Microsoft Windows XP Home Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Windows XP Home Edition"

Transkrypt

1 Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorca ) a producentem ( Producent ) systemu komputerowego lub składnika systemu komputerowego ( SPRZĘT ), z którym Licencjobiorca nabył oprogramowanie firmy Microsoft określone w Certyfikacie Autentyczności dołączonym do SPRZĘTU lub w załączonej dokumentacji produktu ( OPROGRAMOWANIE ). OPROGRAMOWANIE obejmuje oprogramowanie komputerowe firmy Microsoft i może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane, dokumentację w formie online lub dokumentację elektroniczną oraz usługi internetowe. Jednak wszelkie oprogramowanie, dokumentacja lub usługi sieci Web, które znajdują się w OPROGRAMOWANIU lub są dostępne za jego pośrednictwem, i którym towarzyszą ich własne umowy licencyjne lub postanowienia dotyczące używania, podlegają tym umowom i postanowieniom, a nie postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. Postanowienia Umowy Licencyjnej wydrukowanej na papierze, która może towarzyszyć OPROGRAMOWANIU, mają pierwszeństwo przed postanowieniami każdej Umowy Licencyjnej wyświetlanej na ekranie. Niniejsza Umowa Licencyjna jest obowiązująca i na jej mocy są udzielane Licencjobiorcy prawa licencyjne TYLKO wtedy, gdy OPROGRAMOWANIE jest autentyczne i gdy razem z nim został dostarczony oryginalny Certyfikat Autentyczności. Aby uzyskać więcej informacji na temat badania autentyczności oprogramowania, prosimy zapoznać się z dokumentem PRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA PRAWA DO UŻYWANIA ANI KOPIOWANIA OPROGRAMOWANIA I POWINIEN NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W SPRAWIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH ZWROTU NIEUŻYWANEGO PRODUKTU(ÓW) W ZAMIAN ZA ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY, ZGODNIE Z ZASADAMI USTALONYMI PRZEZ PRODUCENTA. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE Używany w niniejszej Umowie Licencyjnej termin KOMPUTER oznacza SPRZĘT, jeśli SPRZĘT jest pojedynczym systemem komputerowym, lub oznacza system komputerowy, z którym SPRZĘT współdziała, jeśli SPRZĘT jest składnikiem systemu komputerowego. 1. UDZIELENIE LICENCJI. Producent udziela Licencjobiorcy następujących praw, pod warunkiem przestrzegania przez niego wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej: 1.1 Instalacja i używanie. Licencjobiorca może zainstalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać i uruchamiać na KOMPUTERZE tylko jedną kopię OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE nie może być używane przez więcej niż dwa (2) procesory na KOMPUTERZE w danej chwili, o ile w Certyfikacie Autentyczności nie dopuszczono większej liczby. 1.2 OPROGRAMOWANIE jako składnik KOMPUTERA przeniesienie. Niniejsza licencja nie może być używana wspólnie, przenoszona ani używana równocześnie na różnych komputerach. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane z KOMPUTEREM jako pojedynczy produkt zintegrowany i może być używane wyłącznie z KOMPUTEREM. Jeśli OPROGRAMOWANIE nie jest związane ze SPRZĘTEM, Licencjobiorca nie może używać OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może przenieść na stałe wszystkie swoje prawa udzielone

