Tworzenie serwis ów internetowych - metodyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie serwis ów internetowych - metodyki"

Transkrypt

1 Tworzenie serwis ów internetowych - metodyki Dr in. Marek MI OSZ (c) M.Mi osz 1

2 Plan Metodyki projektowania (i tworzenia) serwisów internetowych: UML WebML WSDM (ang. Web Site Design Method) (c) M.Mi osz 2/999

3 Problemy tworzenia WebAplikacji Obiektywne Nawigacja Do wiadczenie u ytkowników Ró norodno u ytkowników Zmienno potrzeb Interfejs u ytkownika Skalowalno Subiektywne Metodyka tworzenia Z o ono serwisów i jej konsekwencje Wielozawodo wy zespó wykonawczy (c) M.Mi osz 3/999

4 Problemy metodyczne Brak metodyk t worzenia aplikacji internetowych (szczególnie bazodanowych) wykorzystuj cych MDD - ang. Model-Driven Developmnet Zapo yczenia z BD, IO, niedostosowane do specyfiki aplikacji internetowych Konsekwencja: du a ilo kodu tworzonego r cznie, wysokie koszty (nawet prototypów) (c) M.Mi osz 4/999

5 Z o ono serwisów internetowych Wzrasta, bo: Coraz wi ksze wymagania (e-biznes) Coraz wi ksza ró norodno urz dze ko cowych Wymagania indywidualizacji serwis ów Rosn tak e koszty: Budowy Utrzymania (szczególnie) (c) M.Mi osz 5/999

6 Zespó wykonawczy Po czenie projektantów: Biznesowych (analitycy) Merytorycznych - w a cicieli tre ci (urz dnicy, pracownicy itd.) Graficznych (arty ci) Informatycznych (informatycy) Konieczno komunikacji i wspó pracy: Wy szy poziom abstrakcji Pozbycie si kodowania ( generowanie) i koncentracja dzia a na wysokopoziomo wym projektowaniu (c) M.Mi osz 6/999

7 Metodyki projektowani a i budowy Stare: HDM (ang. Hypermedia Design Method) i OOHDM (ang. Object-Oriented Hypermedia Design Method) UML (ang. Unified Modeling Language) WebML WSDM (ang. Web Site Design Method) (c) M.Mi osz 7/999

8 UML Projekt funkcjonalno ci Use Case Diagram Projekt architektury (stron) Class Diagram (formularze, strony akt ywne i nawigacja serwisu) Wykorzystanie profili (np. Web Modeler) (c) M.Mi osz 8/999

9

10 WebML WebML to j zyk wysokopoziomowego projektowania aplikacji internetowych korzystaj cych z du ej ilo ci danych Opracowany w 1998 roku (Politechnika w Mediolanie), rozwijany, obecnie obudowany nar z dziami CASE WebML jest j zykiem typu DSLTools (ang. Domain- Specific Language Tools) Stanowi spore u atwienie w tworzeniu stron typu: e-commerce, serwisy spo eczno ciowe, serwisy us ugowe, itd. Umo liwia komunikacj pomi dzy ró nymi twórcami serwisów (c) M.Mi osz 9/999

11 Modele w WebML Model struktury (de facto model danych) wykorzystuje koncepcj diagramu ERD lub diagramu klas UML Model hipertekstu: Model kompozycji (opisuje zawarto ka dej ze stron) Model nawigacji (opisuje po czenia mi dzy stronami i ich elementami) Model personalizacji definiuje u ytkowników i ich grupy oraz indywidualne w a ciwo ci serwisu dla poszczególnych grup Model prezentacji opisuje warstw graficzn serwisu (c) M.Mi osz 10/999

12 Struktura serwisu internet owego struktura dan ych + kompoz ycja + personalizacja + prezentacja i nawigacja encje, relacje elementy, strony, linki widoki stron style (c) M.Mi osz 11/999

13 Model struktury Struktura danych prezentowan ych w serwisie: Struktura bazy danych przechowywanych w serwisie (narz dzia: klasyczne ERD rozszerzone o generalizacj lub diagramy klas w UML) Dane wyznaczane na podstawie zapyta (model obliczeniowy, ang. Derivation Model) perspektywy z BD realizowane przez j zyk zapyta WebML OQL unikanie redundancji danych (c) M.Mi osz 12/999

14 Autor autor2ksiazka 0..N Ksiazka 1..N ksiazka2aut or BestSeller tytu : string sprzedaz: float cena: float Gatunek BestSeller=Ksiazka where Ksiazka.sprzedaz > WebML OQL Autor.iloscKsiazek=Count(Self.autor2ksiazk a) Ksiazka.wartoscSprzedazy=Self.sprzedaz * Self.cena Autor.sprzedazKsiazek=Sum(Self.autor2k siazka.sprzedaz) Autor.wartoscSprzedazy=Sum(Self.autor 2ksiazka.wartosc Sprzedazy)

15 Wzorce projektowe model i danych Hierarchiczny Sieciowy Gwiazda (c) M.Mi osz 13/999

16 Wzorzec hierarchiczny Hierarchiczna kategoryzacja (np. kategoria, podkategoria, produkt), powi zanie encji U ytkownik przemieszcza si góra-dó i na odwrót Typowe dla sklepów internetowych (c) M.Mi osz 14/999

17 Wzorzec gwiazda Wydzielenie g ównej encji Zwi zek g ównej encji z wieloma innymi, ja wyja niaj cymi, dodatkowo informuj cymi itp. U ytkownik mo e nawigowa od g ównej encji do dodatkowych i z powrotem (c) M.Mi osz 15/999

18 Wzorzec sieciowy Kilka równowa nych (o tym samym poziomie wa no ci) encji, o dostatecznym stopni u obja nienia Nawigacja mo liwa od jednej encji do drugiej i z powrotem (c) M.Mi osz 16/999

19 Serwis wiele wzorców (c) M.Mi osz 17/999

20 Projekt zawarto ci serwisu Co ma by wysy ane do u ytkownika? Jak pogrupowa wysy ane dane w strony? Z czego (jakich danych) ma si sk ada ka da strona? Jak po aczy linkami poszczególne elementy stron i same strony? (c) M.Mi osz 18/999

21 Model hipertekstu Okre la model kompozycji: Informacje publikowane w w z ach hipertekstu elementy tre ci (ang. Units) Zbiór w z ów i linków hipertekstu dostarczany jako ca o do u ytkownika (kontener) strona (ang. Page) i model nawigacji: Zbiór po cze pomiedzy w z ami hipertekstu linki (ang. Links) (c) M.Mi osz 19/999

22 Elementy (jednostki) tre ci Dataunit - jednostki danych Indexunit lista obiektów Multidataunit - zbiór jednostek danych Entryunit jednostka nawigacyjna Scrollerunit jednostka przewijaj cy Multichoiceunit element wielokrotnego wyboru Hierarchical lista hierarchiczna (c) M.Mi osz 20/999

23 Szata graficzna i znaczenie jednostek tre ci (c) M.Mi osz 21/999

24 Jednostka tre ci - definicja Atomiczny element interfejsu zwi zany zwykle z elementem struktury (encj ) IN parameters unitx OUT results entity [selector (par 1,.., parn)] Wyj cie mo e by u yte jako we innych jednostek (c) M.Mi osz 22/999

25 Jednostki tre ci - wy wietlanie params OID Entity [selector(params)] params selectedoid Entity [Selector(params)] params {OIDs} Entity [Selector(params)] (c) M.Mi osz 23/999

26 Jednostki tre ci - wej cia params params {seloids} Entity [Selector(params)] [Preselector(params)] params {seloids} { Entity (Relationship) [Selector]} params {seloids} Entity [Selector(params)] (c) M.Mi osz 24/999

27 Strona serwisu Strona jest kontenerem zawieraj cym jedn lub wiele informacji pokazywanych u ytkownikowi (jednostek tre ci) WebML pozwala zagnie d a strony i tworzy podstrony U ytkownik porusza si po serwisie sk adaj cym si ze stron Indeks książek Login Katalog (c) M.Mi osz 25/999

28 Model nawigacji Linki bezkontekstowe (bez przenoszeni a danych kontekstu) kotwice H Strona główna Indeks książek Linki kontekstowe przenosz dane (kontekst) pomi dzy jednostkami (c) M.Mi osz 26/999

29 Linki kontekstowe jednostka bazowa jednostka docelowa Author Author Kotwica lub przycisk Wy lij Pozwala na nawigacj po serwisie Przenosi dane Ró ne typy: parametrowe, z domy lnymi parametrami, automatyczne, transportuj ce (c) M.Mi osz 27/999

30 Jednostki akcji Modeluj zewn trzne lub wbudowane operacje modyfikacji tre ci serwisu algorytmy Wej cia: linki z innych jednostek Wyj cia: linki OK lub KO (nie-ok) Poza operacjami WebML mo na wzbogaca model operacjami zewn trznymi (np. SendMail lub SendSMS) (c) M.Mi osz 28/999

31 Jednostki akcji - przyk ady CREATE Create Unit DELETE Delete Unit MODIFY Modify Unit Entity Entity Entity CONNECT DISCONNECT Connect Unit Disconnect Unit relationship relationship (c) M.Mi osz 29/999

32 Jednostki akcji - konstrukcje value1 attribute1 Create Unit KO OK Nothing OID of the new object value2 attribute2 Entity (c) M.Mi osz 30/999

33 Model personalizacji Parametry kontekstowe (sesji): j zyk, szablony stylów, profil u ytkownika Grupy u ytkowników: poziom uprawnie, wymagania, dost p do tre ci Pojedynczy u ytkownik: logowanie, wygl d, tre, jednostki tre ci kontekstowe (i ndywidualne) (c) M.Mi osz 31/999

34 Model prezentacji WebML nie definiuje narz dzi Dwa sposoby definiowania: 1. Galerie predefiniowalnych stylów 2. Wykorzystanie standardów (najlepszych narz dzi ;-)) Przypisanie wygl du do u ytkownika (grupy) i urz dzenia (c) M.Mi osz 32/999

35 Cykl ycia serwisu wg. WebML Business Requirements REQUIREMENTS SPECIFICATION DATA DESIGN HYPERTEXT DESIGN ARCHITECTURE DESIGN TESTING & EVALUATION IMPLEMENTATION MAINTAINANCE & EVOLUTION Zdefiniowane w WebML (c) M.Mi osz 33/999

36 WSDM WebSite Designe Method Metodyka projektowania serwisów ukierunkowana na u ytkowników Punkt startu: potencj alni u ytkownicy (tzw. widownia i jej struktura), a nie dane Efekt: lepsza strona, bardzi ej u yteczna Rozdzielenie implementacji od koncepcj i Dost pno c projektu koncepcyj nego dla u ytkowników (c) M.Mi osz 34/999

37 WSDM. Istota Modelowanie u ytkowników: Klasyfikacja u ytkowników Opis klas u ytkowników Projekt koncepcyjny: Modelowanie obiektów Projekt nawigacyjny Projekt implementacyjny Implementacja Podstawa wszystkiego: okre lenie celu serwisu (c) M.Mi osz 35/999

38 WSDM. Modelowanie u ytkowników Klasyfikacja u ytkowników: Identyfikacja czynno ci zachodz cych w organizacji Identyfikacja uczestników powy szych czynno ci Podzia powy szych uczestników na niepodzielne grupy (klasy) Okre lenie wymaga informacyjnych dla klas u ytkowników i sposobów prezentacji danych Wyodr bnienie perspektyw (c) M.Mi osz 36/999

39 WSDM. Projekt koncepcyjny. Obiekty Cel: formalne zamodelowanie wymaga informacyjnych dla ka dej grupy u ytkowników Sposób: budowanie modelu obiektów dla ró nych grup (klas) u ytkowników (UOM, ang. User Object Model) De facto jest to model danych w postaci modelu klas (c) M.Mi osz 37/999

40 WSDM. Projekt koncepcyjny. Nawigacja Koncepcyjny model nawigacji zawiera trasy nawigacji dla klas u ytkowników (lub perpektyw) Trasa nawigacyjna wyra a jak u ytkownicy konkretnej perspektywy poruszaj si w ród dost pnych informacji Sk ada si z komponentów i linków Wyró niamy komponenty: Informacyjne Nawigacyjne Zewn trzne (c) M.Mi osz 38/999

41 WSDM. Projekt nawigacj i - przyk ad (c) M.Mi osz 39/999

42 WSDM. Projekt implementacyjny W tym kroku projektuje si tzw. "look and feel" Cel: stworzenie spójnego, przyjemnego dla oka i wydajnego "look and feel" dla modelu koncepcyjnego Rezultat: Model Implementacyjny Projekt implementacyjny mo e zale e od wybranego rodowiska implementacyjnego jego ograniczenia (np. HTML) mog ingerowa w ten proces (c) M.Mi osz 40/999

43 WSDM. Stosowalno, wady i zalety WSDM s u y g ównie do projektowania stron informacyjnych Zalety: Nie powoduje problemów z u yteczno ci i utrzymaniem strony Strukturyzacja informacji Strukturyzacja procesu nawigacji Rozdzielenie projektu koncepcyjnego od implementacji Wady: Brak narz dzi CASE Nie zajmuje si projektem interfejsu u ytkownika ani implementacj (c) M.Mi osz 41/999

44 Dzi kuj (c) M.Mi osz 42

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL Streszczenie Tworzenie systemów informatycznych cz sto rozpoczyna si od modelowania procesów biznesowych,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego. Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 6 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego. Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 6 Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Zagadnienia Motywacje Propozycje MDA Wymagania WebML WebRatio Wykorzystano materiały pochodzące z http://www.webml.org

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: JavaScript for PHP Developers Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-8217-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of JavaScript for PHP Developers, ISBN

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo