Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie."

Transkrypt

1 Lloyd Polen Oddzial Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl ul.wawelska wprowadzilo systemzauqdzaniadla zakresu: i stosuie zintegrowany! - Swiadczenie uslugmedycznych w zakresie: - Swiadczenia w oddzialach, radioterapia, terapia brachyterapia, izotopowa. - chemioterapia. terapeutyczne. programy lekowe. - Swiadczenia opieka specjalistyczna w poradniach. Am.bu.latoryj naopiekaspecjal istycznadiagnostyka kosztochnon na. Swiadczenia kontraktowane odrgbnie. Rehabilitacjalecznicza......?-.1 psychiatryczna Opieka i leczenie uzaleinieri. programy Profi laktyczne zdrowotne. Realizacja ramuzwalczan Narodowego Prog iachor6b Nowotworovyych. pracnaukowobadawczych, Prowadzenie jestwzal4cznikach). (Szczeg6lowy zakres Swiadczonych uslugpodany pzez Auditpzeprowadzony Lloyd Polen Sp.z o.o.wykazal, zezintegrowany system zazqdzania spelnia wymagania nastgpujqcej normy: ISO14001 :2004 jestwazny Niniejszy certyfikat oddnia do05, dnia Wydanie nr3.certyfikowany odkwietnia GL certyfikat LloydPolen$p.z o.o.oddzial 58, z 5

2 nr1docertyfikatu Instytutim.[Vlarii SkNodowskiej-Curie w oddzianach Swiadczone anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiiklatkipiersiowej, chirurgiiog6lnej,chirurgiionkologicznej, chirurgiiszczgkowo gastroenterologii, ginekologiionkologicznej, twarzowej,endokrynologii, hematologii, neurochirurgii, urologii onkologii klinicznej, otolaryngologii, i kardiologii. - radioterapia, - terapia izotopowa brachyterapia, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej. - chemioterapia - leczenie jednodniowym w trybieambulatoryjnym, i hospitalizacji. - w zakresie (leczenie terapeutyczne chemioterapii niestandardowej lekami spozakatalogu), lekowe leczenia: rakapiersi,rakanerki,szpiczaka jelita grubego,podscieliska mnogiego, wqtrobokomorkowego, chloniakow zlo6liwych, raka przewodu pokarmowego, choroby LeSniewskiego-Crohna, migsak6w tkanek migkkich, rakapluca, glejakowm6zgu,wtokniakomigsaka skory, czerniakow zlo6liwychskory, raka jajnika, bendamustyn4 chloniak6w nieziarniczych opornychna rytuksymab, wysokozr62nicowanego plaskonablonkowego gnowy nowotworu neuroendokrynnego trzustki, rakanarz4d6w i szyi w skojazeniu z radioterapiq, lubnawrotowego chorych naopornego szpiczaka mnogiego i remisji jelitagrubego, wrzodziej4cego zapalenia rakagruczonu krokowego opornego nakastracjq. i i, rrffi;n, 58, LloydPolenSp.z o.o.oddziaf 2z5

3 nr1docertyfikatu Gentrum Instytutim.MariiSklodowskiej-Curie ISO14001 :2004 opieka specjalistycznaswiadczonaw poradniachchirurgii klatki piersiowej, chirurgiiogolnej,chirurgiionkologicznej, chirurgiiszczgkowo twarzowej, gastroenterologii, ginekologii neurochirurgii, i poloinictwa, onkologii klinicznej, otolaryngologii, urologii, leczenia kardiologiii b6lu,genetyki, endokrynologii, neurotogii, - diagnostyka - opiekaspecjalistyczna kosztochlonna badan medycynynuklearnej,gastroskopii,kolonoskopii, tomografiikomputerowej i rezonansu magnetycznego. $wiadczenia kontraktowane badan izotopowych, odrgbnie terapii izotopowych, badari genetycznyc h i Pozytron owejtomograf ii Emisyjnej. Rehabilitacja lecznicza lekarska ambulatoryjna opiekarehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja w osrodku og6lnoustrojowa dziennym. psychiatrycznych Opiekapsychiatryczna i leczenieuzaleinieriw zakresie:swiadczen profilaktyki podstawowym Profilaktyczne Programy Zdrowotne rakapiersinaetapie profilaktyki i poglgbionym, rakaszyjkimacicynaetapiepodstawowym, diagnostycznym,+ i poglgbionym orazprofilaktyki chorobodtytoniowych.,i I *1,i i::i Zr{fyr* r fi i't l- l-r &"* LloydPolenSp,z o.o.oddzial 58, Polsra 3z5

4 Gertyfikat nr 1docertyfikatu Gentrum Instytut im.mariisklodowskiej-gurie , "" _--r" ReaIizacjaNarodowego Cho16b Nowotworowych w zakresie: Programu Zwalczania pierurotna Prewencja nowotwor6w. Populacyjny i Wczesnego Wykrywania RakaPiersi, Program Profilaktyki i Wczesnego Populacyjny Program Profilaktyki Wykrywania Raka$zyjkiMacicy. Programopieki nad rodzinamiwysokiegodziedziczenia ryzyka wykrywanie zachorowania na nowotwory zlo6liwe MODUT wczesne nowotwor6w zlo6liwych wysokiego dziedziczenia na w rodzinach ryzykazachorowania jajnika. rakapiersii raka 5. Programopieki nad rodzinamiwysokiegodziedziczenia ryzyka wykrywanie zachorowania na nowotwory zlo6liwe MODUTll wczesne nowotwor6w zlo6liwych wysokiego dziedziczenia na w rodzinach ryzykazachorowania jelita grubego raka i btonysluzowej trzonumacicy. przesiewowych 6. Program dlawczesnego wykrywania rakajelitagrubego, badari , 4. fi, $ l : i i d. ' t i Daomara zvotwsta,"; i " t t J"..::::, porska rryd poren warszawa, 58,00476 warszawa, sp z o.o.oddziat ut.osrodowa 4z5

5 nr2 docertyfikatu Instytut im.mariisklodowskiej-curie KlinikaOnkologiczna: ul.wawelska 15,PL Swiadczone w oddzialach i intensywnej anestezjologii terapii, chirurgiiogolneji onkologicznej. w zakresie teleradioterapii. - chemioterapia - w trybieambulatoryjnym, jednodniowym i hospitalizacji. - w zakresie (leczenie niestandardowej terapeutyczne chemioterapii lekami spozakatalogu), lekowe- leczenie rakapiersi,jelitagrubego,plucaorazleczenie glejak6w mozgu. w poradniach opieka specjalistyczna Swiadczona chirurgii ogolnej i chirurgiionkologicznej klinicznej. orazonkologii - diagnostyka - w zakresietomografii opiekaspecjalistyczna kosztochlonna komputerowej. Zygowska t. LloydPolenSp.z o,o,oddzial 58, z5