2 na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej tylko w drodze sprzedaży lub przekazania KOMPUTERA na stałe, pod warunkiem że Licencjobiorca nie zatrzyma dla siebie żadnych kopii OPROGRAMOWANIA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem, każde przekazanie musi także obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA. Przekazana musi zostać także etykieta Certyfikatu Autentyczności. Przekazanie nie może być pośrednie, na przykład wysyłkowe. Przed przekazaniem użytkownik przyjmujący OPROGRAMOWANIE musi wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. 1.3 Obowiązek aktywacji. Prawa licencyjne udzielone na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej są ograniczone do pierwszych trzydziestu (30) dni po pierwszym zainstalowaniu OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę, o ile nie dostarczy on informacji wymaganych do aktywacji posiadanej przez niego licencjonowanej kopii w sposób opisany podczas procedury instalacyjnej OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może dokonać aktywacji OPROGRAMOWANIA za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, co może podlegać opłatom telekomunikacyjnym. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje sprzęt komputerowy lub zmieni OPROGRAMOWANIE, może być potrzebna ponowna aktywacja. Oprogramowanie zawiera środki technologiczne zabezpieczające OPROGRAMOWANIE przed użyciem bez licencji. Firma Microsoft będzie wykorzystywać te środki, aby potwierdzić, że Licencjobiorca posiada legalnie licencjonowaną kopię OPROGRAMOWANIA. Jeśli Licencjobiorca nie używa licencjonowanej kopii OPROGRAMOWANIA, nie ma prawa do instalowania go ani przyszłych jego aktualizacji. Firma Microsoft Licensing, GP, Microsoft Ireland Operations Limited i/lub Microsoft (China) Co. Limited (wspólnie MS ) oraz Microsoft Corporation i jej podmioty zależne nie będą podczas tego procesu zbierać z KOMPUTERA Licencjobiorcy żadnych informacji pozwalających na jego osobistą identyfikację. 1.4 Podłączanie Urządzeń. Licencjobiorca może zezwolić na podłączenie do KOMPUTERA co najwyżej pięciu (5) komputerów lub innych urządzeń elektronicznych ( Urządzenia ) w celu korzystania z jednej lub więcej z następujących usług OPROGRAMOWANIA: usług plikowych (File Services), usług drukowania (Print Services), internetowych usług informacyjnych (Internet Information Services), usług udostępniania połączenia internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit pięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą zwielokrotniania lub innego oprogramowania lub sprzętu grupującego lub sumującego połączenia. Limit pięciu połączeń nie obejmuje innego użycia OPROGRAMOWANIA, takiego jak synchronizacja danych między Urządzeniem i KOMPUTEREM, pod warunkiem, że w danej chwili tylko jeden użytkownik używa OPROGRAMOWANIA, uzyskuje do niego dostęp, wyświetla je lub uruchamia. Na mocy niniejszego punktu 1.4 nie udziela się Licencjobiorcy praw do uzyskiwania dostępu do Sesji KOMPUTERA z każdego Urządzenia. Sesja oznacza każde użycie OPROGRAMOWANIA, które umożliwia korzystanie z funkcji podobnych do tych, które są dostępne dla użytkownika współdziałającego z KOMPUTEREM poprzez jakąkolwiek kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i wyświetlających. 1.5 Pomoc zdalna/netmeeting. OPROGRAMOWANIE zawiera technologie Pomocy zdalnej (Remote Assistance) i NetMeeting, które pozwalają na uzyskiwanie dostępu do OPROGRAMOWANIA lub do aplikacji zainstalowanych na KOMPUTERZE (zwanym czasami urządzeniem hosta) zdalnie z innego Urządzenia. Gdy Licencjobiorca używa funkcji Pomocy zdalnej lub NetMeeting (lub innego oprogramowania udostępniającego podobne funkcje w podobnym celu), wówczas może dzielić Sesję wspólnie z innymi użytkownikami bez żadnego ograniczenia liczby połączeń z Urządzeniami i bez nabywania dodatkowych licencji na OPROGRAMOWANIE. W odniesieniu do aplikacji firmy Microsoft oraz aplikacji niebędących produktami firmy Microsoft, Licencjobiorca powinien zapoznać się z towarzyszącymi im umowami licencyjnymi lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby ustalić, czy używanie danego oprogramowania z technologią Pomocy zdalnej lub NetMeeting jest dozwolone bez dodatkowej licencji. Niniejsza Umowa Licencyjna nie obejmuje licencji na korzystanie z technologii Pulpitu zdalnego (Remote Desktop) firmy Microsoft (ani innego oprogramowania udostępniającego podobną technologię w podobnym celu) w celu

3 udostępniana Sesji KOMPUTERA dla każdego Urządzenia. Licencje na te technologie są dostępne z systemem Windows XP Professional Edition. Z wyjątkiem innych zezwoleń dotyczących funkcji NetMeeting i Pomocy zdalnej opisanych powyżej, licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być współużywana ani używana jednocześnie na różnych komputerach, takich jak stacje robocze, terminale lub inne urządzenia. 1.6 Kopia zapasowa. LICENCJOBIORCA MOŻE SPORZĄDZIĆ JEDNĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE SPORZĄDZIĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ ZAPASOWĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ UŻYWANA JEDYNIE W CELACH ARCHIWIZACJI I DO PONOWNEGO INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ I PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE KOPIOWAĆ OPROGRAMOWANIA ANI TOWARZYSZĄCYCH MU MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE WYPOŻYCZAĆ, WYDZIERŻAWIAĆ, WYNAJMOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ INNEMU UŻYTKOWNIKOWI DYSKÓW CD I KOPII ZAPASOWEJ OPROGRAMOWANIA. 2. AUTOMATYCZNE USŁUGI INTERNETOWE. Opisane poniżej funkcje OPROGRAMOWANIA są domyślnie włączone, aby było można automatycznie łączyć się za pośrednictwem Internetu z systemami komputerowymi firmy Microsoft bez oddzielnego powiadamiania Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się na działanie tych funkcji, chyba że je wyłączy lub nie będzie ich używać. Microsoft nie używa tych funkcji do zbierania żadnych informacji, które mogłyby być użyte do zidentyfikowania Licencjobiorcy lub do skontaktowania się z nim. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w deklaracji prywatności pod adresem Funkcje aktualizacji systemu Windows. Licencjobiorca może podłączyć do swojego KOMPUTERA urządzenie, dla którego na tym komputerze nie ma odpowiedniego sterownika. Za pomocą funkcji aktualizacji OPROGRAMOWANIA można otrzymać od Microsoft właściwe sterowniki i zainstalować je na swoim urządzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłączyć. 2.2 Funkcje zawartości sieci Web. Domyślnie OPROGRAMOWANIE jest skonfigurowane w taki sposób, że jeśli Licencjobiorca jest połączony z Internetem, to kilka funkcji OPROGRAMOWANIA jest włączonych, aby pobierać i wyświetlać zawartość systemów komputerowych firmy Microsoft. Gdy Licencjobiorca uaktywni tę funkcję, korzysta ona ze standardowych protokołów internetowych w celu przekazania do systemu komputerowego firmy Microsoft typu systemu operacyjnego, przeglądarki i kodu języka KOMPUTERA, tak że zawartość można na nim wyświetlać poprawnie. Funkcje te działają tylko wtedy, gdy Licencjobiorca je uaktywni, natomiast może je wyłączyć lub ich nie używać. Przykłady tych funkcji to: Windows Catalog, Asystent wyszukiwania (Search Assistant) oraz funkcje nagłówków i wyszukiwania Centrum pomocy i obsługi technicznej. 2.3 Certyfikaty cyfrowe. OPROGRAMOWANIE wykorzystuje certyfikaty cyfrowe oparte o standard x.509. Te certyfikaty cyfrowe służą do potwierdzania tożsamości użytkowników Internetu, wysyłając zaszyfrowane informacje w standardzie x.509. Oprogramowanie wyszukuje certyfikaty i aktualizuje listy unieważnień certyfikatów. Te funkcje ochrony działają tylko podczas korzystania przez Licencjobiorcę z Internetu. 2.4 Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje listy zaufanych organizacji wydających certyfikaty. Funkcję Auto Root Update można wyłączyć. 2.5 Windows Media Player. Niektóre funkcje oprogramowania Windows Media Player automatycznie kontaktują się z systemami komputerowymi firmy Microsoft, jeśli są używane: funkcje, które (A) sprawdzają, czy są nowe kodery-dekodery, jeśli na KOMPUTERZE nie ma odpowiedniego do odtworzenia żądanej zawartości (tę funkcję można wyłączyć), oraz (B) sprawdzają, czy są nowe wersje oprogramowania Windows Media Player (ta funkcja działa tylko wtedy, gdy oprogramowanie Windows Media Player jest używane).

4 2.6 Zarządzanie prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media. Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi w odniesieniu do oprogramowania Windows Media znajdującego się w niniejszym OPROGRAMOWANIU ( technologia WM-DRM ) w celu zabezpieczenia integralności swojej zawartości ( Zawartość Chroniona ), aby ich prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, nie zostały naruszone. Części niniejszego OPROGRAMOWANIA i aplikacje innych firm, takie jak odtwarzacze multimedialne, wykorzystują technologię WM-DRM do odtwarzania Zawartości Chronionej ( Oprogramowanie WM-DRM ). Jeśli zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM staną się nieskuteczne, właściciele Zawartości Chronionej ( Właściciele Zawartości Chronionej ) mogą zażądać od firmy Microsoft odwołania praw Oprogramowania WM-DRM do kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zawartości Chronionej. Odwołanie nie wpływa na możliwość odtwarzania zawartości niechronionej przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista odwołanego Oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do KOMPUTERA Licencjobiorcy przy każdym pobieraniu przez Licencjobiorcę z Internetu licencji na Zawartość Chronioną. Firma Microsoft może w połączeniu z taką licencją przesyłać do KOMPUTERA Licencjobiorcy także listy odwołań w imieniu Właścicieli Zawartości Chronionej. Właściciele Zawartości Chronionej mogą także wymagać od Licencjobiorcy uaktualnienia niektórych składników WM-DRM w niniejszym OPROGRAMOWANIU ( Uaktualnienia WM-DRM ) przed uzyskaniem dostępu do swojej zawartości. Podczas próby odtwarzania takiej zawartości Oprogramowanie WM-DRM firmy Microsoft powiadomi Licencjobiorcę, że jest wymagane Uaktualnienie WM-DRM, a następnie poprosi Licencjobiorcę o zgodę, zanim Uaktualnienie WM-DRM zostanie pobrane. Oprogramowanie WM-DRM osób trzecich może działać tak samo. Jeśli Licencjobiorca nie zgodzi się na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskiwać dostępu do zawartości, która wymaga Uaktualnienia WM-DRM; jednak będzie mógł nadal uzyskiwać dostęp do zawartości niechronionej i Zawartości Chronionej, która nie wymaga uaktualnienia. Funkcje WM-DRM, za pomocą których jest uzyskiwany dostęp do Internetu, na przykład funkcje służące do nabywania nowych licencji i/lub dokonywania wymaganego Uaktualnienia WM-DRM, można wyłączyć. Po wyłączeniu tych funkcji Licencjobiorca nadal będzie mógł odtwarzać Zawartość Chronioną, jeśli posiada ważną licencję na taką zawartość już przechowywaną na swoim KOMPUTERZE. 3. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚĆ. Producent, firma MS i ich dostawcy (łącznie z firmą Microsoft Corporation) zastrzegają sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami międzynarodowymi o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA należą do Producenta, firmy MS i jej dostawców (łącznie z firmą Microsoft Corporation). OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. 4. OGRANICZENIE ODTWARZANIA, DEKOMPILACJI I DEZASEMBLACJI. Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA są zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. 5. ZAKAZ WYNAJMOWANIA/KOMERCYJNEGO UDOSTĘPNIANIA. Licencjobiorca nie może OPROGRAMOWANIA wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać ani świadczyć za jego pośrednictwem usług komercyjnego udostępniania na rzecz innych osób. 6. ZAKAZ ODŁĄCZANIA CZĘŚCI SKŁADOWYCH. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do używania na więcej niż jednym komputerze. 7. ROZPOZNAWANIE MOWY/PISMA. Jeśli OPROGRAMOWANIE zawiera składnik(i) do rozpoznawania mowy i/lub pisma odręcznego, należy zdawać sobie sprawę z tego, że rozpoznawanie mowy i pisma odręcznego jest ze swej istoty procesem statystycznym; błędy rozpoznawania są nieuchronnym elementem takiego procesu; użytkownik odpowiada za obsługę takich błędów oraz monitorowanie procesów rozpoznawania i korygowanie wszystkich błędów. Ani Producent, firma MS,

5 Microsoft Corporation ani ich dostawcy nie będą odpowiedzialni za szkody wynikłe z błędów w procesach rozpoznawania mowy i pisma odręcznego. 8. WYBÓR WERSJI JĘZYKOWEJ. Producent może umożliwić Licencjobiorcy jednorazowy wybór spośród dwóch lub większej liczby wersji językowych OPROGRAMOWANIA podczas jego instalowania. W takim przypadku Licencjobiorca ma prawo używać tylko jednej (1) z dostarczonych wersji językowych. Po użyciu danej wersji językowej Licencjobiorca nie może stosować innych wersji językowych dostarczonych przez Producenta razem z KOMPUTEREM. Niezależnie od wcześniejszego postanowienia, jeśli w przypadku pewnych wersji językowych Producent wybrał opcję dostarczania Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika ( MUI ) z obsługą dodatkowej wersji językowej OPROGRAMOWANIA, powyższe ograniczenie wyboru i używania jednej wersji językowej OPROGRAMOWANIA nie ma zastosowania, o ile (A) Licencjobiorca potwierdza, że interfejs MUI oraz zawarta w nim obsługa języka stanowią część OPROGRAMOWANIA, (B) Licencjobiorca używa interfejsu MUI z OPROGRAMOWANIEM oraz (C) zgadza się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. 9. KILKA UMÓW LICENCYJNYCH LUB CERTYFIKATÓW AUTENTYCZNOŚCI. W opakowaniu OPROGRAMOWANIA może znajdować się kilka wersji niniejszej Umowy Licencyjnej, przetłumaczonej na różne języki i/lub zapisanej na różnych nośnikach (np. w dokumentacji użytkownika i w oprogramowaniu). W tym przypadku, Licencjobiorca ma prawo używać tylko to OPROGRAMOWANIE, do którego dołączono Certyfikat Autentyczności. Jeśli KOMPUTEROWI towarzyszy więcej niż jeden (1) Certyfikat Autentyczności systemu operacyjnego firmy Microsoft, to Licencjobiorca ma prawo używać każdy system operacyjny firmy Microsoft, dla którego dostarczony został Certyfikat Autentyczności. 10. ZNAKI TOWAROWE. Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi Producenta, firmy MS lub ich dostawców (łącznie z firmą Microsoft Corporation). 11. POMOC TECHNICZNA. Pomoc techniczna związana z OPROGRAMOWANIEM nie jest świadczona przez firmę MS, firmę Microsoft Corporation, ich podmioty stowarzyszone ani podmioty od nich zależne. W sprawie pomocy technicznej dla OPROGRAMOWANIA należy kontaktować się z numerem pomocy świadczonej przez Producenta, znajdującym się w dokumentacji SPRZĘTU. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy Licencyjnej lub potrzeby skontaktowania się z Producentem z jakiegokolwiek powodu prosimy pisać na adres podany w dokumentacji SPRZĘTU. 12. ODESŁANIA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. Licencjobiorca może połączyć się za pomocą OPROGRAMOWANIA z witrynami osób trzecich. Witryny osób trzecich nie są pod kontrolą firmy MS ani Microsoft, które nie są odpowiedzialne za zawartość tych witryn, znajdujące się w nich odesłania ani jakiekolwiek zmiany i aktualizacje tych witryn. Firma MS ani Microsoft nie są odpowiedzialne za emisję sieciową ani za żadną inną formę transmisji odbieranej z witryn lub usług osób trzecich. Te łącza do witryn osób trzecich są udostępniane Licencjobiorcy przez firmę MS lub Microsoft tylko dla jego wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny osoby trzeciej przez firmę MS ani Microsoft. 13. OPROGRAMOWANIE/USŁUGI DODATKOWE. Niniejsza Umowa Licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji, uzupełnień, składników dodatków, usług pomocy technicznej oraz składników usług internetowych OPROGRAMOWANIA, które Licencjobiorca może otrzymać od Producenta, firmy MS, Microsoft Corporation lub ich podmiotów zależnych po otrzymaniu pierwotnej kopii OPROGRAMOWANIA, chyba że Licencjobiorca zaakceptuje zaktualizowane postanowienia lub postanowienia innej umowy licencyjnej. Jeśli takie postanowienia nie zostaną dostarczone wraz ze Składnikami Uzupełniającymi, a Składniki Uzupełniające zostaną dostarczone Licencjobiorcy przez firmę MS, firmę Microsoft Corporation lub ich podmioty zależne, to składniki te będą licencjonowane przez taki podmiot na podstawie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, z następującymi wyjątkami: (i) firma MS, firma Microsoft Corporation lub podmioty od nich zależne dostarczające Składniki Uzupełniające będą w stosunku do tych składników licencjodawcą zamiast Producenta, w rozumieniu niniejszej Umowy Licencyjnej, oraz (ii) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO

6 WŁAŚCIWE, SKŁADNIKI UZUPEŁNIAJĄCE I ZWIĄZANA Z NIMI POMOC TECHNICZNA (JEŚLI ISTNIEJE) BĘDĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI. WSZYSTKIE INNE WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ORAZ SPECJALNE POSTANOWIENIA, ZAMIESZCZONE PONIŻEJ I/LUB W INNYM MIEJSCU OPROGRAMOWANIA, MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TAKICH SKŁADNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH. Firma MS, firma Microsoft Corporation i ich podmioty zależne zastrzegają sobie prawo do zaprzestania usług internetowych świadczonych lub udostępnianych Licencjobiorcy za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. 14. UAKTUALNIENIA. Aby Licencjobiorca mógł używać OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako uaktualnienie, musi posiadać licencję na produkt określony przez firmę MS lub firmę Microsoft Corporation jako produkt uprawniający do uaktualnienia ( Produkt Uprawniający ). Tylko w odniesieniu do uaktualnień SPRZĘT oznacza system komputerowy lub składnik systemu komputerowego, z którym Licencjobiorca otrzymał Produkt Uprawniający. OPROGRAMOWANIE oznakowane jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia (i może wyłączać, jeśli uaktualnianie dotyczy produktu Microsoft) Produkt Uprawniający, który był dołączony do SPRZĘTU. Po uaktualnieniu Licencjobiorca nie może dalej używać OPROGRAMOWANIA, które stanowiło podstawę do uaktualnienia (o ile nie postanowiono inaczej). Licencjobiorca może używać wynikowego, uaktualnionego produktu tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej i tylko razem ze SPRZĘTEM. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem składnika pakietu programów licencjonowanych jako jeden produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane i przekazywane tylko jako część tego jednego pakietu programów i nie może być oddzielane w celu użycia na więcej niż jednym komputerze. 15. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako Not for Resale ( Nie do Odsprzedaży ) lub NFR ( NDO ) nie wolno sprzedawać ani w inny sposób przekazywać za jego równowartość, ani używać w innym celu niż do prezentacji, testowania lub oceny. 16. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako Academic Edition ( Wersja Edukacyjna ) lub AE ( WE ), Licencjobiorca musi posiadać status Uprawnionej Placówki Edukacyjnej. W sprawie pytań dotyczących warunków, które musi spełniać Uprawniona Placówka Edukacyjna, prosimy kontaktować się z Centrum Informacji firmy Microsoft (Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA , USA) lub z jej przedstawicielem w kraju Licencjobiorcy. 17. UWAGI DOTYCZĄCE STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-4. OPROGRAMOWANIE zawiera technologię dekodowania wizyjnego MPEG-4. Jest ona stosowana jako format kompresji danych z informacjami wideo. W odniesieniu do tej technologii organizacja MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującego zawiadomienia: UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM MPEG-4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE, ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA, L.L.C. W przypadku pytań dotyczących powyższego zawiadomienia, prosimy kontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, albo pod numerem telefonu , numerem faksu lub odwiedzić witrynę OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca potwierdza, że OPROGRAMOWANIE podlega amerykańskiemu prawu eksportowemu. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa międzynarodowego i prawa krajowego dotyczących OPROGRAMOWANIA, łącznie z amerykańskimi przepisami eksportowymi (U.S. Export Administration

7 Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkownika, używania i kraju przeznaczenia, nałożonych przez rząd USA i rządy innych krajów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem < 19. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Jeśli Licencjobiorca nabył OPROGRAMOWANIE na urządzeniu, dysku kompaktowym lub innym nośniku, posiadanie licencji i autentyczność kopii OPROGRAMOWANIA określa oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Dowód Licencji. Aby etykieta była ważna, musi być przymocowana do KOMPUTERA lub występować na opakowaniu OPROGRAMOWANIA. Jeśli Licencjobiorca otrzymał etykietę oddzielnie, jest ona nieważna. Aby udowodnić posiadanie licencji na używanie OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca powinien zachować etykietę na KOMPUTERZE lub opakowaniu. 20. ROZWIĄZANIE UMOWY. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień Producent lub firma MS może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki. 21. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. W celu zabezpieczenia przed naruszeniem ochrony i złośliwym oprogramowaniem, należy okresowo sporządzać kopie zapasowe danych i informacji systemowych, korzystać z funkcji zabezpieczeń, takich jak zapory ogniowe, oraz instalować aktualizacje ochrony i z nich korzystać. 22. JEDNA UMOWA LICENCYJNA; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Niniejsza Umowa Licencyjna (łącznie ze wszystkimi uzupełnieniami i poprawkami zawartymi w OPROGRAMOWANIU) stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą a Producentem w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA i pomocy technicznej lub innych usług (jeśli istnieją), a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne, ustne lub pisemne, porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące OPROGRAMOWANIA i wszystkich innych przedmiotów objętych niniejszą Umową Licencyjną. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieważne, nieprawidłowe, niewykonalne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Jeśli niniejsze Oprogramowanie zostało nabyte w jakimkolwiek kraju innym niż USA lub Kanada, obowiązuje następująca GWARANCJA PRODUCENTA: Zachowanie praw ustawowych. Niniejsza gwarancja nie jest ograniczona do żadnego terytorium i nie ma wpływu na żadne uprawnienia ustawowe, które Licencjobiorcy może przyznać odsprzedawca lub Producent, jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie bezpośrednio od Producenta. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie lub jakiekolwiek usługi pomocy technicznej w Australii, Nowej Zelandii lub Malezji, powinien zapoznać się z ustępem Prawa konsumenta, zamieszczonym poniżej. Gwarancja Oprogramowanie jest zaprojektowane i oferowane jako produkt ogólnego przeznaczenia, a nie do określonego celu jakiegokolwiek użytkownika. Licencjobiorca przyznaje, że żadne Oprogramowanie nie jest wolne od błędów, i że zdecydowanie zaleca mu się regularne sporządzanie kopii zapasowych plików. Pod warunkiem posiadania przez Licencjobiorcę ważnej licencji, Producent gwarantuje, że (a) przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę licencji na używanie Oprogramowania lub przez najkrótszy okres dozwolony przez prawo właściwe, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z towarzyszącymi mu materiałami oraz (b) usługi pomocy technicznej świadczone przez Producenta będą zasadniczo zgodne z opisem znajdującym się w odpowiednich materiałach dostarczonych przez niego Licencjobiorcy. W przypadku, gdy Oprogramowanie nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, Producent albo (a) naprawi lub wymieni Oprogramowanie, albo (b) zwróci kwotę zapłaconą przez Licencjobiorcę za produkt(y) (jeśli miało to miejsce), zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami zwrotu. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli wady Oprogramowania są wynikiem wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania. Oprogramowanie otrzymane w wyniku wymiany będzie objęte gwarancją do końca okresu ważności pierwotnej gwarancji lub przez okres 30 dni od daty wymiany, w zależności od tego, który z tych

8 okresów jest dłuższy. Licencjobiorca zgadza się, że powyższa gwarancja jest jedyną udzieloną mu gwarancją dotyczącą Oprogramowania i usług pomocy technicznej. Wyłączenie innych postanowień W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe oraz z zastrzeżeniem postanowień powyższej gwarancji, Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi i innych związanych z nią postanowień, zarówno wyraźnych, jak i domyślnych (na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, przepisów dodatkowych lub w inny sposób), w tym, między innymi, rękojmi za wady dotyczące zadowalającej jakości oraz przydatności do określonego celu, w odniesieniu do Oprogramowania i towarzyszących mu materiałów drukowanych. Każda domyślna rękojmia, której nie można wyłączyć, jest ograniczona do dziewięćdziesięciu (90) dni lub do najkrótszego okresu dozwolonego przez prawo właściwe, jeśli jest on dłuższy niż 90 dni. Ograniczenie odpowiedzialności W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe i z wyłączeniem postanowień Gwarancji Producenta, Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za straty w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzonej działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością i inne straty finansowe) wynikłe z używania lub niemożności używania Oprogramowania, nawet w przypadku, gdy Producent i jego dostawcy (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Producenta i każdego z jego dostawców (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) wynikająca z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za Oprogramowanie. Powyższe ograniczenia nie obejmują odpowiedzialności, której na mocy prawa właściwego nie można wyłączyć ani ograniczyć. Prawa konsumenta Konsumentom w Australii, Nowej Zelandii i Malezji mogą przysługiwać pewne prawa i odszkodowania w Australii na mocy Aktu o Zwyczajach Handlowych oraz podobnych aktów stanowych i terytorialnych, w Nowej Zelandii na mocy Aktu o Rękojmi Konsumenckiej i w Malezji na mocy Aktu o Ochronie Konsumentów w świetle których odpowiedzialności nie można zmodyfikować ani wyłączyć bez naruszenia prawa. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie w Nowej Zelandii w związku z prowadzoną działalnością, to Akt o Rękojmi Konsumenckiej nie ma zastosowania. Jeśli Licencjobiorca nabył Oprogramowanie w Australii i jeśli Producent naruszył warunki lub gwarancję wynikającą z jakiejkolwiek ustawy, której to gwarancji nie można bez naruszenia prawa zmodyfikować ani wyłączyć poprzez niniejszą umowę, to w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność Producenta i każdego z jego dostawców (łącznie z firmą MS, firmą Microsoft Corporation (łącznie z ich przedstawicielami) oraz ich odpowiednimi dostawcami) jest ograniczona, według uznania Producenta, do: (i) w przypadku Oprogramowania: (a) naprawy lub wymiany Oprogramowania lub (b) zwrotu kosztów takiej naprawy lub wymiany, a (ii) w przypadku usług pomocy technicznej, jeśli istnieją: (a) ponownego świadczenia tych usług albo (b) zwrotu kosztów ich ponownego świadczenia. EULAID:XPSP2_RM.0_HOM_OEM_PL

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION Z DODATKIEM SERVICE PACK 2 WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

producentem urządzenia rozpowszechniającym oprogramowanie razem z urządzeniem lub

producentem urządzenia rozpowszechniającym oprogramowanie razem z urządzeniem lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME BASIC DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA HOME PREMIUM DODATEK SERVICE PACK

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Państwem a producentem urządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji.

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia.

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, ENTERPRISE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DODATEK SERVICE PACK 1 DLA SYSTEMU WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA "xvision" FIRMY "APA Sp. z 0.0."

UMOWA LICENCYJNA. UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA xvision FIRMY APA Sp. z 0.0. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA "xvision" FIRMY "APA Sp. z 0.0." iniejsza umowa licencyjna Użytkownika Oprogramowania Firmy,,AP p. z 0.0." z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej " mową Licencyjną")

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z

Dokument pobrano z POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Modele licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 R2 STANDARD EDITION, ENTERPRISE EDITION, STANDARD x64 EDITION, ENTERPRISE x64 EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM N Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów źródłowych różnych typów. Program posiada również możliwość

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 STANDARD EDITION MICROSOFT WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 PREMIUM EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS WEB SERVER 2008 R2 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Kompletacja WZ Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Kompletacja WZ Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program umożliwia kompletację pozycji z dokumentów WZ (Wydanie Zewnętrzne) za pomocą czytnika kodów kreskowych. Czytnik powinien być skonfigurowany tak, aby działał w trybie klawiatury.

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz znakowania czasem i weryfikacji znaczników czasu.

Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz znakowania czasem i weryfikacji znaczników czasu. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY Z SUBSKRYBENTEM SignDOC Dokumentacja użytkownika Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz znakowania czasem i weryfikacji znaczników czasu. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja 1 www.jmb.pl cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja Wersja 3.328 1 Czerwca 2010r zgodna z Możliwe są zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

FreDek 2015 PIT: wybieranie, uzupełnianie, szyfrowanie, podpisywanie, wysyłka e-mail, drukowanie

FreDek 2015 PIT: wybieranie, uzupełnianie, szyfrowanie, podpisywanie, wysyłka e-mail, drukowanie FreDek 2015 PIT: wybieranie, uzupełnianie, szyfrowanie, podpisywanie, wysyłka e-mail, drukowanie Spis treści Opis funkcji programu Fredek... 1 Przygotowanie plików wejściowych... 2 Drukowanie z programu

Bardziej szczegółowo

Umowę należy podpisać na każdej stronie.

Umowę należy podpisać na każdej stronie. RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO Warunki Licencji zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wiążącą umowę (kontrakt) pomiędzy HBO Holding Business Consultant Group Zrt. (Numer Rejestru Handlowego:

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOUNDA TION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo