD Quintiles GesmbH obszar Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej VI. Dzia³alnoœæ badawcza Wielkopolskiego Centrum Onkologii lp.... n a z w a p r o g r a m u Randomizowane, wielooœrodkowe, prowadzone metod¹ otwart¹, badanie Fazy III, porównuj¹ce fekety podawania GW5 w po³¹czeniu z kapecytabin¹ (Xeloda) z podawaniem samej kapecytabiny w populacji kobiet z wznow¹ zawansowanego raka sutka lub rakiem sutka w stadium przerzutów EGF 5 Wielooœrodkowe, randomizowane, podwójnie œlepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III oceny skutecznoœci Xaliprodenu w zapobieganiu neurotoksycznoœci Oxaliplatyny w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami leczonych oxaliplatyn¹ i 5FU/LV Otwarte badanie randomizowane III fazy porównuj¹ce przerywan¹ terapiê podawan¹ doustnie kapecytabin¹ w po³aczeniu z podawan¹ do ylnie oksaliplatyn¹, podawanymi w cyklach trzytygodniowych ( Xelox ) z terapia fluorouracylanem i leukoworyn¹ w leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów po operacji z powodu raka okrê nicy w III stopniu zaawansowania wg AJCC/UICC (stopieñ C wg Dukesa) nr projektu EGF8 EFC555 NO98 badacz firma GSK Commercial Sp.z o.o. SanofiSynthelabo Roche Polska Sp. z o.o. obszar.... Badanie Fazy III, wielooœrodkowe, randomizowane, prowadzone na grupach równoleg³ych metod¹ podwójnie œlepej próby z zastosowaniem aktywnego komparatora, oceniaj¹ce skutecznoœæ i bezpieczeñstwo antagonisty receptora dla neurokininy, kasopitantu (GW989), podawanego doustnie i do ylnie w po³¹czeniu z Zofranem i deksametazonem, w zapobieganiu nudnoœciom i wymiotom indukowanym przez wysoce emetogenn¹ chemioterapiê z cisplatyn¹ Randomizowane, podwójnie zaœlepione, wielooœrodkowe badanie porównuj¹ce preparat denosumab z kwasem zoledronowym w leczeniu przerzutów do koœci u chorych z zaawansowanym rakiem (wykluczaj¹c raka sutka i raka gruczo³u krokowego) lub szpiczakiem mnogim Wielooœrodkowe, miêdzynarodowe badanie fazy, prowadzone metod¹ otwartej próby, oceniaj¹ce bezpieczeñstwo i skutecznoœæ alfimeprazy u pacjentów z niedro nym centralnym cewnikiem ylnym Badanie II fazy ocena skutecznoœci oraz toksycznoœci allogenicznej szczepionki czerniakowej genetycznie modyfikowanej interleukin¹ i rozpuszczalnym receptorem interleukiny u chorych z mierzalnymi przerzutami czerniaka NKV55 5 HA8 dr hab. Andrzej Roszak dr Piotr Milecki dr Danuta Sobañska prof. Andrzej Mackiewicz GSK Commercial Sp. z o.o. Amgen Sp. z o.o. Quintiles GesmbH Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Zak³ad Radioterapii Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zak³ad Immunologii Nowotworów

7 lp. n a z w a p r o g r a m u nr projektu badacz firma obszar. Badanie kliniczne I i II fazy immunoterapii chorych na czerniaka z³oœliwego przy u yciu genetycznej szczepionki komórkowej modyfikowanej genami typu IL oraz GMCSE prof. Andrzej Mackiewicz Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zak³ad Immunologii Nowotworów. W dniu.. r. zorganizowano szkolenia dla 5 lekarzy radiologów pt. Standardy w mammografii skriningowej, które by³o prowadzone przez dr n. med. Ewê Weso³owsk¹ oraz szkolenie pt. Program SIMP jako narzêdzie wspieraj¹ce skrining raka piersi w Polsce prowadzone przez jednego z twórców programu SIMP. Ponadto WOK przeprowadzi³ kontroli w oœrodkach dzia³aj¹cych w ramach programu profilaktyki raka piersi, w czasie których przeszkoli³ techników w zakresie kontroli jakoœci oraz pozycjonowania pacjentek na aparacie mammograficznym. 5. Badanie II fazy ocena skutecznoœci oraz toksycznoœci allogenicznej szczepionki czerniakowej genetycznie modyfikowanej interleukin¹ i rozpuszczalnym receptorem interleukiny u chorych z wyciêtymi przerzutami czerniaka prof. Andrzej Mackiewicz Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zak³ad Immunologii Nowotworów. Otwarte randomizowane badanie III fazy, porównuj¹ce Ticilimumab z Dakarbazyn¹ lub Temozolomidem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem A9 prof. Andrzej Mackiewicz Pfizer Limited Zak³ad Immunologii Nowotworów. Badanie kliniczne EORTC trial 899 PEGIntron versus Observation after Regional Lymph Node Dissection In AJCC Stage III (TxNM) Melanoma Patients: a Randomised Phase III Trial prof. Pawe³ Murawa lek. med. Robert Kobylarek EORTC Chirurgii I VII. Dzia³alnoœæ w ramach promocji i profilaktyki zdrowia W r. Wielkopolskie Centrum Onkologii bra³o udzia³ w programach profilaktyki zdrowotnej, finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. A/ Programy Ministerialne. Program badañ przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonano badañ, koordynatorem programu by³ dr n. med. Cezary oziñski kierownik Pracowni Endoskopii.. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe modu³ wczesne wykrywanie nowotworów z³oœliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika objêto opiek¹ rodzin, koordynatorem programu by³a dr n. med. Arleta Wojciechowska ¹cka starszy asystent u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wykryto nowotwory. Liczba zidentyfikowanych osób.. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe modu³ wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów z³oœliwych w rodzinach wysokiego zachorowania na raka jelita grubego i b³ony œluzowej trzonu macicy objêto opiek¹ rodzin, koordynatorem programu by³a dr n. med. Arleta Wojciechowska ¹cka straszy asystent u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wykryto nowotwór. Liczba zidentyfikowanych osób.. Program Profilaktyki Raka Piersi czêœæ administracyjnologistyczna koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim by³a mgr Agnieszka DyzmannSroka kierownik Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych. B/ Programy Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badañ profilaktycznych raka piersi wykonano 9 badañ, koordynatorem programu by³a dr n. med. Ewa Sibilska kierownik Zak³adu Radiologii. Wykryto nowotwór z³oœliwy i 9 zmiany ³agodne do obserwacji. Program badañ profilaktycznych raka szyjki macicy etap diagnostyczny (analiza preparatów) wykonano badañ, koordynatorem programu by³ prof. dr hab. Jan Brêborowicz kierownik Zak³adu Patologii Nowotworów. Sekcja Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Rok by³ drugim rokiem dzia³alnoœci Sekcji Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Sekcja organizowa³a szkolenia w dwóch obszarach: A/ W ramach Wojewódzkiego Oœrodka Koordynacji Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (WOK). W dniu.. r. odby³o siê zebranie organizacyjnoszkoleniowe. Wziê³o w nim udzia³ 5 zaproszonych goœci, m.in.: kierownik u Zdrowia Publicznego w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Uzale nieniom, zastêpca dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, zastêpca dyrektora Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania, specjalista z Dziedziny Profilaktyki WOW NFZ oraz 9 osób ze strony oœrodków diagnostycznych, które dzia³aj¹ w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi.. W dniu.. r. zosta³o zorganizowane szkolenie dla lekarzy na temat: Wczesnego Wykrywania Nowotworów Gruczo³u Piersiowego, w którym wziê³o udzia³ 8 lekarzy POZ.. W dniu.8. r. WOK zorganizowa³ szkolenie w zakresie obs³ugi bazy danych System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki dla 5 osób ze strony oœrodków diagnostycznych (województwo wielkopolskie i lubuskie), prowadzone przez jednego z twórców programu SIMP. Na szkoleniu byli obecni równie przedstawiciele WOW NFZ, informatyk WOW NFZ, przedstawiciel LOW NFZ, informatyk LOW NFZ. Równoczeœnie odbywa³o siê szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie wykonywania testów kontroli jakoœci oraz pozycjonowania pacjentek.. W dniu 9.9. r. odby³o siê szkolenie dla pracownic z Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w zakresie profilaktyki raka piersi, 5. W dniu 5.. r. WOK zorganizowa³ szkolenie dla techników w zakresie Praktyka wykonywania podstawowych testów kontroli jakoœci w mammografii skriningowej. Na szkoleniu byli obecni technicy z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz z oœrodków z innych województw. Program Prewencji Pierwotnej Szkolenie WOK, grudnia. W dniu.. r. w sali audytoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia odby ³o siê spotkanie pani lek. Marii Juchnowicz, jednego z bardziej doœwiadczonych specjalistów w dziedzinie prewencji palenia papierosów i rzucania palenia, wraz z pracownikami Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz dwoma pacjentami i przedstawicielami Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Miasta.. W dniu.. r. pracownicy WOK byli goœæmi podpoznañskiego oddzia³u firmy VW, w czasie którego przedstawili prezentacjê dotycz¹c¹ prewencji pierwotnej oraz profilaktyki w zakresie chorób nowotworowych dla pracowników. Szkolenie w zakresie prewencji pierwotnej, listopada w firmie VW

8 . W dniu.. r. przedstawiciele WOK zostali zaproszeni do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Magdaleny w ramach programu MZ Prewencja Pierwotna i przedstawili prezentacjê dotycz¹c¹ czynników powoduj¹cych wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe (m.in. nadwaga, nadmierne opalanie, palenie papierosów, in.). Prezentacji wys³ucha³o ok. 5 licealistów. W r. zosta³o przeprowadzonych 5 audytów wewnêtrznych: / 8.. / 5.. /.. /; 5/... W dniu 5 sierpnia 5 r. opublikowano nowe Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zmiany, które zawiera nowe rozporz¹dzenie wp³ywaj¹ na treœæ procedur i instrukcji funkcjonuj¹cych w WCO w zakresie leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego, medycyny nuklearnej i diagnostyki obrazowej. W zwi¹zku z powy szym, w ci¹g³ym opracowaniu jest procedura wysokospecjalistyczna leczenia radykalnego, konformalnego i IMRT. Po zatwierdzeniu przez dyrektora WCO nowego projektu procedury, opracowaniu zostan¹ poddane dalsze procedury radioterapii i powi¹zane z nimi instrukcje. IX. Wa niejsze wydarzenia organizowane w Wielkopolskim Centrum Onkologii w r. Szkolenie w zakresie prewencji pierwotnej, grudnia VIII. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania w Wielkopolskim Centrum Onkologii Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania marca r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii zosta³ wdro ony Zintegrowany System Zarz¹dzania (ZSZ), oparty o wymagania trzech norm PNEN ISO 9: (wymagania Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹), ISO PNEN : (wymagania zarz¹dzania œrodowiskowego), PNN 8: (wymagania w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy). Ustanowiono Program ZSZ, w którym szczegó³owo okreœlono potrzeby dotycz¹ce zidentyfikowanych procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla œwiadczonej w szpitalu us³ugi medycznej. System daje gwarancjê, e wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane w procesach s¹ regularnie przegl¹dane i kalibrowane. Osoby bezpoœrednio odpowiadaj¹ce za urz¹dzenia i aparaturê medyczn¹ (serwisant wewnêtrzny, inspektor Ochrony Radiologicznej, kierownik Pracowni Dozymetrii Klinicznej, pracownicy Dzia³u Inwestycji i Remontów) prowadz¹ plany przegl¹dów, plany konserwacji i remontów oraz plany napraw. Z ka dego przegl¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y, karty pracy lub wpisy do paszportów technicznych. W przypadku wyst¹pienia niezgodnoœci wystawiana zostaje karta niezgodnoœci, która przekazywana jest do pe³nomocnika ds. ZSZ. W przypadku zaistnienia obserwacji wystawiana jest karta obserwacji, równie przekazywana do pe³nomocnika. Realizacja dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych usprawni³a system organizacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W ramach wdro onego Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania powsta³a procedura zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mechanizm przekazywania informacji zosta³ uproszczony, wprowadzono nowe formularze, dokumentuj¹ce przebieg procesu rekrutacji i oceny pracownika, uszczegó³owiono schemat procesu szkoleñ i wprowadzono system oceny szkoleñ. Obecnie plany szkoleñ, roczne karty potwierdzenia przebycia szkolenia winny byæ przekazywane do Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. W r. w ramach systemu odby³y siê te szkolenia pracowników w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego i dodatkowe szkolenia w zakresie BHP. Szkolenia zrodzi³y w pracownikach poczucie wiêkszej odpowiedzialnoœci za odpowiednie postêpowanie na stanowiskach pracy. Zwiêkszy³a siê intensywnoœæ wymiany pogl¹dów i pojawi³y siê nowe pomys³y na rozwi¹zanie wewnêtrznych problemów komórek organizacyjnych. Pracownicy aktywnie w³¹czyli siê w proces opracowania szczegó³owych instrukcji dotycz¹cych BHP na stanowiskach pracy. W³¹czenie pracowników do prac nad systemem (np.: segregacja œmieci, zg³aszanie zdarzeñ potencjalnie niebezpiecznych inspektorowi ds. BHP) zwiêkszy³o poczucie odpowiedzialnoœci personelu szpitala za poprawne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. W celu doskonalenia skutecznoœci ZSZ, jego procesów i us³ug nale y ci¹gle zwiêkszaæ œwiadomoœæ pracowników w zakresie jakoœci, œrodowiska i BHP. Za szkolenie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania odpowiada pe³nomocnik ds. ZSZ. Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy szpitalnych W dniach od listopada 5 r. do lutego r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³ siê "Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy szpitalnych". Kurs zosta³ zorganizowany przy wspó³udziale Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Doskonalenie Kadr Medycznych. Obejmowa³ on 8 godziny zajêæ teoretycznych oraz godzin zajêæ praktycznych i koñczy³ siê egzaminem. Ostatecznie 8 osób zda³o egzamin koñcowy uzyskuj¹c kwalifikacje sanitariusza. Tematyka kursu obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: wiedza o cz³owieku i jego œrodowisku, opieka nad chorym w szpitalu, postêpowanie w stanach zagro enia ycia, zapobieganie zaka eniom szpitalnym, bezpieczeñstwo i higiena pracy na terenie pomieszczeñ szpitalnych. Kierownikiem kursu ze strony Wielkopolskiego Centrum Onkologii by³a pani mgr Anna BojanowskaJuste. Wyk³adowcami byli pracownicy szpitala: mgr Katarzyna Pawlak, mgr Dorota Urbaniak, mgr El bieta Styperek, mgr Dorota Go³¹b, mgr Dagmara Chwastek oraz pan Maciej Horyñski i pani Krystyna Lepczyk. Studenckie Warsztaty z Radioterapii Onkologicznej Dnia 9 marca w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³y siê po raz czwarty warsztaty z radioterapii onkologicznej. W warsztatach wziê³o udzia³ blisko 9 studentów, w tym studenci Akademii Medycznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Torunia, Akademii Medycznej w Warszawie i Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Wzorem ubieg³ych lat warsztaty zosta³y podzielone na dwie czêœci: czêœæ wyk³adow¹ i czêœæ warsztatow¹. Wyk³ady prowadzone by³y przez prof. AM Juliana Malickiego, prof. Jacka Fijutha i dr. hab. Andrzeja Roszaka. Czêœæ warsztatowa zosta³a podzielona na cztery modu³y: radioterapiê, brachyterapiê, radioterapiê stereotaktyczn¹ i radioterapiê ginekologiczn¹. Po zakoñczonych zajêciach studenci wype³nili ankietê, w której ocenili poziom prowadzonych zajêæ i podzielili siê swoimi uwagami. Studenci bardzo czêsto podkreœlali zaanga owanie i profesjonalizm wyk³adowców, a tak e bardzo dobr¹ organizacjê warsztatów. Minusem okaza³o siê byæ szybkie tempo zajêæ. Studenci proponowali powrót do starej formu³y i roz³o enie zajêæ na dwa dni. Poni ej przedstawiamy oceny poszczególnych modu³ów: Brachyterapia, Radioterapia, Wyk³ady, Radioterapia Stereotaktyczna,5 Radioterapia Ginekologiczna,5 Kurs specjalizacyjny dla fizyków medycznych.. Kurs specjalizacyjny w ramach specjalizacji z radioterapii onkologicznej.. W dniach... w Wielkopolskim Centrum Onkologii po raz kolejny zorganizowany zosta³ kurs specjalizacyjny "Biologia molekularna, genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej". Kurs przeznaczony by³ dla fizyków medycznych specjalizuj¹cych siê w dziedzinie radioterapii fizyka medyczna oraz dla lekarzy specjalizuj¹cych siê w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W kursie udzia³ wziê³o osób. Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci Jana MikuliczaRadeckiego W dniach... w Wielkopolskim Centrum Onkologii odby³o siê PolskoNiemieckie Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci znamienitego chirurga Jana MikuliczaRadeckiego. Goœæmi Wielkopolskiego Centrum Onkologii byli m.in.: œwiatowej s³awy chirurg, prof. dr med. Dr hc. P. M. Schlag, dr med. M. Huenerbein oraz dr med. S. Beller z u Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w Charite University Medicine Berlin, RobertRossle Cancer Center, Berlin, Niemcy, a tak e dr Y. Dai z u Gastroenterologii w Zhejiang Hospital w Chinach oraz A. Zhang z u Chirurgii Ogólnej w Xiaoshan No. Peoples Hospital w Chinach. Tematem sympozjum by³a: rola endoskopii we wspó³czesnej chirurgii onkologicznej, znaczenie wêz³a wartowniczego w ró nych nowotworach, nowoczesne techniki nauczania chirurgii z wykorzystaniem symulatorów. Patronat naukowy nad sympozjum objêli: prof. dr med. Dr hc. P. M. Schlag Kierownik Kliniki Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej Charite w Berlinie, prof. dr hab. n. med. Pawe³ Murawa Ordynator u Chirurgii Onkologicznej I. 5

9 W sympozjum wziê³o udzia³ ponad uczestników z ca³ej Polski, g³ównie chirurgów. Podczas sympozjum odby³ siê pokaz operacji laparoskopowej na ywo transmitowanej z Sali operacyjnej przeprowadzonej goœcinnie przez dr n. med. M. Michalika ze Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. W pierwszym dniu kongresu, tj. 5.. r. ju po raz czwarty, odby³o siê tak e Forum M³odych Naukowców (Young Scientists' Forum), organizowane z inicjatywy prof. dr. hab. Juliana Malickiego, a poœwiêcone promocji osi¹gniêæ m³odych (poni ej 5 roku ycia) radioterapeutów, fizyków medycznych i radiobiologów z Polski, a tak e z Ukrainy, Litwy i Bia³orusi, którzy zaprezentowali wy³¹cznie w jêzyku angielskim 5 wyst¹pieñ ustnych i 5 plakatowych, wyników prac naukowych i projektów badawczych przed gronem zaproszonego jury. Do uczestnictwa w pracach jury zaproszeni zostali wybitni specjaliœci w dziedzinie radioterapii, fizyki medycznej i radiobiologii: Michael Baumann (Drezno), Hakkän Nyström (Kopenhaga), Ben Mijnheer (Amsterdam), Volker Budach (Berlin), Richard Poetter (Wiedeñ). Jury wyró ni³o 9 laureatów Forum M³odych Naukowców przyznaj¹c nagrody pieniê ne oraz dyplomy. Laureaci Forum M³odych Naukowców nagroda autor wyst¹pienia ustnego tytu³ prezentacji st Place Award The President of Polish Society of Radiation Oncology Award nd Place Award The Director of Great Poland Cancer Centre Award rd Place Award The President of Polish Study Group of Head and Neck Cancer Award Varian Medical Systems Award Siemens Award Katarzyna GalwasKliber (Maria Sk³odowskaCurie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland) Eleonora Góra (Centrum Onkologii, Kraków) ukasz Matulewicz (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiejCurie, Gliwice) Arkadiusz Sprawka (Centum Onkologii Instytut im Marii Sk³odowskiejCurie, Warszawa) Piotr Martenka (Wielkopolskie Centrum Onkologii,Poznañ) Response of a transplantable mouse mammary carcinoma to single doses of accelerated carbon ions. Verification of radiotherapy treatment planning systems using an antropomorhic phantom and thermoluminescent dosimetry. Magnetic resonance spectroscopy in evaluating the response to irradiation of normalappearing brain tissue. Radical, definitive, external beam radiotherapy for rectal cancer. Efficacy of samarium 5 and strontium 89 treatment for bone metastases in prostate cancer patients: monotherapy vs. treatment combined with external beam radiotherapy. II spotkanie robocze Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii Dnia.8. odby³o siê II spotkanie robocze Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Organizatorem spotkania by³ Zak³ad Brachyterapii. Kurs atestacyjny z radioterapii onkologicznej W dniach 9.. r. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej organizowa³o w Wielkopolskim Centrum Onkologii kurs atestacyjny dla lekarzy przystêpuj¹cych do egzaminu specjalizacyjnego z II st. radioterapii onkologicznej. Kierownikiem naukowym kursu by³ prof. AM dr hab. Julian Malicki. W kursie uczestniczy³o osób. II Kongres Onkologii Polskiej Sympozjum Naukowe z okazji letniej rocznicy œmierci Jana MikuliczaRadeckiego W dniach 58 paÿdziernika r. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich odby³ siê II Kongres Onkologii Polskiej, w którym udzia³ wziê³o blisko 5 osób (z 9 zarejestrowanych) w tym zaproszonych goœci z kraju i z zagranicy. II Kongres Onkologii Polskiej zorganizowany zosta³ przez zespó³ Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a przede wszystkim przez pracowników Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci tj. Martê BoguszOsawa (kierownika Dzia³u), Sylwiê Ciesiñsk¹ (specjalistê ds. publikacji i szkoleñ), Ewê Karolak (specjalistê ds. jakoœci i logistyki) oraz Justynê Krupeck¹Fr¹ckowiak (specjalistê ds. projektów i wspó³pracy naukowej), wspieranych pomoc¹ studentów Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. AM dr hab. Julian Malicki. Cz³onkami komitetu naukowego, któremu przewodniczy³ prof. dr hab. Marian Reinfuss byli natomiast wybitni specjaliœci z ca³ej Polski. Podczas kongresu zaprezentowano doniesieñ ustnych i plakatowych. Patronat honorowy nad kongresem obj¹³ Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa. W kongresie wziê³o udzia³ 5 wystawców. Sponsorami strategicznymi spotkania by³y takie firmy jak AMGEN, ROCHE Polska, Candela Varian, Nucletron i Elekta reprezentowane przez firmê RTA, Sanofi Aventis oraz Siemens. Kongresowi towarzyszy³y tak e dwa kursy szkoleniowe: / 5.. r. Kurs w zakresie nowoczesnej radioterapii w ginekologii onkologicznej zorganizowany przez Towarzystwo Radioterapii Ginekologicznej. Kurs odby³ siê w Sali audytoryjnej WCO. Kierownikiem kursu by³ dr hab. Andrzej Roszak. W kursie udzia³ wziê³o ok. osób. / 8..r. Kurs w zakresie hybrydyzacji insitu (FISH i CISH) w diagnostyce ch³oniaków (czêœæ I) oraz w zakresie diagnostyki histopatologicznej ch³oniaków z wykorzystaniem technik FISH, CISH i IMH. Kurs odby³ siê w Sali audytoryjnej WCO. Kierownikiem kursu by³ prof. dr hab. Jan Brêborowicz. W kursie udzia³ wziê³o osób. Nucletron Award Nucletron Award nagroda Poster Award The EditorinChief of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Award Poster Award The EditorinChief of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Award Agnieszka Skroba³a, Tomasz Piotrowski, Agata Jodda (Medical Physics Department, Greatpoland Cancer Centre, Poland) Magdalena Fundowicz (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznañ) autor plakatu Marta Szlag (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiejCurie, Gliwice) Dobromira TycSzczepaniak (Centrum OnkologiiInstytut, Warszawa) Migawki fotograficzne z Kongresu Examination of two methods based on the linear regression model and the artificial neural network computations in estimation of the number of beams in stereotactic radiosurgery. Analysis of prognostic factors determining the remission time in patients with mycosis fungoides after TSEI (total skin electron irradiation). tytu³ plakatu Searching for a new quality assurance test tool and source position verification techniques for HDR brachytherapy. Whole brain radiotherapy (WBRT) for RTOG RPA prognostic class patients with brain metastases: results of a prospective trial.

10 Konferencja 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer Po raz pierwszy w Polsce w dniach 8 listopada r. odby³y siê 5te Europejskie Warsztaty w zakresie biologii nowotworów g³owy i szyi. Organizatorem spotkania naukowego by³a Polska Grupa Badañ Nowotworów G³owy i Szyi, a wspó³organizatorami: Wielkopolskie Centrum Onkologii i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Sesje naukowe prowadzone by³y w Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego /9. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. dr hab. Wojciech Golusiñski ordynator u Nowotworów G³owy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Migawki fotograficzne z Kongresu Konferencja 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer Wizyta Ministra Zdrowia prof. dr. hab. Zbigniewa Religi w naszym Centrum W dniu 8 listopada r. goœciem Wielkopolskiego Centrum Onkologii by³ Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa. Wizyta Pana Ministra objê³a zwiedzanie Centrum, a w szczególnoœci wizytacjê nowo odrestaurowanego kantoru H. Cegielskiego oraz nowo wybudowanego ogrodu zimowego dla pacjentów naszego szpitala. Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa w Centrum Minister mia³ równie mo liwoœæ spotkania z dyrektorami poznañskich szpitali akademickich, wojewódzkich i powiatowych dziêki zorganizowanej w Centrum w tym celu konferencji, na której swoje prezentacje wyg³osili m.in.: Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Przemys³aw Smulski, na temat aktualnej sytuacji w obszarze ochrony zdrowia z pozycji samorz¹du województwa. Prof. Krzysztof S³owiñski oraz dr Cezary Mazurek na temat telemedycyny w Wielkopolsce pilota owej realizacji us³ug telekonsultacji w chirurgii urazowej. Dyrektor WOWNFZ Irena B³oñska na temat informacji o stanie œrodków finansowych w roku oraz programu rozdysponowania œrodków na rok. Szef resortu pochwali³ wysok¹ jakoœæ œwiadczeñ i stan infrastruktury naszego Centrum a tak e poziom zarz¹dzania nasz¹ placówk¹ przez dyrektora Centrum. Kampania antynikotynowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii W grudniu rozpoczêliœmy aktywn¹ kampaniê antynikotynow¹ wœród naszych pracowników jak i pacjentów oraz cz³onków ich rodzin. Ide¹ naszej akcji podobnie jak Miêdzynarodowego Dnia Bez Papierosa by³o zwrócenie uwagi nie tylko na szkodliwoœæ palenia tytoniu, ale tak e i przede wszystkim apel do palaczy o podjêcie decyzji woli, o rzuceniu palenia. Tym bardziej, e jest to jedna z g³ównych przyczyn nowotworów uk³adu oddechowego. Dym papierosowy szkodzi bardziej palaczom biernym ni aktywnym, a my nie chcemy, aby takowy roznosi³ siê przed wejœciem do naszego Centrum, ani w adnym innym miejscu w obrêbie szpitala. Koordynatorem akcji by³a pani Urszula Stachowiak wolontariusz w Dziale Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci. Studenci Akademii Medycznej rozmawiali z pacjentami ich rodzinami i pracownikami, rozdawali ulotki i plakaty. Kampania antynikotynowa wolontariuszki w pracy Migawki fotograficzne z wizyty Ministra Zbigniewa Religi G³ównym celem akcji by³o: wyeliminowanie palenia papierosów na terenie szpitala, zwrócenie uwagi na nielegalnoœæ palenia na terenie miejsc ochrony zdrowia oraz oszacowanie szans na egzekwowanie ca³kowitego zakazu palenia na terenie Centrum. Pacjenci ku naszemu rozczarowaniu mieli raczej obojêtny stosunek do kampanii. W zwi¹zku, z tym osoby te proszone by³y o niepalenie w miejscu publicznym w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym tu zakazem oraz faktem, e szkodzi to innym. Mamy nadzieje, e przy kolejnej akcji zauwa ymy wiêcej zaanga owania. Odwiedzaj¹cy w pocz¹tkowej fazie Kampanii s³abo reagowali na proœby wolontariuszy dotycz¹ce niepalenia. Co gorsza, rezygnowali z palenia przed wejœciem i opuszczali teren szpitala (z papierosem) nie na wieœæ o Kampanii, ale o obowi¹zuj¹cym tu zakazie palenia. Przeganianie" ludzi spod wejœcia g³ównego sta³o siê zdecydowanie ³atwiejsze, kiedy w okolicy drzwi pojawi³ siê pisemny zakaz palenia na terenie szpitala, co zdecydowanie ³atwiej trafia do wyobraÿni, ni ma³o widoczny piktogram umieszczony na drzwiach. Z odpowiedzi palaczy wynika, e najczêœciej jednoznacznie interpretuj¹ go jako niepalenie jedynie wewn¹trz budynku. Nic bardziej b³êdnego. 8 9

11 Czêœæ spoœród odwiedzaj¹cych by³a na etapie podejmowania decyzji o rzuceniu palenia, poniewa pytali wolontariuszy, gdzie mogliby zwróciæ siê o pomoc w sprawie rzucenia palenia. Pracownicy WCO przy wejœciu od ulicy Strzeleckiej ju pierwszego dnia przesycili siê ulotkami.od ul. Strzeleckiej nie ma przejœcia dla pacjentów i czynnego wejœcia do szpitala, w zwi¹zku z czym pojawiaj¹ siê tam wy³¹cznie pal¹cy pracownicy Centrum. Codziennie przychodz¹ ci sami ludzie, a przychodz¹ czêsto i w wiêkszych grupach. Wolontariusze mieli mo liwoœæ sta³ej obserwacji tych samych osób, które w ci¹gu godzin pokazywa³y siê nawet 5 krotnie! To powinno zainteresowaæ kierowników i dyrekcjê! Kampaniê komentowali s³owami Za godzinê znów tu przyjdê!, Nie chcê ju tych ulotek!, Palê X lat i nie bêdê rzucaæ!, etc. Drugiego dnia rozwieszone w okolicy plakaty wyl¹dowa³y na œmietniku. Informacje z ulotek, które dotycz¹ czasu, jaki codziennie traci pracownik wychodz¹c na ka dego kolejnego papierosa, nie wywo³a³y adnych pozytywnych rezultatów. Pracownicy maj¹ nawyk codziennych towarzyskich spotkañ na ty³ach szpitala i nie myœl¹ z tego rezygnowaæ. W drugim dniu akcji zaczêli siê chowaæ po k¹tach, co zwa ywszy na fakt, e jest to teren budowy, by³o niebezpieczne zarówno dla nich samych jak i szpitala (np. zagro enie po arem, upadek ceg³y prosto na nieos³oniêt¹ g³owê pal¹cego). Przedszkolaki w WCO grudnia r. dzieci z przedszkola nr im. Misia Uszatka odegra³y dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii przedstawienie pt: Opowieœæ o Œwiêtym Miko³aju. Udzia³ w przedstawieniu by³ ca³kowicie bezp³atny, jednak e dzieci od miesi¹ca zbiera³y pieni¹dze na rehabilitacjê i leki dla kole anki z grupy, która uleg³a ciê kiemu poparzeniu w czasie po aru swojego domu. Osoby chêtne mog³y sk³adaæ datki do puszki. Mali aktorzy byli bardzo przejêci odgrywaniem przedstawienia przed prawdziw¹ widowni¹. Pracownicy Centrum z ogromn¹ yczliwoœci¹ przyjêli wystêpy, a zakoñczenie przedstawienia nagrodzili gromkimi brawami. Pomimo tego, i niewielu pracowników mog³o uczestniczyæ w przedstawieniu, ka dy oddzia³ i dzia³ wys³a³ swojego przedstawiciela. Dziêki temu dzieciom uda³o siê zebraæ oko³o z³. Wiosny, uczestniczy³y w zajêciach z choreoterapii, przygotowywa³y informatory dla pacjentów, pomaga³y w zachêcaniu pacjentów do uczestniczenia w organizowanych koncertach, itp. Odrêbn¹ form¹ wolontariatu jest wspó³praca z kole ank¹ Karolin¹ Mostowsk¹ z Fundacji Dr Clown. Pani Karolina spotyka siê z dzieæmi czekaj¹cymi na radioterapiê. Spotyka siê tak e z pacjentami proponuj¹c im elementy terapii zajêciowej (pomaga³a np. w organizowaniu urodzin dla jednej z naszych najm³odszych pacjentek i w przygotowaniu Andrzejek). Od czterech lat w naszym szpitalu odbywaj¹ siê tak e sta e studentów V roku psychologii w ramach tzw. œcie ki psychoonkologii. W 5 r. to w³aœnie dziêki tym zajêciom kilka studentek podjê³o na terenie szpitala pracê w ramach wolontariatu. X. Wspó³praca krajowa i zagraniczna Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Wielkopolskie Centrum Onkologii w r. kontynuowa³o wspó³pracê z Akademi¹ Medyczn¹ w Poznaniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem im. Miko³aja Kopernika w Toruniu, Politechnik¹ Poznañsk¹, g³ównie w zakresie realizacji zajêæ dydaktycznych na terenie Centrum. Centrum prowadzi³o tak e wspó³pracê z oœrodkami i towarzystwami onkologicznymi w Polsce, m.in. Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Polsk¹ Grup¹ Badañ Nowotworów G³owy i Szyi, Ko³em Naukowym Radioterapii Onkologicznej, Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Radiologicznej, skupiaj¹cym cz³onków z ca³ej Polski, organizuj¹cym coroczne spotkania celem wymiany doœwiadczeñ, ESTRO, S³oweñskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej, Wêgierskim Towarzystwem Onkologicznym, Czeskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dzieciêcej, Polskim Towarzystwem Neurochirurgów, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. W ramach wspó³pracy z Europejskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), z inicjatywy prof. AM Juliana Malickiego utworzono grupê robocz¹ ESTRO, której zadaniem jest opracowanie wytycznych dla audytów klinicznych w radioterapii. Cz³onkami grupy s¹: Julian Malicki (przewodnicz¹cy, Polska), Marta BoguszOsawa (Polska), Mary Coffey (Irlandia), Michael Brada (Wielka Brytania), Hana Stankusova (Czechy) i Hannu Jarvinen (Finlandia). W zwi¹zku z realizowanymi pracami w paÿdzierniku r. grupa z³o y³a projekt ofertê w ramach og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ przetargu TRENH/8 EC Tender on Clinical Audit, European Guidance on Clinical Audit for Medical Exposures CLI NICAL AUD na opracowanie europejskich wytycznych dla audytów klinicznych jednostek stosuj¹cych promieniowanie jonizuj¹ce w celach medycznych. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto w r. Centrum podpisa³o umowê o wspó³pracy w zakresie wymiany kadry medycznej i dydaktycznej z Instytutem Institut Catala d'oncologia w Barcelonie (Hiszpania), dziêki czemu w sierpniu r. dwóch pracowników naszego Centrum dr hab. Janusz Skowronek oraz dr Grzegorz Zwierzchowski mog³o spêdziæ pracowite dwa tygodnie w Istutucie Catala d'oncologia w Barcelonie. Przedszkolaki w Centrum Dzia³alnoœæ Pracowni Psychologii Klinicznej Pracownia Psychologii Klinicznej powsta³a jesieni¹ 5 r., jednak w r. rozwinê³a swoj¹ dzia³alnoœæ na dobre. W znacznym stopniu dzia³ania podejmowane przez Pracowniê s¹ kontynuacj¹ pracy trójki psychologów pracuj¹cych wczeœniej w Wielkopolskim Centrum Onkologii a przypisanych do konkretnych oddzia³ów. Do tych kontynuowanych zajêæ poza indywidualnymi rozmowami z pacjentami nale ¹ spotkania w bibliotece szpitalnej na temat roli nastawienia do leczenia i metod odprê enia, zajêcia z paniami po mastektomii w ramach rehabilitacji (nowe jest uczestniczenie w tych rozmowach pracowników socjalnych) i zajêcia z elementami choreoterapii w Klubie Amazonek. Poza prac¹ z pacjentami Pracownia podjê³a próby prowadzenia spotkañ z pracownikami Wielkopolskiego Centrum Onkologii chciano, aby praca psychologa by³a lepiej rozumiana (to pomog³oby w opiece nad chorymi) chciano tak e zorientowaæ siê, na ile pomoc psychologów by³aby przydatna np. w radzeniu sobie z poczuciem bezradnoœci i smutkiem, które wynikaæ mog¹ ze specyfiki pracy. W styczniu odby³o siê spotkanie na temat obci¹ enia wynikaj¹cego ze spotkañ z osobami chorymi na nowotwór, którego celem by³o ustalenie oczekiwañ personelu szpitala wobec psychologów. Ze wzglêdu na wstêpne zainteresowanie uczestników spotkania powsta³y grupy osób chêtnych do udzia³u w systematycznych spotkaniach z psychologiem. Przez pewien czas regularne spotkania odbywa³y siê g³ównie na Oddziale Chirurgii Onkologicznej I. Wiosn¹ odby³y siê dwa wyk³ady na temat psychologicznych konsekwencji rozpoznania choroby nowotworowej dr Jadwigi uczakwawrzyniak i na temat mo liwych form psychoterapii proponowanych naszym pacjentom mgr Dorota Go³¹b. Powstanie Pracowni Psychologii Klinicznej wi¹za³o siê z przyjêciem do szpitala dwójki pracowników socjalnych. Tak jak praca psychologów ma na celu niesienie pomocy w radzeniu sobie z psychologicznymi konsekwencjami rozpoznania i leczenia choroby nowotworowej tak pracownicy socjalni wspieraj¹ pacjentów w szukaniu bardziej materialnych œrodków pomocy (informuj¹ np. o przys³uguj¹cych im prawach, zasi³kach, miejscach zaopatrzenia w sprzêt ortopedyczny, itp.). Pracownicy socjalni przygotowali informator dla pacjentów, zaczêli te organizowaæ czas wolny osobom chorym. Mgr Arkadiusz Spycha³a co tydzieñ wyœwietla w sali audytoryjnej filmy i dziêki yczliwoœci pana dyrektora Wojciecha Michalskiego organizuje koncerty uczniów szko³y muzycznej. Pracownia Psychologii dziêki zgodzie pani dietetyk Walerii Lipnickiej organizowa³a spotkania na temat w³aœciwego sposobu od ywiania. Od jesieni 5 r. do naszego szpitala zaczêli przychodziæ tak e wolontariusze. Byli to uczniowie szko³y dla osób nies³ysz¹cych (m.in. spotkania œwi¹teczne, Podkozio³ek) oraz studentki V roku psychologii UAM, a tak e IV roku resocjalizacji UAM. Wolontariat polega³ g³ównie na opiece nad pacjentami przebywaj¹cymi w hotelu przy ul. ¹kowej studentki organizowa³y m.in. Dzieñ Kobiet, Dzieñ Insyttut Catala d'oncologia w Barcelonie Brachyterapii Brachyterapii Instytutu ró ni siê nieco od naszego Zak³adu Brachyterapii. Posiada, podobnie jak my, aparaty do brachyterapii: LDR, PDR i HDR, w³asny tomograf, systemy SWIFT (HDR) i FIRST (implanty sta³e) do leczenia raka prostaty, ponadto ³ó ek w salach jednodwuosobowych. Wskazania do brachyterapii s¹ bardzo podobne do naszych, jednak proporcje miêdzy chorymi ró ni¹ siê. Najliczniejsze grupy chorych to: chorzy na raka prostaty (ok. chorych rocznie leczonych przy pomocy implantów sta³ych, 5 chorych metod¹ HDR), chorzy na raka piersi i na nowotwory ginekologiczne. Mniej jest chorych na nowotwory p³uca i prze³yku. ¹czna liczba leczonych chorych jest równie mniejsza o oko³o jedn¹ trzeci¹. Praca jest inaczej zorganizowana ni u nas dzieñ pracy koñczy siê o godz. :, w ci¹gu dnia wliczona jest za to godzinna przerwa na lunch i na II œniadanie. Na Oddziale pracuje na sta³e lekarzy radioterapeutów, stale jednak obecni s¹ sta yœci z wielu krajów œwiata, poniewa Instytut w Barcelonie jest oœrodkiem kszta³cenia kadr dla Ameryki aciñskiej. Praca wre od poniedzia³ku do czwartku, natomiast pi¹tek jest generalnie poœwiêcony na konsultacje, przygotowywanie planów leczenia, badania kontrolne i zebrania naukowe. relacjonuj¹ zaproszeni pracownicy. Poza czynnym uczestniczeniem w zabiegach przeprowadzanych rutynowo w oddziale brachyterapii podczas wizyty w Barcelonie nasi pracownicy zapoznali siê z metodami pracy fizyków. Ciekawostk¹ okaza³ siê fakt, e tamtejszy system podzia³u pracy przewiduje ci¹g³¹ rotacjê pracowników na poszczególnych stanowiskach. Dr hab. J. Skowronek i dr G. Zwierzchowski poznali metody kalibracji i kontroli jakoœci wykorzystywanego wyposa enia, a tak e procedury planowania leczenia dla poszczególnych przypadków klinicznych (nieco inne ni w naszym oœrodku). Zakres obowi¹zków fizyków okaza³ siê du o mniejszy ni w naszym Centrum. Wiele rutynowych czynnoœci zwi¹zanych z kontrol¹ jakoœci aparatury wykonywanych jest wspólnie z technikami radioterapii.

12 Podstawowym efektem tej wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy w zakresie wdro enia do brachyterapii raka prostaty metody SWIFT oraz przeszkolenie w zakresie brachyterapii przy pomocy implantów sta³ych. Planuje siê dalsz¹ wspó³pracê z Instytutem, tym razem w zakresie uczestnictwa w ogólnoeuropejskim trial'u i wprowadzeniu "Partial Breast Irradiation" w leczeniu oszczêdzaj¹cym raka piersi. Nadal równie bierzemy czynny udzia³ w realizacji finansowanego ze œrodków UE, projektu Curriculum Development EMPIRION (wiêcej na temat projektu w nr () Kuriera Onkologii). Opracowano ju szczegó³owe modu³y i konspekty zajêæ. Z³o ono tak e pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej. Zak³ad Elektroradiologii Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, którego kierownikiem jest prof. Julian Malicki realizowaæ bêdzie modu³y w zakresie: ) Systemów Opieki Zdrowotnej w Europie oraz Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Informacj¹ w Radioterapii, ) Ochrony radiologicznej oraz ) Diagnostyki obrazowej. Wiêcej szczegó³ów opublikowanych zostanie niebawem na stronie internetowej programu Christie ( to szpital bardzo zbli ony infrastruktur¹ budowlan¹ oraz liczb¹ leczonych pacjentów do WCO, jednak e dysponuj¹c¹ zdecydowanie wiêksz¹ liczb¹ nowoczesnego sprzêtu (m.in. akceleratorów liniowych, 5 tomografów komputerowych, rezonanse magnetyczne itd.) oraz wiêksz¹ liczb¹ personelu ( pracowników etatowych + 5 wolontariuszy). Wolontariuszami najczêœciej s¹ byli pacjenci szpitala lub cz³onkowie ich rodzin, zdarzaj¹ siê równie studenc,i jednak e ci, podobnie jak to bywa u nas, nie s¹ najwierniejszymi pracownikami szpitala. W r. równie bêdziemy goœciæ uczestników programu HOPE (tym razem z Grecji i Anglii), a ze strony Centrum na miesiêczne stypendium do Turku (Finlandia) wyjedzie mgr in. Ewa Karolak (specjalista ds. jakoœci i logistyki w Dziale Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci). Wiêcej informacji na temat obu wizyt dr. Karwatowskiego i mgr BoguszOsawa znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej Centrum (zak³adka aktualnoœci). * HOPE to Europejska Federacja Szpitali i Zak³adów Ochrony Zdrowia European Hospital and Healthcare Federation W grudniu r. Centrum zg³osi³o swój udzia³ w pilota owym programie akredytacji instytutów onkologicznych realizowanym przez OECI (Organizacjê Europejskich Instytutów Onkologicznych), którego Centrum jest aktywnym cz³onkiem. Program realizowany bêdzie w okresie od kwietnia do lutego 8 i obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce etapy: Etapy pilota owego programu akredytacji OECI kwiecieñ wrzesieñ grudzieñ luty 8 Spotkanie grupy EMPIRION Wiedeñ paÿdziernik samoocena jednostki z wykorzystaniem ankiety on line audyt analiza programu pilota owego W ramach zg³oszonego w paÿdzierniku 5 r. udzia³u Centrum w programie wymiany dla mened erów oraz specjalistów w zakresie ochrony zdrowia pionu administracyjnego Hope* exchange programme for hospital professional, w okresie od.5.. pani mgr Marta BoguszOsawa, kierownik Dzia³u Szkoleñ, Wspó³pracy Naukowej i Zapewnienia Jakoœci, mia³a mo liwoœæ zapoznaæ siê z organizacj¹ i sposobem zarz¹dzania Centrum Onkologii w Manchesterze (Wielka Brytania). W tym samym czasie goœciem naszego Centrum by³ pan dr Wojciech Karwatowski dyrektor ds. lecznictwa chirurgicznego oraz konsultant okulistyki w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Leicester (University of Leicester NHS Trust) w Anglii. Podczas swojej wizyty w Poznaniu dr Karwatowski mia³ okazjê zapoznaæ siê ze struktur¹ organizacyjn¹ naszego Centrum, by³ goœciem zarówno oddzia³ów szpitalnych jak i pionu administracyjnego, goœci³ równie w poradniach przyszpitalnych i Centralnej Sterylizacji. Pocz¹tek wizyty rozpocz¹³ siê zebraniem naukowym, na którym dr Karwatowski przybli y³ nam model organizacji opieki medycznej w Wielkiej Brytanii. Natomiast pobyt w Polsce podsumowany zosta³ na seminarium, w którym wziêli udzia³ pracownicy Centrum i przedstawicielka Urzêdu Marsza³kowskiego Aleksandra Kopiñska. Podczas swojej wizyty dr Karwatowski goœci³ tak e w Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Stanis³awa Przybyszewskiego, Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pañskiego i w Departamencie Zdrowia i Przeciwdzia³aniu Uzale nieniom Urzêdu Marsza³kowskiego. Wizyta naszego goœcia stworzy³a doskona³¹ okazjê do wymiany doœwiadczeñ i porównania dwóch modeli organizacji s³u by zdrowia funkcjonuj¹cych w Polsce i Anglii. Podobnie jak dr Wojciech Karwatowski, mgr Marta BoguszOsawa mia³a okazjê przez okres jednego miesi¹ca goœciæ w Centrum Onkologii Christie w Manchesterze (UK). Program rozpocz¹³ siê dniowym szkoleniem w Londynie, na temat systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii oraz nowych wytycznych krajowych w zakresie czasu oczekiwania na leczenie i badania diagnostyczne, nastêpnie uczestnicy programu pojechali do Manchesteru. wizyta I szkolenia w zakresie samooceny i wykorzystania narzêdzi online miejsce: WCO bud et: Euro/jednostkê maj szkolenia audytorów osób dzieñ miejsce: Bruksela bud et: Euro audyt audytorzy zewnêtrzni + obesrwator + sekretarz dni miejsce: WCO bud et: 5 Euro/jednostkê (koszty podró y i zakwaterowania audytowów) p³atnik: OECI WG p³atnik: OECI p³atnik: WCO raport wytyczne dla WCO doskonalenie OECI grupa robocza programu akredytacji XI. Wa niejsze efekty i osi¹gniêcia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w r. Uroczyste otwarcie nowego skrzyd³a Wielkopolskiego Centrum Onkologii stycznia r. po piêciu latach budowy w Wielkopolskim Centrum Onkologii oddano do u ytku nowe zachodnie skrzyd³o budynku, w tym nowy blok operacyjny. Dziêki jego powstaniu zwiêkszy siê liczba przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. dr Wojciech Karwatowski goœæ Centrum Inwestycja poch³onê³a mln z³otych. Pocz¹tkowo realizowano j¹ z bud etu pañstwa. Od r. budowê finansowa³ Wielkopolski Urz¹d Marsza³kowski. mgr Marta BoguszOsawa podczas wizyty w Anglii W nowym skrzydle znajduje siê m.in. zak³ad diagnostyki nowotworów, sterylizacja, zak³ad patologii nowotworów, apteka wewn¹trzszpitalna i Centrum konferencyjne. Dyrektor prof. AM dr hab. Julian Malicki podczas otwarcia nowego skrzyd³a WCO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy - pobranie materiału

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach.

w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach. 00-876 Lloyd Polen 58 Sp.z o.o"oddzial za6wiadcza niniejszym, 2epodmiot leczniczy Gentrum im.mariisknodowskiej-curie gl6wna:ul. W.K.Roentgena 5,PL-02-781 Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 014-015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii We wtorek, 15 września br. w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego,, marszałka Mieczysława Baszko,i członkówi zarządu, posłów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu I. INFORMACJE OGÓLNE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2011 Oferta powinna zawierać: 1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

znak D/973/10 1 Podstawa prawna

znak D/973/10 1 Podstawa prawna Regulamin Organizacyjny Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Nr 6 z dnia 09.02.2010 r znak D/973/10 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/328/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/328/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XVI/328/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu. Jezierska Karolina Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej kwalifikacje personelu Jezierska Karolina uprawnienia zawodowe szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Pan Marian S T E M P N I A K p.o. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. we Wrocławiu

Pan Marian S T E M P N I A K p.o. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 Wrocław, dnia 28 stycznia 2009 r. P/08/098 LWR-41031-2/2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie

Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie Lp. ISDN Numer główny Numer Telefonu MSN PSTN (numer analogowy) Numer Wewnętrzny Opis lokalizacji Uwagi Wariant uprawnień Klinika Chirurgii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Warszawa 2015 1 Autor: ukasz Puchalski Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafa³ Piotr Janiszewski ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa www.kancelaria.janiszewski.med.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO O tym jak skutecznie leczyć nowotwory ginekologiczne oraz jak planować rodzinę w obliczu choroby nowotworowej rozmawiali ginekolodzy z ośrodków onkologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo