Microsoft Windows XP Home Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Windows XP Home Edition"

Transkrypt

1 Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorca ) a producentem ( Producent ) systemu komputerowego lub składnika systemu komputerowego ( SPRZĘT ), z którym Licencjobiorca nabył oprogramowanie firmy Microsoft określone w Certyfikacie Autentyczności dołączonym do SPRZĘTU lub w załączonej dokumentacji produktu ( OPROGRAMOWANIE ). OPROGRAMOWANIE obejmuje oprogramowanie komputerowe firmy Microsoft i może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane, dokumentację w formie online lub dokumentację elektroniczną oraz usługi internetowe. Jednak wszelkie oprogramowanie, dokumentacja lub usługi sieci Web, które znajdują się w OPROGRAMOWANIU lub są dostępne za jego pośrednictwem, i którym towarzyszą ich własne umowy licencyjne lub postanowienia dotyczące używania, podlegają tym umowom i postanowieniom, a nie postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. Postanowienia Umowy Licencyjnej wydrukowanej na papierze, która może towarzyszyć OPROGRAMOWANIU, mają pierwszeństwo przed postanowieniami każdej Umowy Licencyjnej wyświetlanej na ekranie. Niniejsza Umowa Licencyjna jest obowiązująca i na jej mocy są udzielane Licencjobiorcy prawa licencyjne TYLKO wtedy, gdy OPROGRAMOWANIE jest autentyczne i gdy razem z nim został dostarczony oryginalny Certyfikat Autentyczności. Aby uzyskać więcej informacji na temat badania autentyczności oprogramowania, prosimy zapoznać się z dokumentem PRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA PRAWA DO UŻYWANIA ANI KOPIOWANIA OPROGRAMOWANIA I POWINIEN NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W SPRAWIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH ZWROTU NIEUŻYWANEGO PRODUKTU(ÓW) W ZAMIAN ZA ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY, ZGODNIE Z ZASADAMI USTALONYMI PRZEZ PRODUCENTA. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE Używany w niniejszej Umowie Licencyjnej termin KOMPUTER oznacza SPRZĘT, jeśli SPRZĘT jest pojedynczym systemem komputerowym, lub oznacza system komputerowy, z którym SPRZĘT współdziała, jeśli SPRZĘT jest składnikiem systemu komputerowego. 1. UDZIELENIE LICENCJI. Producent udziela Licencjobiorcy następujących praw, pod warunkiem przestrzegania przez niego wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej: 1.1 Instalacja i używanie. Licencjobiorca może zainstalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać i uruchamiać na KOMPUTERZE tylko jedną kopię OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE nie może być używane przez więcej niż dwa (2) procesory na KOMPUTERZE w danej chwili, o ile w Certyfikacie Autentyczności nie dopuszczono większej liczby. 1.2 OPROGRAMOWANIE jako składnik KOMPUTERA przeniesienie. Niniejsza licencja nie może być używana wspólnie, przenoszona ani używana równocześnie na różnych komputerach. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane z KOMPUTEREM jako pojedynczy produkt zintegrowany i może być używane wyłącznie z KOMPUTEREM. Jeśli OPROGRAMOWANIE nie jest związane ze SPRZĘTEM, Licencjobiorca nie może używać OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może przenieść na stałe wszystkie swoje prawa udzielone

2 na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej tylko w drodze sprzedaży lub przekazania KOMPUTERA na stałe, pod warunkiem że Licencjobiorca nie zatrzyma dla siebie żadnych kopii OPROGRAMOWANIA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem, każde przekazanie musi także obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA. Przekazana musi zostać także etykieta Certyfikatu Autentyczności. Przekazanie nie może być pośrednie, na przykład wysyłkowe. Przed przekazaniem użytkownik przyjmujący OPROGRAMOWANIE musi wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. 1.3 Obowiązek aktywacji. Prawa licencyjne udzielone na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej są ograniczone do pierwszych trzydziestu (30) dni po pierwszym zainstalowaniu OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę, o ile nie dostarczy on informacji wymaganych do aktywacji posiadanej przez niego licencjonowanej kopii w sposób opisany podczas procedury instalacyjnej OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może dokonać aktywacji OPROGRAMOWANIA za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, co może podlegać opłatom telekomunikacyjnym. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje sprzęt komputerowy lub zmieni OPROGRAMOWANIE, może być potrzebna ponowna aktywacja. Oprogramowanie zawiera środki technologiczne zabezpieczające OPROGRAMOWANIE przed użyciem bez licencji. Firma Microsoft będzie wykorzystywać te środki, aby potwierdzić, że Licencjobiorca posiada legalnie licencjonowaną kopię OPROGRAMOWANIA. Jeśli Licencjobiorca nie używa licencjonowanej kopii OPROGRAMOWANIA, nie ma prawa do instalowania go ani przyszłych jego aktualizacji. Firma Microsoft Licensing, GP, Microsoft Ireland Operations Limited i/lub Microsoft (China) Co. Limited (wspólnie MS ) oraz Microsoft Corporation i jej podmioty zależne nie będą podczas tego procesu zbierać z KOMPUTERA Licencjobiorcy żadnych informacji pozwalających na jego osobistą identyfikację. 1.4 Podłączanie Urządzeń. Licencjobiorca może zezwolić na podłączenie do KOMPUTERA co najwyżej pięciu (5) komputerów lub innych urządzeń elektronicznych ( Urządzenia ) w celu korzystania z jednej lub więcej z następujących usług OPROGRAMOWANIA: usług plikowych (File Services), usług drukowania (Print Services), internetowych usług informacyjnych (Internet Information Services), usług udostępniania połączenia internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit pięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą zwielokrotniania lub innego oprogramowania lub sprzętu grupującego lub sumującego połączenia. Limit pięciu połączeń nie obejmuje innego użycia OPROGRAMOWANIA, takiego jak synchronizacja danych między Urządzeniem i KOMPUTEREM, pod warunkiem, że w danej chwili tylko jeden użytkownik używa OPROGRAMOWANIA, uzyskuje do niego dostęp, wyświetla je lub uruchamia. Na mocy niniejszego punktu 1.4 nie udziela się Licencjobiorcy praw do uzyskiwania dostępu do Sesji KOMPUTERA z każdego Urządzenia. Sesja oznacza każde użycie OPROGRAMOWANIA, które umożliwia korzystanie z funkcji podobnych do tych, które są dostępne dla użytkownika współdziałającego z KOMPUTEREM poprzez jakąkolwiek kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i wyświetlających. 1.5 Pomoc zdalna/netmeeting. OPROGRAMOWANIE zawiera technologie Pomocy zdalnej (Remote Assistance) i NetMeeting, które pozwalają na uzyskiwanie dostępu do OPROGRAMOWANIA lub do aplikacji zainstalowanych na KOMPUTERZE (zwanym czasami urządzeniem hosta) zdalnie z innego Urządzenia. Gdy Licencjobiorca używa funkcji Pomocy zdalnej lub NetMeeting (lub innego oprogramowania udostępniającego podobne funkcje w podobnym celu), wówczas może dzielić Sesję wspólnie z innymi użytkownikami bez żadnego ograniczenia liczby połączeń z Urządzeniami i bez nabywania dodatkowych licencji na OPROGRAMOWANIE. W odniesieniu do aplikacji firmy Microsoft oraz aplikacji niebędących produktami firmy Microsoft, Licencjobiorca powinien zapoznać się z towarzyszącymi im umowami licencyjnymi lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby ustalić, czy używanie danego oprogramowania z technologią Pomocy zdalnej lub NetMeeting jest dozwolone bez dodatkowej licencji. Niniejsza Umowa Licencyjna nie obejmuje licencji na korzystanie z technologii Pulpitu zdalnego (Remote Desktop) firmy Microsoft (ani innego oprogramowania udostępniającego podobną technologię w podobnym celu) w celu

3 udostępniana Sesji KOMPUTERA dla każdego Urządzenia. Licencje na te technologie są dostępne z systemem Windows XP Professional Edition. Z wyjątkiem innych zezwoleń dotyczących funkcji NetMeeting i Pomocy zdalnej opisanych powyżej, licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być współużywana ani używana jednocześnie na różnych komputerach, takich jak stacje robocze, terminale lub inne urządzenia. 1.6 Kopia zapasowa. LICENCJOBIORCA MOŻE SPORZĄDZIĆ JEDNĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE SPORZĄDZIĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ ZAPASOWĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ UŻYWANA JEDYNIE W CELACH ARCHIWIZACJI I DO PONOWNEGO INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ I PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE KOPIOWAĆ OPROGRAMOWANIA ANI TOWARZYSZĄCYCH MU MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE WYPOŻYCZAĆ, WYDZIERŻAWIAĆ, WYNAJMOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ INNEMU UŻYTKOWNIKOWI DYSKÓW CD I KOPII ZAPASOWEJ OPROGRAMOWANIA. 2. AUTOMATYCZNE USŁUGI INTERNETOWE. Opisane poniżej funkcje OPROGRAMOWANIA są domyślnie włączone, aby było można automatycznie łączyć się za pośrednictwem Internetu z systemami komputerowymi firmy Microsoft bez oddzielnego powiadamiania Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się na działanie tych funkcji, chyba że je wyłączy lub nie będzie ich używać. Microsoft nie używa tych funkcji do zbierania żadnych informacji, które mogłyby być użyte do zidentyfikowania Licencjobiorcy lub do skontaktowania się z nim. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w deklaracji prywatności pod adresem 2.1 Funkcje aktualizacji systemu Windows. Licencjobiorca może podłączyć do swojego KOMPUTERA urządzenie, dla którego na tym komputerze nie ma odpowiedniego sterownika. Za pomocą funkcji aktualizacji OPROGRAMOWANIA można otrzymać od Microsoft właściwe sterowniki i zainstalować je na swoim urządzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłączyć. 2.2 Funkcje zawartości sieci Web. Domyślnie OPROGRAMOWANIE jest skonfigurowane w taki sposób, że jeśli Licencjobiorca jest połączony z Internetem, to kilka funkcji OPROGRAMOWANIA jest włączonych, aby pobierać i wyświetlać zawartość systemów komputerowych firmy Microsoft. Gdy Licencjobiorca uaktywni tę funkcję, korzysta ona ze standardowych protokołów internetowych w celu przekazania do systemu komputerowego firmy Microsoft typu systemu operacyjnego, przeglądarki i kodu języka KOMPUTERA, tak że zawartość można na nim wyświetlać poprawnie. Funkcje te działają tylko wtedy, gdy Licencjobiorca je uaktywni, natomiast może je wyłączyć lub ich nie używać. Przykłady tych funkcji to: Windows Catalog, Asystent wyszukiwania (Search Assistant) oraz funkcje nagłówków i wyszukiwania Centrum pomocy i obsługi technicznej. 2.3 Certyfikaty cyfrowe. OPROGRAMOWANIE wykorzystuje certyfikaty cyfrowe oparte o standard x.509. Te certyfikaty cyfrowe służą do potwierdzania tożsamości użytkowników Internetu, wysyłając zaszyfrowane informacje w standardzie x.509. Oprogramowanie wyszukuje certyfikaty i aktualizuje listy unieważnień certyfikatów. Te funkcje ochrony działają tylko podczas korzystania przez Licencjobiorcę z Internetu. 2.4 Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje listy zaufanych organizacji wydających certyfikaty. Funkcję Auto Root Update można wyłączyć. 2.5 Windows Media Player. Niektóre funkcje oprogramowania Windows Media Player automatycznie kontaktują się z systemami komputerowymi firmy Microsoft, jeśli są używane: funkcje, które (A) sprawdzają, czy są nowe kodery-dekodery, jeśli na KOMPUTERZE nie ma odpowiedniego do odtworzenia żądanej zawartości (tę funkcję można wyłączyć), oraz (B) sprawdzają, czy są nowe wersje oprogramowania Windows Media Player (ta funkcja działa tylko wtedy, gdy oprogramowanie Windows Media Player jest używane).

4 2.6 Zarządzanie prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media. Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi w odniesieniu do oprogramowania Windows Media znajdującego się w niniejszym OPROGRAMOWANIU ( technologia WM-DRM ) w celu zabezpieczenia integralności swojej zawartości ( Zawartość Chroniona ), aby ich prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, nie zostały naruszone. Części niniejszego OPROGRAMOWANIA i aplikacje innych firm, takie jak odtwarzacze multimedialne, wykorzystują technologię WM-DRM do odtwarzania Zawartości Chronionej ( Oprogramowanie WM-DRM ). Jeśli zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM staną się nieskuteczne, właściciele Zawartości Chronionej ( Właściciele Zawartości Chronionej ) mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania praw Oprogramowania WM-DRM do kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zawartości Chronionej. Odwołanie nie wpływa na możliwość odtwarzania zawartości niechronionej przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista odwołanego Oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do KOMPUTERA Licencjobiorcy przy każdym pobieraniu przez Licencjobiorcę z Internetu licencji na Zawartość Chronioną. Firma Microsoft może w połączeniu z taką licencją przesyłać do KOMPUTERA Licencjobiorcy także listy odwołań w imieniu Właścicieli Zawartości Chronionej. Właściciele Zawartości Chronionej mogą także wymagać od Licencjobiorcy uaktualnienia niektórych składników WM-DRM w niniejszym OPROGRAMOWANIU ( Uaktualnienia WM-DRM ) przed uzyskaniem dostępu do swojej zawartości. Podczas próby odtwarzania takiej zawartości Oprogramowanie WM-DRM firmy Microsoft powiadomi Licencjobiorcę, że jest wymagane Uaktualnienie WM-DRM, a następnie poprosi Licencjobiorcę o zgodę, zanim Uaktualnienie WM-DRM zostanie pobrane. Oprogramowanie WM-DRM osób trzecich może działać tak samo. Jeśli Licencjobiorca nie zgodzi się na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskiwać dostępu do zawartości, która wymaga Uaktualnienia WM-DRM; jednak będzie mógł nadal uzyskiwać dostęp do zawartości niechronionej i Zawartości Chronionej, która nie wymaga uaktualnienia. Funkcje WM-DRM, za pomocą których jest uzyskiwany dostęp do Internetu, na przykład funkcje służące do nabywania nowych licencji i/lub dokonywania wymaganego Uaktualnienia WM-DRM, można wyłączyć. Po wyłączeniu tych funkcji Licencjobiorca nadal będzie mógł odtwarzać Zawartość Chronioną, jeśli posiada ważną licencję na taką zawartość już przechowywaną na swoim KOMPUTERZE. 3. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚĆ. Producent, firma MS i ich dostawcy (łącznie z firmą Microsoft Corporation) zastrzegają sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami międzynarodowymi o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA należą do Producenta, firmy MS i jej dostawców (łącznie z firmą Microsoft Corporation). OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. 4. OGRANICZENIE ODTWARZANIA, DEKOMPILACJI I DEZASEMBLACJI. Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA są zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. 5. ZAKAZ WYNAJMOWANIA/KOMERCYJNEGO UDOSTĘPNIANIA. Licencjobiorca nie może OPROGRAMOWANIA wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać ani świadczyć za jego pośrednictwem usług komercyjnego udostępniania na rzecz innych osób. 6. ZAKAZ ODŁĄCZANIA CZĘŚCI SKŁADOWYCH. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do używania na więcej niż jednym komputerze. 7. ROZPOZNAWANIE MOWY/PISMA. Jeśli OPROGRAMOWANIE zawiera składnik(i) do rozpoznawania mowy i/lub pisma odręcznego, należy zdawać sobie sprawę z tego, że rozpoznawanie mowy i pisma odręcznego jest ze swej istoty procesem statystycznym; błędy rozpoznawania są nieuchronnym elementem takiego procesu; użytkownik odpowiada za obsługę takich błędów oraz monitorowanie procesów rozpoznawania i korygowanie wszystkich błędów. Ani Producent, firma MS,

5 Microsoft Corporation ani ich dostawcy nie będą odpowiedzialni za szkody wynikłe z błędów w procesach rozpoznawania mowy i pisma odręcznego. 8. WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ. Producent może umożliwić Licencjobiorcy jednorazowy wybór spośród dwóch lub większej liczby wersji językowych OPROGRAMOWANIA podczas jego instalowania. W takim przypadku Licencjobiorca ma prawo używać tylko jednej (1) z dostarczonych wersji językowych. Po użyciu danej wersji językowej Licencjobiorca nie może stosować innych wersji językowych dostarczonych przez Producenta razem z KOMPUTEREM. Niezależnie od wcześniejszego postanowienia, jeśli w przypadku pewnych wersji językowych Producent wybrał opcję dostarczania Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika ( MUI ) z obsługą dodatkowej wersji językowej OPROGRAMOWANIA, powyższe ograniczenie wyboru i używania jednej wersji językowej OPROGRAMOWANIA nie ma zastosowania, o ile (A) Licencjobiorca potwierdza, że interfejs MUI oraz zawarta w nim obsługa języka stanowią część OPROGRAMOWANIA, (B) Licencjobiorca używa interfejsu MUI z OPROGRAMOWANIEM oraz (C) zgadza się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. 9. KILKA UMÓW LICENCYJNYCH LUB CERTYFIKATÓW AUTENTYCZNOŚCI. W opakowaniu OPROGRAMOWANIA może znajdować się kilka wersji niniejszej Umowy Licencyjnej, przetłumaczonej na różne języki i/lub zapisanej na różnych nośnikach (np. w dokumentacji użytkownika i w oprogramowaniu). W tym przypadku, Licencjobiorca ma prawo używać tylko to OPROGRAMOWANIE, do którego dołączono Certyfikat Autentyczności. Jeśli KOMPUTEROWI towarzyszy więcej niż jeden (1) Certyfikat Autentyczności systemu operacyjnego firmy Microsoft, to Licencjobiorca ma prawo używać każdy system operacyjny firmy Microsoft, dla którego dostarczony został Certyfikat Autentyczności. 10. ZNAKI TOWAROWE. Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi Producenta, firmy MS lub ich dostawców (łącznie z firmą Microsoft Corporation). 11. POMOC TECHNICZNA. Pomoc techniczna związana z OPROGRAMOWANIEM nie jest świadczona przez firmę MS, firmę Microsoft Corporation, ich podmioty stowarzyszone ani podmioty od nich zależne. W sprawie pomocy technicznej dla OPROGRAMOWANIA należy kontaktować się z numerem pomocy świadczonej przez Producenta, znajdującym się w dokumentacji SPRZĘTU. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy Licencyjnej lub potrzeby skontaktowania się z Producentem z jakiegokolwiek powodu prosimy pisać na adres podany w dokumentacji SPRZĘTU. 12. ODESŁANIA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. Licencjobiorca może połączyć się za pomocą OPROGRAMOWANIA z witrynami osób trzecich. Witryny osób trzecich nie są pod kontrolą firmy MS ani Microsoft, które nie są odpowiedzialne za zawartość tych witryn, znajdujące się w nich odesłania ani jakiekolwiek zmiany i aktualizacje tych witryn. Firma MS ani Microsoft nie są odpowiedzialne za emisję sieciową ani za żadną inną formę transmisji odbieranej z witryn lub usług osób trzecich. Te łącza do witryn osób trzecich są udostępniane Licencjobiorcy przez firmę MS lub Microsoft tylko dla jego wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny osoby trzeciej przez firmę MS ani Microsoft. 13. OPROGRAMOWANIE/USŁUGI DODATKOWE. Niniejsza Umowa Licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji, uzupełnień, składników dodatków, usług pomocy technicznej oraz składników usług internetowych OPROGRAMOWANIA, które Licencjobiorca może otrzymać od Producenta, firmy MS, Microsoft Corporation lub ich podmiotów zależnych po otrzymaniu pierwotnej kopii OPROGRAMOWANIA, chyba że Licencjobiorca zaakceptuje zaktualizowane postanowienia lub postanowienia innej umowy licencyjnej. Jeśli takie postanowienia nie zostaną dostarczone wraz ze Składnikami Uzupełniającymi, a Składniki Uzupełniające zostaną dostarczone Licencjobiorcy przez firmę MS, firmę Microsoft Corporation lub ich podmioty zależne, to składniki te będą licencjonowane przez taki podmiot na podstawie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, z następującymi wyjątkami: (i) firma MS, firma Microsoft Corporation lub podmioty od nich zależne dostarczające Składniki Uzupełniające będą w stosunku do tych składników licencjodawcą zamiast Producenta, w rozumieniu niniejszej Umowy Licencyjnej, oraz (ii) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO

6 WŁAŚCIWE, SKŁADNIKI UZUPEŁNIAJĄCE I ZWIĄZANA Z NIMI POMOC TECHNICZNA (JEŚLI ISTNIEJE) BĘDĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI. WSZYSTKIE INNE WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ORAZ SPECJALNE POSTANOWIENIA, ZAMIESZCZONE PONIŻEJ I/LUB W INNYM MIEJSCU OPROGRAMOWANIA, MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TAKICH SKŁADNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH. Firma MS, firma Microsoft Corporation i ich podmioty zależne zastrzegają sobie prawo do zaprzestania usług internetowych świadczonych lub udostępnianych Licencjobiorcy za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. 14. UAKTUALNIENIA. Aby Licencjobiorca mógł używać OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako uaktualnienie, musi posiadać licencję na produkt określony przez firmę MS lub firmę Microsoft Corporation jako produkt uprawniający do uaktualnienia ( Produkt Uprawniający ). Tylko w odniesieniu do uaktualnień SPRZĘT oznacza system komputerowy lub składnik systemu komputerowego, z którym Licencjobiorca otrzymał Produkt Uprawniający. OPROGRAMOWANIE oznakowane jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia (i może wyłączać, jeśli uaktualnianie dotyczy produktu Microsoft) Produkt Uprawniający, który był dołączony do SPRZĘTU. Po uaktualnieniu Licencjobiorca nie może dalej używać OPROGRAMOWANIA, które stanowiło podstawę do uaktualnienia (o ile nie postanowiono inaczej). Licencjobiorca może używać wynikowego, uaktualnionego produktu tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej i tylko razem ze SPRZĘTEM. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem składnika pakietu programów licencjonowanych jako jeden produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane i przekazywane tylko jako część tego jednego pakietu programów i nie może być oddzielane w celu użycia na więcej niż jednym komputerze. 15. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako Not for Resale ( Nie do Odsprzedaży ) lub NFR ( NDO ) nie wolno sprzedawać ani w inny sposób przekazywać za jego równowartość, ani używać w innym celu niż do prezentacji, testowania lub oceny. 16. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako Academic Edition ( Wersja Edukacyjna ) lub AE ( WE ), Licencjobiorca musi posiadać status Uprawnionej Placówki Edukacyjnej. W sprawie pytań dotyczących warunków, które musi spełniać Uprawniona Placówka Edukacyjna, prosimy kontaktować się z Centrum Informacji firmy Microsoft (Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA , USA) lub z jej przedstawicielem w kraju Licencjobiorcy. 17. UWAGI DOTYCZĄCE STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-4. OPROGRAMOWANIE zawiera technologię dekodowania wizyjnego MPEG-4. Jest ona stosowana jako format kompresji danych z informacjami wideo. W odniesieniu do tej technologii organizacja MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującego zawiadomienia: UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM MPEG-4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE, ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA, L.L.C. W przypadku pytań dotyczących powyższego zawiadomienia, prosimy kontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, albo pod numerem telefonu , numerem faksu lub odwiedzić witrynę 18. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca potwierdza, że OPROGRAMOWANIE podlega amerykańskiemu prawu eksportowemu. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa międzynarodowego i prawa krajowego dotyczących OPROGRAMOWANIA, łącznie z amerykańskimi przepisami eksportowymi (U.S. Export Administration

7 Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkownika, używania i kraju przeznaczenia, nałożonych przez rząd USA i rządy innych krajów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem <http://www.microsoft.com/exporting/>. 19. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Jeśli Licencjobiorca nabył OPROGRAMOWANIE na urządzeniu, dysku kompaktowym lub innym nośniku, posiadanie licencji i autentyczność kopii OPROGRAMOWANIA określa oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Dowód Licencji. Aby etykieta była ważna, musi być przymocowana do KOMPUTERA lub występować na opakowaniu OPROGRAMOWANIA. Jeśli Licencjobiorca otrzymał etykietę oddzielnie, jest ona nieważna. Aby udowodnić posiadanie licencji na używanie OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca powinien zachować etykietę na KOMPUTERZE lub opakowaniu. 20. ROZWIĄZANIE UMOWY. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień Producent lub firma MS może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki. 21. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. W celu zabezpieczenia przed naruszeniem ochrony i złośliwym oprogramowaniem, należy okresowo sporządzać kopie zapasowe danych i informacji systemowych, korzystać z funkcji zabezpieczeń, takich jak zapory ogniowe, oraz instalować aktualizacje ochrony i z nich korzystać. 22. JEDNA UMOWA LICENCYJNA; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Niniejsza Umowa Licencyjna (łącznie ze wszystkimi uzupełnieniami i poprawkami zawartymi w OPROGRAMOWANIU) stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą a Producentem w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA i pomocy technicznej lub innych usług (jeśli istnieją), a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne, ustne lub pisemne, porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące OPROGRAMOWANIA i wszystkich innych przedmiotów objętych niniejszą Umową Licencyjną. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieważne, nieprawidłowe, niewykonalne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Jeśli niniejsze Oprogramowanie zostało nabyte w jakimkolwiek kraju innym niż USA lub Kanada, obowiązuje następująca GWARANCJA PRODUCENTA: Zachowanie praw ustawowych. Niniejsza gwarancja nie jest ograniczona do żadnego terytorium i nie ma wpływu na żadne uprawnienia ustawowe, które Licencjobiorcy może przyznać odsprzedawca lub Producent, jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie bezpośrednio od Producenta. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie lub jakiekolwiek usługi pomocy technicznej w Australii, Nowej Zelandii lub Malezji, powinien zapoznać się z ustępem Prawa konsumenta, zamieszczonym poniżej. Gwarancja Oprogramowanie jest zaprojektowane i oferowane jako produkt ogólnego przeznaczenia, a nie do określonego celu jakiegokolwiek użytkownika. Licencjobiorca przyznaje, że żadne Oprogramowanie nie jest wolne od błędów, i że zdecydowanie zaleca mu się regularne sporządzanie kopii zapasowych plików. Pod warunkiem posiadania przez Licencjobiorcę ważnej licencji, Producent gwarantuje, że (a) przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę licencji na używanie Oprogramowania lub przez najkrótszy okres dozwolony przez prawo właściwe, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z towarzyszącymi mu materiałami oraz (b) usługi pomocy technicznej świadczone przez Producenta będą zasadniczo zgodne z opisem znajdującym się w odpowiednich materiałach dostarczonych przez niego Licencjobiorcy. W przypadku, gdy Oprogramowanie nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, Producent albo (a) naprawi lub wymieni Oprogramowanie, albo (b) zwróci kwotę zapłaconą przez Licencjobiorcę za produkt(y) (jeśli miało to miejsce), zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami zwrotu. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli wady Oprogramowania są wynikiem wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania. Oprogramowanie otrzymane w wyniku wymiany będzie objęte gwarancją do końca okresu ważności pierwotnej gwarancji lub przez okres 30 dni od daty wymiany, w zależności od tego, który z tych

8 okresów jest dłuższy. Licencjobiorca zgadza się, że powyższa gwarancja jest jedyną udzieloną mu gwarancją dotyczącą Oprogramowania i usług pomocy technicznej. Wyłączenie innych postanowień W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe oraz z zastrzeżeniem postanowień powyższej gwarancji, Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi i innych związanych z nią postanowień, zarówno wyraźnych, jak i domyślnych (na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, przepisów dodatkowych lub w inny sposób), w tym, między innymi, rękojmi za wady dotyczące zadowalającej jakości oraz przydatności do określonego celu, w odniesieniu do Oprogramowania i towarzyszących mu materiałów drukowanych. Każda domyślna rękojmia, której nie można wyłączyć, jest ograniczona do dziewięćdziesięciu (90) dni lub do najkrótszego okresu dozwolonego przez prawo właściwe, jeśli jest on dłuższy niż 90 dni. Ograniczenie odpowiedzialności W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe i z wyłączeniem postanowień Gwarancji Producenta, Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za straty w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzonej działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością i inne straty finansowe) wynikłe z używania lub niemożności używania Oprogramowania, nawet w przypadku, gdy Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Producenta i każdego z jego dostawców (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) wynikająca z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za Oprogramowanie. Powyższe ograniczenia nie obejmują odpowiedzialności, której na mocy prawa właściwego nie można wyłączyć ani ograniczyć. Prawa konsumenta Konsumentom w Australii, Nowej Zelandii i Malezji mogą przysługiwać pewne prawa i odszkodowania w Australii na mocy Aktu o Zwyczajach Handlowych oraz podobnych aktów stanowych i terytorialnych, w Nowej Zelandii na mocy Aktu o Rękojmi Konsumenckiej i w Malezji na mocy Aktu o Ochronie Konsumentów w świetle których odpowiedzialności nie można zmodyfikować ani wyłączyć bez naruszenia prawa. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie w Nowej Zelandii w związku z prowadzoną działalnością, to Akt o Rękojmi Konsumenckiej nie ma zastosowania. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie w Australii i jeśli Producent naruszył warunki lub gwarancję wynikającą z jakiejkolwiek ustawy, której to gwarancji nie można bez naruszenia prawa zmodyfikować ani wyłączyć poprzez niniejszą umowę, to w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność Producenta i każdego z jego dostawców (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) jest ograniczona, według uznania Producenta, do: (i) w przypadku Oprogramowania: (a) naprawy lub wymiany Oprogramowania lub (b) zwrotu kosztów takiej naprawy lub wymiany, a (ii) w przypadku usług pomocy technicznej, jeśli istnieją: (a) ponownego świadczenia tych usług albo (b) zwrotu kosztów ich ponownego świadczenia. EULAID:XPSP2_RM.0_HOM_OEM_PL

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive Warunki korzystania Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2013 r Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych UZUPEŁNIENIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG MICROSOFT SUBSKRYPCJA USŁUGI I OPROGRA MOWA NIA PA KIETU MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW INDYWIDUA LNYCH: MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW DOMOWYCH MICROSOFT

Bardziej szczegółowo